2
Das Land Steiermark PAPIER GLASVERPACKUNGEN LEICHTVERPACKUNGEN METALLVERPACKUNGEN BIOABFALL RESTMüLL Abfallwirtschaft u. Nachhaltigkeit Die Steirischen Abfallwirtschaftsverbände www.awv.steiermark.at www.gscheitfeiern.at www.win.steiermark.at www.abfallwirtschaft.steiermark.at Albanisch JU LUTEMI TË MBLEDHEN PA PËRMBAJTJE! www.umwelt.graz.at LETËR AMBALAZHIME QELQI AMBALAZHIME ME MATERIALE TË LEHTA AMBALAZHIME METALI BIO-MBETURINË MBETURINA Te futet brenda Të gjitha paketimin e bërë nga letëra dhe kartoni, por edhe letër dhe ambalazh kartoni qe nuk janë paketime Për shembull: Gazetat, revistat, broshura, katalogë, librat, fletoret, zarf, dosjet, letra dhe letra për shkrim, letër të pastër nga amvisnia, kuti (të palosura) Te mos futet brenda Plastikë te veshura me letër, letër të ndotura, kartonë të pijeve, fotografi, tapeta Te futet brenda Të gjitha paketimet e bërë prej qelqi, të ndara në qelq të bardhë dhe me ngjyrë për shembull: shishe dhe kavanoza për ushqim, për pije, për kozmetike, për medikamente Te mos futet brenda Llambat apo poçet, tubat fluoreshente, poçet me kursim të energjisë, vitore qeramike ceran, pasqyra, qelq a xhama te dritareve, xham te kristalte enë te qelqit, prodhim gresi apo porcelani, vazë, xhama te automjeteve Te futet brenda Të gjitha paketimet nga plastika dhe materiale të përbërë nga materiale tekstile, qeramika, stiropor, druri dhe bio-bazë materiale për shembull: shishe, gota, fletë-folie, thasë, çanta, paketime vakum, paketimet e ushqimit të ngrirë, kartonë te pijeve, paketimi flluskë, takëm e enë për një përdorim Te mos futet brenda Produkte plastike për shembull: lodra, parket e veshje te dyshemeve, tuba, enë e vazë lulesh, artikuj nga amvisnia ------ Kartonë të pijeve mbledhën në ÖKO-BAG ose ÖKO-BOX! Te futet brenda Të gjitha paketimet nga metali për shembull: kanaçe te pijeve, kuti konservash, kanaçe te konservave për ushqim kafshësh, konserva për ngjyrë dhe lak, tuba metalike, kapakë nga metali Te mos futet brenda Mjet pune, tela, gozhda, pjesë të biçikletave, auto pjesë nga karoseria dhe pjesë motori, artikuj shtëpiake nga metali varëse rrobash Te futet brenda Mbeturina te perimeve, mbeturina te frutave, ushqime të thata mbeturina të ngurta të ushqimit, mbështjellje te vezëve, lule te prera, bimë në vaze, mbeturina te çajit dhe te kafes dhe filtër letër, bar të prerë, gjethet dhe degët Te mos futet brenda Qese plastike, ashtë, qese te aspiratorit, pelena, hi, zall për macja dhe pleh të kafshëve të vogla, mbeturina të lëngshme ushqimore si supat, salcat, vajra, marinada Te futet brenda Hi (të ftohtë), vaz lulesh, brushat, CD, peceta, kova nga plastika dhe metali, pasqyra, enët, xhamit të dritares, poqët, mbeturina, pleh organik të kafshëve të vogla, zall për macja, metale të vogël, mjete, eshtra, lëkurë, letra të ndotura, lodra, qese te aspiratorëve me korrent, tapeta, pelena Te mos futet brenda Bio mbeturina, mbetje të ndërtimit, bateritë, pajisjet elektrike, poqe apo poqa te kursimit të energjisë, tubat fluoreshente, materiale problematike, enë për një përdorim, paketime

Albanisch -  · prej qelqi, të ndara në qelq të bardhë dhe me ngjyrë për shembull: shishe dhe kavanoza për ushqim, për pije, për kozmetike, për medikamente te mos futet

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Das LandSteiermark

PaPier GlasverPackunGen leichtverPackunGen MetallverPackunGen BioaBfall restMüll

Abfallwirtschaft u. Nachhaltigkeit

Die SteirischenAbfallwirtschaftsverbände

www.awv.steiermark.at www.gscheitfeiern.atwww.win.steiermark.at www.abfallwirtschaft.steiermark.at

Alb

anis

ch

Ju luteMi tË MBledhen Pa PËrMBa JtJe!

www.umwelt.graz.at

letËr aMBalaZhiMeQelQi

aMBalaZhiMeMe Materiale tË lehta

aMBalaZhiMeMetali Bio-MBeturinË MBeturina

te futet brenda

Të gjitha paketimin e bërënga letëra dhe kartoni, poredhe letër dhe ambalazhkartoni qe nuk janë paketimePër shembull:Gazetat, revistat,broshura, katalogë,librat, fletoret, zarf,dosjet, letra dhe letra përshkrim, letër të pastër ngaamvisnia, kuti (të palosura)

te mos futet brenda

Plastikë te veshura me letër,letër të ndotura,kartonë të pijeve, fotografi,tapeta

te futet brenda

Të gjitha paketimet e bërëprej qelqi, të ndara në qelq tëbardhë dhe me ngjyrëpër shembull:shishe dhe kavanoza përushqim, për pije, përkozmetike, për medikamente

te mos futet brenda

Llambat apo poçet,tubat fluoreshente, poçet mekursim të energjisë,vitore qeramike ceran,pasqyra, qelq a xhama tedritareve,xham te kristalteenë te qelqit,prodhim gresi apo porcelani,vazë, xhama te automjeteve

te futet brenda

Të gjitha paketimet ngaplastika dhe materiale tëpërbërë nga materialetekstile, qeramika, stiropor,druri dhe bio-bazë materialepër shembull:shishe, gota, fletë-folie, thasë,çanta, paketime vakum,paketimet e ushqimit tëngrirë, kartonë te pijeve,paketimi flluskë, takëm e enëpër një përdorim

te mos futet brenda

Produkte plastikepër shembull: lodra, parket eveshje te dyshemeve, tuba,enë e vazë lulesh, artikuj ngaamvisnia

------Kartonë të pijeve mbledhënnë ÖKO-BAG ose ÖKO-BOX!

te futet brenda

Të gjitha paketimetnga metalipër shembull:kanaçe te pijeve, kutikonservash,kanaçe te konservave përushqim kafshësh,konserva për ngjyrë dhe lak,tuba metalike,kapakë nga metali

te mos futet brenda

Mjet pune,tela, gozhda,pjesë të biçikletave,auto pjesë nga karoseria dhepjesë motori,artikuj shtëpiake nga metalivarëse rrobash

te futet brenda

Mbeturina te perimeve,mbeturina te frutave,ushqime të thatambeturina të ngurta tëushqimit,mbështjellje te vezëve,lule te prera, bimë në vaze,mbeturina te çajit dhe tekafes dhe filtër letër,bar të prerë, gjethet dhedegët

te mos futet brenda

Qese plastike,ashtë,qese te aspiratorit,pelena,hi,zall për macja dhe pleh tëkafshëve të vogla,mbeturina të lëngshmeushqimore si supat, salcat,vajra, marinada

te futet brenda

Hi (të ftohtë),vaz lulesh, brushat,CD, peceta,kova nga plastika dhe metali,pasqyra, enët, xhamit tëdritares, poqët, mbeturina,pleh organik të kafshëve tëvogla, zall për macja, metaletë vogël, mjete, eshtra,lëkurë, letra të ndotura, lodra,qese te aspiratorëve mekorrent, tapeta, pelena

te mos futet brenda

Bio mbeturina, mbetje tëndërtimit,bateritë,pajisjet elektrike,poqe apo poqa te kursimit tëenergjisë, tubat fluoreshente,materiale problematike,enë për një përdorim,paketime

Das LandSteiermark

ProBleMstoffe Grünschnittelektro-altGeräte Batterien sPerrMüll

Medieninhaber und Herausgeber: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A14 – Referat Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit, 8010 Graz, Bürgergasse 5a, Leiter: Hofrat DI Dr. Wilhelm Himmel, Nachhaltigkeitskoordinator Steiermark, E-Mail: [email protected], Tel.: +43 (316) 877-4323, www.abfallwirtschaft.steiermark.at Datenquelle: Umweltberatung - Stadt Graz, Leiterin: DI Dr. Alexandra Loidl, E-Mail: [email protected], Tel.: +43 (316) 872-4388, www.umwelt.graz.at (12.12.2012).

Abfallwirtschaft u. Nachhaltigkeit

Die SteirischenAbfallwirtschaftsverbände

www.abfallwirtschaft.steiermark.at/deutschlandsbergfeldbachfürstenfeldgraz-stadtgraz-umgebunghartbergjudenburgknittelfeldleibnitzleobenliezenmuraumuerzverbandradkersburgschladmingvoitsbergweiz

www.awv.steiermark.at

Alb

anis

ch

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des sterreichischen Umweltzeichens, RehaDruck Graz, UW-Nr.921

Die SteirischenAbfallwirtschaftsverbände

www.awv.steiermark.at www.gscheitfeiern.atwww.win.steiermark.at www.abfallwirtschaft.steiermark.at

Ju luteMi Mos dePononi MBeturina Pran venMBledhJeve!

www.umwelt.graz.at

janë zakonisht mbeturinaproblematike të krijuara nëamvisni familjarep.sh. vaj motori, vaj lubrifikues,ngjyra, ngjitëse, helme, tretës,cilindra gazi, aparatet përshuarjen e zjarrit, ilaçe,materiale kimike

llampat shkarkimi te gazit dhebaterimund të mblidhen te mbeturinatproblematike

Yndyra dhe vajra ushqimornuk janë materiale problematike,por duhet të dorëzohen veçmas sip.sh.: yndyrë derri, vajrat eushqimeve turshi, vajra tiganisje

Pajisjet elektrikesi lavatriçja, si makina larëse,tharëse, shporet elektrik, makinapër larjen e enëve

Pajisjet elektrikesi makina e kafës, mikseri,fotoaparati, pajisjet DVD , PCs dhepajisjet përcjellëse, telefonat mobil,pajisjet CD

frigoriferëtsi dhe pajisjet për rregullim teklimës, frigoriferë dhe pajisje përngrirje

Pajisjet me ekransi televizorë, Laptop, ekran tekompjuterëve, monitorë

llamba me gazsi dhe poqët për kursim teenergjisë, fluoreshent

Bateritësi pajisje me bateri, qeliza buton,akumulator

dorëzim i lirë pa pagesëTregtarë me sipërfaqe për shitjembi 150 m², vetëm me rastin eblerjes se një pajisje te njëjtë,bateritë në çdo rast!

Nëse mbeturina për shkak tëmadhësisë nuk mund të dorëzohetdhe te mblidhenp.sh.: mobile, biçikleta, qilima,dyshekë, larës te rrobave, pellgë për larje

si pemët -, kaçubat dhe therrat sidhe bari i prerë dhe copëtuar

lËndË ProBleMatike Bateri tË PaJisJeve tË vJetraelektrike hedhurina tË vËshtira MBeturina nGa deGËt e

saPoPrera