Click here to load reader

Animalute magice din Padurea Prieteniei 8 Saltul indraznet ... magice din Padurea... · PDF file S"lt.rl inlrdznet l l.ri A-y .ffi in hcmborul din spotele grddinii 1or.Celor doud

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Animalute magice din Padurea Prieteniei 8 Saltul indraznet ... magice din Padurea... ·...

 • Pentru IC;,ry flinJr, ., drug

  Mulgumiri speciJe lui VJerie -W.ildi''g

  Amy Snowycoat\ Daring Dive Dcisg Mecdows

  Copgright text @ Working Portners Ltd 2016 Copgright ilustrogii O Orchcrd Books 2016

  MEDIA SERVICE ZAWADA PUETISHING

  Str. Ccrol Dovilo, nr.214, etoj 5, op. 32, sector 5, cod poqtcl 050451, Bucureqti, Romdnio

  Emoil: [email protected] IIJlro-mszp.ro

  Sahul indrdznel al lui Amtl

  O 2017 Editura Medio Service Zowodo Publishing pentru versiuneo in limbo romdnd

  'Ioote drepturile rezeructe

  Editor: Medio Service Zowodo Publishing Troducere din limba englez6: Louro Botorcu

  Redoctor: Alomo Ciomizgd-Mdrgdrit Tehnoredcctor: Dolis Rodu

  . Tipor:ARTPRINT

  Descrierec CIP o Bibliotecii Nogionole c Romdniei MEADOWS,DAISY

  Soltul indrdzneq o1 lui Amg / Doisg Mecdows. - BucureEti: Medio Seruice Zowodo Publishing,2017

  ISBN 978-606-651-186-5

  821.777

  S"lt.rl inlrd,znet allui A*I Doisg Meodows

  MEDIA SERVICE ZAWADA PUBLISHING

 • Ltr,rh Srfir.lot ,ir4e #*rt P#drarfa

  rr^*'?,=*l6i-}*il t-/ f&rfridl trlvolF{4r&f-.\"4.M

  {"aruf gr&n{*fr{*r *a**

  firipfr*5sm*a{a

  M"if -^I

  *4s

  *i?{atr* *ru

  :*6rirddd--, "t

 • }JLf. a(:

  Poli sn pdstrezrun secret?

  M; g,ande"-..r1

  Ei bitt., atunci o sd-ti spun o poveste

  nernaiauzft J. fr.rrno".i despre o pedure

  Grmecati. Tatarnulacesta magrc se intinde

  dirr.olo de usita din Latte.r.rl stejar.

  II"i ra'qi ardt - vino cu minel

  Vo- d.r"operi impreuni aventuri uimitoare

  si vom face cunostintd cu animalutele magicel

  Cn ilrot,

  Ctprins

  Ceprrorut IJNu: Spre Insulo Sofirelor!

  Ceprrorut Dor: Pericolul din opd

  Ceprrorut Tnr,r: Spiriduqii fugcri

  Cerrrorul PerRu : Peqtii-fluture

  Ceprrorut Cnvcr: O steluqd orgintie

  Ceprrorur,fasr: intunericul din oddncuri

  Celrrorur,$errn: Concursul de inot

  Ceprrorur Opr: un dar pentru spiriduqi

  9

  21,

  39

  53

  65

  73

  83

  97

 • CAPITOLUL UNU

  Spt" frrr.rh Sr fir.-l.,*!

  - Aprocpe om terminot! spuse Lilg Hort,

  scuturdndu-qi opa de pe mdini.

  Ec ;iJess Forester, ceo mai bund prietend

  o ei, plcntou cdteva fire de trestie lo mor-

  ginec iczului pe core il construiserd recent.

  Acesto se aflo in cpropierea clinicii veteri-

  nore pe core pdringii lui Lilg o cmencjaserd

  ffi effi

 • S"lt.rl inlrdznet l l.ri A-y .ffi

  in hcmborul din spotele grddinii 1or. Celor

  doud fete le pldceo 1o nebunie sd-qi perreo-

  cd timpul in precjmq animdluqelor de 1o

  clinicd.

  Unii dintre pociengi le urmdrecu pe fetige

  cu otengie din cuEtile din cpropiere - un pui de vulpe se uito Eindndu-Ei copul inclinot

  intr-o porte, iar doi iepuroqi pufogi incercou

  sd inqeleogd mci

  multe odulmecdnd

  intrunc, cu boti-

  \x.r *qj"al'l$

  ":';&'u4t,

  dS

  ffi' Sp." I'r".rl" SJi'"lo"!

  curile intinse spre fete.

  - Rcqele qi broscugele vor fi gi mci incdn- tote ccum, spuse Jess.

  - $i insectele! oddugd Lilg. Fetigo zdrnbi in timp ce o libeluld de un

  olbostru sclipitor aterizd pe o frunzd more

  de nufdr core plutec pe iaz.

  - Moi gii minte cdnd cm trcversot Lacul Scdnteietor pe frunzele alea uriqe de nu-

  {dr? intrebd Lilg rdzdnd.

  Insulo Sofirelor se aflo intr-un loc secret

  numit Pddureo Prieteniei. Pisico Goldie,

  prietenc celor doud fete,le dusese ocolo

  de moi multe ori gi impreund trecuserd

  /{ s&* ffirffifu

 • , i:T5

  SJt,rl inilrdznet al lui A-y ffi

  printr-o mulqime de aventuri extraordinare.

  Erc un ginut mcgic in core onimolele

  putecu vorbi! Locuicu in cdsufe mici qi

  se intdlneau deseori cu prietenii lor lo

  Cafeneouc Ciupercuqelor, pentru un suc

  de zmeurd cu miere.

  - Sper sd mergem curdnd in Pddurecl

  Prieteniei, spuse Lilg.

  Chior ctunci, cele doud fetige zdrrrd

  o miqccre printre trestii - ero un petic de bldnigd ourie! I)intre firele inolte se ivi

  o pisicd foorte frumoasd cu ochii vrerzi.

  - Goldie! strigord fetele in cor. Pisica se incoldci pe ldngd picioorele

  ffi12 ffi eM ','ffi

  ffi Sp." Irr",rl' SJi'"lo"I

  fetelor torcdnd, opoi fdgni spre pdrdul

  Brightleg, ccre treceo prin spctele grddinii.

  - Hai, Lilg! Mergem in Pddurea Prieteniei.

  Cele doud prietene o luard lc fugd dupd

  Goldie, peste pietrele core trcversou pdrdul,

  spre poicnc Brightleg.

  - Poate cd Grtzelda s-o intors! spuse Lilg. Grizelds ero o vrdjitocre ingrozitoore

  ccre voicr sd olunge animdlufele de pe

  Insulo Safirelor, co sd-gi construioscd ocolo

  un costel de voconfd gi sd oibd insula door

  pentru ec.

  Cdnd Goldie cjunse in mijlocul lumini-

 • S"lt.rl inlrd.znel "1lri A-y ffi qului,ldngd un stejcr urioq core pdrec usccrt,

  ocestcr se trezi lo vioqd, ocoperindu-qi rclmu-

  rile cu frunze roqii Ei aurii de toomnd.Veve*

  riqe roqcote cu cozi stufoose lopdiau vesele

  de pe o crecrngd p. olto, in timp ce pitulici

  micufe cdntcu vesele pe rcmuri. in iarbo de

  dedesubt, pdpddiile igi rotecu corolele deli-

  cote spre soorele de toamnd.

  Fetele o prinserd p. Goldie din urmd

  tocmqi cdnd ocecsto atinse trunchiul copa-

  cului. Doud cuvinte cunoscute cpdrurd p.

  scoorfd, oqc cd Lilg ;i Jess se luord de mdnd

  qi citird cu voce tcre:

  - Pddureo Prieteniei!

  mediat dupd oceec, o qigd cu

  mdnerul in formd de frunzd cpd-

  ru in trunchiul stejorului, iorJess

  o deschise,ldsdnd o lumind ourie

  i fetele o urmord. Sim,tird furnicdturi ,,

  - in tot corpul, semn cd incepuserd sd )t

  .t' "d''l' se micqoreze pufin cdte pugin. trrr'#

  "' putere,Jess gi Lilg cjun-

  serd intr-un luminis

  drginit de copocr.

  dfi*i* ,l+*.4.4#' i!;t''*. ,dF#+ '

  J\'ry',,4 i&

  . {r,

  w''/l /'n;'"

  't {.rr-,,-&

  'fut'u sd inunde poienigc cu strdlucireo ei. r.{ ' ' r Goldie fdcu un salt induntru, qi

  fuM. M 'ffiffi ,{\fi, nJ./J.,

 • , tJ.:\

  S"lt.,l indtdznetJ lui A*y ffi

  Gorofige Ei mcrgcrete cu porfum de porto-

  cale se legdncu leneq in odierec cdldugd.

  Goldie le oqtepta, ridicotd pe picioorele

  din spcte qi purtdnd obiqnuitcr eqcrfd ourie.

  - Md bucur cd ogi revenit in Pddurea

  Prieteniei, spuse pisicc curie.

  _ - Ce s-o intdmplot? o intrebd Jess nerdb- ddtoare.

  - A furat Grizelda si ultimul sofir?

  cddugd Lilg.

  Vrdjitocreo furose dejc trei dintre cele

  potru safire mogice core protejcru Insulo

  Sofirelor. Primul ero cel aflot in grijo

  familiei lui Kotie. Acesto pdstrc Locul

  eeffircffi ffi17 M

  ffi. Sp'. Io".r1" SJi'.lo'l

  Scdnteietor lc temperoturo potrivitd. Cas*

  torii il protejcu pe cel de-ol doileo, core

  pdstro opcr curctd, iar cel de-cl treilec,

  ccre fbceo opele locului sd fie linigtite, se

  oflo sub protecqic familiei purceluqei Millie.

  Fetele qi Goldie reusiserd de fiecare dotd sd

  oducd scfirele inopoi, dsr Grrzeldo nu voia

  cu niciun chip sd renunqe lc planul sdu.

  - incd nu o furot scrfirul, dar mi-e tea- md cd o vcr face, spuse Goldie. Astdzi, pe

  Insulo Safirelor are loc concursul de inot qi

  sunt sigurd cd i-cr pldceo mult sd ne strice

  distrccgio.

  - Docd ore de gdnd sd facd csto, noi vom