Ang dungog sa pagpaubos ug ang kadaotan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

  • 1. Ang Dungog sa Pagpaubosug ang Kadaotan sa GarboSantiago 4: 6-10

2. Si Asa nangayo ugtabang sa hari sa Syria imbis sa Ginoo.Tungod sa iyang gihimo, iyang gahom naluya ug nagsigegsinati ang iyang nasod ug gubat. 3. Nalimot si Haring Asa sa pagsalig saGinoo. Wala na siya taga-i sa Ginoo ug kusog. Wala nanagpakita ang Ginoosa kaugalingon ni Asa. 4. Ang pagpuyo nga mapa-ubsanon,masaligon sa Ginoo usa ka matahomngakinabuhi.Walay molabawkakusgan sa tawo nga mosalig saGinoo ug dili sa kaugalingon. 5. The Kite Or PrideMust Have Fall 6. I)Unsa man ang lakang sapagka-mapa-inubsanon? 1) Kinahanglan nga ilhon nato konkinsa kita. 2) Kinahanglang magpa-ubos sa atongkaugalingon atubangan sa Ginoo. (Salmo 4:18) Tungod kay ang garboug pagsupak makapatig-a kanato. 3) Kinahanglan magsulti kita sa tinuod,maglikay sa daotan, magbuhat sa maayo ug magtinguha sa kalinaw. 7. Gusto sa atong langitnong Amahan nga mopaduol kita panahon sa kasakit aron Iyang mahatag ang Iyang kalig-on ngamakapalagsik ug gugma nga makapa-ayo. 8. Ang pagpabilin nga mapa-ubsanonug ang pagtahod sa Dios maoy labing piho ug labing luwas nga paagi sa pagdaog sa mga unos sa kinabuhi. 9. Ang pagka-mapa-inubsanon makab-ot nato kong moangkon kita nga makasasala ugnagkinahanglan sa gugma sa Dios ug pagpasaylo. 10. II) Unsa man pod ang garbo? Ang garbo usa ka lig-on ug kinatas- an nga baruganan sa tanang daotan. Tungod kay naggikan kini sa usa kakasingkasing nga arogante. Ug ang tawo nga naa niining kinaiyaha,ningbati nga tanang tawo uboskaniya. Ang garbo makababagkanato atubangan sa Dios. (Theophylact) 11. 1) Wala makahibalo sa iyanggikinahanglan ug nagdayeg lamang siyasa iyang kaugalingon.2) Gikalipay niya ang iyang pagka-independente. Wala siya magsalig sa Dios ug ubang tawo.3) Wala siya mag-ila sa iyang sala. Kanunay naghunahuna sa iyang kaayo ug wala naka-amgo sa iyang sala nga kinahanglan siya ugkaluwasan. 12. Lantawon nga ang garbo usa kadakong kaaway. (Proverbio 8:13) Dawata nga ang pagka- mapaubsanon usa kamaayong higala. (Proverbio 3:14)Ipaubos ang kaugalingon diha sa Ginoo. (Santiago 4:6) 13. Kita nga mga Cristohanon, maka-angkon ug pagpaubos nga mohatagkanato ug kalig-on ug kaisog ug ang pagpaubos nga moila nga ang agianan padulong sa Dios abli satanang mapa-ubsanon.Amen.