Click here to load reader

Aktuální otázky regionálního rozvoje

 • View
  55

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aktuální otázky regionálního rozvoje. Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599 Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Aktuální otázky regionálního rozvoje

 • Aktuln otzky regionlnho rozvojeInovace bakalskho studijnho programu v kontextu Boloskho procesu s drazem na vsledky uen CZ.2.17/3.1.00/32599 Vysok kola regionlnho rozvoje Praha

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION

  Vysok kola regionlnho rozvoje Praha

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION

  OBSAH PREZENTACE PEDNKOV BLOKY:B1. Cle a obsah pedmtuB2. Aktuln otzky v oblasti koncepce a plnovnB3. zemn rozvoj a jeho realizace v praxiB4. Aktuln otzky z pohledu jeho zsadnch aktrB5. Sociln rozvoj regionB6. Realizace a zen rozvoje region a obcC. Doporuen tmata pro praktickou demonstraci (cvien)*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B1.

  B1. Cle a obsah pedmtudoplnn aktulnch informacaplikace teoretickch znalost v praxiprovzanost obsahu pedmtvzjemn vlivy a vazby obor regionalistikyuplatnn v praxi veejn sprvylokln, regionln i nrodn rovevnmn kontextu s aktulnm evropskm i globlnm vvojem*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B2.

  B2. Aktuln otzky v oblasti koncepce a plnovni. Vznam a problmy koncepnho pstupu k rozvoji regionCo je koncepn pstup?Koncepce v jednotlivch fzch regionlnho rozvojeProblmy a rizika koncepnho zen a rozhodovn ve veejn sprvCo ovlivuje ne/koncepn pstupNevhodn model sprvyVliv skokovch zmn (volby, krizov situace, apod.)Chybjc koordinace, patn penos informacPklady dobr i hor praxeManaersk funkce a jejich aplikace ve veejn sprvzen, rozhodovn, plnovn, organizovn, kontrola, informace a komunikace

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B2.

  ii. Kompatibilita a provzanost proces i vstupPlnovn v praxi obc a region druhy pln a koncepc, zemn rovn, resortn pstupProcesy akti, informovanost, termnov a vcn koordinaceVstupy proces rozpory, duplicity, vyuitelnost dokumentStrategie / taktika / operativaNe/konkrtnost vstupPklady z praxe*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B2.

  iii. Praktick pouit analytickch metod, vznam statistikyPrzkumy, eten, anketyRelevantn datov zdroje prakticky vyuiteln pro plnovn a realizaci rozvoje obc a regionsttn statistick slubakrajsk zdroje datinformace na obcchdal datov zdrojeInterpretace datPouvn SWOT analzy a dalch metodRizika a limity prce se statistickmi daty*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B2.

  Vybran problmy v oblasti koncepce a plnovn obc a region:nzk mra kontinuityobavy z plnovnnekoordinovan procesysiln rezortismusobecn nedostatek finannch prostedk na podporu koncepnch pstup*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.

  B3. zemn rozvoj a jeho realizace v praxii. Prostorov pojet zemnho rozvojeSrovnn pstupu v esk republice a jinch evropskch zemch legislativa, metodika, praxeGlobln vlivySloky zemnho rozvojeHmotn slokyAktivity a procesy v zemHodnoty a vztahy v zem*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.ii. zemn plnovn a jeho vazby na dal procesy v regionlnm rozvojiRepublikov rove Politika zemnho rozvoje R a jej vztah k dalm koncepnm dokumentm a procesmKrajsk rove Zsady zemnho rozvoje kraje x krajsk koncepce a strategie (veobecn, resortn, lokln)Obecn rove zemn pln obce x ostatn rozvojov procesy mst a obcProvzanost pln rznch zemnch rovnDleitost demografickch analz a prognz *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.

  Vybran problmy a monosti vyuvn zem:nadbyten roziovn zastavnch zem mst a obcpekroen nosn kapacity zemnereln prostorov nrokynevhodn lokalizace vzhledem k okolrekonverze a intenzifikacemonofunkn x polyfunkn vyuit(ne)udriteln mobilita(ne)sobstanost zem*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.

  iii. Praktick monosti naplovn princip udritelnho rozvoje v praxiChpn 3 pil udritelnho rozvojeEkologick vlny a jejich dopad na rozvoj regionPosuzovn vlivu na jednotliv sloky ivotnho prostedHjen veejnho zjmu loha dotench orgnMonosti uplatnn nzoru veejnosti*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.

  iv. Vznam infrastruktury pro rozvoj regionir pojet pojmu infrastrukturainfrastrukturn vybavenost zeminfrastruktura jako soust veejnch sluebtechnick vybavenost zemdopravn infrastrukturadopravn dostupnost*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.co je to technick infrastruktura?zdroje a zajitn penosu (dopravy) energi nebo jinch produktelektina, plyn, ropa, voda, kanalizace, itn vod, likvidace odpad, spoje, atd. technick infrastruktura jako sluba?fungujc technick infrastruktura je dleitm pedpokladem regionlnho rozvojerole sttu a dalch subjekt veejn sprvy

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.TECHNICK INFRASTRUKTURARole subjekt veejn sprvy (rzn podle elu TI):legislativa, cenov regulacekontrola (veejn, odborn)plnovn, koncepce, vstavbavlastnictv infrastruktury (nap. EZ)provozovn (distribun spolenosti)financovninvestice a rozvojprovoz a drba

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.TECHNICK INFRASTRUKTURAVazby na jin oblasti regionlnho rozvoje:disparity, hospodsk rozvoj, problmov regiony (strukturln postien)podpora podnikn, inovace, technologieivotn prostedprevence havarijnch situacekonomick aspektyzemn plnovn*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.DOPRAVAOblasti zjmu a asti veejn sprvy:dopravn infrastrukturaprovoz, sprva, drba dopravnch cest veejn dopravaDruhy dopravy:silnin, drn, leteck, vodn, kombinovanosobn, nkladn

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.DOPRAVADOPRAVN INFRASTRUKTURAkoncepce dopravy dopravn stplnovnrostouc poadavky x ochrana ivotnho prostedpodpora ekologicky etrnch druh dopravyvstavbaprovozovn a drba dopravn cesty (SD, SDC)financovn (SFDI, OP Doprava, PPP projekty)pravidla provozu, bezpenost

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B3.DOPRAVAVEEJN DOPRAVAmezinrodncelosttnregionlnMstsk

  legislativafinancovnkryt ztrty z provozu veejn dopravycenov politika (ekonomick a sociln dopady)monosti zapojen soukromho sektoru

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B4.

  B4. Aktuln otzky rozvoje region z pohledu jeho zsadnch aktrpohled samosprvystarosta / hejtmanlen radylen zastupitelstvalen vboru / komisepohled adupohled obanapohled podnikatelepohled neziskov organizace *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B4.

  Zsadn akti rozvoje region jejich:roleodpovdnostkompetencevztahyvazby*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B4.Rozdly a specifika z hlediska zemn psobnostiProblematika malch obcObec s rozenou psobnostSpecifika mstMstsk sti, obvodySlouen / odtren obceKrajSpoluprce obc a kraje*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.

  B5. Sociln rozvoj region Regionln aspekty sociln politiky ve sfe sociln pomoci, zamstnanosti, bydlen, vzdlvn a zdravotnickch sluebKomunitn plnovn a jeho vyuit v sociln oblastiZpsoby een konkrtnch problm v sociln oblasti na mstn rovniProblematika menin, specifick oblasti z hlediska zamstnanosti a trhu prce, reln monosti bytov politiky v obcch a regionech...

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBY

  rmec sociln politiky EU Evropsk sociln charta - Evropsk sociln programsociln politika RNrodn akn pln socilnho zaleovnBl kniha v socilnch slubchZkon .108/2006 Sb. o socilnch slubchsociln sluba = innost nebo soubor innost, zajiujcch pomoc a podporu osobm za elem socilnho zalenn nebo prevence socilnho vylouen

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBYrole sttulegislativakoncepcefinancovn (sociln dvky + podpora slueb)kontrolastedn orgn = Ministerstvo prce a socilnch vc

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBY

  Subjekty (akti) sociln politiky: samosprvn orgny R, kraj a obcorgny sttn sprvyspecializovan organizace a institucezizovatel a poskytovatel socilnch sluebneziskov sektorsoukrom sektoroban, rodina

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBYClov skupiny (uivatel): senioi, osoby se zdravotnm postienmosoby ohroen socilnm vylouenm, nrodnostn a etnick meniny, osoby ohroen a zvisl na nvykovch ltkchpp. dal spec.skupiny nap. rodiny s dtmiDruhy socilnch slueb: podle zk. . 108/2006 Sb.sociln poradenstv, sluby sociln pe a sluby sociln prevence

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBY

  Regionln sociln politika: vztah sttu, kraj a obc penesen x samostatn psobnostrozhodujc odpovdnost i kompetence sttuodstraovn regionlnch disparitznalost mstnch podmnek

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBYDleit aspekty socilnch slueb: skuten potebnost, dostupnostkvalita, efektivita, koordinace a nvaznostmeziresortn vazby (zdravotnictv, kolstv,...)finann participace uivatele a informovanostFinancovn socilnch slueb - zdroje: sttn rozpoet (dotace MPSV), zdroje EU (OP LZZ), krajsk a obecn rozpoty, hrady od uivatel, sponzoring a charita

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN ROZVOJ REGION A SOCILN SLUBYPlnovn rozvoje socilnch slueb: zsady dle zk. .108/2006 Sb.soust plnovn regionlnho rozvojeprincipy a metody komunitnho plnovndleitost procesu i vstupzapojen vech dotench aktrkoordinace, kompetenceplnovn -> realizace -> monitoring ->vazba na systm financovn socilnch slueb

  *

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B5.SOCILN SLUBY

  MOTTO: SOCILN SLUBY NKDY ZAPOMNAJ NA CENU LIDSK NEZVISLOSTI A SOBSTANOSTI A NAOPAK VDOBR VE UDRUJ SV UIVATELE VE ZLAT KLECI,VN SE BEZ SLUBY NEOBEJDOU. NEJDE O TO, E PRO MNOHO UIVATEL JSOU SLUBY JEDINOU CESTOU KESPOLENMU SDLEN SVTA SOSTATNMI. JDE O TO, E PRO MNOHO JINCH UIVATEL NEEXISTUJE MONOST SLUBY UKONIT, OPUSTIT NEBO SI I JEN MEZI NIMI VYBRAT. SMYSLEM SOCILNCH SLUEB JE, ABY SE - POKUD TO JEN LZE CO NEJDVE STALY ZBYTEN. PROTO CL - POMHAT UIVATELM K SAMOSTATNOSTI A SOBSTANOSTI - MUS BT PRIORITOU SOCILNCH SLUEB.*

 • AKTULN OTZKY ROZVOJE REGION B6.B6. Realizace a zen rozvoje region a obcAplikace metod zen ve veejn sprvRizika, limity, specifika Pklady dobr praxeFinann zen rozvoje obc