Akademski studijski program Menadžment u alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (Ph.D.) Izborni predmeti (kandidat bira pet predmeta) 1. Tranja i ponuda brodarskih usluga 2. Odluivanje u brodarskoj organizaciji 3. Logistiki centri u lukama Supply Chain Management 4. Metodologija planiranja i projektovanja lukih sistema 5. Ekonomska efikasnost i racionalnost 6. Institucionalna ekonomija 7. Pomorsko-pravna regulativa 8. Etika i internet 9. Menadment promjena 10. Softverski alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing logistika pomorskih luka VI godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 1. Izborni predmet 2. Izborni predmet 3. Izborni predmet 4. Izborni predmet

6. Izborni predmet 7. Istraivaki rad u meunaro- dnom asopisu

VII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 8. Istraivaki semin. rad podrazumi- jeva javnu prezentaciju i odbranu pred Komisijom od tri lana 9. Polazna istraivanja

10. Prijava i izrada teze 11. Istraivaki rad referat i izlaganje na naunom sku- pu, okruglom stolu i/ili dio nauno-istraivakog projekta

VIII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar Izrada doktorske disertacije

Priprema i odbrana doktorske disertacije

Fakultet za pomorstvo u Kotoru je visokokolska ustanova koja pri-pada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. kao Via pomorska kola. Pratei narastajue potrebe luke, brodarske i pomone uslune infrastrukture u Crnoj Gori (spoljna trgovina, logistika, agencije, pedi-cija, osiguranje, arterovanje, carinjenje i dr.), ova obrazovna ustanova, poznata irom tadanje Jugoslavije, prerasla je 1981.u Fakultet za pomorstvo. Njegov cilj je bio obrazovanje specijalizovanih kadrova iz menadmenta na etvorogodinjim studijama (smjer: Upravljanje u po-morstvu), kao i pomorskih kadrova na dvogodinjim studijama (smje-rovi Brodomainstvo, Nautika i Pomorska elektrotehnika). U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, danas na Fakultetu postoje dva akademska studijska programa: - Menadment u pomorstvu: osnovne studije traju 3 godine, postdip-lomske studije traju 2 godine, od ega specijalistike studije traju jednu godinu, magistarske takoe jednu godinu i doktorske studije traju tri godine, - Pomorske nauke: sa istom strukturom studijskih programa. Primijenjene studije ine Nautika i Brodomainstvo. Fakultet za pomorstvo u Kotoru je prva visokokolska ustanova u Crnoj Gori koja je ve 2000. sertifikovana u skladu sa sistemom kvali-teta ISO 9001. Provjeru primjene sistema kvaliteta i obnovu sertifikata obavlja Lloyd Registar. Misija Fakulteta je da nastavnim sadrajima, uz primjenu savremenih metoda i tehnika, kroz edukaciju i istraivaki proces obrazuje studente i stvara kvalitetne strunjake u oblasti tehnikih i drutvenih nauka (ob-last menadmenta u pomorstvu), koji e biti sposobni da kreativnim ra-dom pomau privredni i drutveni razvoj svoje drave i prilagoavanje savremenim evropskim trendovima.

Adresa: Dobrota 36, 85 330 Kotor

Tel: +382 32 303 188

Dekanat: Tel. / Fax: +382 32 303 184

Studentska sluba: Tel: +382 32 325 600 (lok. 12) / Fax: +382 32 322 635

E-mail: fzpkotor@t-com.me / fzp@ac.me

Web: www.fzpkotor.com

UNIVERZITET CRNE GORE

Akademski studijski program Menadment u pomorstvu

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (Ph.D.) Izborni predmeti (kandidat bira pet predmeta) 1. Tranja i ponuda brodarskih usluga 2. Odluivanje u brodarskoj organizaciji 3. Logistiki centri u lukama Supply Chain Management 4. Metodologija planiranja i projektovanja lukih sistema 5. Ekonomska efikasnost i racionalnost 6. Institucionalna ekonomija 7. Pomorsko-pravna regulativa 8. Etika i internet 9. Menadment promjena 10. Softverski alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing logistika pomorskih luka VI godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 1. Izborni predmet 2. Izborni predmet 3. Izborni predmet 4. Izborni predmet

6. Izborni predmet 7. Istraivaki rad u meunaro- dnom asopisu

VII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 8. Istraivaki semin. rad podrazumi- jeva javnu prezentaciju i odbranu pred Komisijom od tri lana 9. Polazna istraivanja

10. Prijava i izrada teze 11. Istraivaki rad referat i izlaganje na naunom sku- pu, okruglom stolu i/ili dio nauno-istraivakog projekta

VIII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar Izrada doktorske disertacije

Priprema i odbrana doktorske disertacije

Fakultet za pomorstvo u Kotoru je visokokolska ustanova koja pri-pada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. kao Via pomorska kola. Pratei narastajue potrebe luke, brodarske i pomone uslune infrastrukture u Crnoj Gori (spoljna trgovina, logistika, agencije, pedi-cija, osiguranje, arterovanje, carinjenje i dr.), ova obrazovna ustanova, poznata irom tadanje Jugoslavije, prerasla je 1981.u Fakultet za pomorstvo. Njegov cilj je bio obrazovanje specijalizovanih kadrova iz menadmenta na etvorogodinjim studijama (smjer: Upravljanje u po-morstvu), kao i pomorskih kadrova na dvogodinjim studijama (smje-rovi Brodomainstvo, Nautika i Pomorska elektrotehnika). U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, danas na Fakultetu postoje dva akademska studijska programa: - Menadment u pomorstvu: osnovne studije traju 3 godine, postdip-lomske studije traju 2 godine, od ega specijalistike studije traju jednu godinu, magistarske takoe jednu godinu i doktorske studije traju tri godine, - Pomorske nauke: sa istom strukturom studijskih programa. Primijenjene studije ine Nautika i Brodomainstvo. Fakultet za pomorstvo u Kotoru je prva visokokolska ustanova u Crnoj Gori koja je ve 2000. sertifikovana u skladu sa sistemom kvali-teta ISO 9001. Provjeru primjene sistema kvaliteta i obnovu sertifikata obavlja Lloyd Registar. Misija Fakulteta je da nastavnim sadrajima, uz primjenu savremenih metoda i tehnika, kroz edukaciju i istraivaki proces obrazuje studente i stvara kvalitetne strunjake u oblasti tehnikih i drutvenih nauka (ob-last menadmenta u pomorstvu), koji e biti sposobni da kreativnim ra-dom pomau privredni i drutveni razvoj svoje drave i prilagoavanje savremenim evropskim trendovima.

Adresa: Dobrota 36, 85 330 Kotor

Tel: +382 32 303 188

Dekanat: Tel. / Fax: +382 32 303 184

Studentska sluba: Tel: +382 32 325 600 (lok. 12) / Fax: +382 32 322 635

E-mail: fzpkotor@t-com.me / fzp@ac.me

Web: www.fzpkotor.com

UNIVERZITET CRNE GORE

Akademski studijski program Menadment u pomorstvu

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (Ph.D.) Izborni predmeti (kandidat bira pet predmeta) 1. Tranja i ponuda brodarskih usluga 2. Odluivanje u brodarskoj organizaciji 3. Logistiki centri u lukama Supply Chain Management 4. Metodologija planiranja i projektovanja lukih sistema 5. Ekonomska efikasnost i racionalnost 6. Institucionalna ekonomija 7. Pomorsko-pravna regulativa 8. Etika i internet 9. Menadment promjena 10. Softverski alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing logistika pomorskih luka VI godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 1. Izborni predmet 2. Izborni predmet 3. Izborni predmet 4. Izborni predmet

6. Izborni predmet 7. Istraivaki rad u meunaro- dnom asopisu

VII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 8. Istraivaki semin. rad podrazumi- jeva javnu prezentaciju i odbranu pred Komisijom od tri lana 9. Polazna istraivanja

10. Prijava i izrada teze 11. Istraivaki rad referat i izlaganje na naunom sku- pu, okruglom stolu i/ili dio nauno-istraivakog projekta

VIII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar Izrada doktorske disertacije

Priprema i odbrana doktorske disertacije

Fakultet za pomorstvo u Kotoru je visokokolska ustanova koja pri-pada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. kao Via pomorska kola. Pratei narastajue potrebe luke, brodarske i pomone uslune infrastrukture u Crnoj Gori (spoljna trgovina, logistika, agencije, pedi-cija, osiguranje, arterovanje, carinjenje i dr.), ova obrazovna ustanova, poznata irom tadanje Jugoslavije, prerasla je 1981.u Fakultet za pomorstvo. Njegov cilj je bio obrazovanje specijalizovanih kadrova iz menadmenta na etvorogodinjim studijama (smjer: Upravljanje u po-morstvu), kao i pomorskih kadrova na dvogodinjim studijama (smje-rovi Brodomainstvo, Nautika i Pomorska elektrotehnika). U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, danas na Fakultetu postoje dva akademska studijska programa: - Menadment u pomorstvu: osnovne studije traju 3 godine, postdip-lomske studije traju 2 godine, od ega specijalistike studije traju jednu godinu, magistarske takoe jednu godinu i doktorske studije traju tri godine, - Pomorske nauke: sa istom strukturom studijskih programa. Primijenjene studije ine Nautika i Brodomainstvo. Fakultet za pomorstvo u Kotoru je prva visokokolska ustanova u Crnoj Gori koja je ve 2000. sertifikovana u skladu sa sistemom kvali-teta ISO 9001. Provjeru primjene sistema kvaliteta i obnovu sertifikata obavlja Lloyd Registar. Misija Fakulteta je da nastavnim sadrajima, uz primjenu savremenih metoda i tehnika, kroz edukaciju i istraivaki proces obrazuje studente i stvara kvalitetne strunjake u oblasti tehnikih i drutvenih nauka (ob-last menadmenta u pomorstvu), koji e biti sposobni da kreativnim ra-dom pomau privredni i drutveni razvoj svoje drave i prilagoavanje savremenim evropskim trendovima.

Adresa: Dobrota 36, 85 330 Kotor

Tel: +382 32 303 188

Dekanat: Tel. / Fax: +382 32 303 184

Studentska sluba: Tel: +382 32 325 600 (