of 143 /143
รายงานประจาปี 2557 (Annual Report 2014) สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ าป 2557 (Annual Report 2014) ส าน กอ ทยานแห งชาต

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Annual Reportpark.dnp.go.th/file/Annual Report/Annual Report 2557.pdfรายงานประจ...

 • รายงานประจ าปี 2557 (Annual Report 2014)

  ส านักอุทยานแห่งชาติ

  กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ืช

  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 • ค ำน ำ

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ จัดท ารายงานประจ าปี 2557 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยก าหนดองค์ประกอบการรายงานเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

  ส่วนที่ 3 : รายงานการบริหารงบประมาณ ส่วนที่ 4 : ผลงานส าคัญอ่ืนๆ

  ส านักอุทยานแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือจัดท ารายงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก าหนด โดยคาดหวังว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืช บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานประจ าปี 2557 เพ่ือเสนอต่อสาธารณะชนต่อไป

  ส านักอุทยานแห่งชาติ 10 ตุลาคม 2557

 • สารบัญ หน้า

  ท าเนียบผู้บริหารส านักอุทยานแห่งชาติ 1 โครงสร้างส านักอุทยานแห่งชาติ 2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 1.1.1 อ ำนำจหน้ำที่ พื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงำนในสังกัด 4 1.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ หรือนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนัก/กอง/กลุ่ม 20 1.1.3 ตำรำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของ ส ำนัก/กอง แยกประเภทต ำแหน่งและ ระดับ/ชั้น 21 1.2 ผังความเชื่อมโยง 1.2.1 ผังควำมเชื่อมโยง ตั้งแต่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง ถึงกิจกรรมของ 24 กอง/ส ำนัก ที่รับแผนมำ 1.2.2 ผังควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4ปี 25 (พ.ศ. 2557-2561) ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 1.3 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ในภาพรวม 26

  ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 28 ส านัก/กอง/กลุ่ม 2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของ 30

  ส านัก/กอง 2.2.1 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ 30

  2.2.2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 40

  ส่วนที่ 3 รายงานการบริหารงบประมาณ 3.1 รายงาน แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 52 3.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 54 3.3 การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และการใช้จ่ายงบประมาณ 64

  ส่วนที่ 4 ผลงานส าคัญ 4.1 การประกาศวนอุทยาน 67 4.2 โครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ) 68 4.3 การอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 69 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protected Area Committee : PAC) 70 4.5 กิจกรรมการก าจัดขยะและบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 71

 • หน้า

  4.6 ด าเนินจัดท าโครงการนกัเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจ าปี 72 งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.7 ด าเนินจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์งานอุทยานแห่งชาติ ประจ าปี 73 งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.8 ด าเนินการรวบรวมรายงานสรุปผลการด าเนินงานของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 75 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 4.9 การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 79 4.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างย่ังยืน 82 4.11 การศึกษาดูงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของคณะเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 83 4.12 สื่อสิ่งพิมพ์ 85 4.13 ปรับปรุงระบบสื่อความหมายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 87 4.14 ส ารวจและออกแบบระบบสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 88 4.15 52 ปี อุทยานแห่งชาติ สู่มรดกโลก 89 4.16 จัดท า Landmark เสาเฉลียง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (จ าลอง) 90 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 4.17 จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 91 4.18 โครงการท่องเที่ยวทุกวัย สุขใจ ในอุทยานแห่งชาติ 92 4.19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 93 4.20 การจัดท าฐานข้อมูลอุทยานแห่งชาติ 95 4.21 การบริการการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติ 98 4.22 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น (Application) 101 4.23 หนังสืออิเลคทรอนิกส์และตัวอย่างการรายงานด้านการค้นหาและกู้ภัย 102 4.24 ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ เข้ารับการฝึกอบรม 103 โครงการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกล จ านวน 2 รุ่น ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 4.25 ออกติดตาม ก ากับงาน ให้ค าแนะน าแก่ศูนย์ประสานงานกู้ภัย 104 อุทยานแห่งชาติที่ 1 – 5 และติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดท าแผน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตือนภัย และการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ กับชุดกู้ภัยประจ าอุทยานแห่งชาติ 4.26 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรม และ 105 การปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

  4.27 การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 - 5 ประจ าปี 106 งบประมาณ พ.ศ. 2557 4.28 พัฒนาระบบจองทีพ่ักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ 110 ทางอินเทอร์เน็ต 4.29 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล 112

  4.30 โครงการแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 117 4.31 โครงการศึกษาความเต็มใจจะจ่ายในอุทยานแห่งชาติ 119

 • หน้า

  4.32 โครงการการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่มรดกโลก 121 ดงพญาเย็น-เขาใหญต่ามมาตรฐาน UNESCO

  4.33 โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พืชหายาก พืชถิ่นเดียว 123 และการจัดการพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย 4.34 โครงการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่า 124

  และสัตว์ป่า ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 4.35 โครงการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 125 ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา

  4.36 การด าเนนิงานส ารวจจัดท าผังบริเวณและออกแบบสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ 126 อุทยานแห่งชาติ

  4.37 การด าเนนิงานส ารวจจัดท าฐานข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ 127 4.38 การศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ : การศึกษาพัฒนา 128

  แบบฟอร์มการรายงานผลการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 4.39 มาตรการ “หนึ่งหน่วยพิทักษ์” เพื่อคุ้มครอง ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ 130

  4.40 โครงการการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง 132 (Management Effectiveness Tracking Tool: METT)

  4.41 โครงการศึกษาพืชต่างถิ่นรุกรานในอุทยานแห่งชาติ 134 4.41 โครงการส ารวจและติดตามเต่าทะเลเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน 136

 • 1 ท ำเนียบผู้บริหำรของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ ในปีงบประมำณ 2557

  นายสมัคร ดอนนาป ีผู้อ านวยการส านกัอุทยานแห่งชาต ิ

  นายนิรันดร์ กมลาพร นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ ์ นายชยัยุทธ คุณชมภ ู ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ผู้อ านวยการสว่นแผนงานอุทยานแห่งชาติ ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร นายอรรถสิทธ ์ ด่านชธูรรม นายทรงธรรม สุขสวา่ง นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน ผู้อ านวยการสว่นจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาต ิ ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ ผู้อ านวยการส่วนนันทนาการและสือ่ความหมาย และพืน้ที่คุ้มครอง

  ผู้อ านวยการโครงการ CATSPA และ

  ผู้อ านวยการส่วนจัดการพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาติ กลุ่มปา่ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นายอนุพันธ ์ ภู่พุกก์ นายเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข ผู้อ านวยการสว่นจัดการการท่องเท่ียว ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

 • 2 ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ

  ส่วนอ ำนวยกำร - ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายบริหารบุคคล - ฝ่ายการเงินและบัญช ี- ฝ่ายพัสด ุ

  ส่วนแผนงำนอทุยำนแห่งชำต ิ- ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายเงินรายได้ - ฝ่ายประสานงานภาคราชการ

  ส่วนจัดกำรทรัพยำกรในอุทยำนแห่งชำต ิ- ฝ่ายบริหารทั่วไป - ฝ่ายอนุญาตการใช้ประโยชน์ - ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

  ส่วนอนุรักษท์รัพยำกร - ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายอนรุักษ์ทรัพยากร - ฝ่ายป้องกนัและคด ี

  ส่วนพัฒนำอทุยำนแห่งชำต ิ- ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายส ารวจและวางแผนพัฒนา - ฝ่ายบ ารุงรกัษา - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจดัการ อทุยานแห่งชาต ิ

  ส่วนนนัทนำกำรและสื่อควำมหมำย - ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายสื่อความหมาย - ฝ่ายองค์ความรู ้

  ส่วนจดักำรกำรท่องเที่ยว - ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว - ฝ่ายบริการที่พกั - ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอทุยานแห่งชาต ิ- ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอทุยานแห่งชาต ิ ที่ 1 (ภาคตะวันออก) - ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอทุยานแห่งชาต ิ ที่ 2 (ภาคตะวันตก) - ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอทุยานแห่งชาต ิ ที่ 3 (ภาคใต้) - ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาต ิ ที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอทุยานแห่งชาต ิ ที่ 5 (ภาคเหนือ)

  สถำบันนวตักรรมอุทยำนแห่งชำต ิและพื้นทีคุ่้มครอง - ฝ่ายอ านวยการนวัตกรรม - ฝ่ายนวัตกรรมยุทธศาสตร์อุทยานแห่งชาติ และพืน้ที่คุม้ครอง - ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศอุทยานแห่งชาติ และพืน้ที่คุม้ครอง - ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยาน แห่งชาตแิละพื้นที่คุ้มครอง - ฝ่ายนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที ่ คุ้มครองตามอนุสญัญา - ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางบก จังหวัดเพชรบุร ี- ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี- ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางบก จังหวัดนครราชสมีา - ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางบก จังหวัดพิษณุโลก - ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางบก จังหวัดเชียงใหม ่- ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางทะเล จังหวดัชุมพร - ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางทะเล จังหวดัตรัง - ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ที ่ คุ้มครองทางทะเล จังหวดัภูเก็ต

  โครงกำรเร่งเสริมควำมยั่งยืนของระบบกำรจดักำรพื้นทีคุ่้มครอง (CATSPA) - ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายติดตามประเมนิผล - ฝ่ายวิชาการ

  ส ำนกังำนมรดกโลกทำงธรรมชำต ิ- ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ฝ่ายแผนงานพื้นที่มรดกโลกทาง ธรรมชาตกิลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ - ฝ่ายวิชาการพื้นที่มรดกโลกทาง ธรรมชาตกิลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ - ฝ่ายส่งเสรมิและประชาสัมพนัธ์พืน้ที ่ มรดกโลกทางธรรมชาติกลุม่ป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ ่- ฝ่ายอนรุักษ์และประสานงานภาคสนาม พื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาติกลุม่ป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ ่

  โครงสร้ำงส ำนักอุทยำนแห่งชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

 • ส่วนที่ 1

 • 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 1.1.1 อ านาจหน้าที่ พ้ืนที่รับผิดชอบ และหน่วยงานในสังกัด อ านาจหน้าที่

  1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ และมำตรกำร และกำรปฏิบัติเพ่ือกำรคุ้มครองและดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติ 2. ประกำศจัดตั้งพ้ืนที่ ขยำยและเพิกถอนพื้นที่ท่ีก ำหนดหห้เปนนอุทยำนแห่งชำติ 3. ศึกษำและวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนและก ำกับติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ หนพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำนหห้เปนนไปตำมหลักกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติและมำตรกำรหนกำรจัดตั้งพื้นที่นั้น 4. ศึกษำและวิเครำะห์ควำมเปนนไปได้ วำงแผนและออกแบบ พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรจัดกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว 5 . ศึกษำ วิ เครำะห์ เพ่ื อก ำหนดกิจกรรมด้ ำนกำรท่ องเที่ ยวและนันทนำกำร จัดท ำระบบ สื่อควำมหมำยและพัฒนำกำรหห้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรหห้บริกำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับอุทยำนแห่งชำติ และกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชน 6. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน 7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้มอบหมำย

  พ้ืนที่รับผิดชอบ (ที่ต้ังส านักงาน) ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ อำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ

  หน่วยงานในสังกัด เพ่ือหห้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคล่องตัวและมีกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเปนนไปตำมภำรกิจของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จึงก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยหนส ำนักอุทยำนแห่งชำติและมอบหมำยหห้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร ดังนี้

  1. ห้องผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 กลั่นกรอง ตรวจสอบ วิเครำะห์หนังสือ เพื่อสรุปควำมเห็นเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักอุทยำน

  แห่งชำติ 1.2 จัดระเบียบวำระงำนและจัดตำรำงกำรนัดหมำยของผู้อ ำนวยกำรส ำนักอุทยำนแห่งชำติ 1.3 ประสำนงำนและจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมของผู้อ ำนวยกำรส ำนักอุทยำนแห่งชำติ 1.4 ประสำนงำนและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนหนสังกัดส ำนักอุทยำนแห่งชำติ และ

  หน่วยงำนภำยนอกที่ตั้งอยู่หนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 1.5 ควบคุม ดูแลกำรหช้ห้องประชุมของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ 1.6 ปฏิบัติงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

  อุทยำนแห่งชำติ 1.7 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุ และควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ ที่หช้ประจ ำ ห้องผู้อ ำนวยกำร

  ส ำนักอุทยำนแห่งชำติ

 • 2. ส่วนอ านวยการ แบ่งงำนรับผิดชอบเปนน 4 ฝ่ำย ดังนี้ 2.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้

  - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเอกสำรต่ำงๆ หห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ หนสังกัด ตรวจสอบกำรลำและกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร หห้เปนนไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมค่ำโทรศัพท์ทำงไกล และค่ำสำธำรณูปโภคของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ

  2.2 ฝ่ำยบริหำรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - เก็บรวบรวมลงทะเบียนข้อมูล ทะเบียนประวัติของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งโยกย้ำย กำรช่วยปฏิบัติรำชกำร กำรส่งตัว กำรมำรำยงำนตัว กำรขอปรับและเลื่อนระดับของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำหนสังกัด - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรขอบ ำเหน็จบ ำนำญ และกำรขอรับเงินช่วยเหลือหนกรณีต่ำงๆ หห้แก่ เจ้ำหน้ำที่ - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรไปศึกษำต่อ อบรม และดูงำนหนประเทศ - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำไปต่ำงประเทศ ลำอุปสมบท กำรลำออก และกำรขอระงับกำรจ่ำยเงินเดือน - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร - กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับพนักงำนรำชกำร - กำรขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว จำกเงินงบประมำณ (เงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติ) 2.3 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ตรวจสอบและควบคุม กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและนอกงบประมำณ (เงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติ) หห้เปนนไปตำมระเบียบและกฎหมำย - ตรวจสอบควบคุมหบส ำคัญ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติ) - เก็บรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับกำรเงิน ร่ำงโต้ตอบหนังสือและตอบข้อซักถำม ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี - รำยงำนผลและควำมก้ำวหน้ำหนกำรปฏิบัติงำนและกำรหช้จ่ำยงบประมำณของส่วนอ ำนวยกำร

  2.4 ฝ่ำยพัสดุ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ - จัดท ำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ - ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์ของหน่วยงำนหห้อยู่หนสภำพพร้อมที่จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ - ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และส่วนประกอบของอำคำรของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ หห้อยู่หนสภำพดี

 • - ควบคุมกำรหช้รถยนต์ส่วนกลำง และกำรหช้น้ ำมันเชื้อเพลิงหห้เปนนไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บ ำรุงรักษำยำนพำหนะหห้อยู่หนสภำพดี พร้อมหช้งำน - กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงเหมำ

  3. ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ แบ่งงำนรับผิดชอบเปนน 4 ฝ่ำย ดังนี้ 3.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเอกสำรต่ำงๆหห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่หนสังกัดตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่หนสังกัด หห้เปนนไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบหบส ำคัญต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่หนสังกัด - จัดหำพัสดุ ควบคุมและดูแล ครุภัณฑ์หห้อยู่หนสภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ โดยหห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกำรประสำนขอหช้ยำนพำหนะเพ่ือเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หนสังกัด - ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินบุคลำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส่วนแผนงำนอุทยำนแห่งชำติ - จัดเตรียมกำรประชุมหนควำมรับผิดชอบของส่วนแผนงำนอุทยำนแห่งชำติ

  3.2 ฝ่ำยแผนและงบประมำณ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ทบทวน นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต เพื่อก ำหนดกรอบหนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน - ตรวจสอบ วิเครำะห์ แผนงำน/โครงกำร ของหน่วยงำนหห้สอดคล้องกับภำรกิจและนโยบำยที่ก ำหนด - วิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนจำกกำรหช้จ่ำยงบประมำณ - รวบรวมข้อมูลและจัดท ำ ค ำของบประมำณประจ ำปี - จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรหช้จ่ำยเงินงบประมำณหห้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง - ปรับแผนปฏิบัติงำน แผนกำรหช้จ่ำยเงิน และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ - ควบคุมกำรหช้จ่ำยงบประมำณส่วนกลำงส ำนักอุทยำนแห่งชำติ - ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนและเร่งรัดกำรหช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนตำมแผนงำนซึ่งได้จัดสรรงบประมำณหห้ไปด ำเนินกำร - จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรหช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี

  3.3 ฝ่ำยเงินรำยได้ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - รวบรวม ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำรที่ขอหช้เงินรำยได้เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรหช้จ่ำยเงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติ - จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรหช้จ่ำยเงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติและขออนุมัติกำรหช้จ่ำยเงินรำยได้ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรหช้จ่ำยเงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติ พร้อมแจ้งแผนกำรหช้จ่ำยเงินรำยได้หห้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและปฏิบัติ - รับช ำระค่ำบริกำรและตรวจสอบกำรช ำระเงินของผู้รับบริกำร หห้เปนนไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร - ตรวจสอบและสรุปรำยงำนกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้ ของหน่วยงำนอุทยำนแห่งชำติ

 • - ตรวจสอบ รวบรวมเงินรำยรับที่ส่วนกลำงฝำกคลังทุกสิ้นเดือน - รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ที่ได้รับกำรอนุมัติ หช้จ่ำยเงินรำยได้ - ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรจัดเก็บ และกำรหช้จ่ำยเงินรำยได้เพ่ือบ ำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติของอุทยำนแห่งชำติทุกแห่ง

  3.4 ฝ่ำยประสำนงำนภำครำชกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ประสำนงำนและรวบรวมผลกำรตรวจรำชกำรงำนอุทยำนแห่งชำติของผู้ตรวจรำชกำรต่ำงๆ - ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยหนและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยหน รวมถึงจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยหนของส่วนแผนงำนอุทยำนแห่งชำติและของสำนักอุทยำนแห่งชำติ - ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง/กลุ่มและตำมที่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช มอบหมำย - ประสำนงำนเพื่อด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของ รมว.ทส - จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักอุทยำนแห่งชำติ - ด ำเนินกำรก ำกับดูแลลักษณะส ำคัญขององค์กำร - จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และของส ำนักอุทยำนแห่งชำติตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เพ่ือเผยแพร่ทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรส ำนักอุทยำนแห่งชำติ - ประสำนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมที่กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช มอบหมำย

  4. ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ แบง่งำนรับผิดชอบเปนน 3 ฝ่ำย ดังนี้ 4.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับเอกสำรต่ำงๆ หห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่หนสังกัดตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรหนสังกัดหห้เปนนไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดท ำค ำของบประมำณ ก ำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคัญต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องส่วนจัดกำรทรัพยำกรหนอุทยำนแห่งชำติ - จัดหำพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์หห้อยู่หนสภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ โดยหห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกำรประสำนขอหช้พำหนะเพ่ือเดินทำงไปรำชกำรของขำ้รำชกำรและพนักงำนหนสังกัด - ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลบุคลำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส่วนจัดกำรทรัพยำกรหนอุทยำนแห่งชำติ 4.2 ฝ่ำยอนุญำตกำรหช้ประโยชน์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ตรวจสอบ ควบคุม และพิจำรณำกำรหช้ประโยชน์และอนุญำตหนกำรด ำเนินกิจกำรหดๆ เพ่ือหำผลประโยชน์หนอุทยำนแห่งชำติ และกิจกรรมหนวนอุทยำน - ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรอนุญำตหห้เข้ำไปด ำเนินกิจกำรหดๆ เพื่อหำประโยชน์ หนอุทยำนแห่งชำติ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเข้ำไปหนเขตอุทยำนแห่งชำติรวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำร เพ่ือประโยชน์หน

 • กำรคุ้มครอง ดูแล รักษำอุทยำนแห่งชำติ หรือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกหนกำรทัศนำจรหรือกำรพักอำศัย หรือเพ่ืออ ำนวยควำมปลอดภัย หรือหห้ควำมรู้แก่ประชำชน - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ทรัพยำกรป่ำไม้ และทรัพยำกรอ่ืนหนอุทยำนแห่งชำติ

  4.3 ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรมีส่วนร่วม เพ่ือกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติอย่ำงยั่งยืน - ด ำเนินกำรตำมแผนงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรมีส่วนร่วม ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล - ศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติแบบมีส่วนร่วมหห้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง - สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำระดับพื้นที่เพ่ือหห้อุทยำนแห่งชำติสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล - รวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือน ำไปประยุกต์หช้หนกำรพัฒนำกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติร่วมกับชุมชนหนพ้ืนที่ - พัฒนำศักยภำพชุมชน และกฎกติกำของชุมชนเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติสู่ควำมยั่งยืน - ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรระหว่ำงประเทศตลอดจนทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรอนุรักษ์ และกำรจัดกำรทรัพยำกรหนอุทยำนแห่งชำติหห้เกิดควำมยั่งยืน - สร้ำงเครือข่ำยและพันธมิตร ตลอดจนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งกับชุมชนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยหต้แนวคิดกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม - จัดท ำฐำนข้อมูล จัดกำรควำมรู้ เพ่ือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมหน กำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติ - ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติอย่ำงมีส่วนร่วมหห้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและทุกภำคส่วน - พัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพหนกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติอย่ ำงมีส่วนร่วม

  5. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร แบ่งงำนรับผิดชอบ เปนน 3 ฝ่ำย ดังนี้ 5.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้

  - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับเอกสำรต่ำง ๆ หห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ หนสังกัด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรหนสังกัดหห้เปนนไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง - จัดท ำค ำของบประมำณ ก ำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและตรวจสอบ หบส ำคัญต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกร - จัดหำพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์หห้อยู่หนสภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้โดยหห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกำรประสำนขอหช้พำหนะเพ่ือเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนหนสังกัด

 • - ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลบุคลำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกร 5.2 ฝ่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส ำรวจ จัดตั้ง ขยำยเขต และเพิกถอนอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน - ติดตำม เร่งรัด จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรเสนอคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ และประสำนงำนจัดประชุมคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ - ก ำหนดหลักเกณฑ์ มำตรกำรหนกำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติ หห้เปนนไปตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติ ตลอดจนประสำน ควำมร่วมมือกับ ผู้มีส่วนได้เสียหนกำรจัดกำรควำมขัดแย้งกับชุมชน กำรแก้ไขปัญหำที่ดิน สร้ำงมวลชนสัมพันธ์ กำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประยุกต์หช้หนกำรจัดกำรพ้ืนที่ พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำหจของชุมชนต่อกำรอนุรักษ์และกำรหช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 5.3 ฝ่ำยป้องกันและคดี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ควบคุม ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำน/กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันดูแลรักษำพ้ืนที่ของอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำนหนภำพรวม หห้เปนนไปตำมหลักกำรของรูปแบบกำรจัดตั้งพ้ืนที่นั้น ตลอดจนแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน - ตรวจสอบพิจำรณำแผน และมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดตำมกฎหมำยอุทยำนแห่งชำติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรสนธิก ำลังเพ่ือ กำรป้องกันดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  6. ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ แบ่งงำนรับผิดชอบเปนน 3 ฝ่ำย 1 ศูนย์ ดังนี้ 6.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับเอกสำรต่ำง ๆ หห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่หนสังกัด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรหนสังกัดหห้เปนนไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง - จัดท ำค ำของบประมำณ ก ำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคัญต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส่วนพัฒนำอุทยำนแห่งชำติ - จัดหำพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์หห้อยู่หนสภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ โดยหห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกำรประสำนขอหช้พำหนะเพ่ือเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนหนสังกัด - ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลบุคลำกรและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส่วนพัฒนำอุทยำนแห่งชำติ 6.2 ฝ่ำยส ำรวจและวำงแผนพัฒนา มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ส ำรวจ ก ำหนดรูปแบบ และด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ และกำรบริกำรท่องเที่ยว หห้เปนนไปตำมหลักกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติ - ประสำนงำนกับส่วนที่เกี่ยวข้องหนกำรศึกษำวิเครำะห์จัดท ำแผนพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติและกำรบริกำรท่องเที่ยวหนอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน

 • ๑๐

  - ประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเครำะห์ ตรวจสอบควำมเหมำะสม หนกำรขอหช้ประโยชน์หนเขตพ้ืนที่บริกำรของอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน เพ่ือด ำเนินโครงกำรด้ำนกำรคุ้มครอง ดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติ กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก - ส ำรวจ จัดท ำผังบริเวณอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน - ส ำรวจ วิ เครำะห์ หนกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ ของพ้ืนที่ เขตบริกำรและเขตเพ่ือ กำรนันทนำกำร และตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ตำมที่อุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำนเสนอมำ 6.3 ฝ่ำยบ ำรุงรักษำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - จัดท ำฐำนข้อมูลสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ระบบสำธำรณูปโภค และจัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติ - ศึกษำ ส ำรวจ พัฒนำ ก ำหนดรูปแบบกำรจัดกำรขยะ และระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่อุทยำนแห่งชำติ - ส ำรวจ พัฒนำ ก ำหนดรูปแบบกำรหช้พลังงำนสะอำดหรือพลังงำนจำกธรรมชำติ และกำรจัดกำรแหล่งน้ ำสะอำดเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคหนอุทยำนแห่งชำติ - ประสำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หนกำรส่งเสริม รักษำ คุณภำพสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูสภำพสิ่งแวดล้อมหนพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ หห้คงควำมเปนนธรรมชำติ - ตรวจสอบ พิจำรณำเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกระบบสำธำรณูปโภคหนอุทยำนแห่งชำติ และวนอุทยำนหห้อยู่หนสภำพที่ดีและหช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 6.4 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ศึกษำ พัฒนำ และสำธิตรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติที่ได้มำตรฐำนโดยเน้นควำมสมดุลทั้งทำงด้ำนกำรคุ้มครองระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวหห้เปนนแหล่งนันทนำกำรและกำรพัฒนำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรองรับกำรท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  7. ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย แบ่งงำนรับผิดชอบเปนน 3 ฝ่ำย ดังนี้ 7.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับเอกสำรต่ำง ๆ หห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่หนสังกัด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรหนสังกัดหห้เปนนไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดท ำค ำของบประมำณ ก ำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคัญต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่หนส่วนนันทนำกำรและสื่อควำมหมำย - จัดหำพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์หห้อยู่หนสภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ โดยหห้เปนนไปตำมระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกำรประสำนขอหช้พำหนะเพ่ือเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนหนสังกัด - ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลบุคลำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส่วนนันทนำกำรและสื่อควำมหมำย 7.2 ฝ่ำยสื่อควำมหมำย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้

 • ๑๑

  - วำงแผน ส ำรวจ ออกแบบ และจัดท ำระบบสื่อควำมหมำยหนอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน - วำงแผน ส ำรวจ ออกแบบ จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ และเส้นทำงเดินป่ำหนอุทยำนแห่งชำติ - ก ำหนดรูปแบบกำรจัดกำร และพัฒนำศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวหนอุทยำนแห่งชำติหห้ได้มำตรฐำน - ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรผลิตสื่อหนรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือกำรสื่อควำมหมำยและกำรเรียนรู้หนอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน ตลอดจนเผยแพร่สู่สำธำรณชน 7.3 ฝ่ำยองค์ควำมรู้ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำหนดและพัฒนำหลักสูตร รูปแบบ เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรภำยหนส ำนักอุทยำนแห่งชำติ - ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือเพ่ือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เช่น คู่มืออบรมเยำวชน คู่มือเพ่ือกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ คู่มือเพ่ือประกอบกำรสอนควำมรู้หนเรื่องอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน แก่เจ้ำหน้ำที่ทั้งจำกหน่วยงำนภำยหนและภำยนอกกรมอุทยำนแห่งชำติฯ เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป - ถ่ำยทอดควำมรู้หห้แก่เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำยหนและภำยนอกกรมอุทยำนแห่งชำติฯ เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป - ประสำนกับหน่วยงำนองค์กรหรือสถำบันที่เกี่ยวข้อง หนกำรพัฒนำหลักสูตรหรือเครื่องมือเพ่ือกำรศึกษำธรรมชำติ และกำรจัดกำรอุทยำนแห่งชำติหห้แก่ประชำชน นิสิต นักศึกษำ และเยำวชน - ด ำเนินกิจกรรมและสนับสนุนงำนด้ำนเครือข่ำยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนงำนอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน

  8. ส่วนจัดการการท่องเที่ยว แบ่งงำนรับผิดชอบเปนน 3 ฝ่ำย 1 ศูนย์ 5 หน่วยประสำน ดังนี้ 8.1 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ และกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับเอกสำรต่ำง ๆ หห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม - ควบคุม ดูแลเวลำท ำกำร จัดท ำงบเดือนเวลำท ำกำรของข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ หนสังกัด ตรวจสอบกำรลำ และกำรขออนุมัติไปรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำรหนสังกัดหห้เปนน ไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง - จัดท ำค ำของบประมำณ ก ำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและตรวจสอบหบส ำคัญต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่หนส่วนจัดกำรกำรท่องเที่ยว - จัดหำพัสดุ ควบคุม ดูแล ครุภัณฑ์หห้อยู่หนสภำพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ โดยหห้เปนนไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกำรประสำนขอหช้พำหนะเพ่ือเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนหนสังกัด - ประสำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลบุคลำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส่วนจัดกำรกำรท่องเที่ยว 8.2 ฝ่ำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ส ำรวจและวิเครำะห์กำรหช้ประโยชน์ และควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว เพ่ือก ำหนดรูปแบบของกำรหห้บริกำรกำรท่องเที่ยว และจัดโปรแกรมกำรท่องเที่ยว และโครงข่ำยกำรท่องเที่ยว เพ่ือวำงแผนกำรตลำดแหล่งท่องเที่ยวหนอุทยำนแห่งชำติ - พัฒนำกำรหห้บริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกหนกำรท่องเที่ยวและศึกษำหำควำมรู้หนอุทยำนแห่งชำติ

 • ๑๒

  - ติดตำมผลกำรหช้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวหนอุทยำนแห่งชำติ ตลอดจนควำมพึงพอหจของนักท่องเที่ยวควำมต้องกำรหนกำรหห้บริกำรและกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำอ่ืนที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยว - จัดท ำประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว - ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยว - ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของนักท่องเที่ยวหนกำรท่องเที่ยว และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง - รวมรวมจัดท ำข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยวและกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมกำรท่องเที่ยว กำรบริกำรและสถำนกำรณ์ กำรท่องเที่ ยว หนอุทยำนแห่ งชำติ กำรรณรงค์ เพ่ือกำรท่องเที่ ยวอย่ำงถูกวิธี กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและอ่ืนๆ ที่เปนนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนหนอุทยำนแห่งชำติ หห้แก่สำธำรณชนทั่วไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 8.3 ฝ่ำยบริกำรที่พัก มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ - ก ำหนดแนวทำงและมำตรฐำนกำรหห้บริกำร กำรส ำรองกำรบริกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับที่พักหห้มีประสิทธิภำพ - หห้บริกำรส ำรองทีพั่ก ตลอดจนหห้ข้อมูลที่พัก สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโปรแกรมกำรท่องเที่ยว และกำรบริกำรหนอุทยำนแห่งชำติและวนอุทยำน - ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและค่ำบริกำรที่เกี่ยวข้องกับท่ีพัก - รวบรวมข้อมูลกำรหช้ที่พัก กำรหช้บริกำรหนอุทยำนแห่งชำติ กำรยกเว้นและกำรลดหย่อนค่ำตอบแทนที่พักและค่ำบริกำรเข้ำไปหนอุทยำนแห่งชำติ 8.4 ศูนย์ประสำนงำนกู้ภัยอุทยำนแห่งชำติ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - จัดท ำแผนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน เตือนภัย และกำรกู้ภัยหนอุทยำนแห่งชำติ หห้ได้มำตรฐำนหนอุทยำนแห่งชำติทั่วประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนต่ำงๆ - ศึกษำพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเฝ้ำระวัง และกำรแจ้งเตือนภัย - ประเมินสถำนกำรณ์ ควำมต้องกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ และอ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชำชนและ/หรือเจ้ำหน้ำที่หนพื้นท่ีเสี่ยงภัย - จัดหห้มีกำรฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติหนกำรป้องกันและกำรกู้ภัย หห้เปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยประสำนงำนกู้ภัยอุทยำนแห่งชำติชุดกู้ภัยประจ ำอุทยำนแห่งชำติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือหห้กำรปฏิบัติกำรเปนนไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันภัยพิบัติ หนอุทยำนแห่งชำติ หห้กับสำธำรณชนทั่วไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยหช้รูปแบบของอำสำสมัครหนกำรกู้ภัย 8.5 ศูนย์ประสำนงำนกู้ภัยอุทยำนแห่งชำติ ที่ ๑ (ภำคตะวันออก) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ - จัดท ำแผนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน เตือนภัย และกำรกู้ภัยหนอุทยำนแห่งชำติ หห้ได้มำตรฐำนหนอุทยำนแห่งชำติทั่วประเทศ - วำงมำตรกำรและก ำกับดูแลควำมปลอดภัยด้ำนต่ำงๆ - ศึกษำพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรเฝ้ำระวัง และกำรแจ้งเตือนภัย - ประเมินสถำนกำรณ์ ควำมต้องกำร กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ และอ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินกรณีอพยพช่วยเหลือประชำชนและ/หรือเจ้ำหน้ำที่หนพื้นท่ีเสี่ยงภัย

 • ๑๓

  - จัดหห้มีกำรฝึกอบรม ฝึกซ้อม ปฏิบัติหนกำรป้องกันและกำรกู้ภัย หห้เปนนไปตำมมำตรฐำนสำกล - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันภัยพิบัติ หนอุทยำนแห่งชำติ หห้กับสำธำรณชนทั่วไป และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยหช้รูปแบบของอำสำสมัครหนกำรกู้ภัย - รับผิดชอบด ำเนินกำรประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยกู้ภัยอุทยำนแห่งชำติ หนสังกัด ส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ ์ที่ ๑ (ปรำจีนบุรี) และส ำนักบริหำรพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ ๒ (ศรีรำชำ) 8.6 ศู�