Anboto 488

Embed Size (px)

Text of Anboto 488

  • 1. DURANGALDEKOASTEKARIA2013ko otsailaren 8a 11. urtea 488. alea www.anboto.orgKirolaDurangon 640 kilora arteko sokatiratxapelketako finala jokatuko dute bihar 16 Berritu San Fausto: Udalaren plana eta auzotarren kexak San Faustoko bizilagunek auzoa alboratuta egon dela diote, eta etxebizitzak berrizteko dirua nork jarriko duen galdetzen dute2-3 K.AginakoDurangaldeko I. MaketaGaur hasi eta martxoaren 8ra arte, Durangal-deko musika taldeek beraien lanak bidaltze-Lehiaketa eratu dute lauko aukera dute. Proposamen guztietatik be-deratzi aukeratuko dituzte. Lehenengo sariaudalen artean 13eskuratzen duen taldeak 1.800 euro eskura-tuko ditu. Euskarazko kanturik onenak, be-rriz, 500 euro jasoko ditu. Gaztedi PlaneanIurreta, Durango, Abadio eta dauden Durangaldeko udalerriek jarri dutemartxan, lehenengoz, Durangaldeko Make-Zornotzako udalen ekimena data Lehiaketa: Iurretak, Durangok, Abadioketa Zornotzak. MATRIKULA LIBREA 2012-13Elorrio 7 EAJk aurreko gobernuaren irregulartasuna salatu du EUSKARA, FRANTSESA, INGELESA, Zaldibar 6 ALEMANA Haurreskolako proiektuak ika-mika sortu du udalean MATRIKULA ON-LINE EGINGO DA:MATRIKULA EPEA:Matrikula egin nahi dutenek Internetez bakarrik egin ahal Maaria 8 izango dute, honako webgunearen bidez:Hiri Antolamendurako Plana 2013ko otsailaren 6tik 28ra prozesu parte-hartzaile bidez (13:00ak arte) www.eoidurango.netAbadio 8 Eskolako jolasgunea handitzen Zubiaurrea, 1 (Durango) - Tel.: 94 681 66 45 - 94 620 33 42 dabiltza Traa-Matienan

2. 2 | Anboto Komunikabideak2013ko otsailaren 8a, barikua | anboto Herririk herri DURANGOSan Fausto berritugura dute, auzokobizi kalitateahobetzekoIhobe erakunde publikoaren laguntzagaz azterketabat garatuko du udalak: Berritu San FaustoMARKEL ONAINDIAeta energia aurrezteko posibili-San Fauston duela 50-60 ur-tateak ikertzea da udalaren hel-te eraiki zituzten etxeak, gaurburua. Esaterako, fatxadak, sa-egun ezagutzen den auzoari jaio- rrerak eta teilatuak konpondu-tza emanez. Ordutik hona, ez duta. Emaitzak praktikan ipinizeboluzio handirik eduki: etxeakgero, auzotarren bizi kalitateazaharrak dira, hezetasun ara-hobetu ahal izango dela uste du-zoak dauzkate askok, eta irisga- te. Mari Jose Balier hirigintza zi-rritasun aldetik ere, gabeziak negotziak eman du udalaren as-daude. Badirudi ez dela XXI. moaren berri: Ekimen honenmendeko Durangoren parte. Ho-helburua durangarren bizi kali- tatea hobetzea da. Emaitzak iku- sita, denon artean erabakiko di- ra beharrezkoak diren ekintzakHezetasun arazoakauzoa hobetu dadin, batez ere,dauzkate askok, etairisgarritasun mailan eta ener-irisgarritasun aldetik gia-eraginkortasunean. Proze-gabeziak daude suan auzotarrek parte hartzea gura du udalak. Kontsumoa neurturrez gainera, kale eta patioetan Dagoeneko aurkeztu diete egi-zikinkeria ugari dago, eta bizi- tasmoa bizilagunei, batzar bi-lagunak behin baino gehiagotan dez. Inkestak banatu dituzte, etakexatu dira alboratuta sentitzen hainbat etxetan argiaren eta ga-direlako. Bada, baliteke egoe- saren kontsumoa neurtuko du- San Fausto auzoaren eraldaketaren konparazioa egin dute teknikariek dosierrean.ra horri buelta ematea. Auzoan te. Etxeetan lanak eginez gero,hainbat etxe eraikitzeko asmoa jaso ahal izango ziren kontsumo gailu sistema zentrala izan ahalnek auzoaren urbanizazioan eredauka udalak, eta orain, proiek- mailekin alderatzea dute helbu- den probatu gura dute.edukiko lukete eragina.tu berri bat ipini du martxan: Be- ru. Adibidez, berogailuaren be-Azterketaren ostean, finan- Inkestak banatu dituzte, eta Momentuz, azterketa bat darritu San Fausto.roa horma zaharretatik joan egi-tzazio aukerak topatzen saiatu-hainbat etxetan argiaren eta bakarrik. Finantzazioak esango Udalak, Ihobe erakunde pu-ten dela uste dute. Fatxadak kon- ko dira. Dagoeneko aurreratu gasaren kontsumoadu San Fausto eraberrituko denblikoaren laguntzagaz, azter-pontzeak kontsumoan aurrez- dute posibilitate bat: etxeen sa-neurtuko duteedo ez. Egoera ekonomikoak,keta bat garatuko du San Faus- tea ekarriko luke. Bestalde, auzo baietan pisu bat gehiago eraiki-behintzat, ez du aldeko haizerikton. Irisgarritasuna lortzekoosoarentzako alternatiba bero-tzea, gero saltzeko. Etxeetako la-ekarriko. INKESTAZelan dago SanFausto auzoazure ustez?Zer beharrizandago? Bego LpezSan Fausto beti egon da marjinatu- Antonio Fernandez Zabor biltzaileak astean behin edoMaria Angeles BiritxinagaUmeek jolasteko leku itxi batenta. Orain, etxe berriak egiten dabil-birritan bakarrik etortzen dira. beharra daukate. Euria egiten due-tzala, badirudi konturatu direla au- Goiko etxe atariak, esaterako, bo- nean, nora eroango ditugu? Horre-zoak ez duela estetikoki bat egiten, tilaz-eta josita daude. Etxeetan, he-lako leku bat ondo etorriko litza-eta hori konpondu gura dutela. Utzi- zetasun handiak daude, batez ere,teke. Zikinkeriagaz patioetan da-keria dago. Adibidez, txintxaunakpisu altuenetan. Zerbaiten beha- go arazoa, batez ere. Hezetasuneibeti dira bigarren eskukoak. Arra- rra bazegoen, urte askoko etxeak dagokienez, nire etxean ez daukattoi piloa ere badago.dira-eta.arazorik, eta ez naiz kexatzen. 3. 2013ko otsailaren 8a, barikua | anboto Herririk herri | 3GORKA PEREZ ETA JUAN JESUS DIEZ | Gure San Fausto Berria elkarteko kideak |Norkfinantzatukodu horiguztia?Udalaren azterketaz, beharrizanez etaauzoaz berba egin dute Perezek eta Diezek M. O. lientzat. Ez da prest egotea ba-Gure San Fausto Berria el- karrik; jende bat ez dago hori or-karteko presidentea eta pre- daintzeko egoeran.sidenteordea dira, hurrenezG. P Ihobekoek esan zuten bero- .:hurren, Gorka Perez eta Juan gailua isiotzean, beroak ihes egi-Jose Diez. Biak langabezian, ten duela hormetatik, eta fatxa-auzoaren egoeraren erakus-le. Udalak bultzatutako az-terketa ondo dagoela diote,baina lehenengo oinarrizkobeharrizanei aurre egitekoeskatu dute. San Faustoko au-zo bizitza indartsua dela uste Maila ekonomikoan,dute, baina egoeragatik bizi-beharginen auzoalagunak ilusioa galduta dau-dela.da hau, eta gauzak dauden moduanZelan joan zen udaleko ordez-kariekin batzarra? daude. KostuGorka Perez: 30 eta 40 lagun ar- horiek finantzatzeatean joan ginen, komunitateeta-gastu handia dako presidenteak eta informatugura zuen jendea batuta. familientzatte, saldu eta obrak finantzatzeko.ratu zen. Bestalde, udalak utzi-Juan Jesus Diez: Jendea ez zenBaina, badaude pisuak ezin dire-tako materialagaz konponketakoso prest agertu proiekturako.nak saldu.egitera ohituta egon da hemen-Proiektua bera ondo ikusten zu-da konponduta hori saihestukogo jendea. Horiek zahartu eginten, baina ez aurrekontu bat ego-litzatekeela. Hogei euro gehiago Zeintzuk dira zuen kexak au-dira, eta belaunaldi berriak eztea azterketa baterako, auzoan ordaintzea ala ez; baina hogei eu- zoaren egoera dela-eta? dio ohiturari jarraitu. Baina,oinarrizko beharrizanak dau- ro horiek ezin baditugu ordain-G.P Kaleak garbitzera marti-.:zergatik moztu behar dut arboladenean eta betetzen ez direnean. du, zelan sartuko gara 15.000 edotzenetan eta eguenetan etortzenKaleak garbitzerabat nik, Ezkurdin enpresa batekBeharrizan horiek urte askoan20.000 euroko inbertsio batean?dira bakarrik. Hori neguan ba-egiten duenean? Zergatik, zergaaldarrikatzen egon gara auzota-Bestela, azterketa ondo dago, etada, beno. Baina udan umeak ka- martitzenetan etaberdinak ordaintzen baditut etarrak.batzuk prest agertu dira euren lean daude egunero. Arratoiakeguenetan etortzen eskubide berberak badauzkat? etxeetako argiaren eta gasaren daude, etxeetan hezetasunak, es- dira bakarrik.Azterketaren ostean, finan-kontsumoa neurtzeko. paloiak hobetu behar dira, nagu-Zer sentsazio dauka jendeak?tzaketa etorriko litzateke... siek arazoak dauzkate eskailere- Hori neguan bada,J.J.D.: Jendea ilusioa galdutaJ.J.D.: Jendeak honako arduraProiektuan, esaterako, bero- kin... Irisgarritasuna oso txarrabeno. Baina udan dago. Begira zentro zibikoa ere,hau dauka: teilatuak konpondu- gailu sistema zentrala plan- da. Badakigu dena batera ezin 2004an hasi eta amaituta behar-ko ditugu, igogailuak ipini, fa- teatzen da.dela egin, baina behintzat, egin umeak kalean daude ko luke. 2013an gaude, eta egintxadak konpondu... Nork finan- J.J.D.: Eraiki bako lursaila ba- dezatela urtez urte gauzaren bat.egunero duten gauza bakarra eskolatzatuko du hori guztia? Mailalitz, agian bai, baina hemen, per- zaharrak botatzea da. Ondo eto-ekonomikoan, beharginen au-tsonalki, apur bat utopikoa iru- Lehen obra batzuk egin ziren. rri da aparkatzeko lekua dagoe-zoa da hau, eta gauzak daudenditzen zait hori. Kea saltzen da-J.J.D.: Ziarrustaren agintal- lako, baina ez dago aurrerape-moduan daude. Kostu horiek or- biltzala dirudi. Etxeetan ere pisu dian, hilero-hilero gauza bat egi-nik. Zein den arazoa? Benetan,daintzea gastu handia da fami- bat gehiago eraiki ahal dela dio-ten hasi ziren, baina gero hor ge-ez dakigu. 4. 4 | Herririk herri 2013ko otsailaren 8a, barikua | anboto DURANGO GARAI Wi-Fi sistema500 urte atzera eginda topatu bozketan. Erdiak baino gehia-gok beste logo bat zuten gogo- ipintzekodute Durangorako Hiri Markako: Santa Anako arkuagaz egin-dako bat. Baina, herritarren iri-urratsak egitentziak %30eko balioa zeukan, etaJuan de Iciarrek 1548an jasotako letra batean dauka oinarria: d etzanagainontzeko sektore guztietan ddabil udalaetzana izan zen garaile. Dendak Bai elkarteko Gui- M.O.MARKEL ONAINDIA nean aurkeztu zuten logotipoa, Bere ustez, XVI. mendean legez llermo Oarbeaskoa ere egon zen Garaiko Udalak Internet zer-Durangok badauka bere Hiriudaletxean, eta Ramiro GarciaXXI.ean ere funtzionatzen duen aurkezpenean. Elkarterako lo-bitzua ipini gura du herriMarka. Horretarako, 500 urtekoordinatzaile ak esan zuen sus- marka da aukeratu dutena.goaren aldaera bat eratu dute, osoan zehar, Wi-Fi uhin siste-atzera egin dute. Izan ere, Juantraiak eta historia dauzkala. Bai-Iker Oceja zinegotziak azaldu eta turismorako leloa ere bai: maren bidez. 2011n martxande Iciar kaligrafo durangarrakna, etorkizuneko balioari eman zuen bederatzi hilabeteko pro- Durango, gust