Anboto 506

  • View
    106

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anboto 506

  • 1. 2013ko ekainaren 21a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 506. alea Iurreta 4 Koroideremiariaurreegiten laguntzekojaialdiaeratudute Maaria 2 EAJk ez du babestu bandera espainiarraren inguruko mozioa Berriz 2 Kultura topaketen jaia antolatu dute domekarako, Berrizen Otxandio 6 Abentura parkea zabaldu gura dute hiru otxandiarrek abuztuan Atxondoko eta Berrizko San Pedro eta Santa Isabel JAIAK 2013 Austriatik Monakora, Alpeak zeharkatuko ditu Iigo Gabiriak Red Bull X-Alps lasterketan 13 Kirola Goazen pintxo-potera Iketz enpresan akordioa sinatu zuten joan zen astean, eta San Eloyn,ekainaren18anheldudiraadostasunerainbertsoreberria- gaz.ELAketaCCOOkbabestutakoakordioaizandaSanEloykoa. ELAkjakiteraemanduenez,119langileetatik95eksinatudute. Gaineratudutenez,akordioak60lanpostubainogehiagoberma- tzenditu,eta2016rakoluzapenadu.Kaleangeratzendirenbehar- ginentzakolanpoltsaeratukodute.Formazioajasotzeazgainera, Metaltaldekoedozeinenpresatanlanegitekoaukeraizangodute. 60 lanpostu bermatzen dituen akordioa sinatu dute San Eloyn inbertsore berriagaz 4 Eguen arratsaldetako fenomeno sozial berria da pintxo-potea. Ostalaritza bultzatzea helburu hartuta, jan-edana uztartzen duen eskaintza egiten dute astero Durangon, Elorrion, Iurretan, Atxondon eta Abadion (Matiena) 3 San Eloyn diharduten 119 langileetatik 95ek sinatu dutela akordioa azaldu du ELA sindikatuak

2. 2 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak MAARIA MALLABIA IZURTZA GARAI BERRIZ MARKEL ONAINDIA Espainiako bandera udaletxean ipintzeko aginduaren kontrako mozioa landu zuten joan zen barikuan. EAJ abstenitu egin zen,etajarrerahorrekeztabaida eragin zuen. Bilduren botoekin onartu zen, baina Endika Jaio alkateak (Bildu) azaldu zuen aho batez izatea gura zutela, eta ho- rren ahaleginetan ibili direla lu- zaroan: Adostasuna lortu ahal dugun gai batean ez dugu lortu. Abstentzio hau alderdi estrate- giabatdelaustedugu. Galderen tartean, herritar batek abstentzioaren arrazoiak eskatu zizkien EAJkoei. Julen Uribelarreak esan zuen erabaki politikoa zela, hasieratik esan zietela Bildukoei ez zutela proze- suanpartehartuko.Baina,Jaiok esan du apirilera arte aldeko ja- rrerazeukatela. Mozioaren sustatzaileen ar- tean badaude EAJko kargudun izandakoak. Adibidez, frankis- mo osteko lehenengo alkateak, Iaki Bilbaok, irakurri zuen tes- tuazapatukoomenaldian. EAJk ez du babestu bandera espainiarraren inguruko mozioa EAJabstenitueginzen,etaeztabaidaeraginzuen jarrerahorrek;Bildurenbotoekinonartuzen Zapatuko omenaldian hartutako irudi bat. Txelu Angoitia (Gerediaga) JONE GUENETXEA Gazte Egunaren antolatzaileak oso pozik agertu dira joan zen zapatuko ekimenak izandako harrerarekin: Bazkarian 65 lagun elkartu ginen, eta gaue- ko kontzertuetan ere jende de- zentebatuzen. Bestalde, joan zen asteko Anboton Goita auzoko jai egi- tarauan domekako ekitaldiak oker azaldu zirenez, honako hau da ekainaren 23ko egita- rauaren zuzenketa: goizean, 11:00etan, meza izango da eta ondoren, Gazte Alai dantza taldea eta herri kirolak. Arra- tsaldean, umeentzako jolasak, bola premixuek, txokolatada etaSanJoanSuapiztukodute. Egun osoko jaia antolatu zuten Gazte Egunerako 65lagunelkartuzirenbazkaritarako Gazte Eguneko bazkariaren argazkia, frontoian. JOSEBA DERTEANO Jose Maria Ajuria, domekan Urkiolan desagertu zen 81 urteko izurtzarra (Ortuzar auzokoa) handik egun bira, martitzen eguerdian, aurkitu zuten hilik Izurtzako Lejarza auzoan. Zubiete baserriaren ondoko landa batean topatu zuten gorpua. Eguaztenean autopsia egin zioten, eta Er- tzaintzak jakinarazi duenez, Ajuria berez hil zela konfir- matu zen. Era berean, Er- tzaintzak dio oraindik iker- tzen dabiltzala zelan egin zuen Urkiolatik Izurtzarako ibilbidea. Jose Maria Ajuriaren hi- leta elizkizunak eguen arra- tsaldean egin zituzten, Izur- tzako Bariko San Nikolasen elizan. Autopsiak dio modu naturalean hil zela Ajuria A.U. Azkenaldian, kalean abando- natutako txakur bi batu di- tuzte udaletxeko beharginek, eta Iurretako txakurtegian daramatzate sei hilabete ingu- ru. Azken udalbatzan azaldu dutenez, txakur horiei jabea bilatzeko adopzio kanpaina bat prestatzeko asmoa dauka Be- rrizkoUdalak. Etxeko animaliak kaletik jasotzeko tasak moldatu berri ditu udalak. Kalean aurkituta- ko txakurrak harrera zentrora eroaten dituzte, eta besteak beste, albaitaritza azterketak eta txakurtegiko egun bakoi- tzeko tasak eguneratu dituzte. Animaliak batzeak 63 euroko tasa du, eta jabeak bi bider galtzen badu, 32 euroko isuna ordaindubeharkodu. Orain, txakurtegian dau- den txakurrei jabea topatzeko adopzio kanpaina adosten da- biltza, eta oporren aurretik martxan ipintzeko asmoa dau- kate. Adopzio kasuetan, ez da tasarikordaindubeharko. AMAIAUGALDE Eskuz esku mundua eraiki le- lopean ospatuko dute domeka honetan Berrizko kultura topa- keten jaia. Learreta Markina eskolan batuko dira eguerditik aurrera, eta aurten, musika, tailer eta janari dastaketez gai- nera,Berrizenbizidirenhainbat kulturatako pertsonek euren he- rrien inguruko informazioa es- kainikodute,erakusketabidez. Domekako jaian Senegal, Ma- roko, Txile, Sahara, Errumania, Brasil eta Euskal Herriko kul- turek parte hartuko dute. Aur- tengoa topaketen zortzigarren urteada. Eguerdian Iremie dantza taldearen emanaldiagaz hasiko da jaia. Eskolan henna, trentza eta perkusio tailerrak egongo dira, besteak beste. Geroxeago ,herrian bizi diren kulturetako gastronomia dastatzeko, bazkari -dastaketa hasiko dute. Ostean, 15:00ak aldera batukada egongo da gaztetxeko batukada tailerre- kokideekantolatuta. Herritarren parte-hartzea Maria Jesus Garcia gizarte lan- gileak azaldu duenez, jaia anto- latzeko herritarren parte har- tzea eta inplikazioa handia izan da. Iremie, Batukada taldea eta herriko etorkinez gainera, Gaztelekuko gazteek ere parte hartu dute prestaketetan. Jaia iragartzeko mural bat margotu dute, eta eurek sortutakoa da to- paketenleloa. Jaia Osasun, Ongizate Sozial, Kooperazio, Berdintasun eta Immigrazioko Udal Kontseiluak antolatzen du. Kontseiluan poli- tikariez gainera, hainbat kultu- ratako herritarrek parte hartzen dute. Herriko kulturei buruz ikasteko aukera aurtengo topaketetan Domekan,kulturatopaketetan,erakusketaipiniko duteetorkinenherrietakoinformazioagaz Senegal, Maroko, Txile, Sahara, Errumania, Brasil eta Euskal Herriko kulturek parte hartuko dute topaketetan Abandonatutako txakurrentzat jabe bila Kaletikanimaliakjasotzekotasakmoldatudituzte M.O. Garaiko San Migel nagusien elkarteak beste irteera bat an- tolatu du ekainaren 28rako. Oraingoan, Astigarragara (Gi- puzkoa)joangodira.Hainzuzen ere,bertandagoenSagardoaren Museoa bisitatuko dute. Goize- ko 09:00etan irtengo dute Garai- ko plazatik, autobusean. Baina, museoko bisita ez da izango eguneko ekintza bakarra. Izan ere, gero Astigarragan bertan bazkalduko dute, Gurutzeberri jatetxean. Arratsaldean Donostiara joango dira, eta bakoitzak bere aldetik ibiltzeko aukera eduki- ko du. Iluntzean bueltatuko di- ra. Eguaztenera arte eman ahal da izena, Herriko Tabernan, 28 euroordainduta. Astigarragara irteera eratu du nagusien elkarteak SagardoarenMuseoaikusikoduteAstigarragan 3. 2013ko ekainaren 21a, barikua | anboto Herririk herri 3 DURANGALDEA INKESTA Leire Bereziartua Iigo Garrido Sarritan egoten naiz Goienkaleko pintxo- potean. Arrasaten ezagutu nuen, eta gustatu zait hemen ere hastea. Giro ona egoten da, baina aste batzuetan giro tristea ere egon da, egural- diakeraginadu-eta. Ideia ona da pin- txo-potea, lagunekin egoteko beste aukera bat da. Astero egoten saiatzen naiz, baina batzuetan ezin izaten dut lanagatik. Aste- buruetan, gauez, diru asko gastatzen da; he- menezhorrenbeste. Isabel Gallastegi Elorrioko plazako dantza ikastaroko lehen taldea Eneritz Orobengoa Osoideiaonada,jen- de gehiago irteten de- lako. Jendea animatu egiten da. Eguenetan lagunekin elkartze- ko ohitura hartu du- gu. Neguan jende gu- txiago egon da, baina orain, giroa animatu- kodelaustedut. Giroa egoten da, eta beste itxura bat ematen dio he- rriari. Gu dantza ikastarotik 19:30ean irteten gara, eta aprobetxatu egiten dugu giro onagaz jarraitu eta dantzaeginosteanindarrakberpizteko. Bergarako pintxopo- teaezagutunuenlehe- nengo, eta Elorrion hasi zenean, oso ideia onazelairudituzitzai- dan. Hasieran, koa- drilan asko elkartzen ginen. Ohitura hartu duguetaahalegintzen garaasteroirteten. Elorrioko Errekakalen hartutako irudi bat, pintxo-pote orduan. Zaloa Fuertes. MARKELONAINDIA Heldu da Durangaldera pintxo- potea. Trago eta pintxo bana ohi baino prezio merkeagoan esku- ratu ahal dira eguen iluntzeetan. 2003an Gasteizen sortu zen es- kaintza gastronomiko hori, eta urteetan hedatzen joan da. Krisi sasoian, ostalariek kontsumoa sustatzeko aukera berri legez ikusi dute, eta horrek zabalpen handia eman dio. Modan dago pintxo-potea; gertakari edo feno- menosozialbilakatuda. Durangon, Askatasun etorbi- deko hainbat taberna izan ziren aitzindari. Lupetza tabernako Sara Mardarasek azaldu du in- gurune horretako giroa indar- tu gura zutela, Goienkaleren alternatiba legez. Goienkalek guztia jasotzen du, jaiak, Liburu eta Disko Azoka, asteburuak.... Mardarasek Zumaian ezagutu zuen pintxo-potea, eta handik ekarri zuen ideia. Lupetzak, Dendak Bai elkarteak sortutako herriko zirkuitu batean parte hartzendu,gainera. Goienkale, jendez beteta 2012ko irailean hasi ziren eki- men hau egiten Goienkalen. Geroztik, eguenetan jendez be- tetzen da kalea. Asteburuetako poteoa asko bajatu da, eta horri aurre egiteko erabaki zuten has- tea Kalekantoi, Rugby, Arkupe eta Anboto tabernek. Ostean, kaleko taberna gehienak batu ziren. Kalekantoiko Iker Ariz- mendiarrietak oso balorazio ona egin du: Gutxi gorabehera, 350 pintxo banatzen ditugu eguene- ro. Etekin-tarteak bajatu arren, diru-iturri on bat islatzen du sal- menta horrek. Batzuetan gehia- go, besteetan gutxiago, kopuru horien bueltan dabiltza taberna asko. Pintxo-potea onuragarria databernarako,bainagukgehia- goikustendugubezeroenfidelta- sunari eskertza legez, esa