13
Strategija razvoja općine Žepče 2011- 2018 AKCIONI PLAN 2014.

AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Strategija razvoja općine Žepče

2011- 2018

AKCIONI PLAN

2014.

Page 2: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Uvod

U skladu sa Smjernicama za provedbu praćenja Strategije razvoja općine Ţepče, donesenim

i usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Ţepče od 26.03.2012.godine, Razvojna agencija

Ţepče u suradnji sa općinskim sluţbama i Lokalnim ekonomskim forumom općine Ţepče, a

uz konzultacije sa Općinskim načelnikom, izradila je Akcioni plan za provođenje Strategije

razvoja općine Ţepče za period 2014.godine.

U Akcionom planu za 2014.godinu su projekti čija je implementacija započela 2013.godine i

nastavlja se 2014.godine, kao i projekti za čiju je implementaciju u 2014.godini osigurano

financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja. Period završetka

većine projekata je u 2014.godini. U Akcionom planu za 2014.godinu su projekti čija će se

implementacija nastaviti i narednih godina, a što će biti detaljno definirano Operativnim

planom za 2012.-2015.godinu.

Prilikom odabira projekata vodilo se računa o slijedećem: raspoloţivost financijskih izvora za

projekte, dostupnost resursa za provedbu (ljudski i tehnički); direktna korist za ciljne grupe i

korisnike; doprinos zapošljavanju; odrţivost projekta; doprinos rješavanju problema socijalno

ugroţenih grupa i ravnopravnost spolova; inovativnost; utjecaj na okoliš; interakcija s drugim

projektima i status pripremljenosti projekti.

Predloţeni projekti su u skladu sa strateškim ciljevima koji su definirani Strategijom razvoja

općine Ţepče 2011.- 2018.godine. Predloţeno je 26 projekata.

U okviru SC 1. Konkurentno gospodarstvo – 10 projekata.

U okviru SC 2.Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard – 7 projekata.

U okviru SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj – 8 projekata.

U okviru SC 4. Prepoznatljivost ţepačkog identiteta - 1 projekt.

Akcioni plan treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima i svim drugim zainteresiranim subjektima da realiziraju ciljeve Strategije. U skladu sa tim, u Akcionom planu su precizno utvrđene uloge, odgovornost nositelja realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje ţeljenih rezultata i ostvarivanje strateških ciljeva Strategije. Za učinkovitu provedbu Akcionog plana za 2014.godinu odgovoran je Općinski načelnik sa općinskim sluţbama, Agencijom RAŢ i Lokalni ekonomski forum općine Ţepče. Uspješnost implementacije Akcionog plana 2014.godine će se pratiti monitoringom1 svakih šest mjeseci od dana početka implementacije AP. Evaluacija2 uspješnosti implementacije Akcionog plana je na kraju kalendarske godine u vrijeme utvrđivanja proračuna za slijedeću godinu i ovu zadaću obavljat će Razvojna agencija Ţepče u suradnji općinskim sluţbama, LEF-om i predlagateljima projekta (nositeljima predloţenih aktivnosti ). Općinsko vijeće Ţepče je na svojoj 11. sjednici odrţanoj 28.11.2013. godine donijelo

zaključak da se usvaja Akcioni plan Općine Ţepče za 2014.godinu.

1 Monitoring je redovno i sustavno prikupljanje i analiza informacija radi periodične kontrole korištenja resursa,

progresa i pravovremenosti implementacije planiranih aktivnosti u odnosu na očekivane rezultate i definirane ciljeve. 2 Evaluacija je objektivna ocjena dizajna, implementacije i rezultata projekta. Identificiranje ostvarenih rezultata

koji su posljedica projektnih aktivnosti od rezultata prouzrokovanih drugim eksternim faktorima.

Page 3: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Pregled skraćenica:

BEAR – Business Excellence Area – Područje poslovne izvrsnosti (općine Tešanj, Teslić i Ţepče)

FMRPO – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

GAP BIH – Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine

GiZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

IFAD – Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj

IPA – Instrument pretpristupne pomoći financiranja iz Europske unije

JPP- Javno-privatno partnerstvo

LGAP- Lokalni gender akcioni plan

LGFBIH- Program „Lokaliziranje gendera u Federaciji BIH“

LOD – Program jačanja lokalne demokracije

MZ- mjesne zajednice

OCD- organizacije civilnog društva

SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj

SNV- Nizozemska organizacija za razvoj

TOT – tehničko-operativni tim

UNDP –Razvojni program Ujedinjenih naroda

UNICEF – Fondacija za djecu Ujedinjenih naroda

USAID- Američka agencija za međunarodni razvoj

Page 4: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

4

AKCIONI PLAN ZA 2014. GODINU

RB Naziv projekta

Veza sa strateškim ciljevima i

prioritetima

Mjera

Osnovne informacije za praćenje uspješnosti provedbe projekta Nositelji provedbe

aktivnosti na projektu

Ukupna vrijednost projekta

Izvori financiranja projekta za 2014.

Status projekta

Indikatori/Pokazatelji uspjeha Vremenski okvir provedbe projekta Indikatori rezultata Indikatori utjecaja

1) Izgradnja Industrijske zone "Polja" Ţepče

SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

1.1.3. Razvoj poslovnih zona

Broj zainteresiranih investitora u ulaganje; Broj prodanih parcela; stupanj izgrađenosti infrastrukture u zoni

Povećan stupanj zapošljavanja, povećan stupanj proizvodnih djelatnosti,

2009. - do završetka radova

Predlagatelj projekta: Općina Ţepče

1.200.000,00 KM

FMRPO Nastavak realizacije

2) Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Ţepče

SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa

2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Do kraja projekta izgrađena i u funkcionalnom stanju zgrada osnovne i srednje glazbene škole.

Unaprijeđeni uvjeti za rad i obrazovanje 479 učenika i 53 uposlenika škole

2011-2014. Predlagatelj projekta:

Općina Ţepče Partneri u projektu:

Glazbena škola Ţepče

807.000,00 KM Nastavak realizacije

3) Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han

SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa

2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Izgrađena dvorana površine 700 m² s planiranim sadrţajem (2 svlačionce, 2 kupatila, učionica za nastavnike, ostava i male tribine sa 400 sjedećih mjesta) Izgrađeno igralište za košarku i rukomet

Športska dvorana je projektirana da zadovolji potrebe odrţavanja nastave tjelesnog odgoja za učenike osnovne škole.

2011-2015. Predlagatelj projekta: Općina Ţepče Partneri u projektu: MZ Begov Han

600 000,00 KM Nastavak realizacije

4) Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH -(ProLocal - “Promocija privrednih potencijala mikroregije Teslić, Tešanj i Ţepče – BEAR“

SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

1.1.2. Privlačenje stranih ulaganja

Ojačani općinski upravljački kapaciteti i konkurentnost; Proširena i produbljivana obostrana međuopćinska suradnja s ciljem poboljšanja upravljanja i pruţanja podrške razvojnim procesima. Promocija lokacijskih prednosti mikro-regije TTŢ;

Privlačenje investicija;Analiza lokacijskih prednosti mikroregije; Promotivni materijali lokacijskih prednosti mikroregije; Uvođenje BFC certifikacije – analiza stanja, koraci za unapređenje, certifikacija

2013-2014 Predlagatelj projekta: GiZ, Partneri: Općine Ţepče, Tešanj i Teslić Tehnički koordinator za Ţepče: Razvojna agencija Ţepče

50.000,00 KM GiZ, Općina Ţepče Općina Tešanj Općina Teslić

Nastavak realizacije

Page 5: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

5

5) Gospodarski forum općine Ţepče 2014

SC.1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

1.1.2. Privlačenje stranih ulaganja

Broj sudionika foruma iz drţavnih institucija relevantnih za MSP sektor iz BIH i RH, broj poduzeća sudionika foruma, broj objava u medijima o forumu i ulaganja u općinu Ţepče

Uspostavljena i unaprijeđena suradnja s drţavnim institucijama u BiH i RH relevantnim za razvoj gospodarstva i MSP sektora, pruţene mogućnosti razvijanja međunarodne poslovne suradnje za poduzeća općine Ţepče, u javnosti BiH i RH promovirane investicijske mogućnosti općine Ţepče

2014. Predlagatelj projekta: Općina Ţepče Partner u projektu: Razvojna agencija ţepče Grad partner: Osijek

15.000,00 KM Općina Ţepče 15.000,00 KM Nastavak realizacije – Gosp.

forum 2014.

6) „Got cheese“ SC1.Konkurentno gospodarstvo 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta

1.3.5. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti ruralnog razvoja

Broj ekonomski osnaţenih i osamostaljenih ţena nastanjenih na ruralnim područjima općine Ţepče, kroz proizvodnju sira i agroturizam.

Stvarani uvjeti za proširenje postojeće skromne proizvodnje kroz brojne obuke i nabavku neophodne opreme i probijanje na nova trţišta za ţene-proizvođače sira iz ruralnih područja općine Ţepče

06/2013 – 06/2014 Predlagatelj projekta: Udruţenje „Spori turizam“ Tehnički koordinator: Razvojna agencija Ţepče

29.756,00 KM Američka ambasada u Sarajevu 29.756,00 KM

Nastavak realizacije

7) „CONTOURe“ – Projekt stvaranja prekograničnog područja turističke izvrsnosti

SC1.Konkurentno gospodarstvo , 1.4 Stvaranje turističkog proizvoda

1.4..5.Osnivanje turističke zajednice i promocija općine kao turističke destinacije 1.4.6. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma

Broj uspostavljenih međusobnih kontakata javnih, privatnih i NVO subjekata iz sektora turizma kroz novo formiranu Mreţu u prekograničnom području, Povećan broj zainteresiranih subjekata u prekograničnom području za bavljenje turističkim djelatnostima

Razvijena javna turistička infrastruktura za rekreativni turizam je postala dostupna turistima s obje strane granice, Usluge turistima pruţene kroz novoformirane turističke info centre u Belom Manastiru i Ţepču, Povećana razina korištenja novokreiranih ICT alata i usluga u promociji turističkih sadrţaja

2014.-2016. Aplikant: Razvojna agencija Ţepče, Partneri: Grad Beli Manastir (RH), Turistička zajednica Baranje (RH), Udruţenje „Eko Leonardo“ (BiH)

Ukupno 328.752,71

EUR / 642.984,41 KM

Samo za BIH: 152.584,94

EUR/ 298,430.20 KM

Samo za BIH: EU 83,35% - 127.186,94 EUR/248,756.03 KM Općina Ţepče 16,65% : 49.674,17 KM

Projekt predan na natječaj

Page 6: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

6

8) „COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti

SC1.Konkurentno gospodarstvo, 1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

1.1.1. Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture

Uspostavljeni efektivni mehanizmi i preduvjeti za podršku odrţivom ekonomskom razvoju i lakšem poslovanju BEAR mikr regije, Ojačani kapaciteti firmi 4 ciljana sektora i povećana njihova produktivnost i izvoz do 5 %; Usklađen obrazovni i poslovni sektor te obezbijeđen dovoljan broj kvalif. radne snage prema potrebama firmi 4 ciljana sektora u BEAR mikro r.

Povećana međuopćinska saradnja i produktivnost firmi u 4 sektora (drvo, tekstil, metaloprerada, prehrambena indstrija) u općinama BEAR mikro r. (Tešanj, Teslić i Ţepče)

2014-2016. Aplikant: Tešanjska razvojna agencija Partneri: Razvojna agencija Ţepče, Općina Teslić, Udruţenje privrednika „Biznis Centar“ Jelah

563.426,44 EUR/

1.101.966.33 KM

EU 84,49% - 476.095,36 EUR Općina Tešanj – TRA 30.912,50 EUR Udruţenje"Biznis centar " Tesanj-Jelah,5.000,00 EUR Općina Ţepče- RAŢ 26.561,70 EUR Općina Teslić, 24.856,90 EUR

Projekt predan na natječaj

9) Saniranje i opremanje prostornog sadrţaja Doma kulture i kino dvorane u općini Ţepče

SC 4. Prepoznatiljivost ţepačkog identiteta, 4.3. Razvoj multikulturalizma

4.3.1. Unapređenje rada institucija i udruga koje njeguju i promoviraju multikulturalizam

Sanacija dijela oštećenog krovišta i nadstrešnica, saniranje mokrih čvorova, unutarnje radove u kino dvorani (saniranje drvenog poda na bini, presvlačenje postojećih sjedišta, ugradnja itisona, i zastora na pozornici dvorane

Stvaranje uvjeta za vršenje redovnih aktivnosti JU “Dom Kulture“ u svrhu doprinosa kulturnom ţivotu u lokalnoj zajednici, višoj kvaliteti ţivljenja cjelokupnog stanovništva

2014 JU Dom kulture Ţepče

280.105,00 kn Vlada RH 220.105,00 kn Projekt predan na natječaj

10) Nadogradnja i saniranje dijela osnove škole „Ţepče“ (Mala škola)

SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa

2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Poboljšani uvjeti za odvijanje odgojno obrazovnih aktivnosti, saniranje i nadogradnja krovišta, i tavana, postavljanje vanjskih PVC otvora/35 kom. - sanirani mokri čvorovi, izgradnja 2 učionice, Prestanak rada u tri smjene,

Prošireni kapaciteta odgojno obrazovnih aktivnosti , Povećana razina znanja kod polaznika škole zbog poboljšanja uvjeta pohađanja redovne nastave

2014 Osnovna škola Ţepče

637.243,00 kn Vlada RH 577.243,00 kn Projekt predan na natječaj

11) Podrška Općine Ţepče mladima kroz program - Omladinska banka

SC 2 .Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa

2.2.4. Demografski poticaj (potpora mladima)

Broj potpisanih ugovora sa neformalnim grupama mladih u opcini Ţepče za 2014. godinu. Broj inicijativa mladih u lokalnoj zajednici

Mladi ljudi se sve više uključuju u rješavanje potreba svoje lokalne sredine.

2014. Predlagatelj projekta: općina Ţepče, Partner na projektu: Fondacija Mozaik

20.000, 00 KM Fondacija Mozaik 50% Općina Ţepče 50%

Nastavak realizacije

– novi poziv u 2014.

Page 7: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

7

12) Projekt upravljanja krutim otpadom

SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)

3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom

Broj sklopljenih ugovora s novim korisnicima kom. Usluga, Nabavljena oprema u JP Komunalno do završetka projekta. Broj postavljenih kanti, Broj postavljenih kontejnera

Povećan broj korisnika uključen u organizirani sustav prikupljanja kućnog otpada za 50% do kraja 2014.godine

2011. - 31.12.2014.g Predlagatelj projekta: Općina Ţepče Partneri na projektu: -SIDA -JP Komunalno

612.232,00 KM SIDA, Općina Ţepče, JP Komunalno

Nastavak realizacije

13) Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica

SC.3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)

3.1.4. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe

Do kraja 2015. godine, izgrađeno 40% sustava vodoopskrbe, Do kraja projekta 400 domaćinstava priključeno na novoizgrađenu vodovodnu mreţu

Broj stanovnika koji se sele iz MZ Lug – Brankovići i MZ Donja Ozimica zbog nepovoljnih uvjeta ţivota uzrokovanih nedostatkom vodoopskrbe smanjen za 10% do kraja projekta.

2011- 2015 Predlagatelj projekta: MZ Lug Brankovići Partneri u projektu: Općina Ţepče

2.969.529,10 KM

Dosadašnja ukupna ulaganja: 269.773,01 KM : 49.000,00 KM općina Ţepče(2011) 121.987,49 KM Vlada ZDK (2011) 98.785,52 KM Fond za zaštitu okoliša (2012) 2013: 160.000,00 KM Vlada ZDK

Nastavak realizacije

14) Regulacija lijeve obale rijeke Bosne

SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj, 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)

3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom

Faza I - Izrađena projektna dokumentacija za projekt

Pripremljena dokumentacija za igrađevinske radove reguliranja lijeve obala rijeke Bosne od starog mosta do Libertasa, Grad Ţepče.

2014. Predlagatelj projekta: Općina Ţepče

Nepoznat Agencija za vodno područje sliva rijeke Save:

Projekt predan na natječaj.

15) Izgradanja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne – Izgradnja glavnog kolektora naselja Orahovica

SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)

3.1.3. Izgradnja sustava gospodarenja otpadom

broj novopriključenih objekata na sustav javne kanalizacije povećan za 10%, broj objekata spojenih na sustav prečišćavanja otpadnih voda općine Ţepče povećan za 30%.

Objedinjen sustav otpadnih voda u općini Ţepče (desna i lijeva obala) uključeno 5.500 stanovn. općine Ţepče.Ukinute individualne septičke jame koje su onečišćavale okoliš i prijetile da postanu izvor zaraze i štetnosti na zdravlje lokalnog stanovništva

2014. Predlagatelj projekta: Općina Ţepče

357.438,28 KM 300.000,00 KM Fond za okoliš FBIH 57.438,28 KM Općina Ţepče

Projekt predan na natječaj.

16) (LOD III) – Vršnjaci za vršnjake

SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa

2.2.1. Unapređenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja,

Doprinos smanjenju broja ovisnika o drogama, alkoholu i kockanju, specificno mladih ljudi osnovnosk. i srednjosk. uzrasta na podrucju opcine Zepce

22 mladih obucenih vrsnjackih edukatora, mladi ljudi osnovnoskolskog i srednjoskolskog uzrasta informirani o posljedicama zloupotrebe droga, alkohola i kockanja

1.04.2013.-1.4.2014. Središte za mladeţ „Putokazi“

13.850,00 KM UNDP i Općina Ţepče Nastavak realizacije

Page 8: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

8

17) (LOD III) – Za bezbriţnu starost

S.C.2.Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.3. Visok stepen zdravstvene i socijalne zaštite

2.3.3.Unapređenje socio – zdravstvene zaštite

Razvijeni novi i odrţivi modeli izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne osobe u općini Ţepče

Urađen, promoviran i praktično primjenjen model socijalne inkluzije starih osoba u općini Ţepče,Uspostavljena Mreţa pruţatelja institucionalne i vaninstitucionalne podrške za stare i nemoćne osobe u općini Ţepče

15.06.2013.-14.02.2014.

Predlagatelj projekta: Crveni kriţ Ţepče Partneri u projektu: Udruţenje mladih „Eureka“ Ţepče

17.620,00 KM UNDP i Općina Ţepče Nastavak realizacije

18) (LOD III) – Stare vrijednosti za novu budućnost

SC1.Konkurentno gospodarstvo P1.4 Stvaranje turističkog proizvoda

1.4.6. Unapređenje znanja i vještina ljudskih resursa u oblasti turizma

Promovirani proizvodi ruralnog stanovništva, obogaćena turistička ponuda kroz izrađen katalog sa ponudom rukotvorina, autohtonih gastro proizvoda i starih zanata općine Ţepče

Ekonomski osnaţeno 30 osoba podizanjem razine znanja i vještina kroz odrţane radionice.

15.06.2013.-14.02.2014.

Predlagatelj projekta: Udruţenje „Spori turizam“ BIH Partneri u projektu: Udruga za odrţi razvoj „UzoR“ Ţepče

15.117,50 KM UNDP i Općina Ţepče Nastavak realizacije

19) IFAD - Projekt poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu/Rural Livelihoods Development Project - Zelena trţnica

SC.1. Konkurentno gospodarstvo 1.3.Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta

1.3.4. Unapređenje infrastrukture za razvoj poljoprivrede i turizma;

Poljoprivrednim proizvođačima omogućen adekvatan prostor za prodaju njihovih proizvoda, te potaknut razvoj i unaprjeđenje proizvodnje zdrave hrane

Izrađena nadstrešnica i podne podloge Postavljene tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda Osigurana konkurentnost proizvoda na lokalnom i širem trţištu

2013 -2014 Općina Ţepče Tehnički

koordinator. RAŢ

254.074,90 KM Općina Ţepče:114.074,90 KM IFAD: 140.000,00 KM

Nastavak realizacije

20) IFAD - Projekt poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu/ Rural Livelihoods Development Project Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice

SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište

3.1.8. Izgradnja i odrţavanje sustava prometne infrastrukture

Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenoj mjesnoj zajednici

Omogućena nesmetana prometna komunikacija između otkupljivača i lokalnih proizvođača

2013-2014 Općina Ţepče Tehnički koordinator:RAŢ

97.418.50KM Općina Ţepče(30% vrijednosti projekta): 26.410,80 KM ; IFAD: 61.625,20 KM

Nastavak realizacije

21) IFAD - Projekt poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu Rural Livelihoods Development Project/ Izgradnja i obnova ruralne infrastrukture Lokalni put Orahovica –Tubaci

SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište

3.1.8. Izgradnja i odrţavanje sustava prometne infrastrukture

Rekonstruirana putna infrastruktura u navedenoj mjesnoj zajednici

Omogućena nesmetana prometna komunikacija između otkupljivača i lokalnih proizvođača

2013. Općina Ţepče Tehnički koordinator RAţ

75.801,40 KM Općina 30% uk.vrijednosti projekta = 22.740,42 KM Iz sredstava IFADprojekta: 53.060,98 KM

Projekt u pripremi

Page 9: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

9

22) Projekt „SMEs without borders“

SC 1.Konkurentno gospodarstvo 1.1.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

1.1.1. Razvoj financijske i poduzetničke infrastrukture

Uspostava i razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora, poticanjem suradnje i potpore SME

Uspostavljena „SMC MAP NETWORK“ a prekogranična mreţa, Unaprijeđeno znanje i vještine ciljne grupe i korisnika u projektnom području. Povećani prihodi za stakeholdere iz MAP, veća zastupljenost proizvoda MAP mreţe na trţištu

2013.-2014. Aplikant 1 : UPIP Ţepče (BIH); Aplikant 2 – općina Majur (CRO); Partner 3: SIMORA(CRO); Partner 4: Razvojna agencija Ţepče (BIH); Partner 5 LAG UNA (CRO);

434.161,42 € ili 846.614,769

KM

Za 24 mj projekta: 434.161,42 EUR, EU IPA: 84,5 %, Domaće institucije:15,5% Od ukupne vreijdnosti projekta, za BIH dodijeljeno 230.915,95 EUR. Od toga 35.791.97 EUR financira Općina Ţepče

Nastavak realizacije

23) Izgradnje prometne infrastrukture na području općine Ţepče

SC 3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj 3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenja (voda, otpadi, zagađenje i zemljište)

3.1.8. Izgradnja i odrţavanje sustava prometne infrastrukture

Sanacija i izgradnja putne infrastruktura na lokalnim putevima:

Poboljšani uvjeti ţivota u navedenim mjesnim zajednicama

2013. Općina Ţepče Općina Ţepče Nastavak realizacije

– novi program

izgradnje u 2014.

24) Izgradnja javne rasvjete na području općine Ţepče

SC3. Uravnoteţen i odrţiv razvoj, 3.2 Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine

3.2.2. Zaštita – racionalno upravljanje i uređenje neizgrađenih dijelova općine u sustavu prostornog uređenja

Izgrađena i puštena u rad javna rasvjeta u predviđenim mjesnim zajednicama.

Poboljšani uvjeti ţivota i sigurnost stanovništva u navedenim mjesnim zajednicama

2013. Općina Ţepče 30.000,00 KM Općina Ţepče Nastavak realizacije

– novi program

izgradnje u 2014.

25) Program poticaja- subvencija poljoprivrednim proizvođačima općine Ţepče

SC 1.Konkurentno gospodarstvo, 1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta

1.3.1. Razvoj selektivnih programa za potrebe razvoja obiteljskih gazdinstava i obiteljskih obrta

Raspisan poziv za subvencije, dodijeljene subvenicje proljoprivrednim proizvođačima

Poboljšani uvjeti proizvodnje za poljoprivredne proizvođače na području općine Ţepče

2013. Općina Ţepče 100.000,00 KM Općina Ţepče Nastavak realizacije

– novi poziv u 2014.

26) Program poticaja pojednicima za samozapošljavanje na području općine Ţepče

SC2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard, 2.2. Razvoj ljudskih resursa

2.2.2. Razvoj i usklađivanje ljudskih resursa s potrebama gospodarstva

Proveden natječaj za dodjelu poticaja za samozapošljavanje

Stanovnicima općine Ţepče kroz program poticaja pruţena mogućnost za samozapošljavanje i osnivanje vlastite djelatnosti

2013. Općina Ţepče 30.000,00 KM Općina Ţepče Nastavak realizacije

– novi poziv u 2014.

Page 10: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

10

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

RB Naziv projekta Ukupna vrijednost/

/procijenjena/ projekta (KM)

Procijenjeno financiranje po izvorima za 2013. godinu

Budžet općine

Kredit FBiH / ZDK Država JPP Privatni

izvori

IPA Donatori Ostalo

1) Izgradnja Industrijske zone "Polja" Ţepče

1.200.000,00 KM ( preostalo za

ulaganje )

X --------- X -------- ---------- --------- ---------- ----------- ------------

2) Izgradnja osnovne i srednje glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Ţepče

807.000,00 KM X ---------- --------- ---------- ----------- ----------- ----------- -------- X ___ ___ ___

3) Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han

600 000,00 KM X --------- ---------- --------- ---------- ----------- ------------ X

4) Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH -ProLocal - “Promocija privrednih potencijala mikroregije Teslić, Tešanj i Ţepče – BEAR“

CCA. 50.000,00 X ---------- ---------- --------- ---------- ----------- ------------ GIZ: X X

5) Gospodarski forum općine Ţepče 2013

15.000,00 KM X --------- ---------- --------- ---------- ----------- ------------ X

6) „Got cheese“ 29.756,00 KM -------- ---------- --------- ---------- ----------- ----------- ----------- Američka ambasada u Sarajevu:

29.756,00 KM

----------

7) „CONTOURe“ – Projekt stvaranja prekograničnog područja turističke izvrsnosti

Ukupno 328.752,71 EUR /

642.984,41 KM Samo BIH:

152.584,94 EUR/ 298,430.20 KM

Općina Ţepče 16,65% : 49.674,17 KM

--------- ---------- --------- ---------- ----------- Samo za BIH: 83,35% -

127.186,94 EUR/ 248,756.03 KM

---------- ---------

8) „COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti

563.426,44 EUR/ 1.101.966.33 KM

RAŢ 26.561,70 EUR

---------- ---------- --------- ---------- ----------- EU 84,49% - 476.095,36 EUR

--------- Općina Tešanj -TRA 30.912,50 EUR Udruţenje"Biznis centar " Tesanj-Jelah,5.000,00 EUR Općina Teslić, 24.856,90 EUR

9) Saniranje i opremanje prostornog sadrţaja Doma kulture i kino dvorane u općini

280.105,00 kn X --------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- Vlada RH 220.105,00 kn

----------

Page 11: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

11

Ţepče

10) Nadogradnja i saniranje dijela osnove škole „Ţepče“ (Mala škola)

637.243,00 kn X ---------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- Vlada RH 577.243,00 kn

----------

11) Podrška Općine Ţepče mladima kroz program - Omladinska banka

20.000,00 KM 10.000,00 KM ---------- ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- Fondacija Mozaik 10.000,00

Dorpinos zajednice X

12) Projekt upravljanja krutim otpadom

612.232,00 KM ---------- ---------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- SIDA

13) Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica

2.969.529,10 KM ---------- --------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- ---------- ---------

14) Regulacija lijeve obale rijeke Bosne

X ---------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- Agencija za vodno područje sliva rijeke

Save X

----------

15) Izgradanja kolektora za desnu stranu rijeke Bosne – Izgradnja glavnog kolektora naselja Orahovica

357.438,28 KM 57.438,28 KM --------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- 300.000,00 Fond za okoliš

----------

16) (LOD III) – Vršnjaci za vršnjake

13.850,00 KM 1.454,25 KM ---------- ____ ____ ____ ____ UNDP 12.395,75 KM

____

17) (LOD III) – Za bezbriţnu starost

17.620,00 KM 1.850,10 KM --------- ____ ____ ____ ____ ____ UNDP 15769,90 KM ____

18) (LOD III) – Stare vrijednosti za novu budućnost

15.117,50 KM 1.587,34KM ---------- ____ ____ ____ ____ ____ UNDP 13.530,16 KM

____

19) IFAD - Projekt poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu/Rural Livelihoods Development Project - Zelena trţnica

254.074,90 KM 114.074,90KM --------- ____ ____ ____ ____ ____ IFAD 140.000,00 KM

114.074,90KM

20) IFAD - Projekt poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu/ Rural Livelihoods Development Project Putna infrastruktura: Radunice prema centru Gromilice

97.418.50KM 29,225,55KM ---------- ____ ____ ____ ____ ____ IFAD 61.625,20 KM 29,225,55KM

21) IFAD - Projekt poboljšanja ţivotnih uvjeta na selu Rural Livelihoods Development Project/ Izgradnja i obnova ruralne infrastrukture - Lokalni put Orahovica –Tubaci

75.801,40 KM 22.740,42KM --------- ____ ____ ____ ____ ____ IFAD 53.060,98 ____

Page 12: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1

Akcioni plan 2014 Općina Žepče

2014

12

*Napomena: oznaka X kod izvora financiranja označava da se predviđa financiranje iz navedenih izvora, ali u trenutku pripremanja Akcionog

plana za 2014. nije poznat točan iznos sredstava.

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-213/13

Datum: 29.11.2013. godine

DOSTAVLJENO: 1. Općinski načelnik 2. RAŢ 3. Sluţba za gospodarstvo i financije 4. Sluţba za graditeljstvo i prostorno uređenje 5. Sluţba za opću upravu i društvene djelatnosti 6. a/a

22) Projekt „SMEs without borders“

434.161,42 € ili 846.614,769 KM

24259.97 EUR/ 47.448,37 KM

---------- ____ ____ ____ ____ 219.383,95 EUR/ 429.077,71 KM

____ ____

23) Izgradnje prometne infrastrukture na području općine Ţepče

100.000,00 KM X --------- X --------- --------- --------- --------- --------- ---------

24) Izgradnja javne rasvjete na području općine Ţepče

30.000,00 KM 30.000,00 KM ---------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

25) Program poticaja- subvencija poljoprivrednim proizvođačima općine Ţepče

100.000,00 KM 100.000,00 KM --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

26) Program poticaja pojednicima za samozapošljavanje na području općine Ţepče

30.000,00 KM 30.000,00 KM ---------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA Muhamed Jusufović

Page 13: AKCIONI PLAN 2014. Akcioni plan Strategije...dvorane u OŠ „Alija Nametak“ Begov Han SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard 2.2. Razvoj ljudskih resursa 2.2.1