of 14 /14
L L I I B B E E R R D D C C L L X X X X I I v v e e l l P P Y Y R R A A M M I I D D O O S S RITUAL SAMOINICIJACIJE TEMELJEN NA FORMULI NEOFITA

Alister Krouli - Liber Dclxxi Vel Pyramidos

Embed Size (px)

DESCRIPTION

misticizam

Text of Alister Krouli - Liber Dclxxi Vel Pyramidos

 • LL II BB EE RR DDCCLLXXXXII

  vveell

  PPYYRRAAMMIIDDOOSS

  RRIITTUUAALL

  SSAAMMOOIINNIICCIIJJAACCIIJJEE TTEEMMEELLJJEENN NNAA FFOORRMMUULLII

  NNEEOOFFIITTAA

 • VV AA.... AA.. ..

  PPuubblliikkaacciijjaa uu KKllaassii DD

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  2

  OORRDDOO TTEEMMPPLLII OORRIIEENNTTIISS SSRRBBIIJJAA

 • 000000.. GGRRAADDNNJJAA PPIIRRAAMMIIDDEE Magiar sa tapom. Na Oltaru su Mirisi, Vatra, Hleb, Vino, Lanac, Bi, Bode i Ulje. Levom rukom uzima Zvono: Pozdrav! Asi! pozdrav Hoor-Apep! Neka Tiina oplodi govor. Dva udarca u Zvono. Terajui Spiralni Ples: Rei protiv Sina Noi Tahuti govori u Svetlu. Znanje i Mo, blizanci ratnici, tresu Nevidljivo; Oni valjaju na komade Tamu; Materija sjaji, zmija. Sebek je ubijen gromom - Svetlost se probija odozdo. On ide na Zapad, u centar osnove Trougla (m), Asi (a), i Hoor (c): O ti, Vrhu Ravni, S glavom Ibisa i Feniksovim tapom I Krilima Noi! ije zmije napinju Njihova tela, vezujui Onostrano. Ti u Svetlu i u Noi Si Jedan, iznad njihove pomerajue siline! On postavlja tap, itd. na Oltar, biuje se po zadnjici, Bodeom urezuje (jednakokraki) krst na prsima i stee Lanac Zvona oko ela govorei: Bistra Vodo! Neka tvoj tok Proisti moju - limfu, modinu i krv! Pomazujui Rane (Svetim Uljem), reci: Vatra Proima! Neka Ulje Uskladi, assain, assoil! Prizivni Spiralni Ples. Tako ivot otima Vatru od Smrti, i juri

  Kovitlajui meu Suncima. Zdravo, Asi! Koraaj Putem, privei

  Pojas Zvezdane. Znak Ulazeeg. Potovanje Tebi, Gospode Rei! Znak Tiine. Potovanje Tebi, Gospode Tiine!

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ALEISTER CROWLEY

  3

 • Ponovi oba Znaka. Gospode, mirni i nemirni Iznad Beskraja, mi Te oboavamo. Tajna Re. MM .. .. .. .. MM (Plavo, narandasto, uto-zeleno, uto, narandasto, plavo) Zvono. Jer od Tiine tapa Do Govora Maa, I ponovo natrag do Onostranog, To je patnja i Nagrada. To je Put a w h - Ho! To je Put ! Zvono. Zdravo Asi! Pozdrav tebi, ti Toku tapa! Alfa i Delta (se) ljube i dolaze Za Peticu koja hrani Plamen! Zvono. Zdravo Hoor-Apep! ti elini Mau! Alfa i Delta i Epsilon Susreli su se u Seni Stuba I u Joti su najavili To desetorostruko jezgro i plamenu krunu. Zdravo Hoor-Apep! Neizgovorljivo Ime! Tako je Velika Piramida dostojno izgraena.

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  4

 • 11.. IINNIICCIIJJAACCIIJJAA

  Prvi Stub Ja ne znam ko sam; Ja ne znam odakle dolazim; Ja ne znam kuda idem; Ja traim - ali ta, ne znam! Ja sam slep i ogranien; ali uo sam pla Kako odzvanja kroz Venost; Ustani i sledi me! Kandidat je jo uvek vezan i sa neprovidnom kapuljaom na glavi: Asar Un-Nefer! Ja prizivam etvorostruki Uas Dima. Otvaram Pakao! jezivom Rei Moi - koju je Set-Tifon uo - SAZAZ SAZAZ ANDATSAN SAZAZ (Izgovori obrnuto. Ali to je vrlo opasno, jer otvara Vrata Pakla.) Strah od Tame i od Smrti. Strah od Vode i od Vatre. Strah od Pukotine i Lanca. Strah od Pakla i samrtnog Daha. Strah od Njega, stranog Demona Koji na Pragu Ispraznosti Stoji sa svojim Zmajem Strahom da ubija Hodoasnika Puta. Tako ja prolazim Snaan i Oprezan, Napredujem Postojano i Snalaljivo, Po pravom Putu, inae bi Zamke Straha Bile sigurno Beskonane.

  Prolaenje pored Drugog Stuba (Zateturaj se i padni natrag na zemlju. Prilagodi pokrete reima.) Asar! ko mi stee grlo? Ko me sputava dole? Ko probada srce moje? Ja nisam vredan da proem kroz Ovaj Stub Dvorane Maat. (Rubrika kao i pre) Bistra Vodo! Neka tvoj tok Proisti moju - limfu, modinu i krv! Bi, Bode i Lanac Oistite telo, prsa i mozak!

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ALEISTER CROWLEY

  5

 • Vatra Proima! Neka Ulje Uskladi, assain, assoil! I dalje u poloaju mrtvaca: Jer ja dooh sa svim tim bolom, Da traim pristup u Svetilite. Ja ne znam zato - ja pitam uzalud Dok ne bude da sam Tvoj. Ja sam Mentuov istinu-govorei brat, Koji je Gospodar Thebe od roenja: - O moje srce! srce moje majke! O srce koje sam imao na zemlji! Nemoj ustati protiv mene u svedoenju! Ne protivi mi se, kao sudija, u mom traganju! Ne optuuj me sada da sam neodgovarajui Pred velikim Bogom, stranim Gospodom Zapada! (Promeni sledei deo u svoj moto (Magiko Ime). Pravilno itaj i izgovaraj.): Govori arobne rei za Ou Mh - Neka on cveta U mestu vaganja srca Gde se, u movari mrtvih, krokodili hrane Telima izgubljenih, gde Zmija izvire. Jer iako u se sjediniti sa Zemljom, U Najunutarnijem Svetilitu Neba sam ja. Bio sam Gospodar Thebe od svog roenja; Zar da umrem kao pas? Ti nee dopustiti da umrem. Ali moj Khu, koji izbija krokodilima zube Bie moan u nebu uvek i zauvek! Zaista! ali ja sam budala, drhtavac!

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam laljivac i vetac.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam tako nestalan da prezirem uzde.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam neastan, bludan i jalov.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam grub i glup kao vo.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam tup i tvrdoglav kao magarac.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam nepouzdan, okrutan i sulud.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam budala, lakouman i nitavan.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam slabi i kukavica; ja sam beskimenjak,

  Ja sam pod Senkom Krila! Ja sam buva, i picajzla.

  Ja sam pod Senkom Krila!

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  6

 • Ja sam deronja i nalokani pijanac; Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam satir i sodomit. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam nestalan i sebian kao More. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam predmet poroka i tatine. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam nasilnik i ja sam straljivko, Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam slep i kastriran. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam besna vatra gneva - ne mudriji! Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam hulja, raspikua i gulikoa. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam nejasan, neiskren i nula. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam prostak, podlac i glup. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja nisam oznaen belim Plamenom Daha. Ja sam pod Senkom Krila!

  Ja sam Izdajica! - umirem izdajnikom smru! On je ubijen Maem.

  Ja sam pod Senkom Krila! Ovo poslednje podie Kandidata uspravno. Prizivni spiralni ples. Daj da sada koraam Putem, privei Pojas Zvezdane! Na Severozapadu Asar! ko mi stee grlo? (itd., do "Uskladi, assain, assoil") Na Severu. Gledaj Horusa. Duo, svladavanje straha je tvoje ime! Gospode Bogova! Strani Gospode Pakla! Ja sam doao. Ja Te se ne bojim. Tvoj plamen Je moj da talasa moje deviansko bajanje! Ja Te znam, i ja prolazim kraj Tebe. Jer vii od Tebe sam Ja! Na Jugoistoku Asar! ... (Rubrika kao i pre)

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ALEISTER CROWLEY

  7

 • Na Jugu. Gledaj Izidu. Patnja koja izjeda duu! Branik Bogova! Kraljica plavog neba! To je Tvoje Ime. Ja dolazim, proveri I proi! Ja Te znam, Gospo Teen-a! Ja Te znam, i prolazim pored Tebe. Jer vii od Tebe sam ja! Na Severoistoku Asar! ... (Rubrika kao i pre) Na Istoku. Gledaj Tota. Tiina. Na Jugozapadu. Asar! ... (Rubrika kao i pre) Na Zapadu. Gledaj Prirodu. (Kandidat meditira o sopstvu, u tiini.) Ja te vie neu gledati, Jer Fatalnost je tvoje Ime. Odlazi! Lana Utvaro, ti e proi pred Namrtenim elom Sunca. Ja te znam; i ja prolazim kraj tebe. Jer vii od Tebe sam ja. Na Oltaru. Oblikujui Heksagram. Sada svedoite vi na Zemlji, Due, Vodo i Crvena Krvi! Svedoi Gore, sjajna Bebo Roenja, Duhu i Oe - koji ste Bog! Kao Beba u jajetu, budui roena. Jer Tiina je dostojno zaeta I Tama dostojno u poivalite odneena; Pokriva je oblikovan u mojoj Misli, Najintimnije Svetlo je na mojoj glavi. Odvezuj (kapuljaa jo ostaje na glavi). Znak Ulazeeg. Napad! Ja se hranim snanim lavovima. Ja! Nad Sebom je Strah, stanovnici su uplaeni, Vidi sjajnu estinu Gospoda! Znak Tiine

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  8

 • Odbrana! Ja zatvaram usta Sebeku, irim Svoj strah Nilom, kojeg Asar nije obuzdao! Vidite moj sjajni Mir, vi stvari gnusne. Jer gle! Bogovi su odvezali moje ruke: Asar stoji osloboen. Zdravo, Asi, zdravo! Hoor-Apep uzvikuje - Sada ja Sin oveka ustajem I sledim - mrtav gde Asar lei! Lezi u Znaku Obeenog oveka: Ja pozlaujem moje levo stopalo Svetlom. Ja pozlaujem moj Falus Svetlom. Ja pozlaujem moje desno koleno Svetlom. Ja pozlaujem moje desno stopalo Svetlom. Ja pozlaujem moje levo koleno Svetlom. Ja pozlaujem moj Falus Svetlom. Ja pozlaujem moj lakat Svetlom. Ja pozlaujem moj pupak Svetlom. Ja pozlaujem moje probodeno srce Svetlom. Ja pozlaujem moje crno grlo Svetlom. Ja pozlaujem moje elo Svetlom. Ja pozlaujem moj Falus Svetlom. Trostruka zvezda krstom-krunisana, uzdiem se ja Uesnik Misterija. Ustajui u Znaku Mulier Asar Un-Nefer! Ja sam Tvoj, ekam Tvoju Slavu u svetitu. Tvoja mlada, tvoja devica! Ah, moj Gospode. Probodi Duh Svojim Maem Asar Un-Nefer! uzdigni se u meni, Tvom najbliem izabraniku Doi! O doi sad! Ja ekam, ja ekam Strpljiv-nestrpljiv rob Sudbine, Otkupljen Tvojim pogledom. Doi sad, doi sad Dotakni i uputi ovo gorue elo. Asar Un-Nefer! u svetilitu Uini me potpuno Tvojim Ukloni kapuljau. Ja sam Asar - jedini dostojan Sedeti na Dvojnom Prestolu. Moj je napad, i moja je odbrana: I oni su jedno! Zato, ustani i poi! Jer ja sam Gospodar svoje Sudbine, Potpuno Iniciran. Tajna Re:

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ALEISTER CROWLEY

  9

 • MM .. .. .. .. MM Rei su dostojno izgovorene: Dela su dostojno izvrena Moja dua je iznova dignuta Da pozdravi izlazee Sunce. Zvoni u skladu s tim. Jedan! etiri! Pet! Zdravo! Jedan! etiri! Pet! Deset! Svi zdravo! Znak u skladu s tim. Dajem znak otvaranja Vela. Znak zatvaranja Vela. MM .. .. .. .. MM

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  10

 • 22.. PPEEAAEENNJJEE PPIIRRAAMMIIDDEE Nastavi kao u zagradama, do rei "Sunca". Magiar sa tapom. [...] U levu ruku uzima Zvono: Pozdrav! Asi! pozdrav Hoor-Apep! Neka Tiina oplodi govor. Dva udarca u Zvono. Terajui Spiralni Ples. Rei protiv Sina Noi (itd., do "Svetlost se probija odozdo".) On ide na Zapad, u centar osnove Trougla (m), Asi (a), i Hoor (c): O ti, Vrhu Ravni, (itd., do "Si Jedan, iznad njihove pomerajue siline!") On postavlja tap, itd. na Oltar, biuje se po zadnjici, Bodeom urezuje krst na prsima i stee Lanac Zvona oko ela govorei: Bistra Vodo! Neka tvoj tok (itd.) Pomazujui Rane, reci: Vatra Proima! Neka Ulje (itd.) Prizivni Spiralni Ples: Tako ivot otima Vatru od Smrti, i juri Kovitlajui meu Suncima. Terajui Spiralni Ples: Neka sada moje ruke odveu slatki I sjajni pojas Nuite!

  Oboavanje i Re. Znak Ulazeeg. Potovanje Tebi, Gospode Rei! Znak Tiine. Potovanje Tebi, Gospode Tiine! Ponovi oba Znaka. Gospode, mirni i nemirni Iznad Beskraja, mi Te oboavamo.

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ALEISTER CROWLEY

  11

 • Tajna Re. MM .. .. .. .. MM Zatim na Oltaru: Vidi! Savreni je rekao Ovo su elementi mog tela Oprobani i naeni isti, zlatni plen Mirise, Vino, Vatra i Hleb To ja jedem, istinite Svetinje Zbog Savrenstva Ulja. ini u skladu s tim. Jer ja sam odeven u meso A ja sam Veni Duh Ja sam Gospod koji ustaje osveen Iz Smrti, iji sjaj ja nasleujem Jer ja sam joj slian. Ja sam Manifestator Nevidljivog Bez mene cela zemlja Khem Kao da nije postojala. Nastavi kao u zagradama, do kraja: Jer od Tiine tapa Do Govora Maa, I ponovo natrag do Onostranog, To je patnja i Nagrada. To je Put a w h - Ho! To je Put ! Zvono. Zdravo Asi! Pozdrav tebi, ti Toku tapa! Alfa i Delta (se) ljube i dolaze Za Peticu koja hrani Plamen! Zvono. Zdravo Hoor-Apep! ti elini Mau! Alfa i Delta i Epsilon Susreli su se u Senci Stuba I u Joti su najavili To desetorostruko jezgro i plamenu krunu. Zdravo Hoor-Apep! Neizgovorljivo Ime! Zvono.

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  12

 • Zdravo, Hoor! Zdravo, Asi! Zdravo, Tahuti! Zdravo Asar Un-Nefer! kroz razgrnut Veo. Ja sam Ti, zaogrnut svim Tvojim sjajem Khabs-Am-Pekht.

  ****** ********** ******

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  ALEISTER CROWLEY

  13

 • PPrreeppiissiivvaaeevvee bbeelleekkee.. Ovaj tekst Liber Piramidos je sastavljen od dve glavne publikovane verzije (iskucana bez izvora navedena u magazinu Sotihs, St. Albans 1976, i rukopis prosveenog manuskripta (verovatno onog na koji se navodi u "Don sv. Don") u Ekvinoksu IV (1), Komentari na Svete Knjige, York Beach, Mejn, 1996), i od rukopisa za koji se veruje da ga je pripremio Kroli od prvog nacrtnog rukopisa. Ne smatra se da je ovo taj tekst; u svakom sluaju, najblia stvar koju imam za prvobitni izvor je faksimil u Ekvinoksu (jedna stranica koja izgleda kao prvi nacrt rukopisa je nepaljivo ukljuena u kompilaciju O.T.O. Rituali i Sex Magika sreenih od strane P.R. Keniga i A.R. Nejlora (Thame, Oxon.: I-H-O, 1999)). Jedna varijanta koju u ovde pomenuti je ta da se na kraju odeljka "Obeeni ovek", dvostih "Trostruka zvezda krstom-krunisana, uzdiem se ja" pojavljuje u prvom nacrtu rukopisa i kucanog teksta napravljenog od njega, ali se ne pojavljuje u kasnijim revizijama. Naslov sledi tampu u Ekvinoksu, mada je publikacija u Sothis dala slian naziv, koji prati kucanu verziju koja je preivela. Re MM .. .. .. .. MM se veruje da je MMUUAAUUMM (etvrta taka i uto-zelena traka u ifri predstavlja skriveni jod koji se ne izgovara niti se broji u enumeraciji: u Hebrejskom, \\wwaawwmm = 93). Koliko mogu odrediti, izgovara se sa ravnomernim izlazeim dahom, poinjui sa zatovernim usnama, polako otvarajui usta do maksimuma, zatim ih zatvarajui opet; tako ona predstavlja potpun tok daha, i po analogiji "uzdizanje Govora iz Tiine, i povratak u nju na Kraju" (Liber CL).

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  LIBER DCLXXI VEL PYRAMIDOS

  14

  OORRDDOO TTEEMMPPLLII OORRIIEENNTTIISS SSRRBBIIJJAA