28
Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden

Page 2: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze
Page 3: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 3

Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4

Algemene Voorwaarden 6

Deel A: Inleiding 6Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6

Deel B: Payrolling 7Artikel 2 Definities 7 Artikel 3 Aanmelden (kandidaat-)Payrollmedewerker en procedure 8Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling 10 Artikel 5 Opschortingsrecht 11Artikel 6 Arbeidsomvang, werktijden, scholing 11Artikel 7 Vakantie, verlof en feestdagen 11 Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 13 Artikel 9 Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid 14Artikel 10 Functie en beloning 14 Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht 15 Artikel 12 Arbeidsomstandigheden 15 Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 16 Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichting 16 Artikel 15 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Payrollmedewerker 18Artikel 16 Tijdverantwoording en facturatie 18 Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 19 Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom 19 Artikel 19 Geheimhouding 20 Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever 20 Artikel 21 Medezeggenschap 20 Artikel 22 Terbeschikkingstelling zaken 20

Deel C: Digitale tijdregistratie 21Artikel 23 Definities 21 Artikel 24 Tijdregistratie 21 Artikel 25 Gebruik Portal 21 Artikel 26 Virusprotectie 22 Artikel 27 Toegang Portal, storingen en onderbrekingen 22 Artikel 28 Intellectueel eigendomsrecht 22 Artikel 29 Bruikleen zaken 22 Artikel 30 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 23

Deel D: Slotbepalingen 24Artikel 31 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 24 Artikel 32 Persoonsgegevens 24 Artikel 33 Betaling en gevolgen wanbetaling 24Artikel 34 Self-billing 25 Artikel 35 Digitale facturatie 26 Artikel 36 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 26 Artikel 37 Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden 26Artikel 38 Geschillen 26

Inhoudsopgave

Page 4: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Toelichting op de Algemene Voorwaarden

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrach-ten die u aan CapitalP B.V. verstrekt en zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 29 november 2011 onder nummer 38/2011.

Hieronder volgt een korte toelichting op de Algemene Voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de Alge-mene Voorwaarden is bepalend.

1. Payrolling De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is groten-deels terug te voeren op het bijzondere karakter van payrolling, die wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij payrolling zijn drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de payollmedewerker en CapitalP. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze Algemene Voorwaarden is het volgende van belang.

Tussen de payrollmedewerker en CapitalP bestaat een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst, waarbij de payrollmedewerker door CapitalP ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De payrollmedewerker is dus formeel in dienst van CapitalP.

Het verschil tussen payrolling enerzijds en uitzending (en detachering) zoals dat door de meeste uitzendbureaus in Nederland wordt gedaan anderzijds is dat in het geval van payrolling de werving en selectie van de payroll-medewerker door de Opdrachtgever wordt gedaan.

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de pay-rollmedewerker zijn geregeld in de VPO Arbeidsvoorwaar-denregeling en de CAO voor uitzendkrachten.

Tussen de payrollmedewerker en de opdrachtgever be-staat geen arbeidsovereenkomst. De payrollmedewerker

is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever.

Tussen de opdrachtgever en CapitalP bestaat een (over-eenkomst van) opdracht, op basis waarvan een payroll-medewerker ter beschikking wordt gesteld en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. De belangrijkste onderwerpen uit de Algemene Voorwaar-den worden hierna kort toegelicht.

2. De duur van de opdracht De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk afgestemd met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden:

• eenopdrachtvooreenbepaaldeofbepaalbareperiode ook wel genoemd voor ‘bepaalde tijd’: deze kan niet tussentijds beëindigd worden, ten-zij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen;

• eenopdrachtvooreen(nog)onbekendeperiodewordt ook wel een opdracht voor ‘onbepaalde tijd’ genoemd. Deze kan altijd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij juist is afgesproken dat beëindiging (gedurende een bepaalde periode) niet kan.

In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëin-digd als de andere partij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen CapitalP en de payrollmedewerker, bijvoorbeeld omdat de payrollmedewerker elders een baan vindt.

3. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheidCapitalP is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen,

Page 5: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 5

die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels omtrent arbeidstijden, het controleren van de identiteit van de payrollmedewerker en het verstrek-ken van een zogenoemd Arbodocument aan de payroll-medewerker. CapitalP moet erop kunnen rekenen dat opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig doet.

Zoals eerder vermeld, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de payroll-medewerker bij de opdrachtgever. CapitalP heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook op-drachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden.

De opdrachtgever wordt geacht de payrollmedewerker net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeids-omstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever ‘werkgever’ van de payrollmedewerker is in de zin van die wet. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voor-doet. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien. 4. Tarieven Het door de opdrachtgever aan CapitalP te betalen tarief omvat de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge, die dient tot dekking van het verrichten van de administratieve handelingen.

De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerker worden vastgesteld met inacht-neming van de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en de CAO voor uitzendkrachten. Op grond hiervan heeft iedere payrollmedewerker recht op dezelfde beloning (met betrekking tot in ieder geval salaris, loonsverho gingen, periodieken, ADV, toeslagen, kostenvergoedingen, vaste éénmalige uitkering(en) zoals vaste eindejaars- en 13de

maandsuitkeringen en eventueel - indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de pay-rollmedewerker en CapitalP - andere elementen) als werknemers van de Opdrachtgever die hetzelfde of gelijk-waardig werk doen.

Om de hoogte van de inlenersbeloning te kunnen vast-stellen is CapitalP afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd.

Aangezien de kosten van de arbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld – (periodieke of algemene) loonsverhogingen, wijzigingen in de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, CAO-wijzigingen en wijzigingen in premies is CapitalP gerechtigd om tijdens de Opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren.

5. Betaling De payrollmedewerker declareert zijn uren bij CapitalP, veelal digitaal. De opdrachtgever moet de tijdver-antwoording accorderen, zodat CapitalP weet dat de tijdverantwoording correct is en het loon aan de pay-rollmedewerker kan betalen. Aan de hand van dezelfde (digitale) tijdverantwoording stuurt CapitalP vervolgens een nota naar de opdrachtgever. Het is veelal ook mogelijk om met papieren tijdverantwoording (werk-urenbriefjes) te werken, met dien verstande dat deze optie kostenverhogend werkt.

CapitalP betaalt, na ontvangst van de (digitale of papie-ren) tijdverantwoording, het loon aan de payrollmede-werker. Daarna wordt de nota voor de Opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent CapitalP een betalingstermijn 14 dagen. De facturen dienen te worden voldaan door middel van automatische incasso, tenzij anders overeen-gekomen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.

Page 6: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

6 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Algemene Voorwaarden

Deel A:Inleiding

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeen-komsten van CapitalP B.V., voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Payrollmedewerkers aan Opdrachtgevers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspra-ken zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing worden geacht op toekomstige rechts-verhoudingen tussen Partijen, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dan wel aangepast. In dat geval worden de nieuwe voorwaarden geacht te gelden.

5. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van CapitalP B.V. van eerdere datum.

Deel B:Payrolling

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van CapitalP.

2. CapitalP: CapitalP B.V., gevestigd te Almere.

3. Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de Payrollmedewerker door CapitalP, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van CapitalP ter beschikking wordt gesteld van een Opdrachtgever om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte – in beginsel langdurige - Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en lei-ding van de Opdrachtgever. De Payroll-overeenkomst komt tot stand na werving van de Payrollmedewerker door de Opdrachtgever, niet door CapitalP. CapitalP vervult in redelijkheid de taken die hij van rechts-wege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie.

4. Payrollmedewerker: de Payrollmedewerker in de zin van lid 3 van dit artikel;

5. Payrollen: het door een werkgever ter beschikking stellen van een Payrollmedewerker aan een Opdrachtgever krachtens een Payroll-overeenkomst als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

6. Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdracht-gever en CapitalP, die er toe strekt dat CapitalP een Payroll-overeenkomst aangaat met een Payroll-medewerker die door CapitalP ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om onder leiding en

Page 7: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 7

toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdracht-geverstarief.

7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de Payrollmedewerker bij de Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze Opdrachtgever werk-zaamheden te verrichten;

8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechts-persoon aan wie de Payrollmedewerker door CapitalP ter beschikking wordt gesteld.

9. Partijen: de Opdrachtgever en CapitalP gezamenlijk. 10. VPO Arbeidsvoorwaardenregeling: de Arbeidsvoor-

waardenregeling van de Vereniging Payroll Onder-nemingen (VPO) voor werknemers van payroll ondernemingen, zoals deze thans geldt of in de toekomst gaat gelden en zoals deze dient te worden toegepast door alle leden van de VPO. In de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling zijn de relevante beopalingen van de op de Payrollmedewerker van toepassing zijnde bepalingen uit de CAO voor uit-zendkrachten geïntegreerd.

11. CAO voor uitzendkrachten: de CAO voor uitzend-krachten zoals deze is gesloten tussen de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, de Unie, CNV Dienstenbond en LBV anderzijds en zoals deze thans geldt of in de toekomst gaat gelden.

12. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan CapitalP verschuldigde tarief, exclusief toe-slagen, kostenvergoedingen, (vaste) eenmalige uit-keringen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

13. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Payrollmedewerker uit-oefent. De Inlenersbeloning bestaat conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling in ieder geval uit de navolgende elementen:

a. het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting

per week/maand/jaar/periode, naar keuze van CapitalP te compenseren in tijd of geld;

c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagen-toeslag) en ploegentoeslagen;

d. toeslagen voor inconveniëntie, consignatie-dienst en behaalde diploma’s;

e. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;

f. éénmalige uitkeringen indien en voor zover dit onderdeel uitmaakt van een in enig jaar overeengekomen initiële loonsverhoging bij de

Opdrachtgever en de Payrollmedewerker op het moment van toekennen in dienst is van CapitalP;

g. vaste éénmalige uitkering(en), zoals vaste einde jaars- en 13de maandsuitkeringen;

h. kostenvergoedingen (waaronder reisuren, reis-kosten, pensionkosten en andere kosten nood-zakelijk vanwege de uitoefening van de functie);

i. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald.

Daarnaast kunnen nog andere elementen deel uit-maken van de Inlenersbeloning indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Payrollmedewerker en CapitalP.

14. Vakantiewerker: elke scholier, student en andere studerende die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de zomervakantie in de peri-ode van 1 juni tot 1 september van zijn onderwijs-instelling tijdelijk als Payrollmedewerker in dienst van CapitalP werkzaamheden bij de Opdrachtgever verricht, en die niet aansluitend werkzaamheden blijft verrichten in dienst van CapitalP.

15. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 0.00 uur.

16. Opdrachtformulier: het (digitale) formulier dat door de Opdrachtgever wordt ingevuld en elektronisch aan CapitalP wordt verzonden teneinde een door of namens de Opdrachtgever geworven en geselecteerde kandidaat-Payrollmedewerker bij CapitalP aan te melden.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom.

Artikel 3 Aanmelden (kandidaat-)Payrollmede-werker en procedure

1. De Opdrachtgever meldt de door hem geworven en geselecteerde kandidaat-Payrollmedewerker aan bij CapitalP door middel van het correct invullen van het (digitale) Opdrachtformulier. Het Opdracht formulier dient uiterlijk vijf werkdagen voor de beoogde in-gangsdatum van de Payroll-overeenkomst door CapitalP ontvangen te zijn en aan dit formulier dienen de in lid 4 van dit artikel genoemde documenten te worden toegevoegd. CapitalP behoudt zich het recht voor te late en/of onvolledige aanmeldingen niet in behandeling te nemen.

2. CapitalP behoudt zich het recht voor een Opdracht-

formulier niet in behandeling te nemen (en dus geen Payroll-overeenkomst met de kandidaat-Payroll-medewerker aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het (digitale) Opdrachtformulier ontstaat nog geen Payroll-overeenkomst tussen de

Page 8: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

8 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

kandidaat-Payrollmedewerker en CapitalP. Indien uit het Opdrachtformulier blijkt van risico’s voor CapitalP, bijvoorbeeld wegens opvolgend werkgever-schap, is CapitalP gerechtigd bijzondere voorwaar-den te stellen alvorens een Payroll-overeenkomst met de Kandidaat-Payrollmedewerker aan te gaan.

3. De Opdrachtgever dient voorafgaand aan de inzending van het (digitale) Opdrachtformulier de identiteit van de kandidaat-Payrollmedewerker vast te stellen aan de hand van een origineel, geldig, echt en onvervalst identiteitsbewijs en dient zich ervan te vergewissen dat het de kandidaat-Payrollmede-werker is toegestaan de beoogde werkzaamheden te verrichten, in die zin dat het 1) hem is toegestaan werkzaamheden in Nederland te verrichten en 2) het hem niet op grond van een non-concurrentiebeding of soortgelijk beding is verboden de beoogde werkzaam-heden te verrichten. Ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van de kandidaat-Payrollmede-werker en de vaststelling dat het de kandidaat-Payroll medewerker is toegestaan werkzaamheden in Nederland te verrichten, dient de Opdrachtgever (digitaal) aan de Opdrachtgever verstrekte stappen-plan Wet op de Identificatieplicht / Wet Arbeid Vreemdelingen te gebruiken en de hierin genoemde stappen secuur uit te voeren. Indien nadat CapitalP een Payroll-overeenkomst met een kandidaat-Pay-rollmedewerker is aangegaan op enig moment mocht blijken dat Payrollmedewerker niet degene is aan wie het met het Opdrachtformulier in kopie mee gezonden identiteitsdocument toebehoort en/of dat het ori-ginele identiteitsdocument niet geldig, onecht of vervalst is en/of dat het de Payrollmedewerker niet is toegestaan de uitgevoerde of uit te voeren werkzaam-heden te verrichten, is de Opdrachtgever aansprake-lijk voor alle hierdoor geleden en/of te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot, opgelegde boetes en zal de Opdrachtgever CapitalP ter zake vrijwaren.

4. Aan het (digitale) Opdrachtformulier dient een door de Opdrachtgever zelf gemaakte kopie van het originele identiteitsbewijs van de kandidaat-Payroll-medewerker te worden toegevoegd, voorzien van de handtekening van de persoon in dienst bij de Op-drachtgever die de kopie heeft gemaakt en de naam en handtekening van de kandidaat-Payrollmede-werker. De kopie van het identiteitsbewijs dient daarnaast te worden voorzien van een door de Op-drachtgever ondertekende verklaring waaruit blijkt dat en door wie (bij de Opdrachtgever) de identiteit van de kandidaat-Payrollmedewerker, ook op het as-pect van persoonsverwisseling, is gecontroleerd en dient mede door de kandidaat-Payrollmedewerker te worden ondertekend. Daar waar in dit lid wordt gesproken van ‘handtekening’ en ‘ondertekening’ dient ook te worden verstaan een verklaring van de kandidaat-Payrollmedewerker en de persoon in dienst bij de Opdrachtgever door middel van een

digitale applicatie, inhoudende dat aan voornoemde voorwaarden is voldaan.

5. De Opdrachtgever dient toe te staan dat CapitalP en/of de controlerende certificatie-instelling van CapitalP de in lid 4 van dit artikel benoemde proce-dure steekproefsgewijs op locatie controleert.

6. De in lid 4 van dit artikel genoemde procedure ten

aanzien van controle van de identiteit van de kan-didaat-Payrollmedewerker is niet van toepassing indien de kandidaat-Payrollmedewerker een vreem-deling als bedoeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen is: deze dient zich voorafgaand aan het aangaan van een Payroll-overeenkomst te vervoegen bij CapitalP of een door CapitalP aan te wijzen gelieerde onder-neming teneinde diens originele identiteitsbewijs en, indien van toepassing, diens originele tewerkstel-lingsvergunning aan CapitalP te tonen.

7. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat CapitalP voordat de Payroll-overeenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van de kandidaat-Payrollmedewerker bij de Opdrachtgever. Verstrekt de Opdrachtgever onjuiste en/of onvol-ledige informatie over het arbeidsverleden van de kandidaat-Payrollmedewerker, dan zal de Opdracht-gever alle door CapitalP geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan CapitalP vergoeden.

8. CapitalP is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Payrollmedewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen.

9. De Opdrachtgever dient met enige regelmaat een functionerings- of coachingsgesprek met de Pay-rollmedewerker te voeren. Van deze gesprekken maakt de Opdrachtgever een verslag en overhan-digt een kopie hiervan aan de Payrollmedewerker en aan CapitalP. De Opdrachtgever dient daarnaast tenminste één keer per jaar – of eenmaal tijdens de Opdracht als deze korter duurt dan een jaar – een beoordelings- of evaluatiegesprek met de Payroll-medewerker te voeren. De Opdrachtgever vult een beoordelingsformulier in en geeft hiervan een kopie aan de Payrollmedewerker en aan CapitalP.

10. Als er problemen ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Payrollmedewerker, stelt de Opdrachtgever CapitalP hiervan direct op de hoogte. De Opdracht-gever en CapitalP kunnen dan in goed overleg be-palen welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen CapitalP als werkgever mag de Payrollmedewerker ontslaan of hem een andere maatregel opleggen. Daar zal CapitalP uitsluitend toe overgaan op het moment dat zij hiertoe gerechtigd is, op basis van de wet

Page 9: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 9

Page 10: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

10 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

en/of rechtspraak. Bovendien moet de reden voor het opleggen van de maatregel voldoende aan-toonbaar zijn, dit ter beoordeling van CapitalP. De hiermee aan de zijde van CapitalP gepaard gaande kosten, zoals – doch niet uitsluitend – die wegens de bestede tijd aan het voeren van gesprekken met de Payrollmedewerker, overleg met de Opdracht-gever en inwinning van informatie en/of advies zijn niet verdisconteerd in het Opdrachtgeverstarief en worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Indien de Payrollmedewerker zodanig handelt of

nalaat, dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de Opdracht te laten voort-duren en de arbeidsrelatie tussen de Payrollmede-werker en CapitalP daardoor kan worden beëindigd, kan CapitalP de Opdrachtgever toestemming geven de Opdracht voortijdig te beëindigen. CapitalP kan aan het verlenen van genoemde toestemming voor-waarden verbinden. Een van die voorwaarden is te allen tijde, ook als dit op dat moment niet nadrukke-lijk wordt benoemd door CapitalP, dat de Opdracht-gever CapitalP een vergoeding betaalt ter hoogte van de vergoeding die CapitalP de Payrollmedewerker uitkeert bij het beëindigen van de arbeidsrelatie.

Artikel 4 De Opdracht en Terbeschikkingstelling

Opdracht 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of

onbepaalde tijd. 2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan: a. óf voor een vaste periode; b. óf voor een bepaalbare periode; c. óf voor een bepaalbare periode die een vaste

periode niet overschrijdt. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechts-

wege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde Opdracht 3. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor

bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uit-zondering; als in de Payroll-overeenkomst tussen de Payrollmedewerker en CapitalP een proeftijd is opgenomen en CapitalP de Payroll-overeenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de Opdrachtgever de Opdracht gedurende deze proef-tijd beëindigen.

4. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd

dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen de Opdrachtgever en CapitalP over-eengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5. Elke Opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide Partijen de ontbin-ding van de Opdracht inroept omdat:

a. de andere partij in verzuim is; b. de andere partij geliquideerd is; c. de andere partij in staat van faillissement is

verklaard of surseance van betaling heeft aan-gevraagd.

Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van CapitalP voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van CapitalP onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Indien de Opdracht aangaande de Terbeschikking-stelling van een Payrollmedewerker met een Payroll-overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt om een andere reden dan het eindigen van de Payroll-over-eenkomst tussen CapitalP en de Payrollmedewerker, is de Opdrachtgever gehouden deze Payrollmede-werker per einddatum van de Opdracht zelf in dienst te nemen en te bewerkstelligen dat deze Payroll-medewerker zijn Payroll-overeenkomst met CapitalP per einddatum van de Opdracht opzegt. Indien de Payrollmedewerker weigert per einddatum van de Opdracht bij de Opdrachtgever in dienst te treden en/of zijn Payroll-overeenkomst met CapitalP per einddatum van de Opdracht op te zeggen, is de Op-drachtgever aan CapitalP een vergoeding verschul-digd ter hoogte van de kosten van loondoorbetaling en de eventueel door CapitalP aan de Payrollmede-werker te betalen uitkering ter zake de beëindiging van de Payroll-overeenkomst.

Einde Terbeschikkingstelling 7. Het einde van de Opdracht betekent het einde van

de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Op-dracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan CapitalP om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is of wordt ontbonden. Opdracht-gever zal voornoemd verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling(en) desgevraagd schriftelijk aan CapitalP bevestigen.

8. De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra CapitalP de Payrollmedewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de Payroll-overeenkomst tussen CapitalP en de Payrollmede-werker is geëindigd en deze Payroll-overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. CapitalP schiet in dit geval

Page 11: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 11

niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 5 Opschortingsrecht

1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Terbeschik-

kingstelling van de Payrollmedewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

a. dit schriftelijk wordt overeengekomen en daar-bij de looptijd is vastgelegd; én

b. de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Payrollmedewerker niet te werk kan worden gesteld; én

c. CapitalP jegens de Payrollmedewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

3. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de Ter-beschikkingstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Payrollmedewerker of de Payrollmedewerker niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan CapitalP het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per peri-ode krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en over-/toeslaguren.

Artikel 6 Arbeidsomvang, werktijden, scholing

1. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Payrollmedewerker zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Payrollmedewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Payrollmedewerker de rechtens toe-gestane werktijden niet overschrijdt. Dit met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is om voor Payrollmedewerkers van CapitalP binnen de wettelijke kaders een afwijkend rooster op te stellen.

2. De Opdrachtgever moet er op toezien dat de afgesproken arbeidsomvang, het aantal uur dat de Payrollmedewerker werkt per periode, niet wordt overschreden. Wordt de Payrollmedewerker structu-

reel meer uren ingezet dan in de Opdracht overeen-gekomen, dan kan dat ertoe leiden dat de afgespro-ken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7:601b van het Burgerlijk Wetboek). In dat geval zal CapitalP de met de Op-drachtgever overeengekomen arbeidsomvang aan-passen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt de Opdrachtgever dan (voor zover van toe-passing met terugwerkende kracht) het Opdrachtge-verstarief over deze nieuwe arbeidsomvang.

3. Indien en voor zover de Payrollmedewerker voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructies behoeft, worden de uren die de Payrollmedewerker aan deze scholing en/of (werk)instructies besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen. Ten aanzien van overige niet specifiek voor de Opdracht benodigde scholing worden de hiervoor benodigde afwezigheids-perioden in overleg tussen de Opdrachtgever en Ca-pitalP vastgesteld en zo mogelijk bij aanvang van de Opdracht overeengekomen. De Opdrachtgever is over deze perioden het Opdrachtgeverstarief verschuldigd tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de Payrollmedewerker een verzoek tot ver-mindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal, na overleg tussen de Opdrachtgever en CapitalP, de met de Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang overeenkomstig de wens van de Payrollmedewerker worden aangepast, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zulks ter beoordeling van CapitalP, om niet met het verzoek van de Payrollmedewerker in te stemmen.

Artikel 7 Vakantie, verlof en feestdagen

1. Vakantie en verlof van de Payrollmedewerker worden geregeld conform de wet, de VPO Arbeidsvoorwaarden-regeling en/of de CAO voor uitzendkrachten. De Op-drachtgever stelt de Payrollmedewerker in staat om vakantie en verlof op te nemen indien en voor zover de Payrollmedewerker hier recht op heeft volgens de wet, de CAO voor uitzendkrachten en/of de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling.

Vakantie2. Op grond van de VPO Arbeidsvoorwaardenrege-

ling heeft de Payrollmedewerker recht op hetzelfde aantal reguliere vakantiedagen als de medewerker, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever, zulks met dien ver-stande dat de Payrollmedewerker overeenkomstig de CAO voor uitzendkrachten bij elke volledig (full-time) gewerkte werkmaand tenminste recht heeft op

Page 12: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

12 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Page 13: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 13

16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan indien hij niet de volledige werkmaand heeft gewerkt. Vakantie dagen die gerelateerd zijn aan de lengte van het dienstverband, worden niet aangemerkt als reguliere vakantiedagen.

3. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, met behulp van het Opdrachtformulier, over het aantal reguliere vakantiedagen van de medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijk-waardige functie als de Payrollmedewerker.

4. De Opdrachtgever stelt de Payrollmedewerker in staat de van toepassing zijnde vakantiedagen op te nemen. De vakantiedagen worden door de Opdracht-gever en de Payrollmedewerker in onderling overleg vastgesteld. Bij onenigheid hierover stelt de Op-drachtgever CapitalP hiervan direct op de hoogte.

Kort verzuim en buitengewoon verlof5. De Payrollmedewerker heeft recht op loondoor-

betaling van de Inlenersbeloning in geval van bui-tengewoon verlof en kort verzuim conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling en/of de CAO voor uitzendkrachten.

Feestdagen6. De Payrollmedewerker heeft op grond van de VPO

Arbeidsvoorwaardenregeling recht op loondoor-betaling van de Inlenersbeloning op dezelfde feest-dagen als de medewerker werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdracht-gever. De Payrollmedewerker heeft echter op basis van de CAO voor uitzendkrachten tenminste recht op loondoorbetaling van de Inlenersbeloning gedurende de volgende feestdagen voor zover deze niet vallen op een zaterdag of zondag en er wegens deze feest-dagen niet wordt gewerkt: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koninginnedag of de daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in de lustrumjaren.

7. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, met behulp van het Opdrachtformulier, over de binnen zijn onderneming van toepassing zijnde feestdagen.

Vakantiebijslag8. De Payrollmedewerker heeft op grond van de VPO

Arbeidsvoorwaardenregeling recht op dezelfde vakantiebijslag als de medewerker werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever met dien verstande dat de vakantie-bijslag voor de Payrollmedewerker conform de CAO voor uitzendkrachten tenminste 8% van het feitelijk loon dient te bedragen.

9. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informeren, met behulp van het Opdrachtformulier, over de binnen zijn onderneming van toepassing zijnde vakantiebijslag.

Kortdurend zorgverlof10. De Payrollmedewerker heeft volgens de wet het

recht om (per jaar maximaal twee keer de arbeids-omvang per week) verlof op te nemen om een ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder te verzor-gen. Het verlof mag alleen opgenomen worden als en zolang dit noodzakelijk is. De noodzaak van het verlof moet achteraf aannemelijk kunnen worden gemaakt.

Vakantiewerkers11. In afwijking van de leden 2, 5 en 6 van dit artikel

geldt voor Opdrachten in het kader waarvan een Vakantiewerker aan de Opdrachtgever ter beschik-king wordt gesteld een afwijkende regeling. Deze afwijkende regeling voor de Vakantiewerker houdt het volgende in:

a. in afwijking van het bepaalde in lid 2 heeft de Vakantiewerker recht op 13 1/3 uur vakantie per werkmaand of een evenredig deel daarvan indien niet een volledige werkmaand is gewerkt.

b. in afwijking van het bepaalde in lid 5 en 6 heeft de Vakantiewerker geen recht op loondoor-betaling gedurende kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen.

12. Indien de Opdrachtgever voor een of meerdere Payrollmedewerkers gebruik wenst te maken van de in lid 11 omschreven regeling voor Vakantie-werkers, dient hij voor de betreffende Payrollmede-werkers een kopie van het bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling te maken en samen met het Opdrachtformulier aan CapitalP toe te sturen. De regeling voor Vakantiewerkers kan alleen worden toegepast in de periode van 1 juni tot 1 september en het is niet toegestaan de Vakantiewerker aan-sluitend werkzaamheden te laten verrichten bij de Opdrachtgever in dienst van CapitalP.

13. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van het Opdrachtgeverstarief over de uren dat de Payroll-medewerker wegens vakantie, kort verzuim, buiten-gewoon verlof, feestdagen of kortdurend zorgverlof geen arbeid heeft kunnen verrichten, zulks tenzij na-drukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 8Vakantie, verlof en feestdagenBedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

De Opdrachtgever dient CapitalP bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfs-

Page 14: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

14 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

sluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat CapitalP deze om-standigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de Payroll-overeenkomst met de Payrollmedewerker. In-dien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfsslui-ting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht, dient de Opdrachtgever CapitalP onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om CapitalP tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan CapitalP het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 9Doorbetaling bij ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid

1. De Payrollmedewerker die ziek is, heeft in begin-sel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeids-ongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon. Dit risico komt voor rekening van CapitalP. De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief verschul-digd over de periode van arbeidsongeschiktheid van de Payrollmedewerker, zulks tenzij CapitalP en de Opdrachtgever ter zake anders schriftelijk overeen-komen.

2. Is de Payrollmedewerker langere tijd ziek, dan draagt CapitalP zorg voor de begeleiding van de Payroll-medewerker tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor re-integratie. CapitalP kan contact opnemen met de Opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen de organisatie van de Opdracht-gever te onderzoeken. De Opdrachtgever zal Capi-talP de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van CapitalP re-integratie van de Payrollmedewerker in aangepast dan wel ander passend werk bij de Opdrachtgever tot de mo-gelijkheden behoort, zal de Opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen.

Artikel 10Functie en beloning

1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Payrollmedewerker uit te oefenen functie en de bij-behorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever. De Payrollmedewerker wordt daar-naast ingeschaald op basis van de VPO Arbeidsvoor-waardenregeling.

2. De beloning van de Payrollmedewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kosten-vergoedingen, wordt vastgesteld conform de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling (daaronder mede be-grepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning), de van toepassing zijnde CAO voor uitzendkrachten en/of de geldende wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functie omschrijving.

3. Indien op enig moment blijkt dat die functie-omschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Payroll-medewerker uitgeoefende functie, zal de Opdracht-gever aan CapitalP onverwijld de juiste functie-omschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Payrollmedewerker zal dan tevens door de Opdrachtgever opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de Payrollmedewerker op die aanpassing in redelijk-heid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling, de CAO voor uitzendkrachten en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert CapitalP de beloning van de Payroll-medewerker én het Opdrachtgeverstarief dienover-eenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uit-oefening van de daadwerkelijke functie aan CapitalP verschuldigd.

4. De Opdrachtgever zal CapitalP vóór aanvang van de werkzaamheden voorzien van informatie over tenminste alle in artikel 2 lid 13 bedoelde elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend). De Opdrachtgever stelt CapitalP tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loons-verhogingen en eenmalige uitkeringen.

5. Het niet, niet volledig of niet correct doorgeven door de Opdrachtgever van de door CapitalP gevraagde en/of benodigde functie- en beloningsregelingen en –wijzigingen zoals deze bij de Opdrachtgever gelden, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart CapitalP voor alle (even-tueel) hieruit voortvloeiende schade en/of kosten.

6. Toeslagen worden conform de ter zake geldende Inlenersbeloning aan de Payrollmedewerker vergoed en worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

Page 15: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 15

Artikel 11Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Pay-rollmedewerker bij de uitoefening van de leiding of het houden van toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Pay-

rollmedewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorle-ning wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Payrollmedewerker aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3. De Opdrachtgever kan de Payrollmedewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en deze voorwaarden bepaalde, indien CapitalP en de Payrollmedewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de Payrollmedewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde Op-drachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met CapitalP en de Payrollmedewerker daarmee schrifte-lijk heeft ingestemd.

5. De Opdrachtgever zal aan de Payrollmedewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedra-gen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

6. CapitalP is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Payroll-medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Payrollmedewerker.

7. CapitalP is tegenover de Opdrachtgever niet aan-sprakelijk voor verbintenissen die Payrollmedewer-kers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

8. De Opdrachtgever vrijwaart CapitalP voor elke aan-sprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Capi-talP als werkgever van de Payrollmedewerker – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

9. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van CapitalP verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 12Arbeidsomstandigheden

1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aan-gemerkt als werkgever.

2. De Opdrachtgever is jegens de Payrollmedewerker en CapitalP verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandig hedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voort-vloeiende verplichtingen op het gebied van de veilig-heid op de werkplek en goede arbeidsomstandig-heden in het algemeen.

3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Payroll-medewerker tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk infor-matie te verstrekken over de verlangde beroeps-kwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever verstrekt aan CapitalP een door de Payrollmedewerker onder-tekend document waaruit blijkt dat de Opdrachtgever de Payrollmedewerker ter zake heeft geïnformeerd. De Opdrachtgever geeft de Payrollmedewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

4. Indien de Payrollmedewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever CapitalP en, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rap-portage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van ze-kerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De Opdracht-gever informeert CapitalP zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

5. De Opdrachtgever zal aan de Payrollmedewerker vergoeden – en CapitalP vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daad-werkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Pay-rollmedewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de

Page 16: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

16 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Opdrachtgever en/of CapitalP daarvoor aansprake-lijk zijn. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.

6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van CapitalP verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13Opdrachtgeverstarief

1. Het door de Opdrachtgever aan CapitalP verschul-digde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop CapitalP op grond van de (overeenkomst van) Opdracht, de gemaakte (schriftelijke) afspraken en/of deze Algemene Voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de Payrollmedewerker werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoe-dingen die CapitalP aan de Payrollmedewerker is verschuldigd. De aan de Payrollmedewerker ver-schuldigde eenmalige uitkeringen en kostenver-goedingen gebaseerd op het bruto uurloon (zoals reisuren) worden vermeerderd met (eventuele) werkgeverslasten en de bruto bureaumarge achteraf separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kos-tenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

2. CapitalP is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aan te passen, indien de kosten van de arbeid stijgen:

a. als gevolg van wijziging van de VPO Arbeids-voorwaardenregeling, de CAO voor uitzend-krachten, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

b. als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzi-gingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor uitzendkrach-ten of enig verbindend voorschrift;

c. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de VPO Arbeidsvoorwaarden-regeling, de CAO voor uitzendkrachten, de bij de Opdrachtgever geldende CAO en/of arbeids-voorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving;

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft CapitalP de mogelijkheid het Opdrachtgevers-tarief te indexeren. Deze indexering zal worden

gebaseerd op de stijging van de CPI alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de Opdracht en de datum van indexering van het Opdrachtgeverstarief. CapitalP zal het geïndexeerde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen.

4. Indien de (markt)omstandigheden hiertoe dringend aanleiding geven, zulks ter beoordeling van CapitalP, heeft CapitalP, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, de mogelijkheid het Op-drachtgeverstarief te wijzigen met een door CapitalP te bepalen bedrag of percentage. CapitalP zal het gewijzigde Opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen.

5. Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 2, 3 en/of 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen ex artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdracht-gever zal voornoemd verzoek tot beëindiging van de Terbeschikkingstelling desgevraagd schriftelijk aan CapitalP bevestigen.

6. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Payrollmedewerker wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager ge-classificeerd zijn, dan blijven de uurbeloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd. Dit laat echter onverlet dat CapitalP en de Payrollmedewerker vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.

7. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door CapitalP zo spoedig mogelijk aan de Op-drachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de belo-ning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is CapitalP gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdracht-geverstarief op het juiste niveau te brengen. CapitalP kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door CapitalP zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14Bijzondere minimale betalingsverplichting

De Opdrachtgever is ten minste gehouden aan CapitalP per oproep van een Payrollmedewerker te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren

Page 17: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 17

Page 18: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

18 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

(onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens CapitalP) indien:a. de Payrollmedewerker zich meldt op de afgesproken

tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, dan wel minder dan drie uur arbeid verricht, of;

b. ingevolge de Opdracht de omvang van de arbeid minder dan vijftien uren per Week beloopt en de tijd-stippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.

Artikel 15Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Payrollmedewerker

Algemeen 1. De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhou-

ding aan te gaan met een ter beschikking gestelde Payrollmedewerker indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeids-verhouding met een Payrollmedewerker verstaan:

a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Payrollmedewerker voor hetzelfde of ander werk;

b. het ter beschikking laten stellen van de betref-fende Payrollmedewerker aan de Opdracht-gever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzend- of payrollonderneming) voor hetzelfde of ander werk;

c. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Pay-rollmedewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

2. De Opdrachtgever brengt CapitalP schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Payrollmede-werker een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Payrollmedewerker aangaan zolang de Payroll-overeenkomst tussen CapitalP en de Payrollmede-werker niet rechtsgeldig is geëindigd.

4. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Payrollmedewerker eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en CapitalP met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

5. Indien en voor zover de Opdrachtgever een arbeids-verhouding aangaat met een Payrollmedewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Payrollmedewerker op basis van die Opdracht 1560 uren arbeid heeft verricht, is de Opdrachtgever aan CapitalP een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende Opdrachtgevers-tarief (berekend over de overeengekomen uren) over 1560 uren minus de op basis van de Opdracht reeds door die Payrollmedewerker gewerkte uren.

6. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Payrollmedewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Op-dracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de Opdracht of, ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien ver-stande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 5 genoemde vergoeding is verschuldigd.

7. De Opdrachtgever is de in lid 5 genoemde vergoe-ding ook verschuldigd indien de Payrollmedewerker binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstel-ling aan de Opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert, of indien de Opdracht-gever de Payrollmedewerker binnen zes maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdracht-gever is geëindigd rechtstreeks of via derden be-nadert, en de Opdrachtgever met de betreffende Payroll medewerker een arbeidsverhouding aangaat.

Artikel 16Tijdverantwoording en facturatie

1. De tijdverantwoording geschiedt in beginsel door middel van door de Opdrachtgever digitaal geaccordeerde tijdverantwoordingen ten aanzien waarvan deel C van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. Partijen kunnen in afwijking hiervan overeenkomen dat de tijdverantwoording plaatsvindt met behulp van schriftelijk geaccordeerde tijdver-antwoordingsformulieren, dan wel met behulp van een door de Opdrachtgever daartoe ter beschikking gesteld automatiseringssysteem. Voor het gebruik van het digitale tijdverantwoordingssysteem van CapitalP is de Opdrachtgever geen vergoeding ver-schuldigd. Indien de tijdverantwoording plaatsvindt met behulp van tijdverantwoordingsformulieren, dan wel met behulp van een door de Opdrachtgever daar-toe ter beschikking gesteld automatiseringssysteem,

Page 19: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 19

is CapitalP bevoegd de Opdrachtgever daartoe een extra vergoeding in rekening te brengen.

2. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Payrollmedewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals onder meer: naam van de Payrollmedewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Opdracht en voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschul-digd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

3. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aan-levert zorgt hij ervoor dat CapitalP aansluitend aan de door de Payrollmedewerker gewerkte Week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverant-woording aan CapitalP wordt verstrekt.

4. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de Payrollmedewerker de gele-genheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Payrollmedewerker de in de tijdver-antwoording vermelde gegevens betwist, is CapitalP gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeen-komstig de opgave van de Payrollmedewerker, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

5. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de Payrollmedewerker aan te leveren tijdverantwoordingsformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het tijdverant-woordingsformulier. Bij verschil tussen het door de Payrollmedewerker bij CapitalP ingeleverde tijd verantwoordingsformulier en het door de Op-drachtgever behouden afschrift, geldt het door de Payrollmedewerker bij CapitalP ingeleverde tijd-verantwoordingsformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever geleverd tegenbewijs.

Artikel 17Inspanningsverplichting enaansprakelijkheid

1. CapitalP is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover CapitalP deze verplichting niet nakomt, is CapitalP, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 van dit artikel en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdracht-

gever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij CapitalP en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekort-koming aan de zijde van CapitalP.

2. Aansprakelijkheid van CapitalP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-stagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

3. Iedere eventuele uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van CapitalP is beperkt tot het door CapitalP aan de Opdrachtgever in rekening te brengen Opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aan-tal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door CapitalP maximaal uit te keren bedrag zal nim-mer meer bedragen dan € 100.000,- per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 18Intellectuele en industriële eigendom

1. CapitalP zal de Payrollmedewerker op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigen-dom op de resultaten van de werkzaamheden van de Payrollmedewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien CapitalP in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Payrollmedewerker of anders-zins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan CapitalP.

2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Payrollmedewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert CapitalP over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan CapitalP.

3. CapitalP is jegens de Opdrachtgever niet aan-sprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Payroll medewerker verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Payrollmedewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, dan wel de ter zake met CapitalP en/of de Opdrachtgever over-eengekomen verplichtingen niet nakomt.

Page 20: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

20 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Artikel 19Geheimhouding

1. CapitalP en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwe-lijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op een van hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. CapitalP zal op verzoek van de Opdrachtgever de Payrollmedewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Payrollmedewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Payrollmede-werker rechtstreeks te verplichten tot geheimhou-ding. De Opdrachtgever informeert CapitalP over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan CapitalP.

4. CapitalP is niet aansprakelijk voor een boete, dwang-som of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de Payrollmedewerker, ongeacht of de Op-drachtgever of CapitalP met de Payrollmedewerker ter zake enig beding is overeengekomen.

Artikel 20Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

De Opdrachtgever is gehouden elke door CapitalP ter beschikking gestelde Payrollmedewerker zich voor aan-vang van de werkzaamheden te laten identificeren en de ter zake voor de Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. De Opdrachtgever aan wie door CapitalP een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het originele document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde origi-nele document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. CapitalP is niet ver-

antwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 21Medezeggenschap

1. De Opdrachtgever is gehouden om de Payroll-medewerker die lid is van de ondernemingsraad van CapitalP of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen zijn medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de geldende wet- en regelgeving.

2. Indien de Payrollmedewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Payrollmede-werker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 22Terbeschikkingstelling zaken1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder

schriftelijke toestemming van CapitalP zaken aan de Payrollmedewerker ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease) auto of telefoon. CapitalP kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en de Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat CapitalP enig nadeel lijdt ten gevolge van de terbeschikking-stelling van de zaken door de Opdrachtgever aan de Payrollmedewerker.

2. Indien de Opdrachtgever in strijd met het hiervoor bepaalde handelt dan wel in gebreke is, komen alle daaruit voortvloeiende schaden, kosten en (fiscale) gevolgen, zulks in de ruimste zin des woords, volle-dig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal CapitalP ter zake vrijwaren.

Page 21: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 21

Deel C:Digitale tijdregistratie

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepa-lingen uit Deel A, Deel B en Deel D van toepassing indien en voor zover de in artikel 16 lid 1 van Deel B genoemde tijdverantwoording op digitale wijze geschiedt met behulp van een door CapitalP ter beschikking gesteld tijdverant-woordingssysteem. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel A, Deel B en Deel D van de Algemene Voorwaarden, prevaleert in geval van tijdverantwoording door middel van een digi-taal tijdregistratiesysteem hetgeen in dit deel is bepaald.

Artikel 23Definities

In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden genoemde definities wordt indien en voor zover er sprake is van tijdverantwoording door middel van een digitaal tijdregis-tratiesysteem (tevens) verstaan onder:

1. Portal: het ten behoeve van de Opdrachtgever afge-schermde opdrachtgeverspecifieke gedeelte van de website van CapitalP.

2. Gegevens en Bestanden: alle op de Portal geplaatste informatie, teksten, getallen, (persoons)gegevens, bestanden, HTML codes, afbeeldingen, formats, software enzovoorts, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.

3. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de Opdracht-gever waarmee de Opdrachtgever toegang krijgt tot de Portal.

4. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Opdrachtgever in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Portal.

Artikel 24Tijdregistratie

1. Teneinde de digitale tijdverantwoording en accorder-ing hiervan te faciliteren, is voor de Opdrachtgever

een Portal gemaakt. De Opdrachtgever ontvangt van CapitalP een Gebruikersnaam en Toegangscode, waarmee hij kan inloggen op deze Portal, waarna hij de tijdsregistratie kan accorderen of, indien deze onjuist zou zijn, kan afwijzen.

2. Aan een door de Opdrachtgever digitaal geaccordeer-de tijdregistratie komt dezelfde rechtskracht toe als aan een door de Opdrachtgever schriftelijk geaccor-deerde tijdsverantwoordingsformulier.

3. De in de Portal geaccordeerde tijdregistraties gelden voor de afrekening als volledig bewijs van de juistheid van de tijdregistratie, behoudens door een der Partijen geleverd tegenbewijs.

Artikel 25Gebruik Portal

1. De Opdrachtgever garandeert dat de aan hem toegekende Gebruikersnaam en Toegangscode uitsluitend aan voor accordering van tijdregistra-ties bevoegde medewerkers van de Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan derden (niet betreffende de hier-voor genoemde bevoegde medewerkers) in te laten loggen op de Portal. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikers-naam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming gebeurt. Tijdregistraties die, volgend op een inlog met de aan de Opdracht-gever verstrekte Gebruikersnaam en de Toegangs-code, in de Portal worden geaccordeerd, worden als een door de Opdrachtgever geaccordeerde tijdregis-tratie beschouwd, ook indien de Opdrachtgever stelt dat deze ten onrechte en/of door een niet bevoegde medewerker of derde zijn geaccordeerd.

2. De Opdrachtgever zal CapitalP terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode.

3. Mede in verband met de Wet bescherming persoons-gegevens, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Portal en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden te gebruiken voor een ander doel dan (controle van) tijdregistratie van de Payrollmedewer-kers en de facturatie door CapitalP aan de Opdracht-gever alsmede, indien en voor zover de toegepaste module dit omvat, het beheren en genereren van inschrijvingen, jaaropgaven en managementrappor-tages. De Opdrachtgever is gehouden alle van toe-passing zijnde privacy wet- en regelgeving na te leven en vrijwaart CapitalP volledig voor alle mogelijke vor-deringen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met niet-naleving van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

Page 22: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

22 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gebruik van de Portal (of andere portals) van CapitalP te verhinderen of schade toe te brengen aan CapitalP en/of derden, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 26Virusprotectie

1. De Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden. De Opdrachtgever dient daarnaast zijn computer-systeem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.

2. CapitalP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virus-sen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoorts indien deze, ondanks de door CapitalP genomen voorzorgsmaatregelen, op de Portal en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. CapitalP kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de Portal wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Portal (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel de Gegevens en Bestanden in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 27Toegang Portal, storingen en onderbrekingen

1. CapitalP kan niet garanderen dat haar Portal te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toe-gankelijk is en kan derhalve niet aansprakelijk wor-den gesteld voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Portal diensten. Daarnaast is CapitalP niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van de Portal met het systeem en/of de software van de Opdrachtgever dan wel derden.

2. CapitalP zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Portal zo spoedig mogelijk te verhelpen.

3. CapitalP is gerechtigd de Portal al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëin-digen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de hieruit voortvloei-ende schade.

Artikel 28Intellectueel eigendomsrecht

1. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Portal Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van CapitalP en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waar-onder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).

2. Niets in deze Algemene Voorwaarden dan wel op de Portal is bedoeld om enig intellectueel eigendoms-recht aan de Opdrachtgever te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de Portal en/of de hierop geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.

3. De Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

4. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de Portal aanvaardt de Opdrachtgever het risico dat derden deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruiken of misbruiken, zulks zonder dat hij CapitalP daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan stellen.

5. De Opdrachtgever vrijwaart CapitalP volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door de Opdrachtgever op de Portal geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 29Bruikleen zaken

Indien ten behoeve van de digitale tijdregistratie zaken in bruikleen worden gegeven, geldt het volgende:

1. Beschadiging, verlies of diefstal van de in bruikleen gegeven zaken komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. Ingeval de in bruikleen gegeven zaken niet naar behoren functioneren en dienen te worden gerepa-reerd of hersteld, komen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van CapitalP tenzij:

a. de zaken op oneigenlijke en/of onoordeel-kundige wijze zijn gebruikt door de Opdracht-gever, diens personeel, Payrollmedewerkers en/of derden, zulks ter beoordeling van CapitalP;

Page 23: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 23

b. de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestem-ming van CapitalP werkzaamheden aan de zaken heeft verricht of doen verrichten.

3. De bruikleen van de zaken eindigt, tenzij ter zake een eerdere datum is overeengekomen, met het eindigen van Terbeschikkingstelling van de Payrollmedewerker(s) aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de in bruikleen gegeven zaken alsdan op zijn kosten in goede staat aan CapitalP te retourneren. Indien de in bruikleen gegeven zaken niet, niet tijdig, niet volledig en/of niet in goede staat aan CapitalP worden geretourneerd, komen de kos-ten van vervanging van de zaken voor rekening van de Opdrachtgever.

4. De in bruikleen gegeven zaken worden nadrukkelijk geen eigendom van de Opdrachtgever. De Opdracht-gever is niet bevoegd de zaken aan derden te verpan-den, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

5. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, data-bankrechten en merkenrechten) met betrekking tot de in bruikleen gegeven zaken en de daarmee ver-bonden knowhow berusten bij CapitalP en/of de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 30Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. CapitalP is gehouden zich in te spannen om haar diensten met betrekking tot de digitale tijdregistratie alsmede, indien van toepassing, de hieraan verbon-den bruikleen van zaken, naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover CapitalP deze verplichtingen niet nakomt, is CapitalP, met inachtneming van het hierna in dit artikel en elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij CapitalP en daarbij aan-toont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van CapitalP.

2. Aansprakelijkheid van CapitalP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkom-sten-, winst- en omzetderving, gemiste besparingen bedrijfstagnatieschade, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten. Daarnaast is de aansprakelijkheid van CapitalP beperkt tot een bedrag van maximaal

€ 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar en gaat de aansprakelijkheid van CapitalP in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Met elkaar samen-hangende gebeurtenissen worden als één gebeurte-nis beschouwd.

Page 24: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

24 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

Deel D:Slotbepalingen

Artikel 31Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levens-overtuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, natio-naliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, te maken ten aanzien van de (kandidaat-)Payrollmedewerker. De Opdrachtgever vrijwaart CapitalP voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 32Persoonsgegevens

1. De Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van een (kandidaat-) Payrollmedewerker, die voor en gedu-rende de Opdracht door CapitalP kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescher-ming persoonsgegevens verwerken.

2. De Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving na te leven en verklaart bevoegd te zijn tot en zo nodig toestem-ming te hebben voor het aan CapitalP verstrekken van de door de (kandidaat-)Payrollmedewerker aan de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens.

3. De Opdrachtgever zal de (kandidaat-)Payrollmede-werker informeren over de persoonsgegevens die hij van de (kandidaat-)Payrollmedewerker verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Daarnaast zal de Opdracht-gever de (kandidaat-)Payrollmedewerker waar nodig om toestemming vragen voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.

4. De door de Opdrachtgever aan CapitalP verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

a. uitvoeren van Opdrachten;

b. de Opdrachtgever gebruik laten maken van de dienstverlening van CapitalP;

c. aangaan en onderhouden van een handelsrelatie; d. intern gebruik binnen CapitalP en het verstrek-

ken aan bedrijven en/of personen die door CapitalP zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken.

4. De door de Opdrachtgever verstrekte persoons-gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om de Opdrachtgever per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van CapitalP. Indien CapitalP hiervan gebruik maakt, kan de Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar [email protected].

Artikel 33Betaling en gevolgen wanbetaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht CapitalP te machtigen om de door de Opdrachtgever aan CapitalP verschuldig-de bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Ter zake geldt het volgende:

a. de Opdrachtgever is zolang hij van de diensten van CapitalP gebruik maakt, niet gerechtigd deze machtiging weer in te trekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CapitalP;

b. de door de Opdrachtgever aan CapitalP verschuldigde bedragen zullen binnen 14 dagen na factuurdatum worden geïncasseerd;

c. de Opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo op zijn Nederlandse bank- of girorekening zorg te dragen om de uitvoering van de automa-tische incasso mogelijk te maken.

2. Indien CapitalP een nota niet binnen de krachtens de in lid 1 van dit artikel genoemde toepasselijke termijn kan incasseren (waaronder in geval van automatische incasso tevens een stornering wordt verstaan), is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van CapitalP zijnde doordruk of kopie van de door CapitalP verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigd-heid van de rente en de dag waarop de rentebereke-ning begint.

3. Opschorting van betaling of verrekening is aan de Opdrachtgever niet toegestaan.

Page 25: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 25

4. Uitsluitend betalingen aan CapitalP of aan een door CapitalP schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Payrollmedewerkers of het verstrekken van voorschotten aan Payrollmede-werkers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

5. Bezwaren betreffende enige factuur dienen binnen 21 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij CapitalP te zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om bezwaar te maken en wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de inhoud van de factuur. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op de Op-drachtgever. Het indienen van bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

6. Indien de financiële positie en/of het betalings-gedrag van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van CapitalP, is de Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van CapitalP een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens CapitalP. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toe-komstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtge-ver. Indien de Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door CapitalP gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is CapitalP dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die CapitalP maakt als gevolg van de niet-na-koming door de Opdrachtgever van diens verplichtin-gen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 2.500,- per vordering), tenzij CapitalP aantoonbaar meer kosten heeft ge-maakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

8. In het geval dat een factuur niet overeenkomt met de administratie van de Opdrachtgever ter zake de door CapitalP verrichte diensten, zal de Opdrachtgever

hieromtrent onverwijld na ontvangst van die factuur met CapitalP in overleg treden. In afwachting van het resultaat van dat overleg zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum 80% van het factuurbedrag aan CapitalP betalen. Zodra de Op-drachtgever en CapitalP overeenstemming over deze factuur hebben bereikt, zullen zij binnen acht dagen het resterende factuurbedrag met elkaar verreke-nen. Indien de Opdrachtgever en CapitalP binnen 14 dagen na vervaldatum van de factuur geen overeen-stemming hebben bereikt, is CapitalP gerechtigd tot incasso van de factuur over te gaan en geldt het bepaalde in lid 3 van dit artikel onverkort.

Artikel 34Self-billing

1. Onder ‘self-billing’ wordt verstaan het op voorhand door de Opdrachtgever verstrekken van een pro forma factuur aan CapitalP, gevolgd door een factuur van CapitalP aan de Opdrachtgever. Indien en voor zover de Opdrachtgever en CapitalP self-billing zijn overeengekomen, geldt in aanvulling op het bepaal-de in artikel 33 van de Algemene Voorwaarden het navolgende:

2. Op de pro forma factuur ter zake Opdrachtbevesti-gingen dient in elk geval te worden vermeld:

a. de naam van de Payrollmedewerker; b. de week waarin de Payrollmedewerker heeft

gewerkt; c. het Opdrachtgeverstarief; d. de gewerkte uren, toeslagen etc.; e. het totaalbedrag per Payrollmedewerker; f. de BTW en het in rekening gebrachte

totaal bedrag.

3. CapitalP controleert de pro forma factuur. CapitalP bericht de Opdrachtgever vervolgens of de pro forma factuur al dan niet overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Indien de factuur niet overeen-stemt met de gegevens van de tijdregistratie en/of niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat de pro forma factuur aldus wordt gecorrigeerd, dat deze wel overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel en dat de gecorrigeerde pro forma factuur uiterlijk in de betreffende week aan CapitalP wordt gezonden.

4. Na ontvangst van een correcte pro forma factuur zendt CapitalP de Opdrachtgever een gelijkluidende factuur voor het totaalbedrag onder vermelding van het betreffende weeknummer.

5. Indien en voor zover de Opdrachtgever haar

Page 26: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

26 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011

verplichtingen tot verzending van pro forma facturen als bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel niet nakomt, geldt dat CapitalP gerechtigd is ook zonder ontvangst van een pro forma factuur tot facturering aan de Opdrachtgever over te gaan. Indien op de factuur gegevens dienen te worden vermeld, voor de verkrijging waarvan CapitalP afhankelijk is van informatie van de Opdrachtgever en de Opdracht-gever verzuimt deze informatie tijdig en/of volledig aan CapitalP te verstrekken, is CapitalP gerechtigd de facturen zonder vermelding van deze gegevens aan de Opdrachtgever te verzenden. Alsdan wordt de factuur als compleet beschouwd.

Artikel 35Digitale facturatie

De facturatie geschiedt, tenzij schriftelijk anders over-eengekomen, digitaal, inhoudende dat CapitalP de facturen per e-mail aan de Opdrachtgever verzendt, dan wel op andere digitale wijze aan de Opdrachtgever verstrekt. Indien, in afwijking van het voorgaande, is overeen gekomen dat de facturatie per post geschiedt, is de Opdrachtgever ter zake per verzonden factuur een toeslag verschuldigd. De hoogte van deze toeslag wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 36Aansprakelijkheid Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden dan wel de geldende wet- en regelgeving niet of ondeugdelijk nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van CapitalP (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat vooraf-gaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient CapitalP zonodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat CapitalP eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvul-lend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schade-vergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwer-pen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 37Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden

1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige van

kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervan-gen bepalingen.

2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of hierop gebaseerde aanbiedingen, Opdrachten en/of overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 38Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Alge-mene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van CapitalP is gevestigd.

Page 27: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 27

Page 28: Algemene Leveringsvoorwaarden · 4 Algemene Leveringsvoorwaarden CapitalP 12/2011 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van CapitalP B.V. Deze

WS04-CPP006100