ANTI–HUMANIZAM IDEOLOGIJE LJUDSKIH PRAVAscindeks- Ćirić, Anti-humanizam ideologije ljudskih prava U svojoj suštini, ljudska su prava sinonim za ravnopravnost, ali je sasvim jasno da moćnima uopšte nije

Embed Size (px)

Text of ANTI–HUMANIZAM IDEOLOGIJE LJUDSKIH PRAVAscindeks- Ćirić, Anti-humanizam ideologije ljudskih...

 • Socioloki pregled, vol. XXXIV (2000), no. 1-2, str. 6988.

  Jovan iri Institut za kriminoloka i socioloka istraivanja Beograd

  UDK: 316.752.4 Pregledan nauni rad

  Primljen: 31. 04. 2000.

  ANTIHUMANIZAM IDEOLOGIJE LJUDSKIH PRAVA U ovom lanku, autor govori o tome da su ljudska prava vrlo relativan pojam. Ako

  pokuavamo da gradimo jedan jedinstven globalni sistem prava, to znai da negiramo pravo ljudi iz razliitih civilizacija da daju svoj sopstveni odgovor na pitanje ta su to ljudska prava, ta je to normalno, moralno, pravedno. Istovremeno, svima onima koji su "neliberalni", negira se pravo da budu protiv ideologije ljudskih prava, to se izraava u opasnoj sintagmi da nema slobode za neprijatelje slobode.

  Kljune rei: ljudska prava; antihumanizam; normalnost; moralnost; kultura; individualizam; globalizacija

  * * *

  Velika je jeres danas biti protiv ljudskih prava, ili makar samo tvrditi da su

  ljudska prava puka fraza koja lepo zvui i slui najrazvijenijim zemljama Zapada za pritiske na druge zemlje, svoje politike protivnike (omski. 1995: 17-10). Pa ipak, da li se moe rei da je neko protiv ljudskih prava upravo za rad zatite istih? Paradoksalno, ali mnogi koji su eleli da oveanstvu donesu slobodu, demokra-tiju, ljudska prava, jednom reju raj, u svojoj megalomanskoj uobrazilji, najee su stvarali pakao (Hayek, 1997: 37-38). Sve krupne rei koje se pozivaju na ovekoljublje, demokratiju, slobodu, jednakost, ljudska prava, osim to zvue vrlo emocionalno i raspaljujue, u odreenoj meri uvek zvue i pomalo licemerno i neiskreno. Zanosnost takvih rei jeste zapravo zanosnost same revolucije, ali, svaka revolucija podrazumeva i revolucionarni teror. Teror prema svima koji su protiv humanosti, demokratije, ljudskih prava, ime dolazimo do apsurda o kojem je ovde re, do anti-humanizma ljudskih prava. Nije li zato pria o ljudskim pravima samo licemerje1 monih, kojima do ljudskih prava slabijih nije mnogo stalo?

  1 Vrlo tipian primer licemerja je i izvetaj amerikog ogranka organizacije "Human rights

  watch", povodom NATO-bombardovanja Jugoslavije, gde se trai od NATO da napravi razliku izmeu vojnih i civilnih ciljeva, odnosno zahteva se od NATO da u okviru izvoenja ratnih operacija, mora obezbediti potovanje ljudskih prava. Oni dakle jesu protiv stradanja civila, ali nisu protiv rata, to je u najmanju ruku paradoksalno i licemerno. ("Smetaju im samo civilne rtve"- "Politika" 9.2. 2000. B. Radivoja)

 • Jovan iri, Anti-humanizam ideologije ljudskih prava

  U svojoj sutini, ljudska su prava sinonim za ravnopravnost, ali je sasvim jasno da monima uopte nije stalo da stvarno budu ravnopravni sa slabijima, jer kada bi bili ravnopravni, onda ne bi ni bili moni. Pa ipak, ideologiju ljudskih prava lansirali su upravo moni. Ali upravo ti moni, SAD pre svih, nikada nisu ni prihvatili, ni ratifikovali neke od vrlo vanih meunarodnih konvencija kojima se tite ljudska prava. Od one o zabrani korienja nagaznih mina, do one o formiranju stalnog Meunarodnog krivinog suda.2 Odnosno, u krivinom zakonodavstvu i u praksi zadravaju neka izrazito nedemokratska i antihumana reenja, koja ukljuuju i smrtnu kaznu za maloletnike. (Mrvi-Petrovi; orevi. 1998: 4-49) Ljudska prava, globalizam i ukidanje dravnih granica se zahteva od drugih, ali se pri tome insistira na zatiti nacionalnih interesa SAD, po sistemu da nevidljiva ruka trita nikada nee funkcionisati bez skrivene pesnice, a to je Armija SAD (Vratuaunji, 1999: 39).

  Kad je re o krivinom pravu na primer, treba rei da krivino pravo, ma koliko to paradoksalno zvualo, titi ljudska prava, upravo putem njihove negacije. (Zlatari, 1968: 507) Ovakvoj jednoj klasinoj definiciji odnosa krivinog prava i ljudskih prava, teko se ta moe prigovoriti, osim da je to ipak krajnje relativistiko shvatanje, gde dolaze do izraaja dijametralno suprotna tumaenja istih pojmova. Ljudska prava jednog oveka uvek stoje u suprotnosti sa ljudskim pravima drugog oveka.

  Sistem krivinog prava je sistem pravnih odredaba kojima se tite ljudska prava stvarnih i potencijalnih rtava krivinih dela, to je sistem zatite graana od kriminala. (Bai, 1968: 525) Nasuprot tome, sistem krivino-procesnog prava je sistem pravnih odredaba kojima se tite ljudska prava uinioca krivinog dela, (osumnjienog, optuenog, ili osuenog) pred arbitrernou, samovoljom, ili preteranom represivnou drave i njenih organa. (Zupani, 1988: 616) U teoriji, se istie da je pogreno krivini postupak i individualna prava tretirati kao sukobljene kategorije, ve jedna kazna treba da bude prihvaena ne samo od strane drutvene zajednice ve i od strane osuenog lica, koje treba da prihvati presudu kao pravednu reakciju na sopstveno neprihvatljivo ponaanje. (Panovi-uri, 1995: 210) Ali, koliko je to samo jedna uxbenika floskula, daleko od realnosti? Da li se zaista moe oekivati da e osueni bez obzira koliko mu blaga kazna bila izreena, tu kaznu prihvatiti, ili e se uvek braniti, makar i pred samim sobom i sopstvenom saveu, po sistemu: "Svi to rade, a samo sam ja kanjen, samo ja ispatam!" Onaj ko je toliko samokritian da iskreno prihvata kaznu koja mu je izreena, najee ni ne ini krivina dela.

  ini nam se da su ljudska prava vrlo relativan kriterijum koji dozvoljava da jedan te isti fenomen bude tretiran i u pozitivnom i u negativnom smislu. Sa stanovita ljudskih prava bi se moglo rei da ni u kom sluaju nije u redu kada se i za relativno sitne, bagatelne delikte, propisuju vrlo stroge, drakonske kazne, jer je

  2 O tome na primer u tekstu Miroslava Stojanovia; u "Politici" od 24.1.2000. pod naslovom

  "Sindrom imperijalne moi", str. 4.

  70

 • Socioloki pregled, vol. XXXIV (2000), no. 1-2, str. 6988.

  to onda jedna preterana represivnost, koja zaista ugroava ljudska prava uinilaca krivinih dela, optuenih i osuenih. Ali, ukoliko zakonodavac, vodei rauna o ljudskim pravima delinkventa, elei da ne bude preterano represivan, propisuje blage kazne, tada ugroava ljudska prava rtava krivinih dela. Pri tom se ponajmanje radi o tome da li se strogim kaznama drutvo titi od kriminala, bitno je to da kazna uvek ima i jednu svoju vrlo vanu ulogu katarzinog rastereenja za rtvu i pranjenja negativnih emocija (boli i patnje) koje su izazvane izvrenim krivinim delom (iri, 1998-a: 76-83). Pravda tei da bude zadovoljena, kazna je nain zadovoljenja pravde, a to "pravo na zadovoljenje pravde" je vrlo bitno ljudsko pravo, preduslov psihofizike uravnoteenosti jedne linosti, rtve delikta (Backovi, 1996: 110) .

  Moglo bi se dakle gledano iz jednog ugla, rei da se ljudska prava tite strogim kaznama, dok gledano iz drugog (suprotnog) ugla, se moe rei da se strogim kaznama u stvari ne tite, ve ugroavaju ljudska prava, tako da neko ko hoe da kae da se u jednom drutvu ne potuju ljudska prava, uvek moe izrei jednu takvu konstataciju, jer se neija ljudska prava uvek naruavaju. Efikasnost jednog sistema, obino uvek stoji u suprotnosti sa njegovom humanou. Socijalizam jeste humaniji sistem od kapitalizma, ali je zato manje efikasan, pa zbog svoje neefikasnosti, on moe biti i manje human. Kapitalizam, nasuprot tome jeste efikasniji od socijalizma, ali je zato manje human. S druge strane, zbog svoje efikasnosti, on se moe ispoljavati i kao humaniji od siromanog socijalistikog drutva. Sve je dakle relativno i moe se sagledavati i na ovaj i onaj nain. Isto je i sa efikasnou i humanou strogih kazni, kojima se spreava kriminalitet. to je kazna efikasnija, obino je manje humana, i obrnuto. Jedan despotski reim, moe s pravom isticati, "hvaliti se", da je on svojim strogim kaznama, represivnom kriminalnom politikom, uspeo da zatiti veoma vano ljudsko pravo na sigurnost svojih graana pred kriminalom. Takvi despotski reimi mogu uivati znatniju podrku javnog mnjenja upravo u sferi represivne borbe protiv kriminala gde se nee mnogo voditi rauna o ljudskim pravima delinkvenata (Bajo Fernandez, 1983: 165).

  S jedne strane, nije u skladu dakle sa idealima pravde, humanosti i ljudskih prava insistirati na onome to najire javno mnjenje obino trai, a to je beskompromisna i krajnje represivna borba protiv kriminala (Fati, 1997: 92). Sa druge strane, meutim, koliko god se inio anti-demokratskim, nehumanim, demagokim, nenaunim i pogrenim, laiki argument da su ipak vanija ljudska prava nevinih rtava, nego ljudska prava zloinaca, taj se stav ipak ne moe u potpunosti odbaciti. Za najire javno mnjenje kada je re o kaznama i kriminalnoj politici, odnosno kada je re o zahtevima da kazne budu blae i humanije, moe biti karakteristina reakcija u stilu: "Pitao bih ja njega, da je on, ili neko njegov najblii, stradao, bio rtva, da li bi i tada bio tako human i velikoduan", ili, na primer, isto tako karakteristian nain razmiljanja u stilu da su "zakoni pravljeni za lopove, a ne za potene ljude." Takvo rezonovanje se moe veoma mnogo kritikovati i moemo mu se podsmevati, kao primitivnom, ali, ako zaista elimo da

  71

 • Jovan iri, Anti-humanizam ideologije ljudskih prava

  potujemo ljudska prava, onda moramo potovati i to ljudsko pravo da se razmilja primitivno, preciznije reeno, pravo da se bude konzervativan.3 LJudska prava, dakle, podrazumevaju i pravo konzervativaca da se bude protiv ljudskih prava, tj. pravo da se na probleme ljudskih prava i demokratije gleda kroz optiku i retoriku "reda i discipline". Odnosno, biti liberalan, znai biti liberalan i tolerantan ne samo prema istomiljenicima, liberalima, ve i prema konzervativcima. Ili, reeno na drugi nain, liberali mogu postojati samo ako postoje i konzervativci, oni su liberalni u odnosu na njih, a ne u odnosu na same sebe. Kako emo znati da je neko liberalan, ako nema onoga koji je konzervativan. Liberali bi, meutim, esto da ukinu konzervativce, odnosno pravo konzervativaca da se bude konzervativan, a da pri tome za sebe i dalje zadre pravo da se nazivaju liberalima. S