Akademija Umetnosti Beograd - Informator

 • View
  46

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informator za akademiju umetnosti u Beogradu.

Transcript

 • PRVI AKREDITOVANI FAKULTET U POLJU UMETNOSTI SA DOZVOLOM ZA RAD MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE REPUBLIKE SRBIJE

  AKADEMIJA UMETNOSTI , Beograd, Nemanj ina 28, 011 3618 715, 011 3618 716, 063 316 650 www.akademijaumetnost i .edu.rs info@akademijaumetnost i .edu.rs .

 • I AKADEMIJA UMETNOSTI BeogradINFORMATORPrvi akreditovani fakultet u polju UmetnostiIN

  FOR

  MA

  TO

  R

 • AK ADEMIJA

  UMETNOSTI

 • INFORMATOR5

  Studijski programi Akademije umetnosti

  Pozivajui se na potvrivanje autentinih talenata, Akademija umetnosti nudi:

  etvorogodinje osnovne akademske studije (ESPB 240) u oblastima Dramskih i audiovizuelnih, Muzikih, Likovnih i Primenjenih umetnosti i dizajna

  ADVERTAJZING I DIZAJNDIZAJN ZVUKA I MUZIKA PRODUKCIJADRAMATURGIJAFILMSKA I TELEVIZIJSKA KAMERAFILMSKA I TELEVIZIJSKA MONTAAFILMSKA REIJAFOTOGRAFIJAGLUMAPRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMATELEVIZIJSKA REIJA

  jednogodinje master akademske studije (ESPB 60) u oblasti Dramskih i audiovizuelnih umetnosti

  KREIRANJE IMIDA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

  kojima se opravdano moe: konkurisati za angaman u tea-trima, galerijama, filmskim ili radijskim i televizijskim kuama, agencijama i multimedijalnim projektima; zakoraiti u karijeru profesionalca i umetnika; i/ili nastaviti master, specijalistike i doktorske studije irom Evrope

 • 6INFORMATOR

  Najuzbudljiviji trenuci za mene, kao profesora, su prijemni ispiti kada odluujem ko e biti studenti na novoj klasi glume, i diplomske predstave sa kojima se od njih opratam. U prvom sluaju to je uzbuenje susreta sa novim licima i iekivanje da na njima vidim znakove talenta koji se krije ili pak vie iz dubine bia mojih buduih studenata. A kada se sa njima opratam uzbudljivo je gledati novootkrivenu sigurnost i vetinu kojom oni oivljavaju svoje uloge. Ta su dva dogaaja u vezi i zato mi je svaki prijemni ispit neka vrsta testa koji moram da proem sa uspehom, jer svaki moj promaaj u proceni moe biti bolan za osobu koja izlazi pred mene na audiciju. Odgovornost koju oseam delim i sa ostalim profesorima u komisiji i tako je u svim uionicama u kojima se odluuje ko e studirati glumu, reiju, advertajzing i dizajn, dramaturgiju, kameru, montau, fotografiju, dizajn zvuka i produk-ciju u umetnosti i medijima.

  Pre par godina, na prijemni ispit kod mene dola je devojka iji je spoljanji izgled bio veoma karak-teristian. Neki bi mogli rei da po kriterijumima fizike lepote, ona nije lepa. Imala je prilian viak kilograma i njeno lice imalo je malu, ali primetnu fiziku anomaliju. U njenoj biografiji proitala sam da je 11 puta bezuspeno pokuavala da upie glumu na raznim fakultetima i akademjama. Bila sam oduevljena nainom na koji je rekla svoj monolog. Bila je izuzetno emotivna i nosila je neku strast i uzbuenje koje nas je sve preplavilo. Kada je zavrila, pitala sam je da li zna zato je niko nije do sada primio ni u jednu kolu glume. Rekla je da je to zbog njenog izgleda. Bila je u pravu. Pitala sam je da li je spremna da se bori sa predrasudama koje e, sasvim izvesno, obeleiti njenu eventualnu glumaku karijeru. Rekla mi je da je na to potpuno spremna i da je svesna svega. Primila sam je. Ona je bila jedan od mojih najvrednijih i najboljih studenata. Vredna, matovita, komunikativna, energina, postala je motor cele klase i zahvaljujui njoj, radna energija je porasla i zarazila sve koji su sa njom imali posla.

  Ona je samo jedan od mnogih primera sa nae kole. ta elim da vam kaem? Da mi nae studente biramo prema talentu, prema njihovoj unutarnjoj kreativnoj vatri, elji i sposobnosti da se do kraja posvete svojim strastima, svojoj umetnosti. Mi nemamo predrasude, niti nepisana pravila kako izgledaju glumci i glumice, ko moe da se bavi reijom, kog su pola snimatelji itd. Nama je vana vaa kreativna mata i vaa spremnost da uite i menjate se na bolje. Nai profesori e vam dati svo znanje i iskustvo koje imaju. Mi verujemo u nae studente i oni to znaju.

  Dodjite da se upoznamo!Srdaan pozdrav i do skorog vienja,

  prof. Mirjana Karanovi, dekan

 • INFORMATOR7

  DUAN OKOVIosniva i predsednik Akademije umetnosti. Dobitnik Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, za izuzetan doprinos razvoju kul-ture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru (2004); Zlatnog beouga (2008) i Zlatne znake KPZ Beograda (2000), za trajni doprinos kulturi Beograda; Plakete i diplome Peat Narodnog pozorita u Be-ogradu (2011) povodom posebnog doprinosa ivotu i radu Narodnog pozorita. Upisan u Zlatnu knjigu Ruske dravne akademije slovenske kulture (2001). Dobitnik poasnog odlikovanja Roszarubecentra Za doprinos u irenju prijateljstva i razvoju svestranih veza sa Ru-skom Federacijom (2005). Nosilac poasnog doktorata Univerzite-ta Banatul u Rumuniji (1996). Kao direktor filma potpisao je 18 igranih filmova, od toga etiri ko-produkciona. Osniva prve privatne Akademije umetnosti u Beogradu (1995) i Fonda Milan okovi (2005).

  DDragi nai brucoi!Vi ste posebni mladi ljudi!Nositi umetniki dar lepo je, ali i veoma zahtevno. Talenat vam je Bogom dan. I to je dovoljno za prvi veliki korak. A taj korak je odluka vas i vaih porodica da sebe potvrdite ba u ovoj koli iji je cilj i svrha postojanja da va talenat tu retku dragocenost neguje, razvija, nauno usmerava, zanatski uobliava. Reju, da va talenat ne ostane tek mogunost, ve da na kraju posveenog, vrednog i prijatnog etvorogo-dinjeg studiranja izaete sa Akademije umetnosti spremni za velika profesionalna iskuenja.

  Oekuje vas prijemni ispit. Stajaete, duboko verujem, pred svojim buduim profesorima. Svi oni, bez obzira za koji ste se studijski program odluili, jesu elitna umetnika i pedagoka imena. Ozbiljna kola koja se zasniva na iskrenoj profesio-nalnoj i ljudskoj odgovornosti pred vama i vaim roditeljima, ne ume i nee da radi drugaije nego do sada: sa najboljim profesorima, u veoma kvalitetnim uslovima, primenjujui uvek nove, moderne programe i metode nastave, u skladu sa evropskim i svetskim trendovima visokokolskog obrazovanja.

  Budite hrabri na prijemnom ispitu. Zasijajte u svoj raskoi svoga talenta. Izborite se za svoj indeks Akademije umetno-sti, najstarijeg privatnog fakulteta umetnosti iji se studenti iz generacije u generaciju potvruju na festivalima, u pozoritima, filmu, medijima...

  Samo odvano! Navijam za vas!

  Duan okovi predsednik Akademije umetnosti

 • 8INFORMATOR

  SSKICA ZA PORTRET AKADEMIJE UMETNOSTIAKADEMIJA UMETNOSTI u Beogradu Prvi akreditovani fakultet u polju Umetnosti u Srbiji!

  Uspena akreditacija ustanove i svih deset programa osnovnih akademskih studija kao i prvog master programa svedoanstvo je prestinosti i validnosti.

  AKADEMIJA UMETNOSTI uiva decenijski ugled visokokolske institucije, koja sve studijske programe realizuje u okviru obrazov-noumetnickog polja Umetnosti, sa misijom pripremanja svojih ticenika za globalni svet profesionalizovane umetnosti. AKADEMIJA UMETNOSTI se obraa odabranima koji svoja profesionalna stremljenja prepoznaju u akademskim studijama Advertajzinga i dizajna, Glume, Dizajna zvuka i muzike produkcije, Dramaturgije, Produkcije u umetnosti i medijima, TV reije, Filmske i TV kamere, Filmske i TV montae, Filmske reije, Fotografije. Uz obeanje da e ovde uiti od poznatih domaih i stranih stvaraoca, renomiranih profesora i susretati slavne linosti iz umetnosti i medija, AKADEMIJA UMETNOSTI poziva svoje prospektivne tienike da se pridrue onima koji i pre zavretka studija uspeno objavljuju svoja autorska dela i osvajaju prestine nagrade i na meunarodnim festivalima.

  Svi studijski programi AKADEMIJE UMETNOSTI dosledno argumentujui pripadnost polju Umetnosti obuhvataju paljivo odabrane edukativnoumetnike sadraje, razvrstane u sledee grupe nastavnih predmeta:

  umetnika grupa (U) okuplja nastavne predmete namenjene sticanju znanja i razumevanja, odnosno ovladavanju vetina-ma, neophodnim za kreativno ukljuivanje u posebne domene profesionalizovane umetnosti i razvijanje konkretnih umetni-kih karijera;

  teorijskoumetnika grupa (TU) okuplja studijske korpuse ijim se apsolviranjem usavravaju znanja i proiruju okviri razume-vanja sveta umetnosti;

  drutvenohumanistika grupa (DH) okuplja nastavne sadraje koji ine neizostavan prilog uspostavljanju akademskog statu-sa autora bilo kog umetnikog izraza.

  AKADEMIJA UMETNOSTI osnovana je i razvija se sa ciljem da sistematski ostvaruje prenoenje umetnikih, strunih i naunih kompetencija; podstie umetniko stvaralatvo; obezbeuje struni i umetniki podmladak; i nadasve uvaava razliitosti, potuje samosvojnost i razvija samopouzdanje.

  Misiju i postavljene ciljeve AKADEMIJA UMETNOSTI ispunjava kroz sloene akademske zadatke svojevrsnog jedinstva nastave, umetnikog i istraivakog rada. Pratei trag Evropske zone visokog obrazovanja Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata istoimenog procesa, a zadravajui pravo na autonomiju i tradicio-nalne vrednosti, koje ovi dokumenti doputaju na jasno definisan nain AKADEMIJA UMETNOSTI tretira obrazovanje kao razvojnu, a ne socijalnu kategoriju; prilagoava programe standardima moderne nastave i uenja; obezbeuje objektivno ocenjivanje uz kontinuirano praenje postignua studenata; primenjuje stalnu kontrolu i mehanizme razvoja kvaliteta; angauje studente kao ravnopravne partnere u nastavnom, umetnikom, stvaralakom i istraivakom procesu; usaglaava studijske programe sa zahtevima evropskih tendencija usklaenima sa pojedinanim vrednosnim kriterijumima, afinitetima i profesionalnim opredeljenjima svih studenata; angauje renomirane umetnike i teoretiare iz umetnike i/ili medijske produkcije...

  Primenom evropskog sistema prenosa bodova/kredita (ESPB/ECTS European Credit Transfer System) koji obezbeuje laku prepoznatljivost i poreenje obrazovnih programa, omoguava prenos i akumulaciju bodova steenih u razliitim institucijama, a time i pokretljivost studen