Click here to load reader

Alister Krouli - Astrologija

  • View
    1.442

  • Download
    54

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alister Krouli - Astrologija

Text of Alister Krouli - Astrologija

)

(

ALEISTER CROWLEYLIBER DXXXVI

ASTROLOGY

(SA STUDIJAMA O NEPTUNU I URANU)

* )

!

" #

( ' & % $

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

ASTROLOGY SADRAJ UVOD ..................................................................................................................... 4 PRVI DEO - OSNOVNA NAELA ASTROLOGIJE ........................................... 6 I Osnovna naela astrologije ................................................................................. 6 II Astroloki klju ................................................................................................. 12 III Formalni elementi astrologije ........................................................................... 14 a) Dvanaest kua neba........................................................................................ 15 b) Planetarni aspekti .......................................................................................... 16 IV Kako napaviti dijagram neba za astroloko tumaenje .................................... 16 V Osnovna naela pri tumaenju dijagrama ......................................................... 19 VI Osnovno znaenje planeta, znakova i kua ...................................................... 20 a) Planete ........................................................................................................... 20 b) Znakovi ......................................................................................................... 23 c) Kue neba ..................................................................................................... 28 VII ovek i Univerzum ......................................................................................... 30 DRUGI DEO - UENJE O NEPTUNU ................................................................ 32 VIII Neptun ........................................................................................................... 32 IX Neptun u znacima zodijaka .............................................................................. 36 X Neptun sa aspektima prema ostalim planetama ................................................. 37 XI Uticaj Neptuna u dvanaest kua ....................................................................... 46

)

TREI DEO - UENJE O URANU ...................................................................... 64 XII Uran ................................................................................................................. 64 XIII Uran u znacima zodijaka ............................................................................... 66 XIV Uticaj Urana u dvanaest kua ........................................................................ 89

(

DODATAK ......................................................................................................... 106 Dodatne beleke o izradi dijagrama neba ............................................................ 106 Natalna Karta Crowley-a ..................................................................................... 108 Bodeov zakon ...................................................................................................... 110 Pluton ................................................................................................................... 111

An IV 16 Sol 6 Capricorn, Luna 10 Capricorn, Dies Saturnii.3

ALEISTER CROWLEY_______________________________________________________________________________________________

UVOD Astrolozi pone kad gree. Iz ove injenice, koju astrolozi ak bestidno osporavaju, proizilazi, matematiki tano, da astrologija nije nauka, ve varka, arlatanstvo i obmana. Uporedimo sramnu astroloku neizvesnost sa medicinom, gde ni jedan doktor nikada nije izgubio pacijenta; sa zakonodavstvom, gde ni jedan advokat nikada ne izgubi parnicu, pa ak i sa vojnom vetinom, gde ni jedan vojnik nikada nije izgubio bitku! Istina j e d a e u devet sluajeva, od moguih deset, astrolog, pogledavi u neznanca, moi da odredi as u koji se ovaj rodio. To mora biti nagaanje, poto ne vidimo na koji je nain posao obavljen, i da li je mogue da bude obavljen. Oigledno uporite racionalistike filozofije jeste da, ako tano ne znamo na koji se nain stvari deavaju, moramo porei injenicu i da se one uopte deavaju, pa iako filozofija nije u stanju da zamuri pred stvarnou, moramo im dozvoliti da rizikuju. Promiljanje o ovoj preuzvienoj mudrosti predstavlja garanciju ljudskog napretka; ona nas podsea na sunce koje izlazi iza vrha mone piramide od stenja i leda, prekrivena veitim snegovima. Istina je da u svakoj prilici najdarovitiji astrolog daje, nadahnut boanskom mudrou, dobar, srdaan, promiljen, nepristrasan i mudar savet, jer je injenica da svoj ivot pr ovodi razmiljajui o najplemenitijim prirodnim fenomenima, tako da njegova Dua ne moe nita drugo nego da daruje; tano je i da eminentni astrolog moe svojim savetom stotinama ljudi da sauva ivot, ast i imanje. Ali, ta dokazuju ove injenice? ta bi trebalo da mislimo o oveku koji je za svoj ivot nepoteno zaraivao kockajui se u Vol Stritu, krivotvorei antikvarni nametaj, trujui hranu, ruei puteve ili proizvodei ratno oruje? Zbog ega je takav ovek podlac, va ralica? B esposleni be dnik svoje dnevno "zlo" okonava za osamnaest sati, da bi narednih est proerdao u razvratnom snu. ta initi? Hvala bogu, nae, na neki nain, izvitopereno doba poseduje proseno delotvoran policijski s istem. U r edu, onda poaljimo de tektivku a strologu; ne ka ue oiju crvenih od plakanja; neka se trese i jecajui izgovori da je njeno dete na umoru i da su svi lekari izgubili nadu. Moda e astrolog, zbog svojih podlosti i prepredenosti, koje su mu omoguile da hiljadama ljudi ot me nova c, bi ti dovol jno l ud da izusti nekoliko rei utehe. Zatim, stvar je jednostavna; pravda m oe da bude z adovoljena. P olicija s tupa u a kciju, t e s lede k azne i z atvor. D etektivku hvale zbog mudrog smiljenog plana; plata joj se poveava, a Slobodni Ljudi paradiraju, pevajui na suncu i idui ka Gradu koji je Bog. Vreme j e s uvie prepredeno, sentimentalno, previe tolerantno da bi se otro obraunalo sa zloinom. Danas ak i ubice imaju velikih ansi da izbegnu elektrinu stolicu; a astrolog je gori od ubice, jer on ne dodiruje samo gadno telo, nego i sam dep. Ne moemo izbei smrt, ali moemo umreti bogati. Postoji, pored astrologovog zloina, jo jedno bogohuljenje, koje nam je poznato kao Veliko i Mono Bie, sa imenom suvie svetim da bi se lako izgovaralo - Dolar. I pak zastanimo, moe da postoji dobar razlog za naklonost zakona naspram astrologa. Oigledno je da svaka zajednica moe da uniti svoje bespomone lanove, posebno ako su to ene, veajui ih ili spaljujui, dok izvesne zajednice poseduju izuzetne zapise i imaju veliko iskustvo sa vabljenjem vetica: dr ava j e na pustila ove m etode z arad dr ugih, n a pr vi po gled m anje de lotvornih, t e raspravlja o nekim mudrijim zamislima, suptilnijim motivima, nekim uzvienijim i blagorodnijim planovima za napredovanje ljudskog roda, nego to su oni koje nepromiljeni um moe da spozna. Ali, stavimo se u poloaj patriotski orijentisanog dravnika! Sedimo, nabranog ela, u agoniji intenzivnog razmiljanja, dok nam je glava meu akama, dok nam brada dostojanstveno podrhtava od manje oveanskih, a vi e bo anskih e mocija. D uboko r azmiljamo o Istini, o Lepom; s vremena na vreme uzdahnemo, im pomislimo na Nemerljivo, na Apsolut, ili na Svevinjeg. Zurimo neustraivo i smireno u svet, dok nam polu-izgovorene rei umiru na usnama sa bo anskom t ugom "Avaj, oveanstvo!" I dok razmiljamo, dolazimo do zakljuka da novac_______________________________________________________________________________________________

4

ASTROLOGY_______________________________________________________________________________________________

nije puki blagoslov. Napredak tei da oslabi moralnost Obinih Ljudi. Vrlina cveta u zajednicama u koj ima s e l judi j ednostavno pona aju, a ne staje ka da rasko r airi s voja va mpirska k rila; t ada novac moe da bude prokletstvo. Shvatamo da ga mnogi ljudi ne koriste mudro. Oni bi bili bolji bez njega. Na primer, oni koji proerdaju svoje teko zaraene dolare na zlonamernog astrologa. Takoe nije dobro ni da ga astrolog poseduje. elja za novcem ga je ve odvela u zloin; njegovo prihvatanje postaje povreda boanskih i ljudskih zakona. Da bi se onemoguio astrolog, pribeie se prvom, brzopletom i otmenom impulsu ogorenosti, a novac e i dalje ostati u rukama onih koji su, bez sumnje, bolji bez njega. Dilema, zar ne! Zar politiko mudrovanje nema reenja? Iskra sija u tim oima; obrve se oputaju sa olakanjem, a osmeh lebdi na tim mirnim, odlunim usnama. "Ja neu kinjiti astrologa", tako se Velika Ideja pomalja u velianstvenom govoru: "Ja u jednostavno predloiti Nacrt za njegovo muenje. Onda u ga tajno posavetovati kako sam mu ja Iskreni Prijatelj, i da mogu za samo nekoliko hiljada dolara da spreim da Nacrt postane Zakon. Ako ne bud e m ogao da r azume pr ednosti ovo g pl ana, j er j e nj egov um , ve rovatno, ot upeo od odanosti budalastom arlatanstvu, u ta nema sumnje, jadno bie e poverovati da u ga ja jednom, ili dvaput, progoniti i plaiti starim i blagim zakonom. Potom e se on sigurno pokoriti, i novac nee vie biti tamo gde moe da naudi, u depovima Obinih Ljudi i zlobnih astrologa, ve jedino tamo gde moe da koristi - u depu mudrog i patriotski nastrojenog Dravnika." Ako j e ova j pl an pone kad i pr opadao, k ao to bi t rebalo da bude , bi lo j e t o i z r azloga to j e Astrolog vr lo esto tvrdoglavo nepopustljiv pred zdravorazumskim stvarima, kao i to su mu nepristupani lepo ponaanje i dobar ukus. On moe ak i da izjavi, pakosno kao kue, koje je banda nestanih deaka priterala u kripac, da bi pre iao u zatvor: "Nije ba uputno biti slobodan u zemlji sa takvim vladarima". Tako plahovit ovek je spreman na neoprostivi greh, na izvitoperenost du e, pr eteno s atansku. T akvi l judi s u opa sni po D rav