AM | Inspiring Space #2

 • View
  236

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Onbeperkt houdbaar | De weg naar duurzame gebiedsontwikkeling

Text of AM | Inspiring Space #2

 • inspiring space | Een uitgave van AM | Jaargang 1 | Nummer 2 | Oktober 2008

  Onbeperkt houdbaarInspiring Space

  De weg naar duurzame gebiedsontwikkeling

  Verder in dit nummer Nieuwe energieconcepten Peter Krop over de voordelen DNA van de plek Drie gebiedsontwikkelingen en de visie van AM

  In beweging Ellen Masselink Natuurlijk Duurzaam De duurzaamheidsagenda van AM Archidoc Panorama De Hameij van architect Jo Crepain

  De wandeling Het tweede leven van mijnstad Heerlen Terug in de tijd Houtskeletbouw in Nieuwegein Stapvoets Joop Slangen in Haarlem

  o v e r d e g r e n s

  Sustainable New YorkBig Apple langs groene meetlat

  Jacqueline Cramer & Frans Evers Klaas van Egmondt w e e - g e s p r e k i n t e r v i e w

  Stoppen met groeien?Nederland 2040: het duurzame perspectief

 • Foto cover

  De knoflookpad in volle glorie.

  De populatie van deze diersoort

  is in de tweede helft van de

  twintigste eeuw in Nederland

  achteruit gegaan door verzuring

  van het water en verdroging

  van de bodem. Inmiddels lijkt

  het diertje zich langzaam te

  herstellen.

  Bedreigde dieren en ruimtelijke

  transformaties, ecologie en

  economie; vijand of vriend? Hoe

  dan ook is er alle aanleiding om

  karikaturen en verkokerd denken

  te doorbreken.

  Beeld Digital Nature

 • 630

  Inhoud

  Twee-Gesprek

  AM werkt al de nodige jaren aan de

  integratie van project- en gebiedsontwik-

  keling met nieuwe energieconcepten.

  Energie is daarmee niet voor niets

  benoemd als n van de vier pijlers onder

  de AM-strategie Natuurlijk Duurzaam.

  Peter Krop, lid van de hoofddirectie van

  AM, geeft een nadere toelichting. We zijn

  de pioniersfase voorbij en gaan de

  opgedane en geteste kennis nu gewoon

  als nieuwe standaard toepassen.

  New York vreet energie; in de hete zomer

  om de stad te koelen en in de koude

  winter om de stad te verwarmen.

  Tegelijkertijd is de ambitie om de stad

  groener en leefbaarder te maken

  bijzonder groot. Een ambitie die wordt

  gedragen door burgers, marktpartijen en

  het stadsbestuur. Inspiring Space legde

  de Big Apple langs de groene meetlat:

  van het duurzaamheidsplan PlaNYC 2030

  tot en met de bouw van groene wolken-

  krabbers.

  Jacqueline Cramer en

  Frans Evers over

  de duurzame toekomst

  van Nederland

  Groen, rood en blauw strijden om

  voorrang bij de inrichting van Nederland.

  Waarop moeten de accenten worden

  gelegd en waar is bijsturing noodzakelijk?

  Het kabinet Balkenende heeft ingezet op

  een duurzame ontwikkeling van de

  Nederlandse delta, maar hoe verhouden

  de ambities en de eerste resultaten zich

  tot elkaar? Frans Evers, oud-directeur van

  Natuurmonumenten, bevraagt minister

  van VROM Jacqueline Cramer naar de stand

  van zaken. Een gesprek over de verant-

  woordelijkheden n acties van overheid,

  markt en burgerij.

  Natuurlijk Duurzaam

  Peter Krop over

  de voordelen van nieuwe

  energieconcepten

  NYC wordt green

  De duurzame verbouwing

  van een metropool

  35

  inspiring space 1

 • Inhoud

  81

  6178

  58

  In beweging

  Van publiek naar privaat

  Ellen Masselink werkte bij de Dienst

  Landelijk Gebied al aan diverse

  gebiedsontwikkelingen. Die ervaring

  komt haar goed van pas in haar nieuwe

  functie als directeur Groen door Rood

  bij AM. Na een leven aan de publieke

  zijde is dit haar eerste kennismaking

  met het werken aan de private kant.

  Een gesprek over slagvaardigheid, het

  mooier maken van Nederland en de

  meerwaarde van publiek-private

  samenwerking.

  Economie versus ecologie

  Klaas van Egmond over

  Nederland in 2040:

  laten voortwoekeren of

  in banen leiden

  Hoe zorgen we ervoor dat Nederland

  leefbaar is en blijft voor toekomstige

  generaties? Het is een thema dat Klaas

  van Egmond, tot voor kort directeur van

  het Milieu- en Natuurplanbureau, zeer

  na aan het hart ligt. Hij gaat onder

  meer in op de wisselwerking tussen

  economische groei en de duurzame

  inrichting van ons land. Als we blijven

  groeien, moeten we accepteren dat ook

  het laatste stukje natuurgebied op een

  gegeven moment verdwijnt.

  Energie, klimaat, natuur en cultuur

  De duurzaamheidsagenda

  van AM

  Rene Hoogendoorn, directeur

  gebiedsontwikkeling van AM, legt uit

  hoe de strategie Natuurlijk Duurzaam

  is opgebouwd. Energie, klimaatbesten-

  digheid, natuur en cultuur: die vier

  elementen staan centraal bij de

  projecten van deze gebiedsontwik-

  kelaar. Rene Hoogendoorn benadrukt

  daarbij de noodzaak om fysieke en

  sociale kwaliteit te verbinden in een

  integraal kwaliteitsbegrip.

  inspiring space2

  Archidoc

  Architectuur en

  energiezuinigheid in Weert:

  Panorama De Hameij van

  Jo Crepain

  Op de plek van het voormalige Wilma-

  hoofdkantoor in Weert is een markante

  toevoeging aan de skyline van deze

  Limburgse stad ontstaan: Panorama De

  Hameij. Een schepping van de Antwerp-

  se architect Jo Crepain, die de afgelo-

  pen jaren in Nederland een behoorlijk

  oeuvre opbouwde. Veel van zijn pro-

  jectmatige woningbouw realiseerde hij

  aan deze zijde van de grens. Panorama

  De Hameij is niet alleen architectonisch

  verantwoord, maar legt ook in energie-

  technisch opzicht de lat hoog.

  Royaal wonen met een minimale

  CO2-uitstoot. Met een fraai uitzicht

  bovendien. En de haven voor de deur.

 • En verder

  in dit nummer...

  Geeft Peter Noordanus, directievoorzit-

  ter van AM, zijn visie op de dilemmas

  van duurzame verstedelijking. Hij

  bepleit een modernisering van de wet

  stad en milieu.

  Maken we een wandeling met archi-

  tect en voormalig stadsarchitect Joop

  Slangen door Haarlem. Slangen heeft

  zijn roots in het zuiden van Nederland,

  maar blijkt in het bourgondische

  Haarlem ook prima uit de voeten te

  kunnen.

  Staan we stil bij drie duurzame

  gebiedsontwikkelingen waar AM bij

  betrokken is: Perkpolder (een combi van

  nieuwe natuur, alternatieve zeewering,

  wonen en recreatie), Park Brederode

  (reconstructie van negentiende-eeuws

  park en vorming nieuw woonlandschap)

  en IJsseldelta Kampen (aanleg bypass

  IJssel en ontwikkeling blauwe woon-

  milieus).

  Ze werden gebouwd in de tijd dat de

  vraag naar koopwoningen op een heel

  laag pitje stond: het begin van de jaren

  tachtig in de vorige eeuw. Duurzaam-

  heid werd toen vooral genterpreteerd

  als energiezuinigheid en houtskelet-

  bouw leek daar een passend antwoord

  op. Het Cederhof in Nieuwegein is bijna

  dertig jaar later een intiem, groen

  woonbuurtje en staat er behoorlijk

  goed bij. Het woonerf als inspiratiebron

  voor de ontwikkeling van groene com-

  munities?

  26, 74, 114

  125

  92

  De wandeling

  Heerlen wordt

  duurzaam door benutting

  van mijnwater

  De mijnen waren ooit de levensader

  voor Heerlen en de omliggende streek.

  Na de sluiting in de jaren zeventig van

  de vorige eeuw verdween de dynamiek

  uit de stad. Maar Heerlen is op de weg

  terug. De mijnen spelen daar opnieuw

  een belangrijke, onverwachte rol in.

  Het water in de wijnen staat aan de

  basis van een duurzame energievoor-

  ziening. Inspiring Space toog naar het

  zuiden voor een nadere verkenning.

  Inhoud

  inspiring space 3

  57

  Terug in de tijd

  Houtskeletbouw in

  Cederhof, Nieuwegein

  118

 • inspiring space4

  Deze foto, genomen bij de Waal

  bij Varik, vangt in n beeld

  een veelheid aan dimensies

  die de komende jaren centraal

  zullen staan bij de inrichting

  van Nederland. Ruimte voor

  de rivieren, de noodzaak van

  hogere dijken, de aanleg van

  nieuwe natuur en de winning van

  onuitputtelijke energiebronnen

  zoals wind en zon. Dat alles gevat

  in een gebiedsgerichte aanpak.

  Voorwaar een complexe, maar

  inspirerende opgave.

 • inspiring space 5

  Onbeperkt houdbaar

  Inspiring Space twee ligt voor u. Op het eerste nummer, met als thema

  de ruimtelijke investeringsagenda voor Nederland, kregen we veel

  enthousiaste reacties. Reden genoeg voor de redactie om onverdroten

  door te gaan op de ingezette koers. Het voorliggende nummer gaat over

  een thema dat uitermate actueel is en de gemoederen volop bezighoudt:

  de duurzame inrichting van Nederland. Oftewel: het perspectief van

  Nederland 2040 en verder.

  AM heeft het afgelopen voorjaar haar duurzaamheidambities kenbaar

  gemaakt onder de noemer Natuurlijk Duurzaam en wil daarmee als een

  van de eerste marktpartijen concreet aangeven welke inspanningen zij gaat

  plegen op het terrein van duurzame gebiedsontwikkeling. Daarmee wordt

  een belangrijk bezwaar ondervangen in de discussie die de afgelopen

  tijd woedde in de vakwereld over het thema duurzaamheid: het is niet

  concreet genoeg. Collectief ontstond een zekere moeheid en verveeldheid

  over het zoveelste Al Gore of Cradle to Cradle-verhaal, zonder dat dit

  vertaald werd in concrete