of 38/38
ANALIZA CIJENE, KALKULACIJA voditelj kolegija: doc. dr.sc. Nives Ostojić Škomrlj, dipl. ing. građ.

Analiza Cijena, Kalkulacija-A

  • View
    217

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Analiza Cijena, Kalkulacija-A

ANALIZA CIJENE, KALKULACIJAvoditelj kolegija: doc. dr.sc. Nives Ostoji komrlj, dipl. ing. gra.

Sadraj: Trokovi (procjena, podjela, proraun) Metode kalkulacije Analiza jedinine cijene (postupak, faktor prodajne cijene) Obraun izvedenih radova - situacije

TROKOVI INVESTITORA trokovi kupnje zemljita trokovi kupnje zemljita trokovi profesionalnih honorara trokovi profesionalnih honorara trokovi dozvola suglasnosti trokovi dozvola iisuglasnosti trokovi pripreme gradilita trokovi pripreme gradilita trokovi izgradnje objekta trokovi izgradnje objektaIZVOA . PROJEKTANT .

Financiranje projekta Projekt financira investitor: - vlastita sredstva - tua sredstva: - kredit (vraa se s kamatama) - ulog (vraa se s profitom) Investicijski projekt: ulog se vraa s nekim oekivanim profitom u toku eksploatacije

Odnos profita i uloga je rentabilnost ulaganja.

KUMULATIVNI NETO CASH FLOW

PERIOD POVRATA ULOGA

IZGRADNJA

VRIJEME

Proraun cijena graevinskih radova (trokovi izgradnje objekta) 1. Analiza ponudbenih uvjeta ili natjeajne dokumentacije 2. Analiza projektne dokumentacije 3. Prethodna istraivanja na terenu 4. Izbor tehnologije i tehnolokih lanaca 5. Izrada jedinine analize cijene 6. Proraun faktora poslovanja ili prodajne satnice 7. Proraun cijena i formiranje trokovnika

Metode procjene trokova

procjena za objekt u cjelini procjena prema korisnoj povrini procjena prema volumenu ralanjena sustavna metoda predmjer i predraun radova

Primjer ralanjene sustavne metode, na temelju izvedenih objekata u RH

Struktura ukupne cijene objektaKonstrukcija I faza:Zemljani radovi

Konstrukcija II faza:Izolaterski radovi Krovopokrivaki radovi Limarski radovi Bravarski radovi Stolarski radovi Staklarski radovi Podne podloge

26%16%

Konstrukcija I fazaKonstrukcija II faza Zavrni radoviElektroinstalacije

Betonski i a-b radovi Montani konstruktivni elementi Armiraki radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Graevinski radovi za instalacije

14%

43%

1%

Grafiki prikaz strukture trokova za objekt P+4

Proraun cijene graenja tipskih objekata, izvor Standardna kalkulacija radova u visokogradnji , Bilten

VRSTA RADA

UKUPNO KUNA

kn/M2 NETTO 0,09 12,02 15,34 9,13 36,58 33,65 321,58 536,38 391,46 292,77 437,92 44,63 2.058,40 0,00 12,99 112,70 324,50 236,87 15,28 0,00 702,33 U GRUPI

UEE UKUPNO 0,00% 0,29% 0,37% 0,22% 0,88% 0,81% 7,77% 12,95% 9,45% 7,07% 10,58% 1,08% 49,71% 0,00% 0,31% 2,72% 7,84% 5,72% 0,37% 0,00% 16,96%

ZEMLJANI RADOVI

- predradnje - iskopi (dubinski) - nasipavanje i razastiranje - transporti UKUPNO

397,30 50.984,22 65.090,02 38.752,11 155.223,65 142.774,80 1.364.473,55 2.275.869,12 1.660.985,47 1.242.202,44 1.858.099,39 189.377,46 8.733.782,23 0,00 55.126,97 478.171,11 1.376.850,73 1.005.037,46 64.819,17 0,00 2.980.005,44

0,26% 32,85% 41,93% 24,97% 100,00% 1,63% 15,62% 26,06% 19,02% 14,22% 21,27% 2,17% 100,00% 0,00% 1,85% 16,05% 46,20% 33,73% 2,18% 0,00% 100,00%

KONSTRUKCIJA I FAZA

- betonski radovi - armiranobetonski radovi - mont. konstr. i elementi - armiraki radovi - tesarski radovi - zidarski radovi -gra. radovi za instalacije UKUPNO

KONSTRUKCIJA II FAZA

- izolaterski radovi - krovopokrivaki radovi - limarski radovi - stolarski radovi - bravarski radovi - staklarski radovi - podne podloge UKUPNO

ZAVRNI RADOVI

- teracerski radovi - keramiarski radovi - podovi - liil. i soboslikarski radovi - tapetarski radovi - oblaganja - zavrnomontaerski radovi - ugradnja opreme UKUPNO

39.250,93 380.029,71 537.200,87 921.781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878.262,71 521.790,90 231.907,07 38.651,18 173.930,30 966.279,44 556.259,14 2.077,98 444.633,80 423.197,42 0,00 0,00 1.426.168,34

9,25 89,57 126,61 217,25 0,00 0,00 0,00 0,00 442,67 122,98 54,66 9,11 40,99 227,73 131,10 0,49 104,79 99,74 0,00 0,00 336,12

2,09% 20,23% 28,60% 49,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 54,00% 24,00% 4,00% 18,00% 100,00% 39,00% 0,15% 31,18% 29,67% 0,00% 0,00% 100,00%

0,22% 2,16% 3,06% 5,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,69% 2,97% 1,32% 0,22% 0,99% 5,50% 3,17% 0,01% 2,53% 2,41% 0,00% 0,00% 8,12%

ELEKTROINSTALACIJE

- jaka struja - razvodni ureaji - rasvjetna tijela - slaba struja,telefon UKUPNO

VODOVOD I KANALIZACIJA

- instalacije hladne vode - instalacije tople vode - instalacije kanalizacije - sanitarni ureaji i armature - poarna zatita u objektima - ureaji za povienje tlaka UKUPNO

CENTRALNO GRIJANJE

- instalacija centralnog grijanja - automatska regulacija - oprema klima ureaja - instalacija klime i ventilacije UKUPNO - instalacija plina - dizala - sklonita osn. zatite - ostaloUKUPNO

1.000.508,05

235,80

70,00%

5,69%

I KLIMA

285.859,44

67,37

20,00%

1,63%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

142.929,72 1.429.297,21 0,00 0,00

33,69 336,86 0,00 0,00

10,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,81% 8,14% 0,00% 0,00%

OSTALO

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

SVEUKUPNO

17.569.019,03

4.140,71

100,00%

100,00%

POVRINA:

brutto razvedena (m2)

5700

netto korisna (m2)

4243

Osnove kalkulacije Svaki proizvod ima svoju cijenu. Razlikuju se: - cijena proizvodnje: trokovi + ostali izdaci - prodajna cijena: cijena proizvodnje + dobit Cijena se odreuje kalkulacijom.

TROKOVI

Trokovi predstavljaju vrijednost utroenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. Kako se vrijednost izraava cijenom, trokovi su u novcu izraena koliina utroene radne snage, sredstava za rad, energije i predmeta rada. Trokovi se sastoje od :

trokova radne snage trokova sredstava za rad trokova predmeta rada energije

Podjela trokova Trokovi se mogu grupirati prema razliitim karakteristikama ali najrairenija je podjela : sa stajalita mogunosti rasporeivanja na nosioce troka ( direktni i indirektni trokovi ) prema stupnju iskoritenja kapaciteta ( fiksni i varijabilni trokovi)

Direktni i indirektni trokovi

Direktni (pojedinani) trokovi su oni koji se mogu neposredno obuhvatiti ne samo po mjestu nastanka troka, ve i po nosiocima trokova. To su: materijal izrade ( osnovni i pomoni materijal) trokovi sredstava rada osobni dohoci izrade vanjske usluge kooperanata

Indirektni trokovi Indirektni ( opi ) trokovi ne mogu se evidentirati neposredno po mjestu i nosiocima troka, pa ine zajednike trokove za vie mjesta trokova ili vie vrsta uinaka. To su : trokovi pripreme graenja, pripremni radovi na gradilitu trokovi reije gradilita (inenjeri, tehniari, poslovoe, pomoni djelatnici) trokovi reije uprave poduzea ostali indirektni trokovi npr. revizije i vjetaenja, trokovi osiguranja, kontrole materijala Odreivanje mjesta trokova i nosioca trokova preduvjet je za izradu kalkulacija.

Fiksni trokoviFiksni trokovi (time costs) ostaju stalni i nepromijenjeni bez obzira na djelovanje poduzea, odnosno promjenu opsega proizvodnje. ine ih: izdvajanja za patente i licencije amortizacija ( vremenska) trokovi investicijskog odravanja najamnine i zakupnine premije osiguranja lanarine npr. Hrvatskoj gospodarskoj komori doprinosi (npr. za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) stipendije uenicima i studentima i dr.

Varijabilni trokovi Osnovna je znaajka varijabilnih trokova da se njihova ukupna suma redovito poveava s poveanjem opsega proizvodnje. Kada nema proizvodnje, nema niti varijabilnih trokova, dok njihovi iznosi po jedinici proizvoda ili usluga ostaju priblino isti. Varijabilne trokove uglavnom ine direktni trokovi. Varijabilni trokovi imaju svojstvo "kvantitativnih" trokova jer su u neposrednoj zavisnosti od opsega proizvodnje

Trokovi u smislu ukupnosti trokova dijele se na - ukupne trokove - prosjene trokove - jedinine (pojedinane) trokove. Ukupni trokovi predstavljaju zbroj ukupnih fiksnih i ukupnih varijabilnih trokova. Prosjeni troak se dobije tako da se ukupni trokovi podjele sa sumom proizvedenih koliina (primjerice u stanogradnji trokovi graenja po 1 m2 ili korisne ili izgraene povrine stana, zgrade, hotelskih soba itd.). Jedinini ili pojedinani trokovi su oni koji se mogu neposredno obuhvatiti i po mjestima gdje su nastali i po nositeljima trokova.

Prema cjeniku usluga HKAIG, razlikujemo slijedee pojmoveProcjena trokovaProcjena trokova slui kao osnova za odluku o idejnom projektu Podloge za procjenu trokova su: - rezultati idejnog projekta, posebno projektne podloge, npr. pokusni grafiki prikazi, idejne skice, - proraun koliina odnosnih jedinica grupa trokova, npr. povrine i volumeni , - jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima, - podaci o zemljitu i o prikljucima U procjeni trokova potrebno je izraunati ukupne trokove prema grupama trokova najmanje do 1. razine raslanjivanja trokova.

Proraun trokova Proraun trokova slui kao osnova za odluivanje o glavnom projektu. Podloge za proraun trokova su: projektne podloge, npr. izraeni, potpuni nacrti idejnog projekta i/ili nacrti glavnog projekta (u mjerilu prema vrsti i veliini graevnog zahvata), u datim sluajevima i detaljni projekt prostornih cjelina koje se vie puta ponavljaju proraun koliina odnosnih jedinica grupa trokova objanjenja, npr. opis pojedinosti u sistematici raslambe trokova koji nisu vidljivi iz nacrta te iz proraunskih podloga, ali su vani za proraun i prosudbu trokova.

U proraunu trokova potrebno je izraunati ukupne trokove prema grupama trokova najmanje do 2. razine raslanjivanja trokova.

Predraun trokova Predraun trokova slui kao osnova za odluivanje o izvedbenom projektu i za pripremu ustupanja radova. Podloge za predraun trokova su: - projektne podloge, npr. potpuni, konani izvedbeni, detaljni, i konstruktivni nacrti - prorauni, npr. statike, toplinske zatite, instalacija, - proraun koliina odnosnih jedinica grupa trokova, - objanjenja o izvoenju gradnje, npr. opisi radova - trokovnik - pregled ponuda, ugovora i ve nastali trokovi U predraunu trokova potrebno je izraunati ukupne trokove prema grupama trokova najmanje do 3. razine raslanjivanja trokova.

Okonani obraun trokova Okonani obraun trokova slui kao dokaz nastalih trokova kao i u pojedinim sluajevima za usporedbu i dokumentaciju. Podloge za okonani obraun su: provjereni obraunski dokazi, npr. okonani rauni, dokaz vlastitih radova projektne podloge, npr. obraunskih nacrti, objanjenja

U okonanom obraunu potrebno je razdijeliti ukupne trokove prema grupama trokova do 2. razine raslanjivanja trokova. Kod graevnih zahvata koji se ocjenjuju i dokumentiraju radi usporedbe i za pokazatelje trokova, treba ukupne trokove raslaniti najmanje do 3. razine.

U 1. razini raslanjivanja trokova ukupni se trokovi raslanjuju na sljedeih sedam grupa trokova: 100 200 300 400 500 600 700 zemljite priprema i prikljuci zgrada - graevinske konstrukcije zgrada - instalacije vanjski objekti oprema i umjetnika djela sporedni trokovi

1. razina

2. razina raslanjivanja

3. razina raslanjivanja

100 Zemljite110 Vrijednost zemljita 120 Dodatni trokovi zemljita121 122 123 124 125 126 127 128 129 Geodetski trokovi Sudski trokovi Biljeniki trokovi Posrednika provizija Porez na promet nekretnina Utvrivanje vrijednosti i istraivanja Trokovi dozvola Trokovi ureenja zemljita i regulacija mee Ostali trokovi zemljita

130 Oslobaanje od tereta na zemljitu; Trokovi koji nastaju da se neko zemljite oslobodi tereta

Kalkulacija Kalkulacija trokova proizvodnje openito je oblik prorauna trokova proizvodnje odnosno utvrivanja cijene kotanja proizvoda i na temelju toga prodajne cijene proizvoda. Vrstu kalkulacije odreuju: nain prorauna trokova i metoda raspodjele indirektnih (posrednih) trokova na direktne (neposredne) trokove proizvodnje.

Izraunavanje cijene (dodatna kalkulacija) Metoda obraunskog faktora

Ck = A + B x fck Ck = cijena kotanja A = direktni trokovi materijala, rada strojeva i kooperantskih usluga B = trokovi neposrednog rada (direktne radne snage) fck = faktor poslovanja ili obraunski faktor, ovisi o I I trokovi faktora (trokovi sredstava rada, reijski trokovi, plae posrednih djelatnika, posredna davanja)

Zato radimo kalkulaciju?Kalkulacija je potrebna kako bi popunili sve stavke trokovnika, podsjetimo se ..

Vano !!! Stavku projektantskog trokovnika potrebno je dopuniti tehnolokim elementima i svim ostalim odrednicama koje utjeu na proraun jedinine cijene. (npr. vrsta materijala, oznaka kvalitete istoga pogotovo kada je rije o zavrnim radovima, vrsta stroja, uvjeti rada, opis pomonih aktivnosti ukljuenih u stavku i dr.)

Obrazac za analizu cijena po metodi obraunskog faktora

__________________ Naziv poduzea

_______________ Naziv gradilita

Analiza jedinine cijeneVrsta radova: Opis stavke: Broj stavke u trokovniku:

A.

Materijal, sredstva i usluge

Br.

Normativ

Vrsta materijala

Normirana koliina

Cijena

Ukupno

Ukupno A B. Trokovi rada

Br.

Normativ

Struka i kvalifikacija

Normirana utroak

Satnica

Ukupno

Ukupno B

Obraunski faktor f = Cijena = A + B x fDatum: Obraunao:

Primjer analize cijeneAnaliza cijene za spravljanje produne buke s hidratiziranim vapnom u malim mijealicama, obraun po m3ZI.06.107. A1 Materijal Cement Hidr. Vapno Pijesak Voda koliina 270 kg 110 kg 0,95 m3 0,28 m3 jed.c. 0,6 kn 0,6 kn 80 kn 5 kn uk.c. 162 66 76 1,4 305,4 kn/m3 125,0 kn/m3 41,8 kn/m3

Ukupno materijal A2 Mijealica B Rad 0,5h/m3 x 250 kn/h = 1,9h/m3 x 22 kn/h =

Cukupno = A1 + A2 + B *f

f=5

Cukupno = 305,4 + 125 + 41,8 *5 =639,4 kn/m3

GA - 1Vrsta radova Opis stavke: Zidarski Zidanje zidova lomljenim kamenom s dvije vidne strane (dva lica), Jed. mjere: A Materija, sredstva, usluge Br. 1. Iz PA - 1 A Ukupno materijal B Trokovi rada Br. 1. 2. Normativ ZI.06.203 Struka i kvalifikacija PKR VKR Normirani utroak 1,92 7,00 kn/h kn/h Bruto satnica 34 38 Ukupno 65,28 266,00 331,28 kn/m3

m

3

Normativ ZI.06.203

Vrsta materijala Lomljeni kamen Produna buka 1:2:6

Normirana koliina 1,25 0,35 m m3 3

Cijena 110,00 929,08

Ukupno 137,50 325,18 462,68 kn/m3

B Ukupno rad

Ukupna cijena: fr = 2,8

A+B*fr=462,68 + 331,28*2,8= 1390,262

kn/m

3

Izvori podataka za kalkulacije jedininih cijena

NORMATIVI prof. Buara knjiga normativa kojom su obuhvaeni najei graevinski i obrtniki radovi (normativi, cijene) STANDARDNA KALKULACIJA SK radova u visokogradnji, cestogradnji i vodogradnji (cijene materijala, satnice rada radnika, strojeva, cijene kompletnih stavki) INTERNE NORME GRAEVINSKOG PODUZEA (ovisno o razini razrade, mogue sve kombinacije) GRAEVINSKE NORME (stare i nove ) - knjige od I-VII - knjige I i II (visokogradnja), te VI i VII (niskogradnja). (normativi materijala, rada, stroja)

Naplata graevinskih radova Situacija se sastoji od rauna koji pokazuje koliko treba platiti i priloga koji ini trokovnik sa izvedenim koliinama radova. Oblik i sadraj situacije je standardiziran. Radovi se obraunavaju mjeseno. Izvoa radi izmjeru radova, a izmjera se upisuje u graevinsku knjigu Izvoa ispostavlja obraun radova: radova - privremenu mjesenu situaciju s cijenama iz trokovnika Situaciju ovjerava nadzorni inenjer Ovjerenu situaciju plaa investitor

Situacija Situacija se radi kumulativno svaka privremena situacija prikazuje sve izvedene radove. Okonana situacija je konani obraun svih ukupno izvedenih radova u kojemu se mora nalaziti eventualna razlika vrijednosti ukupno izvedenih radova i vrijednost prije zaraunatih radova na temelju prethodno ispostavljenih privremenih situacija. Okonanu situaciju sastavlja izvoa radova, ali tek po zavrenoj primopredaji radova.

Naknadni i nepredvieni radovi

Nisu obuhvaeni ugovorom Naknadni radovi obino se izvode na zahtjev investitora, nije nuno da budu izvedeni, a potrebno je pismeno prihvaanje prethodno ponuene cijene Nepredvieni radovi nastaju uslijed nekih nepredvienih okolnosti (napr. pojava podzemnih voda, obruavanje i sl.), a nuno ih je izvesti

Kako i koliko naplatiti rad na projektiranju ?http://www.arhitekti-hkaig.com/akti-pravilnikcijene.aspx?ind=3 Proraunska vrijednost prosjeno opremljenog objekta Opis poslova arhitektonskog projektiranja graevina