Anunt de participare numarul 137823/31.07.2012 Detaliu anunt Tip

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Anunt de participare numarul 137823/31.07.2012 Detaliu anunt Tip legislatie: OG 34 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare

  Data transmiterii in SEAP: 30.07.2012 11:19 Data acceptarii ANRMAP: 30.07.2012 15:40 Data trimiterii la OJ: 30.07.2012 Data publicarii in SEAP: 31.07.2012 01:30 Trimite la OJ: Da

  Documentatie de atribuire

  Numar documentatie: 51363

  Denumire contract: Serv.de analiza,proiect,impl,test.si instr.pers.inclusiv furn.echip.si licente,af.impl.pr.Sist.Inf.Integrat al jud.SM realizat la nivelul CJ pt.facilitarea accesului electronic al cetatenilor si institutiilor la serv.adm Data acceptare: 27.07.2012

  Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

  I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

  JUDETUL SATU MARE Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Punct(e) de contact: Vacarciuc Felicia Cristina , Tel. +40 261711004 , Email: cristina_vacarciuc@yahoo.com , Fax: +40 261710395 , Adresa internet (URL): www.cjsm.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

  I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

  Autoritate a administratiei publice locale Activitate (activitati) Altele: Servicii publice de interes judetean

  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

 • Nu

  Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  II.1) Descriere

  II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

  Serv.de analiza,proiect,impl,test.si instr.pers.inclusiv furn.echip.si licente,af.impl.pr.Sist.Inf.Integrat al jud.SM realizat la nivelul CJ pt.facilitarea accesului electronic al cetatenilor si institutiilor la serv.adm

  II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

  Servicii 1 - Servicii de intretinere si reparare Locul principal de prestare: Sediul Consiliului Judetean Satu Mare Codul NUTS: RO115 - Satu Mare

  II.1.3) Anuntul implica

  Un contract de achizitii publice

  II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

  II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

  Servicii de instalare si configurare echipamente, de proiectare arhitecturala si de detaliu, de implementare si configurare sistem informatic de integrare si testare module, dezvoltare si customizare Portal, precum si integrarea informatiilor existente pe site-ul curent, remodelare si configurare a retelei LAN, inclusiv achizitie echipamente si licente, service aferent, cursuri de formare profesionala, conform Caietului de sarcini.

  II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

  51610000-1 - Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2) 30141200-1 - Calculatoare de birou (Rev.2) 30233000-1 - Dispozitive de stocare si citire (Rev.2) 32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2) 48820000-2 - Servere (Rev.2)

  II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

  Da

  II.1.8) Impartire in loturi

 • Nu

  II.1.9) Vor fi acceptate variante

  Nu

  II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

  II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

  a)Sumar echip.si serv. Nr. crt. ECHIPAMENTE Bucati 1 Servere,calc.tip desktop/portabile,monit,echip.de retea,dispozitive pt.conectare,echip.perif.etc.,justificate d.p.d.v.a impl.pr.;1.1 Router cu funct.avansate de securit. (firewall integrat) 1;1.2 Enclosure blades 1;1.3 Server PKI 1;1.4 Server backup 1;1.5 Server portal 1;1.6 Server mail 1;1.7 Server aut.si PKI 1;1.8 Server BD - cluster 2;1.9 SAN 1;1.10 Backup D2D 1;1.11 Switch modular 1;1.12 Multifunc.color A3 1;1.13 UPS 1;1.14 PC-uri 1;1.15 Cab.metalic echipat (rack) 1;1.16 Aer condit.de precizie 1;1.17 Taxa de timbru verde af.echip.comp.ale ntreguluiSist.Inform.Integrat al jud.Satu Mare realizat la nivelul CJ pentru facilitarea accesului electr.al cetatenilor si inst.la serv.adm) 1 2 Aplicatii software/lic.nec.impl. pr., incl. sol. de sec.software 2.1 Sist.de op.(af. ntreguluiSist.Inf. Int. al jud. Satu Mare realiz.la niv. Cons. Jud.pt.facilit.acc. electr.al cetat. si instit. la serv. Administr.) 1;2.2 Licente apl. Int.(af. ntreguluiSist.inform. Integr.al jud. Satu Mare realiz.la niv. Cons. Jud. pt. facilit. acc. electr. al cetat. si instit. la serv.administ.) 1;2.3 Lic.server mail(af. ntreguluiSist.inform. Integr.al jud. Satu Mare realiz.la niv. Cons. Jud. pt. facilit. acc. electr. al cetat. si instit. la serv.administ.) 3. Achizit.si impl. de sol. de semn. electr.si pl. electr. 3.1 Infrastr. de semn.electr. si certif. digit.de tip PKI pt.cetat. si utiliz.int.(Autorit. de Certif.)( af. ntreguluiSist.inform. Integr.al jud. Satu Mare realiz.la niv. Cons. Jud. pt. facilit. acc. electr. al cetat. si instit. la serv.administ.) 1;3.2 Subsist.plati online(af. ntreguluiSist.inform. Integr.al jud. Satu Mare realiz.la niv. Cons. Jud. pt. facilit. acc. electr. al cetat. si instit. la serv.administ.) 1; Nr. crt. SERVICII Bucati 1 Serv. de inst. si config.ech. 1;2 Serv. de proiect. arh. si de det. 1;3 Serv.de impl.si config .sist. inf.1;4 Serv. Int. si test.module 1;5 Serv.de dezv. si customiz.Portal, precum si int. inf.exist. pe site-ul curent 1;6 Serv. de remodelare si config. a ret. LAN 1;7 Cursuri de form.profes.7.1 Form. profes. a pers. care va utiliza prod.software implem. - Cursuri instr.pt. comp. sol. la niv.de administr., incl. manuale de utiliz.130 pers.;7.2 Form. profes. a pers. care va asig. mentenanta sol. daca acesta este ang. al benef. 4 pers. Conf.specif. din Caietul de Sarcini a)Scopul contr.: Serv. de analiza, proiect., impl., testare si instr. pers. incl. furniz. echip. si lic., af. impl. pr. af. ntreguluiSist.inform. Integr.al jud. Satu Mare realiz.la niv. Cons. Jud. pt. facilit. acc. electr. al cetat. si instit. la serv.administ.. b)Val. estim.fara TVA: 2.596.177,00 LEI, echiv. a 581.125,23 EURO la curs inforeuro din iunie 2012 de 1 EURO=4,4675 LEI;Din care: 1.Chelt. pentru achiz. de servere, calc. tip desktop / portabile, monitoare, echip.de retea, dispoz. pt. conectare, echip. perif. etc., justif. d.p.d.v. a impl. pr.719.071,00 lei;2.Chelt. de inst., config. daca este cazul si nu sunt incl.n pretul de achiz.a echip. TIC 128.328,00 lei;3.Chelt. pt. dotari care pot intra n categ. mijl. fixe si/sau ob.de inv., care nu intra n categ. de mai sus, nec. pt. impl. pr. 18.393,00 lei;4.Chelt. pt. achiz. apl. software/licentelor nec. impl. pr., incl.sol. de sec. software 459.840,00 lei;5.Chelt. pt. achiz. de apl. inf. (pt. realiz. carora poate fi nec. parcurgerea urm. etape: analiza cerintelor, proiect., impl. si testare); 962.460,00 lei;6.Chelt. pt. realiz.unui website/portal (daca acestea nu au fost acoperite n cadrul chelt. de la pct. b), achizit. numelui domeniului pentru acest website 126.189,00

 • lei;7.Achizit. si impl. de sol. de semnatura electr. si plata electr. 89.829,00 lei;8.Chelt. pt. realiz.si config.ret. LAN nec.pt.funct.pr.19.249,00 lei;9.Chelt.pt. org. de cursuri de form.prof. 72.752,00 lei;10.Taxa de timbru verde af. echip. 66,00 lei

  Valoarea estimata fara TVA: 2,596,177 RON

  II.2.2) Optiuni

  Nu

  II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

  6 luni incepand de la data atribuirii contractului

  Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

  III.1) Conditii referitoare la contract

  III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate

  Cuantumul garantiei de participare va fi de 50.000 RON (50%pentru IMM conform Legii 346/2004). Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va trebui sa acopere cel putin perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire. Forma de constituire a garantiei de participare: A. Instrumentul de garantare completat conform FORMULARULUI 11 din Sectiunea Formulare. B. Virament bancar n contul Judetului Satu Mare deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare RO57TREZ5465006XXX000197 cod fiscal 3897378, vizat, obligatoriu, de banca. Autoritatea contractanta va retine, la prima sa cerere scrisa, din garantia de participare constituita, n raport cu valoarea estimata a contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin.(1) lit. b din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 6.376,18 lei, n cazul n care ofertantul a formulat o contestatie n fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, iar prin decizia pronuntata, contestatia a fost respinsa ca nefondata. In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie va fi emisa n numele si pentru Asociere, prin grija Liderului Asocierii. Valoarea garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.,constituita printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform FORMULARULUI 13 din Sectiunea Formulare, care va fi prezentat in original, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului la care se adauga o perioada de 45 de zile. Se restituie n termen de 14 zile de la data ndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca achizitorul nu a ridicat pna la acea data pretentii asupra ei, conf.art.91 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  III.1.2) Principalele modalitat