of 25 /25
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021 Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 11 - De prijs Artikel 12 - Nakoming en extra garantie Artikel 13 - Levering en uitvoering Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 - Betaling Artikel 16 - Klachtenregeling Artikel 17 - Geschillen Artikel 18 - Branchegarantie Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org)
zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
Inhoudsopgave:
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel
Artikel 1 - Definities
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij
op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en
producten,(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden
gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; Klik hier
om het Modelformulier voor Herroeping te downloaden.
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
hoeven te zijn samengekomen.
Humaniteitslaan 292 bus 1 te 1190 Vorst ( Brussel) - België
Handelend onder de commerciële naam: Veepee
Vestigingsadres:
1062 HH AMSTERDAM
Telefoonnummer: +31 (0)207 94 4400
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
Voor vragen over uw persoonsgegevens/privacy : [email protected]
Voor vragen over de prijzen : [email protected]
Voor vragen mbt jullie bestelling : gelieve het contactformulier op de website te gebruiken
Voor alle andere vragen [email protected]
KvK-nummer: 34385314
Btw-identificatienummer: BE 0885.188.247
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en)verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending
of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Klik hier om het Modelformulier voor Herroeping
te downloaden.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug (De Ketting 6, 5261LJ Vught, Nederland), of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,
gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door
de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument,
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan
de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd
als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen
en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen
na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag
de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan
ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van
Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door
de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de
ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek,
schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten
behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de
consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil
voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in
het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/decommissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan
de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt
de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de
Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies
binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is
gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de
consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt €
10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting
om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop
doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan
Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt
de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-
uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en
kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Thuiswinkel.org: Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede; Postbus 7001, 6710 CB Ede.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Per mail naar: [email protected]
België
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op/Ontvangen op (*)
---------------------------------------------------------
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
Bijzondere Voorwaarden Veepee Northern Europe NV
Artikel 1 : Inschrijving
Om toegang te krijgen tot de Webshop moet je lid zijn.
U kunt lid worden door u te registreren op de Webshop (www.veepee.nl) ( V.U Jean-Baptiste
HOYAUX), mogelijk nadat u daartoe door een bestaand lid bent uitgenodigd. Als u eenmaal bent
geregistreerd, wordt er een account voor u aangemaakt in de Webshop ("Ledenaccount").
Een lid is dus ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van Veepee North om de door
Veepee North uitgegeven communicatie te ontvangen over de Diensten en/of Verkopen die op de
Website worden aangeboden. Na registratie op de site zal Veepee North het lid op de hoogte houden
van de diensten en / of verkopen die het aanbiedt via dagelijkse / wekelijkse e-mails waarvan het lid
zich op elk moment kan afmelden.
Elke keer dat u de Webshop bezoekt, moet u uw gebruikersnaam (die overeenkomt met uw e-
mailadres) en uw wachtwoord invoeren. Je account is strikt persoonlijk. U bent verantwoordelijk voor
alle acties die worden ondernomen op uw Ledenaccount.
Veepee North behoudt zich het recht voor om de registratie van een Lid te weigeren of te annuleren,
een Ledenaccount te sluiten en / of een Lid uit te sluiten van verdere toegang tot de Webshop.
Veepee North geeft je de mogelijkheid om vrienden en familie uit te nodigen om ook lid te worden.
Om het exclusieve karakter van onze Diensten te behouden, moeten uitnodigingen echter worden
beperkt tot uw kring van familie en vrienden. Het uitnodigen van mensen buiten uw familie- en
vriendenkring in grote aantallen, op welke manier dan ook, is verboden.
Als Veepee North onregelmatigheden constateert aan de kant van het lid in zijn gebruik van het
systeem "Een vriend uitnodigen", kunnen alle geschikte maatregelen worden genomen om deze
onregelmatigheden te stoppen; dit kan gaan van het wegnemen van bepaalde voordelen tot het
sluiten van het gebruikersaccount.
Veepee North behoudt ook het recht om een gebruikersaccount te sluiten als dat lid proxy-IP's
(internetprotocoladressen) gebruikt om te proberen het gebruik van meerdere accounts te verbergen
of onze services op welke manier dan ook te verstoren
Het lidmaatschap kan te allen tijde worden beëindigd door het sluiten van de account of via een e-
mail aan: [email protected] . Tevens kunnen berichtgevingsvoorkeuren ten allen tijde
worden aangepast via de site in de rubriek “Mijn Account”, “Persoonlijke gegevens
Artikel 2 : Bestelling
Door een Bestelling te plaatsen die u aanbiedt om een Product te kopen op en onderworpen aan de
versie van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid die geldig en van toepassing zijn op dat
moment. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.
De verzendtijden kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid en eventuele garanties of
verklaringen met betrekking tot de leveringstermijnen zijn onderhevig aan vertragingen als gevolg van
vertragingen van de Leverancier, vertragingen bij de post of overmacht waarvoor wij niet
verantwoordelijk zijn.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
Om een overeenkomst te sluiten met Veepee North moet u ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn
van een geldige creditcard of betaalkaart die is uitgegeven door een bank die voor ons aanvaardbaar
is. Veepee North behoudt zich het recht voor om een door u gedaan verzoek te weigeren en Veepee
North behoudt zich het recht voor om uw Ledenaccount naar eigen goeddunken te annuleren.
Als uw bestelling of een deel van uw bestelling wordt geaccepteerd, zullen wij u hiervan op de hoogte
brengen via de Verzendbevestigingsmail (zie hieronder). Wanneer u een Bestelling plaatst, verbindt u
zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt juist en juist zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker
bent van de creditcard of betaalkaart die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende
middelen zijn om de kosten van de Producten en hun verzending ervan te dekken.
Veepee North behoudt zich het recht voor om de bestelmogelijkheden te beperken en om elke
bestelling naar eigen goeddunken te annuleren, in geval van misbruik of wanneer een geschil aan de
gang is of in het verleden is ontstaan met een lid of wanneer de bestelde of geretourneerde
hoeveelheden abnormaal hoog zijn of ongebruikelijk voor één enkel lid.
Ons contract
i. Wanneer u een Bestelling plaatst, ontvangt u een e-mailbevestiging ("Bevestigingsmail")
waarin de ontvangst van uw Bestelling wordt bevestigd. Deze e-mail bevat de samenvatting
van uw bestelling, maar is alleen een bevestiging en vormt geen acceptatie van uw bestelling.
Een contract tussen ons voor de aankoop van de Producten wordt pas gevormd nadat de
Producten zijn verzonden en uw betaling aan ons is goedgekeurd en wij uw credit- of debitcard
of uw account hebben gedebiteerd. Voor elke zending met betrekking tot uw bestelling
ontvangt u een verzendbevestigingse-mail die de formele acceptatie is van uw bestelling of
van dat deel van uw bestelling dat is verzonden
ii. De contractuele informatie met betrekking tot uw bestelling wordt gecommuniceerd in de
taal die u hebt gekozen op het moment van uw registratie. De contractuele informatie zal
uiterlijk bij de verzending van uw bestelling per e-mail opnieuw worden bevestigd.
iii. Ongeacht het eventuele schriftelijke bewijs dat u bezit, wordt uitdrukkelijk
overeengekomen dat alleen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van
Veepee North, haar hostingpartner of haar internetbetaalaanbieder dienen als bewijs van de
communicatie, de inhoud van de Bestelling en het geheel van de transacties die hebben
plaatsgevonden tussen ons.
a. Prijzen
De prijzen die vermeld worden op de Webshop en tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn
inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de
producten en diensten zijn exclusief transport – en verzendkosten. Deze worden apart aangerekend.
Het toepasselijke btw-tarief is het BTW-tarief dat geldig is in Nederland op het moment dat u uw
bestelling plaatst.
producent / leverancier ons heeft meegedeeld en die aanvankelijk werd aanbevolen als de
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
wederverkoopprijs of waartegen het product aanvankelijk op de markt werd gebracht. Door de
voorgestelde / aanbevolen verkoopprijs weer te geven, stelt Veepee North zijn leden in volledige
transparantie in staat om het verschil tussen de geschatte marktwaarde van het onroerend goed in
een bepaalde periode en zijn eigen verkoopprijs te waarderen.
Veepee North garandeert daarom geen echte besparingen op de prijs van het weergegeven product.
De voorgestelde / aanbevolen winkelprijs kan niet worden beschouwd als een verwijzing naar de
prijzen die door concurrerende verkopers gelijktijdig met de verkoop van Veepee North in rekening
worden gebracht.
Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die in de Webshop
verschijnen accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een
product dat u hebt besteld, zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de
mogelijkheid bieden om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de correcte prijs of te annuleren.
Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we uw bestelling als geannuleerd. Als je
annuleert en je hebt al betaald voor het Product, ontvang je een volledige terugbetaling.
De Webshop kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is
mogelijk niet compleet of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten,
onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk gewenst moment te
wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om elke
bestelling die u plaatst te weigeren op basis van informatie over het product of de service die fouten
of onnauwkeurigheden kan bevatten, inclusief maar niet beperkt tot fouten, onnauwkeurigheden of
verouderde informatie met betrekking tot prijzen, verzending, betalingsvoorwaarden of
terugkeerbeleid
Veepee North behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De bestelde producten worden echter altijd gefactureerd
tegen de prijzen die worden vermeld in de bevestigings-e-mail. Dit zijn de prijzen die golden op het
moment dat u uw bestelling plaatste.
Veepee North wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de weergegeven detailhandelsprijs
die wordt weergegeven naast de verkoopprijs op de Webshop. Deze aanbevolen verkoopprijs wordt
door de Leverancier aan Veepee North medegedeeld als de toepasselijke verkoopprijs op het moment
dat de Producten in fysieke winkels en / of op andere webshops worden verkocht.
Indien het Lid vragen zou hebben over de prijzen die hij terugvindt op de website van Veepee North
mag hij steeds een mail richten aan [email protected] waar wij hem graag met
plezier helpen.
b. Betalingen
U kunt uw bestelling alleen online betalen en alleen met een creditcard of bankkaart (VISA, AMEX,
MasterCard, Bancontact, PayPal en Ideal. Uw bankrekening wordt gedebiteerd bij verzending van uw
bestelling. Als uw bank de betaling weigert, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. In geval
van onbeschikbaarheid van servers behoudt Veepee North zich het recht voor om opnieuw een
autorisatie aan te vragen
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
Het invoeren van vertrouwelijke betalingsinformatie op de Webshop is uiterst veilig dankzij het
gebruik van SSL-codering (Secure Socket Layer). Voor de verwerking van de online betaling werkt
Veepee North samen met Adyen of Limonetik (voor de aankopen die worden gedaan op de reizen
pagina van onze website – zie artikel 10 hieronder). Het beveiligingssysteem dat door Adyen of
Limonetik gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld.
Veepee North heeft geen toegang tot uw vertrouwelijke betalingsgegevens, omdat deze gegevens
niet bij Veepee North worden opgeslagen. De vertrouwelijke betalingsgegevens (bankkaartnummer,
vervaldatums, beveiligingscodes) zijn alleen toegankelijk voor Adyen of Limonetik. Dit is de reden
waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden.
Leden hebben de mogelijkheid om hun betaalmethode aan hun «lid» -account te koppelen. Deze
methode wordt op een veilige manier behandeld door onze partner Adyen or Limonetik. Op deze
manier zal het niet meer noodzakelijk zijn om hun gegevens in te voeren tijdens elke aankoop van
goederen.
Door op de knop "PAY" in de Webshop te klikken, accepteert u onvoorwaardelijk onze Algemene
voorwaarden en ons Privacybeleid als geheel en in hun versie die van kracht is op het moment dat u
uw Bestelling plaatst.
Niet-naleving door het lid van onze algemene en bijzondere voorwaarden, en met name in geval van
fraude of poging tot fraude, en in geval van een ander betalingsgeschil, kan leiden tot (i) de
opschorting van de toegang van het lid tot de webshop en de diensten, of (ii) de annulering van het
Ledenaccount, onverminderd eventuele schade die Veepee North zou kunnen claimen. Daarom
behoudt Veepee North zich het recht voor om te weigeren om een Bestelling van een Lid waarmee
een dergelijk geschil bestaat te vervullen.
Bovendien is Veepee North in het geval van een kennelijke fout in een op de webshop geadverteerde
prijs niet verplicht om, in overeenstemming met de geldende rechtspraak, de gekochte goederen
tegen de "kennelijk" onjuiste prijs aan de leden te leveren. Indien het Lid dit wenst, kan hij de
goederen echter aan hem laten leveren tegen de werkelijke prijs die had moeten worden
aangekondigd.
Artikel 4 - Beschikbaarheid
De Producten worden in beperkte hoeveelheden verkocht. De Producten, evenals de prijzen,
behoudens kennelijke fout, zijn geldig zoals ze worden getoond op de Webshop, binnen de grenzen
van de beschikbaarheid van de producten bij de Leverancier.
Veepee North verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om alle bestellingen te vervullen.
Niettemin kan Veepee North niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een
Product bij de Leverancier noch voor enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
In het geval dat een of meer Producten binnen een Bestelling niet beschikbaar zijn, zullen wij u per e-
mail of telefoon op de hoogte brengen dat uw Bestelling geheel of gedeeltelijk zal worden
geannuleerd.
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
Uw bestelling wordt verzonden naar het afleveradres dat u tijdens het bestelproces hebt opgegeven.
Bij aankoop van digitale tickets of vouchers die rechtstreeks bij Veepee North worden gedaan en
betaald, zal deze laatste deze tickets of vouchers sturen naar het door het Lid aangegeven emailadres
bij zijn lidmaatschap of zijn aankoop
Noch Veepee North, noch de koerierdienst kan aansprakelijk worden gesteld als uw Bestelling niet
kan worden afgeleverd vanwege een fout in het afleveradres dat u in de Webshop hebt ingevoerd.
Bestellingen kunnen alleen worden afgeleverd op adressen in Nederland en bestellingen kunnen niet
worden bezorgd aan P.O. bussen.
Veepee North behoudt zich het recht voor om de uitvoering van uw bestelling te splitsen in een of
meer zendingen ("Zendingen" of "Pakketten"). Wanneer dit gebeurt, zullen we u via e-mail
informeren.
Elke zending wordt aangekondigd met een e-mail ("e-mail met afleveringsbevestiging"), waarin we de
inhoud van het pakket samenvatten en waarbij we u aanraden uw factuur in de Webshop te
raadplegen. De factuur vermeldt ook de verzendkosten en het btw-bedrag.
U kunt uw bestelling volgen door op de link in de e-mail met afleveringbevestiging of via de Webshop
te klikken.
De koerier biedt uw pakket aan op het afleveradres. Als niemand het Pakket kan ontvangen wanneer
het wordt aangeboden, zal de vervoerder u informeren over hoe het Pakket kan worden hersteld door
een papieren bericht in de mailbox achter te laten op het afleveradres of door een sms of een e-mail
naar u te verzenden. U moet dan naar het afhaaladres gaan of contact opnemen met de vervoerder
om te controleren waar en wanneer u uw pakket kunt ophalen.
Wanneer u uw Pakket niet tijdig ophaalt, stuurt de koerier het naar ons terug, dat het Pakket
vervolgens als een retourzending zal behandelen.
U ontvangt een e-mail wanneer de koerier ons bevestigt dat uw pakket correct is afgeleverd en
ontvangen op het afleveradres ("e-mail met bevestiging van levering"). Het controlesysteem dat door
de vervoerder wordt gebruikt, dient als bewijs van de correcte levering en ontvangst door het lid of
door een gemachtigde persoon op het afleveradres, tenzij het lid bewijst dat dit niet het geval is.
Artikel 6 – Niet-conformiteit
De producten worden uitsluitend gebruikt zoals vermeld in de handleiding van de Leverancier of
Fabrikant. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om hieraan te voldoen.
Als het geleverde product niet overeenkomt met de beschrijving op de afleveringsbon (bijvoorbeeld
een ander formaat of model, enz.), Kunt u het product retourneren binnen twee maanden nadat u het
product hebt ontvangen naar volgend adres: De Ketting 6, 5261LJ, Vught.
Na deze periode van 2 maanden worden uw klacht en retour niet meer geaccepteerd. Een product
wordt als niet-conform beschouwd als het niet overeenkomt met de beschrijving in de Webshop.
U kunt ervoor kiezen om een vergoeding te ontvangen of om een soortgelijk product te ontvangen,
voor zover een soortgelijk product beschikbaar is. Het merendeel van de producten die worden
verkocht, maakt deel uit van een beperkte hoeveelheid die vóór het begin van de verkoop is
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
vastgesteld. Zodra deze hoeveelheid is uitverkocht, kan het Product niet worden bijgevuld door de
Leverancier.
De retourkosten voor niet-conforme producten worden door Veepee North vergoed. Alle
retourzendingen moeten per aangetekende post of koeriersdienst worden verzonden en u moet het
bewijs van de verzending van de retourzending bewaren. Het bewijs van deze kosten moet worden
toegezonden aan fee[email protected] met vermelding van het bestelnummer. De
verzendkosten voor retourzending worden niet terugbetaald als geen bewijs wordt verzonden.
In elk geval ontnemen deze maatregelen het lid zijn herroepingsrecht niet, zoals beschreven in artikel
6 van de algemene voorwaarden.
Aanvullend op artikel 17 van de algemene voorwaarden kan U bij geschillen met een
grensoverschrijdend karakter bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van
de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
Artikel 7 : Waarborg
De wettelijke waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettellijk beschadigd
zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie
van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten
waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een
hersteller die niet erkend is door Veepee North). Op de zelfde manier is de waarborg niet van
toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het
niet respecteren van de instructies in de handleiding.
Artikel 8 : Intellectuele eigendomsrechten
Alle software, teksten, inhoud die wordt weergegeven in de Webshop of wordt opgeslagen in de
databases van de Webshop, de lay-out en het grafische ontwerp van de webpagina's, de
verkoopcatalogus, de foto's, de merklogo's, de afbeeldingen en de muziek op de Webshop worden
wereldwijd beschermd door auteursrechten, handelsmerkrechten en alle andere vormen van
intellectuele eigendomsrechten.
Bijgevolg blijven zij het exclusieve eigendom van Veepee North, of zijn verbonden ondernemingen,
leveranciers of de partners waarmee Veepee North een overeenkomst heeft gesloten. Het is u niet
toegestaan in welke vorm dan ook inhoud, kopieën van de aan u geleverde inhoud of in de Webshop
te publiceren, bewerken, verspreiden of anderszins reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud
gebruiken in verband met enige zakelijke of commerciële inhoud.
U mag de Veepee North of haar respectieve licentiegevers niet wijzigen, vertalen, reverse-engineeren,
decompileren, disassembleren of afgeleide werken maken op basis van software of bijbehorende
documentatie. Veepee North ™ is een handelsmerk van Veepee North. Er wordt u geen licentie of
toestemming verleend om dit merk op enigerlei wijze te gebruiken en u gaat ermee akkoord deze
merken of tekens die op elkaar lijken niet zonder de schriftelijke toestemming van Veepee North te
gebruiken.
Veepee North zal gerechtelijke stappen ondernemen tegen elke overtreding van deze bepaling.
Artikel 9- Aansprakelijkheid
Veepee North kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor directe of
indirecte schade (bedrijfsstoring, winstderving, gemiste kansen, ...) die het gevolg is van het gebruik
van de Website van Veepee North, behalve in geval van fraude of ernstig wangedrag door Veepee
North, zijn agenten of zijn vertegenwoordigers.
Bovendien is Veepee North op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van websites van
derden waarnaar Veepee North in zijn Webshop linkt, in het bijzonder met betrekking tot de naleving
van de bescherming van privacy en persoonlijke informatie.
Veepee North kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de afbeeldingen of
teksten die in de Webshop worden gebruikt.
Veepee North kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt veroorzaakt door
een defect, storing of oneigenlijk gebruik van een product dat is gekocht in de Webshop, alsmede voor
schade die het gevolg is van wijzigingen die door de leverancier zijn aangebracht, behalve in het geval
van fraude of ernstig wangedrag door Veepee North, haar agenten of haar vertegenwoordigers.
Veepee North kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onvermogen om de bestelde Producten
te leveren, in gevallen van overmacht, zoals verstoring of stopzetting van transport, post of
communicatiediensten, overstroming, brand, enz.
In alle gevallen waarin Veepee North aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid van
Veepee North beperkt tot het bedrag dat het lid daadwerkelijk heeft betaald voor een bestelling.
Artikel 10 - Reserveringen en tickets
Veepee North biedt haar leden een online portaal ( Veepee portaal) aan in verschillende talen voor de
verschillende landen waar zij actief is
Voor België
https://shop.veepee.be/nl-BE#/travel
https://shop.veepee.be/fr-BE#/travel
Voor Nederland
https://shop.veepee.nl/nl-NL#/travel
geredirect)
https://shop.veepee.lu/en-LU#/travel (waar het Lid naar de Franstalige pagina wordt geredirect)
waar ze gedurende een welbepaalde periode boekingen kunnen maken voor kaarten, vakanties en
vrijetijdsactiviteiten (o.a. hotels, bed & breakfasts, verhuringen, cruises, pakketreizen, transport
tickets, enz.) bij de leveranciers van deze diensten accommodatie- en serviceproviders, waarbij
Veepee North kan optreden als marketplace, tussenpersoon of doorverkoper.
- Als Veepee North optreedt als doorverkoper worden de bestellingen geplaatst op
https://vpvoyages-resa.orchestra-platform.com, de betalingen uitgevoerd bij Veepee North
en zijn op de boeking, naast huidige Algemene Voorwaarden, de bijzondere reisvoorwaarden
en belangrijke extra informatie voor boekingen gemaakt bij Veepee North wanneer zij handelt
als doorverkoper eveneens de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de Leverancier/
reisorganisator van Toepassing.
o worden geplaatst op https://vpvoyages-resa.orchestra-platform.com,
https://veepee-be.koedia.com/ , https://veepee-nl.koedia.com/ , https://veepee-
lu.koedia.com/ ,de betalingen uitgevoerd bij de Leverancier en zijn naast huidige
Algemene Voorwaarden eveneens de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de
Leverancier/ Reisorganisator van toepassing.
o Worden geplaatst op het portaal van de Leverancier en zijn naast deze
Algemene Voorwaarden eveneens de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de
Leverancier/ Reisorganisator van toepassing
- Als Veepee North optreedt als tussenpersoon wordt het Lid doorverwezen van het Veepee
portaal naar het portaal van de Leverancier waar de Leden op een speciaal toegewijde pagina
voor de Leden van Veepee North worden geleid en daar hun bestellingen kunnen plaatsen.
Het Lid zal aandacht besteden aan de bijzondere voorwaarden die hij tijdens zijn boekingsproces zal
tegenkomen en aanvaarden en die van toepassing zullen zijn op zijn relatie met Veepee North en/of
met de Leverancier teneinde uit te maken of Veepee North optreedt als marketplace, tussenpersoon
of doorverkoper.
De informatie in de aanbiedingen op onze website, is gebaseerd op de informatie die de Leveranciers
aan Veepee North verschaffen. Zij blijven zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid,
volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die
op het Veepee portaal wordt weergegeven. De prijzen en tarieven het Veepee portaal zijn inclusief
BTW, in EURO en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve
als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail.
Overduidelijke vergissingen in prijzen en/of omschrijvingen en fouten in een aanbieding zijn niet
bindend. Wij raden je aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de
accommodatieverstrekker met zorg te lezen, voordat je je reservering plaatst. Bij het plaatsen van een
reservering op Veepee North, stemt de Klant ermee in dat hij of zij een e-mail toegezonden krijgt, met
informatie die relevant is voor zijn of haar reservering. Afhankelijk van de beperkingen zoals
uiteengezet in onze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, kan
Veepee North alleen aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen,
betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met
betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw
reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen
die met elkaar in verband staan).
Veepee North is niet aansprakelijk of zelfs verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden
of betalen van toepasbare belastingen over de kamerprijs aan de relevante belastingautoriteiten.
Veepee North kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige
uitvoering van bovenstaande voorwaarden door de schuld van de Klant, door een niet te voorziene en
onoverkomelijke tussenkomst van derden of door een geval van overmacht.
Veepee North kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een
accommodatieverstrekker of aanbieder aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.
Veepee North verwerpt elke aansprakelijkheid in geval de accommodatieverstrekker of aanbieder een
onrechtmatige daad stelt.
Veepee North en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van
de door de Klanten bestelde vouchers.
Veepee North wijst het Lid er uitdrukkelijk op dat deze niet beschikt over een wettelijk
herroepingsrecht voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in
de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
Artikel 11 – Wijziging in de Bijzondere Voorwaarden
Veepee North kan de Bijzondere voorwaarden en het Privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen,
bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De nieuwe Bijzondere voorwaarden en het
Privacybeleid zijn altijd beschikbaar en toegankelijk via de Webshop. U bent verantwoordelijk om
kennis te nemen van de wijzigingen in de Bijzondere voorwaarden en het Privacybeleid. Elk gebruik
van de Webshop veronderstelt de erkenning en aanvaarding van de laatste Algemene en Bijzondere
Voorwaarden en het Privacybeleid.
Als u het niet eens bent met een nieuwe versie van de Algemene en Bijzondere voorwaarden en / of
het Privacybeleid, die van toepassing zijn op elke nieuwe Bestelling, moet u dit tijdig melden en mag
u geen gebruik meer maken van de Webshop of de aangeboden Diensten door Veepee North.
Artikel 12 – LOYALTY PROGRAMMA
Veepee North schenkt aan zijn trouwe Leden talrijke aanvullende voordelen die deel uitmaken van
het loyalty programma
Het Programma kent de personen die de stappen tot lidmaatschap via inschrijving voltooid hebben
(“Lid”) in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden voor elke euro die wordt uitgegeven
bij Veepee North, behoudens expliciet vermeld in de Verkoop en buiten de leveringskosten en
waarde- of kortingsbonnen, een punt toe. Bij elke retour wordt het aantal punten van het
geretourneerd Product afgetrokken van het totaal aantal Loyalty punten van het Lid.
Meer informatie over het Programma kunt terugvinden op de Website in de rubriek “Mijn Profiel/
Mijn Loyalty” en in de FAQ.
Veepee North behoudt zich het recht voor om haar Loyalty programma op elk moment te beëindigen,
te schorsen of aan te passen en beslist zelf over het toekennen en ontzeggen van de aan de status
gekoppelde voordelen. Veepee North behoudt zich het recht voor om bepaalde voordelen af te
schaffen, om de bestellingsmogelijkheden te beperken en iedere bestelling eventueel te annuleren
VEEPEE NORTHERN EUROPE NV – Algemene en Bijzondere Voorwaarden – Februari 2021
wegens legitieme redenen, in geval van misbruik, wegens een ongewoon of onevenredig aantal
geretourneerde of bestelde producten of in het geval van een geschil tussen het Lid en Veepee North.
Het Lid zal nooit gerechtigd zijn om een omzetting van punten in geld te vragen.
ARTIKEL 13- PREVENTIE NAMAAK
Veepee North biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij distribiteurs waarvan deze
bevestigen dat deze originele producten zijn en geen namaak. Bij twijfel rond de echtheid van
producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website
https://www.eccbelgie.be/. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen
via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/