143
รายงานประจาปี 2557 (Annual Report 2014) สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

รายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014)

ส านกอทยานแหงชาต

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

Page 2: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

ค ำน ำ

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดมอบหมายใหหนวยงานตางๆ จดท ารายงานประจ าป 2557 เพอตอบสนองนโยบายรฐบาล โดยก าหนดองคประกอบการรายงานเปน 4 สวนหลก ดงน สวนท 1 : ขอมลพนฐาน สวนท 2 : ผลการปฏบตราชการ

สวนท 3 : รายงานการบรหารงบประมาณ สวนท 4 : ผลงานส าคญอนๆ

ส านกอทยานแหงชาต ไดตระหนกถงความส าคญของการจดท ารายงานดงกลาว จงไดแตงตงคณะท างานขนมาเพอจดท ารายงานใหเปนไปตามแนวทางทกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชก าหนด โดยคาดหวงวา รายงานฉบบน จะเปนสวนหน งทท าใหกรมอทยานแห งชาต สตวป า และพนธ พช บรรลวตถประสงคในการจดท ารายงานประจ าป 2557 เพอเสนอตอสาธารณะชนตอไป

ส านกอทยานแหงชาต 10 ตลาคม 2557

Page 3: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

สารบญ หนา

ท าเนยบผบรหารส านกอทยานแหงชาต 1 โครงสรางส านกอทยานแหงชาต 2 สวนท 1 ขอมลพนฐาน 1.1 ขอมลพนฐาน 1.1.1 อ ำนำจหนำท พนทรบผดชอบ และหนวยงำนในสงกด 4 1.1.2 วสยทศน พนธกจ กลยทธ หรอนโยบำยในกำรปฏบตงำนของ ส ำนก/กอง/กลม 20 1.1.3 ตำรำงอตรำก ำลงเจำหนำทของ ส ำนก/กอง แยกประเภทต ำแหนงและ ระดบ/ชน 21 1.2 ผงความเชอมโยง 1.2.1 ผงควำมเชอมโยง ตงแตเปำหมำยกำรใหบรกำรกระทรวง ถงกจกรรมของ 24 กอง/ส ำนก ทรบแผนมำ 1.2.2 ผงควำมเชอมโยงประเดนยทธศำสตรตำมแผนปฏบตรำชกำร 4ป 25 (พ.ศ. 2557-2561) ของกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช 1.3 งบประมาณทไดรบ ตามแผนงาน ผลผลต โครงการ กจกรรม ในภาพรวม 26

สวนท 2 ผลการปฏบตราชการ 2.1 ผลสมฤทธของการปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการของ 28 ส านก/กอง/กลม 2.2 ผลการปฏบตราชการภายใตแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณของ 30

ส านก/กอง 2.2.1 ผลกำรปฏบตรำชกำรตำมยทธศำสตร 30

2.2.2 ผลกำรปฏบตรำชกำรตำมรำยงำนผลกำรปฏบตงำน 40

สวนท 3 รายงานการบรหารงบประมาณ 3.1 รายงาน แผน/ผล การใชจายงบประมาณประจ าป 52 3.2 รายงานผลการใชจายเงนกนเหลอมป ประจ าปงบประมาณ 54 3.3 การวเคราะหสถานะทางการเงน และการใชจายงบประมาณ 64

สวนท 4 ผลงานส าคญ 4.1 การประกาศวนอทยาน 67 4.2 โครงการคนผนปาใหแผนดน จงหวดภเกต (อทยานแหงชาตสรนาถ) 68 4.3 การอนมต/อนญาตตามระเบยบกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช 69 ซงออกตามความในพระราชบญญตอทยานแหงชาต พ.ศ. 2504 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.4 คณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาต (Protected Area Committee : PAC) 70 4.5 กจกรรมการก าจดขยะและบ าบดน าเสยในพนทอทยานแหงชาต 71

Page 4: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

หนา

4.6 ด าเนนจดท าโครงการนกเรยน นกศกษาชวยปฏบตงานอทยานแหงชาต ประจ าป 72 งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.7 ด าเนนจดท าโครงการประชาสมพนธงานอทยานแหงชาต ประจ าป 73 งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.8 ด าเนนการรวบรวมรายงานสรปผลการด าเนนงานของอทยานแหงชาตทวประเทศ 75 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 4.9 การฝกอบรมและศกษาดงาน 79 4.10 โครงการประชมเชงปฏบตการ เพอการจดการอทยานแหงชาตอยางยงยน 82 4.11 การศกษาดงานในพนทอทยานแหงชาตของคณะเจาหนาทจากตางประเทศ 83 4.12 สอสงพมพ 85 4.13 ปรบปรงระบบสอความหมายในศนยบรการนกทองเทยว 87 4.14 ส ารวจและออกแบบระบบสอความหมายในเสนทางศกษาธรรมชาต 88 4.15 52 ป อทยานแหงชาต สมรดกโลก 89 4.16 จดท า Landmark เสาเฉลยง อทยานแหงชาตผาแตม (จ าลอง) 90 เฉลมพระเกยรตสมเดจ พระนางเจาพระบรมราชนนาถ 4.17 จดนทรรศการเคลอนท 91 4.18 โครงการทองเทยวทกวย สขใจ ในอทยานแหงชาต 92 4.19 การสงเสรมการทองเทยวในอทยานแหงชาต 93 4.20 การจดท าฐานขอมลอทยานแหงชาต 95 4.21 การบรการการทองเทยวและการพฒนาศกยภาพอทยานแหงชาต 98 4.22 ประชาสมพนธแอพพลเคชน (Application) 101 4.23 หนงสออเลคทรอนกสและตวอยางการรายงานดานการคนหาและกภย 102 4.24 สงเจาหนาทศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต เขารบการฝกอบรม 103 โครงการการพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนพนทหางไกล จ านวน 2 รน ณ อทยานแหงชาตเอราวณ 4.25 ออกตดตาม ก ากบงาน ใหค าแนะน าแกศนยประสานงานกภย 104 อทยานแหงชาตท 1 – 5 และตดตามผลการปฏบตงานการจดท าแผน ดานการเฝาระวง ปองกน และเตอนภย และการกภยในอทยานแหงชาต กบชดกภยประจ าอทยานแหงชาต 4.26 พธลงนามบนทกความรวมมอทางวชาการ การฝกอบรม และ 105 การปฏบตการฉกเฉนระหวางกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กบสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต

4.27 การด าเนนงานของศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 - 5 ประจ าป 106 งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.28 พฒนาระบบจองทพกและบรการอทยานแหงชาตผานระบบออนไลน 110 ทางอนเทอรเนต 4.29 โครงการอนรกษและฟนฟทรพยากรอทยานแหงชาตทางทะเล 112

4.30 โครงการแนวเชอมตอระบบนเวศ 117 4.31 โครงการศกษาความเตมใจจะจายในอทยานแหงชาต 119

Page 5: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

หนา

4.32 โครงการการประเมนและปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลก 121 ดงพญาเยน-เขาใหญตามมาตรฐาน UNESCO

4.33 โครงการประชมทางวชาการ เรอง มาตรการในการอนรกษพชหายาก พชถนเดยว 123 และการจดการพชตางถนรกรานในพนทคมครองของประเทศไทย 4.34 โครงการสมมนาเพอการหารอความรวมมอระหวางประเทศในการอนรกษปา 124

และสตวปา ระหวางประเทศไทยและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร 4.35 โครงการศกษาผลกระทบของปศสตวตอทรพยากรปาไมและสตวปา 125 ในเขตอทยานแหงชาตทบลานและอทยานแหงชาตปางสดา

4.36 การด าเนนงานส ารวจจดท าผงบรเวณและออกแบบสงกอสรางในพนท 126 อทยานแหงชาต

4.37 การด าเนนงานส ารวจจดท าฐานขอมลสงอ านวยความสะดวกในอทยานแหงชาต 127 4.38 การศกษาพฒนารปแบบการบรหารจดการอทยานแหงชาต : การศกษาพฒนา 128

แบบฟอรมการรายงานผลการบรหารจดการอทยานแหงชาต 4.39 มาตรการ “หนงหนวยพทกษ” เพอคมครอง ดแลรกษาอทยานแหงชาต 130

4.40 โครงการการประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครอง 132 (Management Effectiveness Tracking Tool: METT)

4.41 โครงการศกษาพชตางถนรกรานในอทยานแหงชาต 134 4.41 โครงการส ารวจและตดตามเตาทะเลเพอการจดการอยางยงยน 136

Page 6: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

1

ท ำเนยบผบรหำรของส ำนกอทยำนแหงชำต ในปงบประมำณ 2557

นายสมคร ดอนนาป ผอ านวยการส านกอทยานแหงชาต

นายนรนดร กมลาพร นายสมศกด สกลวรรณรกษ นายชยยทธ คณชมภ ผอ านวยการสวนอ านวยการ ผอ านวยการสวนแผนงานอทยานแหงชาต ผอ านวยการสวนอนรกษทรพยากร นายอรรถสทธ ดานชธรรม นายทรงธรรม สขสวาง นายธนศาสตร เวยงสารวน ผอ านวยการสวนจดการทรพยากรในอทยานแหงชาต ผอ านวยการสถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาต ผอ านวยการสวนนนทนาการและสอความหมาย และพนทคมครอง

ผอ านวยการโครงการ CATSPA และ

ผอ านวยการสวนจดการพนทมรดกโลกทางธรรมชาต กลมปาดงพญาเยน-เขาใหญ นายอนพนธ ภพกก นายเรองศกด ทฆะสข ผอ านวยการสวนจดการการทองเทยว ผอ านวยการสวนพฒนาอทยานแหงชาต

Page 7: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

2 ส ำนกอทยำนแหงชำต

สวนอ ำนวยกำร - ฝายบรหารทวไป - ฝายบรหารบคคล - ฝายการเงนและบญช - ฝายพสด

สวนแผนงำนอทยำนแหงชำต - ฝายบรหารทวไป - ฝายแผนและงบประมาณ - ฝายเงนรายได - ฝายประสานงานภาคราชการ

สวนจดกำรทรพยำกรในอทยำนแหงชำต - ฝายบรหารทวไป - ฝายอนญาตการใชประโยชน - ฝายสงเสรมการมสวนรวม

สวนอนรกษทรพยำกร - ฝายบรหารทวไป - ฝายอนรกษทรพยากร - ฝายปองกนและคด

สวนพฒนำอทยำนแหงชำต - ฝายบรหารทวไป - ฝายส ารวจและวางแผนพฒนา - ฝายบ ารงรกษา - ศนยศกษาการพฒนาการจดการ อทยานแหงชาต

สวนนนทนำกำรและสอควำมหมำย - ฝายบรหารทวไป - ฝายสอความหมาย - ฝายองคความร

สวนจดกำรกำรทองเทยว - ฝายบรหารทวไป - ฝายสงเสรมการทองเทยว - ฝายบรการทพก - ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต - ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ท 1 (ภาคตะวนออก) - ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ท 2 (ภาคตะวนตก) - ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ท 3 (ภาคใต) - ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ท 4 (ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ) - ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ท 5 (ภาคเหนอ)

สถำบนนวตกรรมอทยำนแหงชำต และพนทคมครอง - ฝายอ านวยการนวตกรรม - ฝายนวตกรรมยทธศาสตรอทยานแหงชาต และพนทคมครอง - ฝายนวตกรรมสารสนเทศอทยานแหงชาต และพนทคมครอง - ฝายวจยและพฒนานวตกรรมอทยาน แหงชาตและพนทคมครอง - ฝายนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองตามอนสญญา - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางบก จงหวดเพชรบร - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางบก จงหวดสราษฎรธาน - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางบก จงหวดนครราชสมา - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางบก จงหวดพษณโลก - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางบก จงหวดเชยงใหม - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางทะเล จงหวดชมพร - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางทะเล จงหวดตรง - ศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนท คมครองทางทะเล จงหวดภเกต

โครงกำรเรงเสรมควำมยงยนของระบบกำรจดกำรพนทคมครอง (CATSPA) - ฝายบรหารทวไป - ฝายตดตามประเมนผล - ฝายวชาการ

ส ำนกงำนมรดกโลกทำงธรรมชำต - ฝายบรหารทวไป - ฝายแผนงานพนทมรดกโลกทาง ธรรมชาตกลมปาดงพญาเยน-เขาใหญ - ฝายวชาการพนทมรดกโลกทาง ธรรมชาตกลมปาดงพญาเยน-เขาใหญ - ฝายสงเสรมและประชาสมพนธพนท มรดกโลกทางธรรมชาตกลมปา ดงพญาเยน-เขาใหญ - ฝายอนรกษและประสานงานภาคสนาม พนทมรดกโลกทางธรรมชาตกลมปา ดงพญาเยน-เขาใหญ

โครงสรำงส ำนกอทยำนแหงชำต ปงบประมำณ พ.ศ. 2557

Page 8: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต
Page 9: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

สวนท 1

Page 10: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

1.1 ขอมลพนฐาน 1.1.1 อ านาจหนาท พนทรบผดชอบ และหนวยงานในสงกด อ านาจหนาท

1. ก ำหนดหลกเกณฑ และมำตรกำร และกำรปฏบตเพอกำรคมครองและดแลรกษำอทยำนแหงชำต 2. ประกำศจดตงพนท ขยำยและเพกถอนพนททก ำหนดหหเปนนอทยำนแหงชำต 3. ศกษำและวเครำะหเพอก ำหนดนโยบำย จดท ำแผนและก ำกบตดตำมประเมนผลกำรด ำเนนงำนดำนกำรจดกำรทรพยำกรตำงๆ หนพนทอทยำนแหงชำตและวนอทยำนหหเปนนไปตำมหลกกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและมำตรกำรหนกำรจดตงพนทนน 4. ศกษำและวเครำะหควำมเปนนไปได วำงแผนและออกแบบ พฒนำสงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรจดกำรพนทเพอกำรบรกำรกำรทองเทยว 5 . ศกษำ ว เครำะห เพ อก ำหนดกจกรรมด ำนกำรท องเท ยวและนนทนำกำร จดท ำระบบ สอควำมหมำยและพฒนำกำรหหขอมลแกนกทองเทยว ตลอดจนถำยทอดเทคโนโลยและกำรหหบรกำรทำงวชำกำรเกยวกบอทยำนแหงชำต และกำรบรกำรกำรทองเทยวแกหนวยงำนทเกยวของและประชำชน 6. ศกษำ คนควำ วจย และพฒนำวชำกำรดำนกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและวนอทยำน 7. ปฏบตงำนรวมกบหรอสนบสนนกำรปฏบตงำนของหนวยงำนอนทเกยวของหรอทไดมอบหมำย

พนทรบผดชอบ (ทตงส านกงาน) ส ำนกอทยำนแหงชำต อำคำรพพธภณฑธรรมชำตวทยำ

หนวยงานในสงกด เพอหหกำรปฏบตงำนของส ำนกอทยำนแหงชำต มประสทธภำพเกดควำมคลองตวและมกำรปฏบตงำนทชดเจนเปนนไปตำมภำรกจของกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช จงก ำหนดหนำทควำมรบผดชอบภำยหนส ำนกอทยำนแหงชำตและมอบหมำยหหเจำหนำทปฏบตรำชกำร ดงน

1. หองผอ านวยการส านกอทยานแหงชาต มหนำทรบผดชอบ ดงน 1.1 กลนกรอง ตรวจสอบ วเครำะหหนงสอ เพอสรปควำมเหนเสนอผอ ำนวยกำรส ำนกอทยำน

แหงชำต 1.2 จดระเบยบวำระงำนและจดตำรำงกำรนดหมำยของผอ ำนวยกำรส ำนกอทยำนแหงชำต 1.3 ประสำนงำนและจดเตรยมเอกสำรประกอบกำรประชมของผอ ำนวยกำรส ำนกอทยำนแหงชำต 1.4 ประสำนงำนและตดตำมผลกำรปฏบตงำนกบหนวยงำนหนสงกดส ำนกอทยำนแหงชำต และ

หนวยงำนภำยนอกทตงอยหนสวนกลำงและสวนภมภำค 1.5 ควบคม ดแลกำรหชหองประชมของส ำนกอทยำนแหงชำต 1.6 ปฏบตงำนสำรบรรณ งำนธรกำร และกำรเบกจำยงบประมำณของหองผอ ำนวยกำรส ำนก

อทยำนแหงชำต 1.7 ด ำเนนงำนเกยวกบกำรจดหำพสด และควบคม ดแลครภณฑ ทหชประจ ำ หองผอ ำนวยกำร

ส ำนกอทยำนแหงชำต

Page 11: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

2. สวนอ านวยการ แบงงำนรบผดชอบเปนน 4 ฝำย ดงน 2.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทรบผดชอบ ดงน

- ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนเกยวกบเอกสำรตำงๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และทแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรขำรำชกำรและเจำหนำท หนสงกด ตรวจสอบกำรลำและกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำร หหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - ควบคมคำโทรศพททำงไกล และคำสำธำรณปโภคของส ำนกอทยำนแหงชำต

2.2 ฝำยบรหำรบคคล มหนำทรบผดชอบ ดงน - เกบรวบรวมลงทะเบยนขอมล ทะเบยนประวตของขำรำชกำร ลกจำงประจ ำของส ำนกอทยำนแหงชำต - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรแตงตงโยกยำย กำรชวยปฏบตรำชกำร กำรสงตว กำรมำรำยงำนตว กำรขอปรบและเลอนระดบของขำรำชกำรและลกจำงประจ ำหนสงกด - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรเลอนขนเงนเดอน กำรขอพระรำชทำนเครองรำชอสรยำภรณ กำรขอบ ำเหนจบ ำนำญ และกำรขอรบเงนชวยเหลอหนกรณตำงๆ หหแก เจำหนำท - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรไปศกษำตอ อบรม และดงำนหนประเทศ - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรลำไปตำงประเทศ ลำอปสมบท กำรลำออก และกำรขอระงบกำรจำยเงนเดอน - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรตรวจสอบ สบสวนขอเทจจรง ปองกนและปรำบปรำมกำรทจรตทเกยวกบกำรปฏบตงำนของบคลำกร - กำรด ำเนนกำรเกยวกบพนกงำนรำชกำร - กำรขอจำงลกจำงชวครำว จำกเงนงบประมำณ (เงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำต) 2.3 ฝำยกำรเงนและบญช มหนำทรบผดชอบ ดงน - ตรวจสอบและควบคม กำรเบกจำยงบประมำณและนอกงบประมำณ (เงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำต) หหเปนนไปตำมระเบยบและกฎหมำย - ตรวจสอบควบคมหบส ำคญ กำรเบกจำยเงนงบประมำณและเงนนอกงบประมำณ (เงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำต) - เกบรวบรวมระเบยบเกยวกบกำรเงน รำงโตตอบหนงสอและตอบขอซกถำม ระเบยบเกยวกบกำรเงนและบญช - รำยงำนผลและควำมกำวหนำหนกำรปฏบตงำนและกำรหชจำยงบประมำณของสวนอ ำนวยกำร

2.4 ฝำยพสด มหนำทรบผดชอบ ดงน - ด ำเนนกำรเกยวกบพสดของส ำนกอทยำนแหงชำต ตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด - จดท ำทะเบยนควบคมทรพยสน ทดนและสงกอสรำง ของส ำนกอทยำนแหงชำต - ควบคม ดแล ครภณฑของหนวยงำนหหอยหนสภำพพรอมทจะสำมำรถปฏบตงำนไดอยำงมประสทธภำพ - ดแล บ ำรงรกษำอำคำรสถำนทและสวนประกอบของอำคำรของส ำนกอทยำนแหงชำต หหอยหนสภำพด

Page 12: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

- ควบคมกำรหชรถยนตสวนกลำง และกำรหชน ำมนเชอเพลงหหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - บ ำรงรกษำยำนพำหนะหหอยหนสภำพด พรอมหชงำน - กำรด ำเนนกำรเกยวกบกำรจำงเหมำพนกงำนจำงเหมำ

3. สวนแผนงานอทยานแหงชาต แบงงำนรบผดชอบเปนน 4 ฝำย ดงน 3.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทรบผดชอบ ดงน - ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนเกยวกบเอกสำรตำงๆหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรขำรำชกำรและเจำหนำทหนสงกดตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำรและเจำหนำทหนสงกด หหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - ตรวจสอบหบส ำคญตำงๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทหนสงกด - จดหำพสด ควบคมและดแล ครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนได โดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และทแกไขเพมเตม รวมทงกำรประสำนขอหชยำนพำหนะเพอเดนทำงไปรำชกำรของขำรำชกำรและพนกงำนเจำหนำทหนสงกด - ประสำนกำรด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนประเมนบคลำกรและประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมตวชวดของสวนแผนงำนอทยำนแหงชำต - จดเตรยมกำรประชมหนควำมรบผดชอบของสวนแผนงำนอทยำนแหงชำต

3.2 ฝำยแผนและงบประมำณ มหนำทรบผดชอบ ดงน - ทบทวน นโยบำย เปำหมำย กลยทธ ตวชวด ผลผลต เพอก ำหนดกรอบหนกำรจดท ำแผนปฏบตงำนประจ ำปของอทยำนแหงชำตและวนอทยำน - ตรวจสอบ วเครำะห แผนงำน/โครงกำร ของหนวยงำนหหสอดคลองกบภำรกจและนโยบำยทก ำหนด - วเครำะหระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนงำนจำกกำรหชจำยงบประมำณ - รวบรวมขอมลและจดท ำ ค ำของบประมำณประจ ำป - จดท ำแผนปฏบตงำนและแผนกำรหชจำยเงนงบประมำณหหหนวยงำนทเกยวของ - ปรบแผนปฏบตงำน แผนกำรหชจำยเงน และโอนเปลยนแปลงงบประมำณ - ควบคมกำรหชจำยงบประมำณสวนกลำงส ำนกอทยำนแหงชำต - ตดตำมควำมกำวหนำผลกำรปฏบตงำนและเรงรดกำรหชจำยเงนงบประมำณของหนวยงำนตำมแผนงำนซงไดจดสรรงบประมำณหหไปด ำเนนกำร - จดท ำรำยงำนผลกำรปฏบตงำนและผลกำรหชจำยเงนงบประมำณประจ ำป

3.3 ฝำยเงนรำยได มหนำทรบผดชอบ ดงน - รวบรวม ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำรทขอหชเงนรำยไดเพอเสนอตอคณะกรรมกำรพจำรณำกำรหชจำยเงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำต - จดประชมคณะกรรมกำรพจำรณำกำรหชจำยเงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำตและขออนมตกำรหชจำยเงนรำยไดตำมมตทประชมคณะกรรมกำรพจำรณำกำรหชจำยเงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำต พรอมแจงแผนกำรหชจำยเงนรำยไดหหหนวยงำนทเกยวของทรำบและปฏบต - รบช ำระคำบรกำรและตรวจสอบกำรช ำระเงนของผรบบรกำร หหเปนนไปตำมระเบยบของทำงรำชกำร - ตรวจสอบและสรปรำยงำนกำรรบและน ำสงเงนรำยได ของหนวยงำนอทยำนแหงชำต

Page 13: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

- ตรวจสอบ รวบรวมเงนรำยรบทสวนกลำงฝำกคลงทกสนเดอน - รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏบตงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ทไดรบกำรอนมต หชจำยเงนรำยได - ตรวจสอบ ตดตำมผลกำรจดเกบ และกำรหชจำยเงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำตของอทยำนแหงชำตทกแหง

3.4 ฝำยประสำนงำนภำครำชกำร มหนำทรบผดชอบ ดงน - ประสำนงำนและรวบรวมผลกำรตรวจรำชกำรงำนอทยำนแหงชำตของผตรวจรำชกำรตำงๆ - ด ำเนนกำรตำมแนวทำงกำรจดวำงระบบกำรควบคมภำยหนและกำรประเมนผลกำรควบคมภำยหน รวมถงจดท ำรำยงำนกำรควบคมภำยหนของสวนแผนงำนอทยำนแหงชำตและของสำนกอทยำนแหงชำต - ปฏบตรำชกำรตำมค ำรบรองกำรปฏบตรำชกำรระดบส ำนก/กอง/กลมและตำมท กรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช มอบหมำย - ประสำนงำนเพอด ำเนนกำรตำมขอสงกำรของ รมว.ทส - จดท ำแผนบรหำรควำมเสยงของส ำนกอทยำนแหงชำต - ด ำเนนกำรก ำกบดแลลกษณะส ำคญขององคกำร - จดท ำรำยงำนประจ ำปของกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช และของส ำนกอทยำนแหงชำตตำมแนวทำงของส ำนกงำนคณะกรรมกำรพฒนำกำรเศรษฐกจและสงคมแหงชำต (สศช.) เพอเผยแพรทำงศนยขอมลขำวสำรส ำนกอทยำนแหงชำต - ประสำนกำรด ำเนนงำนพฒนำคณภำพกำรบรหำรจดกำรภำครฐตำมทกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช มอบหมำย

4. สวนจดการทรพยากรในอทยานแหงชาต แบงงำนรบผดชอบเปนน 3 ฝำย ดงน 4.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทรบผดชอบ ดงน - ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนทเกยวกบเอกสำรตำงๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรของขำรำชกำร และเจำหนำทหนสงกดตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำรหนสงกดหหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - จดท ำค ำของบประมำณ ก ำกบ ดแล กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคญตำงๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทของสวนจดกำรทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต - จดหำพสด ควบคม ดแล ครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนได โดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม รวมทงกำรประสำนขอหชพำหนะเพอเดนทำงไปรำชกำรของขำรำชกำรและพนกงำนหนสงกด - ประสำนกำรด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนประเมนผลบคลำกรและประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมตวชวดของสวนจดกำรทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต 4.2 ฝำยอนญำตกำรหชประโยชน มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ตรวจสอบ ควบคม และพจำรณำกำรหชประโยชนและอนญำตหนกำรด ำเนนกจกำรหดๆ เพอหำผลประโยชนหนอทยำนแหงชำต และกจกรรมหนวนอทยำน - ก ำหนดระเบยบเกยวกบกำรอนญำตหหเขำไปด ำเนนกจกำรหดๆ เพอหำประโยชน หนอทยำนแหงชำต ระเบยบเกยวกบกำรเขำไปหนเขตอทยำนแหงชำตรวมทงระเบยบเกยวกบกำรปฏบตกำร เพอประโยชนหน

Page 14: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

กำรคมครอง ดแล รกษำอทยำนแหงชำต หรอเพออ ำนวยควำมสะดวกหนกำรทศนำจรหรอกำรพกอำศย หรอเพออ ำนวยควำมปลอดภย หรอหหควำมรแกประชำชน - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรจดกำรและฟนฟพนท ทรพยำกรปำไม และทรพยำกรอนหนอทยำนแหงชำต

4.3 ฝำยสงเสรมกำรมสวนรวม มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนยทธศำสตรและแผนด ำเนนกำรโครงกำรสงเสรมและพฒนำกำรมสวนรวม เพอกำรจดกำรอทยำนแหงชำตอยำงยงยน - ด ำเนนกำรตำมแผนงำนสงเสรมและพฒนำกำรมสวนรวม ตลอดจนกำรตดตำมและประเมนผล - ศกษำและพฒนำกระบวนกำรจดกำรอทยำนแหงชำตแบบมสวนรวมหหสอดคลองกบสถำนกำรณทเปลยนแปลง - สนบสนนกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรทปรกษำระดบพนทเพอหหอทยำนแหงชำตสำมำรถบรหำรจดกำรไดอยำงมประสทธผล - รวบรวมองคควำมร ภมปญญำทองถน เพอน ำไปประยกตหชหนกำรพฒนำกำรจดกำรอทยำนแหงชำตรวมกบชมชนหนพนท - พฒนำศกยภำพชมชน และกฎกตกำของชมชนเพอสนบสนนกำรจดกำรอทยำนแหงชำตสควำมยงยน - สงเสรมและประสำนควำมรวมมอ หนวยงำนภำครฐ เอกชน องคกรระหวำงประเทศตลอดจนทกภำคสวนทเกยวของ เพอกำรอนรกษ และกำรจดกำรทรพยำกรหนอทยำนแหงชำตหหเกดควำมยงยน - สรำงเครอขำยและพนธมตร ตลอดจนกำรจดกำรควำมขดแยงกบชมชนเพอกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตอยำงยงยน ภำยหตแนวคดกำรจดกำรอยำงมสวนรวม - จดท ำฐำนขอมล จดกำรควำมร เพอกำรถำยทอดเทคโนโลยทเหมำะสมหน กำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำต - สงเสรมและเผยแพรองคควำมรดำนกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตอยำงมสวนรวมหหหนวยงำนทเกยวของและทกภำคสวน - พฒนำบคลำกรทเกยวของเพอเพมประสทธภำพหนกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตอย ำงมสวนรวม

5. สวนอนรกษทรพยากร แบงงำนรบผดชอบ เปนน 3 ฝำย ดงน 5.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน

- ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนทเกยวกบเอกสำรตำง ๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรของขำรำชกำร และเจำหนำท หนสงกด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำรหนสงกดหหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - จดท ำค ำของบประมำณ ก ำกบ ดแล กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบ หบส ำคญตำง ๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทของสวนอนรกษทรพยำกร - จดหำพสด ควบคม ดแล ครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนไดโดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม รวมทงกำรประสำนขอหชพำหนะเพอเดนทำงไปรำชกำรของขำรำชกำรและพนกงำนหนสงกด

Page 15: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

- ประสำนกำรด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนประเมนผลบคลำกรและประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมตวชวดของสวนอนรกษทรพยำกร 5.2 ฝำยอนรกษทรพยำกร มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรส ำรวจ จดตง ขยำยเขต และเพกถอนอทยำนแหงชำตและวนอทยำน - ตดตำม เรงรด จดเตรยมขอมลเอกสำรเสนอคณะกรรมกำรอทยำนแหงชำต และประสำนงำนจดประชมคณะกรรมกำรอทยำนแหงชำต - ก ำหนดหลกเกณฑ มำตรกำรหนกำรจดกำรและอนรกษทรพยำกรเพอกำรจดกำรพนทอทยำนแหงชำต หหเปนนไปตำมหลกกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำต ตลอดจนประสำน ควำมรวมมอกบ ผมสวนไดเสยหนกำรจดกำรควำมขดแยงกบชมชน กำรแกไขปญหำทดน สรำงมวลชนสมพนธ กำรน ำภมปญญำทองถนมำประยกตหชหนกำรจดกำรพนท พฒนำควำมรควำมเขำหจของชมชนตอกำรอนรกษและกำรหชประโยชนอยำงยงยน 5.3 ฝำยปองกนและคด มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ควบคม ก ำกบดแลกำรบรหำรงำน/กำรปฏบตงำนดำนกำรปองกนดแลรกษำพนทของอทยำนแหงชำตและวนอทยำนหนภำพรวม หหเปนนไปตำมหลกกำรของรปแบบกำรจดตงพนทนน ตลอดจนแกไขปญหำทเกดขน - ตรวจสอบพจำรณำแผน และมำตรกำรดำนกำรปองกนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดตำมกฎหมำยอทยำนแหงชำตและกฎหมำยทเกยวของ รวมทงก ำหนดแนวทำงกำรสนธก ำลงเพอ กำรปองกนดแลรกษำอทยำนแหงชำตอยำงมประสทธภำพ

6. สวนพฒนาอทยานแหงชาต แบงงำนรบผดชอบเปนน 3 ฝำย 1 ศนย ดงน 6.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนทเกยวกบเอกสำรตำง ๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรของขำรำชกำร และเจำหนำทหนสงกด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำรหนสงกดหหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - จดท ำค ำของบประมำณ ก ำกบ ดแล กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคญตำง ๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทของสวนพฒนำอทยำนแหงชำต - จดหำพสด ควบคม ดแล ครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนได โดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม รวมทงกำรประสำนขอหชพำหนะเพอเดนทำงไปรำชกำรของขำรำชกำรและพนกงำนหนสงกด - ประสำนกำรด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนประเมนผลบคลำกรและประเมนผล กำรด ำเนนงำนตำมตวชวดของสวนพฒนำอทยำนแหงชำต 6.2 ฝำยส ำรวจและวำงแผนพฒนา มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ส ำรวจ ก ำหนดรปแบบ และด ำเนนกำรจดท ำแผนพฒนำสงอ ำนวยควำมสะดวกเพอกำรบรหำรจดกำรพนท และกำรบรกำรทองเทยว หหเปนนไปตำมหลกกำรจดกำรอทยำนแหงชำต - ประสำนงำนกบสวนทเกยวของหนกำรศกษำวเครำะหจดท ำแผนพฒนำสงอ ำนวยควำมสะดวกเพอกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและกำรบรกำรทองเทยวหนอทยำนแหงชำตและวนอทยำน

Page 16: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๐

- ประสำนกบหนวยงำนตำง ๆ ทเกยวของ เพอวเครำะห ตรวจสอบควำมเหมำะสม หนกำรขอหชประโยชนหนเขตพนทบรกำรของอทยำนแหงชำตและวนอทยำน เพอด ำเนนโครงกำรดำนกำรคมครอง ดแลรกษำอทยำนแหงชำต กำรพฒนำสงอ ำนวยควำมสะดวก - ส ำรวจ จดท ำผงบรเวณอทยำนแหงชำตและวนอทยำน - ส ำรวจ ว เครำะห หนกำรปรบปรงสภำพภมทศน ของพนท เขตบรกำรและเขตเพอ กำรนนทนำกำร และตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรปรบปรงสภำพภมทศนตำมทอทยำนแหงชำตและวนอทยำนเสนอมำ 6.3 ฝำยบ ำรงรกษำ มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำฐำนขอมลสงอ ำนวยควำมสะดวก ระบบสำธำรณปโภค และจดท ำแผนกำรบ ำรงรกษำสงอ ำนวยควำมสะดวกเพอกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำต - ศกษำ ส ำรวจ พฒนำ ก ำหนดรปแบบกำรจดกำรขยะ และระบบบ ำบดน ำเสยทเหมำะสมกบสภำพพนทอทยำนแหงชำต - ส ำรวจ พฒนำ ก ำหนดรปแบบกำรหชพลงงำนสะอำดหรอพลงงำนจำกธรรมชำต และกำรจดกำรแหลงน ำสะอำดเพอกำรอปโภคบรโภคหนอทยำนแหงชำต - ประสำนกบหนวยงำนอน ๆ ทเกยวของ หนกำรสงเสรม รกษำ คณภำพสงแวดลอมและฟนฟสภำพสงแวดลอมหนพนทอทยำนแหงชำต หหคงควำมเปนนธรรมชำต - ตรวจสอบ พจำรณำเกยวกบกำรบ ำรงรกษำสงอ ำนวยควำมสะดวกระบบสำธำรณปโภคหนอทยำนแหงชำต และวนอทยำนหหอยหนสภำพทดและหชประโยชนไดอยำงมประสทธภำพ 6.4 ศนยศกษำกำรพฒนำกำรจดกำรอทยำนแหงชำต มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ศกษำ พฒนำ และสำธตรปแบบกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตทไดมำตรฐำนโดยเนนควำมสมดลทงทำงดำนกำรคมครองระบบนเวศและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพ กำรฟนฟทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม กำรพฒนำศกยภำพแหลงทองเทยวหหเปนนแหลงนนทนำกำรและกำรพฒนำ สงอ ำนวยควำมสะดวกรองรบกำรทองเทยว รวมทงศกษำวจยแบบมสวนรวมของชมชนและผทเกยวของ

7. สวนนนทนาการและสอความหมาย แบงงำนรบผดชอบเปนน 3 ฝำย ดงน 7.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนทเกยวกบเอกสำรตำง ๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรของขำรำชกำร และเจำหนำทหนสงกด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำรหนสงกดหหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - จดท ำค ำของบประมำณ ก ำกบ ดแล กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคญตำง ๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทหนสวนนนทนำกำรและสอควำมหมำย - จดหำพสด ควบคม ดแล ครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนได โดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม รวมทงกำรประสำนขอหชพำหนะเพอเดนทำงไปรำชกำรของขำรำชกำรและพนกงำนหนสงกด - ประสำนกำรด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนประเมนผลบคลำกรและประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมตวชวดของสวนนนทนำกำรและสอควำมหมำย 7.2 ฝำยสอควำมหมำย มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน

Page 17: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑

- วำงแผน ส ำรวจ ออกแบบ และจดท ำระบบสอควำมหมำยหนอทยำนแหงชำตและวนอทยำน - วำงแผน ส ำรวจ ออกแบบ จดเสนทำงศกษำธรรมชำต และเสนทำงเดนปำหนอทยำนแหงชำต - ก ำหนดรปแบบกำรจดกำร และพฒนำศนยบรกำรนกทองเทยวหนอทยำนแหงชำตหหไดมำตรฐำน - ด ำเนนกำรเกยวกบกำรผลตสอหนรปแบบตำงๆ เพอกำรสอควำมหมำยและกำรเรยนรหนอทยำนแหงชำตและวนอทยำน ตลอดจนเผยแพรสสำธำรณชน 7.3 ฝำยองคควำมร มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ก ำหนดและพฒนำหลกสตร รปแบบ เทคนคกำรถำยทอดควำมรเกยวกบกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและวนอทยำน เพอเพมประสทธภำพบคลำกรภำยหนส ำนกอทยำนแหงชำต - ด ำเนนกำรจดท ำคมอเพอกำรถำยทอดควำมร เชน คมออบรมเยำวชน คมอเพอกำรปฏบตงำนแกเจำหนำท คมอเพอประกอบกำรสอนควำมรหนเรองอทยำนแหงชำตและวนอทยำน แกเจำหนำททงจำกหนวยงำนภำยหนและภำยนอกกรมอทยำนแหงชำตฯ เยำวชน นกเรยน นกศกษำ และประชำชนทวไป - ถำยทอดควำมรหหแกเจำหนำทจำกหนวยงำนภำยหนและภำยนอกกรมอทยำนแหงชำตฯ เยำวชน นกเรยน นกศกษำ และประชำชนทวไป - ประสำนกบหนวยงำนองคกรหรอสถำบนทเกยวของ หนกำรพฒนำหลกสตรหรอเครองมอเพอกำรศกษำธรรมชำต และกำรจดกำรอทยำนแหงชำตหหแกประชำชน นสต นกศกษำ และเยำวชน - ด ำเนนกจกรรมและสนบสนนงำนดำนเครอขำยกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม เพอสนบสนนงำนอทยำนแหงชำตและวนอทยำน

8. สวนจดการการทองเทยว แบงงำนรบผดชอบเปนน 3 ฝำย 1 ศนย 5 หนวยประสำน ดงน 8.1 ฝำยบรหำรทวไป มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ก ำกบ ดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนทเกยวกบเอกสำรตำง ๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรของขำรำชกำร และเจำหนำท หนสงกด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำรหนสงกดหหเปนน ไปตำมระเบยบทเกยวของ - จดท ำค ำของบประมำณ ก ำกบ ดแล กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคญตำง ๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทหนสวนจดกำรกำรทองเทยว - จดหำพสด ควบคม ดแล ครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนได โดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม รวมทงกำรประสำนขอหชพำหนะเพอเดนทำงไปรำชกำรของขำรำชกำรและพนกงำนหนสงกด - ประสำนกำรด ำเนนกำรจดท ำรำยงำนประเมนผลบคลำกรและประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมตวชวดของสวนจดกำรกำรทองเทยว 8.2 ฝำยสงเสรมกำรทองเทยว มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ส ำรวจและวเครำะหกำรหชประโยชน และควำมตองกำรของนกทองเทยว เพอก ำหนดรปแบบของกำรหหบรกำรกำรทองเทยว และจดโปรแกรมกำรทองเทยว และโครงขำยกำรทองเทยว เพอวำงแผนกำรตลำดแหลงทองเทยวหนอทยำนแหงชำต - พฒนำกำรหหบรกำรเพออ ำนวยควำมสะดวกหนกำรทองเทยวและศกษำหำควำมรหนอทยำนแหงชำต

Page 18: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒

- ตดตำมผลกำรหชบรกำรดำนกำรทองเทยวหนอทยำนแหงชำต ตลอดจนควำมพงพอหจของนกทองเทยวควำมตองกำรหนกำรหหบรกำรและกำรจดกำรแหลงทองเทยวรวมทงกำรแกไขปญหำอนทเกดจำกกำรทองเทยว - จดท ำประกำศทเกยวของกบกำรจดกำรกำรทองเทยว - ก ำหนดอตรำคำบรกำรทเกยวของกบกจกรรมกำรทองเทยว - ก ำหนดหลกเกณฑวธปฏบตของนกทองเทยวหนกำรทองเทยว และอน ๆ ทเกยวของ - รวมรวมจดท ำขอมลแหลงทองเทยวและกำรบรกำรกำรทองเทยว - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรแหลงทองเทยว โปรแกรมกำรทองเทยว กำรบรกำรและสถำนกำรณ กำรทองเท ยว หนอทยำนแห งชำต กำรรณรงค เพอกำรทองเท ยวอยำงถกวธ กำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและอนๆ ทเปนนกำรสงเสรมกำรทองเทยวอยำงยงยนหนอทยำนแหงชำต หหแกสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ 8.3 ฝำยบรกำรทพก มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - ก ำหนดแนวทำงและมำตรฐำนกำรหหบรกำร กำรส ำรองกำรบรกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกยวกบทพกหหมประสทธภำพ - หหบรกำรส ำรองทพก ตลอดจนหหขอมลทพก สงอ ำนวยควำมสะดวก ขอมลแหลงทองเทยวโปรแกรมกำรทองเทยว และกำรบรกำรหนอทยำนแหงชำตและวนอทยำน - ก ำหนดอตรำคำตอบแทนและคำบรกำรทเกยวของกบทพก - รวบรวมขอมลกำรหชทพก กำรหชบรกำรหนอทยำนแหงชำต กำรยกเวนและกำรลดหยอนคำตอบแทนทพกและคำบรกำรเขำไปหนอทยำนแหงชำต 8.4 ศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยหนอทยำนแหงชำต หหไดมำตรฐำนหนอทยำนแหงชำตทวประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ - ศกษำพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย - ประเมนสถำนกำรณ ควำมตองกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ และอ ำนวยกำรปฏบตกำรฉกเฉนกรณอพยพชวยเหลอประชำชนและ/หรอเจำหนำทหนพนทเสยงภย - จดหหมกำรฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตหนกำรปองกนและกำรกภย หหเปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประสำนกำรปฏบตกบหนวยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำตชดกภยประจ ำอทยำนแหงชำต และหนวยงำนทเกยวของ ทงภำครฐและเอกชน เพอหหกำรปฏบตกำรเปนนไปอยำงรวดเรว และมประสทธภำพ - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรดำนกำรปองกนภยพบต หนอทยำนแหงชำต หหกบสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ - สงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชน โดยหชรปแบบของอำสำสมครหนกำรกภย 8.5 ศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต ท ๑ (ภำคตะวนออก) มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยหนอทยำนแหงชำต หหไดมำตรฐำนหนอทยำนแหงชำตทวประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ - ศกษำพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย - ประเมนสถำนกำรณ ควำมตองกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ และอ ำนวยกำรปฏบตกำรฉกเฉนกรณอพยพชวยเหลอประชำชนและ/หรอเจำหนำทหนพนทเสยงภย

Page 19: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓

- จดหหมกำรฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตหนกำรปองกนและกำรกภย หหเปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรดำนกำรปองกนภยพบต หนอทยำนแหงชำต หหกบสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ - สงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชน โดยหชรปแบบของอำสำสมครหนกำรกภย - รบผดชอบด ำเนนกำรประสำนกำรปฏบตกบหนวยกภยอทยำนแหงชำต หนสงกด ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑ (ปรำจนบร) และส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๒ (ศรรำชำ) 8.6 ศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต ท ๒ (ภำคตะวนตก) มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยหนอทยำนแหงชำต หหไดมำตรฐำนหนอทยำนแหงชำตทวประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ - ศกษำพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย - ประเมนสถำนกำรณ ควำมตองกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ และอ ำนวยกำรปฏบตกำรฉกเฉนกรณอพยพชวยเหลอประชำชนและ/หรอเจำหนำทหนพนทเสยงภย - จดหหมกำรฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตหนกำรปองกนและกำรกภย หหเปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรดำนกำรปองกนภยพบต หนอทยำนแหงชำต หหกบสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ - สงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชน โดยหชรปแบบของอำสำสมครหนกำรกภย - รบผดชอบด ำเนนกำรประสำนกำรปฏบตกบหนวยกภยอทยำนแหงชำต หนสงกดส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๓ (บำนโปง) ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๒ (นครสวรรค) และส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๔ (ตำก)

8.7 ศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต ท ๓ (ภำคหต) มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยหนอทยำนแหงชำต หหไดมำตรฐำนหนอทยำนแหงชำตทวประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ - ศกษำพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย - ประเมนสถำนกำรณ ควำมตองกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ และอ ำนวยกำรปฏบตกำรฉกเฉนกรณอพยพชวยเหลอประชำชนและ/หรอเจำหนำทหนพนทเสยงภย - จดหหมกำรฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตหนกำรปองกนและกำรกภย หหเปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรดำนกำรปองกนภยพบต หนอทยำนแหงชำต หหกบสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ - สงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชน โดยหชรปแบบของอำสำสมครหนกำรกภย - รบผดชอบด ำเนนกำรประสำนกำรปฏบตกบหนวยกภยอทยำนแหงชำต หนสงกด ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๔ (สรำษฎรธำน) ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๕ (นครศรธรรมรำช) และส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๖ (สงขลำ) 8.8 ศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต ท ๔ (ภำคตะวนออกเฉยงเหนอ) มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยหนอทยำนแหงชำต หหไดมำตรฐำนหนอทยำนแหงชำตทวประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ

Page 20: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๔

- ศกษำพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย - ประเมนสถำนกำรณ ควำมตองกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ และอ ำนวยกำรปฏบตกำรฉกเฉนกรณอพยพชวยเหลอประชำชนและ/หรอเจำหนำทหนพนทเสยงภย - จดหหมกำรฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตหนกำรปองกนและกำรกภย หหเปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรดำนกำรปองกนภยพบต หนอทยำนแหงชำต หหกบสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ - สงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชน โดยหชรปแบบของอำสำสมครหนกำรกภย - รบผดชอบด ำเนนกำรประสำนกำรปฏบตกบหนวยกภยอทยำนแหงชำต หนสงกดส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๗ (นครรำชสมำ) ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๘ (ขอนแกน) ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๙ (อบลรำชธำน) และส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๐ (อดรธำน)

8.9 ศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต ท ๕ (ภำคเหนอ) มหนำทควำมรบผดชอบ ดงน - จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยหนอทยำนแหงชำต หหไดมำตรฐำนหนอทยำนแหงชำตทวประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ - ศกษำพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย - ประเมนสถำนกำรณ ควำมตองกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ และอ ำนวยกำรปฏบตกำรฉกเฉนกรณอพยพชวยเหลอประชำชนและ/หรอเจำหนำทหนพนทเสยงภย - จดหหมกำรฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตหนกำรปองกนและกำรกภย หหเปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประชำสมพนธขอมลขำวสำรดำนกำรปองกนภยพบต หนอทยำนแหงชำต หหกบสำธำรณชนทวไป และหนวยงำนทเกยวของ - สงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชน โดยหชรปแบบของอำสำสมครหนกำรกภย - รบผดชอบด ำเนนกำรประสำนกำรปฏบตกบหนวยกภยอทยำนแหงชำต หนสงกดส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๑ (พษณโลก) ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๓ (แพร) ส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๕ (เชยงรำย) และส ำนกบรหำรพนทอนรกษ ท ๑๖ (เชยงหหม)

9. สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง แบงงำนรบผดชอบเปนน 5 ฝำย 8 ศนย ดงน 9.1 ฝำยอ ำนวยกำรนวตกรรม มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตงำนเกยวกบ นโยบำยและแผน งบประมำณ และกำรพฒนำศกยภำพบคลำกร - ก ำกบ และดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ และกำรปฏบตงำนเกยวกบเอกสำรตำงๆ หหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และทแกไขเพมเตม - ควบคม ดแลเวลำท ำกำร จดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรขำรำชกำรและเจำหนำท หนสงกด ตรวจสอบกำรลงเวลำ และกำรขออนมตไปรำชกำรของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำรหนสงกดหหเปนนไปตำมระเบยบทเกยวของ - จดท ำค ำของบประมำณ ก ำกบ กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคญตำงๆ ของขำรำชกำรและเจำหนำทหนสถำบนนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - จดท ำค ำขอ ก ำกบดแล วสดและครภณฑหหอยหนสภำพทสำมำรถปฏบตงำนได โดยหหเปนนไปตำมระเบยบส ำนกนำยกรฐมนตรวำดวยกำรพสด พ.ศ. 2535 และทแกไขเพมเตม 9.2 ฝำยนวตกรรมยทธศำสตรอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง มหนำทรบผดชอบ ดงน - ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจดกำรพนทคมครอง

Page 21: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๕

- ศกษำ วเครำะห และจดท ำแผนยทธศำสตรหนกำรบรหำรจดกำรพนทคมครอง - จดท ำแผนกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง ตลอดจนกำรด ำเนนงำนตำมโปรแกรมงำนวำดวยพนทคมครอง - กำรตดตำมและประเมนประสทธภำพกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - รวมเปนนคณะอนกรรมกำรทปรกษำพหภำควำดวยพนทคมครอง - ด ำเนนงำนเสรมสรำงระบบพนทคมครองระดบชำต

9.3 ฝำยนวตกรรมสำรสนเทศอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตงำนเกยวกบกำรจดท ำระบบฐำนขอมลเพอกำรจดกำรและกำรตดสนหจของผบรหำรหนกำรบรหำรพนทคมครอง เชอมโยงฐำนขอมลพนทคมครองของประเทศรวมกบ World Database on Protected Area (WDPA) ของ World Conservation Monitoring Centre (WCMC) โดยอำศยนวตกรรมและเทคโนโลยสำรสนเทศอนๆ ทเกยวของ

9.4 ฝำยวจยและพฒนำนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตงำนเกยวกบกำรศกษำ วจย และพฒนำ ตดตำมสถำนภำพทรพยำกร - ก ำกบดแล วเครำะห หหควำมเหนและประเมนโครงกำรวจยทำงวชำกำร ทจะด ำเนนงำนหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ท ำกำรศกษำวจยนวตกรรมหหมหนพนทคมครอง เชน กำรหชเครองมอทำงเศรษฐศำสตร หนกำรจดกำรพนทคมครอง กำรจดกำรแนวเชอมตอควำมหลำกหลำยทำงชวภำพ กำรจดกำรพนทคมครองเพอรบมอกบกำรเปลยนแปลงภมอำกำศ เปนนตน - ท ำกำรศกษำเกยวกบสรำงควำมยงยนทำงกำรเงนหนพนทคมครอง กำรจดต งกองทนคำตอบแทนระบบนเวศ กำรดแลเงนบรจำคเพอสงคมและสงแวดลอมดำนกำรจดกำรพนทคมครอง (Cooperated Social Responsibility : CSR)

9.5 ฝำยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองตำมอนสญญำ มหนำทรบผดชอบ ดงน - ประสำนงำน ควบคม ก ำกบดแลโครงกำรควำมรวมมอระหวำงประเทศ บนทกขอตกลง อนสญญำฯ และควำมรวมมอระหวำงประเทศทเกยวของกบอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ศกษำและด ำเนนกำรตำมโปรแกรมงำนภำยหตอนสญญำวำดวยควำมหลำกหลำยทำงชวภำพ หนสวนทเกยวของกบพนทคมครองและอทยำนแหงชำต - ด ำเนนกำรศกษำ วจยและพฒนำงำนตำมกจกรรมภำยหตแผนงำนสหประชำชำตวำดวย กำรเปลยนแปลงสภำพภมอำกำศ หนสวนทเกยวของกบพนทคมครองและอทยำนแหงชำต - ประสำนและตดตำมกำรด ำเนนงำนเกยวกบแผนงำน รวมทงโครงกำรทเปนนควำมรวมมอ ระหวำงหนวยงำน องคกร และสถำบนทงภำยหนประเทศและตำงประเทศ - ประสำนงำนและตดตำมกำรด ำเนนงำนเกยวกบด ำเนนงำนตำมสนธสญญำ กตกำ อนสญญำและขอตกลงระหวำงหนวยงำนหนประเทศและตำงทเกยวกบกำรจดกำรอทยำนแหงชำตและพนทคมครองอนๆทเกยวของ - จดหำหรอแลกเปลยนอำสำสมครทมควำมรควำมช ำนำญจำกตำงประเทศหรอองคกำรหนประเทศ

9.6 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงบก จงหวดเพชรบร มหนำทรบผดชอบ ดงน

Page 22: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๖

- ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง - รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงบกภำคกลำงตอนลำง ภำคตะวนออกและภำคตะวนตก จ ำนวน ๑๗ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตแกงกระจำน อทยำนแหงชำตกยบร อทยำนแหงชำตน ำตกหวยยำง อทยำนแหงชำตเขำแหลม อทยำนแหงชำตเขอนศรนครนทร อทยำนแหงชำต ล ำคลองง อทยำนแหงชำตเฉลมรตนโกสนทร อทยำนแหงชำตทองผำภม อทยำนแหงชำตไทรโยค อทยำนแหงชำตเอรำวณ อทยำนแหงชำตพเตย อทยำนแหงชำตเฉลมพระเกยรตไทยประจน อทยำนแหงชำตเขำชะเมำ -เขำวง อทยำนแหงชำตเขำคชฌกฎ อทยำนแหงชำตน ำตกพลว อทยำนแหงชำตเขำสบหำชน และอทยำนแหงชำตน ำตกคลองแกว

9.7 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงบก จงหวดสรำษฎรธำน มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง - รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงบกภำคหต จ ำนวน ๑๘ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตน ำตกหงำว อทยำนแหงชำตแกงกรง อทยำนแหงชำตเขำสก อทยำนแหงชำตคลองพนม อทยำนแหงชำตหตรมเยน อทยำนแหงชำตศรพงงำ อทยำนแหงชำตเขำหลวง อทยำนแหงชำตน ำตกโยง อทยำนแหงชำตน ำตกสขด อทยำนแ ห ง ช ำ ต เ ข ำ น น อ ท ย ำ น แ ห ง ช ำ ต เ ข ำ พ น ม เบ ญ จ ำ อ ท ย ำ น แ ห ง ช ำ ต เ ข ำ ป -เ ข ำ ย ำ อทยำนแหงชำตเขำน ำคำง อทยำนแหงชำตสนกำลำคร อทยำนแหงชำตน ำตกทรำยขำว อทยำนแหงชำตบโด-สไหงปำด อทยำนแหงชำตบำงลำง และอทยำนแหงชำตน ำตกซโป

9.8 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงบก จงหวดนครรำชสมำ

มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง

Page 23: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๗

- รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงบกภำคตะวนออกเฉยงเหนอ และภำคกลำงตอนบน จ ำนวน ๒๘ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตเขำหหญ อทยำนแหงชำตปำงสดำ อทยำนแหงชำตทบลำน อทยำนแหงชำตน ำตกสำมหลน อทยำนแหงชำตตำพระยำ อทยำนแหงชำตน ำตกเจดสำวนอย อทยำนแหงชำตตำดโตน อทยำนแหงชำตปำหนงำม อทยำนแหงชำตภแลนคำ อทยำนแหงชำตไทรทอง อทยำนแหงชำตภกระดง อทยำนแหงชำตภสวนทรำย อทยำนแหงชำตภผำมำน อ ท ย ำ น แ ห ง ช ำ ต ภ เ ร อ อ ท ย ำ น แ ห ง ช ำ ต น ำ พ อ ง อ ท ย ำ น แ ห ง ช ำ ต ภ เก ำ -ภ พ ำ น ค ำ อทยำนแหงชำตภเวยง อทยำนแหงชำตภพำน อทยำนแหงชำตภผำยล อทยำนแหงชำตภผำเทบ อทยำนแหงชำต ภลงกำ อทยำนแหงชำตภสระดอกบว อทยำนแหงชำตภผำเหลก อทยำนแหงชำตผำแตม อทยำนแหงชำตแกงตะนะ อทยำนแหงชำตภจอง-นำยอย อทยำนแหงชำตเขำพระวหำร และอทยำนแหงชำตนำยง-น ำโสม

9.9 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงบก จงหวดพษณโลก มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง - รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงบกภำคเหนอ จ ำนวน ๓๐ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตดอยภคำ อทยำนแหงชำตศรนำน อทยำนแหงชำตแมจรม อทยำนแหงชำตนนทบร อทยำนแหงชำตถ ำสะเกน อทยำนแหงชำตขนนำน อทยำนแหงชำตขนสถำน อทยำนแหงชำตเวยงโกศย อทยำนแหงชำตแมยม อทยำนแหงชำตดอยผำกลอง อทยำนแหงชำตลำนสำง อทยำนแหงชำตตำกสนมหำรำช อทยำนแหงชำตขนพะวอ อทยำนแหงชำตแมเมย อทยำนแหงชำตน ำตกผำเจรญ อทยำนแหงชำตศรสชชนำลย อทยำนแหงชำตรำมค ำแหง อทยำนแหงชำตคลองตรอน อทยำนแหงชำตภสอยดำว อทยำนแหงชำตล ำน ำนำน อทยำนแหงชำตคลองลำน อทยำนแหงชำตคลองวงเจำ อทยำนแหงชำตแมวงก อทยำนแหงชำตทงแสลงหลวง อทยำนแหงชำตภหนรองกลำ อทยำนแหงชำตน ำตกชำตตระกำร อทยำนแหงชำตแกงเจดแคว อทยำนแหงชำตน ำหนำว อทยำนแหงชำตตำดหมอก และอทยำนแหงชำตเขำคอ

9.10 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงบก จงหวดเชยงหหม มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง - รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงบกภำคเหนอ จ ำนวน ๒๙ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตดอย สเทพ-ปย อทยำนแหงชำตดอยอนทนนท อทยำนแหงชำตขนขำน อทยำนแหงชำตผำแดง อทยำนแหงชำตแมตะไคร อทยำนแหงชำตแมโถ อทยำนแหงชำตดอยผำหมปก อทยำนแหงชำตแมวำง อทยำนแหงชำตศรลำนนำ อทยำนแหงชำตหวยน ำดง อทยำนแหงชำตออบขำน อทยำนแหงชำตออบหลวง อทยำนแหงชำตดอย

Page 24: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๘

เวยงผำ อทยำนแหงชำตดอยหลวง อทยำนแหงชำตขนแจ อทยำนแหงชำตล ำน ำกก อทยำนแหงชำตดอยภนำง อทยำนแหงชำตภซำง อทยำนแหงชำตแมปม อทยำนแหงชำตแจซอน อทยำนแหงชำต ดอยจง อทยำนแหงชำตถ ำผำไท อทยำนแหงชำตแมวะ อทยำนแหงชำตดอยขนตำล อทยำนแหงชำตแมปง อทยำนแหงชำตถ ำปลำ-ผำเสอ อทยำนแหงชำตน ำตกแมสรนทร อทยำนแหงชำตแมเงำ และอทยำนแหงชำตลมน ำคง

9.11 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงทะเล จงหวดชมพร มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง - รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงทะเลฝงอำวไทย จ ำนวน ๙ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตหมเกำะชำง อทยำนแหงชำตเขำแหลมหญำ-หมเกำะเสมด อทยำนแหงชำตเขำสำมรอยยอด อทยำนแหงชำตหำดวนกร อทยำนแหงชำตหมเกำะชมพร อทยำนแหงชำตธำรเสดจ-เกำะพะงน อทยำนแหงชำตหมเกำะอำงทอง อทยำนแหงชำตหำดขนอม-หมเกำะทะเลหต และอทยำนแหงชำตอำวมะนำว – เขำตนหยง 9.12 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงทะเล จงหวดตรง

มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง - รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงทะเลฝงทะเลอนดำมนตอนลำง จ ำนวน ๗ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตธำรโบกขรณ อทยำนแหงชำตหมเกำะลนตำ อทยำนแหงชำตหำดนพรตนธำรำ หมเกำะพพ อทยำนแหงชำตหำดเจำไหม อทยำนแหงชำตหมเกำะเภตรำ อทยำนแหงชำตตะรเตำ และอทยำนแหงชำตทะเลบน 9.13 ศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครองทำงทะเล จงหวดภเกต มหนำทรบผดชอบ ดงน - ปฏบตหนำทเกยวกบกำรวจยและพฒนำนวตกรรมหหม หนอทยำนแหงชำตและพนทคมครองหนพนทรบผดชอบ - ศกษำ ส ำรวจ วจย รวบรวมขอมลทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - ส ำรวจ ตดตำมกำรเปลยนแปลง ประเมนสถำนภำพทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต และสงเสรม เผยแพรควำมรและสรำงจตส ำนกหนกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตหนอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง - สนบสนนกำรหชนวตกรรมและเทคนคทำงวชำกำรหนพนทคมครอง

Page 25: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๙

- รบผดชอบด ำเนนกำรอทยำนแหงชำตทำงทะเลฝงอนดำมนตอนบน จ ำนวน ๑๐ แหง ไดแก อทยำนแหงชำตล ำน ำกระบร อทยำนแหงชำตหมเกำะพยำม อทยำนแหงชำตแหลมสน อทยำนแหงชำตหมเกำะระ-เกำะพระทอง อทยำนแหงชำตเขำหลก-ล ำร อทยำนแหงชำตเขำล ำป-หำดทำยเหมอง อทยำนแหงชำตหมเกำะสรนทร อทยำนแหงชำตหมเกำะสมลน อทยำนแหงชำตอำวพงงำ และอทยำนแหงชำตสรนำถ

Page 26: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๐

1.1.2 วสยทศน พนธกจ กลยทธ หรอนโยบายในการปฏบตงานของ ส านกอทยานแหงชาต

วสยทศน บรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตโดยกำรมสวนรวมของประชำชนหหมควำมสมบรณของระบบนเวศ และทรพยำกรธรรมชำต เพมพนกำรศกษำวจยหหเปนนพนฐำนหนกำรตดสนหจ เพอกำรพฒนำดำนเศรษฐกจ สงคมอยำงยงยน

พนธกจ สงวน อนรกษ และฟนฟระบบนเวศและทรพยำกรธรรมชำต สงเสรมและสนบสนนกำรศกษำวจยและกำรทองเทยวของประชำชน โดยระบบกำรบรหำรจดกำรทโปรงหส มประสทธภำพและมสวนรวมของทกภำคสวนทเกยวของ

(ทมำ : แผนแมบทอทยำนแหงชำต แบบบรณำกำร พ.ศ. 2557 - 2561)

Page 27: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๑

1.1.3 ตารางอตราก าลงเจาหนาทของส านกอทยานแหงชาต ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จ านวนเจาหนาทในสงกดส านกอทยานแหงชาต

ล าดบท

หนวยงาน ขาราชการ ลกจางประจ า พนกงานราชการ

พนกงาน จางเหมา (TOR)

รวมเจาหนาททงหมด ชาย หญง รวม ชาย หญง รวม ชาย หญง รวม ชาย หญง รวม

1 ส ำนกอทยำนแหงชำต 4

** 1 5 - - - 3 3 6 - - - 11

2 สวนอ ำนวยกำร 5 6 11 7 11 18

* 2 10 12 2 5 7 49

3 สวนแผนงำนอทยำนแหงชำต 2 6 8 4 3 7 - 12 12 5 6 11 38

4 สวนจดกำรทรพยำกรหนอทยำนแหงชำต 10 1 11 2 5

7 3 5 8 2 3 5 31

5 สถำบนนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง 12 10 22 5 3 8 15 10 25 2 6 8 63

6 สวนนนทนำกำรและสอควำมหมำย 1 6 7 3 2 5 1 7 8 3 4 7 27

7 สวนพฒนำอทยำนแหงชำต 8 5 13 2 4 6 5 10 15 8 2 8 41

8 สวนจดกำรกำรทองเทยว 9 4 13 1 3 4 9 12 21 3 8 11 49

9 สวนอนรกษทรพยำกร 8 2 10 2 5 7 - 5 5 1 4 5 27

10 โครงกำร CATSPA - - - - - - - - - - - - - 11 ปฏบตงำนทอน - - - - - - - 2 2 - - - 2 12 มรดกโลก - - - - - - - - - 10 10 20 20 รวม 59 41 100 26 36 62 38 76 114 36 48 68 358

หมำยเหต - * หมำยถง ปฏบตรำชกำรอกหนำทหนง - ขอมล ณ วนท 30 กนยำยน 2557

Page 28: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๒

บญชกรอบอตราก าลงของเจาหนาทในสงกดส านกอทยานแหงชาต

ล าดบท ชอต าแหนง กรอบ ครอง

ต าแหนง ต าแหนง

วาง หมายเหต

ส านกอทยานแหงชาต ต าแหนงของขาราชการ

1 ผอ ำนวยกำรเฉพำะดำน อ ำนวยกำร ระดบสง 1 1 - 2 นกวชำกำรปำไมช ำนำญกำรพเศษ *(5) 16 15 1 3 นกวทยำศำสตรช ำนำญกำรพเศษ (1) 1 1 - 4 นกวชำกำรปำไมช ำนำญกำร ** (7) 25 25 - 5 นกวชำกำรปำไมปฏบตกำร *** (1) 24 24 - 6 นกจดกำรงำนทวไปช ำนำญกำร 1 1 - 7 นกวชำกำรเผยแพรช ำนำญกำร 1 1 - 8 เจำพนกงำนปำไมอำวโส (2) 3 3 - 9 เจำพนกงำนปำไมช ำนำญงำน (2) 17 9 8

10 เจำพนกงำนธรกำรอำวโส 1 1 - 11 เจำพนกงำนธรกำรช ำนำญงำน 3 2 1 12 เจำพนกงำนปฏบตงำน 3 3 - 13 เจำพนกงำนกำรเงนและบญชช ำนำญงำน * 1 1 -

รวม 97 87 10 ต าแหนงของลกจางประจ า

1 พนกงำนขบรถยนต ระดบ ส 2 9 9 - 2 พนกงำนบรกำรเอกสำรทวไป ระดบ บ 2 2 2 - 3 พนกงำนทวไป ระดบ บ 2 4 4 - 4 ผชวยชำงไม ระดบ ช 2 2 2 - 5 พนกงำนพมพ ระดบ ส 3 1 1 - 6 ชำงวจตรศลป ระดบ ช 2 1 1 - 7 พนกงำนพมพ ระดบ ส 2 1 1 - 8 พนกงำนธรกำร ระดบ ส 2 24 24 - 9 พนกงำนพสด ระดบ ส 2 4 4 -

10 พนกงำนกำรเงนและบญช ระดบ ส 2 6 6 - 11 พนกงำนพทกษปำ ระดบ ส 2 11 11 - 12 พนกงำนขบเครองจกรกล ขนำดกลำง ระดบ ช

2 1 1 -

รวม 69 69

Page 29: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๓

ล ำดบท ชอต าแหนง กรอบ ครอง

ต ำแหนง ต ำแหนง

วำง หมำยเหต

ต าแหนงของพนกงานราชการ 1 เจำหนำทธรกำร 14 6 8 2 พนกงำนพทกษปำ 194 27 167 3 ชำงรงวด 2 - 2 4 เจำหนำทบนทกขอมล 3 1 2 5 เจำพนกงำนธรกำร 12 10 2 6 เจำหนำทพสด 6 - 6 7 เจำหนำทกำรเงนและบญช 13 2 11 8 ชำงเขยนแบบ 2 - 2 9 เจำหนำทประชำสมพนธ 5 - 5

10 ชำงภำพ 2 - 2 11 นำยชำงศลป 1 - 1 12 ชำงเทคนค 1 - 1 13 ชำงไม 1 - 1 14 เจำหนำทเครองคอมพวเตอร 4 - 4 15 เจำพนกงำนโสตทศนศกษำ 1 - 1 16 นกวชำกำรปำไม 35 21 14 17 นกวชำกำรสงแวดลอม 23 2 21 18 นกวชำกำรเผยแพร 18 3 15 19 ผชวยนกวจย 2 - 2 20 เจำหนำทวเครำะหนโยบำยและแผน 5 5 - 21 เจำหนำทบรหำรงำนทวไป 27 *(2) 27 - 22 นกวชำกำรเงนและบญช 2 - 2 23 นกวทยำศำสตร 2 - 2 24 วศวกรโยธำ 3 2 1 25 สถำปนก 9 2 7 26 วศวกร 2 - 2 27 นกวชำกำรคอมพวเตอร 4 - 4 28 ผเชยวชำญเฉพำะดำนอนรกษทรพยำกรปำไม 2 - 2 29 นกวชำกำรแผนทภำพถำย 1 1 - 30 นตกร 1 1 - 31 เจำหนำทระบบงำนคอมพวเตอร 1 1 - 32 คนงำน (ไมมกรอบ) - 3 -

รวม 398 114 287 หมายเหต ( ) ชวย * ชวยราชการอกหนาทหนง

Page 30: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

1.2 ผงความเชอมโยง 1.2.1 ผงความเชอมโยง ตงแตเปาหมายการใหบรการกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ถงกจกรรมของส านกอทยานแหงชาต

:

:1.

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

หมายเหต กจกรรม / โครงกำรของส ำนกอทยำนแหงชำต

24

Page 31: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๖

1.2.2 ผงความเชอมโยงประเดนยทธศาสตรตามแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2557-2561) ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

ประเดนยทธศำสตรของกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช

1. อนรกษและฟ นฟทรพยำกรปำไมและสตวปำ

2. พฒนำศกยภำพแหลงทองเทยวอทยำนแหงชำต

3. พฒนำองคควำมรหนกำรบรหำรจดกำรทรพยำกรธรรมชำต

5. มระบบเตอนภยหนพนทปำอนรกษ

4. เตรยมพรอมรองรบและปรบตวกบผลกระทบจำกกำรเปลยนแปลงสภำพภมอำกำศ

6. พฒนำควำมรวมมอหนกำรอนรกษทรพยำกร ธรรมชำตกบประเทศเพอนบำน

กจกรรมของส ำนกอทยำนแหงชำตทสอดคลองกบยทธศำสตรของ กรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช

1. กำรประกำศวนอทยำน 2. โครงกำรคนผนปำหหแผนดน 3.กำรอนมต/อนญำตตำมระเบยบอส. 4. โครงกำรนกเรยน นกศกษำ ชวยปฏบตงำน อทยำนแหงชำต 5. โครงกำรประชำสมพนธงำนอทยำนแหงชำต 6.กำรฝกอบรมและศกษำดงำน 7. โครงกำรประชมเชงปฏบตกำร เพอกำรจดกำรอทยำนแหงชำตอยำงยงยน 8. กำรศกษำดงำนหนพนท อช. ของคณะเจำหนำทจำก ตำงประเทศ 9. 52 ป อทยำนแหงชำตสมรดกโลก

1. กจกรรมกำรก ำจดขยะและบ ำบดน ำเสยหนพนทอทยำนแหงชำต 2. กำรอนมต/อนญำตตำมระเบยบอส. 3. ปรบปรงระบบสอควำมหมำย 4. ส ำรวจและออกแบบระบบสอควำมหมำยหนเสนทำงศกษำธรมชำต 5. จดท ำ landmark เสำเฉลยง อทยำแหงชำตผำแตม (จ ำลอง) เฉลมพระเกยรตสมเดจพระนำงเจำพระบรมรำชนนำถ 6. จดนทรรศกำรเคลอนท 7. โครงกำรทองเทยวทกวน สขหจ หนอทยำนแหงชำต 8. กำรสงเสรมกำรทองเทยวหนอทยำนแหงชำต 9. กำรจดท ำฐำนขอมลอช. 10. กำรบรกำรกำรทองเทยวและกำรพฒนำศกยภำพอทยำนแหงชำต

1. สอสงพมพ 2. หนงสออเลคทรอนกสและตวอยำงกำรรำยงำนดำนกำรคนหำและกภย 3. หนงสออเลคทรอนกสและตวอยำงกำรรำยงำนดำนกำรคนหำและกภย

1. สอสงพมพ 2. ประชำสมพนธแอพพลเคชน 3. หนงสออเลคทรอนกสและตวอยำงกำรรำยงำนดำนกำรคนหำและกภย 4. สงเจำหนำทศนยประสำนงำนกภยอทยำนแหงชำต เขำรบกำรฝกอบรม โครงกำรกำรพฒนำระบบกำรอพทยฉกเฉนพนทหำงไกล 5. ออกตดตำม ก ำกบงำน หหค ำแนะน ำแกศปก.ท 1-5 และตดตำมผลกำรปฏบตงำน 6. พธลงนำมบนทกควำมรวมมอทำงวชำกำร กำรฝกอบรม และกำรปฏบตกำรฉกเฉนระหวำงอส.กบสถำบนกำรแพทยฉกเฉน 7. กำรด ำเนนงำนของ ศปก.ท 1-5

1. ด ำเนนกำรรวบรวมรำยงำนสรปผลกำรด ำเนนงำนของอทยำนแหงชำตทวประเทศ 2.กำรฝกอบรมและศกษำดงำน 3. โครงกำรประชมเชงปฏบตกำร เพอกำรจดกำรอทยำนแหงชำตอยำงยงยน 4. กำรศกษำดงำนหนพนท อช. ของคณะเจำหนำทจำก ตำงประเทศ 5. โครงกำรนกเรยน นกศกษำ ชวยปฏบตงำน อทยำนแหงชำต

-

25

Page 32: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

1.3 งบประมาณทไดรบ ตามแผนงาน ผลผลต โครงการ กจกรรม ในภาพรวม

แผนงาน ผลผลต/กจกรรม/ งบประมาณทไดรบ สวน/กลมทรบผดชอบ โครงการ (งบปกตจากกรม)

1. แผนงานอนรกษและบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ กจกรรมอนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม - กจกรรมงำนอทยำนแหงชำต 47,898,700 ส ำนกอทยำนแหงชำต - กจกรรมงำนจดกำรแนวเชอมตอผนปำ 824,600 ส ำนกอทยำนแหงชำต ผลผลตท ๒ : แหลงทองเทยวในพนทปาอนรกษ - กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ 24,790,850 ส ำนกอทยำนแหงชำต - กจกรรมเพมศกยภำพกำรทองเทยวเชงอนรกษหนอทยำนแหงชำต

21,549,100 ส ำนกอทยำนแหงชำต

- กจกรรมขบเคลอนนโยบำยกำรทองเทยว 2 ลำนลำนบำท - ส ำนกอทยำนแหงชำต โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน

- กจกรรมปองกนรกษำปำแบบบรณำกำร (ดำนอทยำนแหงชำต)

34,905,600 ส ำนกอทยำนแหงชำต

2. แผนงานรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน - โครงกำรจดกำรพนทคมครองทเปนนมรดกโลก มรดกแหงอำเซยน และพนทคมครองขำมพรมแดนระหวำงประเทศหหเปนนไปตำมมำตรฐำน

20,527,900 ส ำนกอทยำนแหงชำต

3. แผนงานปองกนและลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ

- โครงกำรอนรกษและฟนฟทรพยำกรอทยำนแหงชำตทำงทะเล

1,543,300 ส ำนกอทยำนแหงชำต

แผนงาน ผลผลต/กจกรรม/ งบประมาณทไดรบ สวน/กลมทรบผดชอบ โครงการ (เงนนอกงบประมำณ เชน

เงนรำยไดอทยำนแหงชำต) - เงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำตจดเกบหนปงบประมำณ พ.ศ. 2557)

659,304,163.63 (ต.ค.56- ส.ค. 57)

ส ำนกอทยำนแหงชำต

26

Page 33: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

สวนท 2

Page 34: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๘

2.1 ผลสมฤทธของการปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการของส านกอทยานแหงชาต

ตารางสรปผลการปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส านกอทยานแหงชาต กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

รอบ 6 เดอน รอบ 9 เดอน รอบ 12 เดอน

(2) หนวยวด

(3)

น าหนก(รอยละ)

(4) เปาหมาย

(5) เกณฑการใหคะแนน

ผลการด าเนนงาน

1 2 3 4 5 (6) ผลการด าเนน งาน

(7) คา

คะแนน ทได

(8) คะแนน

ถวงน าหนก

มตภายนอก (น าหนก : รอยละ 70) รวม 2.700 ตวชวดท 1.1 จ ำนวนพนทปำไมของประเทศ (ลำนไร)

ระดบ 20 ระดบ 3

ระดบ 1

ระดบ 2

ระดบ 3

ระดบ 4

ระดบ 5

N/A 1 0.200

ตวชวดท 1.2 (1) ระดบควำม ส ำเรจของกำรด ำเนนโครงกำรอนรกษและฟนฟทรพยำกรอทยำนแหงชำตทำงทะเล

ระดบ 34 ระดบ 3

ระดบ 1

ระดบ 2

ระดบ 3

ระดบ 4

ระดบ 5

ระดบ 5

5 1.700

ตวชวดท 1.4 ระดบควำมส ำเรจของกำรพฒนำและเพมประสทธภำพแหลงทองเทยวใหมศกยภำพเพอรองรบนกทองเทยวในพนทอทยำนแหงชำต

ระดบ 16 ระดบ 3

ระดบ 1

ระดบ 2

ระดบ 3

ระดบ 4

ระดบ 5

ระดบ 5

5 0.800

มตภายใน (น าหนก : รอยละ 30) รวม 1.110 ตวชวดท 3.1 รอยละควำมส ำเรจของกำรเบกจำยงบประมำณรำยจำยลงทน

รอยละ 2.5 รอยละ 76

รอยละ 70

รอยละ 73

รอยละ 76

รอยละ 79

รอยละ 82

รอยละ 60.73

1 0.025

ตวชวดท 3.2 รอยละควำมส ำเรจของกำรเบกจำยงบประมำณรำยจำยภำพรวม

รอยละ 2.5 รอยละ 91

รอยละ 87

รอยละ 89

รอยละ 91

รอยละ 93

รอยละ 95

รอยละ 68.10

1 0.025

ตวชวดท 4 ระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนกำรตำมมำตร กำรประหยดพลงงำนของสวนรำชกำร

ระดบ 5 ระดบ 3

ระดบ 1

ระดบ 2

ระดบ 3

ระดบ 4

ระดบ 5

ระดบ 4 และไดสงรำยงำนเฉพำะแบบรำยงำนประหยดพลงงำน -01 ใหส ำนกบรหำรงำนกลำงแลว

4.2 0.210

Page 35: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๒๙

ตารางสรปผลการปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส านกอทยานแหงชาต กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

รอบ 6 เดอน รอบ 9 เดอน รอบ 12 เดอน

(2) หนวยวด

(3)

น าหนก(รอยละ)

(4) เปาหมาย

(5) เกณฑการใหคะแนน

ผลการด าเนนงาน

1 2 3 4 5 (6) ผลการด าเนน งาน

(7) คา

คะแนน ทได

(8) คะแนน

ถวงน าหนก

ตวชวดท 6.1 ระดบควำมส ำเรจของกำรจดท ำรำยงำนลกษณะส ำคญขององคกำร

ระดบ 10 ระดบ 3

ขนตอน 1

ขนตอน 1-2

ขนตอน 1-3

ขนตอน 1-4

ขนตอน 1-5

ขนตอน 1-5

5 0.500

ตวชวดท 7 ระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนโครงกำรสรำงควำมโปรงใสในกำรปฏบตรำชกำร

ระดบ 10 ระดบ 3

ขนตอน 1

ขนตอน 1-2

ขนตอน 1-3

ขนตอน 1-4

ขนตอน 1-5

ขนตอน 2-5

(โดยในระดบ 3 ด ำเนนกำรไดเฉพำะแผนสรำงควำมโปรงใส ไดรบควำมเหนชอบจำกผอ ำนวยกำรส ำนกอทยำนแหงชำต)

3.5 0.350

รวม 3.810

รำยงำน ณ วนท 6 เดอน ตลำคม พ.ศ. 2557 ผรำยงำน นำยสมคร ดอนนำป หนวยงำน ส ำนกอทยำนแหงชำต ต ำแหนง ผอ ำนวยกำรส ำนกอทยำนแหงชำต โทรศพท 0 2561 0777 ตอ 1700

หมายเหต : กรณครบก าหนดการรายงาน หากตวช วดใดไมสามารถรายงานผลได เนองจากเปน ตวช วดทอยระหวางการด าเนนงาน (NA) ใหใสคาคะแนนทได เทากบ 1 มากอน

Page 36: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๐

๒.๒ ผลการปฏบตราชการภายใตแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ ของส านกอทยานแหงชาต ๒.๒.1 ผลการปฏบตราชการตามยทธศาสตร ยทธศาสตรท ๒ อนรกษและฟนฟทรพยากรปาไมและสตวปา แผนงำนอนรกษและจดกำรทรพยำกรธรรมชำต ผลผลตท ๑ : พนทปำอนรกษไดรบกำรบรหำรจดกำร กจกรรมงำนอทยำนแหงชำต

สาระส าคญ กรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช มภำรกจในกำรอนรกษ ดแล รกษำทรพยำกรในพนทอนรกษ จ ำนวน ๗๓ ลำนไร ซงปจจบนยงมกำรบกรกท ำลำยทรพยำกรในพนทปำอนรกษ เชน กำรลกลอบตดไม กำรเผำปำ กำรบกรกพนทปำเพอตองกำรทดนเปนทอยอำศย ท ำรสอรท และท ำกำรเกษตร กำรท ำไรเลอนลอยของชำวเขำในพนทตนน ำล ำธำร เปนตน กจกรรมงำนอทยำนแหงชำตเปนกระบวนงำนซงจะระงบยบยงกำรบกรกท ำลำยปำ โดยประกำศจดตงพนทอนรกษใหเปนอทยำนแหงชำต สำมำรถบงคบใชกฎหมำยตำมพระรำชบญญตอทยำนแหงชำต พ.ศ. 2504 มหนวยพทกษอทยำนแหงชำตและจดสกด ท ำหนำทลำดตระเวณดแลพนท ประชำสมพนธ ท ำควำมเขำใจและสรำงเครอขำยกำรอนรกษ ลดปญหำควำมขดแยง ทวงคนพนทปำจำกผบกรกโดยมชอบดวยกฎหมำย มกำรส ำรวจและรวบรวมขอมลทรพยำกรธรรมชำตและชมชน เพอใชประโยชนในกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตและวนอทยำนแหงชำต

ผลการด าเนนการ

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน บรหำรจดกำรพนทและทรพยำกรธรรมชำตในพนทอทยำนแหงชำต และวนอทยำน

ไร ๔๔,๓๘๔,๔๔๖

ออกตรวจปราบปราม/การสนธก าลงปฏบตงานกบหนวยงานใกลเคยง เพอรวมกนปฏบตงานในพนททถกบกรกอยางรนแรง การลาดตระเวนในพนท การจบกมผตองหา และพนททแนวเขตตดตอกบชายแดนประเทศเพอนบานไดมการเจรจาและขอความรวมมอในการปฏบตงานเพอปองกนและปราบปรามการลกลอบตดไมท าลายปา

คด 1. ผลคด - คดบกรกพนท จ ำนวน 1,405 คด - คดท ำไม/ของปำ จ ำนวน 2,359 คด - คดทเกยวกบสตวปำ จ ำนวน 204 คด - ผตองหำรวม 1,899 รำย 2. พนทรวมทตรวจยดไดจ ำนวน 9,056 - 0 – 90 ไร 3. คำเสยหำยของรฐ (พนท) 992,639,023 บำท 4. ของกลำงทตรวจยดได - ไมสก จ ำนวน จ ำนวน 162.849 ลบ.ม. - ไมกระยำเลย จ ำนวน 3,191.994 ลบ.ม. 5. สตวปำ จ ำนวน 320 ตว 6. ซำกสตวปำ จ ำนวน จ ำนวน 636 ซำก ขอมล ณ วนท 1 ต.ค. 56 – 1 ก.ย. 57 ทมำ : ฝำยคดและของกลำง ส ำนกปองกนฯ

Page 37: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๑

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน

ด าเนนการโครงการยทธการทวงคนผนปาใหอทยานแหงชาตสรนาถ

แหง รอถอนสงปลกสรำงในพนทอทยำนแหงชำตสรนำถ จ ำนวน 3 แหง คอ บรเวณหำดทรำยแกว หำดในยำง และหำดในทอน

ผลลพธทไดรบ - พนทปำไดรบกำรบรหำรจดกำร ลดกำรบกรกท ำลำยทรพยำกรปำไมและสตวปำ - รอถอนสงปลกสรำงในพนทอทยำนแหงชำตสรนำถ จ ำนวน ๓ หำด คอ บรเวณหาดทรายแกว หาดในยาง และหาดในทอน - สนบสนนสงเสรมงำนดำนวชำกำร ส ำหรบกำรจดกำรอทยำนแหงชำต ปญหาและอปสรรค

๑. กำรขำดแคลนทรพยำกรทำงกำรบรหำรงำนดำนกำรปองกนและปรำบปรำม แก บคลำกร ยำนพำหนะ อำวธ และงบประมำณ รวมถงหนวยพทกษอทยำนแหงชำต

๒. สตวปำออกมำกดกนพชผลกำรเกษตรรำษฎร และรบกวนนกทองเทยว ๓. ไมสำมำรถลำดตระเวนแผนใหมไดอยำงมประสทธภำพ เนองจำกขำดวสดอปกรณ ไดแก

คอมพวเตอร GPS และกลองถำยภำพระบบดจตอล 4. ยำนพำหนะและเรอในกำรปฏบตงำนไมเพยงพอ ไมสำมำรถใชกำรไดเสอมประสทธภำพ 5. ปญหำดำนกำรใชกฎหมำย ในพนทอทยำนแหงชำตยงไมไดประกำศ 6. พนทอทยำนฯกระจำยเปนหยอม ๆ เปนอปสรรคตอกำรบรหำรจดกำรและไมมหนวยยอย (หนวย

พทกษ) เฝำระวงดแลอยำงทวถง 7. งบประมำณทไดรบมจ ำนวนไมเพยงพอเมอเทยบกบประมำณงำนทรบผดชอบ

ขอเสนอแนะ ๑. จดตงหนวยพทกษอทยำนแหงชำต หรอจดสกดเพมขนเพอใหครอบคลมพนท ๒. ขอรบงบประมำณเพมเพอจดหำอปกรณและเครองมอเพอเพมประสทธภำพในกำรปองกนรกษำทรพยำกรธรรมชำต และเครองมอในกำรศกษำวจย ๓. จดกำรฝกอบรมพฒนำทกษะในกำรปฏบตงำนแกเจำหนำท ๔. เพมสวสดกำรเพอสรำงขวญก ำลงใจเจำหนำท ๕. เพมกำรประชำสมพนธ กำรเกดภยธรรมชำตทเกดจำกกำรท ำลำยทรพยำกรธรรมชำตใหประชำชนไดรบทรำบ

Page 38: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๒

ยทธศาสตรท ๓ พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต แผนงำนอนรกษและบรหำรจดกำรทรพยำกรธรรมชำต ผลผลตท ๒ : แหลงทองเทยวในพนทอนรกษ กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ

สาระส าคญ

กำรทองเทยวเชงอนรกษ เปนรปแบบกำรทองเทยวทเกยวของกบกำรเดนทำงไปยงแหลงธรรมชำตและแหลงวฒนธรรมอยำงมควำมรบผดชอบ โดยไมกอใหเกดกำรรบกวนหรอท ำควำมเสยหำยแกทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม มวตถประสงคเพอชนชม ศกษำ เรยนรและเพลนไปกบทศนยภำพ พชพรรณ และสตวปำ ตลอดจนลกษณะทำงวฒนธรรมทปรำกฏในแหลงธรรมชำตนน ชวยสรำงโอกำสทำงเศรษฐกจตอชมชนทองถนดวย ซงกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช มวตถประสงคในกำรสงเสรมกำรทองเทยวเชงอนรกษในพนทอทยำนแหงชำต ดงน ๑. เพอฟนฟอนรกษและปรบปรงแหลงทองเทยวใหมควำมพรอมในกำรรองรบนนทนำกำร กำรทองเทยว ๒. เพอสงเสรมและพฒนำแหลงทองเทยว อนเปนกำรสรำงงำนและกระจำยรำยไดใหแกแรงงำนในภำคชนบท ๓. เพอสรำงจตส ำนกและตระหนกถงควำมส ำคญในกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม ๔. สงเสรมกำรมสวนรวมของชมชน

ผลการด าเนนการ

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน ใหบรกำรดำนกำรทองเทยวเชงอนรกษในแหลงทองเทยวในพนทอนรกษ

แหลง ๒๔๓

โครงกำรคำยเยำวชนอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม (ยอส.อช.)

แหง มอทยำนแหงชำตด ำเนนกำรและรำยงำนผลจ ำนวน 59 แหง โดยด ำเนนกำร - ใหควำมรแกเยำวชนในพนทเขตอทยำนแหงชำต จ ำนวน 1,029 โรงเรยน จ ำนวน 79,127 คน - ใหควำมรแกเยำวชนในพนทรอบแนวเขตอทยำนแหงชำต จ ำนวน 213 โรงเรยน จ ำนวน 15,880 คน - เยำวชนจดตงชมรมอนรกษในโรงเรยน จ ำนวน 14 ชมรม - อำสำสมครพทกษอทยำนแหงชำต จ ำนวน 222 คน หมำยเหต ขอมล ณ วนท 24 ก.ย. 57

Page 39: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๓

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน สงอ ำนวยควำมสะดวกในพนทอทยำนแหงชำต ไดรบกำรพฒนำเพอรองรบนกทองเทยว

หลง - กอสรำงอำคำรศนยบรกำรนกทองเทยว จ ำนวน ๑๔ หลง - กอสรำงหองน ำ – หองสขำ จ ำนวน ๕๑ หลง - กอสรำงกลมอำคำรคำยเยำวชนพรอมอปกรณประกอบ จ ำนวน ๑ หลง - กอสรำงอำคำรเอนกประสงคพรอมอปกรณประกอบ จ ำนวน ๑ หลง - ซอมแซมบำนพกนกทองเทยว จ ำนวน ๔๒ หลง - ซอมแซมศนยบรกำรนกทองเทยว จ ำนวน ๓๖ หลง - ซอมแซมหองน ำ – หองสขำ จ ำนวน ๑๔๐ หลง

เพมประสทธภำพกำรปฏบตงำนของเจำหนำท

คน จดซอรถบรรทกขยะ จ ำนวน ๙ คน

ใหบรกำรนกทองเทยวเขำมำทองเทยวในพนทอทยำนแหงชำต

คน - จ ำนวนนกทองเทยวทเขำมำเทยวในอทยำนแหงชำต จ ำนวน 10,475,867 คน - ผรบบรกำรมควำมพงพอใจตอกำรใหบรกำรดำนกำรทองเทยว รอยละ 92.18

ผลลพธทไดรบ - ผรบบรกำรมควำมพงพอใจในกำรใหบรกำรของอทยำนแหงชำต - แหลงทองเทยวในพนทอทยำนแหงชำตไดรบควำมนยมจำกนกทองเทยวเขำมำทองเทยว - กอใหเกดแนวรวมและกำรสรำงเครอขำยกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม - เกดกำรสรำงงำนและกระจำยรำยไดสชมชน ปญหาอปสรรค ๑. บคลำกรขำดทกษะในกำรปฏบตงำน ๒. ระบบกำรจดกำรมลพษสงแวดลอม ขยะ น ำเสย ยงไมเพยงพอ ๓. เครองมอสอควำมหมำยดำนตำงๆ ไมเพยงพอ ๔. จ ำนวนนกทองเทยวในพนทบำงแหงเกนขดควำมสำมำรถในกำรรองรบได

๕. วสดอปกรณในกำรกภยและชวยเหลอนกทองเทยวไมเพยงพอ 7. ควำมไมสะดวกในกำรจดหำแบบแปลนและรำยละเอยดกำรกอสรำงสงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำร

ทองเทยวเพอขอสนบสนนงบประมำณจำกหนวยงำนภำยนอก ไดแก จงหวดทองท 6. มปญหำในขนตอนกำรจดซอจดจำงภำครฐ 7. กำรด ำเนนกำรกอสรำงสงอ ำนวยควำมสะดวกตำงๆ ในพนทบำงแหงผรบจำงด ำเนนกำรกอสรำงลำชำ เนองจำกเปนพนทกนดำร เขำถงล ำบำก ท ำใหกำรขนสงวสดกำรกอสรำงยำกล ำบำก สภำพภมอำกำศแปรปรวน ขำดแคลนแรงงำน ขำดแคลนน ำและไฟฟำใชในกำรกอสรำง

Page 40: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๔

ขอเสนอแนะ ๑. จดกำรฝกอบรมพฒนำทกษะเพอเพมประสทธภำพในกำรปฏบตงำน ๒. จดใหมกำรประชำสมพนธและชองทำงกำรสอสำรใหแกนกทองเทยวและประชำชนเพมมำกขน ๓. จดหำงบประมำณและวสดอปกรณทจ ำเปนส ำหรบกำรปฏบตงำนดำนกำรสอควำมหมำยใหเพยงพอ ๔. สนบสนนศกยภำพของอทยำนแหงชำต เชน งบประมำณในกำรสรำงอำคำรคำยเยำวชน อำคำรเอนกประสงค สงอ ำนวยควำมสะดวกตำงๆ

Page 41: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๕

ประเดนยทธศาสตรท ๔ เตรยมพรอมรองรบและปรบตวกบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ แผนงำนปองกนและลดผลกระทบจำกกำรเปลยนแปลงสภำวะอำกำศ โครงกำรอนรกษและฟนฟทรพยำกรอทยำนแหงชำตทำงทะเล กจกรรมจดกำรแนวปะกำรงและชำยหำด

สาระส าคญ ในป พ.ศ. 2553 เกดเหตกำรณปะกำรงฟอกขำวอยำงรนแรงทงในอำวไทยและทะเลอนดำมน และควำมเสยหำยจำกกจกรรมกำรทองเทยวสงผลตอสภำพแวดลอม เชน มตะกอนมำก น ำเสย ท ำใหกำรฟนตวของปะกำรงชำลงหรอไมสำมำรถฟนตวได อกทงกำรตรวจสอบขอมล พบวำพนทชำยฝงทะเลตงแตจงหวดระนองถงจงหวดภเกตถกกดเซำะสวนใหญเปนหำดทรำย สงผลกระทบตอแหลงวำงไขของเตำทะเล และระบบนเวศอนๆ ซงเหตกำรณดงกลำวสวนใหญอยในเขตอทยำนแหงชำตทำงทะเล ซงปจจบนยงขำดขอมลเกยวกบเรองดงกลำวส ำหรบใชในกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตทำงทะเล นอกจำกนกำรลดผลกระทบจำกกำรทองเทยวโดยกำรควบคมกำรจอดเรอโดยใชทนจอดเรอจะเปนสงส ำคญอนหนงทจะชวยสงผลกระทบทเกดขนทสรำงควำมเสยหำยตอแนวปะกำรง

ผลการด าเนนงาน

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน ตดตำมกำรฟนตวและจดกำรแนวปะกำรง ภำยหลงปรำกฏกำรณปะกำรงฟอกขำวในเขตอทยำนแหงชำตทำงทะเล

แหง ตดตำมผลกระทบจำกปะกำรงฟอกขำวทมตอระบบนเวศแนวปะกำรง และศกยภำพในกำรฟนตวของแนวปะกำรงในบรเวณอทยำนแหงชำตทำงทะเล จ ำนวน 10 แหง 68 แนวส ำรวจ น ำขอมลมำวเครำะหแลวเสรจ พบวำปะกำรงมแนวโนมกำรฟนตวกลบมำไดเองตำมธรรมชำต เนองจำกมกำรทดแทนโดยกำรลงเกำะของตวออนปะกำรง แตควรควบคมกจกรรมทสรำงผลกระทบ เชน กำรเหยยบยน และควรมกำรสรำงเครอขำยเฝำระวง

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน

ตดตำมกำรเปลยนแปลงสภำพชำยหำดในอทยำนแหงชำตทำงทะเล

แหง ตดตำมผลกระทบกำรกดเซำะชำยฝงในพนทอทยำนแหงชำตทำงทะเล จ ำนวน 12 แหง 266 สถำน มกำรกดเซำะชำยฝง จากการศกษาพบวามพนททวกฤตคอ อช.หาดนพรตนธารา-หมเกำะพพ (เกำะไมไผ และเกำะพพ) อทยำนแหงชำตหำดเจำไหม จ.ตรง (หำดปำกเมง) อทยำนแหงชำตตะรเตำ จ.สตล (แหลมสน,อำดง) เนองจำกมกำรกดเซำะรนแรง 5-20 เมตร สวนพนทอนๆ ม

Page 42: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๖

กำรกดเซำะปำนกลำง คอ มการสญเสยทดนชายฝงแบบคอยเปนคอยไป 1-5 เมตร

จดระบบและตดตงทนจอดเรอเพออนรกษแนวปะกำรงในอทยำนแหงชำตทำงทะเล

แหง - ด ำเนนกำรออกแบบและพฒนำซอมแซมทนจอดเรอ ในพนทอทยำนแหงชำตทำงทะเลเพอเปนตนแบบ 5 แหง หลอฐำนปน ตดตอผรบเหมำ พรอมน ำไปตดตง แลวเสรจ 12 ฐำน - ประชมผประกอบกำรและผมสวนไดสวนเสยเกยวกบขอมลสถำนภำพแนวปะกำรงและมำตรกำรกำรใชทน จ ำนวน 2 พนท

ผลลพธทไดรบ - ปะกำรงสำมำรถฟนตวตำมธรรมชำต โดยเฉพำะบรเวณแนวปะกำรงทเสอมโทรมจำกกจกรรมของมนษย - มขอมลทำงวชำกำรทสำมำรถใชอำงอง และเปนขอมลประกอบกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตทำงทะเลได - มทนจอดเรอทไดมำตรฐำน

ปญหาอปสรรค 1. ปญหำระบบกำรจดซอจดจำงภำครฐ 2. กำรด ำเนนกำรลำชำเนองจำกไดรบกำรจดสรรงบประมำณลำชำ 3. ขอมลภำพดำวเทยมยอนหลงยงมไมครบ 4. เอกสำรวชำกำรเกยวกบกำรกดเซำะชำยฝง ในพนทอทยำนแหงชำตทำงทะเล ฝงอนดำมน ไมมขอมล 5. หมดหลกฐำนอยไกลมำก และบำงพนท เชน เขำหลกมกำรจรำจรคบคง ยำกตอกำรถำยคำระดบ 6. ขำดอปกรณในกำรส ำรวจ ตองเชำ ท ำใหเวลำจ ำกด อกทงควรมอปกรณทคณภำพด เชน กลอง Total station เครอง GPS ควำมละเอยดสง 7. กำรจดเกบขอมลตองด ำเนนกำรคำบเกยวในชวงปงบประมำณถดไปเพอตดตำมกำรเปลยนแปลงในขณะทสนทรำยมควำมคงตว 8. หมดหลกฐำนสญหำยจำกกำรกดเซำะและคนถอนทง

ขอเสนอแนะ 1. ควรมกำรสนบสนนในดำนกำรจดซอวสดอปกรณ เพอใชในกำรปฏบตงำน 2. ควรมกำรฝกอบรมเจำหนำทผปฏบตงำน เพอใหมควำมรและทกษะกำรปฏบตงำนเพมขน 3. อทยำนแหงชำต มควำมตองกำรทนเพอใหบรกำรกำรจอดเรอจ ำนวนมำก จงควรมกำรตดตงทนเพมเตม เนองจำกฐำนทนเดม หหวงหก ช ำรด พลกคว ำ ไมสำมำรถใชงำนใหเตมประสทธภำพ

Page 43: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๗

ยทธศาสตรท 6 พฒนาความรวมมอในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน แผนงำนรองรบกำรเขำสประชำคมอำเซยน โครงกำรจดกำรพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอำเซยน และพนทคมครองขำมพรหมแดนระหวำงประเทศใหเปนไปตำมมำตรฐำน กจกรรมจดกำรพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอำเซยน และพนทคมครองขำมพรหมแดนระหวำงประเทศใหเปนไปตำมมำตรฐำน

สาระส าคญ

ประเทศไทยเปนดนแดนทอดมสมบรณตำมธรรมชำตมำกทสดแหงหนงของโลก อกทงเปนบรเวณทมกำรกระจำยพนธพชและสตว กอใหเกดควำมหลำกหลำยของพนธพชและสตว กอปรกบในแตละภมภำคของประเทศไทยลวนมควำมสวยงำมของแหลงตนน ำล ำธำร ดอยสงปำไมชำยฝงทะเลและหมเกำะอนสวยงำมแตกตำงกนไป สมควรทจะไดรบกำรสงวนและอนรกษไวใหลกหลำนแหลงธรรมชำตส ำคญทกระจำยกนอยในภำคตำงๆ นน ไดรบกำรปกปองคมครองไวในรปแบบของ “อทยำนแหงชำต” และบำงแหงยงไดรบกำรประกำศใหเปนพนทมรดกโลก และมรดกแหงอำเซยน อทยำนแหงชำตเปนพนททมควำมส ำคญดงกลำว ดงนน กำรจดกำรพนทจงเปนสงส ำคญยงทตองมผลกำรด ำเนนกำรอยำงระมดระวง โดยไมกอใหเกดผลเสยหำรทงในระยะสนและระยะยำว เกดผลกระทบตอทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมนอยทสด เนองจำกหำกทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมไดถกเปลยนแปลงไปแลวกยำกทจะแกไขใหฟนคนสภำพเดมได จงจ ำเปนตองปองกนรกษำมใหทรพยำกรธรรมชำตเกดควำมเสอมโทรม หำแนวทำงในกำรอนรกษและกำรจดกำรทรพยำกรทมค อนขำงจ ำกดใหเกดประโยชนอยำงสงสด โดยกำรใหขอมลทถกตองตลอดจนท ำควำมเขำใจกบชมชน เพอตระหนกถงควำมเปนเจำของรวมกน กำรอนรกษและกำรใชประโยชนรวมกน ตลอดจนบรหำรจดกำรทรพยำกรเชอมพรหมแดนระหวำงประเทศ (Trans-boundary Management) เพอคมครองควำมเปนเอกลกษณ ควำมหลำกหลำย คณคำทโดดเดนของพนทประเทศไทยม พนทคมครองท ไดรบกำรประกำศเปน ASEAN Heritage Parks (AHP) แนบทำย ASEAN Declaration on Heritage Parks ดงน - อทยำนแหงชำตหมเกำะสรนทร อทยำนแหงชำตสมลน อทยำนแหงชำตอำวพงงำ ครอบคลมพนทประมำณ 425,125 ไร - กลมปำแกงกระจำน-กยบร-เขตรกษำพนธสตวปำแมน ำภำช ครอบคลมพนทประมำณ 2,733,132.84 ไร - อทยำนแหงชำตเขำใหญ ครอบคลมพนท 1,353,471.53 ไร - อทยำนแหงชำตตะรเตำ ครอบคลมพนท 931,250 ไร นอกจำกน ในมมมองของกำรบรหำรจดกำรพนทคมครองใหเกดประสทธภำพสงสดและสนบสนนสงเสรมควำมรวมมอในระดบอำเซยนโดยเฉพำะอยำงยงประเทศเพอนบำนทมอำณำเขตตดกน ไดแกพมำ ลำว กมพชำ และมำเลเซย ควรก ำหนดแนวทำงนวตกรรมใหมควำมรวมมอในกำรยกระดบควำมส ำคญพนทคมครองแนวเชอมตอระหวำงพรมแดนไปสระดบอำเซยน อำจใหมกำรจดตงพนทมรดกอำเซยนขำมแดน (Trans-boundary ASEAN Heritage Parks) โดยเนนใหมกำรบรณำกำรควำมรวมมอในกำรบรหำรจดกำรทงในพนทคมครองและรกษำทรพยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชวภำพ รวมถงกำรแลกเปลยนและแบงปนองคควำมรและอดมกำรณกำรเสรมสรำงสมรรถนะเพอเพมประสทธภำพทำงกำรบรหำรจดกำรประเทศไทยมกลมพนทคมครองทมควำมเชอมตอกบประเทศเพอนบำนอยหลำยแหงดวยกน ดงนน กำรด ำเนนกำรใหเกดกำรจดกำรทให

Page 44: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๘

เกดควำมเชอมโยงของระบบนเวศในภมภำคจงเปนภำรกจส ำคญประกำรหนงของกำรจดกำรแนวเชอมตอเพออนรกษควำมหลำกหลำยทำงชวภำพของภมภำคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ผลการด าเนนงาน

ผลผลตของงาน/โครงการ หนวยนบ ผลการด าเนนงาน รเรมควำมรวมมอระหวำงประเทศไทยกบประเทศเพอนบำน ในกำรอนรกษควำมหลำกหลำยทำงชวภำพในเขตพนทอนรกษตดตอชำยแดน

แนว ประชมหำรอควำมรวมมอระดบทวภำคเพอเสรมควำมรวมมอในกำรอนรกษปำและสตวปำ จ ำนวน 2 แนว คอ ไทย-ลำว และไทย-พมำ

เพมประสทธภำพกำรบรหำรจดกำรพนทมรดกแหงอำเซยนและมรดกโลก

โครงกำร ด ำเนนกำรโครงกำร - โครงกำรอบรมภำษำองกฤษส ำหรบเจำหนำทผปฏบตงำน จ ำนวน 4 รน - โครงกำรศกษำดงำนดำนกำรจดกำรในพนทอนรกษ - กำรประสำนงำนควำมรวมมอระหวำงประเทศและจดประชมหำรอควำมรวมมอระหวำงประเทศในกำรอนรกษปำและสตวปำระหวำงประเทศสำธำรณรฐแหงสหภำพเมยนมำรและสำธำรณรฐประชำธปไตยประชำชนลำว -ศกษำผลกระทบของปศสตวตอทรพยำกรปำไมและสตวปำในเขตอทยำนแหงชำตทบลำนและปำงสดำ - ตดตำมกำรเปลยนแปลงกำรใชประโยชนทดนในพนทมรดกโลกดงพญำเยน – เขำใหญ ภำยหลงกำรขนทะเบยนเปนมรดกโลก - ศกษำกำรมสวนรวมของชมชนบรเวณแนวกนชนของพนทมรดกโลกดงพญำเยน – เขำใหญ - ประเมนและปรบปรงประสทธภำพในกำรจดกำรพนทมรดกโลกดงพญำเยน-เขำใหญ ตำมมำตรฐำน UNESCO - ศกษำควำมหลำกหลำยทำงขวภำพในระบบนเวศทส ำคญ - ศกษำขดควำมสำมำรถในกำรรองรบไดของพนทคมครอง

Page 45: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๓๙

ผลลพธทไดรบ - มกำรประสำนควำมรวมมอระหวำงประเทศเพอกำรอนรกษทรพยำกรปำไมและสตวปำ - เจำหนำทผปฏบตงำนมทกษะควำมรเพมมำกขน - มขอมล กำรศกษำวจย เพอใชในกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง ปญหาอปสรรค 1. สถำนกำรณกำรเมองทไมปกต สงผลกระทบตอกำรตดตอประสำนงำนระหวำงประเทศ 2. บคลำกรไมเพยงพอ ท ำใหเจำหนำทตองปฏบตงำน 3. กฎหมำย ระเบยบ แนวทำงปฏบต ระหวำงประเทศเปนอปสรรคตอกำรจดประชม ขอเสนอแนะ 1. ควรมกำรประสำนงำนในดำนกำรตำงประเทศในระดบกระทรวง เพอใหสำมำรถประสำนงำนกนไดรวดเรวขน 2. เพมอตรำก ำลงเจำหนำท เพอกำรปฏบตงำนใหมำกขน

Page 46: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๐

2.2.2 ผลการปฏบตราชการตามรายงานผลการปฏบตงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ กจกรรมงานอทยานแหงชาต 1. อ ำนวยกำรสนบสนนกำรปฏบตงำนของหนวยงำนในสงกดทไดรบ มอบหมำยภำรกจ

รอยละ 100 100 100

2. ตรวจสอบจดท ำงบเดอนเวลำท ำกำรของเจำหนำทในสงกด

ฉบบ 144 120 83.33

3. ควบคมดแลเกยวกบงำนสำรบรรณ - รบ-สงหนงสอภำยในและหนงสอภำยนอกของส ำนกอทยำน แหงชำตผำนระบบสำรบรรณอเลคทรอนกส

ฉบบ 77,800 49334 63.41

4. กำรเบกจำยงบประมำณและตรวจสอบใบส ำคญ - เงนงบประมำณ ฉบบ 3,100 2,469 79.65 - เงนนอกงบประมำณ ฉบบ 400 166 41.50 5. จดหำ ควบคม และดแล วสดและครภณฑ - จดท ำทะเบยนคมวสด ครง 12 10 83.33 - จดท ำรำยงำนขอซอ/ขอจำง ครง 690 421 61.01 6. เวยนค ำสงกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช ครง 360 278 77.22 7. ปรบปรงขอมลขำรำชกำร ลกจำงประจ ำ พนกงำนรำชกำร

ครง 300 123 41

8. กำรจดท ำแผนกำรเบองตนอทยำนแหงชำต (Statement for management)

เรอง 19 34 178.95

9. โครงกำรจดท ำแผนกำรจดกำรกลมปำแมปง - อมกอย - รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำนจดประชม

เรอง 5 17 340

10. โครงกำรจดท ำแผนกำรจดกำรกลมปำตะวนออก - รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำนจดประชม

เรอง 8 7 87.50

11. ปรบปรงรำงแผนยทธศำสตรกำรจดกำรอยำนแหงชำตแบบบรณำกำร

- รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำนจดประชม

เรอง 5 5 100

12. งำนใหบรกำรยม-คนหนงสอ หองสมดสถำบนนวตกรรมอทยำนฯ

เรอง 60 127 211.67

13. ประสำน/ตดตำม ควบคม กำรด ำเนนงำนตำมโครงกำรพฒนำทนฯและโครงกำรปศสตว

เรอง 15 30 200

Page 47: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๑

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 14. รวบรวมจดท ำฐำนขอมลทรพยำกรทำงชวภำพและทรพยำกรกำรทองเทยวในอทยำนแหงชำต

เรอง 90 90 100

15. ประสำน รวบรวม และจดท ำขอมลดำนสำรสนเทศทำงภมศำสตรของพนทอทยำนแหงชำตและวนอทยำน

เรอง 4 51 127.50

16. ด ำเนนกำรดำนสำรสนเทศ (website) เรอง 20 19 95 17. เขำรวมประชม พจำรณำ ตรวจสอบใหควำมคดเหน เสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนนกำรศกษำควำมเหมำะสมในกำรจดท ำรำยงำนกำรวเครำะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) ในพนทอทยำนแหงชำต

เรอง 24 24 100

18. ด ำเนนกำรพจำรณำเสนอควำมเหนขอเสนอโครงกำรวจย และใหควำมเหนในกำรขออนญำตเขำไปท ำกำรศกษำหรอวจยทำงวชำกำรในพนทปำอนรกษ

เรอง 96 96 100

19. โครงกำรศกษำขดควำมสำมำรถในกำรรองรบกำรใชประโยชนดำนนนทนำกำรในพนทอทยำนแหงชำต ภกระดง

เรอง 12 12 100

20. โครงกำรศกษำขดควำมสำมำรถในกำรรองรบกำรใชประโยชนดำนนนทนำกำรในพนทอทยำนแหงชำต (อช.ดอยอนทนนท, อช.ตะรเตำ)

เรอง 12 11 91.67

21. ใหควำมเหนทำงวชำกำร ตรวจสอบผลปฏบตงำนโครงกำรวจยควำมหลำกหลำยดำนพรรณพช กจกรรมตดตำมควำมเปลยนแปลงของทรพยำกรพรรณพชในแปลงตวอยำงถำวร จ ำนวน 24 แปลง 11 ระบบนเวศ 20 อทยำนแหงชำต

เรอง 36 36 100

22. ใหควำมเหนทำงวชำกำร /ก ำกบดแล/ตรวจสอบ ในกำรด ำเนนกำรวจยทกโครงกำรกบศนยนวตกรรมอทยำนแหงชำตและพนทคมครอง 8 แหง

เรอง 24 24 100

23. โครงกำรศกษำจดท ำเอกสำรน ำเสนอพนทกลมปำภเขยว - น ำหนำว เพอเสนอขนทะเบยนเปนแหลงมรดกโลกทำงธรรมชำตปงบประมำณ 2551

เรอง 12 8 66.67

24. โครงกำรควำมรวมมอ Tracking Reductions in Emissions Trough Enhanced (Carbon) Monitoring and Project Support (TREEMAPS)

เรอง 106 43 40.57

25. ประสำนงำนและด ำเนนงำนจ ำท ำรำงหนงสอกำรจำยคำบ ำรงสมำชกสหพนธ นำนำชำตเพอกำรคมครองธรรมชำตและทรพยำกรธรรมชำต (IUCN)

เรอง 5 17 340

Page 48: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๒

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 26. ประสำนเกยวกบแผนงำน และโครงกำรทเปนควำมรวมมอระหวำงประเทศกบองคกร และหนวยงำนทเกยวของ

เรอง 120 120 100

27. ประสำนและศกษำขอมลเพอกำรด ำเนนกำรตำมสนธสญญำกตกำ อนสญญำและขอตกลงระหวำงประเทศ ในสวนทเกยวของกบกำรจดกำรอทยำนแหงชำต

เรอง 120 120 100

28. คำใชจำยเกยวกบกำรโฆษณำและประสมพนธ - จดท ำคมออทยำนแหงชำตเพอกำรปฏบตงำนของพนกงำนเจำหนำทกำรปองกนและปรำบปรำมกำรบกรกท ำลำยทรพยำกรในพนทอทยำนแหงชำต

บำท 500,000 0 0

29. คำใชจำยในกำรสมมนำและฝกอบรม - หลกสตรกำรลำดตระเวนพนทปำเชงบรณำกำร (1 หลกสตรๆละ 2 รน)

บำท 786,000 680,000 86.64

30. ประสำนงำนและรวบรวมผลกำรตรวจรำชกำรงำนอทยำนแหงชำตของผตรวจรำชกำรระดบตำงๆ

ครง 12 12 100

31. ด ำเนนกำรตำมแนวทำงกำรจดวำงระบบกำรควบคมภำยใน และกำรประเมนผลกำรควบคมภำยใน และจดท ำรำยงำนกำรควบคมภำยในของสวนแผนงำนอทยำนแหงชำต ของส ำนกอทยำนแหงชำต

ฉบบ 1 1 100

32. ปฏบตรำชกำรตำมค ำรบรองกำรปฏบตรำชกำรระดบกระทรวง ระดบกรม และระดบส ำนก/กอง/กลม

ฉบบ 2 0 0

33. ประสำนงำนเพอด ำเนนกำรตำมขอสงกำรของ รมว.ทส.

ครง 12 12 100

34. กำรด ำเนนงำนตำมแผนควำมเสยงระดบส ำนก/กอง/กลมและตำมกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช มอบหมำย

ฉบบ 1 1 100

35. จดท ำรำยงำนประจ ำปของส ำนกอทยำนแหงชำต และกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช และของส ำนกอทยำนแหงชำต

ฉบบ 2 2 100

36. ประสำนกำรด ำเนนงำนพฒนำคณภำพกำรจดกำรภำครฐ (PMQA)

ฉบบ 1 1 100

37. พจำรณำตรวจสอบแผนงำน/โครงกำรพรอมเอกสำรประกอบ ทอทยำนแหงชำตขอรบกำรสนบสนนเงนรำยได ใหเปนไปตำมหลกเกณฑทก ำหนด เพอเสนอคณะกรรมกำรพจำรณำกำรใชจำย เงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำตตอไป

โครงกำร 700 700 100

Page 49: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๓

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 38. ด ำเนนกำรกำรจดประชมคณะกรรมกำรพจำรณำกำรใชจำยเงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำตตำมทเลขำนกำรสงกำร

ครง 5 5 100

39. ขออนมตกำรใชจำยเงนรำยไดฯตำมมตทประชมคณะกรรมกำรพรอมแจงแผนกำรกำรใชจำยเงนรำยไดเพอบ ำรงรกษำอทยำนแหงชำตใหหนวยงำนทเกยวของ

โครงกำร 100 100 100

40. ตรวจสอบกำรช ำระเงนของนกทองเทยวทวประเทศผำนทำงธนำคำรทำงระบบออนไลนอนเตอรเนต พรอมกบยนยนบำนพกและออกใบเสรจรบเงน

รำย 38,700 38,700 100

41. จดท ำบญชเงนสดและบญชแยกประเภทรำยรบของแตละอทยำนแหงชำต

ครง 12 12 100

42. ตรวจสอบและสรปรำยงำนกำรด ำเนนงำนกำรใชจำยเงนรำยไดตำมทไดรบอนมต

วน 248 248 100

43. งำนจดท ำงบประมำณ รอยละ 100 100 100 44. งำนจดกำรงบประมำณ - ปรบแผนปฏบตงำนและแผนกำรใชจำยเงนพรอมโอนเปลยนแปลงงบประมำณประจ ำป

ครง 24 18 75

- ควบคมกำรเบกจำยงบประมำณประจ ำป ฉบบ 2,400 2,406 100.25 45. กำรรำยงำนผลกำรปฏบตงำนและกำรใชจำยเงนงบประมำณ (อส.301)

ครง 8 8 100

46. กำรตดตำมและเรงรดกำรใชจำยเงนของส ำนกอทยำนแหงชำต

ครง 12 12 100

47. ตดตำมรำยกำรงบลงทน ครง 3 4 133.33 48. ตดตำมผลกำรด ำเนนงำนโครงกำรส ำคญเรงดวน (Flagship Project)

ครง 12 12 100

49. ตดตำมผลกำรสงรำยงำนขอมลตำมโปรแกรมและผลกำรใชจำยเงน

ครง 1 1 100

50. จดท ำและวเครำะหระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนงำน จำกกำรใชจำยงบประมำณ (PART) ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2557

ครง 1 1 100

51. ทบทวน/ปรบปรง เปำหมำย กลยทธ ผลผลต ตวชวด

ครง 1 1 100

52. เตรยมขอมลชแจงสภำผแทน วฒสภำ และคณะกรรมำธกำร

ครง 4 4 100

53. จดท ำแผนงำน/โครงกำรเพอเสนอของบประมำณประจ ำป ภำยใตโครงกำร (Flagship Project) ของกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช

รอยละ 100 100 100

Page 50: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๔

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 54. จดท ำ (Unit Cost) โครงกำรภำยใต (รำง) แผนยทธศำสตรกำรจดกำรอทยำนแหงชำตแบบบรณำกำร พ.ศ. 2555-2559

โครงกำร 3 3 100

55. วเครำะห และพจำรณำโครงกำรทเสนอขอรบกำรสนบสนนงบประมำณเพมเตม

รอยละ 100 100 100

56. วเครำะห และพจำรณำกำรจดตงหนวยพทกษอทยำนแหงชำต และจดสกด

รอยละ 100 100 100

57. จดท ำแผนกำรพฒนำแหลงทองเทยว แผน 1 1 100 58. สรปมตคณะรฐมนตรทเกยวของกบส ำนกอทยำนแหงชำต

ครง 48 20 41.67

59. รวบรวมสถตคดทเกยวของกบปำไม ครง 12 12 100 60. ตรวจสอบ วเครำะห ประสำนงำน และจดท ำผลกำรด ำเนนงำนของหนวยงำนตำมนโยบำยรฐบำล

ครง 1 1 100

61. ตรวจสอบ วเครำะห ประสำนงำน และจดท ำเอกสำรประกอบกำรประชม

ครง 6 9 150

62. ตรวจสอบ ประสำนงำน และจดท ำโครงกำรส ำคญเรงดวน

เรอง 6 8 133.33

63. ตรวจสอบ วเครำะห ประสำนงำน และจดท ำขอมลเพอประกอบกำรประชมคณะรฐมนตร

รอยละ 100 100 100

64. ตรวจสอบ วเครำะห ประสำนงำน และเสนอควำมเหนตอแผนงำน/โครงกำรตำงๆ

รอยละ 100 100 100

65. กำรอนญำต กำรตดตำม ก ำกบ ดแล ควบคม กำรปฏบตงำนทเกยวกบกำรอนญำตใชประโยชนพนทตำมพระรำชบญญตอทยำนแหงชำตพ.ศ. 2504 เพอด ำเนนกจกรรมตำงๆ

เรอง 1,700 1,608 94.59

66. ก ำหนดระเบยบ หลกเกณฑ ประกำศกฎกระทรวงและกฎหมำยอนๆ ทเกยวของกบกำรอนญำตกำรจดกำรพนทและทรพยำกรในอทยำนแหงชำต

เรอง 2 1 50

67. ก ำหนดแผนงำนด ำเนนกำร ควบคมและประสำนงำนในเรองกำรฟนฟสภำพปำและทรพยำกรอนในอทยำนแหงชำตใหคงอยในสภำพเดมตลอดป

เรอง 120 117 97.50

68. จดตงคณะกรรมกำรทปรกษำอทยำนแหงชำต แหง 60 74 123.33 69. รวบรวมสรปรำยกำรประชมคณะกรรมทปรกษำอทยำนแหงชำต

ครง 240 249 103.75

70. จดท ำโครงกำรประชมกำรจดท ำคมอส ำหรบเจำหนำทด ำเนนกำรเกยวกบคณะกรรมกำรทปรกษำอทยำนแหงชำต (PAC)

ครง 2 1 50

Page 51: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๕

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 71. จดท ำคมอส ำหรบเจำหนำทด ำเนนกำรเกยวกบคณะกรรมกำรทปรกษำอทยำนแหงชำต (PAC)

เลม 1,000 0 0

72. ประสำนโครงกำรควำมรวมมอกบหนวยงำนภำยนอกในเรองกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

ครง 2 1 50

73. จดตงอทยำนแหงชำตใหม แหง 3 7 233.33 74. ผนวกพนทอทยำนแหงชำต แหง 5 4 80 75. เพกถอนพนทอทยำนแหงชำต แหง 2 0 0 76. จดประชมคณะกรรมกำรอทยำนแหงชำต ครง 4 1 25 77. จดพมพแผนทแนบทำยพระรำชกฤษฎกำ แผน 100,000 0 0 78. ตดตำมผลกำรด ำเนนคด ครง 6 7 43.75 79. ตดตำมกำรปฏบตงำนตำมมำตรกำรปองกนปรำบปรำมกำร กระท ำผดกฎหมำยปำไม

ครง 16 12 75

80. ตดตำมผลกำรด ำเนนคดและกำรจดกำรของกลำง ครง 16 0 0 กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ 1. อ ำนวยกำรสนบสนนกำรปฏบตงำนของหนวยงำนในสงกดทไดรบ มอบหมำยภำรกจ

รอยละ 100 100 100

2. รถบรรทกขยะ ขนำด 1 ตน แบบเปดขำง เททำยคนละ 900,000 บำท 9 คน เปนเงน 8,100,000 บำท

คน 9 9 100

3. ส ำรวจ รงวด จดท ำผงบรเวณสงอ ำนวยควำมสะดวกในพนทเขตบรกำรและเขตนนทนำกำรของอทยำนแหงชำต และวนอทยำน

แหง 8 17 212.50

4. ก ำหนดต ำแหนงสงกอสรำงทไดรบงบประมำณทจะด ำเนนกำรกอสรำงในปงบประมำณ 2556 และศกษำ วเครำะห เพอก ำหนดแนวทำงพฒนำฯ

แหง 10 12 120

5. ตรวจสอบควำมเหมำะสมของรปแบบสงอ ำนวยควำมสะดวกกำรปรบปรงภมทศนจำกงบประมำณของทกหนวยงำน

เรอง 72 211 293.00

6. ส ำรวจจดท ำฐำนขอมลสงอ ำนวยควำมสะดวก(GIS) แหง 80 86 107.50 7. น ำเขำขอมลสงอ ำนวยควำมสะดวกตลอดจนระบบสำธำรณปโภคตำง ๆ ในเขตพนทบรกำรและหนวยพทกษอทยำนแหงชำต ในระบบสำรสนเทศภมศำสตร(GIS)

แหง 80 86 107.50

8. ตรวจสอบ พจำรณำแผนงำนโครงกำรปรบปรงซอมแซมสงอ ำนวยควำมสะดวกในอทยำนแหงชำต ตลอดจนประสำนหนวยงำนทเกยวของ

เรอง 36 42 166.67

Page 52: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๖

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 9. จดท ำแผนพฒนำสงอ ำนวยควำมสะดวก แผนกำรบ ำรงรกษำสงกอสรำงรวมทงสำธำรณปโภคพนฐำนทจ ำเปน ประกอบไปดวยแผนงำน/โครงกำรผงบรเวณแบบแปลนสงกอสรำง แบบแปลนกำรปรบปรงภมทศนประมำณรำคำกอสรำงอนฯ ทจ ำเปนโดยเรยงล ำดบกอน หลง เพอเปนกำรพฒนำอช. และวนอทยำนอยำงยงยน

แหง 2 2 100

10. ศกษำ พฒนำ และสำธตรปแบบกำรบรหำรจดกำรอทยำนแหงชำตทไดรบมำตรฐำนรวมถงกำรบรหำรจดกำรศนยศกษำกำรพฒนำอทยำนแหงชำตทำงบก และศนยศกษำอทยำนแหงชำตทำงทะเล

ครง 6 19 316.67

11. วำงแผน ส ำรวจ ออกแบบจดท ำระบบสอควำมหมำยและกำรพฒนำกำรใหขอมล อทยำนแห งชำต และ วนอทยำน

ครง 4 4 100

12. วำงแผน ส ำรวจ ออกแบบจดเสนทำงศกษำธรรมชำต และเสนทำงเดนปำในอทยำนแหงชำต

แหง 4 2.31 57.74

13. งำนพฒนำศนยบรกำรนกทองเทยว ออกแบบปรบปรงศนยบรกำรนกทองเทยวในอทยำนแหงชำต

แหง 10 58.70% 58.70%

14. คมอศกษำธรรมชำตในอทยำนแหงชำต (ส ำหรบเดกและเยำวชน) ฉบบยอ

เรอง 1 0.25 25

15. คมอศกษำธรรมชำตในอทยำนแหงชำต (ส ำหรบเดก) ฉบบเตม(งำนตอเนองจำกปงบประมำณ 2556 ผลงำนถง ก.ย.56 คดเปน 56%)

เรอง 1 1 100

16. คมอล ำดบท 16 แนวทำงกำรพฒนำอทยำนแหงชำต (งำนตอเนองจำกปงบประมำณ 2556 ผลงำนถง ก.ย.56 คดเปน 75%)

เรอง 1 1 100

17. ปฏทนทองเทยวอทยำนแหงชำต ป 2558 เรอง 1 1 100 18. งำนจดท ำวดทศนอทยำนแหงชำต แหง 5 1.81% 36.20 19. โครงกำรประชำสมพนธภำรกจของส ำนกอทยำนแหงชำต

ครง 1 0.18% 18

20. พฒนำรปแบบกำรสงเสรมกำรเรยนรเกยวกบกำรจดกำรอทยำนแหงชำตกำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม

หลกสตร 2 0.5% 25

21. ถำยทอดควำมรเกยวกบอทยำนแหงชำต กำรอนรกษทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมแกเจำหนำท หนวยงำนภำยนอก เยำวชนและประชำชนทวไปประสำนงำนและรวบรวมขอมลกำรด ำเนนโครงกำรกำรพฒนำบคลำกรในอทยำนแหงชำต

ฉบบ 15 14.24 94.94

Page 53: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๗

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 22. โครงกำรฝกอบรมหลกสตร ภำษำองกฤษเพอกำรกำวเขำสประชำคมอำเซยนส ำหรบบคลำกรในพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอำเซยน และพนทคมครองขำมพรหมแดนระหวำงประเทศ

ครง 2 2 100

23. โครงกำรศกษำดงำนกำรจดกำรพนทมรดกโลกและมรดกอำเซยน

ครง 3 2.8 93.33

24. จดท ำแผนดำนกำรเฝำระวง ปองกน เตอนภย และกำรกภยในอทยำนแหงชำต

แหง 10 60 600

25. วำงมำตรกำรและก ำกบดแลควำมปลอดภยดำนตำงๆ

เรอง 1 0 0

26. พฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศ ดำนกำรเฝำระวง และกำรแจงเตอนภย

เรอง 2 4 200

27. รวบรวมและสรปผลรำยงำนสถำนกำรณภยพบตในเขตอทยำนแหงชำต ประจ ำปงบประมำณ 2557

ฉบบ 1 1 100

28. รวบรวมและสรปผลรำยงำนสถำนกำรณนกทองเทยวเสยชวต/บำดเจบ/อบตเหตประจ ำปงบประมำณ 2557

ฉบบ 1 1 100

29. ประชมซกซอมควำมเขำใจและประสำนกำรปฏบตกบชดกภยอทยำนแหงชำต

ครง 6 0 0

30. ฝกซอมกำรคนหำและกภย ครง 4 2 50 31. ประสำนกำรปฏบตกบหนวยกภยอทยำนแหงชำต ครง 12 15 125 32. ประสำนกำรปฏบตกบหนวยงำนดำนกำรปองกนและบรรเทำสำธำรณภย

ครง 1 1 100

33. ประสำนกำรปฏบตกบหนวยงำนทำงกำรแพทย หนวย 2 12 600 34. กำรแจงเตอน SMS/ขำวสถำนวทย/สถำนโทรทศน ครง 6 0 0 35. กำรแจงขำวสำรผำนทำงเวบไซตของกรมอทยำนแหงชำต สตวปำ และพนธพช

ครง 6 4 66.67

36. ตรวจสอบกลนกรองหนงสอกอนน ำเสนอผอ ำนวยกำรส ำนกอทยำนแหงชำต

ฉบบ 14,640 15,813 108.01

37. ตดตอประสำนงำนกบหนวยงำนอนๆ ตำมทไดรบมอบหมำย

ครง 1,220 1,220 100

38. ประสำนงำนกำรประชมของผอ ำนวยกำรส ำนกฯ และผอ ำนวยกำรสวน

ครง 450 450 100

39. ประสำนงำนกำรจองทพกใหกบบคคลทประสำนงำนกบทำงผอ ำนวยกำรส ำนกฯ

ครง 660 660 100

Page 54: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๘

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ กจกรรมงานจดการแนวเชอมตอผนปา 1. รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน จดประชม เรอง 24 24 100 2. ตดตำมผลกำรศกษำแนวเชอมตอระบบนเวศของหนวยงำนทรบผดชอบในปงบประมำณ พ.ศ. 2556 รวมทงกำรใหค ำแนะน ำ ประสำนงำน และแกปญหำทำงดำนเทคนควธกำร เพอใหกำรปฏบตงำนด ำเนนไปอยำงมประสทธภำพ

ครง 22 22 100

3. จดท ำเวบไซตเกยวกบแนวเชอมตอระบบนเวศ เพอเผยแพรควำมรและผลงำนของแนวเชอมตอระบบนเวศ

เรอง 1 1 100

กจกรรมจดการพ นทคมครองเชอมตอระหวางประเทศ 1. ตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำรกจกรรมจดกำรพนทคมครองเชอมตอระหวำงประเทศ

ครง 4 4 100

2. จดฝกอบรมหลกสตรภำษำองกฤษ (14 รนๆ ละ 15 วน 30 คน/รน)

บำท 3,000,000 2,515,700 83.86

3. ศกษำดงำนกำรจดกำรพนทมรดกอำเซยนทมระบบบรหำรจดกำร ทดจ ำนวน 2 รน

บำท 3,000,000 1,856,534.15 61.88

4. จดประชมหำรอควำมรวมมอระหวำงประเทศในกำรอนรกษปำและสตวปำระหวำงประเทศ ไทยและสำธำรณรฐแหงสหภำพเมยนมำร

ครง 1 1 100

5. จดประชมหำรอควำมรวมมอระหวำงประเทศในกำรอนรกษปำและสตวปำระหวำงประเทศ ไทยและรำชอำณำจกรลำว

ครง 1 1 100

6. โครงกำรจดท ำสอประชำสมพนธมรดกอำเซยน - รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำน

เรอง 40 40 100

- จดท ำโปสเตอรมรดกอำเซยนของประเทศไทย ชด 6 6 100 - จดท ำวดทศน ชด 500 500 500 7. โครงกำรพฒนำกำรมสวนรวมของชมชนบรเวณแนวกนชนของพนทมรดกโลกดงพญำเยน-เขำใหญ

- รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำน

เรอง 40 40 100

- จดประชมและสมมนำเครอขำย ครง 5 5 100 - รวบรวมขอมลพนฐำน วเครำะห-สงเครำะหขอมล จดท ำรำยงำน

เรอง 1 1 100

Page 55: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๔๙

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 8. โครงกำรประเมนและปรบปรงประสทธภำพในกำรจดกำรพนทมรดกโลกดงพญำเยน-เขำใหญ ตำมมำตรฐำน UNESCO

- รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำน

เรอง 40 40 100

- จดประชมเจำหนำทผปฏบตงำน ครง 1 1 100 9. โครงกำรศกษำควำมหลำกหลำยทำงชวภำพในระบบนเวศส ำคญ

- รำงหนงสอรำชกำร ตดตอประสำนงำน ตดตำมกำรด ำเนนงำน

เรอง 40 40 100

- จดประชมและสมมนำ ครง 6 6 100 - จดท ำสอประชำสมพนธ งำน 1 1 100 - ตดตำมก ำกบ ดแลกำรส ำรวจขอมล วเครำะหและจดท ำรำยงำน

เรอง 1 1 100

กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ 1. รถยนตบรรทก (ดเซล) ขนำด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบ

คน 2 2 100

2. รถยนตบรรทก (ดเซล) ขนำด 1 ตน ขบเคลอน 4 ลอ แบบมชองวำงดำนหลงคนขบ (CAB)

คน 27 27 100

3. รถยนตบรรทก (ดเซล) ขนำด 3 ตน ขบเคลอน 6 ลอ คน 2 2 100 4. เครองรบสงวทย ชนดมอถอ ขนำด 5 วตต เครอง 166 166 100 5. เครองรบสงวทย ชนดตดรถยนต ขนำด 25 วตต เครอง 27 27 100 6. เครองรบสงวทย ชนดประจ ำท ขนำด 100 วตต เครอง 2 2 100 7. เครองมอหำพกดดวยสญญำณดำวเทยม (GPS) เครอง 29 29 100 8. ปนลกซองพรอมอปกรณ กระบอก 91 0 0 9. ตดตำมผลกำรด ำเนนงำนของอทยำนแหงชำต ดำนกำรปองกนรกษำปำ

รอยละ 100 100 100

กจกรรมเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษในอทยานแหงชาต

1. เรอยำงกภยขนำด 10 แรงมำ 4 จงหวะ พรอมเทรเลอรบรรทกและอปกรณ ล ำละ 1,250,000 บำท 9 ล ำ เปนเงน 11,250,000 บำท (ยงไมท ำสญญำ กนเงนไวเบกเหลอมปแบบไมมหนผกพน)

ล ำ 9 0 0

2. เชอกโยนทำงน ำ ยำว 75 ฟต พรอมอปกรณ ชด 9 9 100 3. แผนกระดำนรองหลง (Spinal board) ชด 9 9 100 4. ชดชวยหำยใจแบบมอบบ ชด 9 9 100

Page 56: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๐

กจกรรมหลก / กจกรรมทปฏบต หนวยนบ แผน ผล รอยละ 5. ชดเปลเคลอนยำยผไดรบบำดเจบเอนกประสงค ชด 9 9 100 6. ผใชบรกำรบำนพกในอทยำนแหงชำตผำนระบบออนไลนทำงอนเทอรเนต (งบประมำณ 9,867,100 บำท)

รอยละ 85 52 61.18

กจกรรมจดการแนวปะการงและชายหาด 1. ตดตำมผลกำรปฏบตงำน ตดตำมกำรฟนตวและจดกำรแนวปะกำรงภำยหลงปะกำรงฟอกขำวในเขตอทยำนแหงชำตทำงทะเล

รอยละ 100 100 100

2. ตดตำมผลกำรปฏบตงำนกำรเปลยนแปลงสภำพชำยหำดในอทยำนแหงชำตทำงทะเล

รอยละ 100 100 100

3. ตดตำมผลกำรปฏบตงำนกำรออกแบบพฒนำทนจอดเรอในอทยำนแหงชำตทำงทะเล

รอยละ 100 100 100

Page 57: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

สวนท 3

Page 58: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๒

3.1 รายงาน แผน/ผล การใชจายงบประมาณประจ าป 2557 หนวย : บาท งบประมาณป 2557 งบประมาณเหลอจาย

กจกรรม งาน/โครงการ

แผน ผล

รอยละ คนคลง รายการ กนเงนเหลอมป

หมายเหต

1. แผนงานอนรกษและบรหารจดการทรพยากร ธรรมชาต

ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ กจกรรมอนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม

- กจกรรมงานอทยานแหงชาต

49,342,900 47,285,923.49 95.83 452,322.51 1,604,654

- กจกรรมงานจดการแนวเชอมตอผนปา

824,600 757,542.86 91.87 67,057.14 -

ผลผลตท ๒ : แหลงทองเทยวในพนทปาอนรกษ

- กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ

24,790,850 11,643,338.35 46.97 468,212.09 12,679,299.56

- กจกรรมเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษในอทยานแหงชาต

21,549,100 431,424 2.00 30,576 21,087,100

- กจกรรมขบเคลอนนโยบายการทองเทยว 2 ลานลานบาท โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน

- - - ไมมงบประมาณเบกจายทส านกอทยานแหงชาต

- กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ (ดานอทยานแหงชาต)

34,905,600 31,447,898 90.09 205,330 3,252,372

Page 59: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๓

งบประมาณป 2557 งบประมาณเหลอจาย

กจกรรม งาน/โครงการ

แผน ผล

รอยละ คนคลง รายการ กนเงนเหลอมป

หมายเหต

2. แผนงานรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

โครงการจดการพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอาเซยน และพนทคมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน

20,527,900 10,378,510.46 50.56 10,364.24 10,139,025.30

3. แผนงานปองกนและลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ

โครงการอนรกษและฟนฟทรพยากรอทยานแหงชาตทางทะเล

1,543,300 1,543,130 99.99 170 -

หมายเหต 1) กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการโอนเปลยนแปลงมาเปนกจกรรมงานอทยานแหงชาต 511,000 บาท

2) กจกรรมจดการพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกอาเซยน และพนทคมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน โอนเปลยนแปลงมาเปนกจกรรมงานอทยานแหงชาต 433,200 บาท 3) ไดรบงบประมาณจากส านกแผนงานและสารสนเทศมาเปนกจกรรมงานอทยานแหงชาต 300,000 บาท

4) กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ไมสามารถระบเงนคงคลงได เนองจากมการจดซอจดจางทสวนการพสด ส านกบรหารงานกลาง

งบประมาณป 2557 งบประมาณเหลอจาย

กจกรรม งาน/โครงการ

แผน ผล

รอยละ คนคลง รายการ กนเงนเหลอมป

หมายเหต

เงนรายไดเพอบ ารงรกษาอทยานแหงชาต

620,844,977.40 158,153,612.55 25.47 - - ตดตามได 211 โครงการ จาก 274 โครงการ

Page 60: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๔

3.2 รายงานผลการใชจายเงนกนเหลอมป ประจ าปงบประมาณ 2557

หนวย : บาท

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

แผนงานอนรกษและจดการ

ทรพยากรธรรมชาตผลผลตท

1 : พนทปาอนรกษไดรบการ

บรหารจดการกจกรรมอนรกษ

ฟนฟ และพฒนาปาไม

กจกรรมงานอทยานแหงชาต

ชมนมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จ ากด

รวมเปนเงน 499,950 บาท จางพมพคมออทยาน

แหงชาตเพอการปฏบต 16 ม.ย. 57 0910/470/

งานของพนกงาน ถง 2557

เจาหนาทการปองกนและ 6 พ.ย. 57 499,950 499,950

ปราบปรามการบกรก

ท าลายทรพยากรในพนท

อทยาแหงชาต

จ านวน 1,000 เลม

กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ

บรษท โปรโตไทป จ ากด ซอวสดส านกงาน 27 ส.ค. 57 0910/582/

รวมเปนเงน 67,372 บาท จ านวน 40 รายการ ถง 2557

3 ก.ย. 57 67,372 67,372 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

Page 61: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๕

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

แผนงานอนรกษและจดการ

ทรพยากรธรรมชาต ผลผลตท

2 : แหลงทองเทยวในพนทปา

อนรกษ

กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ

บรษท ด ธงค พลส จ ากด จางออกแบบและจดท า 11 ก.พ. 57 0910/12/

รวมเปนเงน 1,337,500 บาท วดทศน ส าหรบอทยาน ถง 2557

แหงชาต 7 พ.ย. 57 1,337,500 1,337,500

บรษท สหมตรพรนตง แอนด จางจดท าคมอการปฐม 23 ก.ย. 57 0910/28/

พบลสซง จ ากด พยาบาลเบองตน ฉบบ ถง 2557

รวมเปนเงน 165,636 บาท พกพา และการปฐม 22 ต.ค. 57 165,636 165,636

พยาบาลแบบประยกต

ฉบบพกพา จ านวน

6,000 เลม

บรษท เกทไอเดย มเดย พลส จางจดท าโครงการประชา 24 พ.ค. 57 0910/18/

จ ากด สมพนธขอมลขาวสารผาน ถง 2557

รวมเปนเงน 1,070,000 บาท หนงสอพมพ เพอเสรม 19 พ.ย. 57 1,070,000 1,070,000

สรางภาพลกษณทดของ

กรมอทยานแหงชาต

สตวปา และพนธพช

บรษท ด ด มเดย พลส จ ากด จางออกแบบและจดท า 2 ก.ย. 57 0910/26/

รวมเปนเงน 450,000 บาท คมอศกษาธรรมชาต ถง 2557

ในอทยานแหงชาต 29 เม.ย. 58 450,000 450,000

(ส าหรบเดกและเยาวชน)

Page 62: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๖

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

บรษท ไอตง แอดเวอรไทซง จางออกแบบและจดพมพ 19 พ.ค. 57 0910/17/

จ ากด ปฏทนทองเทยวอทยาน ถง 2557

รวมเปนเงน 449,400 บาท แหงชาต ป 2558 15 พ.ย. 58 449,400 449,400

ชมนมสหกรณการเกษตร จางพมพแผนพบแนะน า 16 ก.ย. 57 0910/660/

แหงประเทศไทย จ ากด อทยานแหงชาต ถง 2557

รวมเปนเงน 469,435.75 บาท จ านวน 57,500 แผน 22 ต.ค. 57 469,435.75 469,435.75

ชมนมสหกรณการเกษตร จางพมพหนงสอเรอง 24 ต.ค. 57 0910/672/

แหงประเทศไทย จ ากด “ประชมเชงปฏบตการ 2557

รวมเปนเงน 239,947.50 บาท เพอการจดการอทยาน 239,947.50 239,947.50

แหงชาต อยางยงยน”

จ านวน 500 เลม

บรษท เอาทดอรวชน จ ากด ซอกลองสองทางไกล 10 ก.ย. 57 0910/609/

รวมเปนเงน 70,000 บาท Nikula รน 8x42 v06 ถง 2557

จ านวน 20 กลอง 25 ก.ย. 57 70,000 70,000 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

หางหนสวนจ ากด ส.มงคล ซอธงชาตไทยไวใช 4 ส.ค. 57 0910/516/

การพมพ ปฏบตราชการ ถง 2557

รวมเปนเงน 99,296 บาท จ านวน 1 รายการ 1 ก.ย. 57 99,296 99,296 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

Page 63: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๗

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

บรษท โปรโตไทป จ ากด ซอหนงสอ จ านวน 6 11 ก.ย. 57 0910/612/

รวมเปนเงน 62,100 บาท รายการ ถง 2557

12 ก.ย. 57 62,100 62,100 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

กจกรรมเพมศกยภาพการ ทองเทยวเชงอนรกษในอทยานแหงชาต

บรษท สยาม ทซ เทคโนโลย จางพฒนาระบบจอง 19 ม.ย. 57 0910/20

จ ากด บานพกและบรการ ถง /2557

รวมเปนเงน 9,837,100 บาท อทยานแหงชาต 13 ม.ย. 58 9,837,100 9,837,100 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

แผนงานรองรบการเขาส

ประชาคมอาเซยน โครงการ จดการพนทคมครองทเปนมรดก โลก มรดกแหงอาเซยนและพนท

คมครองขามพรหมแดนระหวาง

ประเทศใหเปนมาตรฐาน

กจกรรมจดการพนทคมครอง

เชอมตอระหวางประเทศ

บรษท แมคซมา สตดโอ จ ากด จางท าสอประชาสมพนธ 21 เม.ย. 57 0910/14/

รวมเปนเงน 755,750 บาท เผยแพรและประชาสมพนธ ถง 2557

พนทมรดกอาเซยน 18 ต.ต. 57 755,750

Page 64: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๘

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

นายธราธร โสระสา จางส ารวจและบนทก 17 ก.ย. 57 0910/27/

รวมเปนเงน 995,000 บาท ขอมลความหลากหลาย ถง 2557

ทางชวภาพ พนทกลมปา 15 ม.ค. 58 995,000 995,000

ดงพญาเยน-เขาใหญ

ชมนมสหกรณการเกษตร จางพมพแผนพบอทยาน 16 ก.ย. 57 0910/659/

แหงประเทศไทย จ ากด แหงชาต ถง 2557

รวมเปนเงน 808,245.90 บาท จ านวน 99,000 แผน 22 ต.ค. 57 808,245.90 808,245.90

ส านกงานพฒนาเทคโนโลย ขอมลภาพถายจากดาว 19 ส.ค. 57 0910/550/

อวกาศและภมสารสนเทศ เทยม จ านวน 2 รายการ ถง 2557

(องคการมหาชน) 23 ก.ย. 57 204,498.40 204,498.40 กนเงนใน

รวมเปนเงน 204,498.40 บาท ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

บรษท โปรโตไทป จ ากด ซอวสดส านกงาน 15 ก.ย. 57 0910/620/

รวมเปนเงน 53,405 บาท จ านวน 31 รายการ ถง 2557

17 ก.ย. 57 53,405 53,405 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

Page 65: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๕๙

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

บรษท โปรโตไทป จ ากด ซอวสดส านกงาน 11 ก.ย. 57 0910/613/

รวมเปนเงน 55,406 บาท จ านวน 15 รายการ ถง 2557

19 ก.ย. 57 55,406 55,406 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

บรษท เกทไอเดย มเดยพลส จางด าเนนการโครงการ 15 ส.ค. 57 0910/24/

จ ากด ฟนฟพนทคนความ ถง 2557 รวมเปนเงน 1,390,000 บาท สมบรณทางธรรมชาต 10 ก.ย. 57 1,390,000 1,390,000 กนเงนใน

ใหกบอทยานแหงชาต ระบบแลว

ในพนท เปนมรดกโลก เบกจายไมทน

มรดกแหงอาเซยน ปงบประมาณ

บรษท โปรโตไทป จ ากด ซอวสดส านกงาน 22 ก.ย. 57 0910/638/

รวมเปนเงน 52,655 บาท จ านวน 28 รายการ ถง 2557

25 ก.ย. 57 52,655 52,655 กนเงนใน

ระบบแลว

เบกจายไมทน

ปงบประมาณ

หมายเหต รายการจดจางท าโครงการประชาสมพนธขอมลขาวสารผานหนงสอพมพเพอเสรมสรางภาพลกษณทดของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ใชงบประมาณบรหารกลางของกรมฯ

Page 66: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๐

รายงานผลการใชจายเงนกนเหลอมป ประจ าปงบประมาณ 2556 (กรณไมมหนผกพน) หนวย : บาท

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

แผนงานอนรกษและจดการ

ทรพยากรธรรมชาต

ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษ

ไดรบการบรหารจดการ

กจกรรมอนรกษ ฟนฟ และ

พฒนาปาไม

กจกรรมงานอทยานแหงชาต สอบราคาจดซอครภณฑ - - - -

คอมพวเตอรและอปกรณ

จ านวนเงน 371,504 บาท

จางซอมแซมหองน าอาคาร - - - -

พพธภณฑธรรมชาตวทยา

จ านวนเงน 733,200 บาท

กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ อาวธปนลกซองพรอม - - - -

อปกรณประกอบ จ านวน

91 กระบอก จ านวนเงน

3,185,000 บาท

แผนงานอนรกษและจดการ

ทรพยากรธรรมชาต

ผลผลตท 2 : แหลงทองเทยว

ในพนทปาอนรกษ

กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ สอบราคาจางออกแบบและ - - - -

จดท าคมอศกษาธรรมชาต

ในอทยานแหงชาตเขาใหญ

Page 67: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๑

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

(ส าหรบเดกและเยาวชน)

ภายใตกจกรรม

“พทกษปารนเยาว”

จ านวนเงน 150,000 บาท

จดซออปกรณกภยและ - - - -

ปฐมพยาบาล จ านวน

21 รายการ

จ านวนเงน 874,934.31 บาท

จางออกแบบและจดท า - - - -

นทรรศการเคลอนท

จ านวนเงน 270,000 บาท

กจกรรมเพมศกยภาพการ เรอยางกภย ขนาด 40 แรงมา - - - -

ทองเทยวในอทยานแหงชาต จ านวน 9 ล า จ านวนเงน

9,837,100 บาท

แผนงานรองรบการเขาส

ประชาคมอาเซยน โครงการ

จดการพนทคมครองทเปน

มรดกโลก มรดกแหงอาเซยน

และพนทคมครองขาม

พรหมแดนระหวางประเทศ

ใหเปนมาตรฐาน

Page 68: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๒

กจกรรม งาน/โครงการ

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

กจกรรมจดการพนทคมครอง สอบราคาจางจดท าหนงสอ - - - -

เชอมตอระหวางประเทศ มรดกโลกทางธรรมชาต

จ านวนเงน 494,250 บาท

สอบราคาจางจดท าปายสอ - - - -

ความหมายในพนทมรดกโลก

จ านวนเงน 860,000 บาท

จางออกแบบและจดพมพ - - - -

หนงสอ “อทยานแหงชาต

ในประเทศไทย” ฉบบภาษา

องกฤษ

จ านวนเงน 775,215 บาท

จดจางพมพหนงสอทาง - - - -

วชาการภายใตโครงการ

ความหลากหลายทาง

ชวภาพในระบบนเวศทส าคญ

จ านวนเงน 345,600 บาท

สอบราคาจางวเคราะหและ - - - -

จดท ารายงานการประเมน

และปรบปรงประสทธภาพ

ในการจดการพนทมรดก

โลกดงพญาเยน-เขาใหญ

ตามมาตรฐาน UNESCO

จ านวนเงน 199,500 บาท

Page 69: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๓

กจกรรม งาน/โครง

รายการท ขอกน/ขอขยาย

ระยะเวลา ในสญญา

จ านวน

ทท าสญญา ทขอกน/ขยาย ผลการเบกจาย

โครงการปรบปรงส านกงาน - - - -

มรดกโลกทางธรรมชาต

จ านวนเงน 1,250,000

บาท

สอบราคาจางท าสอประชา - - - -

สมพนธโครงการศกษา

ความหลากหลายทางชวภาพ

ในระบบนเวศส าคญ

จ านวนเงน 909,500 บาท

จางส ารวจและบนทก - - - -

ขอมลความหลากหลาย

ทางชวภาพ พนทกลมปา

ดอยภคา-แมยม

จ านวนเงน 990,500 บาท หมายเหต รายการอาวธปนพรอมอปกรณประกอบ จ านวน 91 กระบอก และเรอกภย ขนาด 40 แรงมา จ านวน 9 ล า สวนพสด ส านกบรหารงานกลาง เปนผจดท ารายงานเงนกนเหลอมป

Page 70: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๔

3.3 การวเคราะหสถานะทางการเงน และการใชจายงบประมาณ

หนวย : บาท แผนงาน ผลผลต/กจกรรม/ งบประมาณทไดรบการจดสรร +เพม/-ลด หมายเหต

โครงการ ป 2556 ป 2557 1. แผนงานอนรกษและบรหารจดการ ทรพยากรธรรมชาต ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบ การบรหารจดการ กจกรรมอนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม กจกรรมงานอทยานแหงชาต 29,671,440 47,898,700 +18,227,260 1. งบด าเนนงาน 17,721,440 43,782,200 +26,060,760 2. งบลงทน 8,750,000 - -8,750,000 3. งบเงนอดหนน 3,200,000 4,116,500 +916,500 กจกรรมงานจดการแนวเชอมตอผนปา 693,300 824,600 +131,300 งบด าเนนงาน 693,300 824,600 +131,300 ผลผลตท 2 : แหลงทองเทยวในพนท ปาอนรกษ กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ 28,556,160 24,790,850 -765,310 1. งบด าเนนงาน 28,556,160 16,690,850 -11,865,310 2. งบลงทน - 8,100,000 +8,100,000 กจกรรมเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษในอทยานแหงชาต

- 21,549,100 +21,549,100

งบลงทน - 21,549,100 +21,549,100 กจกรรมขบเคลอนนโยบายการทองเทยว 2 ลานลานบาท

- - - ไมมงบประมาณเบกจายทส านกอทยานแหงชาต

โครงการอนรกษทรพยากรปาไมแบบมสวนรวมจากทกภาคสวน

กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ (ดานอทยานแหงชาต)

- 34,905,600 +34,905,600

1. งบด าเนนงาน - 2,169,600 +2,169,600 2. งบลงทน - 32,736,000 +32,736,000

Page 71: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๕

แผนงาน ผลผลต/กจกรรม/ งบประมาณทไดรบการจดสรร +เพม/-ลด หมายเหต โครงการ ป 2556 ป 2557

2. แผนงานรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

โครงการจดการพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอาเซยน และพนทคมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน

- 20,527,900 +20,527,900

1. งบด าเนนงาน - 11,735,900 +11,735,900 2. งบรายจายอน - 8,792,000 +8,792,000 3. แผนงานปองกนและลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะภมอากาศ

โครงการอนรกษและฟนฟทรพยากรอทยานแหงชาตทางทะเล

1,543,300 - -1,543,300

งบด าเนนงาน 1,543,300 - -1,543,300

Page 72: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

สวนท 4

Page 73: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๗ ผลงานส าคญประจ าป พ.ศ. 2557

4.1 ชอโครงการ/กจกรรม การประกาศวนอทยาน . สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากรปาไมและสตวปา ความเปนมา : กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชไดด าเนนการประกาศวนอทยาน เพอเปนการจดการพนทสวนปาในสงกดทมศกยภาพเหมาะสมและสามารถพฒนาใหเปนสถานททองเทยว สถานทพกผอนหยอนใจ มทวทศนสวยงาม รมรน และศกษาหาความรทางธรรมชาตของประชาชนทวไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มพนททไดรบประกาศเปนวนอทยาน จ านวน 9 แหง เนอท 151 ,919.942 ไร ดงน

ผลการด าเนนงาน:

ล าดบ ชอวนอทยาน จงหวด เนอท (ไร) ประกาศกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

วน/เดอน/ป

1 หวยคต อทยธาน 15,519.36 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2 น าตกแมเฉย อตรดตถ 17,722 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

1 เขาพลง-บานดาน อตรดตถ 44,891.29 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

4 หวยน าล อตรดตถ 9,695 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

5 วงยาว อตรดตถ 5,757.482 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

6 วงทาด เพชรบรณ 12,121 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

7 เขารง เพชรบรณ 19,192 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

8 เขาน าซบ-เขาวเชยร เพชรบรณ 1,812 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

9 ดงเจรญ เพชรบรณ 11,276 14 สงหาคม พ.ศ. 2557

รวม 153,019.042

รปภาพ : อางเกบน าคลองไกเถอน วนอทยานหวยคต

หวยคต

รปภาพ : น าตกแมเฉย วนอทยานน าตกแมเฉย

Page 74: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๘ 4.2 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการคนผนปาใหแผนดนจงหวดภเกต )อทยานแหงชาตสรนาถ(

สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากรปาไม และสตวปา

ความเปนมา : 1. บทบญญตตามมาตรา 22 แหงพระราชบญญ ต อทยานแห งชาต พ .ศ . 2594 บญญตวา “กรณทมการฝาฝนพระราชบญญตนเปนเหต ใหมส งปลกสรางขน ใหม หรอมส ง อนใดในอทยานแหงชาต ผดไปจากเดม ใหพนกงานเจาหนาทมอ านาจสงใหผกระท าความผดท าลายหรอรอถอนสงนนๆ ออกไปใหพนอทยานแหงชาต หรอท าใหสงนนกลบคนสสภาพเดม แลวแตกรณถาผกระท าความผดไมปฏบตตาม หรอถาไม รต วผกระท าความผด หรอเพอปองกน หรอบรรเทาความเสยหายแกอทยานแหงชาต พนกงานเจาหนาจะกระท าการดงกลาว แลวอยางใดอยางหน งเสยเองกไดตามสมควรแกกรณ และผกระท าความผดมหนาทชดใชคาใชจายทตองเสยไปในการทพนกงานเจาหนากระท าการเสยเองนน” 2. ซงสอดคลองตามค าสงคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 64/2557 ลงวนท 14 มถนายน พ.ศ. 2557

ผลการด าเนนงาน : 1. กรณออกเอกสารสทธโดยมชอบ จ านวน 179 แปลง เนอท 2,741.14 ไรแปลงทดน ซงกรมทดนยกเลกค าขอออกโฉนดทดนแลว จ านวน 7 ราย 7 แปลง เนอทรวม 578 ไร 2 งาน 17 ตารางวา 2. กรณการครอบครองตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 30 มถนายน 2541 จ านวน 283 แปลง เนอท 2,886.23 ไร ไดรบมอบพนทคนจากราษฎรทครอบครองอยางไมถกตองตามกฎหมาย ซงขอสละการใชประโยชนและไมขอพสจนสทธการครอบครองตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 30 มถนายน 2541 จ านวน 10 ราย เนอทรวม 102 ไร 4 ตารางวา และไดมอบโลเกยรตคณแกราษฎรดงกลาวในฐานะผทท าคณประโยชนแกผนแผนดนทงนจะด าเนนการใหได 300 ไร ตามเปาหมายโครงการฟนฟสภาพปาอทยานแหงชาตสรนาถ 3. กรณการรอถอนตามมาตรา 22 แหงพระราชบญญตอทยานแหงชาต พ.ศ. 2594 ไดด าเนนการแลว จ านวน 1 พนท ไดแก หาดทรายแกว จ านวน 9 ราย หาดในยาง จ านวน 12 ราย หาดในทอน จ านวน 18 ราย

Page 75: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๖๙ 4.3 ชอโครงการ/กจกรรม การอนมต/อนญาตตามระเบยบกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ซงออกตามความในพระราชบญญตอทยานแหงชาต พ.ศ. 2594 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1. อนรกษฟนฟทรพยากรปาไม และสตวปา ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต และขอ 1 พฒนาองคความรในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต ความเปนมา : การก าหนดระเบยบเกยวกบการอนญาตใหเขาด าเนนกจการใดๆ เพอหาประโยชน ระเบยบเกยวกบการเขาไปในอทยานแหงชาตรวมทงระเบยบเกยวกบการปฏบตการเพอประโยชนในการคมครองดแลรกษาอทยานแหงชาต หรอเพออ านวยความสะดวกในการทศนาจรหรอการพกอาศยหรออ านวยความปลอดภยหรอใหความรแกประชาชน ผลการด าเนนงาน ล าดบท ประเภทการอนมต/อนญาต จ านวน

1 ใหพนกงานเจาหนาทปฏบตการในเขตอทยานแหงชาต ตามมาตรา 19 88 เรอง/โครงการ

2 บรการน าเทยวประเภทน าเรอเขาไปด าเนนการบรการน าเทยวในอทยานแหงชาต 179 ราย

1 บรการน าเทยวประเภทกจกรรมการด าน าลก 62 ราย

4 บรการน าเทยวประเภทกจกรรมการใหบรการเรอขนาดเลก )ซแคน( 16 ราย

5 บรการน าเทยวลองแกงโดยใชเรอยาง 7 ราย

6 จ าหนายอาหาร เครองดม ของทระลก 179 ราย

7 จ าหนายอาหาร เครองดม ของทระลก ชวคราวไมเกน 15 วน 192 ราย

8 บรการน าเทยวประเภทรบจางหาบหามสมภาระ )ลกหาบ( 161 ราย

9 บรการน าเทยวประเภทรถไฟฟาขนาดเลก )รถกอลฟ( 4 ทนง จ านวน 2 คน 1 ราย

19 บรการน าเทยวประเภทรถไฟฟาขนาดเลก )รถกอลฟ( 4 ทนง จ านวน 5 คน 1 ราย

11 บรการน าเทยวประเภทขบเคลอนดวยพลงงานสะอาด )กาซธรรมชาต หรอพลงงานไฟฟา( 1 ราย

12 บรการน าเทยวประเภทบรการน าเทยวโดยรถจกรยานเสอภเขา จ านวนไมเกน 29 คน 1 ราย

11 กจการอนทจ าเปนแกการทองเทยว ประเภทเพอใชเปนสถานทจอดรถไฟฟาขนาดเลก)รถกอลฟ(

2 ราย

14 ถายท าภาพยนตร 419 ราย

รวมทงหมด 1,632 เรอง/ราย

Page 76: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๐ 4.4 ชอโครงการ/กจกรรม การจดตงคณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาต )Protected Area Committee : PAC(

สอดคลองกบยทศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : พฒนาระบบบรหารจดการพนทปาอนรกษอยางมสวนรวมเพอใหมการอนรกษฟนฟและสงเสรมการใชประโยชนทรพยากรธรรมชาตตามแนวทางการพฒนาทยงยน ความเปนมา กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและส งแวดลอม มนโยบายใหความส าคญสนบสนน สงเสรม การมสวนรวมในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ในฐานะหนวยงานหลกทรบผดชอบ การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตของประเทศ ไดใหความส าคญส าหรบการเขามามสวนรวมของทกภาคในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตในพนทคมครอง จงมการด าเนนการจดตงคณะกรรมการระดบพนทขนในพนทคมครอง เพอเปนกลไกเปดโอกาสใหทกภาคเขามามสวนรวมในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตในพนทคมครอง

ผลการด าเนนงาน ๑. กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดมค าสงแตงตงคณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาต ตงแตเดอนตลาคม 2556 – กนยายน ๒๕๕7 จ านวน 79 แหง ๒. คณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาต ทง ๑47 แหง ไดจดประชมคณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาต จ านวน 147 แหง 294 ครง โดยแยกเปนการจดประชมคณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาต ครงท 1 จ านวน 147 ครง ครงท 2 จ านวน 147 ครง

ผลทเกดขนจากการด าเนนงาน เกดกระบวนการมสวนรวมในการบรหารจดการอทยานแหงชาตทเปนรปธรรม สามารถพฒนาไปสการสรางองคกรและเครอขายดานการอนรกษทเกดขนจากทกภาคสวนทเกยวของ ท าใหอทยานแหงชาตไดรบการจดการบรรลตามวตถประสงค เชน กลมบานรกเสอโครง ในอทยานแหงชาตคลองลาน เปนตน

Page 77: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๑ 4.5 ชอโครงการ/กจกรรม กจกรรมการก าจดขยะและบ าบดน าเสยในพนทอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช: ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

ความเปนมา : เปนกจกรรมทด าเนนการเพอรกษาคณภาพสงแวดลอม เพอใหเจาหนาททปฏบตงานในพนทและนกทองเทยวมสขภาพอนามยทด และเปนการด าเนนการเพอเพมศกยภาพแหลงทองเทยวทางธรรมชาต

ผลการด าเนนงาน : 1. การจดการขยะ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดมหนงสอ ท ทส 9919.491/21711 ลงวนท 12 พฤศจกายน 2556 เรอง ใหอทยานแหงชาตส ารวจขอมลตดตามตรวจสอบการจดการขยะของอทยานแหงชาต ปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยใหอทยานแหงชาตทกแหงตอบแบบส ารวจ และสงมาภายในวนท 19 มถนายน 2557 ซงขอมลดงกลาวจะน ามาใชใน การจดหาอปกรณ ยานพาหนะ และสงกอสราง เชน รถขนขยะ เตาเผาขยะ หรอการจดสรางโรงก าจดขยะ ซงขอมลทส าคญทไดจากการส ารวจ ป 2557 คอ ขอมลองคประกอบทางกายภาพของขยะในพนทอทยานแหงชาต พบวา เปนเศษอาหารและอนทรยสารมากทสด คดเปน รอยละ 28.72 รองลงมาไดแก พลาสตก แกว กระดาษ โลหะ และไม โดยคดเปน รอยละ 29.21, 15.18, 9.46, 7.11, 6.77 ตามล าดบ ทงน สดสวนของขยะมลฝอยทสามารถน ากลบมารไซเคลไดประกอบดวย แกว พลาสตก )ขวดพลาสตกทกชนด( กระดาษ กระปองโลหะ มสดสวนรอยละ 51.82 ของขยะทงหมด 2. การบ าบดน าเสย ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดจดสรรงบประมาณเพอจดหาระบบบ าบดน าเสยในพนทอทยานแหงชาต 28 แหง จ านวน 299 จด และไดมหนงสอ ดวนทสด ท ทส 9919.497/875 ลงวนท 16 มกราคม 2557 เรยน ผอ านวยการองคการจดการน าเสย เพราะขอความอนเคราะหใหองคการจดการน าเสยไดปรบปรงแบบปรบปรงระบบบ าบดน าเสยอทยานแหงชาต ขององคการจดการน าเสย เมอป พ.ศ. 2551 ใหเหมาะสมยงขน

ภาพ แบบแปลนปรบปรงระบบบ าบดน าเสยอทยานแหงชาต

Page 78: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๒ 4.6 ชอโครงการ/กจกรรม ด าเนนจดท าโครงการนกเรยน นกศกษาชวยปฏบตงานอทยานแหงชาตประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากร ปาไมและสตวปา และขอ ๖ พฒนาความรวมมอในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน

ความเปนมา : ดวยในป พ.ศ. 2557 รฐบาลไดมนโยบายสงเสรมใหนกเรยน นกศกษา มรายไดระหวางเรยนทเหมาะสม โดยขอใหหนวยงานของทางราชการส ารวจภารกจของงานและด าเนนการจางนกเรยน นกศกษา ปฏบตงานนอกเวลาราชการในวนปกตและวนหยดราชการ หรอในชวงปดภาคเรยน ซงกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดตอบสนองตามนโยบายดงกลาว โดยไดจดท าโครงการนกเรยน นกศกษาชวยปฏบตงานอทยานแหงชาต ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และไดมการด าเนนการ ตอเนองมาทกป ในปงบประมาณ พ.ศ.2557ไดด าเนนการจดท า โครงการนกเรยน นกศกษาชวยปฏบตงานอทยานแหงชาต และใหอทยานแหงชาต จ านวน 14 แหง แตละแหง จ านวน 19 วน นกศกษาจ านวน 115 คน จดจางในระหวางเดอนมนาคม - กรกฎาคม 2557

ผลการด าเนนงาน : นกเรยน นกศกษา ไดรบความรและ ค ว าม เข า ใจ เก ย ว ก บ ก ารบ ร ห า ร งาน อ ท ย าน แ ห งช าต ทรพยากรธรรมชาตท โดดเดนและส าคญในอทยานแหงชาต เผยแพรและสามารถใหขอมลแหลงทองเทยว และสงอ านวยความสะดวกตางๆภายในอทยานแหงชาต และใหค าแนะในการท อ งเท ย ว ในแหล งท อ งเท ย วอย างปลอ ดภ ย และท กษะประสบการณในการปฏบตงานรวมกบผอน เกดจตส านกในการใชเวลาวางใหเกดประโยชน สงผลใหหางไกลยาเสพตด

Page 79: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๓

4.7 ชอโครงการ/กจกรรม ด าเนนจดท าโครงการประชาสมพนธงานอทยานแหงชาต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากร ปาไมและสตวปา ด าเนนจดท าโครงการเพอเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกอทยานแหงชาต กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม รวมทงเปนการด าเนนการตามคณะรกษาความสงบแหงชาต )คสช.( 1. โครงการประชาสมพนธเปดยทธการทวงคนพนทอทยานแหงชาต คณะรกษาความสงบแหงชาต )คสช.( ไดมนโยบายการปราบปรามและหยดย งการบกรกท าลายทรพยากรปาไม และนโยบายการปฏบตงานเปนการชวคราวในสภาวการณปจจบน เพอใหการด าเนนการและการประสานงานในการปราบปราม และหยดยงการบกรกท าลายทรพยากรปาไมในพนท ต างๆ เปนไปอยางมประสทธภาพย งขนสามารถลดผลกระทบทจะกอใหเกดความเสยหายตอระบบเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมของประเทศ โดยม งเนนการด าเนนการเรงดวนในปจจบน ดานการปองกนไมใหมการบกรกเพมเตม ดวยการบงคบใชกฎหมายอยาง เขมงวด และเดดขาด และกรณใดๆ ซงยงอยระหวางการด าเนนการตามกระบวนการยตธรรม ใหด าเนนการ ตอไป จนกวาจะสนสดกระบวนการทก าหนด

กรมอทยานแหงชาต สตวปาและพนธพช จงไดจดท าการประชาสมพนธโครงการเปดยทธการ ทวงคนพนทอทยานแหงชาตขน โดยมวตถประสงค 1. เพอประชาสมพนธถงการด าเนนงาน ดานตรวจสอบเอกสารสทธและปราบปรามการบกรกยดถอครอบครองทดนในพนทอทยานแหงชาต 2. เพอเสรมสรางภาพลกษณทดใหแกองคกรซงมหนาทหลกในการคมครอง ดแลรกษาอทยานแหงชาต ณ อทยานแหงชาตสรนาถ ระหวางวนท 7 - 11 กรกฎาคม 2557

Page 80: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๔ 2. โครงการฟนฟพนทคนความสมบรณทางธรรมชาตใหกบอทยานแหงชาตในพนททเปนมรดกโลก มรดกแหงอาเซยน

กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ไดด าเนนการ ตามนโยบายของคณะรกษาความสงบแหงชาต )คสช.( ดานการปราบปรามและหยดยงการบกรกท าลายทรพยากรปาไม โดยไดด าเนนโครงการเปดยทธการทวงคนพนท อทยานแหงชาต ณ อทยานแหงชาตสรนาถ ระหวางวนท7 – 11 กรกฎาคม 2557 เพอเปนการด าเนนการเชงรกและใหเกดการด าเนนการอยางตอเนอง จ งจ ดท า โครงการ ฟ นฟ พ นท ค นความสมบ รณ ทางธรรมชาตใหกบอทยานแหงชาต ในพนททเปนมรดกโลก มรดกอาเซยน

โดยด าเนนกจกรรมการปลกตนไม ปรบภมทศน ในพนทชายหาดของอทยานแหงชาตสรนาถ ซงเปนอทยานแหงชาตเตรยมเสนอเปนมรดกโลกทางธรรมชาต การรบมอบพนทคนจากประชาชนทบกรกพนทอทยานแหงชาต การมอบโลเกยรตคณแกประชาชนทคนพนท การตดตามผลคดทไดด าเนนการบงคบคดไปแลว การสงเสรมการทองเทยว และเปนการเฉล มพระเกยรต สมเด จพระนาง เจาสรกต พระบรมราชนนาถ เนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ อทยานแหงชาต สรนาถ เมอวนท 18 กรกฎาคม 2557

Page 81: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๕ 4.8 กจกรรม/โครงการ ด าเนนการรวบรวมรายงานสรปผลการด าเนนงานของอทยานแหงชาตทวประเทศประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 6 พฒนาความรวมมอในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน

ความเปนมา: ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านกอทยานแหงชาต ไดตดตามผลการด าเนนงานของอทยานแหงชาต ทงประเทศ จ านวน 1 โครงการ/กจกรรม ดงน ผลการด าเนนงาน : 1 . โ ค ร ง ก า ร ค า ย เ ย า ว ช น อ น ร ก ษทรพยากรธรรมชาตและส งแวดลอม )ยอส.อช .( เรมด าเนนการตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามขอตกลงระหวางกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม และกระทรวงศกษาธการ ดานการอนรกษ ไดเหนความส าคญในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและส งแวดลอม จงไดจดท าบนทกขอตกลงวาดวยความรวมมอดานการอนรกษทรพยากรปาไมขน เมอวนท 16 สงหาคม พทธศกราช 2551 ณ เขตรกษาพนธสตวปาหวยขาแขง จงหวดอทยธาน มวตถประสงคเพออนรกษทรพยากรปาไมใหอ านวยประโยชนอยางยงยนกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช จดท าโครงการคายเยาวชนอนรกษทรพยากร ธรรมชาตและสงแวดลอมในอทยานแหงชาต )ระดบผน าเยาวชน( ส าหรบเยาวชนทอยรอบในเขตพนทอทยานแหงชาตและรอบแนวเขตอทยานแหงชาตและอาสามาชวยในการปฏบตงานทางอทยานแหงชาตขน

เพอใหเยาวชนไดมจตส านกและมสวนรวมในการคมครองดแล และอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมในอทยานแหงชาต ในปงบประมาณ พ .ศ . 2547 มอทยานแหงชาตด าเนนการและรายงานผล จ านวน 59 แหง โดยด าเนนการ 1.1 ใหความรแกเยาวชนในพนทเขตอทยานแหงชาต จ านวน 79,127 คน 1,029 โรงเรยน 1.2 ใหความรแกเยาวชนในพนทรอบแนวเขตอทยานแหงชาต จ านวน 15,880 คน 211 โรงเรยน 1.1 เยาวชนจดตงชมรมในโรงเรยน จ านวน 14 ชมรม

1.4 อาสาสมครพทกษอทยานแหงชาต จ านวน 222 คน

Page 82: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๖ ผลทไดรบ

1. เยาวชน น ก เรยน น กศกษา โดยท ว ไป และรอบแนวเขตอทยานแหงชาตไดรบความรดานการอนรกษทรพยากรธรรมชาต และสงแวดลอมตลอดจนกจกรรมนนทนาการ 2. เปนการสงเสรมให เยาวชนของชาต เปนทรพยากรบคคลทมประสทธภาพและมบทบาทตอการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 1. เปนการสงเสรมการทองเทยวเชงนเวศในอทยานแห งชาต เน องจากไดม เครอขายนกอนรกษทรพยากรธรรมชาตในทองถนเปนจ านวนมาก ท าใหเยาวชนไดมสวนรวมการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมในอทยานแหงชาต

Page 83: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๗ 2. การฝกอบรมทบทวนและซกซอมการปฏบตงานของพนกงานสายตรวจอทยานแหงชาต

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ก าหนดใหอทยานแหงชาต วนอทยาน จดฝกอบรมทบทวนดานสมรรถนะ การจดระเบยบแถว การใชอาว ธ การลาดตระเวน การป องกนต ว ฯลฯ แกเจาหนาทลาดตระเวน อยางตอเนองเปนประจ าทกป ในป พ.ศ. 2557 ม อทยานแหงชาตทด า เนนการฝกอบรมทบทวนและซกซอมการปฏบตงานของ พนกงานสายตรวจอทยานแหงชาต และรายงานผล ณ สงหาคม 2557 จ านวน 11 แหง 1 วนอทยาน มผเขารบการอบรมทงหมด 228 คน

Page 84: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๘

3. การฝกอบรมทบทวนและซกซอมการปฏบตงานของพนกงานสายตรวจอทยานแหงชาต กรมอทยานแห งชาต สตวป า และพนธ พ ช ก าหนดใหอทยานแหงชาต วนอทยาน การฝกอบรมทบทวนความรดานการใหบรการนกทองเทยวในอทยานแหงชาต แกเจาหนาท อยางตอเนองเปนประจ าทกป ในป พ.ศ. 2557 มอทยานแหงชาตทด าเนน

การฝกอบรม การฝกอบรมทบทวนความรดานการใหบรการนกทองเทยวในอทยานแหงชาต ดานการตอนรบ การดแลรกษาความสะอาดทพก หองน า-หองสขา การจดโตะอาหาร ฯลฯ มอทยานแหงชาตท ด าเนนการและรายงานผล ณ สงหาคม 2557 มจ านวน 11 แหง 1 วนอทยาน มผเขารบการอบรมทงหมด 294 คน

การจดเตรยมทพกในอทยานแหงชาต

การท าความสะอาดหองน าหองสขา

Page 85: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๗๙ 4.9 ชอโครงการ/กจกรรม การฝกอบรมและศกษาดงาน สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช: ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากร ปาไมและสตวปา และขอ ๖ พฒนาความรวมมอในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน

ความเปนมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดด าเนนการจดการฝกอบรมและประชมเพอพฒนาศกยภาพของบคลากรทปฏบตงานในพนทคมครอง ไมวาจะเปนอทยานแหงชาต เขตรกษาพนธสตวปา โดยงบด าเนนงาน จ านวน 1 โครงการ ไดแก

ผลการด าเนนงาน: 1. โครงการศกษาดงานการจดการพนทมรดกโลกและ

มรดกอาเซยนเพอเปดโอกาสใหผบรหาร ขาราชการสถาบน องคกร และหนวยงานเกยวของไดมโอกาสพฒนาความสามารถ ประสบการณ และวสยทศน สรางความเขาใจและก าหนดแนวทางในการจดการพนทมรดกโลกและมรดกอาเซยนทสอดคลองกนใหกวางขวางมากขนจ านวน 1 รน รนท 1 กลมผปฏบตงานเกยวของกบพนทมรดกอาเซยน ระหวางวนท 28 - 30 เมษายน 2557 ณ อทยานแหงชาตกยบร อทยานแหงชาตแกงกระจาน และชมชนโปงลก-บางกลอยจ านวน 59 คน

รนท 2 กลมผปฏบตงานเกยวของกบพนทมรดกโลกระหวางวนท 28-11 กรกฎาคม 2557เขตรกษาพนธสตวปาหวยขาแขง อทยานแหงชาต เขาใหญ อทยานแหงชาตทบลาน และโรงแรมกรนเนอร จ านวน 69 คน รนท 3 กลมผบรหารในพนทและเกยวของกบพนท มรดกโลกและมรดกอาเซยน ระหวางวนท 24-25 มถนายน 2557 ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ และโรงแรมโรแมนตค รสอรทแอนดสปาจ านวน 49 คน

Page 86: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๐ 2. การฝกอบรมหลกสตรภาษาองกฤษเพอการกาวสประชาคมอาเซยน ส าหรบบคลากรในพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอาเซยน และพนท ค มครองข ามพรมแดนระหวางประเทศ เพอเพมขดความสามารถในการใชภาษาองกฤษของบคลากรทปฏบตงานในพนทคมครองทเปนมรดกโลก มรดกแหงอาเซยน และพนทคมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหสามารถใชภาษาองกฤษในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพทดเทยมกบประเทศตางๆ ในกลมประเทศอาเซยนจ านวน 4 รน รนละ 15 วน โดยแบงเปน 2 ชวง คอ ชวงท 1 จ านวน 8 วน และชวงท 2 จ านวน 7 วน

รนท ๑ ชวงท 1 ระหวางวนท 1-8 เมษายน 2557 ชวงท 2 ระหวางวนท 9-16 มถนายน 2557 รนท ๒ ชวงท 1 ระหวางวนท 12-19 พฤษภาคม 2557 ชวงท 2 ระหวางวนท 16-21 กรกฎาคม 2557 รนท 1 ชวงท 1 ระหวางวนท 2-9 เมษายน 2557 ชวงท 2 ระหวางวนท 19-17 มถนายน 2557 รนท 4 ชวงท 1 ระหวางวนท 11-29 พฤษภาคม 2557 ชวงท 2 ระหวางวนท 17-24 กรกฎาคม 2557

Page 87: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๑ 1. การฝกอบรมหลกสตร การลาดตระเวนพนทปาเชงบรณาการ )การจดท าและใชฐานขอมลในการลาดตระเวนปา( เพอเปนการเพมความร ความเขาใจ ทกษะ ในการจดท าระบบฐานขอมลลาดตระเวน ซงจะท าใหการลาดตระเวนพนทปาและจดท าฐานขอมลลาดตระเวนปา มมาตรฐาน สามารถตรวจวดและตดตามผลส าเรจในการจดการพนทปาอนรกษได จ านวน 2 รน ๆ ละ 5 วน ผเขาอบรม รนละ 59 คน

รนท 1 ระหวางวนท 19-21 กมภาพนธ 2557 ณ อทยานแหงชาตแจซอน รนท 2 ระหวางวนท 18-22 กรกฎาคม 2557 ณ อทยานแหงชาตสรนาถ

Page 88: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๒ 4.10 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการประชมเชงปฏบตการ เพอการจดการอทยานแหงชาตอยางยงยน สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากร ปาไมและสตวปา และขอ ๖ พฒนาความรวมมอในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน

ความเปนมา คณะรกษาความสงบแหงชาต )คสช.( ไดมนโยบายและค าสง ดานการด าเนนการและการประสานงานในการปราบปรามและหยดยงการบกรกท าลายทรพยากรปาไมในพนทตางๆ ใหเปนไปอยางมประสทธภาพ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช จงไดก าหนดใหมการประชมเชงปฏบตการ เพอการจดการอทยานแหงชาตอยางยงยน เพอพฒนาความร ความเขาใจดานการจดการอทยานแหงชาตอยางเปนระบบ ไมวาจะเปน ดานกฎหมาย การบงคบใชกฎหมาย การตรวจพสจนสทธทดน การใชเครองมอตางๆ การตรวจรงวดพนท การปองกนปราบปรามการกระท าผด การจดการพนทอทยานแหงชาตอยางเปนระบบ รวมถงเพอใหทราบถงนโยบายและแนวทางการบรหารงานบานเมองในปจจบน สามารถน าไปสการปฏบตงานดานการปองกนปราบปรามและหยดยงการบกรกท าลายทรพยากรปาไมอยางประสทธภาพ เกดประโยชนสงสดตอทางราชการ

ผลด าเนนการ :

ด าเนนการตามโครงการประชมเชงปฏบตการเพอการจดการอทยานแหงชาตอยางยงยน จ านวน 1 รนๆ ละ 3 วน โดยใชงบประมาณจากงบด าเนนงานกจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ ดงน รนท 1 ระหวางวนท 5 -7 ส งหาคม 2557 ณ อทยานแหงชาตดอยสเทพ-ปย จ านวน 114 คน รนท 2 ระหวางวนท 26-28 สงหาคม 2557 ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ จ านวน 87 คน รนท 1 ระหวางวนท 2 -4 กนยายน 2557 ณ ศนยฝกอบรมท 1 )ชะอ า( จ านวน 191 คน

Page 89: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๓ 4.11 ชอโครงการ/กจกรรม การศกษาดงานในพนทอทยานแหงชาตของคณะเจาหนาทจากตางประเทศ สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช: ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากร ปาไมและสตวปา และขอ ๖ พฒนาความรวมมอในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน

ความเปนมา 1. การตอนรบเอกอครราชทตประจ าประเทศสหรฐอเมรกา ซงกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช โดยอทยานแหงชาตเขาใหญ ไดมการด าเนนการลงนามขอตกลงรวมกบอทยานแหงชาตสโมกกเมาสเทน ประเทศสหรฐอเมรกา ภายใตโครงการอทยานพ อทยานนอง เมอป 2556 ดงนน เอกอครราชทตสหรฐอเมรกา ประจ าประเทศไทยจงไดเดนทางมาศกษาดงานในพนทอทยานแหงชาต อทยานแหงชาตเขาใหญ และอทยานแหงชาตหมเกาะชมพร 2. การตอนรบคณะเจาหนาทจากกรมบรการปาไมและอทยาน กระทรวงเกษตรและปาไม แหงประเทศภฏาน ทไดเดนทางมาศกษาดงานอทยานแหงชาต และเขตรกษาพนธสตวปา

ผลการด าเนนงาน: 1. ตอนรบเอกอครราชทตสหรฐอเมรกา ประจ าประเทศไทยณ อทยานแหงชาตหม เกาะชมพรในวนท 11 ธนวาคม 2556 และ ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ วนพธท 26 กมภาพนธ 2557 การเยอนอทยานแห งชาตของเอกอครราชทตสหรฐอเมรกาประจ าประเทศไทย เพอเปนการเส ร ม ส ร า งค ว าม ส ม พ น ธ ด า น ก า รอ น ร ก ษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ตลอดจนการป ร ะ ช า ส ม พ น ธ ผ ล ง า น ด า น ก า ร อ น ร ก ษทรพยากรธรรมชาตใหกวางขวางยงขน

Page 90: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๔ 2. การตอนรบคณะเจาหนาทจากกรมบรการปาไมและอทยาน กระทรวงเกษตรและปาไม แหงประเทศภฏาน เดนทางมาศกษาดงาน ดานการจดการจดการการทองเท ยวเชงอนรกษ การจดการขยะ และการด าเนนงานดานเกษตรอนทรย ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ อทยานแหงชาตปางสดา อทยานแหงชาตทบลาน ระหวางวนท 5-8 เมษายน 2557 จ านวน 11 ราย

Page 91: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๕ 4.12 ชอโครงการ/กจกรรม สอสงพมพ สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ ๖ พฒนาความรวมมอการจดการทรพยากรธรรมชาตกบประเทศเพอนบาน และขอ 4 เตรยมพรอมรองรบและปรบตวกบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

ความเปนมา : 1. วารสารทองอทยานแหงชาต จดท าขนเพอประชาสมพนธขอมลขาวสาร รวมถงแหลงทองเทยว ทนาสนใจทเกยวของกบอทยานแหงชาต ผลงานทส าคญ ตลอดจนความรเกยวกบอทยานแหงชาต 2. คมออทยานแหงชาต จดท าขนโดยมวตถประสงคเพอรวบรวมขอมล องคความรดานตางๆ เพอเปนแนวทางการปฏบตงานส าหรบเจาหนาท 3. คมอทองเทยวอทยานแหงชาต จดท าขนเพอใหขอมลทเกยวของกบการทองเทยวในอทยานแหงชาตเปนรายแหง ประกอบดวยขอมลพนฐาน แหลงทองเทยว กจกรรม รวมถงขอควรปฏบต ในการทองเทยวอทยานแหงชาต 4. คมอทองเทยวอทยานแหงชาต 1 ฤด จดท าขนเพอเปนการรวบรวมแหลงทองเทยวของอทยานแหงชาตทกแหงทกระจายตวอยทกภมภาคและเปนเพอแนะน าการทองเทยวในแตละสถานทใหเหมาะสมกบฤดกาล 5. คมอศกษาธรรมชาตในอทยานแหงชาต (ส าหรบเดก) จดท าขนเพอเปนเอกสารประกอบการศกษาธรรมชาตในอทยานแหงชาตส าหรบเดกและเยาวชน โดยใหความรเรองธรรมชาตพรอมภาพประกอบทสวยงาม และกจกรรมในเลมเพอเพมความสนกในการศกษาธรรมชาต 6. ปฏทนทองเทยวอทยานแหงชาต ป 2557 จดท าขนเพอแนะน ากจกรรมการทองเทยวทเหมาะสมในแตละเดอน มภาพประกอบทสวยงาม เพอสงเสรมการทองเทยวในอทยานแหงชาตทโดดเดนแตอาจไมเปนทรจก เพอกระจายนกทองเทยวใหทวถงในทกภมภาค

Page 92: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๖ ผลการด าเนนงาน: 1. วารสารทองอทยานแหงชาต ไดจดพมพวารสารทองอทยานแหงชาต ราย 1 เดอน แลวเสรจ จ านวน 1 ฉบบ คอ ฉบบท 44 ประจ าเดอน กนยายน – พฤศจกายน 2556 พมพ 24,999 เลม พรอมจดสงไปยงหนวยงานตางๆในสงกดและหนวยงานอนๆทเกยวของกบการอนรกษและแจกจายแกประชาชนทวไปตามโอกาสตางๆ ฉบบท 45 ประจ าเดอน ธนวาคม 2556 – กมภาพนธ 2557 พมพ 29,999 เลม และ ฉบบท 46 ประจ าเดอน มนาคม – พฤษภาคม 2557 2. คมออทยานแหงชาต ไดจดพมพหนงสอคมออทยานแหงชาต ล าดบท 16 แนวทางการพฒนาอทยานแหงชาต จ านวน 2,999 เลม และไดจดสงใหอทยานแหงชาตทกแหง เพอใชเปนคมอปฏบตงานของเจาหนาทอทยานแหงชาต 3. คมอทองเทยวอทยานแหงชาต ไดจดพมพหนงสอคมอทองเทยวอทยานแหงชาตผาแตม จ านวน 5,999 เลม และจดพมพคมออทยานแหงชาตเขาสามรอยยอด จ านวน 1,599 เลม พรอมจดสงใหอทยานแหงชาตผาแตม อทยานแหงชาตเขาสามรอยยอด และอทยานแหงชาตทกแหง พรอมทงแจกจายใหหนวยงานอนๆ และประชาชนทวไปในโอกาสตางๆ 4. คมอทองเทยวอทยานแหงชาต 1 ฤด ไดจดพมพหนงสอปฏทนทองเทยวอทยานแหงชาต 1 ฤด จ านวน 1,999 และจดสงใหหนวยงานในสงกดและหนวยงานอนๆ เพอใชเปนเอกสารเผยแพรการทองเทยวในอทยานแหงชาต 5. คมอศกษาธรรมชาตในอทยานแหงชาต (ส าหรบเดก) ไดจดพมพหนงสอคมอนกส ารวจตวจว จ านวน 1,599 เลม และจดสงใหหนวยงานในสงกดและหนวยงานอนๆโดยเฉพาะสถานศกษา และแจกจายใหประชาชนทวไปตามโอกาสตางๆ 6. ปฏทนทองเทยวอทยานแหงชาต ป 2557 ไดจดพมพปฏทนทองเทยวอทยานแหงชาต ป 2557 จ านวน 19, 999 ฉบบ และจดสงใหหนวยงานในสงกดเพอประชาสมพนธการทองเทยวในอทยานแหงชาต

Page 93: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๗

4.13 ชอโครงการ/กจกรรม ปรบปรงระบบสอความหมายในศนยบรการนกทองเทยว

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2. พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต ความเปนมา : กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชไดจดสรรเงนรายไดเพอบ ารงรกษาอทยานแหงชาต ในโครงการพฒนาระบบสอความหมายและการใหบรการในศนยบรการนกทองเทยว จ านวน 10 แหง โดยใหอทยานแหงชาต แตละแหงเปนผด าเนนการภายใตการก ากบดแลของสวนนนทนาการและสอความหมาย

ผลการด าเนนงาน: 1. ด าเนนการปรบปรงระบบสอความหมายในศนยบรการนกทองเทยวแลวเสรจ 1 แหง คอ ศนยบรการนกทองเทยวหาดทรายแกว อทยานแหงชาตเขาแหลมหญา – หมเกาะเสมด 2. ด าเนนการออกแบบปายสอความหมายในศนยบรการนกทองเทยว 2 แหง คอ ศนยบรการนกทองเทยว ดอยกวลม อทยานแหงชาตดอยผาหมปก และ ศนยบรการนกทองเทยวปางอง อทยานแหงชาตถ าปลา – น าตกผาเสอ 3. ด าเนนการส ารวจและออกแบบโครงสรางภายในศนยบรการนกทองเทยว 5 แหง คอ ศนยบรการนกทองเทยวอทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง ศนยบรการนกทองเทยวอทยานแหงชาตคลองลาน ศนยบรการนกทองเทยว อทยานแหงชาตเขาสก ศนยบรการนกทองเทยวน าตกแมสา อทยานแหงชาตดอยสเทพ – ปย ศนยบรการนกทองเทยว อทยานแหงชาตปาหนงาม

Page 94: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๘

4.14 ชอโครงการ/กจกรรม ส ารวจและออกแบบระบบสอความหมายในเสนทางศกษาธรรมชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต ความเปนมา : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดอนมตงบประมาณกจกรรมขบเคลอนนโยบายการทองเทยว 2 ลานลานบาท ในการปรบปรงเสนทาง เดนศกษาธรรมชาต จ านวน 4 แหง คอ เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตเขาแหลมหญา – หมเกาะเสมด เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตหมเกาะชาง เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตธารเสดจ – เกาะพะงน และเสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา – หมเกาะพพ

ผลการด าเนนงาน: 1. ไดท าการส ารวจและออกแบบระบบสอความหมายในเสนทางศกษาธรรมชาต แลวเสรจ 4 เสนทาง คอ เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตเขาแหลมหญา – หมเกาะเสมด เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตหมเกาะชาง เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตธารเสดจ – เกาะพะงน และเสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา – หมเกาะพพ 2. ไดท าการออกแบบปายสอความหมายในเสนทางศกษาธรรมชาต แลวเสรจ 2 เสนทาง คอ เสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตหมเกาะชาง และเสนทางศกษาธรรมชาตของอทยานแหงชาตธารเสดจ – เกาะพะงน

Page 95: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๙

4.15 ชอโครงการ/กจกรรม 52 ป อทยานแหงชาต สมรดกโลก

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 อนรกษและฟนฟทรพยากร ปาไมและสตวปา

สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาบคลากร ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 พฒนาสมรรถนะบคคลากรทกระดบ

ความเปนมา : โครงการน จดท าข นเพอสรางความร ความเขาใจ ใหแกเจาหนาทในการบรหารจดการอทยานแหงชาต ประชาสมพนธผลการด าเนนงานของหนวยงาน และเพอช แจงและสรางความเขาใจทถกตองถงบทบาทหนาทของอทยานแหงชาตในประเทศไทยในการคมครองดแลพ นท มรดกอาเซยน และมรดกโลก

ผลการด าเนนงาน : โครงการนจ าแนกเปน 2 โครงการยอยคอ 1. จดโครงการสมมนาหวหนาอทยานแหงชาต ในหวขอ “กงศตวรรษการบรหารจดการอทยานแหงชาต” โดยไดจดใหมการสมมนาข นทหองประชมศนยบรการนกทองเทยวอทยานแหงชาตเขาใหญ เมอ วนท 5 – 7 พฤษภาคม 2557 มการบรรยายของวทยากรผเชยวชาญในดานการบรหารจดการอทยานแหงชาตและการใชมาตรการบงคบใชกฎหมาย และการสมมนาหวหนาอทยานแหงชาตทกแหงเพอตดตามประเมนผลการบรหารจดการอทยานแหงชาตทผานมา และเพอหาทศทางในการบรหารจดการอทยานแหงชาตตอไปในอนาคต 2. จดโครงการประชาสมพนธ 52 ป อทยานแหงชาตเขาใหญ มรดกอาเซยน มรดกโลกโดยไดจดจาง บรษทเพอจดกจกรรมประชาสมพนธ ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ เมอวนท 8 พฤษภาคม 2557 มนายวเซษฐ เกษมทองศร รฐมนตรวาการกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เปนประธานในพธ มการเชญสอมวลชน หนวยงานทเกยวของกบการอนรกษ และหนวยงานและประชาชนในละแวกใกลเคยงเขารวมงาน

Page 96: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๐

4.16 ชอโครงการ/กจกรรม จดท า Landmark เสาเฉลยง อทยานแหงชาตผาแตม (จ าลอง) เฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ

สอดคลองกบยทธศาสตร ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ ๓ พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยว อทยานแหงชาต

ความเปนมา : มลนธสวนสมเดจพระนางเจาสรกตฯ (โดยพลเอกเปรม ตณสรานนท ประธานมลนธ) รวมกบสวนราชการทเกยวของ เชน กรมสงเสรมการเกษตร กรมวชาการเกษตร กรมป าไม กรงเทพมหานคร กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธ พช เปนตน รวมไมนอยกวา 20 หนวยงาน รวมประชม ณ ส านกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย กรงเทพมหานคร เมอวนท 18 มถนายน 2557 เพอจดงาน “สสนพรรณไม เทดไท

บรมราชน” คร งท 8 ทประชมไดมอบหมายใหหนวยงานทเกยวของรวมจดนทรรศการ ในระหวางวนท 9 - 13 สงหาคม 2557 ณ บรเวณสวนสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ ในสวนของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ไดมอบหมายใหส านกอทยานแหงชาต โดยสวนนนทนาการและสอความหมาย ด าเนนการจดนทรรศการกลางแจง ณ สวนสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ ซงเลอกแสดงแหลงทองเทยวเสาเฉลยง ของอทยานแหงชาตผาแตม และตกแตงพ นทโดยรอบเปนนทรรศการทแสดงถงเอกลกษณของแหลงทองเทยวในอทยานแหงชาตเพอเปนการประชาสมพนธศกยภาพการทองเทยวในอทยานแหงชาต

ผลการด าเนนงาน : ไดด าเนนการจดจางผลต เสาเฉลยง อทยานแหงชาตผาแตม (จ าลอง) ซงมขนาด พ นผวและลวดลายเหมอนจรง หลอจากไฟเบอรกลาสอยางหนาเกรด A พรอมตบแตงและจดภมทศน ส าหรบเปนนทรรศการกลางแจงของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช เพอตอนรบเสดจฯ สมเดจพระเทพรตนราชสดา ในการเสดจฯทรงเปนประธานในพธเปดงาน “สสนพรรณไม เทดไทบรมราชน” คร งท 8 และใชเปน Landmark ส าหรบสวนสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ สบไป

Page 97: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๑

4.17 ชอโครงการ/กจกรรมงาน จดนทรรศการเคลอนท

สอดคลองกบยทธศาสตร ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ ๓ พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต ผลการด าเนนงาน : 1. รวมจดนทรรศการในงานทองเทยว ทกวย สขใจ ในอทยานแหงชาต ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ จงหวดปราจนบร เมอวนท 1 ธนวาคม 2556 2. รวมจดนทรรศการในงานวนอนรกษทรพยากรปาไมของชาต ณ ลานอเนกประสงคหนาอนสาวรยวรชนปาไมเมอวนท 14 มกราคม 2557

3. รวมจดนทรรศการในงาน Organic and Natural Expo 2014 ณ ศนยประชมแหงชาตสรกต เมอวนท 24 – 27 กรกฎาคม 2557 4. รวมจดนทรรศการในงานสขสรางไดดวยการทองเทยว ณ ศนยการคาสยามพารากอน เมอวนท 19 – 21 สงหาคม 2557

Page 98: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๒

4.18 ชอโครงการ/กจกรรมงาน โครงการทองเทยวทกวย สขใจ ในอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตร ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

โครงการทองเทยวทกวย สขใจ ในอทยานแหงชาต เปนงานประชาสมพนธการเปดฤดกาลทองเทยว คณภาพดานสงอ านวยความสะดวกของอทยานแหงชาต ทพยายามใหรองรบทกเพศวย รวมถงผทพพลภาพ และภารกจดานการลาดตระเวนโดยอปกรณลาดตระเวนทางอากาศ (อากาศยานไรคนขบ) โดยมวตถประสงคหลกๆ เพอกระตนใหเกดการทองเทยวในอทยานแหงชาต งานดงกลาวจดขนในวนท 1 ธนวาคม 2556 ณ บรเวณศนยบรการนกทองเทยวอทยานแหงชาตเขาใหญ

Page 99: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๓

4.19 ชอโครงการ/กจกรรม การสงเสรมการทองเทยวในอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต ความเปนมา

ส านกอทยานแหงชาต ไดก าหนดหนาทความรบผดชอบและมอบหมายใหเจาหนาทปฏบต งานราชการตามภารกจดานการสงเสรมการทองเทยว โดยใหจดท าประกาศทเกยวของกบการจดการการทองเทยว ประชาสมพนธขอมลขาวสารแหลงทองเทยว การเปด – ปดอทยานแหงชาต โปรแกรมการทองเทยว การบรการ และสถานการณการทองเทยวในอทยานแหงชาต การรณรงคเพอการทองเทยวอยางถกวธ การอนรกษทรพยากรธรรมชาตและอนๆ ทเปนการสงเสรมการทองเทยวอยางยงยนในอทยานแหงชาต ใหแกสาธารณชนทวไป และหนวยงานทเกยวของ โดยมกจกรรมทเกยวกบภารกจดานการสงเสรมการทองเทยว ดงน

ผลการด าเนนงาน:

1. โครงการประชาสมพนธและเผยแพรขอมลขาวสารดานการทองเทยว จ านวน 10 เรอง

ล าดบท

ชอเรอง ประกาศ ลงวนท

1 ยกเวนคาบรการส าหรบบคคลทเขาไปในอทยานแหงชาตเนองในวนเดกแหงชาต ประจ าป พ .ศ .2557

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

19 ธนวาคม 2556

2 ปดการทองเทยวในเขตอทยานแหงชาตกยบร จงหวดประจวบครขนธ

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

26 ธนวาคม 2556

3 ขอปดเสนทางศกษาธรรมชาตระยะไกลเขาชางเผอก

อทยานแหงชาตทองผาภม 24 มกราคม 2557

4 หามนกทองเทยวน าเรอคายคหรอแคนเขาไปในถ ามรกต

อทยานแหงชาตหาดเจาไหม 20 มนาคม 2557

5 ปดการทองเทยวและพกแรมในอทยานแหงชาต อทยานแหงชาตล าน ากก 23 มถนายน 2557 6 ปดเสนทางเดนศกษาธรรมชาตสนยางรอย -น าตก

สบเอดช นชวคราว อทยานแหงชาตเขาสก 10 กรกฎาคม 2557

7 ยกเวนคาบรการเขาอทยานแหงชาตส าหรบบคคลชาวไทย และยานพาหนะ ระหวางวนท 9-12 ส.ค. 57 และระหวางวนท 4-6 ธ.ค. 57

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

6 สงหาคม 2557

8 การก าหนดอตราคาบรการส าหรบบคคลทเขาไปในเขตอทยานแหงชาต จ านวน 31 แหง

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

26 สงหาคม 2557

9 ปดแหลงทองเทยวถ าเสาหน ถ านกนางแอนและน าตกนางครวญในพ นทอทยานแหงชาตล าคลองง

อทยานแหงชาตล าคลองง 31 สงหาคม 2557

10 เปดการทองเทยวในเขตอทยานแหงชาตกยบร จงหวดประจวบครขนธ

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

5 กนยายน 2557

Page 100: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๔

2. การจดท าบตรทองทองเทยวอทยานแหงชาตส าหรบผเกษยณอายราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 164 ราย

3. การจดท าบตรประชาสมพนธการทองเทยวอทยานแหงชาตจ านวน 24 ราย 4. โครงการคดเลอกสถานทดเดนทเอ อตอคนพการประจ าป พ.ศ. 2557 จ านวน 2 แหง

ล าดบท

อทยานแหงชาต สงกด

1 อทยานแหงชาตถ าผาไท ส านกบรหารพ นทอนรกษ ท 13 สาขาล าปาง 2 อทยานแหงชาตดอยอนทนนท ส านกบรหารพ นทอนรกษ ท 16 เชยงใหม

อทยานแหงชาตถ าผาไท อทยานแหงชาตดอยอนทนนท

Page 101: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๕

4.20 ชอโครงการ/กจกรรม การจดท าฐานขอมลอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

1. โครงการจดท าขอมลแหลงทองเทยวใหมในอทยานแหงชาต

ความเปนมา: เนองจากมแหลงทองเทยวใหมอกหลายแหงทมศกยภาพในดานการทองเทยว ซงมนกทองเทยวเปนจ านวนมากตองการเขาไปเยยมชมศกษาและหาความร กรมอทยานแหงชาตสตวปา และพนธพช จงไดมค าสง ท 572/2556 ลงวนท 11 มนาคม พ.ศ. 2556 เรอง แตงต งคณะกรรมการเพอการส ารวจแหลงทองเท ยวใหม ในอทยานแห งชาต เพอรวบรวมแหลงทองเทยวใหมในอทยานแหงชาตจาก การรายงานของอทยานแหงชาตทกแหง จ านวน 86 แหง

วตถประสงค : เพอจดท าขอมลแหลงทองเทยวใหมในอทยานแหงชาตทมศกยภาพในดานการทองเทยว

ผลการด าเนนงาน : จดท าขอมลแหลงทองเทยวใหมในอทยานแหงชาต จ านวน 86 แหลง

Page 102: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๗ ล าดบ

ท ประเภทแหลงทองเทยว จ านวน

(แหง) แหลงทองเทยว อทยานแหงชาต

1 แหลงทองเทยวประเภทน าตก 16 น าตกโตนใหญ คลองพนม

น าตกโตนไทร คลองพนม

น าตกคลองพา แกงกรง

น าตกโตนไมปก ล าน ากระบร

น าตกศรสงวาลย ดอยสเทพ-ปย

น าตกสอยดาว ถ าปลา -น าตกผาเสอ

น าตกตาดปก ขนนาน

น าตกใตดน แมเงา

น าตกหวยโปงผาลาด ขนแจ

น าตกแมหาด หวยน าดง

น าตกปาปน ดอยเวยงผา

น าตกศรตาดโตน ภผายล

น าตกตาดวมานทพย ภลงกา

น าตกเกรงกระเวย เขาแหลม

น าตกกองธ ล าคลองง

น าตกซองกาแฮ ทองผาภม

2 แหลงทองเทยวประเภทแกง 1 แกงหลวง ดอยภนาง

3 แหลงทองเทยวประเภทล าน า/อางเกบน า

5 ออบปง ผาแดง

เกาะรปหวใจ แมปม

อางเกบน าเขอนอบลรตน น าพอง

อางเกบน าหวยตาดโตน น าพอง

อางแกว ภผายล

ล าดบท

ประเภทแหลงทองเทยว จ านวน(แหง)

แหลงทองเทยว อทยานแหงชาต

4 แหล งท องเท ยวประเภทบ อน าพ/บอน ารอน

3 บอน ารอนหาดยาย ล าน ากระบร

บอน ารอนแมจา ผาแดง

น าพรอนแมขม น เขอนศรนครนทร

5 แหลงทองเทยวประเภทธรณสณฐาน

3 กลมสวนหนลานป ไทรทอง

ลานผหลอก ภเวยง

ภหนดาง ภจองนายอย

6 แหลงทองเทยวประเภทถ า 10 ถ าปลา ใตรมเยน

ถ าเหมก ใตรมเยน

ถ าแกว คลองพนม

ถ าพระ คลองพนม

ถ าน าลอดเขาวง-น าตกเขาวง คลองพนม

ถ าทอง(เดมถ าปลาก ง) ถ าสะเกน

ถ าหบพระธรรมใหม แมวะ

ถ าหวน าแมฮองสอน น าตกแมสรนทร

ถ าตาเหลง เอราวณ

ถ าเกรงกระเวย เขาแหลม

7 แหลงทองเทยวประเภทภเขา/เนนเขา

7 เสนทางปนผาหนอ แมจรม

ดอยมอนลาน ศรลานนา

เขาพนมโดม ปาหนงาม

หนชางส น าพอง

ยอดเขาผาซก พเตย

สนหนอกวว เขาแหลม

เขาพล ไทรโยค

96

Page 103: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๘ ล าดบ

ท ประเภทแหลงทองเทยว จ านวน

(แหง) แหลงทองเทยว อทยานแหงชาต

8 แหลงทองเทยวประเภทจดชมวว/หนาผา

18 เขากลาง หาดขนอม-หมเกาะทะเลใต

หนาผาผ ง เขาป-เขายา

หนาผาแดง ดอยหลวง

ภชมดาว ภซาง

จดชมววดอยงาม แมปม

จดชมววดอยผาผ ง ดอยภคา

ผาแดง แมวาง

ลานกางเตนทดอยอางขาง ดอยผาหมปก

ทงหนองดนแดง ภเรอ

จดชมววเสาเฉลยง ภผายล

ผาขาม ภผายล

ผาดาง แกงตะนะ

ปาดงนาทาม ผาแตม

ภแผงมา ภสระดอกบว

ภหมอกบวาย นายง-น าโสม

จดชมววดอยผาผ ง ดอยภคา

ภชมดาว ดอยผาหมปก

จดชมววไกแบ หมเกาะชาง

9 แหลงทองเทยวประเภทเสนทางศกษาธรรมชาต

3 เสนทางเดนศกษาธรรมชาตบางหมาน-ทงไขหาน-คลองคะ

เขาสก

เสนทางเดนศกษาธรรมชาตตนไมใหญ

คลองพนม

เสนทางเดนปาเขาพอตาจนจอด น าตกหงาว

ล าดบท

ประเภทแหลงทองเทยว จ านวน(แหง)

แหลงทองเทยว อทยานแหงชาต

10 แหลงทองเทยวประเภทเกาะ 2 เกาะกดใหญ อาวพงงา

เกาะกงธารเสดจ ธารเสดจ-เกาะพะงน

11 แหลงทองเทยวประเภททะเล/ชายหาด/อาว

5 อาวเคยน อาวพงงา

อาวดปล หมเกาะอางทอง

หาดหนดบ หมเกาะอางทอง

หาดอาวเคย แหลมสน

อาวไขเตา หมเกาะระนอง

12 แหลงทองเทยวประเภทฟอสซล 2 สสานฟอสซลหอยโบราณลานป ถ าสะเกน

ไดโนเสารเชยงมวน ดอยภนาง

13 แหลงทองเทยวประเภทพนธไมหายาก

3 บวผด คลองพนม

ไผเชยงรน คลองพนม

ตนพระเจาหาองค ถ าสะเกน

14 แ ห ล งท อ ง เท ย ว ป ระ เภ ทประวตศาสตร

7 พระพ ท ธรปพระมหาม น นท โลกนาท

น าตกทรายขาว

พระธาตผาไขอนแขวน แมปง

ส านกสงฆภนอยอางแกว ภผายล

ภาพเขยนกอนประวตศาสตร ภผายล

พระธาตดอยอางกง ภผายล

เนน 500 ภจองนายอย

แหลงเศษเครองปนดนเผาโบราณ เอราวณ

15 แ ห ล งท อ ง เท ย ว ป ระ เภ ทวฒนธรรม

1 บานอรโณทย ผาแดง

97

Page 104: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๗

4.21 ชอโครงการ/กจกรรม การบรการการทองเทยวและการพฒนาศกยภาพอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

ความเปนมา : การบรการการทองเทยวและการพฒนาศกยภาพอทยานแหงชาต ด าเนนการ 8 กจกรรม ดงน

ผลการด าเนนงาน :

1. การส ารวจความพงพอใจของนกทองเทยวทเขาไปใชบรการในอทยานแหงชาต ด าเนนการตามหนงสอ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ดวนทสด ท ทส 0910.11.2/13966 ฉบบลงวนท 29 กรกฎาคม 2557 โดยมวตถประสงค ดงน

1.1 เพ อรวบ รวมแบบส ารวจความพ งพอใจของนกทองเทยวและความคดเหนของนกทองเทยวทเขาไปใชบรการในอทยานแหงชาต ประจ าปงบประมาณ พ .ศ . 2557 ตอเนองจากตวช วดท 1.2.1 ระดบความส าเรจของการพฒนาและเพมศกยภาพแหลงทองเทยวใหมศกยภาพในการรองรบนกทองเทยวในพ นทอทยานแหงชาต ประเดนท 3 ความพงพอใจของนกทองเทยวตอการใหบรการดานการทองเทยวในอทยานแหงชาต 147 แหง ประจ าปงบประมาณ 2555 ตามค ารบรองการปฏบตราชการ ส านกอทยานแหงชาต 2.1 . เพอน าความคดเหน/ขอเสนอแนะมาปรบปรงแกไขและพฒนาศกยภาพท งดาน แหลงทองเทยว และการใหบรการในพนทอทยานแหงชาต ใหนกทองเทยวมความพงพอใจ

และด าเนนการในพ นทอทยานแหงชาต จ านวน 147 แหง

2. การส ารวจศกยภาพแหลงทองเทยวเพอวางแผนการพฒนาและการสงเสรมการทองเทยวในอทยานแหงชาต โดยมวตถประสงคเพอส ารวจศกยภาพแหลงทองเทยว ขอมลแหลงทองเทยวใหม และการบรการการทองเทยวเพอน ามาใชในการพฒนาการทองเทยวและจดท าขอมลประชาสมพนธแหลงทองเทยวในอทยานแหงชาต พรอมท งประสานการปฏบตงานตามแผนงาน/โครงการ เรงรด ใหค าแนะน าและตดตามความกาวหนาการปฏบตงาน และด าเนนการในพ นท อทยานแหงชาต จ านวน 14 แหง

3. การจ ดท า เวบ ไซต เค ร อข ายส งคมออน ไลน และการประชาสมพนธกจกรรมอทยานแหงชาต โดยมวตถประสงคเพอจดท าเวบไซตเครอขายสงคมออนไลน (facebook) เพอเปนการบรการทางเครอขายสงคม (social network) และประชาสมพนธการทองเทยวใหแกผท สนใจเกยวกบการทองเท ยวอทยานแห งชาต รวมท ง เปนการประชาสมพนธการด าเนนงานตางๆ ในดานการสงเสรมการทองเทยว และประสานงานกบหนวยงานในสงกด ไดอกชองทางหนง

98

Page 105: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๘

4. มาตรการเตรยมความพรอมในการตอนรบนกทองเทยวในชวงฤดกาลทองเทยว โดยมวตถประสงคเพอเปนการเตรยมความพรอมในการตอนรบนกทองเทยวในชวงฤดกาลทองเทยว และใหนกทองเทยวทเขามาในอทยานแหงชาตเกดความปลอดภย เสรมสรางประสบการณดานการทองเทยวและนนทนาการ ไดรบความสะดวกสบายและเกดความพงพอใจในการทองเท ยวอทยานแห งชาต และด าเนนการในพ นทอทยานแหงชาต 147 แหง

5. โครงการกจกรรมด าเนนงานวนไขเลอดออกอาเซยน (Big Cleaning Day) ด าเนนการตามหนงสอ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ท ทส 0910.11.2/7949 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2556 เรอง กจกรรมด าเนนงานโรคไขเลอดออกและวนไขเลอดออกอาเซยน โดยมวตถประสงค

5.1 เพอสงเสรมใหเจาหนาทไดตระหนกถงความส าคญของโรคไขเลอดออก 5.2 เพอปองกนโรคไขเลอดออกและเพมความ พงพอใจใหกบนกทองเทยว และผลทไดรบ คอ ส านกบรหารพ นทส านกบรหารพ นทอนรกษ ท 1 – 16 รวบรวมผลการด าเนนงานของอทยานแหงชาต ในสงกด แลวรายงานผลการด าเนนงาน ทกวนท 15 ของเดอน เปนรายไตรมาส จ านวน 4 ไตรมาส อทยานแหงชาต ทรายงานผลการด าเนนงานมจ านวน 147 แหง

6. โครงการคนความสขคนไทย เทดไทองคราชนราชนพาพอแมเทยวฟร ในอทยานแหงชาต ด าเนนการตามหนงสอ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ท ทส 0910.11.2/14727 ลงวนท 6 สงหาคม 2557 เรอง โครงการคนความสขคนไทย เทดไทองคราชนราชน พาพอแมเทยวฟรในอทยานแหงชาต และประกาศกรมอทยานแหงชาตสตวปาและพนธพช ฉบบลงวนท 6 สงหาคม 2557 เรอง ยกเวนคาบรการเขาอทยานแหงชาต ส าหรบบคคลชาวไทยและยานพาหนะระหวางวนท 9 -12 สงหาคม 2557 และระหวางวนท 4 - 6 ธนวาคม 2557 โดยมวตถประสงค

6.1 เพอเปนการเทดพระเกยรตและนอมถวายความจงรกภกด เนองในวนคลายวนเฉลม พระชนมพรรษาของสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ วนท 12 สงหาคม 2557 และวนคลายวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ภมพลอดลยเดช วนท 5 ธนวาคม 2557 6.2 เพอเปนการแสดงออกถงความจงรกภกดของขาราชการ และพนกงาน กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช และประชาชนโดยทวไปทเขาไปทองเทยวในอทยานแหงชาต 6.3 เพอสรางความร ความเขาใจ และความตระหนกถงความส าคญของวนพอและวนแมแหงชาต 6.4 เพอใหนกทองเทยวไดเขาไปเรยนรและศกษาธรรมชาตในอทยานแหงชาต 6.5 เพอประชาสมพนธใหภาคสวนทเกยวของและเชญชวนนกทองเทยว ประชาชนไดรบทราบกจกรรมการด าเนนงานตางๆของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ในการดแลและอนรกษทรพยากรในพ นทอทยานแหงชาต และไดด าเนนการในพ นทอทยานแหงชาต จ านวน 147 แหง

99

Page 106: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๘๙

7. โครงการกจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกน รบวนสงกรานต” ด าเนนการตามหนงสอกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ท ทส 0910.11.2/4624 ลงวนท 14 มนาคม 2557 เรอง ขอเชญชวนรวมรณรงค “ลางสวมพรอมกน...รบวนสงกรานต” มวตถประสงคเพอท าความสะอาดหองน าใหสะอาดเพอตอนรบนกทองเทยวในชวงเทศกาลสงกรานต ระหวางวนท 1 - 7 เมษายนของทกป และด าเนนการในพ นทอทยานแหงชาต จ านวน 147 แหง

8. โครงการปรบปรงสงอ านวยความสะดวกในอทยานแหงชาต เพอเตรยมพรอมส าหรบการปรบข นอตราคาบรการ ส าหรบบคคลท เขาไปในอทยานแหงชาต ด าเนนการตามหนงสอกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ท ทส 0910 .11 .2 /10360 ลงวนท 9 ม ถน ายน 2557 เรอง ปรบปรงส งอ านวยความสะดวกในอทยานแหงชาต เพอเตรยมความพรอมส าหรบการปรบข นอตราคาบรการส าหรบบคคลทเขาไปในเขตอทยานแหงชาต โดยมวตถประสงคเพอเตรยมพรอมส าหรบการปรบข นอตราคาบรการส าหรบบคคลทเขาไปในอทยานแหงชาต และด าเนนการในพ นทอทยานแหงชาต 147 แหง

100

Page 107: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๐

4.22 ชอโครงการ/กจกรรม ประชาสมพนธแอพพลเคชน (Application)

สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 4 เตรยมพรอมรองรบและปรบตว กบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

ความเปนมา ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต มหนาทศกษาพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ วางแผน เฝาระวง ปองกน เตอนภยและรายงานสถานการณ อกท งยงด าเนนการประชาสมพนธขอมลขาวสาร ดานการปองกนภยพบตในอทยานแหงชาต

ผลการด าเนนงาน : 1. กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช จงใหส านกบรหารพ นทอนรกษ ท 1 - 16 และสาขา แจงอทยานแหงชาต ในสงกดทกแหงประชาสมพนธแอพพลเคชน “GPS Essentials” และ “DoctorME” ตอไป 2. ผลทเกดจากการประชาสมพนธ ท าใหเจาหนาทอทยานแหงชาตไดรบประโยชนจากเทคโนโลยสารสนเทศ สามารถปฏบตงานไดอยางรวดเรว และมประสทธภาพมากยงข น และสามารถชวยเหลอนกทองเทยวในกรณเกดภยพบตไดอยางทนทวงท

GPS Essential DoctorME

101

Page 108: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๑

4.23 ชอโครงการ/กจกรรม หนงสออเลคทรอนกสและตวอยางการรายงานดานการคนหาและกภย สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช: ขอ 3 พฒนาองคความรในการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต และขอ 4 เตรยมรองรบการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศในพ นทปาอนรกษ

ความเปนมา การจดท าฐานขอมลระบบสารสนเทศภมศาสตร มประโยชน เพอชวยวางแผน เฝาระวง ปองกน และวเคราะหสถานการณเชงพ นท รายงานสถานการณใหมความพรอมในการปฏบตงาน และสามารถชวยเหลอนกทองเทยวในกรณฉกเฉนไดอยางทนทวงท ดงน น เพอเปนการใหความรดานสารสนเทศภมศาสตรในการจดท าแผนทชวยคนหา และกภย นายวาทตย เจรญศร นกวชาการปาไมช านาญการ ท าหนาทหวหนาศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ไดแปลหนงสออเลกทรอนกส เรอง Using GIS for Wildland Search and Rescue ของบรษท esri ใน บ ท ท 5 เร อ ง Using Arc GIS Explorer Desktop for Situational Awareness and Basic Incident Management Tasks และจดท าตวอยางการใชโปรแกรมดงกลาว โดยโปรแกรม ArcGIS Explorer Desktop เปนโปรแกรมฟรเกยวกบการรบทราบสถานการณ และภารกจการจดการเหตการณพ นฐาน และตวอยางรายงาน ดานการคนหาและกภยของ อทยานแหงชาตเมาท เรนเนยร ประเทศสหรฐอเมรกา แมวาแหลงทองเทยวในอทยานแหงชาต จะอยในบรเวณทเขาถงงาย แตยงมนกทองเทยวประสบอบตเหต เนองจากสขภาพของนกทองเทยว การด าเนนกจกรรมนนทนาการทไมเหมาะสมกบสภาพพ นทหรอสภาพของนกทองเทยว การฝาฝนขอหามของ อทยานแหงชาต การเดนนอกเสนทางทเจาหนาทจดไว อนตรายจากสตวปา และการทปายตางๆอาจไมชดเจน ตลอดจนภยพบตตางๆ จงจ าเปนตองมภารกจดานการคนหาและกภย ประเทศสหรฐอเมรกาเปนประเทศทมการพฒนาศกยภาพของการคนหาและกภย ตลอดจนการน าระบบญชาการเหตการณมาใชในการปฏบ ตงาน อทยานแหงชาตเมาท เรนเนยร รฐวอชงตน ประเทศสหรฐอเมรกา ไดรวบรวมรายงานดานการคนหาและกภย ระหวางป พ.ศ. 2540- 2547 จ านวน 35 กรณ ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ไดแปลเฉพาะกรณแรก Major Search and Rescue Incident on Mount Rainier, 2004 : Slip and Fall on Snow/Rock (Cooley) Washington, Mount Rainier, Liberty Ridge เปนภาษาไทย

ผลการด าเนนงาน : 1. ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ไดน าขอมลดงกลาวมาถอดบทเรยนของการปฏบตการคนหาและกภย ซงเปนประโยชนในการศกษาเรยนร เพอปองกนและชวยเหลอกรณฉกเฉน 2. เจาหนาทอทยานแหงชาต มความร ความเขาใจในการจดท าฐานขอมลระบบสารสนเทศภมศาสตร สามารถน าไปบรหารจดการเหตการณ และดแลรกษาความปลอดภยนกทองเทยวในอทยานแหงชาตไดอยางมประสทธภาพ

102

Page 109: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๒

4.24 ชอโครงการ/กจกรรม สงเจาหนาทศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต เขารบการฝกอบรม สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช: ขอ 4 เตรยมรองรบการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศในพ นทปาอนรกษ ความเปนมา กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช และส านกงานสาธารณสขจงหวดกาญจนบร ไดจดท าโครงการ การพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนพ นทหางไกลในเขตรบผดชอบของศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 2 (ภาคตะวนตก) จงหวดกาญจนบร ป 2557 เปนหลกสตร ผปฏบตการฉกเฉนเบ องตน (First Responder : FR) 40 ชวโมง ของสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต เพอพฒนาศกยภาพเจาหนาทอทยานแหงชาต ใหมทกษะใน การชวยเหลอผปวยฉกเฉนเบ องตน

ผลการด าเนนงาน : 1. เจาหนาทศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต เขารบการฝกอบรม โครงการการพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนพ นทหางไกล จ านวน 2 รน รนท 1 ระหวางวนท 4 - 8 สงหาคม 2557 และรนท 2 ระหวางวนท 25 - 29 สงหาคม 2557 ณ อทยานแหงชาตเอราวณ 2. ผ เขาฝกอบรม ไดพฒนาและมทกษะในการชวยเหลอผปวยฉกเฉนเบ องตน เพอสรางความมนใจ ของนกทองเทยว ตอการบรการดานการแพทยในพ นทอทยานแหงชาต

103

Page 110: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๙๓

4.25 ชอโครงการ/กจกรรม ออกตดตาม ก ากบงาน ใหค าแนะน าแกศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ท 1 – 5 และตดตามผลการปฏบตงานการจดท าแผนดานการเฝาระวง ปองกน และเตอนภย และการกภยในอทยานแหงชาตกบชดกภยประจ าอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช: ขอ 4 เตรยมรองรบการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศในพ นทปาอนรกษ

ความเปนมา ปจจบนมนกทองเทยวจ านวนมากเขาไปทองเทยวในอทยานแหงชาตตางๆทวประเทศ ดงน นเพอใหการบรการแกนกทองเทยวใหไดรบความปลอดภยอยางมประสทธภาพ จงใหส านกบรหารพ นทอนรกษทกแหงแจงอทยานแหงชาตในสงกดด าเนนการออกค าสงเพอจดต งชดกภยประจ าอทยานแหงชาต จ านวนไมนอยกวา 1 ชด ประกอบดวย เจาหนาท 6 คน

ผลการด าเนนงาน : 1. ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาต ไดออกตดตามตดตาม ก ากบงาน ใหค าแนะน าแกศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 – 5 และตดตามผลการปฏบตงานการจดท าแผนดานการเฝาระวง ปองกน และเตอนภย และการกภยในอทยานแหงชาตกบชดกภยประจ าอทยานแหงชาต ไดแก อทยานแหงชาตดอยสเทพ-ปย อทยานแหงชาตหวยน าดง อทยานแหงชาตดอยอนทนนท อทยานแหงชาตภหนรองกลา อทยานแห งชาตภสอยดาว อทยานแห งชาตน าตกพล ว อทยานแหงชาตหม เกาะชาง อทยานแหงชาตเขาคชฌกฎ อทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง อทยานแหงชาตอาวพงงา อทยานแหงชาตเขาหลกล าร อทยานแหงชาตศรพงงา และอทยานแหงชาตแหลมสน 2.จากการประสานงานกบชดกภยอทยานแหงชาต ท าใหเจาหนาทมความรความเขาใจในบทบาทหนาทของชดกภยอทยานแหงชาตมากข น

104

Page 111: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๐๕

4.26 ชอโครงการ/กจกรรม พธลงนามบนทกความรวมมอทางวชาการ การฝกอบรม และการปฏบตการฉกเฉนระหวางกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช กบสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 4 เตรยมพรอมรองรบและปรบตวกบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

ความเปนมา กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช และสถาบนการแพทยฉกเฉนแห งชาต ไดตระหนกถ งความส าคญใน งานดานวชาการ การฝกอบรม การปฏบตการฉกเฉน ในการชวยเหลอประชาชนทเจบปวยหรอไดรบอบตเหตฉกเฉนในพนทซงอยในความดแลรบผดชอบของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ดวยเหตนจงเหนควรบรณาการความรของแตละฝาย เพอพฒนาระบบการแพทยฉกเฉน และการชวยเหลอประชาชน รวมถงนกทองเทยวใหเปนไปอยางมคณภาพใหเกดความครอบคลม เทาเทยม และทวถง

ผลการด าเนนงาน : 1. เมอวนองคารท 16 กนยายน 2557 นายนพนธ โชตบาล อธ บ ด กรม อ ท ยานแห งชาต ส ต ว ป า และพ น ธ พ ช และนายแพทย อนชา เศรษฐเสถยร เลขาธการสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต รวมลงนามในบนทกความรวมมอทางวชาการ การฝกอบรมและการปฏบตการฉกเฉน เพอเสรมสร างความร และท กษะการให ความช วยเหล อนกทองเทยว ประชาชนและเจาหนาทหากเกดเหตฉกเฉนขนในพนทอทยานแหงชาต ณ หองประชม ชน 2 H.A. Slade 2. การท าบนทกความรวมมอ ระหวางกรมอทยานแหงชาต

สตวปา และพนธพช กบสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาตในครงน จะเปนการพฒนาความรวมมอและแลกเปลยนความรทางวชาการ การฝกอบรม และการปฏบตการฉกเฉน ในการใหการชวยเหลอปฐมพยาบาลและสงตอผปวยฉกเฉน หรอนกทองเทยวผประสบเหตฉกเฉนในพนทอทยานแหงชาต หรอพนทซงอยในความดแลรบผดชอบของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชใหครอบคลมทวประเทศ

Page 112: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๐๖

4.27 ชอโครงการ/กจกรรม การด าเนนงานของศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 - 5 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 4 เตรยมพรอมรองรบและปรบตวกบผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

ความเปนมา

การด าเนนงานของศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1-5 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบดวย 4 กจกรรม

1. ส ารวจขอมลพนท เสยงภยในเขตอทยานแหงชาต เพอการจดท าแผนดานการเฝาระวงปองกน เตอนภย และการกภยในอทยานแหงชาต เพอใหไดมาตรฐานในอทยานแหงชาตทวประเทศ อทยานแหงชาตแมจะอยในบรเวณทเขาถงไดงาย แตย งมน กท องเท ยวประสบอบ ต เหตบ อยคร ง ทางศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 - 5 จงตองส ารวจขอมลพนทเสยงภยในเขตอทยานแหงชาต เพอการจดท าแผนดานการเฝาระวงปองกน เตอนภย และการกภยในอทยานแหงชาต ตอไป และด าเนนการเกบขอมล ส ารวจขอมลพนทเสยงภยในเขตอทยานแหงชาตทอยในความรบผดชอบของแตละศนยฯ ซงอยตามภมภาคตางๆทวประเทศ และรายงานใหกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชทราบ

ผลการด าเนนงาน : ศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 – 5 จงไดด าเนนการเกบขอมล ส ารวจขอมลพนทเสยงภยในเขตอทยานแหงชาตทอยในความรบผดชอบของแตละศนยฯ ซงอยตามภมภาคตางๆทวประเทศ และรายงานใหกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพชทราบ เพอรวบรวมเปนฐานขอมลจดเสยงภยในแตละอทยานแหงชาต เพอการจดท าแผนดานการเฝาระวงปองกน เตอนภย และการกภยในอทยานแหงชาต

Page 113: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๐๗

2. จดใหมการฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตในการปองกนและการกภย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

ความเปนมา 2.1 ไดจดใหมการฝกซอมการกภยทางทะเล การใชเชอก เงอนตางๆ การเคลอนยายผปวยกรณเกดเหต

น าปาไหลหลาก และการโรยตวจากทสง การปฐมพยาบาลเบองตน การปฏบตการฟนคนชพขนพนฐาน โครงการการพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนพนทหางไกล ในเขตรบผดชอบของศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 2 (ภาคตะวนตก) จงหวดกาญจนบร ป 2557 หลกสตรผปฏบตการฉกเฉนเบองตน (First Responder : FR) จ านวน 2 รน รวมกบส านกงานสาธารณสขจงหวดกาญจนบร ณ อทยานแหงชาตเอราวณ จงหวดกาญจนบร ใหกบเจาหนาทชดกภยประจ าอทยานแหงชาตในพนทรบผดชอบ ฝกซอมแผนเผชญเหตฉกเฉนกบอทยานแหงชาตในเขตพนทรบผดชอบ รวมทงยงมการฝกซอมการปฏบตการปองกนและการกภยใหกบหนวยงานอนๆ ทงภาครฐ และเอกชน

2.2 จากการด าเนนการจดฝกอบรม ฝกซอม ปฏบตในการปองกนและการกภยตางๆ ท าใหบคลากร และเจาหนาทผเขารบการฝกอบรม มความร และทกษะดานการคนหาและกภย การปฐมพยาบาล การชวยชวต และสามารถน าไปใชในชวตประจ าวน

Page 114: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๐๘

3. ประสานการปฏบตกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐ และเอกชน เพอใหการปฏบตการเปนไปอยางรวดเรว และมประสทธภาพสงสด โดยด าเนนการดงน 3.1 ประสานการปฏบตงานกบสถาบนการแพทยฉกเฉนแหงชาต กรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย อกทงศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 – 5 ยงเปนวทยากรบรรยายความรใหกบนกเรยน นกศกษา เจาหนาท บคลากรของหนวยงานตางๆ ดวย 3.2 เขารวมฝกอบรมโครงการพฒนาระบบการแพทยฉกเฉนในพนทอทยานแหงชาตและพนทหางไกลทรกนดาร ปงบประมาณ 2557 ณ อทยานแหงชาตเอราวณ และอทยานแหงชาตเขอนศรนครนทร มผส าเรจหลกสตรผปฏบตการฉกเฉนเบองตน (First Responer : FR) จ านวน 85 คน จดโดยสถาบนการแพทยฉกเฉน และส านกงานสาธารณสขสาธารณสขจงหวดกาญจนบร 3.3 เขารวมประชม สมมนาและจดนทรรศการทางวชาการ

Page 115: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๐๙

4. เขารวมปฏบตหนาท เพอสงเกตการณและดแลเฝาระวงความปลอดภยใหแกนกทองเทยวในชวงเทศกาล เพอใหนกทองเทยวท เขามาในอทยานแหงชาตเกดความปลอดภย เสรมสรางประสบการณดานการทองเทยวและนนทนาการ ท าใหเกดความพงพอใจในการทองเทยวอทยานแหงชาต จงแจงใหอทยานแหงชาต จดชดกภยประจ าอทยานแหงชาต ดแลความปลอดภย และใหบรการนกทองเท ยว อยางไรกตามศนยประสานงานกภยอทยานแหงชาตท 1 – 5 จงด าเนนการเขารวมปฏบตหนาท เพอสงเกตการณและดแลเฝาระวงความปลอดภยใหแกนกทองเทยวในชวงเทศกาล

Page 116: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๐

4.28 ชอโครงการ/กจกรรม พฒนาระบบจองทพกและบรการอทยานแหงชาตผานระบบออนไลนทางอนเทอรเนต

สอดคลองกบกลยทธ : พฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยเพอเพมประสทธภาพการบรหารจดการใหสอดคลองกบสถานการณ ภายใตยทธศาสตรกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม : อนรกษ ฟนฟ และบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตอยางยงยน

ความเปนมา :กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ใหบรการจองทพกและบรการของอทยานแหงชาตผานระบบออนไลนทางอนเทอรเนต ตงแตเดอนเมษายน 2546 สามารถอ านวยความสะดวกตอผใชบรการไดเปนอยางดเมอเปรยบเทยบกบระบบงานเดม แตในปจจบนเทคโนโลยสารสนเทศไดรบพฒนามากยงขน ประกอบกบผใชบรการไดแสดงความคดเหนและเสนอแนะตางๆ จงเปนทมาของการพฒนาระบบการจองบานพกและบรการใหมความสะดวกตอผใชบรการใหมประสทธภาพมากยงขน และพฒนาระบบงาน ดานการบรการ ดานการขออนมตหรอขออนญาตทเกยวของกบอทยานแหงชาตเพมเตม โดยการพฒนาโปรแกรมการจองใชบรการ การยนขออนมตหรออนญาต การส ารวจความพงพอใจ การรบช าระเงน และการรบค าแนะน า หรอตชม เปนตน เพอใหรองรบมาตรการจ ากดจ านวนนกทองเทยวในบางพนท และรองรบการขอใชบรการตางๆ ผานระบบออนไลนทางอนเทอรเนต เพอใหระบบการจองบานพกและบรการของอทยานแหงชาตเปนระบบทเออประโยชนตอผใชบรการ ทงดานความถกตอง สะดวก และรวดเรว อนเปนการชวยสงเสรมการทองเทยวเพอกระตนเศรษฐกจตามเปาหมายของรฐบาลและพฒนางานบรการอทยานแหงชาตส E-National Park

ผลการด าเนนงาน :

1. ระบบจองทพกและบรการอทยานแหงชาตผานระบบออนไลนทางอนเทอรเนตทจะพฒนาขนใหม อยระหวางการพฒนาระบบงวดงานท ๒ จากงาน ๕ งวด (ขอมล ณ ตลาคม ๒๕๕๗) โดยแนวทางการพฒนาจะเปนการน างานบรการตางๆ ของอทยานแหงชาต เขาสระบบงานบรการออนไลนทางอนเทอรเนต และบางระบบจะใชไดเฉพาะเจาหนาท (ไมออนไลน) ประกอบดวย ๑.1 ระบบการจองบานพก คายพก หองประชม 1.๒ ระบบการจองเตนท พนทกางเตนท 1.๓ ระบบการจองอปกรณประกอบกจกรรมนนทนาการ 1.๔ ระบบการจองกจกรรมนนทนาการ 1.๕ ระบบการช าระคาบรการผานเขาอทยานแหงชาตลวงหนา 1.๖ ระบบการอนมต/อนญาตทเกยวของกบงานอทยานแหงชาต 1) การขออนญาตถายท าภาพยนตรในเขตอทยานแหงชาตภาพยนตรไทย/ภาพยนตรตางประเทศ ๒) การขออนญาตด าเนนกจการทองเทยวและพกอาศยในเขตอทยานแหงชาต เชน การจ าหนายอาหาร เครองดม ของทระลก การใหบรการทพก และกจกรรมอนทจ าเปนตอการทองเทยว เชน ทา

Page 117: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๑

เทยบเรอทองเท ยว ทจอดรถบรการบรการน าเทยว เชน เรอบรการน าเทยวด าน าลก ลองแกง จกรยาน/จกรยานเสอภเขา ๓) การขออนญาตจดกจกรรม เชน แขงรถยนตแขงรถจกรยานยนตแขงรถจกรยานวงแขงขนวงและเดนการกศลกจกรรมอนทท าใหเกดความร าคาญ รบกวนผมาพกผอนชมธรรมชาตและรบกวนสตวปา และการศกษาวจยทไมมการเกบตวอยาง ๔) การน าสตวเลยงหรอสตวยานพาหนะเขาไปในอทยานแหงชาต ๕) การขออนมตใหพนกงานเจาหนาทปฏบตการในเขตอทยานแหงชาต เชน การแปรรปไม/ใชไมการปลกบ ารงปาทถกบกรกท าลายการท าถนนการกอสรางสงกอสรางตางๆ/ปรบปรงภมทศน/ระบบไฟฟา ประปา สาธารณปโภค 6) การขออนญาตเกบรงนกอแอนในเขตอทยานแหงชาต ๗) การขออนญาตเขาไปศกษาวจยในพนทอทยานแหงชาตในกรณทมการเกบตวอยาง โดยระบบน ผใชบรการจะไดรบความสะดวกทงการขอใชบรการและการช าระเงนผานชองทางตางๆ เชน ช าระเงนผานหนวยงานในสงกดกรม คอ ส านกอทยานแหงชาตส านกบรหารพนทอนรกษท 1-16 และสาขาอทยานแหงชาต ช าระเงนผานทางธนาคารทกรมก าหนดใหเปนชองทางการช าระเงน โดยช าระผานเคานเตอรธนาคารช าระผานบตรเครดตช าระผานบญช (e-banking)ช าระผานตเอทเอม ช าระเงนผานเคานเตอรเซอรวสและยงรองรบกบการใชงานผานโทรศพทมอถอ (Smart Phone) ซงคาดการณวาจะแลวเสรจภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 2. พฒนาระบบจองทพกและบรการ งานอนมต/อนญาตตางๆ ทเกยวของกบงานอทยานแหงชาตขอมลการทองเทยวและขาวสารตางๆ ผานระบบทางอนเทอรเนตการออกรายงาน การซอมบ ารง และสถตตางๆ เพอใชเปนขอมลในการบรหารจดการอทยานแหงชาตดานการบรการเพอใหผใชบรการไดรบบรการจองทพกและบรการอทยานแหงชาต ขอมลการทองเทยวงานอนมต/อนญาตตางๆ ดวยความสะดวก รวดเรว และถกตอง ผานระบบทางอนเทอรเนต

Page 118: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๒

4.29 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการอนรกษและฟนฟทรพยากรอทยานแหงชาตทางทะเล

1. โครงการส ารวจสถานภาพปะการงในเขตอทยานแหงชาตทางทะเลภายหลงปรากฏการณฟอกขาว

ความเปนมา ในป พ.ศ. 2553 แนวปะการงของประเทศไทยตองเผชญกบปรากฏการณปะการงฟอกขาว

เปนบรเวณกวาง (Mass Bleaching) ซงนบวาเปนครงทมความรนแรงมากทสดทเคยเกดขนในประเทศไทย สงผลกระทบตอปะการงแขงเกอบทกชนดในทกแนวปะการง ทงในอาวไทยและอนดามน อนเนองมาจากการทน าทะเลในบรเวณแนวปะการงมอณหภมสงขนกวาปกตเปนระยะเวลายาวนาน ตงแตปลายเดอนมนาคม - มถนายน 2553 โดยเฉลยประมาณ 30-40 องศาเซลเซยส แนวปะการงทงสองฝงทะเลเรมเกดการฟอกขาวตงแตปลายเดอนเมษายน 2553

สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง จงด าเนนการโครงการส ารวจสถานภาพปะการงในเขตอทยานแหงชาตทางทะเลภายหลงปรากฏการณฟอกขาว เพอศกษาสถานภาพแนวปะการงภายหลงการเกดปรากฏการณปะการงฟอกขาวและความสามารถในการฟนตวตามธรรมชาตของแนวปะการงในอทยานแหงชาตทางทะเลเพอเปนฐานขอมลในการน าไปวเคราะหแนวโนมการเปลยนแปลงของแนวปะการง ส าหรบใชในการจดท าแผนจดการแนวปะการงและใชในการบรหารจดการอทยานแหงชาตทางทะเลในการแบงเขตกจกรรมการทองเทยว การก าหนดกจกรรมการทองเทยว การควบคมปรมาณและการจดการพฤตกรรมนกทองเทยวทเหมาะสมในแตละบรเวณไดอยางถกตองเหมาะสม

การศกษาครงนด าเนนการในพนทอทยานแหงชาตทางทะเล รวม 7แหง 36สถาน ดงน 1. กลมอนดามนตอนบน ไดแก อทยานแหงชาตหมเกาะสรนทร จงหวดพงงา จ านวน1สถาน

และอทยานแหงชาตหมเกาะสมลนจงหวดพงงา จ านวน6 สถาน 2.กลมอนดามนตอนลาง ไดแก อทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา - หมเกาะพพ จงหวดกระบ

จ านวน 6 สถาน อทยานแหงชาตหมเกาะลนตา จงหวดกระบ จ านวน 3 สถาน อทยานแหงชาตหาดเจาไหม จงหวดตรง จ านวน2 สถาน อทยานแหงชาตตะรเตา จงหวดสตล จ านวน6 สถาน 3.กลมอาวไทย ไดแก อทยานแหงชาตหมเกาะชมพรจงหวดชมพรจ านวน1 สถานและในป พ.ศ. 2557 ไดด าเนนการเพมขน 3 แหง ไดแก อทยานแหงชาตเขาแหลมหญา -หมเกาะเสมด อทยานแหงชาตหมเกาะชาง และอทยานแหงชาตหมเกาะเภตรา

ผลการด าเนนงาน : กอนปรากฏการณฟอกขาว แนวปะการงในเขตอทยานแหงชาตทางทะเล สวนใหญอยในสถานภาพสมบรณปานกลางถงสมบรณดมากในชวงทเกดปรากฏการณฟอกขาว สถานภาพแนวปะการงบรเวณอทยานแหงชาตหมเกาะสรนทรและอทยานแหงชาตหมเกาะสมลน พนทปกคลมของปะการงมชวตลดลง 70-90 เปอรเซนตและ 40-70 เปอรเซนตตามล าดบ สวนสถานภาพแนวปะการงบรเวณอทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา - หมเกาะพพ อทยานแหงชาตหมเกาะลนตา อทยานแหงชาตหาดเจาไหม และอทยานแหงชาตตะรเตา มปะการงมชวตครอบคลมเฉลย 17.33, 38.49 ,28.05และ55.81 เปอรเซนตตามล าดบ ปะการงตายครอบคลมเฉลย 73.5, 53.67,60.8 และ 29.62 เปอรเซนตตามล าดบอทยานแหงชาตหมเกาะชมพร ปะการงทเกดตามธรรมชาตตายครอบคลมเฉลย 5- 20 เปอรเซนต สวนปะการงในแปลงปลกทดลองตาย

Page 119: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๓

ครอบคลมเฉลย 70 – 80 เปอรเซนต และภายหลงปรากฏการณฟอกขาว พบวาแนวปะการงในอทยานแหงชาตหมเกาะสรนทร อทยานแหงชาตหมเกาะสมลน มแนวโนมในการฟนตวเพยงเลกนอยแนวปะการงในอทยานแหงชาตหมเกาะลนตา อทยานแหงชาตหาดเจาไหม อทยานแหงชาตตะรเตา มแนวโนมฟนตวไดดตามธรรมชาต แนวปะการงในอทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา – หมเกาะพพมแนวโนมการฟนตวลดลงและอทยานแหงชาตหมเกาะชมพร ปะการงทเกดตามธรรมชาต ฟนตวเกอบทงหมด สวนปะการงในแปลงปลกไมสามารถฟนกลบมาได การเกดปรากฎการณฟอกขาวสงผลใหองคประกอบทางสงคมและความหลากหลายของแนวปะการงเปลยนแปลงไป

ภาพแสดงปะการงระหวางการฟอกขาว

Page 120: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๔

2. โครงการศกษาการเปลยนแปลงสภาพชายหาดในอทยานแหงชาตทางทะเล

ความเปนมา จากการรายงานของกรมทรพยากรชายฝง (2549) พบวาพนทชายฝงทถกกดเซาะสวนใหญ

เปนพนทหาดทราย เนองจากเปนพนทเปราะบางและออนไหวตอการกดเซาะเนองจากอทธพลของกระแสลม และกระแสน าและเกดขนรนแรงในชวงฤดมรสม การเปลยนแปลงพนหาดทรายหรอหาดทรายทถกกดเซาะ จะสงผลกระทบตอระบบนเวศทสมพนธและเชอมโยงกนในหลายระบบ สงผลกระทบตอแหลงวางไขของเตาทะเลเนองจากเตาทะเลจะขนวางไขบนหาดทรายขาวสะอาดและเงยบสงบ และจะกลบมาวางไขทแหลงวางไขเดม หากแหลงวางไขเดมมสภาพไมเปลยนไป (กองเกยรต, 2552)เตาทะเลจงเปนตวชวดดชนทดของระบบนเวศชายฝงทะเลเปนพนทรอยตอระหวางทะเลกบแผนดนและเปนพนททมความออนไหวตอการเปลยนแปลงจากกระบวนการตาง ๆทเกดขนในบรเวณชายฝง เชน ลมมรสม คลน กระแสน า และน าขนน าลง จงสงผลใหลกษณะแนวชายฝงมการเปลยนแปลงตลอดเวลาและเกดขนอยางตอเนองในรปแบบการสะสมตว (Depositional coast) และการกดเซาะ (Erosional coast) การเปลยนแปลงชายฝงทเกดขนมสาเหตมาจากลกษณะทางธรณวทยาและกระบวนการทางธรรมชาต (Natural processes) (นวรตน, 2544; สน และคณะ, 2545) เชน ความแรงคลนและกระแสน า อทธพลจากลมการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ การเพมขนของระดบน าทะเล การขาดความสมดลของมวลทรายทเคลอนทตามแนวชายฝง (อดลย และคณะ, 2550) และกจกรรมของมนษย เชน การสรางโครงสรางทางวศวกรรมแนวชายฝงทะเล การขดรองน า ชายฝงทะเลมการปรบสภาพสมดลตามธรรมชาตในชวงฤดกาลมรสมลมพดรนแรงท าใหเกดการพดพาของตะกอนออกจากพนทแตในชวงนอกฤดกาลมรสมคลนและลมจะออนตวลงและน าพาตะกอนมาทบถมในอตราทเกอบเทากนหรอเทากบทไดน าออกไป ท าใหชายฝงสามารถปรบใหอยในสภาวะสมดล (Dynamic equilibrium) การแกปญหาทเกดขนแลวตองใหความส าคญตอวธการทสอดคลองกบระบบหรอกระบวนการทางธรรมชาต หรอเรยกวา “การท างานรวมกบธรรมชาต” และตองใหความส าคญกบ “สมดลของตระกอนทราย” เพอไมใหเกดปญหาแบบลกโซ

สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง จงไดด าเนนโครงการ ศกษาการเปลยนแปลงสภาพชายหาดในอทยานแหงชาตทางทะเล รวมทงสนจ านวน 14 อทยานแหงชาต ไดแก อทยานแหงชาตธารโบกขรณ, อทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา-หมเกาะพพ, อทยานแหงชาตหาดเจาไหม,อทยานแหงชาตตะรเตาอทยานแหงชาตสรนาถ อทยานแหงชาตเขาล าป-หาดทายเหมอง อทยานแหงชาตเขาหลก- ล าร อทยานแหงชาตแหลมสนอทยานแหงชาตหาดวนกรอทยานแหงชาตหมเกาะชมพรอทยานแหงชาตธารเสดจ-เกาะพงนอทยานแหงชาตหาดขนอม-หมเกาะทะเลใตอทยานแหงชาตเขาสามรอยยอด และอทยานแหงชาตหมเกาะลนตาเพอศกษาและตดตามการเปลยนแปลงหาดทรายผลกระทบทเกดขนจากการเปลยนแปลงหาดทราย และเสนอแนวทางการจดการพนทกดเซาะในอทยานแหงชาตโดยเนนกระบวนการมสวนรวมจากผมสวนไดสวนเสยทกภาคสวนตลอดจนเพอวางระบบการตดตามตรวจสอบ (monitoring) ในระยะยาวอยางเปนระบบเพอเปนหลกประกนความยงยนของความหลากหลายทางชวภาพทงในพนท

Page 121: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๕

การด าเนนงาน :

1. การส ารวจพนทชายหาดทตองการท าภาพตดขวางความสง-ต าของชายหาด

2. ก าหนดพนทเปาหมาย โดยศกษาจากลกษณะของชายหาด เพอก าหนดต าแหนงส าหรบท าภาพตวขวางความสง-ต าของชายหาด (Beach Profile) ในพนทศกษา

2.1 เลอกและก าหนดจดเรมตนของแตละแนว โดยการเลอกสงจดทสามาถมองเหนชดเจนและมนคงถาวร เชน แนวตนไมหรอโขดหน เพอเปนจดอางองส าหรบการส ารวจในครงตอไป

2.2 ก าหนดแนวส ารวจทตงฉากกบแนวชายฝง ในพนทอทยานแหงชาต 4 แหง จ านวน 28 แนว ส ารวจโดยเลอกพนททมปญหาการกดเซาะและพนทตวแทนแตละสถานการณ

3. ก าหนดระยะในแตละแนวส ารวจจากจดเรมตน (จดอางอง : B.M.) ไปจนถงแนวน าลงต าสดตามความกวางของหาดทราย และท าเครองหมายจดอางองในแตละแนวส ารวจ พรอมทงบนทกต าแหนงจดอางองดวยเครองบอกพกดต าแหนงทางภมศาสตร (GPS)

4. ท าการวดคาระดบความสงของพนชายหาดดวยวธระบบแนวเลง (collimation system of reduction) โดยเรมทจด B.M.ทก าหนดไวแลวขางตน (B.M. = 0.000 เมตร) ไปตามแนวส ารวจไปถงแนวเขตน าทะเล

5. วดคาระดบทกๆ 2 เมตรไปจนถงแนวเขตน าทะเล บนทกผลในตารางบนทกผลสนาม 6. บนทกระยะทางจากจด B.M. ถงจดสดทายทวดคาระดบความสงของพนชายหาด 7. ค านวณผลและสรางภาพหนาตดขวางความสง-ต าของพนทชายหาด และน าไปเปรยบเทยบ

วเคราะหการเปลยนแปลงหาดทราย และค านวนหาปรมาณมวลทรายทเปลยนแปลง โดยการใชสตรการหาพนทใตกราฟ (สตรพนทสเหลยมคางหม) ของภาพตดขวางความสง-ต าของชายหาด

ภาพแสดงสภาพชายหาด ภาพแสดงการส ารวจการเปลยนแปลงชายหาด

Page 122: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๖

3. โครงการพฒนาและตดตงทนจอดเรอในอทยานแหงชาตทางทะเล

ความเปนมา เพอจดท าฐานทนรปแบบใหมและตดตงทนจอดเรอทเหมาะสมส าหรบใหเรอทองเทยว และผกเรอแทนการทงสมอเรอเพอเปนการอนรกษแนวปะการง และอ านวยความสะดวกใหแกนกทองเทยวและเรอทเขามาในแนวปะการงและจดระเบยบเรอในการเขามาใชประโยนในเขตอทยานแหงชาตทางทะเล โดยการออกแบบทนจอดเรอรปแบบทเหมาะสมกบสภาพภมประเทศและสภาพพนทองทะเล และทนทานตอการใชงาน ตดตงทนจอดเรอรปแบบใหมในพนทอทยานแหงชาต 5 แหง ไดแก อทยานแหงชาตหมเกาะสรนทร อทยานแหงชาตหมเกาะสมลน อทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง อทยานแหงชาตหมเกาะชมพร และอทยานแหงชาตเขาแหลมหญา-หมเกาะเสมดและไดมการจดประชมผประกอบการและผมสวนไดเสยเพอสรางความเขาใจเกยวกบขอมลสถานภาพแนวปะการงและมาตรการใชทน รวมถงการตดตามและประเมนผลการใชทนจอดเรอ เพอใหไดขอมลส าหรบการพฒนา ปรบปรงรปแบบทนจอดเรอแตละประเภทไดอยางถกตอง

ผลการด าเนนงาน : การออกแบบและพฒนาฐานทนจอดเรอรปแบบใหมจ านวน 3 แบบ ไดแก 1. ฐานทนซเมนตแบบฐาน

ซเมนต ครงทรงกลม (ภาพท 1) น าหนก 5 ตน 2. ฐานทนซเมนตแบบฐานซเมนต ครงทรงกระบอก (ภาพท 2) น าหนก 5 ตน ด าเนนการตดตงทอทยานแหงชาตหมเกาะชมพร อทยานแหงชาต เขาแหลมหญา–หมเกาะเสมด และอทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง และ 3. ฐานทนซเมนตแบบทรงหกเหลยม (ภาพท 3) ส าหรบน าหนก 5 ตน 8 ตน และ 10 ตน ด าเนนการตดตงทอทยานแหงชาตหมเกาะสมลนและอทยานแหงชาตหมเกาะสรนทรจดท าสอประชาสมพนธใหความรการใชประโยชนทนจอดเรอพรอมทงจดประชมเชงปฏบตการผประกอบการและตดตามประเมนผลการใชทนจอดเรอ เพอน าไปสการพฒนาปรบปรงรปแบบทนจอดเรอทเหมาะสมและใชประโยชนไดอยางมประสทธภาพ

4.30 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการแนวเชอมตอระบบ นเวศ

ภาพท 3

ภาพท 1

ภาพท 4 ภาพท 3

ภาพท 2

Page 123: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๗

พนทคมครอง (protectedarea) มความส าคญยงตอการอนรกษความหลากหลายทางชวภาพผลการวจยหลายเรองแสดงใหเหนวา พนทคมครองขนาดใหญสามารถอนรกษความหลากหลายทางชวภาพไดมประสทธภาพกวาพนทคมครองขนาดเลก เพราะพนทขนาดใหญมแนวโนมในการรองรบจ านวน ชนด และปรมาณของสตวปาไดมากขน รวมทงสงมชวตบางชนดจะไมสามารถอยรอดไดถาอาศยอยในพนทขนาดเลกและพนทนนแยกตวอยางโดดเดยว ปจจบนพนทคมครองของประเทศไทยกระจดกระจายอยทวประเทศ และหลายแหงแยกพนทอยางโดดเดยวไมตอเนองกบปาผนใหญ การอนรกษพนทเหลานใหมประสทธภาพสงและสามารถรองรบความหลากหลายทางชวภาพไดมากขน จงจ าเปนตองมการจดการพนทคมครองในเชงระบบนเวศในพนทขนาดใหญ

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช มภารกจในการดแล คมครอง พนทอนรกษของประเทศใหคงไวซงความอดมสมบรณและความหลากหลายทางชวภาพของระบบนเวศ ชนดพนธ และพนธกรรม ไดจดพนทคมครองในประเทศไทยเปน ๑๙ กลมโดยใชหลกเกณฑพนฐานตางๆเชน ลกษณะภมประเทศ สภาพปา ลมน า การกระจายของพนธพช พนธสตวโดยเฉพาะสตวเลยงลกดวยนมขนาดใหญ ในการแกไขปญหาพนทปาทถกแบงแยกนน จ าเปนตองหาวธสรางแนวเชอมตอ (Corridor) เพอใหสตวปาสามารถเคลอนยายไปมาระหวางกนได เพอเสรมสรางความเขมแขงของความหลากหลายทางชวภาพ นอกจากน แนวเชอมตอยงตอบสนองตอโปรแกรมงานพนทคมครองตามอนสญญาวาดวยความหลากหลายทางชวภาพทประเทศไทยเปนภาคสมาชก และตอบสนองตอเปาหมายการลดอตราการสญเสยความหลากหลายทางชวภาพ ค.ศ.๒๐๑๐

ในปงบประมาณ 2557 สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง ไดท าโครงการจดการแนวเชอมตอระบบนเวศ ซงมพนทเปาหมาย คอ 1) โครงการศกษาและส ารวจความหลากหลายทางชวภาพของปาไมและสตวปา บรเวณแนวเชอมตอระบบนเวศระหวางเขตรกษาพนธสตวปาเขาสอยดาว และอทยานแหงชาตเขาคชฌกฏ ในกลมปาตะวนออก 2) โครงการศกษาและส ารวจความหลากหลายทางชวภาพ ของปาไมและสตวปา บรเวณแนวเชอมตอระบบนเวศระหวางเขตรกษาพนธสตวปาทงระยะ-นาสก และอทยานแหงชาตน าตกหงาว 3)โครงการศกษาและส ารวจความหลากหลายทางชวภาพของพนทคมครองทางทะเล ระหวางอทยานแหงชาตหม เกาะอางทอง จงหวดสราษฎรธาน และอทยานแหงชาตหาดขนอม -หม เกาะทะเลใต 4) โครงการศกษาและส ารวจความหลากหลายทางชวภาพของพนทคมครองทางทะเล ระหวางเขตหามลาสตวปาหมเกาะลบง และอทยานแหงชาตหาดเจาไหม 5) โครงการศกษาเศรษฐกจ สงคม และประเมนการยอมรบของชมชน ในการจดท าแนวเชอมตอระบบนเวศในพนทอทยานแหงชาตตาพระยา และเขตรกษาพนธสตวปาดงใหญ ในกลมปาดงพญาเยน-เขาใหญ 6) โครงการศกษาและส ารวจความหลากหลายทางชวภาพของปาไมและสตวปา บรเวณแนวเชอมตอผนปา เพอการอนรกษความหลากหลายทางชวภาพและระบบนเวศ ในพนทอทยานแหงชาตคลองวงเจา และเขตรกษาพนธสตวปาเขาสนามเพรยง

การด าเนนงานของโครงการ ด าเนนการโดย 1. ส ารวจขอมลพนฐานดานทรพยากรปาไมและสตวปา

Page 124: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๘

1.1 การศกษาดานนเวศวทยาปาไม ท าการคดเลอกพนททจะท าการวางแปลงตวอยางกงถาวรขนาด 30 x 60 ตารางเมตรโดย

ใหมขนาดพอดหรอใกลเคยงกบขนาดของ pixel ในภาพถายดาวเทยม landsat 5 TM ในบรเวณทคดเลอกเปนพนทเปาหมายฝงพนทอนรกษละ 2 แปลงตวอยางท าการซอยแบงเปนแปลงยอยขนาด 10 x 10 ตารางเมตร รวม 18 แปลงยอยเกบขอมลองคประกอบของชนดพนธพชขนาดความโตความสงและการปกคลมของเรอนยอดโดยแบงกลมพรรณไมเพอตรวจนบ 1.2 การศกษาดานสตวปา

ท าการวางเสนส ารวจอยางนอย 4 เสน ในพนทศกษาการจดท าแนวเชอมตอสตวปาโดยใหเสนส ารวจแตละเสนหางกนอยางนอย 300 เมตรในบรเวณเสนส ารวจเหลานเกบขอมลการแพรกระจาย และความชกชมของสตวปา โดยเฉพาะสตวเลยงลกดวยนมขนาดใหญ รวมทงสตวมกระดกสนหลงกลมอนๆ เกบขอมล 2 ฤดกาล

2. ศกษารปแบบและววฒนาการดานการใชประโยชนทดนศกษา ศกษารปแบบการใชประโยชนทดนเพอน าไปใชในการประเมนความเปนไปไดในการออกแบบ

แนวเชอมตอทเหมาะสม โดยการแปลจากภาพถายดาวเทยมรายละเอยดสงครอบคลมพนทท าการศกษา และท าการตรวจสอบภาคสนามใหถกตองมากทสด

3. ศกษาขอมลดานเศรษฐกจและสงคม การด าเนนการศกษาสภาพเศรษฐกจ สงคม ของชมชนทอยโดยรอบบรเวณพนทแนว

เชอมตอระบบนเวศระหวางพนทในและนอกเขตแนวเชอมตอระบบนเวศ บรเวณทจะจดท าเปนแนวเชอมตอระบบนเวศและพนทในรศม 3 กโลเมตร

Page 125: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๑๙

4.31 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการศกษาความเตมใจจะจายในอทยานแหงชาต

การเทยวชมธรรมชาตเสมอนการบรโภคสนคาหรอบรการอยางหนงทใหความสขและความพงพอใจแกนกทองเทยวแหลงนนทนาการทางธรรมชาตมความแตกตางจากสนคาอนๆในระบบตลาดเน องจากเปนสนคาสาธารณะ (public goods) ซงมลกษณะเฉพาะคอนกทองเทยว ทกคนสามารถเขาไปเยยมชมและสมผสความงดงามจากแหลงนนทนาการทางธรรมชาต โดยนกทองเทยวทกคนมสทธในความเปนเจาของรวมกนเมอแหลงนนทนาการทางธรรมชาตเกดความเสอมโทรมลง นกทองเท ยวจ าเปนตองมสวนรวมในการดแลรกษาทรพยากรรวมกน

จากอดตทผานมาการสงเสรมการทองเทยวโดยไมค านงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาต เนองจากขาดการใสใจดแล ท าใหทรพยากรธรรมชาตเสยหาย จนท าใหเกดแนวคดการทองเทยวเชงอนรกษขน การด าเนนการเพอใหเกดความสมดลระหวางกนนนตองอาศยการบรการจดการทรพยากรธรรมชาตทถกตอง และมหลกการในการจดการสงแวดลอมโดยใชหลกการทางเศรษฐศาสตรทนาสนใจ คอ หลกผไดรบผลประโยชนเปนผจาย เนองจากสงแวดลอมมจ านวนจ ากด มไมเพยงพอตอความตองการ ผไดรบผลประโยชนเปนผบรโภคทรพยากรจงตองเปนผจาย วธการนจะชวยสรางความเปนธรรมแกผทตองเสยประโยชนจากการด าเนนการอนรกษสงแวดลอม และลดความขดแยงทางสงคมในการน าทรพยากรธรรมชาตไปใช ผรบผลประโยชนจากอทยานแหงชาต คอ นกทองเทยวซงเปนผจายคาธรรมเนยมเขาอทยานแหงชาต

ในสวนของนกทองเทยวทไปใชบรการตามแหลงทองเทยวของอทยานแหงชาตตางๆมจ านวนมาก สงผลกระทบตอสภาพจตวทยาของนกทองเทยวและความไมเพยงพอของสงอ านวยความสะดวก จากนกทองเทยวทเพมขน ในแงเศรษฐกจถอวาเปนผลด เนองจากสามารถท ารายไดเขาประเทศจ านวนมาก และสรางงานใหแกคนไทยจ านวนมากเชนกน แตในทางกลบกนกอใหเกดความเสยหายตอแหลงทองเทยว เพราะเกนความสามารถทแหลงทองเทยวตาง ๆ จะรองรบไดดงนนการศกษาความเตมใจจายของนกทองเทยว จงมความจ าเปนอยางยงเพอใชเปนขอมลพนฐานส าหรบการจดการทรพยากรใหอ านวยประโยชนไดสงสดแนวทางหนงทจะสามารถลดภาระของรฐไดคอการเกบคาธรรมเนยมเขาใชประโยชนของอทยานเปนการน าเครองมอทางเศรษฐศาสตรเขามาชวยในการจดการ จงจ าเปนตองมหลกการในการตงราคาทเหมาะสมดงนน การศกษาความเตมใจจายคาธรรมเนยมของนกทองเทยวทไปเยอนแหลงนนทนาการทางธรรมชาตถกตองตามหลกวชาการเพอน ามาซงรายไดส าหรบใชในการจดการไมใหเกดความเสอมโทรมตอพนทอกทงยงสะทอนถงมลคาทางด านนนทนาการท เก ดข น เพ อ ให เกดการจดการท มป ระสทธภ าพน าไปส การใชประโยชนทรพยากรธรรมชาตทยงยนตอไป

สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง ไดด าเนนโครงการศกษาความเตมใจจะจายในอทยานแจซอน อทยานแหงชาตกยบร อทยานแหงชาตเขาใหญ อทยานแหงชาตภหนรองกล า อทยานแหงชาตเขาสก อทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง และอทยานแหงชาตหมเกาะสมลนและในป 2557 ด าเนนการเพมใน 2 พนท ไดแก อทยานแหงชาตถ าปลา-น าตกผาเสอ และอทยานแหงชาตตะรเตาเพอศกษาลกษณะพนฐานทางเศรษฐกจสงคมความคดเหนและศกษาความเตมใจจายคาธรรมเนยมของผมาเยอนในอทยานแหงชาต และแสดงถงมลคาทเกดจากความเตมใจจายคาธรรมเนยมของอทยานแหงชาต เพอเปนแนวทางในการก าหนดคาธรรมเนยมทเหมาะสมตลอดจนศกษาปจจยทมความสมพนธกบความเตมใจจายคาธรรมเนยมในการเขาชม โดยใชแบบสอบถามเกยวกบความเตมใจจายคาธรรมเนยมของผมาเยอนอทยานแหงชาตเปนเครองมอในการเกบรวบรวมขอมล

Page 126: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๐

ผลการด าเนนงาน : อทยานแหงชาตตะรเตา ไดคาความเตมใจจะจายท 100 บาท/ครงและคาธรรมเนยมท 100 บาท ตอครงตอคนจะท าใหอทยานฯ มรายรบมากทสด คอ 1,330,700 บาทตอป อทยานแหงชาตเขาสก ไดคาความเตมใจจะจายท 41.25 บาท/ครง และคาธรรมเนยมท 40 บาทตอครงตอคน จะท าใหอทยานฯมรายรบมากทสด คอ 3,010,560 บาท/ป อทยานแหงชาตภหนรองกลา ไดคาความเตมใจจะจายท 114.23 บาท/ครง และคาธรรมเนยมท 100 บาทตอครงตอคน จะท าใหอทยานฯ มรายรบมากทสดคอ 7,999,970 บาท/ป อทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง ไดคาความเตมใจจะจายท 232 บาท/ครง และคาธรรมเนยมท 100 บาทตอครงตอคน จะท าใหอทยานแหงชาตมรายรบมากทสดคอ 2,543,300 บาท/ป อทยานแหงชาตน าตกพลว ไดคาความเตมใจจะจายท 48 บาท/ครง และคาธรรมเนยมท 40 บาท ตอครงตอคน จะท าใหอทยานฯ มรายรบมากทสด คอ 18,533,704 บาท/ป อทยานแหงชาตหมเกาะสมลน ไดคาความเตมใจจะจายท 230 บาท/ครง และคาธรรมเนยมท 150 บาทตอครงตอคน จะท าใหอทยานฯ มรายรบมากทสด คอ 6,021,480บาท/ป อทยานแหงชาตเขาใหญ ไดคาความเตมใจจะจายท 62 บาท/ครง และคาธรรมเนยมท 80 บาท ตอครงตอคน จะท าใหอทยานฯ มรายรบมากทสด คอ 34,729,520 บาท/ป ซงสามารถสรปไดวาอทยานแหงชาตเขาสก ควรเกบคาธรรมเนยมเทาเดม อทยานแหงชาตตะรเตา อทยานแหงชาตภหนรองกลา อทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง อทยานแหงชาตหมเกาะสมลน และอทยานแหงชาตเขาใหญควรขนคาธรรมเนยม ส าหรบอทยานแหงชาตน าตกพลว อาจปรบขนคาธรรมเนยมไดแตไมควรเกน 50 บาท เพอใหอทยานฯมรายรบเพมขน

4.32 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการการประเมนและปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลก ดงพญาเยน-เขาใหญตามมาตรฐาน UNESCO

ผลการด าเนนงาน :

Page 127: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๑

1. การประชมยอยคณะกรรมการก ากบและคณะท างานโครงการประเมนและปรบปรง ประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน-เขาใหญ ตามมาตรฐาน UNESCO ด าเนนการทงหมด 3 ครง โดย ทง 3 ครงไดจดขน ณ หองประชมชน 2 อาคารศนยปฏบตการปาไมกรมอทยานแหงชาต สตวปาและพนธพชโดยแตละครง มรายละเอยดดงน

ครงท 1 จดขนในวนท 10 มถนายน 2557น าเสนอชดเครองมอเพอการประเมนในโครงการการประเมนเพอปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน -เขาใหญตามมาตรฐาน UNESCOวาประกอบไปดวย 12 ชดเครองมอยอยโดยทประชมใหมการปรบปรงการใชภาษาในชดเครองมอ และใหมการทดสอบการกรอกขอมลในชดเครองมอโดยการใหความเหนรวมกนของคณะกรรมการก ากบโครงการฯ กอนมการน าไปใชจรง

ครงท 2 จดขนในวนท 25 มถนายน 2557 ไดมน าเสนอชดเครองมอเพอการประเมนในโครงการการประเมนเพอปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน -เขาใหญตามมาตรฐาน UNESCO ทมการปรบปรงภาษาแลว และใหมการทดสอบการกรอกขอมลในชดเครองมอโดยการใหความเหนรวมกนของคณะกรรมการก ากบโครงการฯ กอนมการน าไปใชจรง

ครงท 3 จดขนในวนท 8 สงหาคม 2557 ไดแจงใหทประชมทราบวาจากการประชมเชงปฏบตการตามโครงการการประเมนและปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน-เขาใหญ เมอวนท 10 กรกฎาคม 2557 ณ ฮลลไซด คนทรโฮม กอลฟ แอนด รสอรท จงหวดปราจนบร ทผานมาไดขอมลเบองตนส าหรบเครองมอประเมนประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน-เขาใหญโดยขอมลทไดเปนขอมลในสวนของเครองมอยอยท 1 2 3 5 และ 7 จากทงหมด 12 ชดเครองมอ

2. การประชมเชงปฏบตการ ตามโครงการการประเมนและปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนท มรดกโลกดงพญาเยน-เขาใหญ ตามมาตรฐาน UNESCO ณ ฮลลไซด คนทรโฮม กอลฟ แอนด รสอรทจงหวดปราจนบร จดขนในวนท 10 กรกฎาคม 2557ไดเชญผ เกยวของทงเจาหนาท อทยานแหงชาตและคณะกรรมการทปรกษาอทยานแหงชาตกลมปาดงกลาว เขารวมประชม และไดร วมกนประเมนโดยใชชดเครองมอทใชในการประเมนพนทมรดกโลกตามาตรฐาน UNESCO ดงกลาว ตลอดจนการเกบขอมลเพมเตมเพอใหไดขอมลทครบถวนสมบรณ

Page 128: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๒

3. การประชมสมมนาผมสวนเกยวของในการจดการพนทมรดกโลกกลมปาดงพญาเยน -เขาใหญตามโครงการการประเมนและปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน–เขาใหญตามมาตรฐาน UNESCO ณ ฮลลไซด คนทรโฮมกอลฟ แอนด รสอรท จงหวดปราจนบรจดขนในวนท 22 กรกฎาคม 2557 โดยเชญผมสวนไดสวนเสยจากการจดการพนทดงกลาวเขารวมประชม ซงในทประชมไดน าเสนอเกยวกบผลการประเมนพนทมรดกโลกดงกลาวจากการประชมเชงปฏบตการเมอวนท 10 กรกฎาคม 2557 และนอกจากนทประชมไดรวมเสนอขอคดเหนเพอท าการรวบรวมแนวทางขอเสนอแนะ และมาตรการในการแกไขปญหาเพอใชปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทมรดกโลกดงพญาเยน-เขาใหญ และแนวทางการบรหารจดการเพอเพมประสทธภาพการด าเนนงานตอไป

Page 129: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๓

4.33 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการประชมทางวชาการ เรอง มาตรการในการอนรกษพชหายาก พชถนเดยว

และการจดการพชตางถนรกรานในพนทคมครองของประเทศไทย

ส านกอทยานแหงชาต โดยสถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครองไดรบอนมตใหจดการประชมทางวชาการ เรอง มาตรการในการอนรกษ พชหายาก พชถนเดยวและการจดการพชตางถนรกรานในพนทคมครองของประเทศไทย ในวนท 19 สงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย การเดน จงหวดกรงเทพมหานคร โดยเชญวทยากรผทรงคณวฒ มาเสวนาและใหความรกบขาราชการและพนกงานราชการ สวนอทยานแหงชาต สวนอนรกษสตวปาและกลมงานวชาการ ในสงกดส านกบรหารพนทอนรกษท ๑ - ๑๖ และสาขา และหนวยงานในสงกดสวนกลาง รวม ๑๘๐ คน

ผเขารวมประชมใหความสนใจในประเดนตางๆ ทไดมการน าเสนอ โดยใหขอคดเหนทนาสนใจ ได แก มากกว ารอยละ ๙๐ เห นว า เน อหาใน

การประชมสอดคลองกบความตองการ มความรในเนอหาเพมมากยงขน และวทยากรมการถายทอดเนอหาไดเขาใจและชดเจน ทงนมขอเสนอแนะตางๆ เชน ควรเรงรดมาตรการตางๆโดยเรงดวนเพอวางแผนในการจดการตอไป มการจดประชมเสนอความกวาหนาอยางตอเนอง ควรมการส ารวจและ

ศกษาพชหายาก พชถนเดยว และการจดการพชตางถนรกรานในพนทแนวเชอมตอระหวางประเทศ ควรมการผลตสอเพอการประชาสมพนธและเผยแพร เชน โปสเตอร แผนผบ เปนตน

Page 130: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๔

4.34 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการสมมนาเพอการหารอความรวมมอระหวางประเทศในการอนรกษปาและสตวปาระหวางประเทศไทยและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

ส านกอทยานแหงชาตไดรบความเหนชอบจากฝายสงคมจตวทยา คณะรกษาความสงบแหงชาต เมอวนท8 สงหาคม 2557 และรฐมนตรวาการกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ไดโปรดอนมตเมอวนท 14 สงหาคม 2557 ใหด าเนนการจดประชมระหวางประเทศตามโครงการสมมนาเพอการหารอความรวมมอระหวางประเทศในการอนรกษปาและสตวปาระหวางประเทศไทยและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารระหวางวนท 26 สงหาคม - 1 กนยายน 2557ณ โรงแรมเซนทราศนยราชการและคอนเวนชนเซนเตอรถนนแจงวฒนะ กรงเทพมหานคร และศกษาดงานพนทจงหวดเพชรบร จงหวดราชบร และจงหวดประจวบครขนธโดยม ดร .ทรงธรรม สขสวาง ผเชยวชา ญเฉพาะดานการอนรกษทรพยากรปาไมและสตวปา เปนหวหนาคณะผแทนประเทศไทย และม Dr. NyiNyiKyaw อธบดกรมปาไม สาธารณรฐแหงสหภาพ เมยนมาร เปนหวหนาคณะผแทนสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

สรปผลการประชม 1. สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารมความยนดใหมการแลกเปลยนเจาหนาทปฏบตงาน

ระหวางประเทศไทยและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร 2. สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารมความตองการใหผแทนประเทศไทยไปศกษาดงาน

สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร 3. สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร ยนดใหความรวมมอในการอนรกษทรพยากรปาไมและสตว

ปาระหวางประเทศไทยและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารและมความสนใจใหมการพฒนาความรวมมอโดยอาจมการท าบนทกขอตกลงรวมกนระหวางรฐบาลไทยและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร ในอนาคต

Page 131: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๕

4.35 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการศกษาผลกระทบของปศสตวตอทรพยากรปาไมและสตวปาในเขตอทยานแหงชาตทบลานและอทยานแหงชาตปางสดา จากมตทประชมคณะกรรมการมรดกโลก ครงท 36 ณ เมองเซนตปเตอรเบรก สหพนธรฐรสเซย ขอใหประเทศไทย ด าเนนการตามขอเสนอแนะของคณะผตดตามและประเมนผลการด าเนนงานกลมปาดงพญาเยน–เขาใหญ เกยวกบการลดกจกรรมการเลยงปศสตวสตวทผดกฎหมายในพนทมรดกโลกดงพญาเยน–เขาใหญ และด าเนนการหยดกจกรรมการเลยง ปศสตวทด าเนนการโดยกลมคนทท าเพอการคาในลกษณะนายทน ซงปญหาดงกลาวหากไมสามารถด าเนนการไดอาจเปนหนงในเงอนไขทจะมการน าพนทมรดกโลกดงพญาเยน–เขาใหญ เขาไปอยบญชมรดกโลกในภาวะอนตราย ในป 2557 สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง มอบหมายใหศนยนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครองทางบก จงหวดนครราชสมา ด าเนนการตามโครงการศกษาผลกระทบของปศสตวตอทรพยากรปาไมและสตวปา ในอทยานแหงชาตทบลานและอทยานแหงชาตปางสดา โดยมวตถประสงคเพอทราบถงผลกระทบของปศสตวตอทรพยากรปาไมและสตวปาและพจารณาหาแนวทางในการแกไขผลกระทบของปศสตวอยาง มสวนรวม จากการด าเนนงาน พบวา 1) พนททมกจกรรมการเลยงปศสตวมจ านวนและชนดของกลาไมนอยกวาพนททไมมกจกรรมการเลยงปศสตว ซงสงผลโดยตรงตอการทดแทนเปนปาทสมบรณตอไปในอนาคต 2) พนททมการเลยงปศสตวปะปนกบสตวปา จะพบเหนสตวปาลดลงและอาจเกดโรคระบาดจากสตวปาสสตวเลยงและแพรระบาดมาสคน 3) พนททมกจกรรมการเลยงปศสตว ดนมการอดตวแนนกวาพนททไมมกจกรรมการเลยงปศสตว สงผลใหดนขาดความสามารถในการซมซบน า ซงเปนอกหนงสาเหตทกอใหเกดน าไหลบาหนาดน 4) พนททมกจกรรมการเลยงปศสตว มคาแอมโมเนย-ไนโตรเจนในแหลงน าสง แสดงวามการปนเปอนของมลพษสง อาจเปนพษตอการด ารงชวตของสตวน าและกอใหเกดโรคระบาดทางเดนอาหารในมนษย 5) การศกษาดานสภาพเศรษฐกจ สงคมของผเลยงปศสตว ไดท าการเกบขอมลจากแบบสอบถาม พบวาผเลยงสวนใหญจะเหนดวยกบการเลยงปศสตวในพนทอทยานแหงชาตและพนทมรดกโลก เพราะคดวาไมไดท าใหเกดความเสยหายและไมผดกฎหมายแตอยางใด และไมเหนดวยถาจะบงคบใชกฎหมายในกรณทผเลยงปศสตวไมปฏบตตามขอตกลง นอกจากนผศกษาไดจดใหมการประชมเชงปฏบตการเพอน าผลการศกษาแจงตอสวนราชการในพนทและราษฎรผเลยงปศสตวไดทราบ เพอหาแนวทางแกไขผลกระทบอยางมสวนรวม ผลการประชมสรปไดดงน ใหมการจดท าทะเบยนผเลยงปศสตวเพอหาแนวทางใหความชวยเหลอ โดยพจารณาเปน 3 กลม ไดแก 1) กลมทตองการเลกเลยงปศสตว ใหพจารณาหาผซอ 2) กลมทตองการเลยงปศสตวตอไป ใหหาพนทสาธารณะประโยชนชมชน หรอทงหญาเลยงสตว หรอปาเสอมโทรม หรอน ากลบไปเลยงในทดนของตนเอง โดยขอใหปศสตวอ าเภอรวมกบองคการบรหารสวนต าบลด าเนนการ 3) กลมนายทน ใหน าปศสตวกลบไปเลยงในทดนของตนเองทงหมด ทงน ใหด าเนนการเคลอนยายปศสตวพรอมรอถอนคอกและทอยอาศยออกจากเขตหวงหามของอทยานแหงชาตโดยเรว มฉะนน จะด าเนนการตามกฎหมายอยางเดดขาด ทงทางแพงและอาญา

การเลยงปศสตวใน อช.ทบลาน

การเลยงปศสตวใน อช.ปางสดา

Page 132: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๖

ภาพ ผงบรเวณปรบปรง อทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา-หมเกาะพพ (เกาะปอดะ)

ภาพบานพกนกทองเทยว 2 หอง ทออกแบบไว

4.36 ชอโครงการ/กจกรรม การด าเนนงานส ารวจจดท าผงบรเวณและออกแบบสงกอสรางในพนทอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

ความเปนมา : การวางผงบรเวณ เปนขนตอนแรกกอนทมการพฒนาสงกอสรางในพนทอทยานแหงชาต เปนแผนการพฒนาสงกอสรางโดยรวม ซงจะมการก าหนดรายละเอยด ทงระบบการสญจรของยานพาหนะและเสนทางคมนาคม เมอมผงพฒนาแลว กจะเขาสขนตอนการก าหนดรปแบบสงกอสรางและการออกแบบ โดยสงกอสรางในพนทปาอนรกษจะตองสรางขนดวยความระมดระวง มขนาดพอเหมาะตามความจ าเปนและกลมกลนกบธรรมชาต และจะตองสอดคลองกบขดความสามารถในการรองรบไดและขอจ ากดของระบบนเวศ

ผลการด าเนนการ

1. ส ารวจจดท าผงบรเวณปจจบน ในเขตบรการหรอเขตนนทนาการ ในพนทอทยานแหงชาต จ านวน 13 แหง ไดแก 1) อทยานแหงชาตเขาคชกฏ 2) อทยานแหงชาตเขาสบหาชน 3) อทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา-หมเกาะพพ 4) อทยานแหงชาตสรนาถ 5) อทยานแหงชาตผาแตม 6) อทยานแหงชาตเขาคอ 7) อทยานแหงชาตแมวงก 8) อทยานแหงชาตคลองลาน 9) อทยานแหงชาตขนสถาน 10) อทยานแหงชาตศรนาน 11) อทยานแหงชาตดอยอนทนนท 12) อทยานแหงชาตดอยสเทพ-ปย และ 13) อทยานแหงชาตดอยผาหมปก

2. พฒนาผงบรเวณ ก าหนดต าแหนงของสงกอสรางและสงอ านวยความสะดวก ระบบการสญจรและเสนทางคมนาคม ในเขตบรการหรอเขตนนทนาการในพนทอทยานแหงชาตทไดรบการจดสรรงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2558 ประเภทงบลงทน ส าหรบการกอสรางกลมอาคารและสงอ านวยความสะดวก จ านวน 2 แหง ไดแก 1) อทยานแหงชาตเขาแหลมหญา-หมเกาะเสมด และ 2) อทยานแหงชาตหาดนพรตนธารา-หมเกาะพพ

3. ออกแบบและจดท าแบบแปลนสงกอสราง จ านวน 8 รายการ ไดแก 1) บานพกนกทองเทยว 2 หอง ขนาด 71.60 ตารางเมตร 2) บานพกนกทองเทยว 4 หอง ขนาด 158 ตารางเมตร 3) เรอนประทบ ขนาด 150 ตารางเมตร 4) ศนยบรการนกทองเทยว ขนาด 162 ตารางเมตร 5) โรงคดแยกขยะ ขนาด 190 ตารางเมตร 6) ปอมยาม/ดานเกบคาธรรมเนยม ขนาด 3.75 ตารางเมตร 7) ศาลาชมวว ขนาด 20 ตารางเมตร และ 8) เสนทางศกษาธรรมชาตอทยานแหงชาตหมเกาะชาง ระยะทางประมาณ 1 กโลเมตร

Page 133: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๗

4.37 ชอโครงการ/กจกรรม การด าเนนงานส ารวจจดท าฐานขอมลสงอ านวยความสะดวกในอทยานแหงชาตสอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

ความเปนมา การส ารวจจดท าฐานขอมลสงอ านวยความสะดวก คอ การน าเขาขอมลสงอ านวยความสะดวก เพอ

จดท าแผนทสงอ านวยความสะดวก โดยใชระบบสารสนเทศ ประกอบดวย ขอมลภาพถายทางอากาศ (OTHOPHOTO) ข อ ม ล ภ าพ ถ า ย ด าว เท ย ม ร าย ล ะ เอ ย ด ส งจ าก ระบ บ เค ร อ ข าย อ น เต อ ร เน ต (http://www.google.com/earth) ระบบก าหนดต าแหนงบนโลก (Global Positioning System, GPS) ไดแก เครอง GPS ในการส ารวจเกบขอมลภาคสนาม และระบบสารสนเทศภมศาสตร (Geographic Information System, GIS) และใชโปรแกรม ARCGIS 9.3 ในการแสดงผล ซงฐานขอมลท ไดสามารถน ามาใชในการตดสนใจในการวางแผนปรบปรงและซอมแซมสงอ านวยความสะดวกและสงกอสรางการวางผง

ผลการด าเนนการ 1. ส ารวจต าแหนงอาคารและสงปลกสรางทกเขตการจดการอทยานแหงชาต ทงด าเนนการส ารวจทงหมด

และส ารวจขอมลเพมเตม ในอทยานแหงชาต 20 แหง ไดแก 1) อทยานแหงชาตน าตกสขด 2) อทยานแหงชาตไทรทอง 3) อทยานแหงชาตน าพอง 4) อทยานแหงชาตภเวยง 5) อทยานแหงชาตภผามาน 6) อทยานแหงชาตภจอง-นายอย 7) อทยานแหงชาตภผาเทบ 8) อทยานแหงชาตภสระดอกบว 9) อทยานแหงชาตเขาพระวหาร 10) อทยานแหงชาตภเกา-ภพานค า 11) อทยานแหงชาตภสอยดาว 12) อทยานแหงชาตแมวงก 13) อทยานแหงชาตคลองลาน 14) อทยานแหงชาตแมปม 15) อทยานแหงชาตดอยผากลอง 16) อทยานแหงชาตเวยงโกศย 17) อทยานแหงชาตขนแจ 18) อทยานแหงชาตล าน ากก 19) อทยานแหงชาตภซาง และ 20) อทยานแหงชาตศรลานนา

2. น าเขาขอมลต าแหนงอาคารและสงปลกสราง เพอจดท าแผนทสงอ านวยความสะดวก โดยใชระบบสารสนเทศ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2557 มระบบฐานขอมลแลวเสรจ ในอทยานแหงชาต จ านวน 9 แหง ไดแก 1) อทยานแหงชาตน าพอง 2) อทยานแหงชาตภเวยง 3) อทยานแหงชาตภผามาน 4) อทยานแหงชาตภเกา-ภพานค า 5) อทยานแหงชาตแมปม 6) อทยานแหงชาตขนแจ 7) อทยานแหงชาตล าน ากก 8) อทยานแหงชาตภซาง และ 9) อทยานแหงชาตศรลานนา

ภาพ แผนทสงอ านวยความสะดวก/ผงบรเวณ

และการเรยกดรายละเอยดของ

สงกอสรางจากระบบฐานขอมล อทยานแหงชาตศรลานนา

Page 134: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๘

4.38 ชอโครงการ/กจกรรม การศกษาพฒนารปแบบการบรหารจดการอทยานแหงชาต : การศกษาพฒนาแบบฟอรมการรายงานผลการบรหารจดการอทยานแหงชาต สอดคลองกบยทธศาสตรของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 2 พฒนาศกยภาพแหลงทองเทยวอทยานแหงชาต

ความเปนมา : กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช มค าสงท 1541/2555 ลงวนท 20 สงหาคม พ.ศ. 2555 และค าสงท 335/2556 ลงวนท 11 กมภาพนธ พ.ศ. 2556 แตงตงคณะท างานเพอศกษาการพฒนาการจดการอทยานแหงชาต เพอด าเนนการใหค าปรกษา แนะน า ก าหนดแนวทางเพอพฒนารปแบบการบรหารจดการอทยานแหงชาตเขาใหญ อทยานแหงชาตเขาสก อทยานแหงชาตแกงกระจาน อทยานแหงชาตดอยอนทนนท อทยานแหงชาตธารโบกขรณ และอทยานแหงชาตหมเกาะอางทอง ใหไดมาตรฐาน เพอเปนอทยานแหงชาตน ารอง และขยายผลไปยงอทยานแหงชาตทวประเทศ ผลการด าเนนการ : การด าเนนการศกษาและพฒนารปแบบการบรหารจดการอทยานแหงชาต จ าเปนจะตองมขอมลพนฐานการบรหารจดอทยานแหงชาตในทกดาน ดงนน ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 จงไดมการศกษา และประชมหารอเพอพจารณาจดท าแบบฟอรมส าหรบใชในการส ารวจขอมลดานการบรหารจดการอทยานแหงชาต เปาหมายในการส ารวจ และไดก าหนดชวงระยะเวลา/ความถในการส ารวจ ยกตวอยางเชน 1. ดานการวจย ก าหนดใหมแบบฟอรม จ านวน 15 แบบ เพอส ารวจ ตดตาม ตรวจสอบสถานภาพของชนดพนธพชและสตว ชนดพนธตางถน ความหลากหลายทางชวภาพ ชนดพนธพชทส าคญ สถานภาพทรพยากรทางทะเล ขอมลงานวจยในพนท การพงพงทรพยากรของชมชนรอบพนท และรองรอยการใชประโยชนทรพยากรในอทยานแหงชาตควบคกบการลาดตระเวน 2. ดานการอนรกษ การอนญาต ก าหนดใหมแบบฟอรม จ านวน 12 แบบ เพอรายงานผลการลาดตระเวนพนท สถานภาพแนวเขตรอบพนทอทยานแหงชาต การตดตามขอมลการกระท าผด การตดตามตรวจสอบคณภาพรานคา การอนญาตใหถายท าภาพยนตร การตดตามขอมลเรอท ไดรบอนญาตประกอบกจการน าเทยว 3. ดานการทองเทยวนนทนาการ ก าหนดใหมแบบฟอรม จ านวน 18 แบบ เพอเกบรวบรวมขอมลตางๆ ไดแก การศกษาคณภาพประสบการณการทองเทยว การตรวจสอบสภาพเสนทางศกษาธรรมชาต สถานภาพบรเวณลานกางเตนท สถานภาพแหลงทองเทยว สถานภาพบานพกนกทองเทยว การเขาถงสงอ านวยความสะดวกของผใชรถเขน การตรวจสอบขดความสามารถในการรองรบของพนท การปฏบตงานกภย การจดโปรแกรมใหความรแกเยาวชนในการส ารวจธรรมชาต โปรแกรมสงแวดลอมส าหรบเยาวชน โปรแกรมอาสาสมครสนบสนนกจกรรมการจดการอทยานแหงชาต การตดตามตรวจสอบกจกรรมด าน าและทองเทยวในอทยานแหงชาตทางทะเล 4. ดานการพฒนาสงอ านวยความสะดวก ก าหนดใหมแบบฟอรม จ านวน 8 รายการ เพอตดตามตรวจสอบปรมาณขยะ การใชลงงานสะอาด การลดมลภาวะ การตดตามตรวจสอบคณภาพน า สถานภาพอาคารสงกอสราง การตรวจสอบกจกรรมทไมเหมาะสมกบเขตการจดการพนท ขอมลทนจอเรอ และรายงานการบ ารงรกษาทนจอดเรอ

Page 135: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๒๙

5. ดานการบรหาร ก าหนดใหมแบบฟอรม จ านวน 4 รายการเพอรวบรวมขอม ลการพฒนาประสทธภาพเจาหนาท การประชมภายในและภายนอกหนวยงาน การมสวนรวมในกจกรรมมวลชนสมพนธ

ภาพ การประชมหารอเพอพจารณาเรองการส ารวจขอมลดานการบรหารจดการอทยานแหงชาต

Page 136: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๐

4.39 ชอโครงการ/กจกรรม มาตรการ “หนงหนวยพทกษ” เพอคมครอง ดแลรกษาอทยานแหงชาต

สอดคลองกบยทธศาสตรกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช : ขอ 1 อนรกษและฟนฟทรพยากรปาไมและสตวปา

แจงส านกบรหารพนทอนรกษท 1 -16 เพอสงการใหอทยานแหงชาตใชมาตรการ “หนงหนวยพทกษ” เปนแนวทางปฏบตส าหรบหนวยพทกษ อทยานแห งชาต และผท เก ยวของให ถอปฏบ ต โดยเครงครด ซงปรากฏผลดงนหลกการ ดแล รกษาอทยานแหงชาตจะตองอนรกษทรพยากรในอทยานแหงชาตใหคงอยมใหถกท าลายตองมการปองกนดแลรกษา โดยมการจดตงหนวยพทกษอทยานแหงชาตอยในจดทลอแหลมตอการบกรกท าลายอยเรยงรายรอบผนปาของอทยานแหงชาต จงเปรยบเสมอนรวหรอก าแพงทขวางกนมใหผหนงผใดเขามาบกรกยดถอครอบครอง กนสราง แผวถางปา เผาปา สรางสงปลกสราง ตดไม แปรรปไม ลาสตว เกบหาของปา รวมถงปลกพชผลอาสน กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ก าหนดใหหนงหนวยพทกษ จะตองดแลรกษาทรพยากรในอทยานแหงชาต ไดประมาณ 35,000 – 50,000 ไร โดยมพระราชบญญตอทยานแหงชาต พ.ศ. 2504 เปนเครองมอและจดสรรเงนงบประมาณไปใหเพอด าเนนการตามมาตรการตอไป

ผลการด า เน น งาน : กรม อทยานแห งช าต ส ต วป า และพ นธ พ ช ม หน งส อ ด วนท ส ด ท ท ส 0910.123/11417 ลงวนท 23 มถนายน 2557

ความเปนมา : ปจจบนปญหาการบกรกท าลายทรพยากรธรรมชาตในเขตอทยานแหงชาตยงคงมความรนแรง โดยปรากฏตามสถต การกระท าผดกฎหมายเกยวกบการปาไมในเขตอทยานแหงชาตยงมปรมาณสง ซงการกระท าผดลวนเกดขนในเขตพนทรบผดชอบของหนวยพทกษอท ยานแห งชาตท ม หน าท ค ม ครอ ง ด แล รกษ าพ นท และทรพยากรธรรมชาตโดยตรง หากเจาหนาทหนวยพทกษอทยานแหงชาตปลอยปละละเลย กระท าการหรอ ไมกระท าการโดยมชอบกจะท าให อทยานแหงชาตนนๆ ไดรบความเสยหาย สงผลตอภาพลกษณของ กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ดงนนจงเปนหนาทหลกของหนวยพทกษอทยานแหงชาตทจะตองปฏบตตามกฎหมาย โดยเครงครดตองรบผดชอบในการดแลรกษาทรพยากรธรรมชาต

Page 137: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๑

รายงานการด าเนนการตามมาตรการ “หนงหนวยพทกษ” ประจ าเดอนกรกฎาคม –สงหาคม พ.ศ. 2557

อทยานแหงชาต ผลการด าเนนการ

อทยานแหงชาตหมเกาะชาง จงหวดตราด

- วนท 5 กรกฎาคม 2557 คณะเจาหนาทหมเกาะชางและเจาหนาทต ารวจตระเวนชายแดน 116 ไดรวมออกตรวจปราบปราม ตาม พระราชบญญตอทยานแหงชาต พ.ศ. 2504 พบการกระท าผดจ านวน 1 ราย

อทยานแหงชาตแหลมสน จงหวดระนอง จงหวดพงงา

- ด าเนนการรอถอน ตามมาตรา22 แหงพระราชบญญตอทยานแหงชาต พ.ศ. 2504 คดอาญาท 127/2555 และ 41/49 ทองทหมท 6 บานแหลมนาว ต าบลนาคา อ าเภอสขส าราญ จงหวดระนอง

อทยานแหงชาตภผายล จงหวดสกลนคร จงหวดนครพนม จงหวดมกดาหาร

- พบการกระท าผด 18 คด ผตองหา 4 คน ไดตรวจยดจบกมสงพนกงานสอบสวนทองทด าเนนคดตามกฎหมายอยางเขมงวด

Page 138: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๒

4.40 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการการประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครอง (Management Effectiveness Tracking Tool: METT)

สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง ไดน ารองด าเนนโครงการการประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครอง (Management Effectiveness Tracking Tool: METT) ในอทยานแหงชาต 8 แหง ทวประเทศ ไดแก อทยานแหงชาตดอยสเทพ-ปย อทยานแหงชาตภหนรองกลา อทยานแหงชาตปาหนงาม อทยานแหงชาตกยบร อทยานแหงชาตแกงกรง และอทยานแหงชาตธารโบกขรณ ซงในปงบประมาณ 2557 ไดด าเนนการเพมอก 4 พนท ไดแก อทยานแหงชาตทงแสลงหลวง อทยานแหงชาตสรนาถ อทยานแหงชาตเขาล าป-หาดทายเหมอง และอทยานแหงชาตเขาแหลมหญา-หมเกาะเสมด เพอประเมนและปรบปรงประสทธภาพในการจดการพนทคมครอง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบรหารจดการทตองการใหมประสทธภาพ นอกจากนจะท าใหทราบวาการบรหารจดการมขอบกพรองหรอไมอยางไร ขอมลจากการประเมนจะใชเปนแนวทางในการปรบปรงการบรหารจดการและจดสรรทรพยากรทใชในการปฏบตงานในพนทนนๆ ภายใตระบบการบรหารพนทคมครองทเปนไปอยางมประสทธภาพ ตลอดจนจะเปนเครองพสจนใหเหนถงแนวทางการบรหารจดการทดอกดวย

เครองมอประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครอง (Management Effectiveness Tracking Tool : METT) เปนเครองมอทถกคดคนโดย TheWorld Bank และ WWFและไดมการน าเครองมอชนดนไปใชแลวไมนอยกวา ๘๕ ประเทศทวโลก การใชเครองมอประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครองไดถกพฒนามาอยางตอเนอง โดยมการปรบปรงใหเหมาะสมกบแตละประเทศ แตกยงอยในกรอบของ IUCN และ WCPA เปนหลก

ผลการด าเนนงาน : ส าหรบเครองมอประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครอง ทโครงการเรงเสรม ความยงยนของระบบการจดการพนทคมครองน ามาปรบใชน เปนชดเครองมอทไดรบการพฒนามาจากกองทนส งแวดลอมโลก (GEF) ประกอบด วยชดค าถาม ๓ สวน ไดแก สวนท ๑ ขอมลพนฐานทวไปของพนทคมครอง เชน ขนาด ทตง วตถประสงคของการจดตงพนทคมครอง อตราก าลงเจาหนาท งบประมาณ และอนๆ สวนท ๒ การประเมนภยคกคาม และสวนท ๓ การประเมนการบรหารจดการโดยผลคะแนนจากการประเมนจะแสดงถงระดบของภยคกคามวามมากนอยเพยงใดและการบรหารจดการเปนไปตามเปาหมายทก าหนดไวหรอไม เปาประสงคหลกของโครงการ คอ เมอสนสดโครงการคะแนนประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครองจะตองเพมขน ๒๐ เปอรเซนตส าหรบประโยชนของเครองมอประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครอง มดงน

๑. ใชตดตามประสทธภาพของการท างานตามแผนการจดการในพนท ๒. ท าใหผปฏบตงานทราบถงปญหาและน าไปปรบปรงแกไข ๓. สะดวกรวดเรวในการเกบขอมล ๔. ใชงาย แมวาจะไมใชผเชยวชาญกสามารถด าเนนการได ๕. รปแบบเปนแบบสากลสามารถใชไดกบพนทคมครองทกแหงทวโลก

เครองมอประเมนประสทธภาพการจดการพนทคมครองนเปนชดค าถามทถกออกแบบมาใหใชในระดบพนท ดงนนวธการน าเครองมอไปใชใหเหมาะสม ผทจะตอบค าถามควรจะตองเปนผเกยวของกบ

Page 139: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๓

พนทคมครองนนๆโดยตรง ไมวาจะเปนหวหนาพนทคมครอง พนกงานเจาหนาท ลกจางระดบปฏบตการ คณะกรรมการทปรกษาพนทคมครอง หรอเปนผทมสวนไดเสยในพนทคมครอง เชน ผน าชมชน ผน าศาสนา ปราชญทองถน ผประกอบการ องคกรภาคเอกชนในพนท หนวยงานราชการทตงอยใกลเคยงอนๆ และควรจะมผเขารวมใหขอมลจากทกภาคสวนเพอความถกตองของขอมล

วธการน าไปใชสามารถจดได ๒ รปแบบ คอ จดการประชมโดยใหผเขาประชมรวมกนเลอกคะแนนในแตละขอท ถกตองท ส ด เพยงขอเดยว หรอ ใหผเขารวมประชมทกคนใหคะแนนของแตละคนแลวน าคะแนนทไดมานบ คะแนนทถกเลอกในค าตอบทมผเลอกมากทสดเปนค าตอบในขอนนๆ หากมขอใดมคะแนนเสยงเทากนหรอใกลเคยงกน ใหน ามาอภปรายในทประชมอกครงหนง

การวเคราะหขอมล คณะท างานโครงการท าการวเคราะหภยคกคาม โดยก าหนดระดบความรนแรงแบงเปน ๔ ระดบ ไดแก ไมม (๐) นอย (๑) ปานกลาง (๒) และ สง (๓) ซงระดบของความรนแรงจะท าใหทราบไดวามภยคกคามอะไรบางทมผลกระทบกบพนท ทจ าเปนจะตองไดรบการปรบปรงแกไข และสวนใดด าเนนการไดดอยแลว โครงการจะใหความส าคญกบคะแนนภยคกคามระดบ ปานกลาง (๒) และ สง (๓) หวขอของคะแนนในระดบดงกลาวจะน ามาพจารนาเพอหาทางแกไขตอไป

ส าหรบการวเคราะหผลดานการบรหารจดการ มระดบการใหคะแนนแบงเปน ๔ ระดบ ไดแก ไมมความกาวหนา (๐) ตองไดรบการปรบปรง (๑) ด (๒) และ ดมาก (๓) คณะท างานโครงการจะน าหวขอทไดคะแนนนอย ไดแก ศนยคะแนน และ หนงคะแนน มาพจารนาเพอหาทางปรบปรงแกไขใหสอคลองกบแผนการด าเนนงานของโครงการและเพอเปนแนวทางของการบรหารจดการในพนทคมครองอยางยงยนตอไป

Page 140: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๔

4.41 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการศกษาพชตางถนรกรานในอทยานแหงชาต พชตางถนรกราน (invasive aline plants) ถอเปนภยคกคามตอความหลากหลายทาง

ชวภาพและระบบนเวศทรายแรงและไดมการแพรระบาดเขาสพนทปาอนรกษในเขตอทยานแหงชาตมาเปนเวลานานแลวทงโดยตงใจและไมตงใจหรอเขามาโดยธรรมชาตหรอสตวปาในอทยานแหงชาตเองจนท าใหเกดปญหาตางๆในพนทขนเนองจากความสามารถในการปรบตวเขากบสภาวะแวดลอมตางๆ ไดด สงผลใหมการกระจายพนธเปนไปอยางรวดเรว บางชนดมพฤตกรรมหรอการด ารงชวตทคกคามสงมชวตอนๆ สงผลกระทบตอระบบนเวศของทองถนเดม บางครงอาจถงขนท าใหชนดพนธในทองถนเดมสญพนธได ซงปจจบนพชตางถนรกรานถอเปนภยคกคามตอความหลากหลายทางชวภาพทรายแรงทสดเปนอนดบท2 รองจากการท าลายแหลงทอยอาศย (habitat destruction)ดงนน มาตรา 8 (h) ของอนสญญาวาดวยความหลากหลายทางชวภาพ (Convention on Biodiversity) จงก าหนดใหภาค ด าเนนการปองกนการน าเขา การควบคม และการก าจดชนดพนธทคกคามระบบนเวศ แหลงทอยอาศย หรอชนดพนธทองถนเหลาน

สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง จงไดด าเนนโครงการศกษาพชตางถน รกรายในอทยานแหงชาตกยบร และอทยานแหงชาตตาดหมอกและในป พ.ศ. 2557 ด าเนนการเพมอก 5 พนท ไดแก อทยานแหงชาตดอยอนทนนทอทยานแหงชาตเขาพนมเบญจาอทยานแหงชาตเขาใหญอทยานแหงชาตเขาสามรอยยอดเพอส ารวจศกษาสถานการณของพชตางถนดงกลาวใหทราบถงสถานการณของพชตางถนส าหรบใชเปนขอมลส าหรบวางแผนการจดการพนทปา ใหสามารถควบคมชนดพนธและพนทการระบาดของพชตางถนไดอยางทนสถานการณ ซงจะเปนแนวทางหนงในการคมครองและรกษาพนธพชปาและระบบนเวศปาไมของประเทศไทย ใหมความยงยนตลอดไป

การด าเนนการดงกลาว มวธการ ดงน 1. การวางแปลงเพอส ารวจเกบขอมลพชตางถนรกรานใชวธการวางแปลงตวอยางแบบเปนระบบ ดงน

1.1 บรเวณแนวถนน/เสนทางใชวธการเดนส ารวจดวยสายตา ไมไดวางแปลงตวอยาง โดยเดนส ารวจทกระยะ 500 เมตร ตามความยาวของถนนตลอดระยะทาง 19 กโลเมตร (19,000 เมตร)

1.2 บรเวณสถานทกางเตนท ใชวธวางแปลงตวอยางรปสเหลยมขนาด 2 X 2 เมตรเทากบ 4 ตารางเมตร ในแนวหนากระดาน ระยะหางระหวางแปลงตวอยาง 10 เมตร ในแตละ Line และระยะหางของแตละLine หางกน 30 เมตร

1.3 บรเวณพนททวไปทก าหนดการใชประโยชนตามกจกรรมตางๆ ของอทยานฯ เชน บรเวณทท าการอทยานฯ ศนยบรการนกทองเทยว บานพก และแหลงทองเทยวและนนทนาการ ใชวธการเดนส ารวจดวยสายตา โดยรอบทวบรเวณ

Page 141: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๕

2. การประเมนสถานการณความรนแรงของพชตางถนรกรานในพนทรวบรวมและวเคราะหขอมลทไดจากการศกษา แลวท าการประเมนสถานการณความรนแรงของพชตางถนรกรานในพนท โดยใชคาความถในการพบ และการปกคลมพนทของพชตางถนแตละชนด เปนตวชวด

และไดมการศกษาแนวทางทเหมาะสมในการก าจดพชตางถน โดยวางแปลงตวอยางทดลองในพนทแปลงพชอาหารสตวและในปารนสอง ท าการวางแปลงทดลองพนทละ 3 แปลง แบงเปน

แปลงท 1 ไมไถ+ไมท าอะไร แปลงท 2 ไมไถ+ถอนพชตางถนออก แปลงท 3 ไมไถ+ใชเครองตดหญา

ผลการด าเนนงาน : ผลการศกษาพบวาในแปลงทดลอง ไมไถ+ถอนพชตางถนออก มเปอรเซนตการกลบมาปกคลมของพชตางถนนอยทสดทงในพนทแปลงหญาอาหารสตวและปารนสอง

ภาพการวางแปลงเกบขอมลพชตางถน

Page 142: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๖

4.41 ชอโครงการ/กจกรรม โครงการส ารวจและตดตามเตาทะเลเพอการจดการอยางยงยน

เตาทะเลเปนสตวทมการเดนทางไปแหลงอาศยหรอแหลงอาหารทยาวไกลมาก ในแหลงอาศยหรอแหลงอาหารแตละแหงจะมประชากรเตาทะเลหลายกลมอาศยอยดวยกน เมอถงฤดวางไขเตาทะเลตางๆ จะเดนทางไปยงแหลงผสมพนธ ซงจะมแหลงทแนนอนของเตาทะเลแตละกลม เตาตวผเมอผสมพนธเสรจแลวจะเดนทางกลบสแหลงอาหารทนท ในขณะทเตาตวเมยจะเดนทางไปสแหลงวางไข ซงเชอกนวาเปนแหลงเดมทเตาก าเนด จากขอมลจ านวนเตาหญาทขนวางไขเฉพาะแนวชายฝงตะวนตกของ จงหวดพงงา และจงหวดภเกต โดยมแหลงวางไขเตาทะเลทส าคญๆแบง ได 3 แหง คอ หมเกาะพระทอง อ าเภอคระบร จงหวดพงงา หาดทายเหมอง จงหวดพงงา และหาดไมขาว จงหวดภเกต สภาพแหลงวางไขแบงแยกเปนหลายหาด การรวบรวมขอมลจงไมสมบรณ โดยเฉพาะเตามะเฟอง ไมมการบนทกจ านวนทแนนอน ขอมลทม มเฉพาะเตาหญา จะเหนวาเตาหญามอตราการลดลงทสงมากในระยะเวลาป 2528 -2538 (360 หลมในป 2528 เหลอ 36 หลม ในป 2538) จะเหนวาจ านวนเตาหญาทวางไขในนานน าไทยเหลออยนอยมาก อยในขนวกฤตทจะสญพนธอยางยง ดงนน การศกษาประชากรเตาทะเลทอาจมการใชชาดหาดเพอผสมพนธและวางไขในพนทศกษารวมกน จะเกดขอมลทสนบสนนใหมการพฒนาการอนรกษเตาทะเลอยางเปนรปธรรม สถาบนนวตกรรมอทยานแหงชาตและพนทคมครอง จงไดด าเนนการโครงการส ารวจและตดตามเตาทะเลเพอการจดการอยางยงยน ในพนทอทยานแหงชาตสรนาถ จงหวดภเกต อทยานแหงชาตเขาล าป - หาดทายเหมอง และพนทคมครองทอยระหวางอทยานแหงชาต 3 แหง เพอศกษาประชากรเตาทะเลทอาจมการใชชายหาดเพอผสมพนธและวางไขในพนทศกษารวมกน จะเกดขอมลท สนบสนนใหมการพฒนาการอนรกษเตาทะเลอยางเปนรปธรรม การด าเนนการดงกลาว มวธดงน

1. รวบรวมขอมลของเตาทะเล โดยรวบรวมขอมลทางดานปฐมภมและทตยภมของเตาทะเล การส ารวจแหลงวางไขในสถานการณปจจบน และรปแบบ วธการจดการเตาทะเล ปญหาอปสรรคการควบคม เพอหาแนวทางการจดการเตาทะเลในฝงอนดามนใหมความยงยนมากทสด

2. ผเชยวชาญ ท าการวเคราะหพฤตกรรมเตาทะเลในพนททงจากแหลงวางไข แหลงหากนและแหลงทอยอาศย เพอวเคราะหพนทแหลงวางไขและเสนทางหากนของเตาทะเล

3.การเตรยมเครองมออปกรณส าหรบการจ าแนกเตาทะเล ไดแก แผนท กลองสองทางไกล กลองถายรป อปกรณด าน า สมดบนทก เชอก เครองตดสญญาณดาวเทยมบนตวเตาทะเล การเชาสญญาณดาวเทยม เครองอานไมโครชฟ

4. การจดหาอปกรณและอบรมเทคนคสญญาณดาวเทยมบนตวเตาทะเล โดยการใหความรแกเจาหนาททดลองใชอปกรณในการตดตง

5. การตดไมโครชฟและเกบตวอยางเนอเยอสงหองปฏบตการ จ าเปนตองมการตดเลขหมายประจ าตว โดยการตดไมโครชฟและการจดซอเครองสแกนอานคาไมโครชฟ เพอใชในการจ าแนกเตาทะเลและอาจเกบตวอยางเนอเยอเพอจะไดจดฐานขอมลอตลกษณในระดบยนส พรอมจดท ารายงานวชาการ

6. กระบวนการความรวมมอของเครอขายชมชนอนรกษเตาทะเล ทตองการเหนขนตอนของการท างานใหเกดเปนรปธรรมอยางจรงจง น าไปสการทองเทยวเชงนเวศและการวางแผนอนรกษเตาทะเลเพอการจดการอยางยงยน โดยจดท ารายละเอยดของแนวทางการจดการเตาทะเลในภาพรวม พรอมสรางแผนการจดการอนรกษเตาทะเลฝงอนดามน เพอใหหนวยงานทเกยวของสามารถน าไปใชเปนแนวทางส าหรบการจดการเตาทะเลไดตอไป รวมถงถายทอดขอมล องคความรส หนวยงานราชการ องคการปกครองสวนทองถน สถานศกษา ตลอดจนประชาชนผสนใจเพอสรางความรวมมอในการอนรกษเตาทะเลอยางตอเนอง

Page 143: Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

๑๓๗

ผลการด าเนนงาน : จากการส ารวจพบวาในพนทอทยานแหงชาตเขาล าป -หาดทายเหมองและอทยานแหงชาตสรนาถ โดยการเดนส ารวจชายหาดรวมกบเจาหนาทอทยานแหงชาตและเครอขายกลมอนรกษเตาทะเล พบเหนการขนวางไขของเตาทะเลจ านวน 3 รง จ านวนไขเตาทะเลทงหมด 281 ฟอง โดยอทยานแหงชาตเขาล าป-หาดทายเหมอง พบรองรอยการขนวางไขของเตามะเฟอง จ านวน 2 รง แตไมพบเหนตวแมเตาทะเล รวมจ านวนไขทงหมด 175 ฟอง เปนไขลมทไมไดรบการผสมกบน าเชอ จ านวน 92 ฟอง จากการด าเนนการยายรงเตาทะเลมาเพาะฟกและการดแลของเจาหนาทอทยานฯ พบวา ไขเตาทะเลทง 2 รง ลกเตาทะเลสามารถฟกเปนตวไดทงหมด และอทยานแหงชาตสรนาถ จากการส ารวจพบรองรอยการขนวางไข ของเตามะเฟอง จ านวน 1 รง ไมพบเหนตวแมเตาเชนกน ซงไดด าเนนการลอมพนทหลมรงไขเตาทะเลและปลอยใหไขเตาฟกตวตามธรรมชาต เนองจากต าแหนงของรงอยในทปลอดภยจากภยคกคามตางๆ