ANALIZA Bilansa Uspjeha-II Deo

Embed Size (px)

Text of ANALIZA Bilansa Uspjeha-II Deo

ANALIZA BILANSA USPEHA Pojam i forma prikazivanja bilansa uspeha - Metode prikazivanja prihoda i rashoda - Sadraj bilansa uspeha na osnovu vaeih propisa - Analiza rashoda bilansa uspeha - Analiza prihoda bilansa uspeha - Analiza rezultata poslovanja - Raspodela finansijskog rezultata - Posledice neregularnosti finansijskog rezultata Pojam i forma prikazivanja bilansa uspeha Znaaj BU naglo poinje da raste u drugoj deceniji dvadesetog veka sa razvojem novih preduzea, konkurencije, i porastom znaaja poslovnog rezultata za budunost firme. Bilans uspeha predstavlja finansijski izvetaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za dati obraunski period iz ijeg sueljavanja se utvruje rezultat koji moe biti pozitivan i negativan. Bilans uspeha moe biti prikazan u formi jednostranog pregleda (forma liste ili tafelna forma) i u formi dvostranog pregleda (forma konta). Za bilans uspeha u formi konta obino se kae da je pregledniji, jasniji iskaz komponenti periodinog rezultata, kao i da je u neposrednoj vezi sa knjigovodstvom Veza izmeu bilansa uspeha i bilansa stanja

Metode prikazivanja prihoda i rashoda Rashodi i prihodi mogu da se prikazuju u bilansu uspeha u nesaldiranim i saldiranim iznosima. U prvom sluaju bilans uspeha se sastavlja po bruto, a u drugim sluajevima po neto principu. U bilansu uspeha sainjenom po bruto principu ne kompenziraju se pojedine vrste prihoda i rashoda ve se svaka vrsta prihoda i rashoda iskazuje posebno. Bilans uspeha sastavljen po neto principu moe da bude sastavljen na razliite naine.

Sadraj bilansa uspeha na osnovu naih propisa Rashodi, prihodi i rezultat koji se iskazuje kao dobitak ili kao gubitak Rashodi: poslovni rashodi, rashodi finansiranja i neposlovni i vanredni rashodi Poslovni rashodi (trokovi perioda): rashodi direktnog materijala i robe (nabavna vrednost prodate robe, trokovi materijala za izradu) i drugi poslovni rashodi (trokovi ostalog materijala, proizvodne usluge, trokovi goriva i energije, rezervisanja, amortizacija, nematerijalni trokovi, porezi i doprinosi pravnog lica nezavisno od rezultata, bruto zarade i ostali lini rashodi) nezavisno od momenta plaanja. Rashodi finansiranja rashodi iz odnosa sa povezanim preduzeima, kamate, negativne kursne razlike smanjenje vrednosti dugoronih finansijskih ulaganja i ostale rashode finansiranja -

Neposlovni i vanredni rashodi gubici po osnovu prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava i nematerijalmih ulaganja, gubici po osnovu prodaje dugoronih hartija od vrednosti i uea, gubici od prodaje materijala, rashodi iz ranijih godina, manjkovi, otpisi potraivanja, otpisi zaliha, vanredni otpisi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, rashodi od dugoronih rezervisanja za rizike i ostali neposlovni i vanredni rashodi.

Prihodi poslovni prihodi, prihodi finansiranja i neposlovni i vanredni prihodi Poslovni prihodi: - prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, - prihodi od aktiviranja uinaka, - prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraaja dabina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, - prihodi od doprinosa i lanarina i - drugi poslovni prihodi koji su obraunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate Finansijski prihodi prihodi od kamata, realizovanih kursnih razlika i dividendi, ostvareni iz odnosa sa povezamim pravnim licima sa uzajamnim ueem i sa drugim pravnim licima, kao i ostali finansijski prihodi

Neposlovni i vanredni prihodi dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, dobici od prodaje dugoronih hartija od vrednosti i uea, dobici od prodaje materijala, prihodi iz ranijih godina, vikovi, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja nesiskorienih dugoronih rezervisanja i ostali vanredni prihodi.

Sadrina vaee eme bilansa uspeha:A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. III. III/1 IV. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI POSLOVNI PRIHODI PERIODA (1+2+3+4+5+6 -7)

Prihodi od prodaje robePrihodi od prodaje p roizvoda i usluga Prihodi od aktiviranja uinala i robe Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. Drugi poslovni prihodi Poveanje vrednosti zaliha uinaka Smanjenje vrednosti zaliha uinaka Poslovni prihodi perioda (1+2+3+4+5+6 -7)

Smanjen je vrednosti zaliha uinaka iznad poslovnih prihoda perioda (7RASHODI DIREKTNOG MATERIJALA I ROBE Nabavna vrednost prodate robe Trokovi materijala za izradu BRUTO POSLOVNI DOBITAK (I -II) Bruto poslovni gubitak (9+II -8) DRUGI POSLOVNI RASHODI Trokovi ostalog materijala Trokovi goriva i energije Trokovi zarada, naknada zarada i ostali lini rashodi Trokovi proizvodnih usluga Trokovi amortizacije Trokovi rezervisanja za materijalne trokove Nematerijalni trokovi Trokovi poreza Trokovi doprinosa POSLOVNI DOBITAK (III - IV) POSLOVNI GUBITAK (IV III + III/1)

-8)

V. VI.

Finansijski prihodi i rashodiB. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. III. IV. FINANSIJSK I PRIH O I R ASH ODI DI FINANSIJSKI PRIHODI Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi FINANSIJSKI RASHODI Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi DOBITAK FINANSIRANJA (I-II) GUBITAK FINANSIRAN JA ( II-I)

Neposlovni i vanredni prihodi i rashodiV . I. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . II. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . III. IV . G . I. II. D . I. II. . E . N P S O N IV N E N E OL V I A R D I P IH D I R S O I R O I AH D N P S O N IV N E N E OL V I A R D I P IH D R OI D b i o p d je o o n sre sta a i n mte ln u g n o ic d ro a sn v ih d v e a rija ih la a ja D b i o p d je u e a i d g ro n h rtija o v d o o ic d ro a u o ih a d re n sti D b i o p d je o ic d ro a mte la a rija P o i iz ra ijihg d a rih d n o in Vkv i o i P o i o s a je ja o a e a i u id n n isk ri n d g ro n re e is n z riz e rih d d mn n b v z k a ja e o e ih u o ih z rv a ja a ik O li n p s v i i v n d i p o i sta e o lo n a re n rih d N P S O N IV N E N E OL V I A R D IR S O I AH D G b i p o o ura o o a ja u ic o sn v sh d v n , p d je i o is o o n sre sta a i n mte ln u g n ro a tp a sn v ih d v e a rija ih la a ja G b i p o o up d je u e i d g ro n h rtija o v d o ti u ic o sn v ro a a u o ih a d re n s G b i o p d je mte la u ic d ro a a rija R sh d iz ra ijihg d a a oi n o in Mn o i a jk v O is o rtn sre sta a o imu in k tp i b ih d v s aa Ra h d d g ro n re e isa ja z riz e s o i u o ih z rv n a ik O li n p s v i i v n d i ra h d sta e o lo n a re n s o i N P S O N IV N E N E OL V I A R D I D B A (I O IT K -II) N P S O N IV N E N E OL V I A R D I G B A (II U IT K -I) B U OR Z L A P E U RT EUTT RD Z EA B U OD B A R T O IT K B U OG B A R T U IT K D B A O IT K IG B A U IT K DB A O IT K GB A U IT K P R Z ID P I O II O E I O RN S ZD B T A OI K NT RZLA P EU EO EUTT RDZ EA N T D B A (I E O O IT K - ) N T G B A ( E O U IT K -I) U UNP I O I K P I RH D U UNR S O I K P I AH D

Elementi rashodne strane bilansa uspeha u prvoj fazi se preuzimaju oni rashodi koji su zajedno sa zalihama doneti iz prethodnog perioda. Njima se zatim dodaju trokovi tekueg perioda i oduzimaju oni trokovi koji e teretiti naredni period sistem obrauna trokova - izvren po jedinstvenoj metodologiji elementi rashodne strane bilansa uspeha - baziraju se na preuzimanju vrednosti iz bilansa stanja po onim vrednostima po kojima se one tamo bilansiraju (npr. po planskim cenama) Proces preuzimanja vrednosti iz bilansa stanja odvija se na dva mogua naina: - Prvi: smanjenje vrednosti neke realne imovine - Drugi: formiranje neke obaveze Elementi prihodne strane bilansa uspeha Kod prihodne strane bilansa uspeha znaajno je da se vrednosni iskazi objektiviziraju i iskau po segmentima i nosiocima trokova, odnosno prihoda Uslovi prodaje se ugrauju u prihodnu stranu bilansa uspeha ako se radi o prodaji na popust ili o bilo kakvim bonifikacijama problemi u praksi: -prodaja koja se realizuje pod specifinim okolnostima (npr. multilevel marketing) -realizacija pod povlaenim komercijalnim uslovima

- prihodi se naplauju avansno U svim ovakvim sluajevima javlja se nepotpuna slika za analitiko zakljuivanje, pa se ovakvi bilansi moraju preureivati kada se formira valjan analitiki zakljuak i ocena poslovne politike ANALIZA OBIMA I STRUKTURE PRIHODAVrsta prihoda 1 Prihodi od prodaje uinaka Prihodi od zakupnina Prihodi od subvencija, dotacija UKUPNO Iznos Prethodna Tekua god. god. 2 3 Struktura Prethodna Tekua god. god. 4 5 Dinamika (3 : 2) x 100 6

A N A L I ZO B IM ASIT R U K T U R E S L O V N IH IH O D A A PO PR Po s lo v n i p ri ho d i Izno s S truk t u ra D ina m ik a P retho d na Tek ua P retho d na Tek ua (3 : 2 ) x 1 0 0 go d . go d . go d . go d . 1 2 3 4 5 6 S a d o m ae g t r i ta S a ino str a no i ta rg t U K U PN O

Uspostavljanje veze izmeu prihoda i rashoda Logika koja iako izgleda ekonomski tana a pripada prolosti: prihodi i rashodi se direktno povezuju svoenjem na obim izvrene prodaje U savremenim uslovima - sistem neposredne veze izmeu rashoda i prihoda je pokidan Trokovi se dele: one koji terete proizvod i one koji su uslovljeni protokom vremena, te se tretiraju kao tokovi perioda Na ovaj nain rui se uzronost izmeu prihodne i rashodne strane bilansa uspeha, kao i proporcija izmeu ovih kategorija. Analiza rezultata poslovanja Prema klasinom shvatanju primarni cilj poslovanja preduzea je da maksimizira profit u korist vlasnika kapitala. Prema tzv. teoriji (entiteta) poslovne firme primarni cilj finansijskog upravljanja je maksimiranje rentabilnosti poslovnih ulaganja. Sa aspekta vremena u teoriji se razlikuju totalni i periodini rezultat preduzea Sa prostornog aspekta rezultat se moe odnositi na preduzee u celini ili na njegove organizacione delove Prema poreklu rezultat moe biti poslovni, finasijski i vanredni Po svom karakteru rezultat moe biti uporediv i neuporediv, realizovan i nerealizovan, naplaen i nenaplaen, pozitivan i n