of 151 /151
136 4 schneider-electric.com Obuka Ovaj međunarodni sajt omogućava pristup svim elektro proizvodima Schneider-a u samo 2 poteza preko sveobuhvatnih listova podataka o proizvodu, sa direktnim povezivanjem na: p kompletnu biblioteku: tehničkih dokumenata, kataloga, često postavljanih pitanja (FAQ), brošura… p uputstva za izbor iz elektronskog kataloga. p sajtove za otkrivanje proizvoda i njihove Flash animacije. Takođe možete naći ilustrovane preglede, novosti na koje možete da se pretplatite, spisak kontakata po zemljama… Obuka vam omogućava da steknete ekspertizu Schneider Electric-a (projektovanje instalacija, rad pod naponom, itd.) za veću efikasnost i garanciju poboljšanog korisničkog servisa. Katalog obuke uključuje kurseve za početnike u distribuciji električne energije, poznavanje SN i NN rasklopnih aparatura, rukovanje i održavanje instalacija, projektovanje NN instalacija i daje nekoliko primera. ALATI

ALATI - Schneider Electric

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ALATI - Schneider Electric

schneider-electric.com Obuka
Ovaj meunarodni sajt omoguava pristup svim elektro proizvodima Schneider-a u samo 2 poteza preko sveobuhvatnih listova podataka o proizvodu, sa direktnim povezivanjem na:
p kompletnu biblioteku: tehnikih dokumenata, kataloga, esto postavljanih pitanja (FAQ), brošura…
p uputstva za izbor iz elektronskog kataloga.
p sajtove za otkrivanje proizvoda i njihove Flash animacije. Takoe moete nai ilustrovane preglede, novosti na koje moete da se pretplatite, spisak kontakata po zemljama…
Obuka vam omoguava da steknete ekspertizu Schneider Electric-a (projektovanje instalacija, rad pod naponom, itd.) za veu efikasnost i garanciju poboljšanog korisnikog servisa. Katalog obuke ukljuuje kurseve za poetnike u distribuciji elektrine energije, poznavanje SN i NN rasklopnih aparatura, rukovanje i odravanje instalacija, projektovanje NN instalacija i daje nekoliko primera.
ALATI
137
4
Opis proizvoda 5 Sepam serija 20 i Sepam serija 40 51 Sepam serija 60 89
Sepam serija 80 138 Tabela izbora 138
Funkcije Sepam serija 80 140 Senzorski ulazi 140 Opšte podešavanje 141 Merenje i dijagnostika 142 Opis 142 Karakteristike 147
Zaštita 148 Opis 148 Krive reagovanja 154 Glavne karakteristike 156 Opsezi podešavanja 157
Upravljanje i pracenje 161 Opis 161 Opis unapred definisanih funkcija 162 Prilagoavanje unapred definisanih funkcija 166 korišenjem softvera SFT2841 Prilagoene funkcije korišenjem Logipam 168
Karakteristike 169 Osnovna jedinica 169 Prezentacija 169 Opis 173 Tehnike karakteristike 175 Karakteristike okoline 176 Mere 178
Šeme povezivanja 179 Osnovna jedinica 179 Povezivanje 180 Sepam B83 181 Sepam C86 182 Ulazi faznih struja 183 Ulazi rezidualne struje 184
Ulazi faznih napona 186 Glavni kanali 186 Dodatni kanali za Sepam B83 187 Dodatni kanal za Sepam B80 188 Raspoloive funkcije 189
Dodatni moduli i oprema 191 Formular za naruivanje 277
Sepam serija 80Sepam serija 20 Sepam serija 40 Sepam serija 60 Sepam serija 80
138
4
Postrojenje Transformator Motor Generator Sabirnice Kond.
Zaštita ANSI kod S80 S81 S82 S84 T81 T82 T87 M81 M87 M88 G82 G87 G88 B80 B83 C86 Fazna prekostrujna (1) 50/51 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Zemljospojna / Osetljiva zemljospojna (1)
50N/51N 50G/51G
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Zaštita od otkaza prekidaa 50BF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nesimetrino optereenje 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Term. preoptereenje za kabove 49RMS 1 1 1 Term. preoptereenje za mašine (1) 49RMS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Term. preoptereenje za kondenz. 49RMS 1 Nesimetrija kondenzatorske bat. 51C 8
Ograniena difer. zemljospojna 64REF 2 2 2 2 2 Diferencijalna dvonamotajnog transformatora
87T 1 1 1
Diferencijalna mašine 87M 1 1
Fazna usmerena prekostrujna (1) 67 2 2 2 2 2 2 2 Usmerena zemljospojna (1) 67N/67NC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Usmer. prekomerne aktivne snage 32P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Usmer.prekomerne reak. snage 32Q 1 1 1 1 1 1 Usmer. aktivne podsnage 37P 2 2
Fazna podstrujna 37 1 1 1 Predugako vreme startovanja, ukoen rotor
48/51LR 1 1 1
Startovanja na sat 66 1 1 1 Gubitak pobude (podimpedantna) 40 1 1 1 1 1 1 Gubitak sinhronizma 78PS 1 1 1 1 1 1 Nadbrzina (2 take podešavanj.) (2) 12 v v v v v v
Podbrzina (2 take podešavanj.) (2) 14 v v v v v v
Naponski ograniena prekostrujna 50V/51V 2 2 2 Podimpedantna 21B 1 1 1 Nenamerno ukljuenje 50/27 1 1 1 Podnaponska treeg harmonika / 100 % zemljospoj statora
27TN/64G2 64G
2 2 2
Pre-pobuda (V / Hz) 24 2 2 2 2 Podnaponska (L-L ili L-N) 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Podstrujna direktne komponente 27D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Preostali podnapon 27R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Prenaponska (L-L ili L-N) 59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Zemljospojna od rezidual. napona 59N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Prenaponska inverz. komponente 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nadfrekventna 81H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Podfrekventna 81L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nagla promena frekvencije 81R 2
Ponovno ukljuenje (4 ciklusa) (2) 79 v v v v
Termostat / Buholc (2) 26/63 v v v v v v v
Praenje temperature (16 RTDs) (3)
38/49T v v v v v v v v v v
Provera sinhronizma (4) 25 v v v v v v v v v v v v
Upravljanje i praenje Upravlj. prekidaem /kontaktorom 94/69 v v v v v v v v v v v v v v v v
Automatsko prebacivanje (AT) (2) v v v v v v v v v v v v
Rastereenje / automatski restart b b b
Iskljuenje pobude b b b
Genset iskljuenje b b b
Upravljanje stepen.kondenzatora v
Logika selektivnost (2) 68 v v v v v v v v v v v v v v v v
Samodranje / potvrivanje 86 b b b b b b b b b b b b b b b b
Proglašenje 30 b b b b b b b b b b b b b b b b
Prebacivanje grupa podešavanja b b b b b b b b b b b b b b b b
Prilagoavanje logikim jednainama b b b b b b b b b b b b b b b b
Logipam programiranje (Jezik lestviaste logike) v v v v v v v v v v v v v v v v
Brojevi pokazuju broj raspoloivih releja za svaku zaštitnu funkciju. b standardno, v opcije. (1) Zaštitne funkcije sa 2 grupe podešavanja. (2) Prema podešenju parametara i opcionim ulazno/izlaznim modulima MES120. (3) Sa opcionim ulaznim modulima temperature MET148-2 . (4) Sa opcionim modulom za proveru sinhronizma MCS025.
Tabela izbora
Tabela izbora
Postrojenje Transformator Motor Generator Sabirnice Kon. Merenje S80 S81 S82 S84 T81 T82 T87 M81 M87 M88 G82 G87 G88 B80 B83 C86
Fazna struja current I1, I2, I3 eff Merena rezidualna struja I0, izraunata I0Σ Struja potrošnje I1, I2, I3 Vršna struja potrošnje IM1, IM2, IM3
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
Merena rezidualna struja I’0 b b b b b b b b b b b b b b Napon U21, U32, U13, V1, V2, V3 Rezidualni napon V0 Napon direktne komponente Vd / smer obrtanja Napon inverzne komponente Vi Frekvencija
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
Aktivna snaga P, P1, P2, P3 Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3 Prividna snaga S, S1, S2, S3 Vršna snaga potrošnje PM, QM Faktor snage
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
Izraunata aktivna i reaktivna energija (±Wh, ±VARh) b b b b b b b b b b b b b b b b Aktivna i reaktivna energija brojanjem impulsa (2)
(± Wh, ± VARh) v v v v v v v v v v v v v v v v
Fazna struja I’1, I’2, I’3 eff Izraunata rezidualna struja I’0Σ
b b
b b
b b
b b
b b
Napon U’21, V’1 i frekvencija b Napon U’21, U’32, U’13, V’1, V’2, V’3, V’d, V’i i r Rezidualni napon V’0
b b
Temperatura (16 RTDs) (3) v v v v v v v v v v Brzina obrtanja (2) v v v v v v Napon neutralne take Vnt b b b b b b
Dijagnostika mree i mašine Kontekst iskljuenja Struja iskljuenja TripI1, TripI2, TripI3
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Brojai isklj. kvara faze i zemljospoja b b b b b b b b b b b b b b b b Nesimetrino optereenje / inverzna struja Ii b b b b b b b b b b b b b b b b Harmonijsko izoblienje (THD), struja i napon Ithd, Uthd b b b b b b b b b b b b b b b b
Fazni pomeraj φ0, φ’0, φ0Σ Fazni pomeraj φ1, φ2, φ3
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Snimanje poremeaja b b b b b b b b b b b b b b b b Korišen toplotni kapacitet b b b b b b b b b b b b b Preostalo vreme rada pre iskljuenja preoptereenja Vreme ekanja posle iskljuenja preoptereenja
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Broja radnih sati / vreme rada b b b b b b b b b b Struja i vreme startovanja b b b Vreme spreavanja startovanja Broj startovanja pre spreavanja
b b
b b
b b
Koeficijent nesimetrije / inverzna struja I’i b b b b b Diferencijalna struja Idiff1, Idiff2, Idiff3 Propusna struja It1, It2, It3 Fazni pomeraj struje θ
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Prividna direktna impedansa Zd Prividne meufazne impedanse Z21, Z32, Z13
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Napon treeg harmonika, neutralne take ili rezidual. b b b Razlika u amplitudi, frekvenciji i fazi napona uporeenih za proveru sinhronizma (4)
v v v v v v v v v v v v
Struja i kapacitivnost nesimetrije kondenzatora b
Dijagnostika raz. aparature ANSI code ST / NT nadzor 60/60FL b b b b b b b b b b b b b b b b
Nadzor kola za iskljuenje (2) 74 v v v v v v v v v v v v v v v v
Praenje pomonog napajanja b b b b b b b b b b b b b b b b
Kumulativna struja prekidanja b b b b b b b b b b b b b b b b
Broj operacija, vreme rada, vreme navijanja opruge, broj operacija izvlaenja (2)
v v v v v v v v v v v v v v v v
Dodatni moduli 8 ulaza temperaturnih senzora - modul MET148-2 (2) v v v v v v v v v v v v
1 analogni izlaz niskog nivoa - modul MSA141 v v v v v v v v v v v v v v v v
Logiki ulazi/izlazi - modul MES120/MES120G/MES120H (14I/6O)
v v v v v v v v v v v v v v v v
Komunikacioni interfejs - ACE949-2, ACE959, ACE937, ACE969-2 TP, FO, ACE850 TP, FO ili ECI850
v v v v v v v v v v v v v v v v
Modbus komunikacija, IEC 60 870-5-103, DNP3 ili IEC 61850 Oitavanje merenja (5) (6)
Daljinska indikacija i vrem. oznaavanje dogaaja (5) (6)
Naredbe daljinskog upravljanja (5) (6)
Podešenje daljinske zaštite (5)
GOOSE poruka IEC 61850 (6)
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
b standardno, v opcije. (2) Prema podešenju parametara i opcionim ulazno/izlaznim modulima MES120. (3) Sa opcionim ulaznim modulima temperature MET148-2 . (4) Sa opcionim modulom za proveru sinhronizma MCS025.
(5) Sa ACE949-2, ACE959, ACE937, ACE969TP-2, ACE969FO-2 ili ECI850 komunikacionim interfejsima (6) Sa komunikacionim interfejsom ACE850TP ili ACE850FO.
Sepam serija 80
7
Sepam serija 80 ima analogne ulaze koji su prikljueni na merne senzore koji su potrebni za primene: b glavni analogni ulazi, raspoloivi na svim tipovima Sepam serija 80: v 3 ulaza faznih struja l1, l2, l3 v 1 ulaz rezidualne struje l0 v 3 ulaza faznih napona V1, V2, V3 v 1 ulaz rezidualnog napona V0 b dodatni analogni ulazi, u zavisnosti od tipa Sepam-a: v 3 dodatna ulaza faznih struja l’1, l’2, l’3 v 1 dodatni ulaz rezidualne struje l’0 v 3 dodatna ulaza faznih napona V’1, V’2, V’3 v 1 dodatni ulaz rezidualnog napona V’0
U tabeli ispod su navedeni analogni ulazi raspoloivi prema tipu Sepam serije 80.
Senzorski ulazi Sepam G88.
S80, S81, S82, S84
T81, T82, M81, G82
B80 B83 C86
Ulazi faznih struja Glavni kanal l1, l2, l3 l1, l2, l3 l1, l2, l3 l1, l2, l3 l1, l2, l3 l1, l2, l3 Dodatni kanali l’1, l’2, l’3
Ulazi rezidualne struje Glavni kanal l0 l0 l0 l0 l0 l0 Dodatni kanali l’0 l’0 l’0 l’0
Ulazi nesimetrine struje za stepene kondenzatora
l’1, l’2, l’3, l’0
Ulazi faznih napona Glavni kanal V1, V2, V3 ili U21, U32
V1, V2, V3 ili U21, U32
V1, V2, V3 ili U21, U32
V1, V2, V3 ili U21, U32
V1, V2, V3 ili U21, U32
V1, V2, V3 ili U21, U32
Dodatni kanal V’1 or U’21 V’1, V’2, V’3 ili U’21, U’32
Ulazi rezidualnog napona Glavni kanal V0 V0 V0 V0 (1) V0 V0 Dodatni kanal V’0
Temperaturni ulazi (na modulu MET148-2)
T1 do T16 T1 do T16 T1 do T16
Napomena prema ekstenziji, dodatno merenje (struje ili napona) je vrednost izmerena preko dodatnog analognog kanala. (1) Raspoloivo sa faznim naponom U21, U32.
Senzorski ulaziFunkcije Sepam serija 80
141
4
Opšta podešavanja definišu karakteristike mernih senzora prikljuenih na Sepam i odreuju karakteristike korišenih funkcija merenja i zaštite. Njima se pristupa preko izbora softvera za podešavanje SFT2841: “General Characteristics” (Opšte karakteristike), “CT-VT Sensors” (ST-NT Senzori) i “Particular characteristics” (Posebne karakteristike).
Opšta podešavanja Izbor Vrednost In, I’n Naznaena fazna struja
(primarna struja senzora) 2 ili 3 1 A / 5 A ST-a 1 A do 6250 A 3 LPCTs 25 A do 3150 A (1)
I’n Nazn. struja senzora nesimetrine struje (kondenzator) CT 1 A / 2 A / 5 A 1 A do 30 A Ib Osnovna struja, prema naznaenoj snazi opreme 0.2 do 1.3 In I’b Osnovna struja na dodatnim kanalima
(nije podesiva) Primene sa transformatorom I’b = Ib x Un1/Un2 Druge primene I’b = Ib
In0, I’n0 Naznaena rezidualna struja Zbir 3 fazne struje Videti In(I’n) naznaenu faznu struju CSH120 ili CSH200 diferencijalni ST 2 A ili 20 A 1 A/5 A ST+ CSH30 strujni meutransformator 1 A do 6250 A Diferencijalni ST + ACE990 (prenosni odnos diferenc. ST 1/n mora da je takav da je 50 y n y 1500)
Prema struji koja se prati i korišenju ACE990
Unp, U’np
Naznaeni primarni meufazni napon (Vnp: nazn. primarni fazni napon Vnp = Unp/3)
220 V do 250 kV
Uns, U’ns
Naznaeni sekundarni meufazni napon 3 NT: V1, V2, V3 90 do 230 V 2 NT: U21, U32 90 do 120 V 1 NT: U21 90 do 120 V 1 NT: V1 90 do 230 V
Uns0, U’nso
Nulta komponenta sekundarnog napona za nultu komponentu primarnog napona Unp/3
Uns/3 ili Uns/3
220 V do 250 kV
Vnts Sekundarni napon neutralne take naponskog transformatora (primena na generator)
57.7 V do 133 V
fn Naznaena frekvencija 50 Hz ili 60 Hz Smer obrtanja faze 1-2-3 ili 1-3-2 Period integracije (za struju potrošnje i vršnu struju potrošnje i snagu)
5, 10, 15, 30, 60 min
Impulsno brojilo za merenje energije Priraštaji aktivne energije 0.1 kWh do 5 MWh Priraštaji reaktivne energije 0.1 kVARh do 5 MVARh
P Naznaena snaga transformatora 100 kVA do 999 MVA Un1 Naznaeni napon namotaja 1
(glavni kanali: I) 220 V do 220 kV
Un2 Naznaeni napon namotaja 2 (dodatni kanali: I’)
220 V do 400 kV
In1 Naznaena struja namotaja 1 (nije podesiva) In1 = P/(3 Un1) In2 Naznaena struja namotaja 2 (nije podesiva) In2 = P/(3 Un2)
Pomeraj vektora transformatora 0 do 11 Ωn Naznaena brzina (motor, generator) 100 do 3600 obr/min R Broj impulsa po obrtaju (za akviziciju brzine) 1 do 1800 (Ωn x R/60 y 1500)
Taka podešavanja nulte brzine 5 do 20 % od Ωn Broj stepena kondenzatora 1 do 4 Sprega stepena kondenzatora Zvezda / trougao Odnos stepena kondenzatora Stepen 1 1
Stepen 2 1, 2 Stepen 3 1, 2, 3, 4 Stepen 4 1, 2, 3, 4, 6, 8
(1) In vrednosti za LPCT, u Amperima: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000, 3150.
Opšta podešavanja Funkcije Sepam serija 80
142
4
Merenje Sepam je precizan merni ureaj. Svi podaci merenja i dijagnostike koji se koriste pri puštanju u rad i koji su potrebni za rad i odravanje vaše opreme su raspoloivi lokalno ili daljinski, i izraeni u odgovarajuim jedinicama (A, V, W, itd.).
Fazna struja Efektivna vrednost struje za svaku fazu, uz uraunavanje harmonika do broja 13. Razliiti tipovi senzora mogu da se koriste za merenje fazne struje: b strujni transformatori 1A ili 5 A b strujni senzori tipa LPCT.
Rezidualna struja Raspoloiva su etiri tipa vrednosti rezidualne struje u zavisnosti od tipa Sepam-a i senzora koji su prikljueni na njega: b 2 rezidualne struje I0Σ i I’0Σ, izraunate iz vektorskog zbira 3 fazne struje b 2 izmerene rezidualne struje I0 i I’0. Za merenje rezidualne struje mogu da se koriste razliiti tipovi senzora: b specifini diferencijalni ST CSH12 0 ili CSH200 b konvencionalni strujni transformator 1 A ili 5 A sa strujnim meutransformatorom CSH30 b bilo koji diferencijalni ST sa interfejsom ACE990.
Struja potrošnje i vršne struje potrošnje Struja potrošnje i vršne struje potrošnje se izraunavaju u skladu sa 3 fazne struje I1, I2 i I3: b struja potrošnje se izraunava za podesivi period od 5 do 60 minuta b vršna struja potrošnje je najvea struja potrošnje i predstavlje struju koju vuku vršna optereenja. Vršna struja potrošnje moe da se poništi.
Napon i frekvencija Sledea merenja su raspoloiva u skladu sa naponskim senzorima koji su prikljueni: b fazni naponi V1, V2, V3 i V’1, V’2, V’3 b meufazni naponi U21, U32, U13 i U’21, U’32, U’13 b rezidualni napon V0, V’0 ili napon neutralne take Vnt b direktna komponenta napona Vd, V’d inverzna komponenta napona Vi, V’i b frekvencija izmerena na glavnom i dodatnim naponskim kanalima.
Snaga Snage se izraunavaju u skladu sa faznim strujama I1, I2 i I3: b aktivna snaga b reaktivna snaga b prividna snaga b faktor snage (cos φ). Prema senzorima koji su korišeni, izraunavanje snage moe da se zasniva na metodi 2 ili 3 vatmetra. Metoda 2 vatmetra je tana samo kada nema rezidualne struje i nije primenljiva ako je raspodeljena neutralna taka. Metoda 3 vatmetra daje tano izraunavanje 3-fazne snage i snaga po fazama u svim sluajevima, bez obzira da li je neutralna taka raspodeljena ili nije.
Vršne snage potrošnje Najvee vrednosti aktivne i reaktivne snage potrošnje izraunate za isti period kao i struja potrošnje. Vršne snage potrošnje mogu da se ponište.
Energija b 4 akumulisane energije izraunate prema izmerenim naponima i faznim strujama I1, I2 i I3: aktivna energija i reaktivna energija u oba pravca b 1 do 4 dodatna brojila akumulisane energije za akviziciju impulsa aktivne ili reaktivne energije sa spoljašnjih brojila.
Temperatura Precizno merenje temperature unutar opreme sa postavljenim RTD tipa Pt100, Ni100 ili Ni120, prikljuenih na opcioni daljinski modul MET148-2.
Brzina obrtanja Izraunata brojanjem impulsa prenetih pomou senzora blizine na svakom prolasku bregaste osovine koju pokree obrtanje osovine motora ili generatora. Akvizicija impulsa na logikom ulazu.
Vektorski dijagram Vektorski dijagram se prikazuje pomou softvera SFT2841 i UMI sa prikazom jednopolne šeme za proveru kabliranja i pomo pri podešavanju i puštanju u rad usmerenih i diferencijalnih zaštitnih funkcija. U skladu sa prikljuenim senzorima, sve informacije o struji i naponu mogu da se izaberu za prikazivanje u vektorskom obliku.
Merenje i dijagnostika Opis
Funkcije Sepam serija 80
Merenje i dijagnostika Opis
Pomo u dijagnostici mree Sepam obezbeuje funkcije merenja kvaliteta elektrine energije u mrei, i svi podaci o poremeajima u mrei koje detektuje Sepam se snimaju za potrebe analize.
Kontekst iskljuenja context uvanje struja iskljuenja i vrednosti I0, Ii, U21, U32, U13, V1, V2, V3, V0, Vi, Vd, F, P, Q, Idiff, It i Vnt kada se pojavi iskljuenje. uvaju se vrednost za poslednjih pet iskljuenja.
Struja iskljuenja uvanje 3 fazne stuje i struje zemljospoja u vreme poslednje naredbe Sepam-a za iskljuenje, da bi se pokazala struja kvara. Vrednosti se uvaju u kontekstima iskljuenja.
Broj iskljuenja 2 brojaa iskljuenja: b broja iskljuenja faznih kvarova, uveanog za svako iskljuenje aktivirano zaštitnim funkcijama ANSI 50/51, 50V/51V i 67 b broja iskljuenja zemljospojeva, uveanog za svako iskljuenje aktivirano zaštitnim funkcijama ANSI 50N/51 i 67N/67NC.
Nesimetrino optereenje Inverzna komponenta faznih struja I1, I2 i I3 (i I’1, I’2 i I’3), koja pokazuje stepen nesimetrije u snazi kojom se napaja oprema koja se štiti.
Ukupno harmonijsko izoblienje (THD) Izraunate su dve vrednosti THD za ocenu kvaliteta snage sistema, uz uraunavanje harmonika do broja 13: b THD struje, izraunato prema I1 b THD napona, izraunato prema V1 ili U21.
Fazni pomeraj b fazni pomeraj φ1, φ2, φ3 izmeu faznih struja l1, l2, l3 i napona V1, V2, V3 respektivno b fazni pomeraj φ0 izmeu rezidualne struje i rezidualnog napona.
Snimanje poremeaja Snimanje aktivirano dogaajima koje postavlja korisnik: b sve semplovane vrednosti merenih struja i napona b stanje svih logikih ulaza i izlaza logiki podaci: prihvatanje, …
Karakteristike snimanja Broj snimanja u formatu COMTRADE Podesivo od 1 do 19 Ukupno trajanje snimanja Podesivo od 1 do 11 s Broj semplova po periodi 12 ili 36 Trajanje snimanja pre pojave dogaaja Podesivo od 0 do 99 perioda Najvei kapacitet snimanja Frekvencija mree 12 semplova
po periodi 36 semplova po periodi
50 Hz 22 s 7 s 60 Hz 18 s 6 s
Poreenje napona za proveru sinhronizma Za funkciju provere sinhronizma, modul MCS025 kontinualno meri amplitudu, frekvenciju i faznu razliku izmeu 2 napona koji se proveravaju.
Kontekst gubitka sinronizma uvanje amplitude, frekvencije i faznih razlika izmeu 2 napona koje meri modul MCS025 kada je naredba za ukljuenje spreena funkcijom provere sinhronizma.
Funkcije Sepam serija 80
Pomo u dijagnostici mašine Sepam pomae rukovodiocima postrojenja obezbeivanjem: b podataka o radu njihovih mašina b prognoziranih podataka za optimizaciju upravljanja procesom b korisnih podataka za olakšavanje podešavanja i primenu.
Korišen toplotni kapacitet Ekvivalentan porast temperature u mašini, izraunat pomou zaštitne funkcije termikog preoptereenja. Prikazan kao procenat naznaenog toplotnog kapaciteta.
Preostalo vreme rada pre iskljuenja preoptereenja Prognozirani podaci izraunati pomou zaštitne funkcije termikog proptereenja. Ovo vreme koriste rukovodioci postrojenja za optimizaciju procesa upravljanja u realnom vremenu donošenjem odluka za: b prekidanje u skladu sa procedurama b nastavak rada sa spreavanjem termike zaštite na preoptereenoj mašini.
Vreme ekanja posle iskljuenja preoptereenja Prognozirani podaci izraunati pomou zaštitne funkcije termikog preoptereenja. Vreme ekanja kako be se izbegla dalja iskljuenja zaštite od termikog preoptereenja prevremenim ponovnim ukljuenjem nedovoljno ohlaene opreme.
Broja sati rada / vreme rada Smatra se da oprema radi uvek kada je fazna struja preko 0.1 Ib. Kumulativno vreme rada je dato u satima.
Startovanje motora / struja i vreme preoptereenja Smatra se da motor startuje ili je preoptereen kada je fazna struja iznad 1.2 Ib. Za svako startovanje / preoptereenje, Sepam snima: b najveu struju motora b vreme startovanja / preoptereenja. Vrednosti se uvaju do sledeeg startovanja / preoptereenja.
Broj startovanja pre spreavanja /vreme spreavanja startovanja Pokazuje broj startovanja koja još uvek dozvoljava zaštitna funkcija startovanja na sati, ako je broj nula, vreme ekanja pre startovanja je ponovo dozvoljeno. Diferencijalna i propusna struja Vrednosti izraunate da bi se olakšala primena funkcija diferencijalne zaštite ANSI 87T i 87M. Fazni pomeraj struje Fazni pomeraj izmeu glavnih faznih struja i dodatnih faznih struja da bi se olakšala primena funkcije diferencijalne zaštite ANSI 87T. Prividna direktna impedansa Zd Vrednost koja se izraunava za primenu podimpedantne zaštite od gubitka pobude (ANSI 40).
Prividne meufazne impedanse Z21, Z32, Z13 Vrednosti izraunate kako bi se olakšala primena funkcije rezervne podimpedantne zaštite (ANSI 21B). Napon treeg harmonika neutralne take ili rezidualni napon Vrednosti merene kako bi se olakšala primena podnapona treeg harmonika / funkcije100 % zaštita od zemljospoja statora (ANSI 27TN/64G2).
Kapacitivnost Merenje, za svaku fazu, ukupne kapacitivnosti prikljuene kondenzatorske baterije. Ovo merenje se koristi za praenje stanja kondenzatora.
Struje nesimetrije kondenzatora Merenje struje nesimetrije za svaki korak kondenzatorske baterije. Ovo merenje je mogue kada su koraci kondenzatora povezani u duplu zvezdu
Merenje i dijagnostika Opis
Funkcije Sepam serija 80
Pomo u dijagnostici rastavne aparature Podaci o dijagnostici rastavne aparature daju rukovodiocima postrojenja informacije o: b mehanikom stanju rastavnog ureaja b pomonih ureaja Sepam i pomae im u operacijama preventivnog i korektivnog odravanja rastavne aparature. Podaci se porede sa podacima proizvoaa rastavne aparature.
ANSI 60/60FL - nadgledanje ST/NT Koristi se za praenje celog lanca merenja: b senzori ST i NT b prikljuenje b analogni ulazi Sepam-a. Praenje obuhvata: b konzistentnost provere merenih struja i napona b akviziciju informacija o kontaktima pregorelog zaštitnog osiguraa faznog ili transformatora rezidualnog napona. U sluaju gubitka podataka o merenim strujama i naponima, pridruene zaštitne funkcije mogu da budu spreene da bi se izbeglo neeljeno iskljuenje.
ANSI 74 - Nadgledanje kola za iskljuenje/ukljuenje Za detekciju kvarova kola za iskljuenje i kola za ukljuenje, Sepam prati: b vezu paralelnog kalema za iskljuenje b povezivanje kalema za ukljuenje b slaganje kontakata iskljuenog/ukljuenog poloaja prekidakog ureaja b izvršenje naredbi za iskljuenje i ukljuenje prekidakog ureaja. Kola za iskljuenje i ukljuenje se nadgledaju samo kada su povezana kao na slici ispod.
D E
88 13
Povezivanje za praenje podnap. kalema za isklju.
Povezivanje za nadgledanje kola za ukljuenje
Praenje pomonog napajanja Opseg napona pomonog napajanja Sepam-a treba da bude podešen izmeu 24 V jss i 250 V jss. Pri kolebanju pomonog napajanja, mogu da se aktiviraju 2 alarma: b alarm visoke take podešavanja, podesiv od 105 % do 150 % od naznaenog napajanja (najviše 275 V) b alarm niske take podešavanja, podesiv od 60 % do 95 % od naznaenog napajanja (najmanje 20 V). Praenje kumulativne struje prekidanja Predloeno je šest kumulativnih struja za ocenjivanje stanja polova prekidakog ureaja: b ukupna kumulativna struja prekidanja b kumulativna struja prekidanja izmeu 0 i 2 In b kumulativna struja prekidanja izmeu 2 In i 5 In b kumulativna struja prekidanja izmeu 5 In i 10 In b kumulativna struja prekidanja izmeu 10 In i 40 In b kumulativna struja prekidanja izmeu > 40 In. Svaki put kada se otvori prekidaki ureaj, struja prekidanja se dodaje na ukupnu kumulativnu struju i na odgovarajui opseg kumulativne struje prekidanja. Kumulativna struja prekidanja je data u (kA)². Kada ukupna kumulativna struja prekidanja premaši podešenu vrednost moe da se generiše alarm. Broj operacija Kumulativni broj operacija otvaranja koje je izvršio prekidaki ureaj. Vreme rada prekidaa i vreme navijanja Broj izvlaenja prekidaa Koristi se za ocenjivanje stanja pogonskog mehanizma prekidakog ureaja.
Merenje i dijagnostika Opis
Funkcije Sepam serija 80
146
4
Sepam samo-dijagnostika Sepam obuhvata više samo-testova koji se izvršavaju u osnovnoj jedinici i opcionim modulima. Svrha samo-ispitivanja je da: b detektuje unutrašnje kvarove koji mogu da izazovu neljeno iskljuenje ili neuspešno iskljuenje kvara b postavi Sepam u fail-safe poloaj kako be se izbeglo neeljeno delovanje b opomene rukovodioca postrojenja na potrebu za operacijama.
Unutrašnji kvar Prate se dve kategorije unutrašnjih kvarova: b vei kvarovi: Sepam se iskljuuje (u fail-safe poloaj). Zaštitne funkcije su spreene, izlazni releji otpuštaju i “Watchdog” izlaz pokazuje iskljuenje Sepam-a. b manji kvarovi: smanjeni rad Sepam-a. Glavne funkcije Sepam-a su operabilne i obezbeena zaštita opreme.
Praenje baterije Praenje napona baterije do garantovanog datuma se uva u sluaju ispada. Kvar baterije generiše alarm.
Detekcija prikljuenih konektora Sistem proverava da li su ukljueni strujni i naponski senzori. Nedostajui konektor predstavlja vei kvar.
Provera konfiguracije Sistem proverava da li su prisutni konfigurisani opcioni moduli i da li ispravno rade. Odsustvo ili kvar daljinskog modula predstavlja manji kvar, odsustvo ili kvar logikog ulaznog/izlaznog modula predstavlja vei kvar.
Merenje i dijagnostika Opis
Funkcije Sepam serija 80
Rezidualna struja Izraunata 0.005 do 40 In ±1 % b
Merena 0.005 do 20 In0 ±1 % b
Struja potrošnje 0.02 do 40 In ±0.5 % Vršna struja potrošnje 0.02 do 40 In ±0.5 % v
Meufazni napon Glavni kanali (U) 0.05 do 1.2 Unp ±0.5 % b
Dodatni kanali (U’) 0.05 do 1.2 Unp ±1 % Fazni napon Glavni kanali (V) 0.05 do 1.2 Vnp ±0.5 % b
Dodatni kanali (V’) 0.05 do 1.2 Vnp ±1 % Rezidualni napon 0.015 do 3 Vnp ±1 % Napon neutralne take 0.015 do 3 Vntp ±1 % Direktna komponenta napona 0.05 do 1.2 Vnp ±2 % Inverzna komponenta napona 0.05 do 1.2 Vnp ±2 % Frekvencija Glavni kanali (f) 25 do 65 Hz ±0.01 Hz b
Dodatni kanali (f’) 45 do 55 Hz (fn = 50 Hz) 55 do 65 Hz (fn = 60 Hz)
±0.05 Hz
Aktivna snaga (ukupna ili po fazi) 0.008 Sn do 999 MW ±1 % b
Reaktivna snaga (ukupna ili po fazi) 0.008 Sn do 999 MVAR ±1 % b
Prividna snaga (ukupna ili po fazi) 0.008 Sn do 999 MVA ±1 % b
Vršna aktivna snaga potrošnje 0.008 Sn do 999 MW ±1 % v
Vršna reaktivna snaga potrošnje 0.008 Sn do 999 MVAR ±1 % v
Faktor snage -1 do + 1 (CAP/IND) ±0.01 b
Izraunata aktivna energija 0 do 2.1 x 108 MWh ±1 % ±1 cifra v v
Vršna reaktivna snaga potrošnje 0 do 2.1 x 108 MVARh ±1 % ±1 cifra v v
Temperatura -30 °C do +200 °C ili -22 °F to +392 °F
±1 °C od +20 do +140 °C ±1,8 °F od +68 do +384 °F
b
Brzina obrtanja 0 do 7200 obr/min ±1 obr/min Pomo u dijagnostici mree
Kontekst iskljuenja. v
Broj iskljuenja 0 do 65535 - v v
Nesimetrino optereenje 1 do 500 % od Ib ±2 % Ukupno harmonijsko izoblienje, struja 0 do 100 % ±1 % Ukupno harmonijsko izoblienje, napon 0 do 100 % ±1 % Fazni pomeraj φ0 (izmeu V0 i I0) 0 do 359° ±2° Fazni pomeraj φ1, φ2, φ3 (izmeu V i I) 0 do 359° ±2° Snimanje poremeaja v
Razlika amplituda 0 do 1.2 Usync1 ±1 % Razlika frekvencije 0 do 10 Hz ±0.5 Hz Fazna razlika 0 do 359° ±2° Kontekst gubitka sinhronizma v
Pomo u radu mašine Korišen toplotni kapacitet 0 do 800 %
(100 % za fazu I = Ib) ±1 % b v v
Preostalo vreme rada pre iskljuenja preoptereenja 0 do 999 min ±1 min Vreme ekanja posle iskljuenja preoptereenja 0 do 999 min ±1 min Broja radnih sati / vreme rada 0 do 65535 sati ±1 % ili ±0.5 h v v
Struja puštanja u rad 1.2 Ib do 40 In ±5 % v
Vreme puštanja u rad 0 do 300 s ±300 ms v
Broj puštanja u rad pre spreavanja 0 do 60 Vreme spreavanja pušt. u rad 0 do 360 min ±1 min Diferencijalna struja 0.015 do 40 In ±1 % Propusna current 0.015 do 40 In ±1 % Fazni pomeraj θ1, θ2, θ3 (izmeu I i I’) 0 do 359° ±2° Prividna impedansa Zd, Z21, Z32, Z13 0 do 200 kΩ ±5 % Trei harmonik napona neutralne take 0.2 do 30 % od Vnp ±1 % Trei harmonik rezid. napona 0.2 do 90 % od Vnp ±1 % Kapacitivnost 0 do 30 F ±5 % Struja nesimetrije kondenzatora 0.02 do 40 I’n ±5 % Pomo u dijagnostici postrojenja
Kumulativna struja prekidanja 0 do 65535 kA² ±10 % v v
Pomono napajanje 24 V jss do 250 V jss ±4 V ili ±10 % v v Broj operacija 0 do 4 x 109 - v v
Vreme rada 20 do 100 ms ±1 ms v v
Vreme navijanja opruge 1 do 20 s ±0.5 s v v
Broj izvlaenja 0 do 65535 - v v
b raspoloivo na analognom izlaznom modulu MSA141, prema podešenju v sauvano u dogaaju ispada pomonog napajanja, ak i bez baterije v sauvano pomou baterije u dogaaju ispada pomonog napajanja. (1) Pod referentnim uslovima (IEC 60255-6), tipina tanost pri In ili Unp, cos φ > 0.8.
Merenje i dijagnostika Karakteristike
Funkcije Sepam serija 80
Zaštita Opis
Strujne zaštitne funkcije ANSI 50/51 - Fazna prekostrujna Meufazna zaštita od kratkog spoja. 2 reima: b prekostrujna zaštita osetljiva na najvišu izmerenu faznu struju b diferencijalna zaštita mašine osetljiva na najviše diferencijalne fazne struje dobijene u samo- uravnoteavajuim šemama. Karakteristike b 2 grupe podešavanja b trenutna prorada ili prorada sa vremenskim kašnjenjem b vremenski nezavisna (DT), IDMT (izbor od 16 standardizovanih IDMT krivih) ili prilagoena kriva b sa ili bez dranja tajmera b potvrena ili ne potvrena prorada, prema podešavanju parametara: v nepotvrena prorada: standardno v prorada potvrena prenaponskom zaštitom inverzne komponente (ANSI 47, jedinica 1), kao rezervna za distantnu 2-fazni kratki spojevi v prorada potvrena podnaponskom zaštitom (ANSI 27, jedinica 1), rezerva za meufazne kratke spojeve u mreama sa snagom kratkog spoja.
ANSI 50N/51N ili 50G/51G - Zemljospojna Zemljospojna zaštita zasnovana na merenju ili izraunavanju vrednosti rezidualne struje: b ANSI 50N/51N: rezidualna struja izraunata ili izmerena pomou 3 senzora fazne struje b ANSI 50G/51G: rezidualna struja izmerena direktno pomou specifinog senzora. Karakteristike b 2 grupe podešavanja b vremenski nezavisna (DT), IDMT (izbor od 17 standardizovanih IDMT krivih) ili prilagoena kriva b sa ili bez dranja tajmera b ogranienje drugog harmonika kako bi se osigurala stabilnost za vreme ukljuenja transformatora, aktivirana podešenjem parametara.
ANSI 50BF - Otkaz prekidaa Ako doe do otkaza prorade prekidaa posle naredbe za iskljuenje, što se detektuje ne gašenjem struje kvara, ova rezervna zaštita šalje naredbu za iskljuenje prekidaa ispred (upstream) ili susednim prekidaima.
ANSI 46 - Nesimetrino optereenje Zaštita od nesimetrije faza, detektovana merenjem inverzne komponente struje. b osetljiva zaštita za detekciju 2-faznih kvarova na krajevima dugakih vodova b zaštita opreme od porasta temperature, izazvanog nesimetrinim napajanjem, inverzijom faza ili gubitkom faze, i od nesimetrije faznih struja. Karakteristike b 1 vremenski nezavisna kriva (DT) b 9 IDMT krivih: 4 IEC krive i 3 IEEE krive, 1 ANSI kriva u RI² i 1 specifina Schneider kriva
ANSI 49RMS - Termiko preoptereenje Zaštita od termikog ošteenja izazvanog preoptereenjima na b mašinama (transformatori, motori ili generatori) b kablovima b kondenzatorima Korišeni toplotni kapacitet je izraunat prema matematikom modelu koji uzima u obzir: b efektivne vrednosti struja b temperaturu ambijenta b inverznu komponentu struje, uzrok porasta temperature rotora motora. Topotni kapacitet korišen u proraunima moe da se koristi za izraunavanje prognoziranih podataka za pomo u upravljanju procesom. Zaštita moe da se sprei pomou logikog ulaza ako to zahtevaju uslovi upravljanja procesom. Termiko preoptereenje za mašine - Karakteristike b 2 grupe podešavanja b 1 podesiva taka podešavanja alarma b 1 podesiva taka podešavanja prorade b podesivo poetno podešavanje koje koristi toplotni kapacitet, da bi se karakteristike zaštite prilagodile krivama toplotne podnosivosti koje daje proizvoa b vremenske konstante zagrevanja i hlaenja opreme. Vremenska konstanta hlaenja moe da se izrauna pomou senzora automatski na osnovu merenja temperature opeme. Termiko preoptereenje za kablove - Karakteristike b 1 grupa podešavanja b prenosna mo kabla, koja odreuje take podešavanja alarma i prorade b vremenske konstante zagrevanja i hlaenja kabla. Termiko preoptereenje za kondenzatore - Karakteristike b 1 grupa podešavanja b struja alarma, koja odreuje taku podešavanja alarma. b struja preoptereenja, koja odreuje taku podešavanja prorade b vrue vreme podešavanja i podešavanje struje, koji odreuju taku na krivoj prorade zaštite.
ANSI 51C - Nesimetrija kondenzatorske baterije Detekcija unutrašnjih kvarova koraka kondenzatora merenjem struje nesimetrije koja tee izmeu dve neutralne take koraka koji je spregnut u duplu zvezdu. Mogu da se mere 4 struje nesimetrije za zaštitu 4 koraka. Karakteristike b 2 take podešavanja po koraku b vremenski nezavisna kriva (DT).
Funkcije Sepam serija 80
Riklozer ANSI 79 Automatski ureaj koji se koristi za ograniavanje beznaponskog vremena posle iskljuenja usled tranzijentnih ili prolaznih kvarova na nadzemnim mreama. Riklozer daje narebu za automatsko ponovno ukljuenje posle isteka vremenske zadrške koja je potrebna za obnavljanje izolacije. Rad riklozera se lako prilagoava razliitim radnim reimima pomou podešavanja parametara. Karakteristike b 1 do 4 ciklusa ponovnog ukljuenja, svaki ciklus ima podesivo vreme beznaponske pauze b podesivo, nezavisno vreme ponovnog ukljuenja i bezbednosno vreme do vremenskih zadrški spremnosti riklozera b aktiviranje ciklusa je povezano sa trenutnim izlazima ili izlazima kratkospojne zaštitne funkcije sa vremenskom zadrškom (ANSI 50/51, 50N/51N, 67, 67N/67NC) pomou podešavanja parametara b spreavanje/zakljuavanje riklozera pomou logikog izlaza.
Provera sinhronizma ANSI 25 Ova funkcija proverava napone ispred i iza prekidaa i omoguava ukljuenje kada su razlike u amplitudi, frekvenciji i fazi u dozvoljenim granicama. Karakteristike b podesive i nezavisne take podešavanja za razlike u naponu, frekvenciji i fazi b podesivo vreme prednjaenja za uraunavanje vremena ukljuenja prekidaa b 5 moguih radnih reima za uraunavanje beznaponskih uslova.
Funkcije diferencijalne zaštite ANSI 64REF - Diferencijalna ogranienog zemljospoja Detekcija faznih kvarova na 3-faznim namotajima sa uzemljenom neutralnom takom, poreenjem rezidualne struje izraunate iz 3 fazne struje i rezidualne struje izmerene u neutralnoj taki.
D E
88 13
Karakteristike b trenutno iskljuenje b procentna karakteristika sa fiksnim nagibom i podesivom niom takom podešenja b osetljivija od diferencijalne zaštite transformatora ili mašine.
ANSI 87T - Diferencijalna zaštita transformatora i jedinice transformator-mašina (2 namotaja) Zaštita od meufaznog kratkog spoja dvonamotajnih transformatora ili jedinica transformato-mašina. Zaštita zasnovana na poreenju primarnih i sekundarnih struja po fazama sa: b korekcijom amplitude i faze struja u svakom namotaju prema pomeraju trasformatorskog vektora i seta vrednosti napona b brisanjem nulte komponente struje iz primarnog i sekundarnog namotaja (pogodno za sve sisteme uzemljenja). Karakteristike b trenutno iskljuenje b podesiva viša taka podešenja za brzo iskljuenje za velike kvarove, bez zadrške b procentna karakteristika sa dva podesiva nagiba i podesivom niom takom podešenja b zadrška na osnovu procenta harmonika. Ove zadrške spreavaju neeljeno iskljuenje za vreme ukljuenja transformatora, za vreme kvarova izvan zone koja izaziva zasienje strujnih transformatora i u toku rada transformatora dobija prevelik napon (prepobuda). v samo-prilagoavajua zadrška neuralne mree: ova zadrška analizira procenat harmonika 2 i 5 kao i diferencijalnu i propusnu struju v zadrška zasnovana na procentu 2. harmonika po fazi ili ukupno v zadrška zasnovana na procentu 5. harmonika po fazi ili ukupno . Samo-prilagoavajua zadrška je iskljuiva u odnosu na zadrške na procentu 2. harmonika ili procentu 5. harmonika. b zadrška ukljuenja. Ova zadrška, zasnovana na struji magneenja transformatora ili na logikoj jednaini ili Logipam-u, obezbeuje stabilnost transformatora koji imaju nizak procenat harmonika pri ukljuenju b brza zadrška pri gubitku senzora.
ANSI 87M - Diferencijalna mašine Zaštita od meufaznog kratkog spoja, zasnovana na poreenju struja namotaja motora i generatora po fazama. Karakteristike b trenutno iskljuenje b fiksna viša taka podešenja za brzo iskljuenje za teške kvarove, bez zadrške b procentna karakteristika sa fiksnim nagibom i podesivom niom takom podešenja b zadrška iskljuenja prema procentnoj karakteristici koja se aktivira detekcijom: v spoljašnjeg kvara ili startovanja mašine v zasienja senzora ili iskljuenja v ukljuenja transformatora (zadrška 2. harmonika)
Funkcije Sepam serija 80
Zaštita Opis
Usmerena strujna zaštita ANSI 67 - Usmerena fazna prekostrujna Meufazna kratkospojna zaštita, sa selektivnim iskljuenjem prema detekciji struje kvara. Ona obuhvata faznu prekostrujnu funkciju koja je povezana sa detekcijom smera, i prihvata ako je fazna prekostrujna funkcija u izabranom smeru (voda ili sabirnice) aktivirana za najmanje jednu od 3 faze. Karakteristike b 2 grupe podešavanja b trenutna prorada ili prorada sa vremenskim kašnjenjem b izbor smera prorade b vremenski nezavisna (DT), IDMT (izbor od 16 standardizovanih IDMT krivih) ili prilagoena kriva b sa memorisanjem napona za postizanje neosetljivosti zaštite na gubitak napona polarizacije u vreme kvara b sa ili bez dranja tajmera.
ANSI 67N/67NC - Usmerena zemljospojna Zemljospojna zaštita, sa selektivnim iskljuenjem u skladu sa smerom struje kvara 2 tipa delovanja: b tip 1, projekcija b tip 2, prema amplitudi vektora rezidualne struje. ANSI 67N/67NC tip 1 Usmerena zemljospojna zaštita za mree sa impedantno uzemljenom, izolovanom ili kompenzovanom neutralnom takom, zasnovana na projekciji merene rezidualne struje. Karakteristike tipa 1 b 2 grupe podešavanja b trenutna prorada ili prorada sa vremenskim kašnjenjem b vremenski nezavisna (DT) kriva b izbor smera prorade b karakteristika ugla projekcije b bez dranja tajmera b sa memorisanjem napona za postizanje neosetljivosti zaštite na povratne kvarove u mreama sa kompenzovanom neutralnom takom. ANSI 67N/67NC tip 2 Usmerena prekostrujna zaštita za sisteme sa impedantno i direktno uzemljenom neutralnom takom, zasnovana na merenoj ili izraunatoj rezidualnoj struji. Ona obuhvata zemljospojnu funkciju povezanu sa detekcijom smera, i prihvata ako je aktivirana zemljospojna funkcija u izabranom smeru (voda ili sabirnice) . Karakteristike tipa 2 b 2 grupe podešavanja b trenutna prorada ili prorada sa vremenskim kašnjenjem b vremenski nezavisna (DT), IDMT (izbor od 16 standardizovanih IDMT krivih) ili prilagoena kriva b izbor smera prorade b sa ili bez dranja tajmera.
D E
88 14
0
Karakteristika prorade zaštite ANSI 67N/67NC tip 1 (karakteristian ugao θ0 ≠ 0°).
D E
88 14
1
Karakteristika prorade zaštite ANSI 67N/67NC tip 2 (karakteristian ugao θ0 ≠ 0°).
D E
52 06
Karakteristika prorade zaštite ANSI 67N/67NC tip 3.
ANSI 67N/67NC tip 3 Usmerena prekostrujna zaštita za distributivne mree u kojima se sistem uzemljenja neutralne take menja u zavisnost od radnog reima, zasnovana na merenoj rezidualnoj struji. Ona obuhvata zemljospojnu zaštitu povezanu sa detekcijom smera (zona prorade u obliku ugaonog oseka definisana pomou 2 podesiva ugla), i ako je zemljospojna funkcija u izabranom smeru (voda ili sabirnice) aktivirana. Ova funkcija zaštite je saglasna sa italijanskom specifikacijom CEI 0-16. Karakteristike tipa 3 b 2 grupe podešavanja b trenutna prorada ili prorada sa vremenskim kašnjenjem b vremenski nezavisna (DT) kriva b izbor smera prorade b bez dranja tajmera.
Funkcije Sepam serija 80
Zaštita Opis
Zaštitne funkcije usmerene snage ANSI 32P - Usmerena prekomerne aktivne snage Dvosmerna zaštita koja se zasniva na izraunatoj aktivnoj snazi, za sledee primene: b zaštita od prekomerne aktivne snage za detekciju preoptereenja i omoguavanje rastereenja b zaštita od povratne snage: v rada generatora u reimu motora kada generatori troše aktivnu snagu v protiv rada motora u reimu generatora kada motori proizvode aktivnu snagu.
ANSI 32Q - Usmerena prekomerne reaktivne snage Dvosmerna zaštita koja se zasniva na izraunatoj reaktivnoj snazi za detekciju gubitka pobude na sinhronim mašinama: b zaštita od prekomerne reaktivne snage za motore koji troše više reaktivne snage sa gubitkom pobude b zaštita od povratne prekomerne reaktivne snage za generatore koji troše reaktivnu snagu sa gubitkom pobude
ANSI 37P - Usmerena aktivne podsnage Dvosmerna zaštita koja se zasniva na izraunatoj aktivnoj snazi. Provera tokova aktivnih snaga: b za prilagoavanje broja paralelnih izvora potrošnji optereenja mree b za kreiranje izolovanog sistema u instalaciji sa sopstvenom generatorskom jedinicom.
b podešavanje pomone funkcije ukljuene u softver SFT2841 za izraunavanje vrednosti Xa, Xb i Xc prema elektrinim karakteristikama mašine (i transformatora, gde postoji).
Zaštitne funkcije mašine
ANSI 37 - Fazna podstrujna Zaštita pumpi od posledica gubitka prajminga detekcijom rada motora u praznom hodu. Ona je osetljiva na najniu struju u fazi 1, ostaje stabilna za vreme iskljuenja prekidaa i moe da se sprei pomou logikog ulaza.
ANSI 48/51LR - Ukoen rotor / predugako vreme startovanja Zaštita motora od pregrevanja izazvanog: b predugakim vremenom startovanja usled preoptereenja (na primer trakasti transporter) ili nedovoljnog napona napajanja. Ponovno ubrzavanje motora koji nije iskljuen, koje pokazuje loguki ulaz, moe da se smatra startovanjem. b ukoen rotor usled optereenja motora (na primer drobilica): v u normalnom radu, posle normalnog startovanja v direktno pri startovanju, pre detekcije predugakog vremena startovanja, sa detekcijom ukoenog rotora preko detektora nulte brzine koji je prikljuen na logiki ulaz, ili putem funkcije podbrzine.
ANSI 66 - Broj startovanja na sat Zaštita od pregrevanja motora izazvanog: b previše uestalim startovanjima: napajanje motora je spreeno kada se dostigne najvei dozvoljeni broj startovanja, posle brojanja: v startovanja na sat (ili podesivog perioda) v uzastopnih toplih ili hladnih startovanja motora (ponovno ubrzavanje motora koji nije iskljuen, koje pokazuje logiki ulaz, moe da se broji kao startovanje).
ANSI 40 - Gubitak pobude (podimpedantna) Zaštita sinhronih mašina od gubitka pobude, zasniva se na izraunavanju direktne impedanse na prikljucima mašine ili prikljucima transformatora u sluaju jedinica transformator-mašina. Karakteristike b 2 krune karakteristike definisane reaktansama Xa, Xb i Xc b prorada kada direktna impedansa mašine ue u jednu od krunih karakteristika. b vremenski nezavisna zadrška (DT) za svaku krunu karakteristiku
D E
88 14
Funkcije Sepam serija 80
Zaštita Opis
ANSI 78PS - Gubitak sinhronizma Zaštita od gubitka sinhronizma na sinhronim mašinama, zasnovana na izraunatoj aktivnoj snazi. 2 tipa rada: b prorada prema kriterijumu jednake površine, sa vremenskom zadrškom b prorada prema kolebanju snage (broj kolebanja aktivne snage): v pogodna za generatore koji su sposobni da izdre visoka elektrina i mehanika ogranienja v podešava se kao broj obrtaja. 2 tipa rada mogu da se koriste nezavisno ili istovremeno.
ANSI 12 - Nadbrzina Detekcija nadbrzine mašine, zasniva se na brzini izraunatoj brojanjem impulsa i koristi se za detekciju ubrzavanja sinhronog generatora usled gubitka sinhronizma, ili, na primer, za praenje procesa.
ANSI 14 - Podbrzina Paraenje brzine mašine zasniva se na brzini izraunatoj brojanjem impulsa: b detekcija podbrzine mašine posle startovanja, na primer, za praenje procesa b podaci o nultoj brzini za detekciju ukoenog rotora prilikm startovanja.
ANSI 50V/51V - Naponski ograniena prekostrujna Zaštita od meufaznog kratkog spoja, za generatore. Taka podešenja struje prorade je naponski podesiva kako bi bila osetljiva na kvarove blizu generatora koji prouzrokuju padove napona i sniavaju struju kratkog spoja. Karakteristike b trenutna prorada ili prorada sa vremenskom zadrškom b vremenski nezavisna (DT), IDMT (izbor od 16 standardizovanih IDMT krivih) ili prilagoena kriva b sa ili bez dranja tajmera.
ANSI 21B - Podimpedantna Zaštita od meufaznog kratkog spoja, za generatore, zasniva se na izraunavanju prividne meufazne impedanse izmeu faza 1 i 2.
Z 21 U21 I2 I1– ----------------=
podešenja Zs b vremenski nezavisna (DT) prorada sa vremenskom zadrškom prorade kada jedna od tri prividne impedanse ue unutar krune karakteristike prorade.
ANSI 50/27 - Nenamerno ukljuenje Provera redosleda startovanja generatora za detekciju nenamernog ukljuenja generatora koji su iskljueni (generator koji se ukljui kada je iskljuen radi kao motor). Sastoji se od trenutne fazne prekostrujne zaštite potvrene podnaponskom funkcijom zaštite sa vremeskom zadrškom. ANSI 64G - 100 % zemljospoj statora Zaštita generatora sa uzemljenom neutralnom takom od kvarova izolacije faze prema zemlji u namotajima statora. Ova funkcija moe da se koristi za zaštitu generatora prikljuenih na transformatore za podizanje napona. Zaštita 100 % zemljospoja statora je kombinacija dve funkcije zaštite: b ANSI 59N/64G1: zemljospojne od rezidualnog napona, zaštita 85 % do 90 % namotaja statora, prikljuni kraj. b ANSI 27TN/64G2: podnaponska treeg harmonika, zaštita 10 % do 20 % namotaja statora, kraj neutralne take.
Karakteristike b kruna karakteristika sa centrom u referentnom poetku koji se definiše takom
D E
88 14
D E
88 14
ANSI 27TN/64G2 - Podnaponska treeg harmonika Zaštita generatora sa uzemljenom neutralnom takom od kvarova na izolaciji faze prema zemlji, detekcijom smanjenja rezidualnog napona treeg harmonika. Štiti 10 do 20 % namotaja statora, kraj neutralne take, ne štiti se funkcijom ANSI 59N/64G1, zemljospojna od rezidualnog napona. Karakteristike b izbor od 2 principa prorade, prema korišenim senzorima: v fiksna taka podešavanja podnapona treeg harmonika v promenljiva taka podešenja komparatora neutralnog napona i napona treeg harmonika prikljuka b vremenski nezavisna (DT) prorada sa vremenskom zadrškom.
ANSI 26/63 - Termostat/Buholc Zaštita transformatora od porasta temperature i unutrašnjih kvarova putem logikih ulaza povezanih na ureaje integrisane u transformatoru.
ANSI 38/49T - Praenje temperature Zaštita koja detektuje nenormalni porast temperature merenjem temperature unutar opreme sa ugraenim senzorima: b transformator: zaštita primarnih i sekundarnih namotaja b motor i generator: zaštita namotaja statora i leajeva. Karakteristike b 16 RTD tipa Pt100, NI100 ili Ni120 b 2 nezavisne podesive take podešenja za svaki RTD (alarm i prorada).
Funkcije Sepam serija 80
ANSI 27D - Podnaponska direktne komponente Zaštita motora od neispravnog rada usled nedovoljnog ili nesimetrinog napona mree, i detekcija suprotnog smera obrtanja.
ANSI 27R - Zaostali podnapon Zaštita koja se koristi za proveru da li je zaostali napona koji odravaju rotacione mašine uklonjen pre nego što se dozvoli ponovno ukljuenje napona na sabirnice koje napajaju mašine, kako bi se izbegle elektrine i mehanike tranzijente.
ANSI 27 - Podnaponska Zaštita motora od padova napona ili detekcija nenormalno niskog napona mree za ukljuenje automatskog rastereenja ili prebacivanja napajanja. Radi sa meufaznim naponom ili sa faznim naponom, pri emu se svaki napon posebno prati. Karakteristike b vremenski nezavisna (DT) kriva b IDMT kriva.
ANSI 59 - Prenaponska Detekcija nenormalno visokog napona mree ili provera da li je napon dovoljan da omogui prebacivanje napajanja. Radi sa meufaznim ili faznim naponom, pri emu se svaki napon posebno prati.
ANSI 59N - Zemljospojna od rezidualnog napona Detekcija kvarova na izolaciji merenjem rezidualnog napona. b ANSI 59N: u mreama sa izolovanom neutralnom takoms b ANSI 59N/64G1: u namotajima statora generatora sa uzemljenom neutralnom takom. Štiti 85 % do 90 % namotaja, kraj na kome je prikljuak, koji nije zaštien funkcijom ANSI 27TN/64G2, podnaponska treeg harmonika. Karakteristike b vremenski nezavisna (DT) kriva b IDMT kriva.
ANSI 47 - Prenaponska inverzne komponente Zaštita od fazne nesimetrije usled inverzije faza, nesimetrinog napajanja ili udaljenog kvara detektovanih merenjem inverzne komponente napona.
Zaštitne funkcije frekvencije ANSI 81H - Nadfrekventna Detekcija abnormalno visoke frekvencije u poreenju sa naznaenom frekvencijom, za praenje kvaliteta izvora napajanja.
ANSI 81L - Podfrekventna Detekcija abnormalno niske frekvencije u poreenju sa naznaenom frekvencijom, za praenje kvaliteta napona napajanja. Zaštita moe da se koristi za ukupno iskljuenje ili rastereenje. Stabilnost zaštite je obezbeena u sluaju gubitka glavnog napajanja i prisustva zaostalog napona pomou ogranienja u sluaju kontinualnog smanjenja frekvencije, što se aktivira podešavanjem parametara.
ANSI 81R - Brzina promene frekvencije Zaštitna funkcija koja se koristi za brzo iskljuenje generatora ili upravljanje rastereenjem. Zasniva se na izraunavanju promene frekvencije, neosetljiva je na tranzijentne poremeaje napona i zbog toga mnogo stabilnija nego funkcija zaštite od faznog pomeraja. Iskljuenje U instalacijama sa autonomnim sredstvima proizvodnje koja su prikljuena na sistem, zaštitna funkcija “brzine promene frekvencije” se koristi za detekciju gubitka glavne mree u pogledu otvaranja dolaznog prekidaa za: b zaštitu generatora od ponovnog ukljuenja bez provere sinhronizacije b izbegavanje napajanja optereenja izvan instalacija. Rastereenje Zaštitna funkcija “brzine promene frekvencije” se koristi za rastereenje u kombinaciji sa podfrekventnom zaštitom za: b ubrzavanje rastereenja u sluaju velikog preoptereenja b ili za spreavanje rastereenja posle naglog pada frekvencije usled problema koji ne treba rešavati rastereenjem.
Funkcije Sepam serija 80
Zaštita Krive prorade
Prilagoena kriva prorade Definisana taku po taku korišenjem softverskog alata za podešavanje i rad SFT2841, ova kriva moe da se koristi za rešavanje svih posebnih sluajeva koji obuhvataju koordinaciju zaštite ili revamping.
IDMT krive prorade Strujne krive prorade IDM T Nude se višestruke krive prorade IDMT, koje pokrivaju veinu primena: b IEC krive (SIT, VIT/LTI, EIT) b IEEE krive (MI, VI, EI) b uobiajene krive (UIT, RI, IAC).
IEC krive
P E
88 10
Jednaina Tip krive Vrednosti koeficijenata k α β
t d I( ) k I Is -----
α 1– ----------------------
T β---
Ultra inverzna 315.2 2.5 1
RI kriva Jednaina: td I( ) 1
0 339, 0,236 I Is -----
1–
A B p β
td I( ) A I
Is----- p 1– ------------------------ B+
×=
Umereno inverzna 0.010 0.023 0.02 0.241 Vrlo inverzna 3.922 0.098 2 0.138 Ekstremno inverzna 5.64 0.0243 2 0.081
IAC krive Jednaina Tip krive Vrednosti koeficijenata
A B C D E β
td I( ) A B I
Is ----- C– -------------------- D
I Is ----- C–
2----------------------- E I
x T β -----=
Inverzna 0.208 0.863 0.800 -0.418 0.195 0.297 Vrlo inverzna 0.090 0.795 0.100 -1.288 7.958 0.165 Ekstremno inverzna 0.004 0.638 0.620 1.787 0.246 0.092
Funkcije Sepam serija 80
Functions Sepam series 80
Jednaina za EPATRB, EPATRC EPATRB Za 0,6 A y I0 y 6,4 A
td I0( ) 85 386, I0 0 975, ------------------ x T
0 8, --------=
td I0( ) 140 213, I00 975,
----------------------- x T 0 8, --------=
EPATRC Za 0,6 A y I0 y 200,0 A
td I0( ) 72 I0 2 3/–× x T 2 10, -----------=
Za I0 > 200,0 A td (I0) = T
D E
88 14
D E
88 14
EPATR-B Standardna kriva (logaritamska podela).
Naponske IDMT krive prorade Jednaina za ANSI 27 - podnaponska Jednaina za ANSI 59N - Zemljospojna od rezidualnog napona
td I( ) T
1 V Vs ------- –
-----------------------= td I( ) T V Vs ------- 1– -----------------------=
IDMT krive prorade odnosa napon/frekvencija Jednaina za ANSI 27 - ponaponska Tip krive P
With G = V/f ili U/f A 0.5
td G( ) 1 G
B 1 C 2
Zaštita Glavne karakteristike
Podešavanje IDMT krivih prorade Vremenska zadrška T ili faktor TMS Vremenske zadrške strujnih IDMT krivih prorade (osim za prilagoene i RI krive) mogu da se podese na sledei nain: b vreme T, vreme rada pri 10 x Is b TMS faktor, faktor prikazan kao T/b u jednainama levo.
D E
88 34
0
Dranje tajmera Podesivo vreme dranja tajmera T1 se koristi za: b detekciju kvarova sa povratnim preskokom (DT kriva) b koordinaciju sa elektromehanikim relejima (IDMT kriva). Dranje tajmera moe da se sprei ako je potrebno.
2 grupe podešavanja Zaštita od meufaznog i faznog kratkog spoja Svaka jedinica ima 2 grupe podešavanja, A i B, za prilagoavanje podešavanja konfiguraciji mree. Aktivna grupa podešavanja (A ili B) se podešava pomou logikog ulaza ili komunikacionog linka. Primer primene: normalan / rezervni reim mree b grupa A za zaštitu mree u normalnom reimu, kada se mrea napaja iz distributivnog sistema b grupa B za zaštitu mree u reimu rezerve, kada se mrea napaja iz rezervnog generatora.
Termiko preoptereenje za mašine Svaka jedinica ima 2 grupe podešavanja za zaštitu opreme koja ima dva radna reima. Primeri primene: b transformatori: prebacivanje grupa podešavanja pomou logikog ulaza, prema reimu hlaenja transformatora, prirodno ili prinudno hlaenje (ONAN ili ONAF) b motori: prebacivanje grupa podešavanja prema taki podešavanja struje, uzimanjem u obzir termike podnosivosti motora sa ukoenim rotorima.
Detekcija kvarova sa povratnim preskokom sa podesivim dranjem tajmera.
D E
88 14
7
Izvor merenja Izvor merenja mora da se navede za svaku jedinicu zaštitnih funkcija koje mogu da koriste merenja razliitih izvora. Podešavanje povezuje merenje sa zaštitnom jedinicom i omoguava zaštitnim jedinicama da budu optimalno raspodeljene u merenjima koja su raspoloiva prema senzorima prikljuenim na analogne ulaze.
Primer: raspodela jedinica funkcija ANSI 50N/51N za zemljospojnu zaštitu transformatora: b 2 jedinice povezane na merenu I0 za zaštitu primara transformatora b 2 jedinice povezane na merenu I'0 za zaštitu sekundara transformatora b 2 jedinice povezane na I0S za zaštitu ispred transformatora. b 2 jedinice povezane na I'0S za zaštitu iza transformatora.
Pregledna tabela Izvor merenja: primer. Karakteristike Zaštitne funkcije
2 grupe podešavanja A i B 50/51, 50N/51N, 67, 67N/67NC 2 grupe podešavanja, radni reimi 1 i 2 49RMS mašine IEC IDMT krive 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67,
67N/67NC tip 2, 46 IEEE IDMT krive 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67,
67N/67NC tip 2, 46 Uobiajene IDMT krive 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67,
67N/67NC tip 2 EPATR krive 50N/51N Naponske IDMT krive 27, 59N, 24 Prilagoena kriva 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67, 67N/67NC tip 2 Dranje tajmera 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67,
67N/67NC tip 2
Funkcije Podešavanja Vremenske zadrške ANSI 12 - Nadbrzina
100 do 160 % od Wn 1 do 300 s ANSI 14 - Podbrzina
10 do 100 % od Wn 1 do 300 s ANSI 21B - Podimpedantna
Impedansa Zs 0.05 do 2.00 Vn/Ib ANSI 24 - Prepobuda (V/Hz)
Kriva prorade Vremenski nezavisna IDMT tip A, B ili C
Gs taka podešavanja 1.03 do 2 pu Vremenski nezavisna 0.1 do 20000 s IDMT 0.1 do 1250 s
ANSI 25 - Provera sinhronizma Mereni naponi Meufazni Fazni Naznaeni primarni meufazni napon Unp sync1 (Vnp sync1 = Unp sync1/3) 220 V do 250 kV 220 V do 250 kV Unp sync2 (Vnp sync2 = Unp sync2/3) 220 V do 250 kV 220 V do 250 kV Naznaeni sekundarni meufazni napon Uns sync1 90 V do 120 V 90 V do 230 V Uns sync2 90 V do 120 V 90 V do 230 V Take podešavanja provere sinhronizma dUs taka podešavanja 3 % do 30 % od Unp sync1 3 % do 30 % od Vnp sync1 dfs taka podešavanja 0.05 do 0.5 Hz 0,05 do 0,5 Hz dPhi taka podešavanja 5 do 80° 5 do 80° Us gornja taka podešavanja 70 % do 110 % Unp sync1 70 % do 110 % Vnp sync1 Us donja taka podešavanja 10 % do 70 % Unp sync1 10 % do 70 % Vnp sync1 Ostala podešavanja Vreme prednjaenja 0 do 0.5 s 0 do 0.5 s Radni reimi: beznaponski uslovi za koje je dozvoljeno sprezanje Dead=Bez napona; Live=Pod naponom
Dead1 AND Live2 Dead1 AND Live2 Live1 AND Dead2 Live1 AND Dead2 Dead1 XOR Dead2 Dead1 XOR Dead2 Dead1 OR Dead2 Dead1 OR Dead2 Dead1 AND Dead2 Dead1 AND Dead2
ANSI 27 - Podnaponska meufazna (L-L) ili fazna (L-N) Kriva prorade Vremenski nezavisna
IDMT Taka podešavanja 5 do 100 % od Unp 0.05 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (U) ili dodatni kanali (U’) ANSI 27D - Podnaponska direktne komponente
Taka podešavanja i vrem. zadrška 15 do 60 % od Unp 0.05 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (U) ili dodatni kanali (U’) ANSI 27R - Zaostali podnapon
Taka podešavanja i vrem. zadrška 5 do 100 % od Unp 0.05 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (U) ili dodatni kanali (U’) ANSI 27TN/64G2 - Podnaponska treeg harmonika
Vs taka podešavanja (fiksna) 0.2 do 20 % od Vntp 0.05 do 300 s K taka podešavanja (podesiva) 0.1 do 0.2 0.05 do 300 s Podnaponska direktne komponente 50 do 100 % od Unp Najmanja prividna snaga 1 do 90 % od Sb (Sb = 3.Un.Ib) ANSI 32P - Usmerena aktivne nadsnage
1 do 120 % od Sn (1) 0.1 s do 300 s ANSI 32Q - Usmerena reaktivne nadsnage
5 do 120 % od Sn (1) 0.1 s do 300 s ANSI 37 - Fazna podstrujna
0.05 do 1 Ib 0.05 do 300 s ANSI 37P - Usmerena aktivne podsnage
5 do 100 % od Sn (1) 0.1 s do 300 s ANSI 38/49T - Praenje temperature
Taka podešavanja alarma TS1 0 °C do 180 °C ili 32 °F do 356 °F Taka podešavanja prorade TS2 0 °C do 180 °C ili 32 °F do 356 °F ANSI 40 - Gubitak pobude (podimpedantna)
Zajednika taka: Xa 0.02 Vn/Ib do 0.2 Vn/Ib + 187.5 k Krug 1: Xb 0.2 Vn/Ib do 1.4 Vn/Ib + 187.5 k 0.05 do 300 s Krug 2: Xc 0.6 Vn/Ib do 3 Vn/Ib + 187.5 k 0.1 s do 300 s (1) Sn = 3.In.Unp.
Zaštita Opsezi podešavanja
Kriva prorade Vremenski nezavisna Schneider Electric IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) RI² (konstanta podešavanja od 1 do100)
Taka podešavanja Is 0.1 do 5 Ib Vremenski nezavisna 0.1 do 300 s 0.1 do 5 Ib (Schneider Electric) IDMT 0.1 do 1s 0.1 do 1 Ib (IEC, IEEE) 0.03 do 0.2 Ib (RI²)
Izvor merenja Glavni kanali (I) ili dodatni kanali (I’) ANSI 47 - Prenaponska inverzne komponente
Taka podešavanja i vrem. zadrška 1 do 50 % od Unp 0.05 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (I) ili dodatni kanali (I’) ANSI 48/51LR -Ukoen rotor / predugako vreme startovanja
Taka podešavanja Is 0.5 Ib do 5 Ib ST vreme startovanja 0.5 do 300 s vremenske zadrške LT i LTS 0.05 do 300 s
ANSI 49RMS - Termiko preoptereenje za kablove Dozvoljena struja 1 do 1.73 Ib Vremenska konstanta T1 1 do 600 mn ANSI 49RMS - Termiko preoptereenje za kondenzatore
Struja alarma 1.05 Ib do 1.70 Ib Struja prorade 1.05 Ib do 1.70 Ib Postavljanje krive prorade Podešavanje struje 1.02 x struja prorade do 2 Ib
Podešavanje vremena 1 do 2000 minuta (promenljiv opseg u zavisnosti od podešavanja struje i struje prorade)
ANSI 49RMS - Termiko preoptereenje za mašine Reim 1 Reim 2 Uraunavanje inverzne komponente 0 - 2.25 - 4.5 - 9 Vremenska konstanta Zagrevanja T1: 1 do 600 mn T1: 1 do 600 mn
Hlaenja T2: 5 do 600 mn T2: 5 do 600 mn Take podešavanja alarma i prorade (Es1 i Es2) 0 do 300 % od naznaenog toplotnog kapaciteta Poetni toplotni kapacitet (Es0) 0 do 100 % Promena uslova toplotnog podešavanja pomou logikog ulaza
pomou take podešavanja Is podesive od 0.25 do 8 Ib Najvea temperatura opreme 60 do 200 °C (140 °F do 392 °F) Izvor merenja Glavni kanali (I) ili dodatni kanali (I’) ANSI 50BF - Otkaz prekidaa
Prisustvo struje 0.2 do 2 In Vreme delovanja 0.05 s do 3 s ANSI 50/27 - Nenamerno ukljuenje
Taka podešavanja Is 0.05 do 4 In Taka podešavanja Vs 10 do 100 % Unp T1: 0 do 10 s
T2: 0 do 10 s ANSI 50/51 - Fazna prekostrujna
Vremenska zadrška prorade Dranje tajmera Kriva prorade Vremenski nezavisna DT
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) DT RI DT IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C DT ili IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT ili IDMT IA : I, VI, EI DT ili IDMT Prilagoena DT
Taka podešavanja Is 0.05 do 24 In Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s 0.05 do 2.4 In IDMT 0.1 s do 12.5 s pri 10 Is
Dranje tajmera Vremenski nezavisna (DT; dr.tajmera) Inst; 0.05 s do 300 s IDMT (IDMT; vreme resetovanja) 0.5 s do 20 s
Izvor merenja Glavni kanali (I) ili dodatni kanali (I’) Potvrivanje Nema
Pomou inverzne komponente prenapona Pomou meufaznog podnapona
(1) Prorada kao od 1.2 Is.
Funkcije Sepam serija 80
Vremenska zadrška prorade Dranje tajmera Kriva prorade Vremenski nezavisna DT
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) DT RI DT IEC: SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C DT ili IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT ili IDMT IAC: I, VI, EI DT ili IDMT EPATR-B, EPATR-C DT Prilagoena DT 0.6 do 5 A EPATR-B 0.5 do 1 s 0.6 do 5 A EPATR-C 0.1 do 3 s
Taka podešavanja Is0 0.01 do 15 In0 (min. 0.1 A) Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s 0.01 do 1 In0 (min. 0.1 A) IDMT 0.1 s do 12.5 s pri 10 Is0
Dranje tajmera Vremenski nezavisna (DT; dranje tajmera) Inst; 0.05 s do 300 s IDMT (IDMT; vreme resetovanja) 0.5 s do 20 s
Izvor merenja ulaz I0, ulaz I’0, zbir faznih struja I0Σ ili zbir faznih struja I’0Σ ANSI 50V/51V - Naponski ograniena prekostrujna
Vremenska zadrška prorade Dranje tajmera Kriva prorade Vremenski nezavisna DT
SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) DT RI DT IEC : SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C DT ili IDMT IEEE : MI (D), VI (E), EI (F) DT ili IDMT IAC : I, VI, EI DT ili IDMT Prilagoena DT
Taka podešavanja Is 0.5 do 24 In Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s 0.5 do 2.4 In IDMT 0.1 s do 12.5 s pri 10 Is0
Dranje tajmera Vremenski nezavisna (DT; dr. tajmera) Inst; 0.05 s do 300 s IDMT (IDMT; vreme resetovanja) 0.5 s do 20 s
Izvor merenja Glavni kanali (I) ili dodatni kanali (I’) ANSI 51C - Nesimetrija kondenzatorske baterije
Taka podešavanja Is 0.05 A do 2 I’n Vremenski nezavisna 0.1 do 300 s ANSI 59 - Prenaponska meufazna (L-L) ili fazna (L-N)
Taka podešavanja i vrem. zadrška 50 do 150 % od Unp ili Vnp 0.05 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (U) ili dodatni kanali (U’) ANSI 59N - Zemljospojna od rezidualnog napona
Kriva prorade Vremenski nezavisna IDMT
Taka podešavanja 2 do 80 % od Unp Vremenski nezavisna 0.05 do 300 s 2 do 10 % od Unp IDMT 0.1 do 100 s
Izvor merenja Glavni kanali (U), dodatni kanali (U’) ili napon neutralne take Vnt ANSI 64REF - Diferencijalna ogranienog zemljospoja
Taka podešavanja Is0 0.05 do 0.8 In (In u 20 A) 0.1 do 0.8 In (In < 20 A)
Izvor merenja Glavni kanali (I, I0) ili dodatni kanali (I’, I’0) ANSI 66 - Startovanja na sat
Ukupan broj startovanja 1 do 60 Period 1 do 6 h Broj uzastopnih startovanja 1 do 60 T vremenska zadrška stop/start 0 do 90 mn ANSI 67 - Usmerena fazna prekostrujna
Karakteristian ugao 30°, 45°, 60° Vremenska zadrška prorade Zadrška dranja tajmera
Kriva prorade Vremenski nezavisna DT SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) DT RI DT IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C DT ili IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT ili IDMT IAC: I, VI, EI DT ili IDMT Prilagoena DT
Taka podešavanja Is 0.1 do 24 In Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s 0.1 do 2.4 In IDMT 0.1 s do 12.5 s pri 10 Is0
Dranje tajmera Vremenski nezavisna (DT; dranje tajmera) Inst; 0.05 s do 300 s IDMT (IDMT; vreme resetovanja) 0.5 s do 20 s
(1) Prorada kao od 1.2 Is.
Funkcije Sepam serija 80
Funkcije Podešavanja Time ANSI 67N/67NC - Usmerena zemljospojna, projekcija (tip 1)
Karakteristian ugao -45°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° Taka podešavanja Is0 0.01 do 15 In0 (mini. 0,1 A) Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s Taka podešavanja Vs0 2 do 80 % od Unp Memorijsko vreme Vreme T0mem 0; 0.05 s do 300 s
Taka podešavanja vaenja V0mem 0; 2 do 80 % od Unp Izvor merenja ulaz I0, ulaz I’0 ANSI 67N/67NC - Usmerena zemljospojna, prema intenzitetu vektora I0 (tip 2)
Karakteristian ugao -45°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° Vremenska zadrška prorade Zadrška dranja tajmera
Kriva prorade Vremenski nezavisna DT SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) DT RI DT IEC: SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C DT ili IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) DT ili IDMT IAC: I, VI, EI DT ili IDMT Prilagoena DT
Taka podešavanja Is0 0.1 do 15 In0 (min. 0.1 A) Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s 0.01 do 1 In0 (min. 0.1 A) IDMT 0.1 s do 12.5 s pri 10 Is0
Taka podešavanja Vs0 2 do 80 % od Unp Dranje tajmera Vremenski nezavisna (DT; dr. tajmera) Inst; 0.05 s do 300 s
IDMT (IDMT; vreme resetovanja) 0.5 s do 20 s Izvor merenja ulaz I0, ulaz I’0 ili zbir faznih struja I0S ANSI 67N/67NC tip 3 - Usmerena zemljospojna, prema intenzitetu vektora I0 usmerenog na sektor prorade
Poetni ugao sektora prorade 0° do 359° Krajnji ugao sektora prorade 0° do 359° Taka podeš.Is0 Diferencijalni ST CSH (2 A) 0.1 A do 30 A Vremenski nezavisna Inst; 0.05 s do 300 s
1 A ST 0.005 do 15 In0 (min. 0.1 A) Diferencijalni ST + ACE990 (opseg 1) 0.01 do 15 In0 (min. 0.1 A)
Taka pod. Vs0 Izraunat V0 (zbir 3 napona) 2 do 80 % od Unp Mereni V0 (spoljašnji NT) 0.6 do 80 % od Unp
Izvor merenja ulaz I0 ili ulaz I’0 ANSI 78PS - Gubitak sinhronizma
Vremenska zadrška kriterijuma jednake površine 0.1 do 300 s Najvei broj kolebanja snage 1 do 30 Vreme izmeu 2 kolebanja snage 1 do 300 s ANSI 81H - Nadfrekventna
Taka podešavanja i vremenska zadrška 50 do 55 Hz ili 60 do 65 Hz 0.1 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (U) ili dodatni kanali (U’) ANSI 81L - Podfrekventna
Taka podešavanja i vremenska zadrška 40 do 50 Hz ili 50 do 60 Hz 0.1 do 300 s Izvor merenja Glavni kanali (U) ili dodatni kanali (U’) ANSI 81R - Brzina promene frekvencije
0.1 do 10 Hz/s 0.15 do 300 s ANSI 87M - Diferencijalna mašine
Taka podeš. Ids 0.05 do 0.5 In (In u 20 A) 0.1 do 0.5 In (In < 20 A)
ANSI 87T - Diferencijalna transformatora Viša taka podeš 3 do 18 In1
Kriva zasnovana na procentima Taka podešavanja Ids 30 do 100 % In1 Nagib Id/It 15 do 50 % Nagib Id/It2 bez, 50 do 100 % Taka promene nagiba 1 do 18 In1
Ogranienje pri ukljuenju Prag struje 1 do 10 % Zadrška 0 do 300 s
Ogranienje pri gubitku ST Aktivnost On / Off
Ogranienje harmonijskog izoblienja Klasino Samo-prilagodljivo Izbor ogranienja Klasino Samo-prilagodljivo Viša taka podešavanja On On / Off Taka podešavanja procenta 2. harmonika off, 5 do 40 % Ogranienje 2. harmonika po fazi / ukupno Taka podešavanja procenta 5. harmonika off, 5 do 40 % Ogranienje 5. harmonika po fazi / ukupno
Funkcije Sepam serija 80
Upravljanje i praenje Opis
Funkcije Sepam serija 80
Sepam izvršava sve funkcije upravljanja i praenja koje su potrebne za rad elektrine mree:
b glavne funkcije upravljanja i praenja su unapred definisane i odgovaraju naješim sluajevima korišenja. One su spremne za korišenje i implementirane jednostavnim podešavanjem parametara pošto su dodeljeni potrebni logiki ulazi / izlazi. b unapred definisane funkcije upravljanja i praenja mogu da se prilagode za posebne potrebe korišenjem softvera SFT2841, koji nudi sledee opcije prilagoenja: v editor logike jednaine, za prilagoenje i kompletno predefinisanje upravljakih i funkcija praenja v pravljenje personalizovanih poruka za lokalno proglašenje v kreiranje personalizovanih jednopolnih šema koje odgovaraju ureajima kojima se upravlja v prilagoenje upravljake matrice promenom pridruivanja izlaznih releja, LED i poruka proglašenja. b sa opcijom Logipam, Sepam moe da obezbedi funkcije upravljanja i praenja koje se najviše menjaju, programiran pomou softvera za programiranje SFT2885 koji implementira jezik lestviaste logike Logipam.
Princip rada Procesiranje svake funkcije upravljanja i praenja moe da se razdvoji u 3 faze: b dobijanje ulaznih podataka: v rezultati procesiranja zaštitne funkcije v spoljašnji logiki podaci, povezani sa logikim ulazima opcionog ulazno/izlaznog modula MES114 v naredbe lokalnog upravljanja prenete pomou UMI sa prikazom jednopolne šeme v naredbe daljinskog upravljanja (TC) primljene preko komunikacionog linka Modbus b stvarna obrada funkcije upravljanja i praenja b korišenje rezultata obrade: v aktiviranje izlaza za upravljanje ureajem v informacije poslate rukovodiocu postrojenja: - putem poruka i/ili LED na displeju Sepam-a i softverom SFT2841 - putem daljinskog pokazivanja (TS) preko komunikacionoog linka Modbus - putem pokazivanja u realnom vremenu o statusu ureaja na animiranoj šemi.
Logiki ulazi i izlazi
7
Broj ulaza / izlaza Sepam-a mora da se prilagodi korišenim funkcijama upravljanja i praenja. Pet izlaza koji su obuhvaeni osnovnom jedinicom Sepam serija 80 moe da se proširi dodavanjem 1, 2 ili 3 modula MES120 sa 14 logikih ulaza i 6 izlaznih releja. Posle postavljanja potrebnog broja modula MES120 za potrebe odreene primene, logiki ulazi se pridruuju funkcijama. Funkcije se biraju sa spiska koji pokriva ceo opseg moguih primena. Funkcije se prilagoavaju potrebama u okviru ogranienja raspoloivih logikih ulaza. Ulazi mogu takoe da se invertuju za podnaponski tip rada. Za naješe primene predvien je unapred definisano (default) pridruivanje ulaza / izlaza.
Najvea konfiguracija Sepam serija 80 konfiguracije sa tri modula 3 MES120: 42 ulaza i 23 izlaza.
GOOSE logiki ulazi i izlazi GOOSE logiki ulazi se koriste sa komunikacionim protokolom IEC61850. GOOSE ulazi su podeljeni izmeu 2 GSE virtuelna modula sa 16 logikih ulaza.
162
4
Svaki Sepam sadri odgovarajue unapred definisane funkcije upravljanja i praenja za izabranu primenu.
ANSI 94/69 - Upravljanje prekidaem/kontaktorom Upravljanje prekidakim ureajima koji su opremljeni sa razliitim tipovima kalemova za ukljuenje i iskljuenje: b prekidai sa paralelnim ili podnaponskim kalemovima za iskljuenje b kontaktori sa leovanjem sa paralelnim kalemovima za iskljuenje b kontaktori sa leovanim naredbama. Funkcija procesira sve uslove ukljuenja i iskljuenja prekidakih ureaja, na osnovu: b zaštitnih funkcija b podataka o stanju prekidakog ureaja b naredbi daljinskog upravljanja b specifinih upravljakih funkcija za svaku primenu (na primer riklozer, provera sinhronizma). Funkcija takoe spreava ukljuenje prekidakog ureaja,u skladu sa radnim uslovima.
Automatsko prebacivanje (AT) Ova funkcija prebacuje napajanje sabirnica sa jednog na drugi izvor. Ona se odnosi na postrojenja sa dva dovoda, sa ili bez sprezanja.
Funkcija izvršava: b automatsko prebacivanje sa prekidom ako postoji gubitak napona ili kvar b runo prebacivanje i povratak u normalan rad bez prekida, sa ili bez provere sinhronizma b provera prekidaa za spregu (opciono) b izbor normalnog radnog reima b logika potrebna da bi se osiguralo da e na kraju sekvence, samo 1 prekida od 2 ili 2 od 3 biti ukljuena.
Funkcija je raspodeljena izmeu dve Sepam jedinice koje štite dva dovoda. Funkciju promene sinronizma (ANSI 25) izvršava opcioni modul MCS025, zajedno sa jednom od dve Sepam jedinice.
Rastereenje - Automatsko ponovno startovanje Automatska regulacija optereenja na elektrinim mreama rastereenjem koje je praeno automatskim ponovnim startovanjem motora koji su prikljueni na mreu
Rastereenje Prekidaki ureaj se otvara da bi zaustavio motore u sluaju: b detekcije propada napona mree preko podnapona direktne komponente b zaštitne funkcije ANSI 27D b prijema naredbe za rastereenje na logikom ulazu. Automatsko ponovno startovanje Motori koji su iskljueni usled propada napona mree se automatski ponovo puštaju u rad: b pošto je podnaponska zaštitna funkcija direktne komponente ANSI 27D detektovala povratak napona b i istekla je vremenska zadrška, kao kod pomerenih ponovnih startovanja motora.
Gubitak pobude Prekid napajanja pobude sinhronog generatora i iskljuenje prekidakog ureaja generatora u sluaju: b detekcije unutrašnjeg kvara generatora b detekcije kvara sistema pobude b prijema naredbe o gubitku pobude na logikom ulazu ili preko komunikacionog linka.
D E
88 32
Automatsko prebacivanje sa proverom sinhronizma upravljano sa Sepam serija 80.
Funkcije Sepam serija 80
Genset iskljuenje Iskljuenje pogonske mašine, iskljuenje prekidakog ureaja i prekidanje napajanja generatora u sluaju: b detekcije unutrašnjeg kvara generatora b prijema naredbe za genset iskljuenje na logikom ulazu ili putem komunikacionog linka.
Upravljanje kondenzatorskim baterijama Ova funkcija upravlja sa 1 do 4 sklopke za stepene kondenzatora, uz uzimanje u obzir svih uslova ukljuenja i iskljuenja koje odreuje funkcija za upravljanje rastavnom aparaturom ANSI 94/69. Runo ili automatsko upravljanje, koje kontroliše spoljašnji regulator reaktivne energije.
ANSI 68 - Logika selektivnost Ova funkcija obezbeuje: b izvanrednu selektivnost iskljuenja sa meufaznim i faznim kratkim spojevima, na svim tipovima mrea. b faster bre iskljuenje prekidaa koji su najblii izvoru napajanja (rešava nedostatak konvencionalne vremenske selektivnosti).
Svaki Sepam ima mogunost da: b pošalje ulaz blokiranja kada je detektovan kvar putem fazne prekostrujne i zemljospojne zaštitne funkcije, koje mogu da budu ili ne budu usmerene (ANSI 50/51, 50N/51N, 67 ili 67N/67NC) b i primi ulaze blokiranja koji spreavaju proradu zaštite. Rezervni mehanizam obezbeuje kontinualan rad zaštite u sluaju otkaza linka za blokiranje.
ANSI 86 - Leovanje / potvrivanje Izlazi za iskljuenje za sve zaštitne funkcije i sve logike ulaze lx mogu da se leuju pojedinano. Informacija o leovanju se uva u sluaju otkaza rezervnog napajanja. (Logiki izlazi ne mogu da se leuju.)
Svi leovani podaci mogu da se potvrde: b lokalno, sa tasterom reset
b daljinski putem logikog ulaza b ili putem komunikacionog linka.
Funkcija leovanja/potvrivanja, kada se kombinuje sa upravljakom funkcijom prekidaa/kontaktora, moe da se koristi za kreiranje ANSI 86 funkcije "Lockout relay".
Testiranje izlaznog releja Svaki izlazni rele se aktivira za 5 sekundi, kako bi se jednostavno proverile izlazne veze i rad prikljuenih rastavnih aparatura.
Funkcije Sepam serija 80
Upravljanje i praenje Opis unapred definisanih funkcija
ANSI 30 - Lokalno proglašenje LED indikacija b 2 LED, na prednjoj i zadnjoj strani Sepam-a, pokazuju radno stanje jedinice, i vidljive su kada je Sepam bez UMI montiran unutar NN odeljka, sa pristupom konektorima: v zelena LED SVETLI: Sepam ukljuen v crveni "taster" LED: Sepam nije raspoloiv (faza inicijalizacije ili detekcija unutrašnjeg kvara) b 9 utih LED na prednjem panelu Sepam-a: v unapred pridruene i identifikovane standardnim izmenjivim nalepnicama v softverski alat SFT2841 moe da se koristi za pridruivanje LED i personalizovanje nalepnica.
Lokalno proglašenje na displeju Sepam-a Dogaaji i alarmi mogu da se prikau lokalno na naprednom UMI Sepam-a ili na UMI sa prikazom jednopolne šeme putem: b poruka na jedinici za prikazivanje, raspoloive na 2 jezika: v engleskom, fabriki postavljene poruke, ne mogu da se modifikuju u v lokalnom jeziku, prema isporuenoj verziji (verzija jezika se bira pri podešavanju Sepam-a) b paljenja jedne od 9 LED, prema pridruivanju LED, koje se podešava korišenjem SFT2841.
Obrada alarma b kada se pojavi alarm, odgovarajua poruka zamenjuje tekue prikazivanje i pali se odgovarjua LED. Broj i tip poruka zavisi od tipa Sepam-a. Poruke su povezane sa funkcijama Sepam-a i mogu da se vide na displeju prednjeg panela i u SFT2841 ekranu "Alarms" . b da bi se poruka poništila sa displeja, pritisnite taster b po nestajanju poruke, pritisnite taster : svetlo se gasi i Sepam je resetovan b spisak poruka alarma ostaje dostupan ( taster) i moe da se poništi pritiskom na taster clear iz ekrana “Alarms” , ali ne moe da se poništi iz ekrana “Alarm history” (Istorija alarma).
P E
88 02
P E
88 10
8_ S
Upravljanje i praenje Opis unapred definisanih funkcija
Lokalno upravljanje korišenjem UMI sa prikazom jednopolne šeme Sepam upravljaki reim Preklopka na UMI sa prikazom jednopolne šeme se koristi za izbor upravljakog reima Sepam-a. Raspoloiva su tri reima : Remote (Daljinski), Local (Lokalni) ili Test. U daljinskom reimu: b uzimaju se u obzir naredbe daljinskog upravljanja b onemoguavaju se naredbe lokalnog upravljanja, uz izuzimanje naredbe za iskljuenje prekidaa. U lokalnom reimu: b onemoguene su naredbe daljinskog upravljanja, uz izuzimanje naredbe za iskljuenje prekidaa b omoguene su naredbe lokalnog upravljanja. Reim testiranja se izabira za testiranje opreme, na primer za vreme operacija preventivnog odravanja: b sve funkcije koje su omoguene u lokalnom reimu raspoloive su u reimu testiranja b nikakva daljinska pokazivanja (TS) se ne šalju preko komunikacionog linka.
Softver za programiranje Logipam moe da se koristi za prilagoenje obrade upravljakog reima.
Gledanje stanja ureaja na animiranoj jednopolnoj šemi Za potrebe bezbednog lokalnog upravljanja ureajima, sve informacije koje zahtevaju rukovaoci mogu da se pokau istovremeno na UMI sa prikazom jednopolne šeme: b jednopolna šema opreme kojom upravlja Sepam, sa animiranim, grafikim pokazivanjem stanja ureaja u realnom vremenu b traena merenja struje, napona i snage. Jednopolna šema lokalnog upravljanja moe da se prilagodi adaptacijom jednog od datih, unapred definisanih dijagrama ili kreiaranjem dijagrama sa skice.
Lokalno upravljanje ureajima Svim ureajima ijim iskljuenjem i ukljuenjem upravlja Sepam moe da se upravlja lokalno korišenjem UMI sa prikazom jednopolne šeme. Uobiajeni uslovi za blokadu mogu da se definišu pomou logikih jednaina ili pomou Logipam-a. Siguran i jednostavan postupak rada je sledei: b izabrati ureaj kojim se upravlja pomeranjem prozora za izbor korišenjem tastera
ili . Sepam proverava da li je odobreno lokalno upravljanje ureajem i informiše rukovaoca (prozor izbora sa punom linijom) b potvrivanje izbora za ureaj kojim se upravlja pritiskom na taster (prozor za izbor svetli) b upravljanje ureajem pritiskom na: v taster : naredba za iskljuenje v ili taster : naredba za ukljuenje.
P E
88 03
Funkcije Sepam serija 80
Unapred definisane funkcije upravljanja i praenja mogu da se prilagode za odreene potrebe korišenjem softvera SFT2841, koji nudi sledee opcije prilagoavanja: b editor logike jednaine, za prilagoavanje i kompletiranje unapred definisanih funkcija upravljanja i praenja b kreiranje personalizovanih poruka za lokalno proglašenje b kreiranje prilagoene jednopolne šeme koja odgovara ureajima kojima se upravlja b prilagoavanje upravljake matrice promenom pridruenja izlaznih releja, LED i poruka proglašenja.
Upravljanje i praenje Prilagoavanje unapred definisanih funkcija korišenjem softvera SFT2841
D E
60 67
9 P
E 88
11 1
Editor logike jednaine Editor logike jednaine ukljuen u softver SFT2841 moe da se koristi za : b kompletiranje obrade zaštitne funkcije: v dodatne blokade v uslovljeno spreavanje/potvrivanje funkcija v itd. b prilagoenje unapred definisanih funkcija: odreeni redosledi upravljanja prekidaem ili riklozerom, itd. Napomenimo da korišenje editora logike jednaine iskljuuje mogunost korišenja softvera za programiranje Logipam.
Logika jednaina je kreirana grupisanjem podataka logikih ulaza dobijenih od: b zaštitnih funkcija b logikih ulaza b naredbi lokalnog upravljanja prenetih pomou UMI sa prikazom jednopolne šeme b naredbi daljinskog upravljanja korišenjem Bulovih operatora AND, OR, XOR, NOT, i automatskih funkcija kao što je vremenska zadrška, bistabilni i vremenski programator. Ulaz jednaine je pomognut i provera sintakse se vrši sistematski.
Rezultat jedne jednaine tada moe da: b bude pridruen logikom izlazu, LED ili poruci putem upravljake matrice b bude prenet preko komunikacionog linka, kao nova daljinska indikacija b koristi upravljaka funkcija prekidaa/kontaktora za iskljuenje, ukljuenje ili spreavanje ukljuenja prekidakog ureaja b se koristi za spreavanje ili resetovanje zaštitne funkcije.
Funkcije Sepam serija 80
167
4
Personalizovane alarmne i radne poruke Alarmne i radne poruke mogu da se personalizuju korišenjem softverskog alata SFT2841. Nove poruke se dodaju na spisak postojeih poruka i mogu da se pridrue putem upravljake matrice za prikazivanje: b na displeju Sepam-a bu ekranima SFT2841 "Alarms" (Alarmi) i "Alarm History" (Istorija alarma).
Jednopolna šema lokalnog upravljanja Editor jednopolne šeme u softveru SFT2841 moe da se koristi za kreiranje jednopolne šeme koja tano odgovara opremi kojom upravlja Sepam. Raspoloiva su dva postupka: b prerada dijagrama uzetog iz biblioteke standardnih dijagrama u softveru SFT2841 b kreiranje originalnog dijagrama: grafiko kreiranje jednopolne šeme, pozicioniranje simbola za animirane ureaje, ubacivanje merenja, teksta, itd.
Kreiranje prilagoene jednopolne šeme je lako: b biblioteka unapred definisanih simbola: prekidai, sklopka za uzemljenje, itd. b kreiranje personalizovanih simbola.
Upravljaka matrica Upravljaka matrica je jednostavan nain za pridruivanje podataka od: b zaštitnih funkcija b funkcija upravljanja i praenja b logikih ulaza b logikih jednaina ili programa Logipam sledeim izlaznim podacima: b izlaznim relejima b 9 LED na prednjem panelu Sepam-a b porukama za lokalno pr