Analiza Kreditnog Zahteva Fizickog Lica

  • View
    92

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Analiza Kreditnog Zahteva Fizickog Lica

UPRAVNI ODBOR

OPTI USLOVI POSLOVANJA SA FIZIKIM LICIMA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D.

Beograd, mart 2011. godine

Na osnovu lana 73. stav 3. taka 4. Zakona o bankama (Slubeni glasnik RS, br. 107/2005), Odluke o nainu i postupku sprovoenja optih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizikim licima (Slubeni glasnik RS, br. 74/2009) i lana 26 Statuta, Upravni odbor Banke na 17. sednici odranoj dana 29.03.2011. godine, donosi OPTE USLOVE POSLOVANJA SA FIZIKIM LICIMA

1. UVODNE NAPOMENE Optim uslovima poslovanja sa fizikim licima (u daljem tekstu Opti uslovi) ureuje se osnovni uslovi pod kojima Privredna Banka Beograd a.d. Beograd (u daljem tekstu Banka) obavlja kreditno depozitne poslove, otvara, vodi i gasi raune, izdaje platne kartice, obavlja transakcije i komunicira sa klijentima. Pod klijentom fizikim licem u smislu ovih Optih uslova poslovanja podrazumevaju se fizika lica, registrovana poljoprivredna gazdinstva i fizika lica koja samostalno obavljaju delatnost - preduzetnici. Pored Optih uslova, Banka na odnose sa klijentima primenjuje svoja akta, kojima se detaljnije definiu odreene oblasti poslovanja Banke, a koje su u funkciji sprovoenja Optih uslova. Banka e na vidnom mestu u svojim prostorijama istai primerak ovih Optih uslova, u cilju omoguavanja klijentima da se upoznaju sa uslovima poslovanja sa Bankom. Banka objavljuje opta akta kojima se reguliu odnosi izmeu Banke i klijenta i na internet prezentaciji Banke i / ili na nain i u roku koji je odreen vaeim zakonskim propisima. Banka omoguava klijentu da se upozna sa Optim uslovima u celini ili u delu koji se odnosi na odreeni bankarski proizvod, omoguavanjem uvida u prostorijama Banke, pri zakljuivanju ugovora, u pisanom obliku ili usmenim putem (npr. nepismenoj osobi). Klijent ima pravo da od banke trai dodatna objanjenja i instrukcije koja se odnose na primenu Optih uslova. 1.1. TAJNOST PODATAKA Banka je u obavezi da uva bankarsku tajnu. Bankarskom tajnom smatraju se: podaci koji su poznati Banci a odnose se na line podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao i na vlasnitvo ili poslovne veze klijenata; podaci o stanju i prometu na individualnim depozitnim raunima; drugi podaci do kojih Banka doe u poslovanju sa klijentom. Bankarskom tajnom ne smatraju se: javni podaci i podaci koji su zainteresovanim licima sa opravdanim interesom dostupni iz drugih izvora; konsolidovani podaci na osnovu kojih se ne otkriva identitet pojedinanog klijenta; podaci o akcionarima banke i visini njihovog uea u akcionarskom kapitalu banke, kao i podaci o drugim licima sa ueem u banci i podaci o tom ueu, bez obzira na to da li su oni klijenti banke; podaci koji se odnose na urednost ispunjavanja obaveza klijenta prema Banci. Obaveza uvanja bankarske tajne ne postoji ako se podaci saoptavaju: na osnovu odluke ili zahteva nadlenog suda; za potrebe organa nadlenog za spreavanje pranja novca, u skladu sa propisima kojima se ureuje spreavanje pranja novca;

Opti uslovi poslovanja sa fizikim licima

2

Privredna banka Beograd a.d. Beograd

u vezi sa imovinskim postupkom, a na osnovu zahteva staraoca imovine ili konzularnih predstavnitva stranih drava, posle podnoenja pismenih dokumenata kojima se dokazuje opravdani interes ovih lica; u vezi sa izvrenjem nadlenog organa na imovini klijenta Banke; regulatornim telima u Republici Srbiji radi obavljanja poslovanja njihove nadlenosti; licu koje su banke osnovale radi prikupljanja podataka o ukupnom iznosu, vrsti i aurnosti u ispunjavanju obaveza fizikih i pravnih lica klijenata banaka; nadlenom organu u vezi sa vrenjem kontrole obavljanja platnog prometa kod pravnih i fizikih lica koje obavlja delatnost, u skladu sa propisima kojima se ureuje platni promet; poreskoj upravi, u skladu sa propisima kojima se ureuju poslovi iz njene nadlenosti; organu nadlenom za kontrolu deviznog poslovanja; na zahtev organizacije za osiguranje depozita, u skladu sa zakonom koji se ureuje osiguranje depozita; stranom regulatornom telu pod uslovima predvienim sporazumom o saradnji zakljuenim izmeu tog tela i Narodne banke Srbije. 1.2. KOMUNIKACIJA IZMEU KLIJENATA I BANKE

Pod komunikacijom klijenta i Banke podrazumeva se razmena podataka, informacija, reklamnog materijala, miljenja i akata koji su od znaaja za poslovnu saradnju Banke i klijenta. Banka i klijent u toku svoje poslovne saradnje mogu komunicirati usmeno, ali samo pisani dokumenti imaju znaaj za njihove formalno-pravne i materijalne odnose. Banka je obavezna da klijentu, na njegov zahtev, u pisanoj formi prui informacije, podatke i instukcije koji su u vezi sa njegovim poslovnim odnosom sa Bankom. Klijent je obavezan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka promene, obavesti Banku o promeni: svog linog i porodinog imena kune adrese adrese i naziva poslodavca o gubitku ili promeni posla smanjenju prihoda promeni delatnosti/ili poslovnog seditea ili bilo koji drugi elemenat poslovanja bitan za poslovni odnos Banke i klijenta - istog ili narednog dana od dana kada se desila promena da planira da izvri statusnu promenu, da promeni oblik organizovanja, da se zadui kod nekog drugog pravnog lica, da jemci za obaveze nekog drugog pravnog lica i/ili da zaloi svoju imovinu cim se dese ove situacije da je podneo prijavu za brisanje iz Registra Agencije za privredne registre istog ili narednog dana od dana podnoenja prijave ili da je izbrisan iz tog Registra cim za to sazna da je podneo prijavu za brisanje iz Registra poljoprivrednih gazdinstava istog ili narednog dana od dana podnoenja prijave ili da je izbrisan iz tog Registra cim za to sazna da je promenio lica ovlacena za njegovo zastupanje ili da je izvrio promenu obima ovlacenja lica ovlacenih za njegovo zastupanje - istog ili narednog dana od izvrene promene da je izvrio promenu lica koja se nalaze na kartonu deponovanih potpisa istog ili narednog dana od dana kada je izvrio ovu promenu kao i o drugim promenama koje utiu ili mogu uticati na nesmetano obavljanje poslovanja klijenta preko Banke kao i na izmirivanjenje njegovih obaveza prema Banci.

Klijent je obavezan da Banci dostavi svu dokumentaciju propisanu vaeim zakonima i aktima Banke. Dokumentacija koju klijent Banci dostavi na stranom jeziku, mora biti prevedena i overena od strane ovlaenog sudskog tumaa i overena apostilom. Traene informacije Banka dostavlja klijentu na adresu prebivalita ili boravita ili na njegovu e-mail adresu, uz neophodne uslove pruanja jasnih i nedvosmislenih informacija, kao i uz zatitu i tajnost

Opti uslovi poslovanja sa fizikim licima

3

Privredna banka Beograd a.d. Beograd

podataka. Za dostavljanje podataka i obavetavanje klijenta, Banka koristi iskljuivo podatke koje je klijent naveo u svom zahtevu, odnosno koje je dao Banci pri zasnivanju ugovornog odnosa ili u toku poslovne saradnje. U sluaju da klijent ne obavesti Banku blagovremeno o izmeni adrese, mesta prebivalita ili boravita, kao i o drugim podacima koji mogu biti od vanosti za uredno dostavljanje pisama upuenih na adresu koju je klijent odredio, ista e se smatrati uredno dostavljenim, a bilo koja obaveza banke prema klijentu smatrae se izvrenom na dan predaje pisma poti za slanje preporuenom poiljkom. Ukoliko je pota dostavljena klijentu na adresu koju je doznaio, vraena usled netanosti podataka , Banka moe prestati sa pismenim obavetavanjem klijenta o izmenama. Obaveza Banke o izvetavanju klijenta prestaje i ukoliko se utvrdi da registrovani brojevi telefona i / ili e-mail adrese ne pripadaju klijentu ili su neispravni. tetu nastalu usled nepridravanja obaveze klijenta da obavetava Banku o izmenama, snosi sam klijent. Banka ima pravo da podatke o klijentu koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks ureaja, e-mail adresu i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je klijent dostavio Banci prilikom potpisivanja ugovora, odnosno pristupnice, koristi radi dostavljanja klijentu obavetenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama. 1.3. OPTI USLOVI OBAVLJANJA TRANSAKCIJA Banka ima pravo da slobodno izvri izbor klijenata sa kojima e stupiti u poslovne odnose, to ukljuuje i diskreciono pravo da odbije zakljuivanje ugovora, odnosno pruanje usluge klijentu. Banka je ovlaena da raspolae sredstvima sa rauna klijenta, bez njegove posebne pisane saglasnosti ili naloga u sluaju postupka prinudne naplate, radi plaanja po pravosnanim i izvrnim odlukama suda i drugog dravnog organa, kao i u drugim sluajevima propisanim zakonom i drugim podzakonskim aktima. Banka moe klijentu blokirati korienje proizvoda i usluga, bez njegove posebne saglasnosti, iz razloga spreavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Banka nee biti odgovorna: za tetu nastalu delovanjem vie sile (rat, neredi, vanredno stanje, zastoji u saobraaju ili okolnosti na koje Banka nije imala uticaja), za tetu koja je nastala kao posledica postupaka preduzetih od strane nadlenih organa u zemlji ili inostranstvu ili nastalu kao posledica njenog poslovanja koje Banka nije mogla spreiti ili izbei, kao i za tetu proisteklu iz poslovnih poteza klijenata uinjenih na osnovu usmene komunikacije sa Bankom ili pisane komunikacije u kojoj je nije navedena bezuslovna obaveza Banke. Klijent je saglasan i ovlacuje Banku da pribavlja izvetaje od Kreditnog biroa pri Udruenju Banaka Srbije, kao i da istom dostavlja podatke u vezi sa ovim Ugovorom, sve u cilju smetanja, cuvanja, dostavljanja i pribavljanja podataka evidentiranih u Kreditnom birou i to tokom celog perioda klijentove saradnje sa Bankom. Osim naknada za usluge utvrene Odlukom o naknadama za bankarske usluge sa tarifama naknada, Banka naplauje i sve stvarne trokove koje je imala u vezi sa obavljenim uslugama. Stvarnim trokovima se smatraju sledei izdaci: trokovi i provizije koje zarauna inostrani korespodent, trokovi telefonskih, telegrafskih i SWIFT doznaka, trokovi koje zaraunavaju druge banke u Zemlji i inostranst