11

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja
Page 2: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

Anna Treger

Repetytorium

ANGIELSKI Czasy

Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 1

Page 3: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

2

Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com

Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, [email protected]

Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk

Redaktor serii: Marek Jannasz

Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2010. Wydanie II

www.jezykinieobce.pl

ISBN: 978-83-60287-41-5

Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27Druk i oprawa: Opolgraf

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 2

Page 4: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

www.WydawnictwoLingo.pl 3

Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sprawdê si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Past Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5. Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

6. Present Perfect Continuous . . . . . . . . . . 43

7. Past Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

8. Past Perfect Continuous . . . . . . . . . . . . 53

9. Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

10. Be Going To . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

11. Future Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

12. Future Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

13. Future Perfect Continuous . . . . . . . . . . . 78

Klucz do çwiczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Wykaz czasowników nieregularnych . . . . 96

Spis treÊci

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 3

Page 5: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

Chcesz sku tecz nie i szyb ko opa no waç an giel skie cza sy? Przy go to wu jesz si´

do eg za mi nu? A mo ̋ e po trze bu jesz kom pen dium, po któ re za wsze mo ̋ esz si´ gnàç,

gdy masz wàt pli wo Êci, co do po praw ne go za sto so wa nia cza sów? Re pe ty to rium Lin go

„An giel ski. Cza sy” jest w∏a Ênie dla Cie bie.

Ksià˝ ka jest skie ro wa na do uczniów, ma tu rzy stów, stu den tów, osób przy go to wu -

jà cych si´ do eg za mi nów j´ zy ko wych, a tak ̋ e wszyst kich, któ rzy po trze bu jà upo rzàd ko -

wa nia i po sze rze nia wia do mo Êci o cza sach an giel skich. Uwzgl´d nia ma te ria∏ wy ma ga ny

na no wej ma tu rze oraz eg za mi nach ta kich jak First Cer ti fi ca te in En glish czy

Cer ti fi ca te in Ad van ced En glish. Sk∏a da si´ z trzy na stu roz dzia ∏ów, klu cza

do çwi czeƒ, te stu spraw dza jà ce go oraz wy ka zu cza sow ni ków nie re gu lar nych.

Ka˝ dy roz dzia∏ obej mu je wst´p nà cha rak te ry sty k´ za gad nieƒ, któ rym jest

po Êwi´ co ny, cz´Êç teo re tycz nà przed sta wia jà cà od po wied nie re gu ∏y gra ma ty ki,

zi lu stro wa nà przy k∏a da mi wraz z ich t∏u ma cze niem na pol ski oraz ze staw çwi czeƒ

po zwa la jà cych opa no waç od po wied nie za gad nie nia zwià za ne z roz wi ja niem prak tycz nej

umie j´t no Êci po s∏u gi wa nia si´ an giel ski mi cza sa mi.

W j´ zy ku pol skim ró˝ ni ca po mi´ dzy cza sem gra ma tycz nym (ten se) a cza sem

fi zycz nym (ti me) nie jest tak roz bu do wa na jak w an gielsz czyê nie, w któ rej ma my

np. kil ka ro dza jów gra ma tycz nych cza su te raê niej sze go, w su mie w pod r´cz ni kach

wy ró˝ nia si´ kil ka na Êcie cza sów gra ma tycz nych. W j´ zy ku pol skim ma my tyl ko czas

prze sz∏y, te raê niej szy i przy sz∏y, co w za sa dzie od po wia da po dzia ∏o wi cza su rze czy wi ste go.

Wst´p

wst´p

4

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 4

Page 6: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

To wzgl´d ne bo gac two cza sów gra ma tycz nych w j´ zy ku an giel skim bie rze si´

stàd, ˝e pe∏ nià m.in. ta kie ro le zna cze nio we, któ re w pol sz czyê nie mo gà byç od da wa ne

przy po mo cy in nych Êrod ków nie wy st´ pu jà cych z ko lei w an giel skim, np. za sto so wa nia

aspek tu niedo ko na ne go cza sow ni ka (czy taç) al bo aspek tu do ko na ne go (prze czy taç,

wy czy taç, do czy taç), u˝y cia cza sow ni ków jed no krot nych (graç, spaç, cho dziç) bàdê

wie lo krot nych (gry waç, sy piaç, cha dzaç) lub za sto so wa nia in nych wy ra zów uszcze gó ∏a -

wia jà cych re la cje cza so we. Re pe ty to rium uwzgl´d nia na wy ki j´ zy ko we czy tel ni ka

pol skie go i wy cho dzi na prze ciw pro ble mom, na ja kie zwy kle na tra fia jà Po la cy uczà cy si´

po s∏u gi wa nia cza sa mi an giel ski mi.

Ni niej sza pu bli ka cja sta no wi wzbo ga ce nie – przede wszyst kim o uroz ma ico ny

ze staw sta ran nie do bra nych çwi czeƒ – od po wied nich roz dzia ∏ów re pe ty to rium „An giel ski.

Gra ma ty ka z çwi cze nia mi” wy daw nic twa Lin go.

Uczmy si´ cza sów! Pra wi d∏o we ro zu mie nie i po s∏u gi wa nie si´ cza sa mi to wa ru -

nek ko niecz ny do brej zna jo mo Êci j´ zy ka an giel skie go.

Z ˝y cze nia mi suk ce sów

Au tor ka

wst´p

www.WydawnictwoLingo.pl 5

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 5

Page 7: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

6

Roz wià˝ test i sprawdê swo jà wie dz´. Ten test po mo ̋ e Ci oce niç, na czym na le ̋ y skon cen -tro waç si´ w na uce za gad nieƒ przed sta wio nych w tej ksià˝ ce.

1. Sue______ her coffee white.

a) is likingb) likes c) was liking

2. I ______ to London many timesbefore.

a) was b) have been c) had been

3. What ___________ ? I am a chemist.

a) do you do b) are you doingc) are you

4. Lynn _________ It is so annoying!

a) always complainsb) complained c) is always complaining

5. I promise I _________ tell anyone.

a) won’tb) don’tc) won’t have

6. This time next week we____________ in the warm Caribbeansun.

a) will be baskingb) are baskingc) will have been basking

7. Tom ____________ paella before hewent to Spain.

a) didn’t eatb) hasn’t eaten c) hadn’t eaten

8. Greg was very tired. He____________ snow all day.

a) was shovelling b) had been shovellingc) has been shovelling

9. I _________my Internet connectionwhile I _________a reservation.

a) lost, was making b) was losing, was makingc) was losing, made

10. The band ____________for a fewweeks before they set out on the tour.

a) have been rehearsingb) had been rehearsingc) was rehearsing

11. We ____________ for you since the morning.

a) are waitingb) have been waitingc) wait

12. I _________ well recently.

a) haven’t been doing b) am not doingc) wasn’t doing

Sprawdê si´

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 6

Page 8: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

ANGIELSKI CZASY

www.WydawnictwoLingo.pl 7

13. Joel ____________ a solution yet.

a) didn’t findb) found c) hasn’t found

14. He _______ the gate between 3 and 4.

a) repaired b) has repairedc) was repairing

15. My train _________ at 5 o’clock.

a) leavesb) is leavingc) will leave

16. If only I _________ him seriously!

a) tookb) have takenc) had taken

17. When I was a child I _________ inKentucky.

a) have lived b) lived c) had lived

18. We _________ married in August.All’s been fixed.

a) will get b) get marriedc) are getting married

19. By February I __________ off themortgage.

a) will have paidb) will payc) am paying

20. I __________ my home town lastweek.

a) have visited b) visitedc) had visited

21. Beth is tired. She _____________ allday.

a) was workingb) workedc) has been working

22. It ______________ __ all day.

a) rainsb) is rainingc) has been raining

23. I ______ Helen since our schooldays.

a) knowb) have knownc) have been knowing

24. Mary was very disappointed becauseshe _______________ tickets for theconcert.

a) hadn’t boughtb) didn’t buyc) hasn’t bought

25. Warsaw __________ dramaticallysince I last saw it.

a) changedb) had changedc) has changed

26. Lord! We __________ crash!

a) willb) are going toc) shall

27. ____ you ____ me the sugar, please?

a) are, passingb) will, be passingc) will, pass

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 7

Page 9: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

1. Present SimpleTworzenie czasu Present Simple

8

Forma twierdzàcaPodmiot Czasownik

I sleepYouHeShe sleeps It

WeYou sleepThey

Forma przeczàca

Podmiot Do/Does Not CzasownikI do

YouHeShe does not sleepIt

WeYou doThey

Forma Êciàgni´ta

I don’tYouHeShe doesn’t sleepIt

WeYou don’tThey

Forma pytajàca

Do/Does PodmiotDo I

youhe

Does she sleep?itwe

Do youthey

Krótka odpowiedê

Yes Podmiot Do/Does

Yes, I/we/you/they dohe/she/it does

Krótka odpowiedê

No Podmiot Do/Does

No, I/we/you/they don’the/she/it doesn’t

Zastosowanie

Present Simple u˝ywamy:

Gdy informujemy o trwa∏ym stanie rzeczy, o zdarzeniach majàcych uniwersalny bàdê powtarzajàcy si´ charakter.

I study at Silesian University. Studiuj´ na Uniwersytecie Âlàskim.He works as a clerk. On pracuje jako urz´dnik.She writes books. Ona pisze ksià˝ki.

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 8

Page 10: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

ANGIELSKI CZASY

9www.WydawnictwoLingo.pl

Gdy mówimy o zachowaniach rutynowych, czynnoÊciach powtarzajàcych si´ mniej lubbardziej regularnie.

My neighbours seldom do the washing Moi sàsiedzi rzadko piorà i prasujà.and ironing.Ben often goes fishing. Ben cz´sto chodzi na ryby.The Smiths usually cook the meals. Paƒstwo Smith zazwyczaj gotujà posi∏ki.

Opisujàc czynnoÊci zwyczajowe i powtarzajàce si´ cz´sto u˝ywamy w Present Simpleprzys∏ówków cz´stotliwoÊci.

always zawszeusually zazwyczajoften/frequently cz´stosometimes czasamioccasionally okazjonalniefrom time to time od czasu do czasusporadically sporadycznieseldom/rarely rzadkohardly ever prawie nigdynever nigdyever kiedykolwiekevery day/every second day codziennie/co drugi dzieƒonce/twice a week raz/dwa razy na tydzieƒevery now and then czasami

W angielskim, inaczej ni˝ w j´zyku polskim (np. Ona nigdy niczego nie po˝ycza), nie stosujesi´ podwójnego przeczenia, a wi´c kiedy zdanie zawiera wyraz przeczàcy, np. never, nothing, nobody, nowhere, a tak˝e sugerujàcy przeczenie np. hardly, wówczas w orzeczeniu zasadniczym nie pojawia si´ partyku∏a przeczàca not.

Ally never goes out alone after dark. Ally nigdy nie wychodzi sama po zmroku.Tim has no opinions of his own. Tim nie ma w∏asnych poglàdów.I have nothing to hide. Nie mam nic do ukrycia.His wife hardly notices you. Jego ˝ona ledwo ci´ zauwa˝a.

Wyjàtkiem sà pewne dialekty czy gwary Êrodowiskowe, np. African American, East LondonCockney. Jedym z najbardziej znanych przyk∏adów zastosowania podwójnej negacji sà dwawersy z piosenki zespo∏u Pink Floyd „Another Brick in the Wall”:

We don’t need no education. Nie trzeba nam szko∏y.We don’t need no thought control. Nie chcemy kontroli myÊli.

ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy_repetytorium_6 2.8.2010 14:13 Page 9

Page 11: ANGIELSKI - Repetytorium, Czasy wyd2:Czasy repetytorium 6m.publio.pl/.../48286/Angielski_Czasy_Repetytorium_demo.pdf · 2011-10-18 · Anna Treger Repetytorium ANGIELSKI Czasy Konsultacja

Niedostępne w wersji demonstracyjnej.

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki