Analýza dat v kvalitativním výzkumu

  • View
    199

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analýza dat v kvalitativním výzkumu. Mgr. Kateřina Lojdová , Ph.D . lojdova @ ped.muni.cz. Naše výzkumné projekty. Kvalitativní výzkum. Ukázka textu Jak se pozná kvalitativní výzkum? Co „umí a co neumí“ kvalitativní výzkum?. Kvalitativní výzkum „není jeden“. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Analýza dat v kvalitativním výzkumu

Analza dat v kvalitativnm vzkumu

Analza dat v kvalitativnm vzkumuMgr. Kateina Lojdov, Ph.D.lojdova@ped.muni.czNae vzkumn projektyKvalitativn vzkum

Ukzka textu

Jak se pozn kvalitativn vzkum?Co um a co neum kvalitativn vzkum?Kvalitativn vzkum nen jedenDesigny kvalitativnho vzkumuPpadov studieHackl, Hummel: Velikonon przdniny: co se lze ve kole nauit z ei tlahttp://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/126/228EtnografieBittnerov: Rvaka jako kulturn formahttp://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/etnografie/vyzkum/7/bittner.pdfBiografiePol. et al.: Profesn drha editel zkladnch kol: od fze profesn jistoty k novm vzvmhttp://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/99/202Zakotven teorieKlra eov: Monosti uplatnn zakotven teorie v pedagogickm vzkumu: Rodinn socializace dtskho televiznho divctv.http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/416/572

Data v kvalitativnm vzkumuJak podoby maj data v kvalitativnm vzkumu?Verbln a vizuln.Verbln data zskvme pedevm prostednictvm rozhovor, vyprvn, psemnch artefakt; vizuln data zskvme prostednictvm pozorovn, fotografi, videonahrvek.

ukzka dat

Co jsou hloubkov data?Cesta k datm: vzkumn otzkaVzkumn otzka v kvantitativnm x kvalitativnm vzkumuReformulace vzkumnch otzekCesta k datm: od vzkumnho nstroje ke vstupu do ternuTechniky sbru dat v kvalitativnm vzkumuKonstrukce vzorkukritria volby vzorkusnhov kouleVstup do ternurole vzkumnka (cizinec, nvtvnk, zasvcen, domorodec)msto a as vzkumugatekeeperjak do ternu vstoupm, takov data budu mt

Analza datCo je analza?Kvalitativn analza dat je umnm zpracovat data smyslupnm zpsobem a nalzt odpov na poloenou vzkumnou otzku (Hendl, 2012)

Alfa a omega: oteven kdovnOteven kdovn je technika, kter byla vyvinuta v rmci analytickho apartu zakotven teorie, avak dky sv jednoduchosti a zrove innosti je pouvan a pouiteln ve velmi irok kle kvalitativnch projekt.

Kdovn obecn pedstavuje operace, pomoc nich jsou daje rozebrny, konceptualizovny a sloeny novm zpsobem. Pi otevenm kdovn je text jako sekvence rozbit na jednotky, tmto jednotkm jsou pidlena jmna a s takto nov pojmenovanmi (oznaenmi) fragmenty textu potom vzkumnk dle pracuje. Nvodn otzky ke kdovnCo? Co je tmatem promluvy? O jakm fenomnu se vypovd? O em to je?Kdo? O koho jde? V jakch rolch vystupuj? Jak? Kter vlastnosti jevu jsou zmiovan nebo naopak zamlovan? Kdy? Jak dlouho? Jak je as a trvn? Kde? V jakm prostoru je dn lokalizovno? Jak moc? Jak siln? Jak je intenzita jev? Pro? Jak jsou piny? Kvli emu? S jakm zmrem akti jednaj? Pomoc eho? Jak jsou strategie k dosaen cle? Jak kdovn realizovat technickyMetoda papr tukaVe worduV softwaru k tomu urenm (Atlas.ti)Pklady kdovn In vivo kdyMme napsanej njakej VP. My ho jedeme v prvnch, estejch tdch, ostatn jakoby dobhaj. Ale kdy zanm chemii v osmice, tak ignoruji souasn osnovy a myslm, e bych si to ped inspekc obhjil, a u jedu podle toho, co mme napsan, a narm na to, kdy jsem to psal, tak lovk byl v njakm rozpoloen, njak jsme to tvoili s partou lid dohromady, mysleli jsme si, e to bude fungovat. V praxi se zjiuje, e je to ze 30%-40% patn, je to teba pedlat, pepracovvat. Take soubn s tm mnm ty kritria, je s tm hrozn moc prce. Je to takovej pokus omyl. (uitel Petr)

nazveme to sbrastvm (Ji)hrajou svalama (Standa)Pklady kdovn Deskriptivn kdyJedn se o kdy s nzkou mrou indukce, kter slou spe k organizaci dat a pojmenovn identifikanch charakteristik. Napklad: politick orientace, veganstvDle vaka a eov (2007) je to typ kd zaten vysokou neproduktivnost. Vzkumnk nejde hloubji pod povrch sdlen. Deskriptivn kdy nejsou podstatou analzy

Pklady kdovn induktivn kdyInduktivn kdy vrok jen nereprodukuj, nbr mu pidluj pidanou hodnotu. K tvoen takovch kd pomhaj otzky: Co?, Kdo? Pro? Jak? Kde? Kdy? Pomoc eho?

PkladyA prost tm pdem jsem to roznesl vlastn do naeho okol (Petr) J jako hlsn trouba Kdy mu, tak na ten problm upozornm. (Standa)Zviditelovatel problm Na tom tboe jsme se dohodli, e do koly pjdeme jako skinheadi (Franta)Vyjednan identita

Problmy v kdovnReprodukce versus interpretace

kolu jsem nedodlal, vuk nemm. Ale nai zato nemou.

Ne jsem nastoupil, tak tady dn management nefungoval.

X Nadinterpretacekdy v datech vidme i to, co v nich nenv kdovn jde o vystien toho, co se objevuje v datech, nikoliv toho, co si myslme my sami

Mjte odstupT: A ctila jsi, e m vyloen jin pstup k tm dtem ne ty? Uitelka Aneta: Mn se moc na tom jeho pstupu... te to nekritizuju. Jsou dva rzn pstupy a zle na lovku. On je pesn takov ten autoritskej typ, kter pijde do t tdy, zave a tam mus bt ticho a hotovo. J to sp s tma dckama em -jin rozhovor- T: A kolikrt ti piel do hodiny? U: No, (pomlka) kdy na to te vzpomnm, tak vlastn u m ani jednou nebyl A j jsem u nj taky nikdy nebyla Kdy v datech je i to, co v nich nenJak vysokokolt studenti vnmaj podporu svch rodi pi studiu?Neuvdomovan podporaOd kdovn ke kategorizaciKategorizace je procesem seskupovn pojm, kter se zdaj psluet stejnmu jevu (Strauss & Corbinov, 1999).Kolik kategori?Co pak s nimi?technika vyloen karetDal analytick strategieAnalytick indukce zan hrubou definic vzkumn otzky, pokrauje hlednm hypotetickho vysvtlen a provovnm hypotzy na jednotlivch ppadech. Je zaloena na principu opakovn. Opakovan ppady ospravedluj k pijet uritho pravidla (vaek & eov, 2007). Vzkumnk pirozen vytv hypotzy o zkoumanm jevu, mus vak ovit, zda odpovdaj vem ppadm.Dal analytick strategieKonstantn komparace znamen neustl porovnvn, hledn podobnost a rozdl, a to na vech rovinch prce s daty (vaek & eov, 2007). V porovnvn meme zahrnout jak jevy blzk, tak i jevy vzdlen. Zatmco porovnvn blzkch jev (v datech) je nezbytn, k porovnvn vzdlench jev nemus vdy dojt. Strauss a Corbinov (1999) uvdj jako pklad porovnvn vzdlench jev hru na housle a kulturistiku.Pklad konstant komparaceVzdlvac psoben subkultur x vzdlvac psoben koly:

legitimizace role v edukan realit guerillov pedagogika autenticita paradox kritinosti obrcen mezigeneran uen etzen prvk edukan realityOd kategori k teoriiKostra analytickho pbhu: jednoduch popis kategori a vztah mezi nimi. elem kostry jeformulovat klov tvrzen, na kter vzkumnk piel a to tak, aby bylasoustedna kolem stednho jevu, kter byl zkoumn. Jde obvykle o nkolik pomrn strohch oznamovacch vt. Kostru lze tak zobrazit graficky v podob schmatu.Kvalitativn vzkum me slouit k prohlouben dosavadn teorie nebo k vytvoen teorie nov.V kvalitativnm vzkumu vznik teorie, kter popisuje v termnech vdy to, o em informanti hovo svm jazykem.Vytvme vlastn sociln konstrukci reality, kter je ovlivnna podobou dosavadnho vdn vzkumnka.WorkshopTma: Vzkum sexuln vchovy v rodin oima rodi

HVO: Jak rodie dt mladho kolnho vku vnmaj sexuln vchovu svch dt?

SVO1: Jak rodie vnmaj pojem SV vkontextu jejich pvodn rodiny?SVO2: Jak maj rodie preference voblasti SV jejich dt?SVO3: Jakm zpsobem rodie zprostedkovvaj sexuln vchovu svm dtem?

WorkshopkdovnWorkshop

KategorieKostra analytickho pbhuNa podob rodinn sexuln vchovy se podl mnoho vliv. Ty mohou vychzet z uvdomovan poteby rodie intencionlnho psoben na svoje dti, podmnn vlastnmi prioritami i pedstavami o nplni sexuln vchovy, kter si rodie utv vprbhu ivota. Dleitou roli zde hraje kontext pvodn rodiny. Vlivem absentujc SV vpvodn rodin se me projevit touha rodi nco zmnit a psobit na svoje dti voblasti sexuality jinak, ne tomu bylo ze strany jejich rodi. Pi pedvn informac hraje svoji lohu vk dtte. U dt mladho kolnho vku je patrn zjem o sexuln tmatiku, proto jsou otzky dt astm podntem kzahjen pmho psoben. Konkrtn realizace SV vrodin je vtinou neplnovan, probh na zklad pichzejcch impuls, kter je poteba prbn eit. e tmat a hloubka probran tematiky se pak odvj od zvolench taktik i strategi rodi.

Dal analytick postupy:zakotven teorieGlaser a Strauss - ustavit kvalitativn vzkum jako skuten vdeckou metodologii, posunout jej za hranice deskripce jev smrem k vytven teoretickch rmcKdovn v zakotven teorii pedstavuje proces stdii, jimi jsou: oteven kdovn axiln kdovn selektivn kdovn.Clem axilnho kdovn je vytven spojen mezi kategoriemi a subkategoriemi. Za tmto elem se pouv tzv. paradigmatick model: (A) PINN PODMNKY => (B) JEV => (C) KONTEXT => (D) INTERVENUJC PODMNKY => (E) STRATEGIE JEDNN A INTER AKCE => (F) NSLEDKYAxiln kdovn funguje jako pomcka pi tdn dat, nikoli jako zvazn model vkladu zkoumanch jev. Ve fzi selektivnho kdovn jsou kategorie dle uspodvny a peskupovny Selektivn kdovn zahrnuje vbr jedn klov kategorie, kolem kter je organizovn zkladn analytick pbh. Soust procesu selektivnho kdovn je i samotn zakotven teorie (Strauss, Corbinov, 1999), je probh tak, e se formulovan hypotzy a vroky o vztazch zptn ovuj podle dat.

Pklad zakotven teorieK. eov: Dtsk televizn divctv

Dal analytick postupyNarativn analzametoda uren k interpretaci text, je maj formu pbhu Riessmanov (2008) rozliuje mezi tematickou a strukturln analzou, kdy se tematick analza koncentruje pedevm na to, co je eeno, zatmco strukturln analza vce na to, jak je to eeno, tedy na zpsob organizace vyprvnzahrnuje adu technik znmch i z jinch kvalitativnch pstup, napklad oteven kdovn i kategorizace, rozdl vak spov v tom, e jednotliv pbhy jsou udrovny souvisl a neporuen, nen provdna segmentace nap ppadyPklad: K. eov: ci se smj uitelm: podoby a funkce kolnho humoru zamenho na uitelehttp://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2012/PedOr12_1_Podoby_Sedova.pdfDal analytick postupyKvalitativn obsahov analza(Kritick) diskurzivn analza(Interpretativn) fenomenologick analza

Kde se dost vce

Domc kol Ve skupin 4 5 osob zakdujte rozhovory, vytvote kategorizaci a kostru analytickho pbhu. Napite krtkou vzkumnou zprvu. Zadan tmaTma: Vysokokolsk kombinovan studium z pohledu student.Vzorek: Studenti KS ve vku 25-45, spartnerem, zamstnan na pln vazek.HVO: Jak studenti KS provaj studium pi zamstnn?Domc ko