AmeriHealth Caritas Pennsylvania

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of AmeriHealth Caritas Pennsylvania

 • Hng dn C nhn ca Qu v c Sc khe Tt hn

  S tay Thnh vin

  www.amerihealthcaritaspa.com

 • S tay Thnh vin

  Lin h vi b phn Dch v Thnh vin theo s 1-888-991-7200.

  www.amerihealthcaritaspa.com

  Cn bn dch? Hy gi 1-888-991-7200

  i vi TTY, vui lng gi 1-888-987-5704.

 • AmeriHealth Caritas Pennsylvania | 1

  Mc lc

  Cho mng Qu v n vi Chng trnh Bo him Y t Amerihealth Caritas Pennsylvania ......................................2

  Ly thng tin ..........................................................................4

  Bt u ....................................................................................5

  Phc li v dch v ................................................................7

  Cc dch v ca nh thuc .................................................15

  Chm sc nha khoa ............................................................18

  Cc dch v nha khoa .........................................................19

  Chm sc nhn khoa ..........................................................21

  Nhn dch v chm sc dnh cho gia nh qu v ..........23

  Cc chng trnh c bit ca Amerihealth Caritas ......27

  n v ph trch Nhu cu c bit/Nhn dch v chm sc khi qu v xa nh ...........................................................31

  S chm sc c cht lng dnh cho qu v ....................32

  Giy gii thiu ......................................................................33

  S cho php trc ...............................................................34

  Cc dch v khng c chi tr .........................................36

  Nhn cc phc li v dch v khc ...................................37

  Cc gii hn v ngoi l ......................................................39

  Thng tin v khon ng thanh ton ...............................40

  Bo him v ha n khc .................................................41

  Rt tn ...................................................................................42

  Quyn li v trch nhim ca thnh vin ........................43

  Thng bo Tm tt v cc Thng l Quyn ring t .......45

  Giy ch th trc .................................................................46

  Khi qu v cn gip ........................................................47

  Khiu ni, khiu kin v iu trn cng bng .................48

  S dng qu mc v lm dng ..........................................60

  Cc trng hp c bit .....................................................61

  Nht k y t c nhn ca ti ...............................................64

  Ghi ch .................................................................................66

  Danh sch cc s in thoi hu ch ................................67

  Chng trnh chm sc c qun l ny c th khng chi tr tt c cc chi ph ca qu v. Hy c k hp ng v S tay Thnh vin ca qu v bit nhng dch v chm sc sc khe no c chi tr.

 • 2 | S tay Thnh vin Dch v Thnh vin: 1-888-991-7200 hoc TTY 1-888-987-5704

  Cho mng Qu v n vi Chng trnh Bo him Y t AmeriHealth Caritas Pennsylvania

  Gii thiu v chng tiChng trnh Bo him Y t AmeriHealth Caritas Pennsylvania chuyn tm cung cp dch v chm sc sc khe c cht lng trong cng ng ca qu v trong hn 30 nm.

  AmeriHealth Caritas l mt t chc chm sc c qun l, thc hin b tr cc dch v chm sc sc khe m qu v v cc thnh vin c bo him ca gia nh qu v cn. Chng ti mun gip m bo qu v v cc thnh vin gia nh ca mnh c khe mnh.

  Chng ti mun m bo qu v v gia nh qu v c i x tn trng v m bo rng cc dch v chm sc sc khe ca qu v c cung cp theo cch ring t v bo mt.

  Nhim v ca chng tiNhim v ca chng ti ti Chng trnh Bo him Y t AmeriHealth Caritas l gip mi ngi:

  Nhn c s chm sc.

  Duy tr khe mnh.

  Xy dng cc cng ng khe mnh.

  Chng ti c bit quan tm n ngi ngho.

  Cch chng ti c th gip qu vNu cn gip hoc c thc mc, qu v c th:

  Gi s 1-888-991-7200 ni chuyn vi i din ca b phn Dch v Thnh vin, 24 gi mi ngy, 7 ngy trong tun.

  Truy cp trang Trung tm Thnh vin ti a ch www.amerihealthcaritaspa.com.

  Chng ti c th gip qu v gii p nhng thc mc nh:

  Ti c th nhn c s chm sc y t bng cch no?

  Ti c th chn bc s chm sc chnh (PCP v tm mt c s y t bng cch no?

  Ti c th nhn h s y t ca mnh bng cch no?

  Cc dch v v phc li no c chi tr?

  Ti c th tm hiu v cc dch v nhu cu c bit bng cch no?

  Ti phi lm g nu nhn c ha n?

  Ti c th np n khiu ni hoc khiu kin bng cch no?

  Ti c th nhn danh sch cc nh cung cp ca AmeriHealth Caritas bng cch no?

 • AmeriHealth Caritas Pennsylvania | 3Thng tin sn c 24/7 ti a ch www.amerihealthcaritaspa.com

  Cho mng Qu v n vi Chng trnh Bo him Y t AmeriHealth Caritas Pennsylvania

  Cch qu v c th gip chng tiChng ti cn qu v gip chng ti. iu quan trng l phi nh:

  Thng bo cho AmeriHealth Caritas v cc nh cung cp dch v chm sc sc khe ca qu v bit bt k thay i no c th nh hng n t cch thnh vin, nhu cu chm sc sc khe hoc phc li ca qu v. Mt s v d bao gm, nhng khng gii hn cc trng hp sau:

  Qu v mang thai. Qu v sinh con. a ch hoc s in thoi ca qu v c

  thay i. Qu v hoc mt trong cc con ca qu v c bo

  him y t khc. Qu v c mt bnh trng c bit. Quy m gia nh ca qu v c thay i. Qu v chuyn ra khi ht hoc tiu bang.

  Hy cp nht thng tin v phc li ca qu v vi cn s x hi ca qu v ti Phng H tr ca Ht (CAO). Tm hiu khi no phc li ca qu v chm dt. m bo tt c thng tin ca qu v c cp nht qu v c th duy tr cc khon phc li ca mnh.

  Hp tc vi AmeriHealth Caritas v cc nh cung cp dch v chm sc sc khe ca chng ti. iu ny c ngha l tun th cc quy nh c cung cp cho qu v v AmeriHealth Caritas v tun theo hng dn ca nh cung cp dch v chm sc sc khe ca qu v v vic chm sc ca qu v. iu ny bao gm:

  C mt ti cc bui hn vi nh cung cp dch v chm sc sc khe ca qu v.

  Hy hn khi qu v khng th c mt ti bui hn.

  Gi cho AmeriHealth Caritas khi qu v c thc mc.

  i x tn trng vi cc nh cung cp dch v chm sc sc khe ca qu v v nhn vin ca h.

  Trao i vi nh cung cp dch v chm sc sc khe nht tr v cc mc tiu iu tr ca qu v, mc qu v c th thc hin.

  Trao i vi nh cung cp dch v chm sc sc khe qu v c th hiu c cc vn sc khe ca mnh, mc qu v c th thc hin.

  Nu qu v c bt k thc mc no v trch nhim ca mnh, hoc bit thm thng tin, vui lng gi cho b phn Dch v Thnh vin.

  Hy nh: Qu v cng phi gi cho Phng H tr ca Ht (County Assistance Office, CAO) hoc Trung tm Dch v Khch hng qua s 1-877-395-8930 thng bo cho h bit nhng thay i ca qu v.

 • 4 | S tay Thnh vin Dch v Thnh vin: 1-888-991-7200 hoc TTY 1-888-987-5704

  Ly thng tin

  Trn WebChng ti ci tin qu v c th d dng tm thy ni dung mnh ang tm kim trn website ca chng ti. Hy truy cp www.amerihealthcaritaspa.com tm hiu:

  Danh b Nh cung cp Trc tuyn ca AmeriHealth Caritas Pennsylvania gip tm nh cung cp, bao gm nh cung cp dch v chm sc sc khe hnh vi.

  Phc li v dch v y t, nha khoa v nhn khoa. Phc li nh thuc v danh mc thuc. Th thng bo dnh cho thnh vin. Cc chng trnh sc khe. Thng tin gio dc sc khe trn Lin kt ca

  Qu v vi Gio dc Sc khe (Your Link to Health Education).

  Cch thc nhn dch v chm sc sc khe hnh vi.

  Thng bo v cc Thng l Quyn ring t ca HIPAA.

  Quyn li v trch nhim ca thnh vin. Th tc khiu ni, khiu kin v iu trn

  cng bng. Thng tin v cc dch v cng ng. Cc ngun tr gip dnh cho thnh vin. Nhng cu hi thng gp. Thng tin lin lc. Bng ng thanh ton.

  Nu qu v khng c truy cp Internet, phn ln thng tin ny nm trong s tay ny. Nu qu v c thc mc, vui lng gi cho b phn Dch v Thnh vin.

  Trung tm Thnh vin trn website ca chng ti sn c bng ting Anh v ting Ty Ban Nha. Qu v cng s tm thy s tay ny trn website ca chng ti bng ting Anh, ting Ty Ban Nha, ting Nga, ting Trung Quc, ting Campuchia, ting Vit v nh dng ch in ln.

  Qu v cng c th quay s 711, PA Relay, nhn dch v TTY, dch v chuyn tip Internet v dch v chuyn tip video. Ph cc cuc gi chuyn tip a phng v ng di s ging nh ph gi in a phng hay ng di

  bnh thng.

  Cng thng tin an ton dnh cho thnh vinChng ti cng c mt cng thng tin an ton cho cc thnh vin ca mnh. Cng thng tin ny an ton v ch c th c truy cp bng ti khon ng nhp v mt khu c nhn m qu v thit lp khi ng k.

  Sau khi thit lp ti khon ng nhp v mt khu c nhn m ch mnh qu v bit, qu v c th tm:

  Danh sch cc loi thuc hin ti ca mnh v thi im qu v nhn chng.

  Danh sch cc ln khm bc s gn y nht ca mnh.

  Tin s bnh l ca qu v. Th nhc v cc cuc kim tra quan trng m

  qu v cn. Thng tin v bc s ca mnh. Danh sch bc s v nh cung cp.

  Sau khi ng nhp, qu v cng c th:

  t th ID. t S tay Thnh vin. Kim tra chc chn rng chng ti c a ch

  v s in thoi chnh xc cho qu v.Truy cp www.amerihealthcaritaspa.com ngay hm nay ng k.

  Bng cc ngn ng v nh dng khcAmeriHealth Caritas c cc ti liu bng vn bn dnh cho thnh vin bng cc ngn ng khng phi ting Anh v cc nh dng khc dnh cho ngi khim th. Cc nh dng khc bao gm ngn ng Braille, bng m thanh, ch in ln, a compact (CD), DVD, a mm my tnh, v/hoc truyn thng in t. Nhng ti liu ny c cung cp min ph cho qu v. Vui lng gi cho b phn Dch v Thnh vin ca AmeriHealth Caritas theo s 1-888-991-7200 yu cu cc ti liu dnh cho thnh vin bng mt ngn ng hoc nh dng khc. Nu qu v khng ni ting Anh, chng ti c cc i din ni cc ngn ng khc khng phi ting Anh. Chng ti cng c th s dng dch v Language Line Services gip qu v. Nu PCP hoc bc s chuyn khoa ca qu v khng th cung cp thng dch vin trong cc bui hn khm ca qu v, AmeriHealth Caritas s cung cp mt thng dch vin gip qu v.Nu qu v b khim thnh hoc nng tai, s TTY ca chng ti l 1-888-987-5704.

 • AmeriHealth Caritas Pennsylvania | 5Thng tin sn c 24/7 ti a ch www.amerihealthcaritaspa.com

  Bt u

  Ghi danhKhi qu v iu kin tham gia chng trnh H tr Y t, qu v cn phi chn mt chng trnh bo him y t HealthChoices. Phng Dch v Nhn sinh (Department of Human Sciences) c mt cng ty ring c cc chuyn vin ph trch ghi danh gip mi ngi chn mt chng trnh bo him y t HealthChoices.

  Cc chuyn vin ph trch ghi danh c th:

  G

Related documents