Ang Rebolusyong French

Embed Size (px)

Text of Ang Rebolusyong French

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  1/31

  Ang Rebolusyong

  French

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  2/31

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  3/31

  Nag simulang mabuo at lumaganap angoposisyon laban sa nobility anggang sa

  sumiklab ang isang ganap na rebulusyon.

  "eign #$ %error- isang pangyayari na kungsaan pinatay ang libo-libong

  pinagiinalaang kalaban ng mgarebulusyon naryo.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  4/31

  &.'awalan ng katarungan ng reimen

  .#posisyon ng mga intelektuwal sanamamayaning kalagayan

  .alang anggang kapangyarian ng ari+.,ersonal na kainaan nina aring ouis /0

  at aring ouis /01 bilang mga pinuno

  2.'risis sa mga pananalapi na kinakaarap

  ng pamaalaan.

  Mga Salik sa Pagsiklab ngRebulusyong French

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  5/31

  Sa laat ng mamamayan sa France angnobility ang may pinaka maraming

  pribileiyo kabilang din dito ang mgakaparian.

  Ang Bourgeoisie ay binubuo ng mgamangangalakal! industriyalista! abogado at

  iba pang propesyonal na responsable sapagbabayad ng buwis. indi rin silamaaaring maluklok sa ano mang mataas naposisyon sa pamaalaan! simbaan! o

  militar.Sa mantala ang mga magbubukid naman ay

  patuloy paring nakatali sa panginoong maylupa dail sa mga obligasyon nila rito.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  6/31

  Nariyan din ang uring kinabibilangan ng mgamanggagawa sa lungsod o proletariat at

  maliliit na mangangalakal o petitebourgeoisie na wala ring tinatamasangpribileiyo sa ilalim ng namamayani uringpanlipunan.

  3ail ang France ang sentro ngenligtenment noong ika &4 siglo! may mgaintelektuwal na nakabuo ng mga bagongideang politikal upang mareporma ang

  sistemang pampolitika! panlipunan at!pangekonomiya.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  7/31

  ,arlaments- tumutukoy sa mga korte nakontrolado ng mga nobility kung saan

  nirereistro ang mga dekreto ng ari bagoito maging batas.

  5states- 6eneral- Sangay ng pamaalaannabinubuo ng mga taong kumakatawan sa

  mamamayan ng France. Sa panaong ito!laat ng kapangyarian ay nasa kamay ngari at laat ng tumuligsa sakanya aypinarurusaan.

   

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  8/31

  Ang mainang pamumuno nang dalawangari sa katauan nina ouis /0(&7&2-&77+)

  at ouis /01(&77+-&78) ay naging sani rinng kawalan ng kasiyaan sa lipunan.

  Ang pagkakaroon ng krisis sa pananalapi aylalong nagpasiklab sa rebulosyon. Ang

  pagpapatupad ng mga indi makatuwirangbuwis ay kinailangan upang makaiwas angpamaalaan na tuluyang magingbangkarote.

  9arles 9alonne- itinalaga siya noong &74bilang ministro ng pananalapi

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  9/31

  1to ang mga larawan nina aring ouis/0 at aring ouis /01

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  10/31

  Mahahalagang Pangyayari

  5states 6eneral- binubuo ng tatlong grupo

  *First 5state- binubuo ng kasapi ng kaparian

  *Second 5state- binubuo ng aristokrasya

  *%ird 5state- binubuo ng mga pangkaraniwangtao magbubukid! artisano at bourgeoisie naumigit kumulang 87; ng kabuoangpopulasyon ng France.

  Sa National Asembly ng 5states 6eneral noong

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  11/31

  Noong unyo &7! &748! idineklara ng %ird5state ang sarili bilang National Asembly at

  inanyayaan din ang First 5state at Second5state na sumama. Bilang tugon naganapang tinatawag na %ennis 9ourt #at noongunyo +! &748.

   %umutukoy ito sa pangako ng pagkakaisa ngmga kasapi ng National Assembly n a indisila titigil anggang sa makabuo sila ng'ontitusyon para sa France.

   

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  12/31

  Naging pundamentalna dokumento ng "ebulusyongFrenc ang 3eclaration o$ te "igts o$ ni?ersal.6ayumpaman! indi naisaalang-alang dito angkatayuan ng kababaian o ng mga alipin.

  Sa unang yugto ng "ebolusyong Frenc!

  nalimitaan ang kapangyarian ng ari dailnakabuo ang National Assembly noong &78& ngkonstitusyong kumikilala sa karapatan ngindibidwal. Noong &78! kinontrol ng mga @acobin!isang radikal na grupongrebolusyonaryo!ang rebolusyon at nagtatag ng"epublika.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  13/31

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  14/31

  Si

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  15/31

  Si

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  16/31

  Ang 6uillotine ay isang makinaryang ginamitsa pagpapatupad ng parusang kamatayansa pamamagitan ng pagputol sa ulo ngnaatulan. 6ayumpaman! dail na rin samga tao laban kay "obespierre at siyamismo ay namatay rin sa 6uillotine.

  'asunod nito ang pagkakatatag noong &782ng bagong pamaalaang tinawag na3ictionary na binubuo ng limang opisyal napinili naman ng egislati?e Assembly. Ang

  egislati?e Assembly ay ang sangay ngpamaalaan na tagagawa ng batas.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  17/31

  Naitatag ito noong &78& matapos maipasa angkonstitusyon at nagtapos ang National Assembly.Subalit agad ding nagwakas ang kapangyarian

  ng 3irectory noong Nobyembre &788 dail sacoupd’etat  o pagpapatalsik sa pamaalaan. Angpag-agaw sa kapangyarian ay pinamunuan ngbatang eneral na si Napoleon Bonaparte.

  1pinatupad din niya rito ang Napoleonic Code obatas na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantayng mga mamamayan at sistema ng pagbubuwis.inakasan din ang piyudalismo! itinaguyod ang

  edukasyon! pinayagang maluklok sa puwesto angmga intelektuwal! at inikayat ang kalayaan sapagpili ng reliiyon.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  18/31

  6ayumpaman! nabigo siyang mapasailalimang 6reat Britain sa kanyang

  kapangyarian.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  19/31

  Napoleon

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  20/31

  Ang nasyonalismo at patriotismo ay angpagiging makabansa o makabayan. Angnasyonalismo ay pagmamalaki atkamalayan ng pagiging kabilang sa isangnasyon na may sariling kultura! wika!tradisyon! at kasaysayan. Ang patriotismoay pagmamaal sa bayan at kaandaangmagsakripisyo para rito.

  Pamana ng Rebolusyong French

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  21/31

  Ang Rebolusyon sa

  a!in America

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  22/31

  Nagsimula ang mga rebolusyon sa atinAmerica laban sa Spain noong &4& attumagal anggang &42. Bukod sa

  pagtuligsa sa pamumunong 5spaCol! angideya ng "ebolusyong Frenc aynagsilbing inspirasyon sa pagsiklab ngrebolusyon sa atin America.

  Ang Rebolusyon Sa a!inAmerica (181"- 18#5)

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  23/31

  Ang lipunan sa mga kolonya ay binubuo ng

  apat na uri ng mamayan. >na rito ang peninsulares o mga 5spaCol na ipinanganaksa Spain at naniniraan sa kolonya.

  Nariyan din ang creoles o mga 5spaCol na

  ipinanganak at naniraan sa kolonya.Nariyan din ang uri ng mga mestizo o

  pinagalong laing 5uropeo at katutubongAmericano na may laing 5spaCol.

  Nasa pinakamababang uri ng lipunan angmga katutubo o American Indian na siyangbatayan ng lakas-paggawa sa kolonya.

  $ring Panli%unan

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  24/31

  Ang kawalan ng katarungan ay mababanaag

  sa ilang katangian ng lipunan. alimbawa!ang pagkakamit ng edukasyon ay limitadolamang sa peninsulares at creoles. 

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  25/31

  Ang kapangyarian ng Simbaan ay naging

  sani rin ng kawalan ng katarungan. Angedukasyon ay kontrolado ng Simbaan.

  M S lik P ikl b

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  26/31

  Sa uling baagi ng ika-&4 siglo! lumaganap

  ang mga ideya ng "ebolusyong Frenc saatin America. 1to ay sa kadailanangniluwagan ng pamaalaan ang mgarestriksiyon sa kalakalan at sa paglalakbay

  kung kaya naging madali para sa mga creolena makapaglakbay at makadaupangpalad angmga intelektuwal na 5uropeo. Naging sani rinsa pagsiklab ng rebolusyon ang pagkatalo ng

  Spain sa 3igmaan sa %ra$algar noong &42 nanaging dailan upang indi maipagtanggol ngSpain ang kanyang mga kolonya.

  Mga Salik sa Pagsiklab ngRebolusyon

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  27/31

  Simula &4&! umigting ang malawakangrebolusyon sa atin America. Naganap itosa 0ene=uela! 9olombia! 9ile! 5cuador! at,eru. ,agdating &4&! idineklara ng

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  28/31

  Sa pagpapalaya ng mga kolonya sa atinAmerica! malaki ang papel ng ginampanan

  ng mga rebolusyonaryo tulad nina @ose deSan

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  29/31

   @ose 3e San

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  30/31

  Ang konserbatismo ay tumutukoy saideoloiya kung saan ang layunin ay

  mapanatili ang nananaig na kaayusan(status quo) at pinaaalagaan ang mgatradisyon. Ang paglaganap ng ideya ngliberalismo ang siyang mananaig sa mga

  sumunod na panaon. Ang liberalismo aypinaigting panglalo ng paglaya ng mgakolonya sa atin America.

 • 8/15/2019 Ang Rebolusyong French

  31/31

  The END ^-^