Altrad Liv - SRB

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Altrad Liv - SRB

Transcript

 • ALTRAD LIV

  ALTRAD LIV Proizvodnja in prodaja mealnikov d.o.o

  Sveti Jurij 18a, 9262 Rogaovci, Slovenija

  tel.: ++ 386 2 55 88 430, fax: ++ 386 2 55 71 075

  MLZ 125 NG

  MLZ 145 NG

  MLZ 130 NGMEA

  LN

  IK B

  ETO

  NA

  CO

  NC

  RETE M

  IXER

  BE

  NE

  TO

  IRA

  BETO

  NM

  ISC

  HER

  SRBSRB

 • POTOVANI KUPE,

  kupili ste novu mealicu za beton. Da ste ispravno odluili, garantujemo vam naom tradiciom i dugogodinjim iskustvom.Osigurali smo kvalitetnu izradu po strogim evropskim propisima, koji Vam sa potovanjem tehnikog upustva, osigurava siguran rad.

  Mealica je namenjena za pripremu graevinskih materijala.

  ZNAENJE SIMBOLA NA MEALICI

  Pre upotrebe obavezno proitati uputstvo za upotrebu mealice.

  Pre svake popravke, mealicu obavezno iskljuiti iz elektine mree.

  Pre skidanja poklopca sa ormaria, mealicuobavezno iskljuite iz elektrine mree.

  Podmazivanje pogonskih zupanika ni u jednom sluaju nije dozvoljeno.

  Dodirivanje unutranjosti bubnja za vreme okretanjabubnja, je opasno i zato zabranjeno

  Primenom uputstva za upotrebu i preporuke za rad i odravanje, Vam osigurava siguran rad i dug vek trajanja mealice.

  SADRAJ BROJ STRANICEElektrina sigurnost 16Mehanika sigurnost 16Sigurnosno upozorenje 16Tehniki podaci 17Priprema mealice za rad 17Rad sa mealicom 18ienje i odravanje 19Skladitenje mealice 19Garancijska izjava 20Spisak rezervnih delova 76

  SRB

  15

 • Mehanika sigurnost

  Sigurnosno upozorenje

  UPOZORENJE!!! Mealica sa dvojnom izolaciom.

  Mealica je izraena po vaeim propisima. Dvojna izolacija osigurava potpunu sigurnost od elektrinog udara i moete je spojiti na Elektinu mreu bez dodatnog osiguranja.

  Prilikom konstruisanja mealice, smo osigurali potpunu sigurnost korisnika. Sva opasna mesta su zatiena ili izvedena tako da se mogunost povrede otkloni.

  Sa mealica se ne smije skidati zatita koja osigurava siguran rad.

  Ormari elektromotora mora biti zatvoren za vreme rada mealice.

  Zabranjeno je dirati unutranjost bubnja za vreme okretanja bubnja.

  Prikljuni kabal na elektrinu mreu ne sme biti oteen.

  Kabal poloiti tako da je nemogue otetiti ga, a posebno paziti da samu mealicu ne postavite na kabal.

  Punjenje i pranjenje bubnja dozvoljeno je samo za vreme okretanja bubnja.

  Uklapanje mealice dozvoljeno je samo ako je bubanj prazan.

  Upotreba mealice u eksplozivnoj atmosferi je zabranjena.

  Pri svakoj popravci obavezna je ugradnja originalnih rezervnih delova, tako da bi se dvojna izolacija osigurala po zavretku popravke.

  Elektrina sigurnost

  SRB

  16

 • TEHNIKI PODACI

  Tip mealice130 NG

  MLZ 125 NG 145 NG

  Dimenzije visina (mm) 1340 1340 1340visina (sputena) (mm) 870 870 870duina (mm) 1140 1140 1140irina (mm) 720 720 720

  Teina mijealice ( kg ) 44 50 53Zapremina bubnja ( l ) 125 130 145Radna zapremina ( l ) 89 96 110Napon (naizmenini) ( V ) 230 230 230Nazivna snaga (S6 10%) ( W ) 600 600 600Nazivna struja ( A ) 2,7 2,7 2,7Buka mijealice (prazna) (dB-A) 86 86 86

  Priprema mealice za rad

  Montaa mealice

  Mealica se isporuuje u sloenom stanju. Pre poetka rada potrebno je mealicu postaviti u radni poloaj.Kad se odstrani ambalaa odvijamo maticu (4). Mealicu najpre uhvatimo pozadi za ormari (33) i dignemo ga. Istovremeno otvorimo sklop sa dva toka (5) i fiksiramo ih. Posle toga dignemo mealicu sa prednje strane. Uhvatimo za ruicu (9), moramo paziti da se ne okrene i za vreme dizanja otvorimo nogu (1). Po zavretku postavljanja mealice u radni poloaj, zategnemo maticu (4).Montau obaviti paljivo da vam se mealica kod optereenja ili kod prevoenja ne sklopi.

  Elektrino prikljuenje mealice

  Za prikluenje mealice na elektrinu mreu upotrebiti kabal s presekom minimalno 3 x 21,5mm . Taj presek je optimalan do duine od 25m. Ako je prikljuni kabal dui,

  2popreni presek mora biti 3 x 2,5mm .Utinica na koju prikljuujemo kabal mora biti osigurana sa 10A osiguraem.Dodatna zatita za osiguranje elektromotora nisu potrebne jer je motor osiguran sa ugraenim termo prekidaem. Termo prekida je povezan sa glavnom sklopkom koji automatski zaustavi delovanje elektromotora ako dolazi do pregrevanja.

  17

  SRB

 • SRB

  Mealicu postavimo na ravno, tvrdo tlo, jer bi nam mogla propasti u tlo i prevrnuti. 0 Maximalni dozvoljeni nagib terena je 10 .

  0 Dozvoljeni nagib od 10 odgovara razmaku viska ili libele 70mm od donjeg Ruba ormaria.

  Prikljuak na mreu izvedite sa neoteenim kablom koji mora biti odmotan i postavljen tako da nije izloen oteenjima. Mealicu uklopite sa prekidaem, to je mogue samo kad je pod elektrinim naponom. Kod svakog prekida elektrine struje sklopka se sama iskopa i kod ponovnog uspostavljanja elektrine struje moramo ponovo pritisnuti na sklopku ako elimo da mealica nastavi rad.Bubanj mealice postavite u poloaj koji je zavisan od materijala koji elimo meati.Kad smo to napravili i bubanj se vrti moemo ga nesmetano puniti. Predlaemo sledei redosled rada:! Najpre nalijemo jedan deo vode, polovinu ljunka ili pesak i sav dodatni materijal

  (npr. cement, kre...)! Kad se to malo promea, dodamo ostatak vode i ostatak ljunka ili peska.

  Punjenje i pranjenje bubnja je dozvoljeno samo ako se bubanj vrti.Mealicu premetamo po gradilitu pomou tokova i ruice, dok bubanj mora biti okrenut prema gore.Za potpunu sigurnost pri radu moramo potovati i uputstvo proizvoaa dodatnih materijala ( cementa, krea i drugih).

  Rad sa mealicom

  18

 • Mealicu skladitimo u prostoru gde je mogunost mehanikog oteenja minimalna. Preporuujemo da mealicu pre skladitenja sloite da vam zauzme to manje prostora. Dugotrajno skladitenje zahteva zatvoren i suv prostor. Kratkotrajno skladitenje ne zahteva nikakav za to posebno namenjen prostor. Temperatura skladitenja kree se u

  0 0granicama od -30 c do 50 c .

  Skladitenje mealice

  ienje produuje ivotni vek mealice i zato je treba to pre temeljito oistiti. S mlazom vode i mekanom etkom oistimo spoljne povrine mealice. Pri tome ne skidamo malter sa otrim predmetima jer bi tako lako otetili lakirane povrine. Unutranjost bubnja peremo takoe po zavretku rada s mlazom vode pod pritiskom da u potpunosti odstranimo ostatke marerijala kojeg smo meali.Kod ienja vodimo brigu o tome da mlaz vode ne usmerimo u pravcu otvora na ormariu jer ormari nije izraen tako da bi sprijeio prodor vode.

  Odravanje mealice je jednostavno i smanjeno na minimum:

  ! povremeno pregledati zategnutost vijaka i matica! redovno kontrolisati napetost pogonskog remena (37) i po potrebi izvriti zatezanje.

  Zatezanje se odvija tako da odvijemo matice na vijcima koji privruju ormari elektromotora na okvir i elektromotor zajedno s ormariem potisnemo prema dole. Ponovo pritegnuti matice . Sve potrebne popravke mealice su dozvoljene samo od strane za to osposobljene osobe i s originalnim rezervnim delovima.

  Pred svakim ienjem ili popravkom, mealicuobavezno iskljuiti iz elektrine mree.

  ienje i odravanje

  19

  SRB

 • SRB

  ALTRAD LIV

  GARANCIJSKA IZJAVA

  Izjavljujemo:

  ! da e proizvod u garantnom roku raditi besprekorno ako se

  budete pridravali datih uputstava;

  ! da emo osigurati servis i potrebne rezervne delove za

  proizvod u garantnom roku i jo 5 godina po isteku garancije;

  ! da emo u garantnom roku o svom troku, ukljuujui i

  trokove transporta za reklamirani proizvod, osigurati

  popravak kvara i nedostataka u roku koji ne sme biti dui od

  45 dana

  Mealicu koju u spomenutom roku ne budemo popravili, na Va

  zahtev emo zameniti novom.

  Trokovi prevoza se priznaju u visini eleznikih ili potanskih tarifa.

  Garancija vai od dana kada je mealica kupljena, to se dokazuje s

  potvrenim garantnim listom i potvrenim raunom.

  Molimo Vas, da prilikom prijave kvara obavezno navedete: naziv i tip

  Proizvoda, datum kupovine, opis kvara i tano ime korisnika.

  GARANTNI ROK je 24 meseci

  Garancija se ne priznaje:

  ! radi nestrunog rukovanja i nedozvoljene upotrebe kod

  preoptereenja mealice.

  ! radi nepotovanja pismenih upustava koje je dao proizvoa

  ! ako neovlatena osoba bez pismenog pristanka proizvoaa

  vri popravku

  20

 • 81818

 • 1. Noga 64117 25. 92840

  2.Vijak M10 x 70 92129 26. Vijak M8 x 25 24461

  3. Podloka A10 10236 27.

  4. Matica M10 13368 28. 65015

  5. Sklop 92341 29. z48 93424

  6. 80325 30. Leaj 10454

  7. fi 20 96532 31. Vijak PT 50684

  8. Sklop gornji 66116 32.

  9. 64044 33. 50689

  10. Vijak M12x45 69094 34. 50810

  11. Matica M12 21140 35. z20 10698

  12. 36. 50691

  13. Matica M8 25898 37. 80062

  14. Podloka A8 11981 38. Vijak 50692

  15. Vijak M8 x 70 10136 39. Elektromotor 50687

  16. 64062 40. 50690

  17. 64040 41. Vijak PT 50684

  18. Jaram 66119

  19. 64054 MLZ 145 NG

  20. Leaj 92750

  21. z30 10475 8. Sklop gornji F1293

  22. Vijak M10x20 10586 9. Volan 69123

  23. 64118 24. Posuda 40405

  24. Posuda 64120 (130)

  24. Posuda 80622 (125)

  Venac zupasti

  ivija opruna 10139

  Zupanik pogonski

  donji Osigura

  Toak

  Osigura

  Prekida 41234

  Ruica Ormari

  Pogonska osovina

  Osigura

  Ruka gumena 68640 Remenica

  Remen

  Obujmica Poklopac ormaria

  Opruga

  Poklopac

  Osigura

  Kutija

  SRB

  76

  Page 1Page 2Page 3Page 4P