Aktualności Będzińskie - Luty 2013

 • View
  224

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.bedzin.pl

Text of Aktualności Będzińskie - Luty 2013

 • nr 2/13 luty Urzd Miejski w Bdziniedziaa w godzinach:poniedziaki7.30 17.00

  pitki7.30 14.00

  pozostae dniroBocze 7.30 15.30

  nr 2/2013 luty (1234) miesicznik egz. bezpatny nakad: 27.000 egz. ISSN 1233-5223

  reklamareklama

  nowy rok, noweinwestyCje!

  Co prawda wkoo nas zima, ale praCe nad inwestyCjami trwaj w mieCie bez wzgldu na pogod. w tym wydaniu gazety prezentujemy wizualizaCje szeCiu kolejnyCh

  plaCw zabaw, ktryCh powstanie zaplanowano na ten rok. iCh budowa rozpoCznie si, gdy tylkopozwoli na to pogoda. rwnoCzenie przypominamy, e wkrtCe ruszaj zapisy do miejskiCh

  przedszkoli. szCzegy na kolejnej stronie

  Plac zabaw przy ulicy Kolorowej Plac zabaw przy ulicy Zwycistwa Plac zabaw przy ulicy Powstacw lskich

  Plac zabaw przy ulicy Orzeszkowej Plac zabaw przy ulicy Bory Plac zabaw przy ulicy Skalskiego

 • wydarzenia2

  DrodzyCzytelnicy

  zima, Choprzeplatana

  dniamiodwily, Chyba

  jeszCzepotrwa. to

  dobrze, bo przed

  wszystkimiuCzniami

  wyCzekiwaneferie zimowe

  Zapewne nie kademu uda siwyjecha, ale zainteresowaniznajd w tym czasie co dlasiebie. Gazeta, ktr trzymaciePastwo w rkach, pena jestinformacji gdzie i kiedy bdzie sidziao co ciekawego. Ofertna ferie przygotowa bdziskiOrodek Kultury i jego grodzieckafilia, Muzeum Zagbia, Miejskai Powiatowa Biblioteka Publicznai jej oddziay oraz Orodek Sportui Rekreacji, ktry 8 lutego ferierozpocznie zabaw karnawaowna... lodowisku. Tego samegodnia o 17.00 zapraszamydo Teatru Dzieci Zagbia.Licytujc wasnorcznie robioneprzez przedszkolakw z PM 6laleczki, pomoemy dzieciomz afrykaskiego Czadu. Jest w czym wybiera. yczwic, nie tylko dzieciomi modziey, odpoczynku i piknej,zimowej pogody.

  Marta Sowiska-Kosowskaredaktor naczelna

  aktUalnoci Bdziskiewww.bedzin.plredakcja@okultura.bedzin.pl

  Adres redakcji: 42-500 Bdzin,ul. Maachowskiego 43tel. 32 363 61 64, fax 32 363 61 60Redaktor naczelna:Marta Sowiska-Kosowska,naczelna@okultura.bedzin.plRedaguje zesp.Wydawca: Orodek Kultury w Bdzinie, ul. Maachowskiego 43Skad: emildesignKorekta: Wioletta BagnickaDruk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.ul. Baczyskiego 25A, 41-203 Sosnowiec MilowiceNakad: 27 000 egz.ISSN 1233-5223

  Redakcja zastrzega sobie prawo dopoprawek i skrtw nadesanych tekstworaz nie zwraca materiaw niezamwionych. Za tre reklam redakcjanie ponosi odpowiedzialnoci.

  Ro dzi ce lub opie ku no wie praw -ni po win ni wy pe ni kar t zgo -sze nia dziec ka do stp n w pla -cw ce oraz na stro nie in ter ne to -wej Urz du Miej skie go w B dzi -nie www.be dzin.pl. W pierw szejko lej no ci mia sto za pew ni miej -sca w od dzia ach przed szkol -nych w szko ach pod sta wo wychi przed szko lach sze cio lat komi pi cio lat kom. W mia r wol -nych miejsc przyj mo wa ne b ddzie ci w wie ku 3 i 4 lat zgod niez obo wi zu j cy mi we wszyst -kich przed szko lach za sa da mi re -kru ta cji.

  Za sa dy re kru ta cji do przed -szko li i od dzia w przed szkol -nych w szko ach pod sta wo wychpro wa dzo nych przez mia sto B -dzin na rok szkol ny 2013/2014,okre lo ne w za rz dze niuNr 0050.20.2013 Pre zy den taMia sta B dzi na z dnia 18 stycz -nia 2013 ro ku: 1. Ro dzi ce/opie ku no wie praw nidziec ka, ko rzy sta j ce go z usugprzed szko la w ro ku szkol -nym 2012/2013, po twier dza jwo l kon ty nu acji ko rzy sta niaz usug w no wym ro ku szkol nym.Po twier dze nie to na le y zo yw przed szko lu w ter mi nie do28 lu te go 2013 ro ku, wy pe nia jckar t zgo sze nia, do stp nw przed szko lu i na stro nie in ter -ne to wej Urz du Miej skie gow B dzi nie www.be dzin.pl. 2. W ro ku szkol nym 2013/2014nie pla nu je si uru cho mie nia od -dzia w przed szkol nych dla 6-lat -kw w na st pu j cych pla cw -kach: Przed szko lu Miej skim nr 1,Przed szko lu Miej skim nr 4,Przed szko lu Miej skim nr 5,Przed szko lu Miej skim nr 13.W Przed szko lu Miej skim nr 6utwo rzo ny zo sta nie tyl ko je denod dzia dla 6-lat kw kon ty nu uj -cych za j cia w od dzia le in te gra -cyj nym. Ro dzi ce dzie ci 6-let nichz wy mie nio nych pla c wek po -win ni do 28 lu te go 2013 zo ykar t zgo sze nia w se kre ta ria ciewy bra nej szko y pod sta wo wej,w kt rej zor ga ni zo wa no od dziaprzed szkol ny. 3. Dzie ci 6-let nie ko rzy sta j cew ro ku szkol nym 2012/2013z usug Przed szko la Miej skie gonr 1 ma j pierw sze stwoprzy przy j ciu do od dzia wprzed szkol nych w Szko le Pod sta -wo wej nr 10 i Szko le Pod sta wo -wej nr 11 pod wa run kiem zo e -nia w szko le kar ty zgo sze niado 28 lu te go 2013 ro ku.4. Dzie ci 6-let nie ko rzy sta j cew ro ku szkol nym 2012/2013z usug Przed szko la Miej skie gonr 5 ma j pierw sze stwoprzy przy j ciu do od dzia u przed -szkol ne go w Szko le Pod sta wo wejnr 11 pod wa run kiem zo e nia

  w szko le kar ty zgo sze nia do28 lu te go 2013 ro ku. 5. Dzie ci 6-let nie ko rzy sta j cew ro ku szkol nym 2012/2013z usug PM nr 6 ma j pierw sze -stwo przy przy j ciu do od dzia uprzed szkol ne go w Szko le Pod sta -wo wej nr4 podwa run kiem zo e -nia w szko le kar ty zgo sze nia do28 lu te go 2013 ro ku. 6. Dzie ci 6-let nie ko rzy sta j cew ro ku szkol nym 2012/2013z usug Przed szko la Miej skie gonr 4 i Przed szko la Miej skie gonr 13 ma j pierw sze stwoprzy przy j ciu do od dzia wprzed szkol nych w Szko le Pod sta -wo wej nr 13 (Miej ski Ze spSzk nr2) podwa run kiem zo e -nia w szko le kar ty zgo sze niado 28 lu te go 2013 ro ku. 7. Dzie ci nie uczsz cza j ce do -tych czas do przed szko la re kru to -wa ne s na wol ne miej sca, kt -rych licz b oga sza dy rek torprzed szko la przed roz po cz ciemna bo ru.8. Ro dzi ce/opie ku no wie praw nidzie ci 6-let nich, zo bo wi za nychdo od by cia rocz ne go przy go to wa -nia przed szkol ne go, ma j do dys -po zy cji miej sca w od dzia achprzed szkol nych zor ga ni zo wa nychw szko ach pod sta wo wych (SPnr 1, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11,MZS nr 2 SP nr 13) orazw przed szko lach (PM nr 2, PMnr 6 od dzia in te gra cyj ny, PMnr8, PM nr9, PM nr10, PM nr11,PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15).9. Ro dzi ce/opie ku no wie praw nidzie ci 5-let nich, zo bo wi za nychdood by cia rocz ne go przy go to wa -nia przed szkol ne go, ma j do dys -po zy cji miej sca w od dzia achprzed szkol nych w na st pu j cychprzed szko lach PM nr 1, PMnr 2, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6,PM nr 8, PM nr 9, PM nr 10, PMnr 11, PM nr 12, PM nr 13, PMnr 14, PM nr 15. W mia r wol -nych miejsc mo li we jest za pi sa -nie dziec ka 5-let nie go do od dzia -u przed szkol ne go zor ga ni zo wa -ne go w szko le pod sta wo wej (SPnr 1, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11,MZS nr 2 SP nr 13).

  10. Dy rek tor przed szko la przyj -mu je kar ty zgo sze nia dzie ci,o kt rych mo wa w punkcie 7,w ter mi nie od 1 mar ca do 29 mar -ca 2013 ro ku. Kar t zgo sze niamo na po bra w przed szko lachlub ze stro ny in ter ne to wej Urz duMiej skie go w B dzi nie www.be -dzin.pl.11. Ro dzic/opie kun praw ny mo -e ubie ga si o miej sce dladziec ka w mak sy mal nie 3 pla -cw kach. W ta kiej sy tu acjina kar tach zgo sze nia w owiad -cze niu na le y wy mie ni 2 lub 3przed szko la we dug ko lej no cipre fe ren cji. 12. Usta la si dla wszyst kichprzed szko li i od dzia w przed -szkol nych w szko ach pod sta wo -wych ter min ogo sze nia wy ni -kw re kru ta cji: 12 kwiet nia 2013ro ku, godz. 14.00. 13. Dy rek to rzy szk pod sta wo -wych, w kt rych funk cjo nu j od -dzia y przed szkol ne (SP nr 1, SPnr 4, SP nr 10, SP nr 11, SPnr 13), po za pew nie niu miejscdzie ciom, o kt rych mo waw pkt. 3-6, przyj mu j kar ty zgo -sze nia dzie ci 6-let nich i or ga ni zu -j re kru ta cj na wol ne miej scaw ter mi nie od 1 mar ca do 29 mar -ca 2013 ro ku. W przy pad ku wol -nych miejsc re kru ta cja mo e bypro wa dzo na rw nie po usta lo -nym ter mi nie. Kar t zgo sze niamo na po bra w szko le lub zestro ny in ter ne to wej Urz du Miej -skie go w B dzi nie www.be -dzin.pl.14. Do przed szko li lub od dzia wprzed szkol nych dzie ci przyj mo -wa ne s w ko lej no ci usta lo nejw roz po rz dze niu Mi ni stra Edu -ka cji Na ro do wej i Spor tuz dnia 20 lu te go 2004 ro kuw spra wie wa run kw i try buprzyj mo wa nia uczniw do szkpu blicz nych oraz prze cho dze niaz jed nych ty pw szk do in nych(Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232z p niej szy mi zmia na mi): 1) dziec ko 6-let nie re ali zu j ce

  obo wi zek rocz ne go przy go to -wa nia przed szkol ne go,

  2) dziec ko 5-let nie re ali zu j ce

  obo wi zek rocz ne go przy go to -wa nia przed szkol ne go,

  3) dziec ko mat ki lub oj ca, wo beckt re go orze czo no znacz ny lubumiar ko wa ny sto pie nie pe no -spraw no ci bd ca ko wi t nie -zdol no do pra cy oraz nie zdol -no do sa mo dziel nej eg zy sten -cji, na pod sta wie od rb nychprze pi sw,

  4) dziec ko wy cho wy wa ne przezsa mot n mat k lub sa mot ne gooj ca (przez oso b sa mot niewy cho wu j c ro zu mie si pan -n, ka wa le ra, wdo w, wdow ca,oso b po zo sta j c w se pa ra cjiorze czo nej pra wo moc nym wy -ro kiem s du, oso b roz wie -dzio n),

  5) dziec ko umiesz czo ne w ro dzi -nie za stp czej.

  15. W przy pad ku wol nychmiejsc po re kru ta cji prze pro -wa dzo nej zgod nie z pkt. 1i pkt. 14 wpro wa dza si do dat -ko we kry te ria na bo ru: 1) 3 lub 4-let nie dziec ko oboj ga

  pra cu j cych lub stu diu j cychw sys te mie dzien nym ro dzi -cw,

  2) 3 lub 4-let nie dziec ko z ro dzi -ny wie lo dziet nej,

  3) 3 lub 4-let nie dziec ko, kt re goro dze stwo uczsz cza do da -ne go przed szko la,

  4) 3 lub 4-let nie dziec ko, kt re goro dzi ce ko rzy sta j z po mo cyMiej skie go Orod ka Po mo cySpo ecz nej w B dzi nie,

  5) dziec ko3 lub4-let nie, kt re b -dzie ko rzy sta o z pe nej ofer typrzed szko la (po wy ej 5 go dzinpo by tu w przed szko luwraz z po si ka mi).

  16. Ro dzic lub opie kun praw nypra gn cy sko rzy sta z pre fe ren cji,okt rych mo wa wpkt14 ppkt3,4i 5 oraz pkt 15, po wi nien do zgo -sze nia do czy do ku men ty po -twier dza j ce okre lo ne sy tu acjero dzin ne. 17. Na br dzie ci po sia da j cychorze