Click here to load reader

Aiuto alla compilazione in lingua polacca cej rodziny ... · PDF fileKto wypełnia arkusz rodzinny? rodzinnego Arkusz rodzinny wypełnia adresat, na dzień Spisu powszechnego (9 października

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aiuto alla compilazione in lingua polacca cej rodziny ... · PDF fileKto wypełnia arkusz...

 • Adresy i numery telefonw podane s na stroniehttp://censimentopopolazione.istat.it lub dostpne s pod bezpatnym numerem 800.069.701

  wypeni ankiet na stronie internetowejhttp://censimentopopolazione.istat.it i wprowadzi, gdzie jest to wymagane, haso podane w polu, znajdujcym si w dolnym prawym rogu

  Do kogo mog si zwrci w

  przypadku niejasnoci?

  odda j do urzdu pocztowego

  Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale di Statistica

  9 PADZIERNIKA 2011 R. USTAWA Z DNIA 30 LIPCA 2010, NR 122, ART. 50

  15 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOCI I MIESZKACo naley zrobi?

  wypeni ankiet niebieskim lub czarnym dugopisem (nie uywa czerwonego dugopisu) i woy j do koperty otrzymanej wraz z ankiet

  odda j do jednego z powstaych w Paskiej gminie orodkw spisu

  nastpnie lub

  Jestem zobowizany do odpowiedzi?

  Czy zagwarantowana

  jest poufno?

  Tak, obowizek uczestnictwa w Spisie Powszechnym sankcjonowany jest art. 7 Rozp. z moc ust. Nr. 322/1989. Obowizujce przepisy przewiduj jednak moliwo odmowy na pytania dotyczce wraliwych danych (nr 8.1 - 8.4 Dzia II).

  Tak, wszystkie udzielone odpowiedzi s chronione przez ustaw o ochronie danych niejawnych (Rozp. z moc ust. nr 196 z 30 czerwca 2003). Wszystkie osoby pracujce przy Spisie Powszechnym objte s tajemnic subow.

  W celu uzyskania wszelkich wyjanie dotyczcych wypeniania ankiety, naley zadzwoni pod bezpatny numer 800.069.701 Usuga jest aktywna od 01 padziernika 2011 do 29 lutego 2012 (z wyjtkiem 25 grudnia 2011 i 01 stycznia 2012) rwnie w soboty i niedziele, od 9.00 do 19.00, a w okresie od 09 padziernika do 19 listopada 2011, od 8:00 do 22:00 Ponadto mona wysa e-mail na adres [email protected] Aby uzyska pomoc podczas wypeniania ankiety, mona uda si do jednego ze znajdujcych si w gminie orodkw spisu. Adresy dostpne s na stronie http://censimentopopolazione.istat.it

  Moe si okaza, e bdziemy musieli si z Panem/Pani skontaktowa, w celu uzyskania wyjanie dotyczcych wypenienia ankiety. Aby uatwi kontakt i nie przeszkadza wizytami w domu, prosimy o podanie:

  e-mail

  tel.

  preferowane godziny kontaktu

  od dogodziny minut

  Haso xxxxxxxxxxxxxxProblemy z hasem? Zadzwo pod bezpatny numer 800.069.701

  ANKI

  ETA

  RODZ

  INNA

  lub

  godziny minut

  .

  Mod. Istat CP.3_2P_POL

  Aiuto alla compilazione in lingua polacca Wskazwki pomocnicze w jzyku polskim do wypenienia Ankiety dotyczcej rodziny

 • Kto wypenia arkuszrodzinny?

  Arkusz rodzinny wypenia adresat, na dzie Spisu powszechnego (9 padziernika 2011 roku), arkuszarodzinnego (tzn. osoba, na ktrej nazwisko jest zarejestrowana karta rodziny w USC) lub jeli to jestniemoliwe, inna osoba z rodziny lub osoba, ktra przebywa czasowo lub okazjonalnie w mieszkaniuw dniu przeprowadzania Spisu.

  Za rodzin uwaa si

  Zbir osb poczonych zwizkiem maeskim, pokrewiestwem, powinowactwem, adopcj,opiek lub zwizkiem uczuciowym, wsplnie zamieszkaych, majcych stae miejsce zamieszkaniaw tej samej gminie (nawet jeli nie s jeszcze wpisane do ewidencji ludnoci danej gminy). Rodzin stanowi rwnie jedna osoba.

  Co naley wypeni? LIST A, w ktrej naley poda wszystkich czonkw rodziny, czyli osoby zamieszkae na stae w lokalu,nawet jeli s nieobecne w terminie spisu; LIST B, w ktrej naley poda wszystkie osoby czasowo lub okazjonalnie obecne w lokalu w terminie spisu;Sekcj I, informacje dotyczce rodziny i mieszkania; Sekcj II, zoon z 3 arkuszy indywidualnych (kady zoony z kilku stron), zawierajcych pytania, na ktremusz odpowiedzie wszyscy czonkowie rodziny. Kady czonek rodziny wpisany do Listy A musi wypeniarkusz indywidualny w Sekcji II, zachowujc kolejno wpisu na licie. Jeli w lokalu zamieszkuje na stae kilka rodzin, kada musi wypeni arkusz rodzinny.

  Uwaga

  W niektrych przypadkach osoby, ktre wypeniaj ten arkusz rodzinny, musz wypeni te inny arkusz otrzymany w innym lokalu. Na przykad, osoba wypeniajca LIST B, poniewa zamieszkuje czasowo ten lokal (student na stancji, osoba pracujca w innym miecie itd.), musi rwnie wypeni LIST A i SEKCJ II arkusza rodzinnego otrzymanego w miejscu staego zamieszkania.

  ABY ROZPOCZ Wypenianie list

  Uwaga

  2

  LIST

  A B

  LIST

  A A

  Po wypenieniu LISTY A i ewentualnie LISTY B naley wypeni formularz. Instrukcje znajduj si na stronie 4.

  LISTA B powinna zosta wypeniona przez osoby, ktre nie zamieszkuj na stae w tym lokalu, lecz s w nim obecne czasowo lub okazyjnie w dniu 9 padziernika 2011 (np.: turyci, osoby przebywajce na krtkotrwaym leczeniu, odwiedzajce rodzin lub przyjaci itd.). Wane: Dla tych osb ankieta koczy si na wypenieniu LISTY B.

  Na LIST A musz wpisa si wszystkie osoby, ktre nale do rodziny i ktre: s obywatelami woskimi i maj stae miejsce zamieszkania w tym lokalu, nawet jeli s nieobecne w dniu spisu; s cudzoziemcami, maj stae miejsce zamieszkania w tym lokalu i wpisane s do ewidencji ludnoci lub

  posiadaj pozwolenie na pobyt, nawet jeli s nieobecne w dniu spisu1

  Czonkowie rodziny musz by wpisani na LIST A w nastpujcej kolejnoci: Adresat arkusza rodzinnego (osoba, na ktrej nazwisko jest zarejestrowana karta rodziny w USC); Maonek/maonka adresata lub konkubent/konkubina adresata; Dzieci, ktre nie zawary zwizku maeskiego (od najstarszego do najmodszego); Dzieci, ktre zawary zwizek maeski i ich rodziny; Pozostali krewni adresata arkusza rodzinnego (ojciec/matka, t e / o wa , b ra t /siostra, sz wag ie r /ka, wnuk,

  dziadek/babcia, wujek/ciocia); Pozostae osoby zamieszkujce lokal, niebdce w zwizku z adresatem, niespokrewnione i niespowinowacone

  Kady czonek rodziny zostanie oznaczony dwucyfrowym numerem (kod osobowy) od 01 do 08. Kolejno ta musi zosta zachowana przy wypenianiu arkuszy indywidualnych Sekcji II. Jeli rodzina zoona jest z jednej osoby (rodzina jednoosobowa), naley wypeni tylko pierwsz linijk (kod osobowy 01) LISTY A.

  1 Dla obywateli spoza Unii Europejskiej dokumentami potwierdzajcymi legalny pobyt s wane pozwolenie na pobyt we Woszech,

  pozwolenie na wjazd do Woch z powodu pracy lub czenia rodzin, wnioski o przeduenie pozwolenia na pobyt i wnioski o wystawienie pierwszego pozwolenia na pobyt.

  Jeli w listach i/lub arkuszach indywidualnych jest za mao miejsca na wszystkie osoby, naley zwrci si do najbliszego Gminnego Orodka Spisu.

 • (Poda gmin urodzenia. indywidualne

  do strony15 Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok

  do strony 23Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok

  do strony 31Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok Dodatkowy arkusz indywidualny Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok

  Imi 2 Kobieta 2 Cudzoziemiec / apatryda dzie miesic rok

  Imi 2 Cudzoziemiec / apatryda 2 Kobieta dzie miesic rok

  Imi 2 Cudzoziemiec / apatryda 2 Kobieta dzie miesic rok Dodatkowy arkusz indywidualny Imi 2 Cudzoziemiec / apatryda 2 Kobieta dzie miesic rok

  Data wypenienia

  2 0 1dzie miesic rok

  ..... Podpis wypeniajcego

  3

  Inte

  s t a t

  ar io

  de l

  Fog

  lio d

  i fa m

  iglia

  LISTA B Osoby, ktre NIE zamieszkuj na stae w lokalu, lecz tylko czasowo lub okazjonalnie znajduj si w nim w dniu spisu (9 padziernika 2011)

  Kod osobowy Pe Data urodzenia Miejsce urodzenia Stay pobyt Obywatelstwo

  01 1 Mczyzna 1 Wochy 1 Wochy 1 Woskie

  2 Kobieta dzie miesic rok 2 Zagranica 2 Zagranica 2 Cudzoziemiec / apatryda

  02 1 Mczyzna 1 Wochy 1 Wochy 1 Woskie

  03 1 Mczyzna 1 Wochy 1 Wochy 1 Woskie 2 Kobieta dzie miesic rok 2 Zagranica 2 Zagranica 2 Cudzoziemiec / apatryda

  UWAGA: Jeli w lokalu obecne s wicej ni trzy osoby, ktre nie zamieszkuj w nim na stae, naley skontaktowa si z najbliszym Gminnym Orodkiem Spisu

  2 Kobieta dzie miesic rok 2 Zagranica 2 Zagranica 2 Cudzoziemiec / apatryda

  LISTA A Osoby, ktre zamieszkuj na stae w spisanym lokalu (czonkowie rodziny) Prosimy o wypenienie literami drukowanymi Kod osobowy Nazwisko i imi Pe Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Informacje

  Jeli urodzi si zagranic, poda kraj)

  01 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie Od strony 8

  02 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie Od strony 16

  03 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie Od strony 24

  04 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie

  05 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie

  06 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie

  07 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie

  08 Nazwisko 1 Mczyzna 1 Woskie

  Dodatkowy arkusz indywidualny

  Dodatkowy arkusz indywidualny

  Dodatkowy arkusz indywidualny

  08 Nazwisko 1 Mczyzna

  giriccRettangolo

 • 1

  ABY KONTYNUOWA Wypenianie sekcji

  Informacje oglne:

  Sekcje I i II Arkusza rodzinnego podzielone s na punkty", ktre zawieraj wicej pyta. Prosimy o uwane przeczytanie kadego pytania wraz z podkrelonymi lub podanymi w nawiasie uwagami. Przy kadym pytaniu zaznaczy tylko jedn odpowied. Zasada ta nie dotyczy pyta, przy ktrych znajduje si wyrana

  informacja o moliwoci zaznaczenia kilku odpowiedzi.

  Jeli pytanie nie dotyczy osoby, do ktrej odnosi si arkusz indywidualny (np. poniewa pytanie skierowane jest tylko do dzieci, ktre maj mniej ni 6 lat), nie naley zakrela adnej odpowiedzi, ani te nie naley dodawa adnych komentarzy lub znakw.

  Uwaga

  Wskazwki dotyczce wypenienia ankiety:

  Ten arkusz rodzinny zosta przygotowany do odczytu optycznego za pomoc skanera, ktry nie rozpoznaje niektrych kolorw, dlatego te prosimy o uycie tylko czarnego lub niebieskiego dugopisu.

  Na wikszo pyta wystarczy odpowiedzie, zakrelajc krzyykiem odpowiednie pole. Wane: bardzo wane jest, aby nie stawia adnych znakw w in