Akcija vključevanja

 • View
  224

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako pomagati šolam pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke

Text of Akcija vključevanja

 • Kako pomagati {olam pri vklju~evanjuotrok s posebnimi potrebami

  v redne oddelke

  OBrien in Forestter sodelavci

  Snow, Pearpoint in Hasbury

 • Kako pomagati {olam pri vklju~evanjuotrok s posebnimi potrebami

  v redne oddelke

  John OBrien in Marsha Forestter sodelavci

  Judith Snow, Jack Pearpoint in David Hasbury

  Zveza dru{tev za cerebralno paralizo SlovenijeRo`anska ulica 2, 1000 Ljubljana

  tel.: 01/534-06-67, fax: 01/568-60-75e-po{ta: zveza@soncek.org, internet: www.soncek.org

 • Naslov izvirnika:ACTION FOR INCLUSIONHow To Improve Schools By Welcoming ChildrenWith Special Needs Into Regular ClassroomsInclusion Press24 Thome CrescentToronto, Ontario, M6H 2S5Copyright 1989 Inclusion Press

  Slovenska izdaja:AKCIJA VKLJU^EVANJAKako pomagati {olam pri vklju~evanju otroks posebnimi potrebami v redne oddelke

  Prevod:Ana Rostohar

  Lektoriranje:Gabrijela Bodlaj

  Izdala in zalo`ila:Son~ek Zveza dru{tev za cerebralno paralizo SlovenijeRo`anska ulica 2, 1000 Ljubljanatel.: 01/534-06-67, fax: 01/568-60-75e-po{ta: zveza@soncek.orginternet: www.soncek.org

  2. ponatis

  Ljubljana, junij 2006

  Prevedeno in natisnjeno z dovoljenjem Inclusion Press International, Centre for IntegratedEducation & Community.

 • / III

  Vsebina

  O avtorjih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV

  Vklju~evanje otrok s posebnimi potrebami v redni vzgojnoizobra`evalnisistem (Davorin Dominku{) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

  Verjamemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  Temeljni izrazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  Videti pomeni verjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  O priro~niku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Videnje celotnega procesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Razjasnite namere dru`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Pritegnite k sodelovanju ravnatelja okoli{ke {ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Pritegnite k sodelovanju u~itelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Pritegnite so{olce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Na~rti akcij, ki bodo zagotovile ~lanstvo v razredu(postopek za izdelavo akcijskih na~rtov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  In potem... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  DODATEK

  Zakonodaja s podro~ja vzgoje in izobra`evanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Deklaracija iz Salamance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  KORAK K SON^KU ali "Zakaj pa Ti ne hodi{ z mano v {olo?" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

 • IV /

  O avtorjih ...

  John OBrien

  John je mojstrski re{evalec problemov in pripovedovalec zgodb. Potuje po svetu, pomagaposameznikom in organizacijam pri uvajanju sprememb (v vzgoji in izobra`evanju), ki vodi-jo k popolni vklju~enosti vseh v dru`beno skupnost. Zaradi svojih bogatih izku{enj insposobnosti prisluhniti te`avam ter predlagati re{itve je eden najbolj iskanih svetovalcev stega podro~ja v Severni Ameriki.

  Marsha Forest

  Marsha je bila ustanoviteljica in direktorica Centra za integrirano izobra`evanje in dru`bopri Frontier College-u (Centre for Integrated Education and Community). Predavala inpisala je na temo ,,vsi otroci sodijo skupaj. Kot svetovalka za {olske sisteme v Kanadi inZdru`enih dr`avah Amerike je z neposrednimi izku{njami dokazovala, da je kvalitetno izo-bra`evanje za vse mo`no. Marsha je bila tudi direktorica McGill Summer Instituta, vodil-nega programa za usposabljanje, ki poteka vsako poletje v Montrealu.

  Judith Snow

  Judithino `ivljenje dokazuje njeno hrabrost in odlo~enost, da bo v skupnosti `ivela pod svo-jimi pogoji. Uprla se je sistemu in sedaj pomaga dru`inam, {olam in organizacijam pri ob-likovanju krogov pomo~i in prijateljstva okrog ranljivih in ogro`enih ljudeh. Vodi te~aje,poglobljeno pi{e in je iskana svetovalka.

  Jack Pearpoint

  Po diplomi na University of Saskatchewan leta 1968 je Jack Pearpoint za pet let zapustilKanado in od{el v zahodno Afriko. Leta 1975 je postal predsednik Frontier College-a, na-jstarej{e kanadske organizacije za izobra`evanje odraslih. Celih {estnajst let je bil voditeljmednarodnega gibanja za opismenjevanje. Danes je predavatelj, pisec in organizator ob-likovanja vklju~evalnih skupnosti, kamor vsi pripadajo. Jack je bil tudi direktor Centra zaintegrirano izobra`evanje in skupnost, predan je ustvarjanju pravi~nej{e in bolj demokrati~nedru`be.

  David Hasbury

  David, neko~ tudi sam u~itelj v {oli s prilagojenim programom, danes pomaga drugim u~ite-ljem, star{em in organizacijam pri osvobajanju od omejitev iz preteklosti in pri izgradnjidruga~ne prihodnost. Je svetovalec za svete {ol in v tej vlogi u~i na te~ajih za izdelavo ak-cijskih na~rtov in oblikovanje krogov (pomo~i in prijateljstva).

 • / V

  Uvodnik k prvi izdaji

  Vklju~evanje otrok s posebnimi potrebamiv redni vzgojno izobra`evalni sistem

  Koncept {olske integracije ima v mnogih razvitih zahodnih de`elah `e mnogo vrsto letdomovinsko pravico. Kljub deklarirani politi~ni volji in strokovnemu koncenzu pavklju~evanje otrok s posebnimi potrebami v redni vzgojno izobra`evalni sistem ne potekatako uspe{no kot si kreatorji integracijskega gibanja `elijo in si prizadevajo. Razlogi so ra-zli~ni, kaj pogost u~itek pa je, da se integracija izvaja preve~ mehani~no, da se preve~ in-vestira v takoimenovano tehni~no infrastrukturo, da pa je neu~inkovita in neustrezna pred-vsem priprava socialnega okolja, od lokalne skupnosti do {ole oziroma razreda, v kateregase otrok s posebnimi potrebami vklju~uje.

  Gospa Marsha Forest in gospod John OBrien ter njuni sodelavci so izku{eni pedago-gi z dolgoletno prakso na podro~ju integriranega {olanja otrok s posebnimi potrebami.Njihovo prepri~anje v pozitivne u~inke {olske integracije je trdno in jim omogo~a, da vz-trajajo v svojih prizadevanjih tudi takrat, ko se zdi, da se vse zarotilo proti njim. Gre zaskupino ljudi, ki so vodilni ideologi t. i. gibanja za vklju~evanje (inclusion). Gibanje se jeiz Severne Amerike raz{irilo prakti~no po vsem razvitem svetu. Svoje izku{nje in zamisli otem, kako otroka s posebnimi potrebami vklju~evati v redne oddelke obi~ajnih {ol, so strniliv {tevilnih priro~nikih, video kasetah in periodi~nih publikacijah. Vodijo pa tudi zelo uspe{nedelavnice in seminarje, ki jih izvajajo v ZDA, Kanadi in zahodni Evropi.

  Akcija vklju~evanja je napotek vsem tistim, ki podpirajo idejo integracije in se tudineposredno in prakti~no sre~ujejo s te`avami pri vklju~evanju otrok s posebnimi potreba-mi v redni {olski sistem. Kot tak je tekst {e zlasti dobrodo{el v trenutnih slovenskih razme-rah, saj je nova {olska zakonodaja, ki jo je Parlament sprejel februarja 1995. leta, kon~notudi pri nas dala zeleno lu~ za integracijo. ^eprav imamo tudi v Sloveniji nekatere uspe{neprimere vklju~evanja otrok s posebnimi potrebami v redne {olske oddelke, pa sistemati~nihin strokovno pripravljenih napotkov za u~inkovito delo na tem podro~ju prakti~no ni. Vpri~ujo~em tekstu pa ne gre samo za prakti~en priro~nik, ki bi bil namenjen u~inkoviti {ol-ski integraciji. Tekst sku{a natan~neje opredeliti pojem inclusion, je tudi svojevrstem kon-cept oziroma filozofija, ki zamisel o integraciji dopolnjuje in nadgrajuje. Najla`je bi ga nakratko razlo`ili s stavkom: Vklju~evanje (inclusion) pomeni `iveti drug z drugim, ne pasamo obstajati drug ob drugem.

  Akcija vklju~evanja je le eden od priro~nikov, ki ga bo treba kot napotek za delopripraviti u~iteljem, star{em, ~lanom strokovnih timov in nenazadnje tudi u~encem v redni{oli, ki se neposredno ukvarjajo oziroma sre~ujejo z integracijo. Zato sem prepri~an, da boodziv strokovne in lai~ne javnosti na pri~ujo~o publikacijo spodbudil prizadevanja vseh, zlastiZveze dru{tev za cerebralno paralizo, ki na~rtujejo, da bi v ~im kraj{em ~asu izdali {e kak{nopublikacijo s