Ancol Este Axit Andehyt

 • View
  150

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • https://www.facebook.com/ducanh0215

  CHUYN 3: DN XUT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

  Cu 1 : S ng phn ca C4H9Br l A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

  Cu 2: S ng phn dn xut halogen bc I c CTPT C4H9Cl l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

  Cu 3: S ng phn mch h (k c ng phn hnh hc) ca cht c CTPT l C3H5Br l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

  Cu 4: Mt hp cht hu c Z c % khi lng ca C, H, Cl ln lt l : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT ca Z l

  A. CHCl2. B. C2H2Cl4. C. C2H4Cl2. D. mt kt qu khc. Cu 5: Dn xut halogen khng c ng phn cis-trans l

  A. CHCl=CHCl. C. CH3CH=CBrCH3.

  B. CH2=CH-CH2F. D. CH3CH2CH=CHCHClCH3.

  Cu 6: Danh php IUPAC ca dn xut halogen c cng thc cu to : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 l A. 1,3-iclo-2-metylbutan. C. 1,3-iclopentan.

  B. 2,4-iclo-3-metylbutan. D. 2,4-iclo-2-metylbutan.

  Cu 7: Cho cc cht sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tn gi ca cc cht trn ln lt l

  A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-ibrometan ; anlyl clorua. B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-ibrometan ;1-cloprop-2-en. C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-ibrometan ; 1-cloprop-2-en. D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-ibrometan ; 1-cloprop-2-en.

  Cu 8: Cho cc dn xut halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) th t gim dn nhit si l

  A. (3)>(2)>(4)>(1). B. (1)>(4)>(2)>(3). C. (1)>(2)>(3)>(4). D. (3)>(2)>(1)>(4). Cu 9: Nh dung dch AgNO3 vo ng nghim cha mt t dn xut halogen CH2=CHCH2Cl, lc nh. Hin tng xy ra l

  A. Thot ra kh mu vng lc. C. khng c hin tng.

  B. xut hin kt ta trng. D. xut hin kt ta vng.

  Cu 10: a. Sn phm chnh ca phn ng tch HBr ca CH3CH(CH3)CHBrCH3 l A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylbut-2-en. C. 3-metyl-but-1-en. D. 2-metylbut-1-en.

  b. Sn phm chnh to thnh khi cho 2-brombutan tc dng vi dung dch KOH/ancol, un nng A. metylxiclopropan. B. but-2-ol. C. but-1-en. D. but-2-en.

  Cu 11: un nng 13,875 gam mt ankyl clorua Y vi dung dch NaOH, tch b lp hu c, axit ha phn cn li bng dung dch HNO3, nh tip vo dd AgNO3 thy to thnh 21,525 gam kt ta. CTPT ca Y l

  A. C2H5Cl. B. C3H7Cl. C. C4H9Cl. D. C5H11Cl. Cu 12: S tch hiro halogenua ca dn xut halogen X c CTPT C4H9Cl cho 3 olefin ng phn, X l cht no trong nhng cht sau y ?

  A. n- butyl clorua. B. sec-butyl clorua. C. iso-butyl clorua. D. tert-butyl clorua. Cu 13: Cho hp cht thm : ClC6H4CH2Cl + dung dch KOH (long, d, to) ta thu c cht no ?

  A. HOC6H4CH2OH. B. ClC6H4CH2OH. C. HOC6H4CH2Cl. D. KOC6H4CH2OH. Cu 14: Cho hp cht thm : ClC6H4CH2Cl + dung dch KOH (c, d, to, p) ta thu c cht no ?

  A. KOC6H4CH2OK. B. HOC6H4CH2OH. C. ClC6H4CH2OH. D. KOC6H4CH2OH. Cu 15: Thy phn dn xut halogen no sau y s thu c ancol ?

  (1) CH3CH2Cl (2) CH3CH=CHCl (3) C6H5CH2Cl (4) C6H5Cl A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D.(1), (2), (3), (4).

  Cu 16: a. un si dn xut halogen X vi nc mt thi gian, sau thm dung dch AgNO3 vo thy xut hin kt ta. X l

  A. CH2=CHCH2Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. C6H5CH2Br. D. A hoc C. b. un si dn xut halogen X vi dung dch NaOH long mt thi gian, sau thm dung dch AgNO3 vo thy xut hin kt ta. X khng th l

  A. CH2=CHCH2Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. C6H5CH2Cl. D. C6H5Cl. Cu 17: Khi un nng dn xut halogen X vi dung dch NaOH to thnh hp cht anehit axetic. Tn ca hp cht X l

  A. 1,2- ibrometan. B. 1,1- ibrometan. C. etyl clorua. D. A v B ng.

  23

 • Cl 2 ,500 C NaOH

  Cu 25: Cho s sau : C2H5Br A B C. C c cng thc l

  https://www.facebook.com/ducanh0215

  Cu 18: Hp cht X c cha vng benzen v c CTPT l C7H6Cl2. Thy phn X trong NaOH c (to cao, p cao) thu c cht Y c CTPT l C7H7O2Na. Hy cho bit X c bao nhiu CTCT ?

  A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Cu 19: Cho s phn ng sau:

  CH3 Br2/as X Br2/Fe, to Y

  dd NaOH Z

  NaOH n/c, to, p T

  X, Y, Z, T c cng thc ln lt l

  A. p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4OH. B. CH2BrC6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4OH. C. CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3C6H4OH, p-CH2OHC6H4OH. D. p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-CH2BrC6H4OH, p-CH2OHC6H4OH.

  Cu 20: Cho s phn ng sau : CH4 X Y Z T C6H5OH. (X, Y, Z l cc cht hu c khc nhau). Z l

  A. C6H5Cl. B. C6H5NH2. C. C6H5NO2. D. C6H5ONa. Cu 21: X l dn xut clo ca etan. un nng X trong NaOH d thu c cht hu c Y va tc dng vi Na va tc dng vi Cu(OH)2 nhit thng. Vy X l

  A. 1,1,2,2-tetracloetan. B. 1,2-icloetan. C. 1,1-icloetan. D. 1,1,1-tricloetan. Cu 22: Cho 5 cht : CH3CH2CH2Cl (1) ; CH2=CHCH2Cl (2) ; C6H5Cl (3) ; CH2=CHCl (4) ; C6H5CH2Cl (5). un tng cht vi dung dch NaOH long, d, sau gn ly lp nc v axit ho bng dung dch HNO3, sau nh vo dung dch AgNO3 th cc cht c xut hin kt ta trng l

  A. (1), (3), (5). B. (2), (3), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (2), (5). Cu 23: Cho s chuyn ho : Benzen A B C A axit picric. B l

  A. phenylclorua. B. o Crezol. C. Natri phenolat. D. Phenol. 0

  Cu 24: Cho s phn ng : XY ancol anlylic. Hi X l cht no sau y ? A. Propan B. Xiclopropan. C. Propen. D. Propin.

  Mg,ete CO 2 HCl

  A. CH3COOH. B. CH3CH2COOH. C. CH3CH2OH. D. CH3CH2CH2COOH. Cu 26: Cho bt Mg vo ietyl ete khan, khuy mnh, khng thy hin tng g. Nh t t vo etyl bromua, khuy u th Mg tan dn thu c dung dch ng nht. Cc hin tng trn c gii thch nh sau:

  A. Mg khng tan trong ietyl ete m tan trong etyl bromua. B. Mg khng tan trong ietyl ete, Mg phn ng vi etyl bromua thnh etyl magiebromua tan trong

  ete. C. Mg khng tan trong ietyl ete nhng tan trong hn hp ietyl ete v etyl bromua. D. Mg khng tan trong ietyl ete, Mg phn ng vi etyl bromua thnh C2H5Mg tan trong ete.

  Cu 27: Cho s bin ho :

  C 2 H 2 A B D C 6 H 5 N H 2

  Cc cht A, B, D ln lt l A. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl. C. C6H12, C6H6, C6H5NO2.

  Cu 28: Cng thc dy ng ng ca ancol etylic l

  B. C6H6, C6H5Cl, C6H5NO2. D. C6H6, C6H5NO2, C6H4(NO2)2.

  A. CnH2n + 2O. B. ROH. C. CnH2n + 1OH. D. Tt c u ng. Cu 29: Cng thc no di y l cng thc ca ancol no, mch h chnh xc nht ?

  A. R(OH)n. B. CnH2n + 2O. C. CnH2n + 2Ox. D. CnH2n + 2 x (OH)x. Cu 30: un nng mt ancol X vi H2SO4 c nhit thch hp thu c mt olefin duy nht. Cng thc tng qut ca X l (vi n > 0, n nguyn)

  A. CnH2n + 1OH. B. ROH. C. CnH2n + 2O. D. CnH2n + 1CH2OH. Cu 31: Tn quc t ca hp cht c cng thc CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 l

  A. 4-etyl pentan-2-ol. C. 3-etyl hexan-5-ol.

  B. 2-etyl butan-3-ol. D. 3-metyl pentan-2-ol.

  Cu 32: Mt ancol no c cng thc thc nghim l (C2H5O)n. CTPT ca ancol c th l A. C2H5O. B. C4H10O2. C. C4H10O. D. C6H15O3.

  Cu 33: Ancol no, n chc c 10 nguyn t H trong phn t c s ng phn l A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

  24

 • https://www.facebook.com/ducanh0215

  Cu 34: Mt ancol no n chc c %H = 13,04% v khi lng. CTPT ca ancol l

  A. C6H5CH2OH. B. CH3OH C. C2H5OH. D. CH2=CHCH2OH. Cu 35: Mt ancol no n chc c %O = 50% v khi lng. CTPT ca ancol l

  A. C3H7OH . B. CH3OH. C. C6H5CH2OH. D. CH2=CHCH2OH. Cu 36: C bao nhiu ru (ancol) bc 2, no, n chc, mch h l ng phn cu to ca nhau m phn t ca chng c phn trm khi lng cacbon bng 68,18% ?

  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 37: C bao nhiu ng phn c cng thc phn t l C4H10O ?

  A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Cu 38: C bao nhiu ancol bc III, c cng thc phn t C6H14O ?

  A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 39: C bao nhiu ancol thm, cng thc C8H10O ?

  A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Cu 40: C bao nhiu ancol thm, cng thc C8H10O khi tc dng vi CuO un nng cho ra anehit ?

  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 41: C bao nhiu ancol C5H12O khi tch nc ch to mt anken duy nht ?

  A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 42: S ng phn ancol ng vi CTPT C5H12O l

  A. 8. B. 7. C. 5. D. 6. Cu 43: S ng phn ancol ti a ng vi CTPT C3H8Ox l

  A. 4. B. 5. C. 6. D. khng xc nh c. Cu 44: X l ancol mch h c cha 1 lin kt i trong phn t. khi lng phn t ca X nh hn 60. CTPT ca X l

  A. C3H6O. B. C2H4O. C. C2H4(OH)2. D. C3H6(OH)2. Cu 45: A, B, D l 3 ng phn c cng cng thc phn t C3H8O. Bit A tc dng vi CuO un nng cho ra andehit, cn B cho ra xeton. Vy D l

  A. Ancol bc III. C. Cht c nhit si thp nht.

  B. Cht c nhit si cao nht. D. Cht c kh nng tch nc to anken duy nht.

  Cu 46: X, Y, Z l 3 ancol lin tip trong dy ng ng, trong MZ = 1,875MX. X c c im l A. Tch nc to 1 anken duy nht. C. Cha 1 lin kt trong phn t.

  B. Ha tan c Cu(OH)2. D. Khng c ng phn cng chc hoc khc chc.

  Cu 47: Ancol X n chc, no, mch h c t khi hi so vi hiro bng 37. Cho X tc dng vi H2SO4 c un nng n 180oC thy to thnh mt anken c nhnh duy nht. X l

  A. propan-2-ol. B. butan-2-ol. C. butan-1-ol. D. 2-metylpropan-2-ol. Cu 48: Mt ancol n chc X mch h tc dng vi HBr c dn xut Y cha 58,4% brom v khi lng. un X vi H2SO4 c 170oC c 3 anken. Tn X l

  A. pentan-2-ol. B. butan-1-ol . C. butan-2-ol. D. 2-metyl propan -2-ol. Cu 49: Mt cht X c CTPT l C4H8O. X lm mt mu nc brom, tc dng vi Na. Sn phm oxi ha X bi CuO khng phi l anehit. Vy X l

  A. but-3-en-1-ol. B. but-3-en-2-ol. C. 2-metylpropenol. D. tt c u sai. Cu 50: Bc ca ancol l

  A. bc cacbon ln nht trong phn t. C. s nhm chc c trong phn t.

  Cu 51: Bc ancol ca 2-metylbutan-2-ol l

  B. bc ca cacbon lin kt vi nhm -OH. D. s cacbon c trong phn t ancol.

  A. bc 4. B. bc 1. C. bc 2. D. bc 3. Cu 52: Cc ancol c phn loi trn c s

  A. s lng nhm OH. C. bc ca ancol.

  B. c im cu to ca gc hirocacbon. D. Tt c cc c s trn.

  Cu 53: Cc ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH c bc ancol ln lt l A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 2. C. 2, 1, 3. D. 2, 3, 1.

  Cu 54: Cu no sau y l ng ? A. Hp cht CH3CH2OH l ancol etylic. B. Ancol l hp cht hu c trong phn t nhm -OH. C. Hp cht C6H5CH2OH l phenol. D. Tt c u ng.

  25

 • https://www.facebook.com/ducanh0215

  Cu 55: Ancol etylic tan tt trong nc v c nhit si cao hn hn so vi ankan v cc dn xut halogen c khi lng phn t xp x vi n v

  A. Trong cc hp cht trn ch c ancol etylic tc dng vi Na. B. Trong cc hp cht trn ch c ancol etylic c lin kt hiro vi nc. C. Tr