Antologija - Pesnici Bit Generacije

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  1/42

  E S N B I T G E N E R A C I J Ek e n e t r e k s r o t j e n i b r u s . d z e k k e r o u a k

  l o r e n s f e r l i n g e t i , a l e n g i n z b e r g g e r i s n a j d e r

  k e n k i z l g r e g o r i k o r s o , p i t e r o r l o v s k i r o b e r t h a n t e r , m a j k l k l u r

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  2/42

  PESNICI BIT GENERACIJE

  Kenet ReksrotLeni BrusDek KerouakLorens Ferlingeti

  Alen GinzbergGeri SnajderKen KiziGregori KorsoPiter OrlovskiRobert Han terMajkl Mek Klur

  Izbor i prevod:

  Vladislav Bajac i Vojo indoli

  Beograd 1979.

  SVESKE1

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  3/42

  Izaju:

  Vladislav Bajac, ajkaka 27, 11000 Beograd

  Vojo indoli, Za Rokom 2, 50000 Dubrovnik

  Pokretaoi:

  David Albahari, Vladislav Bajac, Bora okovi,

  Dragan Simovi, Vojo indoli

  Nacrt korica:

  Milan Ristovi

  NAPOMENE UMESTO PREDGOVORA

  1.

  Sveska koja je pred nama ima nameru da na je-dnom mestu sakupi jedan ne-sluajan izbor proze ipoezije iz novi je am erike kn jiiev nos ti u utem na-zivu bit generadja (beat generation) koja je istovreme-tio i najznaajmji predstavnik novije, posleratne ante-rike knjiievnosti. Zbog toga stno nastojali da ovde do-

  neseni izbor poezije i proznih tckstova, iako izvaen iztnnotva raznolikih knjiga i asopisa, kako u o&nosu

  prem a vre menu tako i u odnosu prem a raznolikom iz-boru, sauva u sebi duh bit generacije, njenu pokreta-ku filozofiju i umetnost nopte. Zbog toga smo, tako-e, pri ovom izboru iskljuiH i svaku mogunost pri-kljuivanja kritikih eseja (kako stranih autora tako inaih) o samim autorima iz kruga bit generacije. Me-utim, nastojali smo sainiti to raz licitiji i raznovr-sniji izbor kako bi i sam poiaritet stvaralaca iz krugabit generacije govorio samo u prilog njenoj vieslojno-sti, vieznanosti i obuhva tnosti. Upravo stoga smo

  miljenja da ovom izboru treba dati okv ir jednog,istina relevantnog, znaenja zajednikog, panoramskogistupa (kojeg uostalom u veem izboru kod nas do sa-da nije ni bito).

  U o v o m izboru javlja sc deo onih najznaajmjihstvaralaca koji su vremenom i sami postali sinonim zahit generaciju, poput Alena Ginzberga, Dieka Kero-aaka, Geri Snajdera, Gregori Korsoa, Lorensa Ferlinge-

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  4/42

  tija, Kena Kizija, ili neto manje, Majkla Mek Klura iPitera Orlovskog, itd. Ali, takoe, u ovom izboru ja-vlja se i izvestan broj umetnika koje, bez velikih razti-ka, mozemo neposred.no ukljuiti u pripadnike bit generative. Jedni su, popnt Keneta Reksrota, pretee iu i te lji bit generacije; drugi su, mlai nastavljaitradicija bit generacije, popu t Roberta Hantera; doksu trei, mada nikada nisu bili direk tno ubra jani u bit ge-neraciju, pored uvenog umetnika LeniBru sasvojimzivotom, radom i sudbinom vrsto i duboko vezani uzduh, tradiciju i filozofiju bit generacije.

  2.

  to se tie svih uvrtenih prevodci zastupljenih au-tora u ovom izboru, ti obzir smo uzimali samo one pe-sme i proz.ne tckstove koji su nam pruiali zadovoljstvoda ih na naem jeziku otkrivamo itaocima. Dakle, tcse pesme i prozni tekstovi ovde po prvi put pojavljuju

  u prevodu na srpskohrvatskom jeziku. To je razlogzato u ovom izboru nema (ma koliko da smo bili u is-kuenju) pesama, iz na primer Ginzbergove knjige pe-sama Urlik (Howl), ili proznih odlomaka iz Keroua-kovog romana Na cesti (On the Road) ili Kizijevogromana Let iznad kukaviijeg gnezda (One FlewOver the Cuckoos Nest).

  3.

  Od uobiajenih biografskih belezaka o autorimasmo odustali, jer bi nekima trebalo posvetiti izuzetno

  mnogo paznje i prostora dok bi druge trebalo, moida,tek ovlai spomenuti. Za one itaoce koji se sa neto ve-im iarom i interesovanjem zanimaju za bit genera-ciju, sastavili smo veoma obiman i znaajan izbor izbibliografije svih autora koji su u ovom izboru zastu-

  plje ni (zato, opet, samo izbor iz bibliografjje? je-dnostavno zato to bi bilo, i pored najbolje volje, go-tovo nemogue po bro jati i navesti sve bibliografske

  podatke za takve stvaraoce kao to su Alen Ginzberg, Dtek Kerouak, ili ak Geri Snajder, kao i Kenet Rek-srot).

  4.

  Na kraju, verujemo da ovaj izbor ima i svojih pro-

  pusta i nedostataka, kao lo je, isto tako, ob ojen vla-stitim interesovanjima, sklonostima i prevodilakintmogunostima autora koji su izbor pripremili i pre-veli (ili, bolje, prepevali). Ali, na sledeim je isiraiiva-ima i prevodiocima bit generacije da svojim vlastitimpr istup om i izbo rom proire neke mogunusti ko je suovde samo nagovetene.

  Vladislav Bajac i Vojo indoli

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  5/42

  KENET REKSROT (Kenneth Rexroth)

  PESMA KOD PREA ZA VINOza Gary Snydera

  je sezone trganjaGroa. Kako je prijatno

  Tv oje prcbivalite , mate kolibiceOd prua u vinogradimaGde prebivaju berai groa.Adieu,paniers, veadanges sont faites.Pet meseci je minulo. Tu sam

  Jo jedan manastirskiVrt, jo jedan vodopad,I jo jedno verovanje,

  Smeteni na planinskom obronku,Gledaju vani preko maglom opkoljeneSanta Barbare. KaktusI kamen ulepavaju vrt,U njegovom srcu krupan krst.Iza samostana,Duboko u kanjonu, slapive vode, zelene i beleLomi ogoljene litice, krivudajuiKroz utu pearu stenjaka,Platane, hrastove, lovore,

  Javorove, borove.Jastrebj snivaju u letu, visoko

  Na svitajucem jutarnjem vazduhu,Kanjonski cari peva na uvenulojStabljici juke. Nad visokim kamenjaromPrekb potoka, mladunce risamirka u me za tren.Zadihana kouta silazi dole da pije.A tada isti vodeni drozdKojeg sam video oko Kjota.

  7

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  6/42

  Prolazei kroz isuenu dolinuKauukovog drvea, oni je ine mestomProlea, i lokve su puneVoe. Dubina priziva dubinuU grmljavinu proloma oblaka.Verna dobrota bdije iznadMene po danu a pesmaMe titi sve vreme kroz zvezanu no.

  Altai r i Vega su uZenitu veeri.Kauboj se vratioPreko Sumome reke.Mlada tkalja je trudnaBie i siedee godine. SvrajeKrilo most snova rasplinulo.Nove vinske sanje u buretu.Nisko nad pospanim morem,Morska koza promie ka suncu.Richard od St. Victora kae,Kontemplacija je moKoja koordinira beskrajnim

  Mnotvom percepcijaObuhvatajui sve to u ovekuIznutra, usmereno na uenju oBoanskim stvarima divljenju,Strahopotovan ju, uitku, zahvalnosti Nesavladivim, ali u miru.Vrabica je pronala sebi dom,Lastavica gnezdo za nju,Gde e moi uzgajati svoj porod.Kad smo pili aj u loi,Rasto-smei kaiifomijski ptiiKljucali su mrvice hleba oko naih nogu.Ptii su bili miljenici Indijanaca.Jo uvek se mogu prona i uPredelima starih raneva,Kako ekaju na decu daDou i nahrane ih kolaima od ira.Ba tako se lastavice jo uvek gnezdeU strehama svih zgradurinaNa gradilitu tronog

  neobinim,

  8

  Hrama u Jerusalimu.Nad nama iz gredaLoe vise dva drvenaMeksika anela; u njihovim guzovimaSu ptija gneza. Jesenje sunce

  Je zlatan tit na nebu.Breuljci ekaju na ranu kiuDa ih obue u blagoslove cvea.

  Praznik je RafaelaArhanela, i TobitaI odanog psa.

  9

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  7/42

  LENI BRUS (Lenny Bruce)

  AUTOBIOGRAFIJA (odlomak)

  Uzmimo, na primer, Hitchockov film Psycho,koji mora lose delovati na ljude. Tamo vidimo ludakaAnthony Perkinsa kako ubija zgodnu cum Jannet Leigh. Metod: kolje je u kadi, krv tee niz slivnik. Telozavija u zastor od tua i odnosi ga u movaru. Razlogaza to nema, ovee; to je samo smrt i destrukcija. Upo-redimo s tim filmom jedan pornografski film, onajosmomilimetarski to bi ga policija htela zapleniti, ianalizirajmo ga. ta radi onaj par koji vidimo na plat-nu? Nisam u takvim fitmovima nikad video nekoga ko

  je pretuen, nikoga ko je povreen, ranjen, udaren poustima, ubijen. amo mnogo grljen ja i ljubljenja. Aprvi put kad se pojavi jedino mogue sredstvo za ubi-

  janje jastuk ko jim bi mukarac mogao uguiti enu oni ga stave pod njenu stranjicu , i tu je krajfilma. Kaite mi molim vas, la tu ima pokvarenog? 0tom mi se filmu ne svia jedino to to je monoton,dosadan.

  10

  DEK KEROUAK (Jack Kerouac)

  BIBLIJA (zavrni odlomak)

  64 Mirisa o sam cvee u dvoritu, ikad ustadoh duboko udahnuh akrv jurnu u moj mozak i ja se trgohobamro na leima u travi. Oito sam se bioonesvestio, ili umirao, oko ezdeset sekimdi. Mojsused me video ali je pomislio da sam se ja upravoiznenada bacio u travu da bih uivao usuncu. Za vreme tog venog momenta nesvestiugledah zlatnu besmrtnost. Ugledahnebo .. . Zlatna je poticala od sunca u mojim onim

  kapcimaa besmrtnost od moje iznenadno-trenutnevizije kad sam ustao da sam upravobio tamo odakle sve to dolazi i gdese sve to vraalo... Kad mi se ponovo vratila svestoseao sam se tako bedno da sam imaotelo i misao iznenada otelotvorene Jaak nisam imao telo i misao i nitase nikada nije desilo i sve je u reduzauvek i zauvek i zauvek. O hvala tihvala ti hvala ti

  65 Ovo je prvo uenje ozlatnoj besmrtnosti

  66 Drugo uenje o zlatnoj besmrtnostije da nikad ni je postoja lo prvo uenjeo zlatnoj besmrtnosti. U to budite uvereni.

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  8/42

  MESEC NJEGOVO VISOANSTVO

  M e s e c-------Njegova arolija je

  Veliko tuno liceBeskonanosti.JecLna obasjana pokrivena lop taKoja iskazuje mnoge gospodske primedbe.On utira zvezu.Oblaci se sakupljaju u sabljasto oblijeDa ispune njegovu kolevku -----------Naopako bilo koje staro vreme.

  Moe i mesecu dozvoliti da te zaluiZamiljenim oran IoptamaBljeteeg zamiljenog svetla u strahu,Kao to one jabuice, ozleene i skupljene,

  Trepu pred trza jim a prizo raMalog veselog otayaKoji izbacuje bodlje svetlostiOko glatkog plavog balona,Lopte pune planina i meseca.

  Dubok kao okean,Viso