of 47 /47
1 ผู วยเหลือ กระทิงเหล็กแหกปากร้องยังไม่จบ ลูกธนูอีกหลายดอกก็พุ่งลงมา จากท้องฟ้า สมุนของกระทิงเหล็กที่เหลือเคลื่อนร่างหลบกันจ้าละหวั่น เฒ่า อุดรก็มีสีหน้างงๆ เช่นกัน “ระวังตัวไว้! ใครลอบโจมตีฉัน!” กระทิงเหล็กร้องโวยวายแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา ท�าให้เขาหางคิ้ว กระตุก เมื่อมีคนบังอาจมากระตุกขาหลังของเขา ในขณะที่ก�าลังจะฆ่า เฒ่าอุดร “แน่จริงออกมาสิโว้ย ไอ้ขี้ขลาด!” กระทิงเหล็กตะโกนอีกครั้ง เพื่อกระตุ ้นฝ่ายตรงข้ามให้เปิดเผยตัวตน “…” แต่ก็ยังไร้ผล ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเหมือนเดิม ‘ได้โอกาสแล้ว’ เฒ่าอุดรคิดในใจ ก่อนจะคืบคลานลุกขึ้นและเผ่นหนีไป กระทิงเหล็ก หันไปเห็นก็ตะโกนดังลั่น “ไอ้แก่ก�าลังหนี สี่คนรีบตามมันไป อีกคนไปดูสิ ใครบังอาจแอบ

ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

1ผชวยเหลอ

กระทงเหลกแหกปากรองยงไมจบ ลกธนอกหลายดอกกพงลงมา

จากทองฟา สมนของกระทงเหลกทเหลอเคลอนรางหลบกนจาละหวน เฒา

อดรกมสหนางงๆ เชนกน

“ระวงตวไว! ใครลอบโจมตฉน!”

กระทงเหลกรองโวยวายแตไมมเสยงตอบกลบมา ท�าใหเขาหางคว

กระตก เมอมคนบงอาจมากระตกขาหลงของเขา ในขณะทก�าลงจะฆา

เฒาอดร

“แนจรงออกมาสโวย ไอขขลาด!”

กระทงเหลกตะโกนอกครง เพอกระตนฝายตรงขามใหเปดเผยตวตน

“…”

แตกยงไรผล ไมมเสยงตอบรบกลบมาเหมอนเดม

‘ไดโอกาสแลว’

เฒาอดรคดในใจ กอนจะคบคลานลกขนและเผนหนไป กระทงเหลก

หนไปเหนกตะโกนดงลน

“ไอแกก�าลงหน สคนรบตามมนไป อกคนไปดส ใครบงอาจแอบ

Page 2: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

6 เกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

โจมตพวกเรา สวนคนสดทาย เออ…ชวงดงลกธนออกจากกนฉนท” กระทง

เหลกสงการ

เหลาสมนสคนกไมรอชารบทะยานรางไลตามเฒาอดรไปอยางเรง

รบ สวนอกคนกพงรางเขาปาไปไลลาคนทยงธนโจมต กระทงเหลกมอง

สมนคนเดยวทเหลอกอนกระดกนวเรยก

“อยาชกชา มาชวยฉนดงลกธนออกจากกนดวน อยยย เขากลาง

รองกนเลย”

กระทงเหลกครางเบาๆ พรอมกบโกงโคงใหลกสมน

“รบดงเรวๆ เขา…เราตองตามไปฆาไอแกอก”

กระทงเหลกสงพรอมกบคกเขาลงบนพน เพอใหลกสมนดงลกธน

ออกงายๆ ลกสมนกรบใชมอจบลกธนและออกแรงดง แตเพราะกลวกระทง

เหลกโกรธจงดงเบาๆ ลกธนกเลยไมหลดออกมา

“อยยย นายมแรงแคนหรอวะ จดหนกไปเลย กนฉนไมพงหรอก ฉน

ทนได” กระทงเหลกหนไปบอกลกสมน

“งนขอโทษลวงหนานะครบ หวหนา”

ลกสมนกลาวจบกยกเทาเหยยบใสกนกระทงเหลก พรอมกบ

กระชากลกธนเตมแรง

“อากกก!” กระทงเหลกรองลน

ลกธนหลดตดมอของสมนออกมาในทสด ขณะเดยวกนเลอดทกน

ของกระทงเหลกกพงกระฉดออกมาเปนสาย

“ส�าเรจแลวครบ หวหนา!”

ลกสมนกระทงเหลกก�าลกธนในมอแนน กลาวน�าเสยงยนด

“อยยย ดงดๆ กได ท�าไมตองเอาเทามาเหยยบกนดวยวะ บดซบ!

อยยย ฝหวชางทเกดจากพษทกนฉนมนแตกแลวโวย เจบเปนบาเลย!”

กระทงเหลกบน

สมนทดงลกธนออกมาสะดง เมอมองเหนหนองสเหลองๆ ผสมเลอด

กระเดนมาโดนมอเขา สมนกระทงเหลกกหนาซดเผอด ยงไดกลนเหมนจาก

น�าหนอง สมนกระทงเหลกกเกอบจะอาเจยน

กระทงเหลกรบลกขนจากพน เขาใชมอจบแผลทกนไวเพอไมให

เลอดไหลออกมามาก สมนอกคนทไปส�ารวจหาคนยงธนในปายอนกลบ

Page 3: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 7

ออกมาพอด กระทงเหลกจงถามขนวา

“ไอเวรตวไหน มนยงธนโจมตพวกเรา”

“ไมเหนใครเลยครบ แตมรองรอยตอสกนดวยธนครบ”

สมนตอบพรอมกบแสดงลกธนในมอมากกวาสามดอก

“บดซบ! นฉนโดนลกหลงหรอ”

กระทงเหลกค�ารามน�าเสยงเดอดดาล แตสกพกกสงบสตอารมณ

ลงกลาวขนวา

“ตอนนเรองไอแกส�าคญทสด…พวกเรารบไปกนเถอะ”

กระทงเหลกไมรอใหคนอนตอบรบ รบวงน�าหนาไปทนท สมนท

ดงลกธนออกมาจากกนกระทงเหลก ทดลองเอามอทถกน�าหนองกระเดน

ใสไปสดดมใกลๆ อกครง กลนเหมนของมนถงกบท�าใหเขาหนามดรางเซ

ถลาอยางไมมปมขลย

“เฮ…นายเปนอะไรวะ”

สมนกระทงเหลกอกคนถาม เมอเหนอาการเพอนแปลกๆ

“ไมมอะไร เสยหลกนดหนอย”

สมนทรางเสยหลกรบตอบ เขาสาบานวา ถาเจอแหลงน�าจะรบลาง

มอใหเรวทสด

ดานฉางซา

เขาก�าลงไลลาเทพบตรตองค�าสาปอยางดเดอด แตไมวาจะพยายาม

อยางไร ลกธนของฉางซากยงพลาดเปาเหมอนเดม

“โธเวย! ไอเทพบตรจะเรวไปไหนเนย”

ฉางซาเรมบน เมอใชลกธนไปถงสองซองแลว แตยงท�าอะไรฝาย

ตรงขามไมได เทพบตรตองค�าสาปไมไดเคลอนไหวตามเสนทางทแนนอน

แตเคลอนไหวมวไปหมดทกทศทาง ท�าใหฉางซาไมสามารถวางแผนโจมต

ลวงหนาได

“พชาย มนลงมาดานลาง”

ฮยหลงตะโกนบอก ฉางซากรบตดตามลงไป เขายงไมไดทนโจมต

มนเลย เสยวหยงกตะโกนขนวา

“พชาย เขาปนขนตนไมไปอกแลว”

Page 4: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

8 เกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

“โอย…เวยนหว! ฉนขนๆ ลงๆ ตนไมสบกวารอบแลวนะ”

ฉางซาบนน�าเสยงเซงๆ แตเขากไมสามารถเลอกได นอกจากเหน

รางขนบนตนไมและไลตามเทพบตรตองค�าสาปอกครง

หางออกไปไมไกลนก

เฒาอดรก�าลงปะทะพลางหลบหนพลาง สมนของกระทงเหลกทง

สคนเหนเฒาอดรไดรบบาดเจบสาหส นอกจากนยงใชก�าลงไปเกอบหมด

ทงสจงรมโจมตอยางหนกหนวง

‘บดซบ! เกอบจะหนพนแลวเชยว’ เฒาอดรบนในใจ

“ฮาๆๆ ไอแกใกลหมดก�าลงแลว วนนจะเปนจดจบของไอแก” สมน

คนหนงหวเราะชอบใจ

ตอนนทกคนเปลยนไปใชอาวธกนหมดแลว เฒาอดรใชดาบ สมน

ทงสคนกใชดาบเชนกน

เฒาอดรสะบดดาบตงรบอยางชลมน สมนของกระทงเหลกทงสคน

แบงกนโจมตมาจากสทศทาง เฒาอดรแมจะมระดบพนฐานสงกวา แตกไม

ไดเปรยบมากนก เพราะตองเฉลยพลงตงรบการโจมตจากทงสคน

เปรยงๆ! เปรยงๆ! เฒาอดรสะบดดาบตดขวางรบการโจมตพรอม

กนสดาบ และรบฉกฉวยโอกาสเคลอนรางหน สมนกระทงเหลกทงสคนรอง

ดาทอและเคลอนรางตามไป ไมเปดโอกาสใหเฒาอดรไดพกผอน

“ฮาๆๆ ตามทนไอแกจนได”

เสยงหวเราะของกระทงเหลกดงขน เฒาอดรตกใจหนไปมอง พบ

วากระทงเหลกก�าลงเหนรางกระโดดถบเขามา

ตม! เทาซายของกระทงเหลกกระแทกเขายอดอกของเฒาอดรเตม

แรง สงผลใหรางเฒาอดรลอยละลวกอนจะหลนลงพนดงโครมใหญ เลอด

สดๆ ทะลกออกมาจากปากอกครง

“ฮาๆๆ เปนการทรมานไอแกทสะใจเปนบา”

กระทงเหลกหวเราะเสยงดง กอนจะกลาวกบลกสมนทงหกคนวา

“นเปนค�าสง ทกคนตองทรมานไอแกอยางชาๆ อยาใหมนตายเรว

ฉนตองการเหนไอแกทรมานทสด”

“ครบ” ลกสมนพากนตอบรบอยางพรอมเพรยงกน

Page 5: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 9

เฒาอดรคบคลานลกขนสหนาแคนเคอง แตกท�าอะไรฝายตรงขาม

ไมได ในความคดของเฒาอดร วนนตวเองคงหนไมพนความตายอยาง

แนนอน เฒาอดรตดสนใจสตายดวยการหยบดาบอกเลมออกมาจาก

กระเปามต

“พวกเองเขามาเลย!” เฒาอดรตะโกนดงลน

“ลย!” กระทงเหลกออกค�าสง

เหลาสมนทงหกคนกถออาวธพงเขาไปหาเฒาอดร เสยงปะทะอาวธ

ดงสนนหวนไหว สมนกระทงเหลกท�าตามค�าสง ไมใชวธแทงใหเฒาอดร

ตาย แตใชวธฟนเพอสรางบาดแผลใหเฒาอดรไปเรอยๆ จนรางกายเฒา

อดรเตมไปดวยเลอดสดๆ ไหลทะลกออกมา

เฒาอดรถกรกไลจนตองถอยหลงตลอดเวลา การตอสครงนสราง

ความเหนอยลาใหแกเฒาอดรมากๆ มอทงสองขางของเฒาอดรเวลาน

แทบจะก�าอาวธไมอยแลว

ผวะ! กระทงเหลกรอจงหวะทเฒาอดรเผลอกระโดดถบอกครง ราง

ของเฒาอดรจงลอยกระเดนพงเขาไปในพมไมหนา เมอทะลออกมาอกฝง

กพบวาเปนทางลงเนนเขา รางของเฒาอดรจงกลงตกลงไปดานลาง พมไม

อกหลายพมถกรางเฒาอดรกลงทะลผานไปอยางรวดเรว จนมาถงดาน

ลางของเนนเขา

เสยวหยงทอยบรเวณนนก�าลงมองหาเทพบตรตองค�าสาปทหายตว

ไปสองนาทกอนหนาน เมอเหนรางใครกไมรโผลออกมาจากพมไม เธอ

กตะโกนดงลน

“เจอเทพบตรตองค�าสาปแลว!”

ทกคนไดยนเสยงตะโกนของเสยวหยงจงวงมารวมตวกน เมอเหน

รางทเตมไปดวยเลอดก�าลงพยงตวขน เสยวหยงกเบกตาโต

“ป!”

เสยวหยงรองดงลน และรบวงเขาไปหาเฒาอดร

“เสยวหยงหนไป…รบหนไป…ทนอนตรายเกนไป!”

เฒาอดรกลาวน�าเสยงแทบไมมแรงจะพดแลว

ฉางซาเดนไปนงลงตรวจดสภาพของเฒาอดรอยางใกลชด เขาก

ขมวดควในทนท เพราะรวาสถานการณก�าลงอยในขนวกฤต ขนาดเฒา

Page 6: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

10 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

อดรยงอยในสภาพน แสดงวาศตรตองแขงแกรงมากๆ

“หวหนา! ดเหมอนจะมเหยอมาเพมอกหลายคน”

เสยงตะโกนของผเลนทยนอยสงขนไปหลายเมตรบนเนนเขาดงขน

ไมนานกพบรางของผเลนอกหลายคนโผลออกมาตอเนอง

“ฮาๆๆ ฉนชางโชคดจรงๆ ไมนกไมฝนจะไดสงหลานสาวสดทรกของ

ไอแกลงนรกไปพรอมกนเลย”

กระทงเหลกกลาวขนเสยงดง

“นายเปนคนท�ารายปของฉน!”

เสยวหยงกลาวเสยงดง เธอโกรธจนหนาแดงก�า

“ถกตอง ฉนเปนคนท�าเอง แลวจะท�าไมหนนอย”

กระทงเหลกกลาวยว พรอมกบเงยหนาหวเราะเยาะเยย เฒาอดร

จบมอฉางซากลาวขนวา

“ไอตวแสบ รบพาเธอหนไป ไมตองหวงฉน”

ฉางซามองดเฒาอดร กอนจะยมบางๆ กลาวขนวา

“ใจเยนๆ ลง”

“เยนบาอะไร! ถาไมหนจะไมมใครรอดสกคน”

เฒาอดรกลาวน�าเสยงแหบแหง แตฉางซาไมไดสนใจ เขาเพยงมอง

ขนไปยงศตรทอยเบองหนา

“ฮาๆๆ มเดกนอยมาเพมอกสคน พวกนายจงฆาเดกนอยพวกนกอน

ฉนตองการใหไอแกเหนฉากน แลวฉนจะใหไอแกตายเปนคนสดทาย ฮาๆๆ”

กระทงเหลกออกค�าสง

“จะฆาพวกเรา มนไมใชเรองงายหรอกนะ”

เสยวหยงพดพรอมกบลกขนยน เธอหยบอาวธออกมาถอไว ฮยจง

กบฮยหลงกท�าเชนกน หลงจากนนทงสามคนกเรยกหนเชดสงหารระดบ

กลางของตวเองออกมาเปนกองก�าลงเสรมในทนท

“หนเชดสงหาร!”

กระทงเหลกรองอทานออกมาเสยงดง เฒาอดรทนอนบาดเจบอย

กถงกบตะลงไปเชนกน กระทงเหลกพจารณาหนเชดสงหารสกพกกถอน

ใจยาว

“หนเชดสงหารระดบกลาง ไมเลวๆ แตยงไงกสพวกฉนไมไดหรอก

Page 7: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 11

ฮาๆๆ” กระทงเหลกระเบดเสยงหวเราะ

ฉางซายม เรยกแฟรงกเบาๆ รางของหนเชดสงหารระดบสงกโผล

ออกมา กระทงเหลกถงกบหวเราะคาง

“หนเชดสงหารระดบสง บดซบ! เดกพวกนมมนไดไง”

กระทงเหลกรอยอทานเสยงดงลน เฒาอดรมองฉางซาอยางทงๆ

เพราะการไดครอบครองหนเชดสงหารระดบสงไมใชจะมกนไดงายๆ

กระทงเหลกเมอหายตะลงกเลยรมฝปากกลาวขนวา

“หๆ ด…ดมาก ดจรงๆ วนนฉนจะยดหนพวกนมาเปนของฉนใหหมด”

“ฝนไปเถอะ!”

ฮยจงตะโกนดงลน กระทงเหลกยมกลาวขนวา

“นายมนเดกออนหด ดกองก�าลงของฉนส ทกคนระดบ 60 ขนทงนน

พวกฉนไมมแววพายแพแมแตนอย”

“ฮาๆๆ มนกไมแนนกหรอก ถาพวกฉนมกองก�าลงมาเสรมอก”

ฉางซากลาวแทรกขน กระทงเหลกมองฉางซากลาวขนวา

“โอ…มพวกออนหดอวดดอกคนแลว ไหนละ…กองก�าลงทวา เอา

ออกมาใหฉนไดยลโฉมหนอยส ฮาๆๆ”

กระทงเหลกตอบพรอมกบหวเราะเยาะเยยตอ ฉางซาไมตอลอตอ

เถยง เขาโบกมอเลกนอย ประตมตสวนตวกเปดขน มรางพลทหารโครง

กระดกและอศวนกระดกเดนเทาออกมา

กระทงเหลกและสมนพากนอาปากคาง ไมตางจากเฒาอดร เสยว

หยง ฮยจง และฮยหลงกตนเตนเหมอนกน ทงหมดไมคดวาฉางซาจะมของ

พวกนอยดวย เพราะเขาใจวาฉางซาจะเรยกใชผดบโคตรเจงตวนนมากกวา

“วาไง พอกระทงโทน พรอมเปนกระทงโดนรมตบหรอยงจะ” ฉางซา

กลาวเยาะเยยบาง

“โครงกระดก Undead!”

กระทงเหลกและเฒาอดรแทบอทานขนพรอมกน ทงสองคนเคย

พยายามตามหา Undead มาหลายป แตกไมเคยพบเจอ นเปนครงแรกท

ทงสองไดเหนโครงกระดก Undead จรงๆ

“ตอนนกลายเปนเจดตอสบแปดแลว บกเขามาไดเตมทเลยกระทง

โทน แตถาไมบก กองทพ Undead ของฉนจะบกไปตบนายเอง”

Page 8: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

12 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

ฉางซากลาวยมๆ กระทงเหลกหางควกระตก เขาจองมอง Undead

สกพกกเงยหนาหวเราะ

“ฮาๆๆ เลเวลสงสดของ Undead กแคระดบ 60 ขอเพยงฆานาย

ได Undead กไมมความหมาย”

กระทงเหลกยมเหยมตะโกนดงลน

“ทกคน…วนนตองฆาลางบางคนของไอแกใหหมด!”

พรบตาตอมา กองก�าลงทงสองฝายกทะยานเขาหากน ฉางซาสงให

แฟรงกและอศวนกระดกเดนเทาอกสองตวแยกไปรบมอกระทงเหลก สวน

ทเหลอรบมอพวกลกสมน

ฉางซาหยบธนเหลกด�าในกระเปามตออกมาถอไว เขาปลอยใหมน

รบพลงชวตจนเกดแสงสสมบนคนธนเหลก เหลาลกสมนของกระทงเหลก

ไดรบค�าสงใหฆาฉางซากอนคนอนๆ พวกเขาจงพยายามโจมต ฉางซา

ใชทกษะวหคลอยลมหลบหลก จงยงไมมผเลนฝายศตรคนไหนสามารถ

ประชดตวฉางซาได

หนเชดสงหารของเสยวหยง ฮยจง และฮยหลงตางกชวยนายของ

มนตอส ฉางซาสงพลทหารกระดกและอศวนกระดกเดนเทาเขาไปผสมโรง

ดวย สรางความล�าบากใหสมนของกระทงเหลกพอสมควร

ฉางซาหยบลกธนเงนออกมา โดยเปาหมายแรกของฉางซากคอ

กระทงเหลกนนเอง

ฟาววว…ลกธนเงนดอกแรกแหวกอากาศไปอยางรวดเรว กระทง

เหลกทก�าลงรบมอกบแฟรงกและอศวนกระดกเดนเทาอกสองตว ถก

ลกธนเงนเจาะเขาไปทเกราะหนงบรเวณหนาอก ความแรงของลกธนใน

ระยะประชดสงรางของกระทงเหลกกระเดนไปถงสองเมตร และลมกลง

ลงไปกบพน

“บดซบ! ไอเลวนเอง มนเปนคนยงลกธนใสกนฉน” กระทงเหลก

ค�ารามดงลน

แฟรงกและอศวนกระดกเดนเทาสองตวไมสนใจเสยงรองของ

กระทงเหลก พวกมนบกเขาไปโจมตกระทงเหลกอยางบาคลง กระทงเหลก

ตองรบเคลอนรางหนอยางหงดหงด

ฉางซาหยบลกธนเงนออกมาอกดอก เขาวาดคนธนไปหาศตรของ

Page 9: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 13

เสยวหยงและปลอยลกธนทนท ลกธนพงเปนแสงปกเขาไปทขาสมนกระทง

เหลกจนรองลน เลอดพงกระฉดออกมาทนท

“อากกก…ฉนถกยง!” สมนกระทงเหลกคราง

“จดการไอเลวถอธนกอน!”

กระทงเหลกรองเตอนเหลาสมนอกครง แตเหลาสมนกท�าอะไรไมได

เพราะเสยวหยง ฮยจง และฮยหลง รวมถงหนเชดสงหาร พลทหารกระดก

และอศวนกระดกเดนเทาบกเขาพวพนพวกเขาเอาไวกอน

ตอนแรกฉางซาคดวา ตวเองอาจจะไดเขาไปลยแบบประชดตวดวย

แตสภาพของสมนกระทงเหลกกไมไดสมประกอบเทาไร พวกเขาไดรบ

บาดเจบมาจากเฒาอดรแลว ดงนนในการตอส พวกเขาจงไมกลาทมก�าลง

เตมทในการโจมต ซงมนกเขาทางฉางซาพอด

สมนของกระทงเหลกกลวฉางซามากๆ เวลาสกบศตรตรงหนา พวก

เขาจะตองแบงสมาธอกสวนมาระวงฉางซา พวกเขาถกฉางซาโจมตดวย

ลกธนจนแทบคลง พวกเขาจะใหฉางซามโอกาสยงทหวไมได มนเปนจดออน

ของผเลนทกคน และดวยความแรงของลกธนหวเงนของฉางซา หากถก

โจมตในระยะประชด พวกเขาจะตายภายในลกธนดอกเดยว

“บดซบ! แนจรงอยาใชวธนสวะ”

กระทงเหลกรองโวยวาย เมอเหนฉางซาก�าลงเลงธนมาหาตวเองบาง

“ฮาๆๆ รองขอชวตสจะกระทงโทน บางทฉนอาจละเวนนาย แลวไป

ยงลกสมนของนายแทน ฮาๆๆ”

ฉางซากลาวจบ ลกธนกถกปลอยออกจากสาย กระทงเหลกทก�าลง

รบมอกบศตรระวงตวอยแลวรบพงตวหลบ ลกธนจงพงผานหวไหลไปอยาง

ฉวเฉยด กระทงเหลกยงไมไดตงตว แฟรงกและอศวนกระดกเดนเทาสอง

ตวกบกเขามาอกแลว กระทงเหลกแทบไมมเวลาพกหายใจแมแตวนาทเดยว

ฉางซาโจมตกระทงเหลกเสรจกงางสายธนเลงไปหาศตรคนอนตอ

เหลาสมนกระทงเหลกตางพากนหนาซดเผอด กลวตวเองจะกลายเปน

เปาธนคนตอไป เพอนทถกยงทขาของพวกเขาตอนนบาดเจบหนก เพราะ

ถกเสยวหยง หนเชดสงหารของเธอ และอศวนกระดกเดนเทารมเลนงาน

ฉางซาใชเวลาไมถงนาท สมนของกระทงเหลกลวนถกลกธนหว

เงนโจมตจนบาดเจบไปตามๆ กน พวกเขาตางเคลอนไหวไมคลองแคลว

Page 10: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

14 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

เหมอนเดม

สวบ! สมนคนหนงถกยงทะลอก เลอดพงกระฉดออกมาเปนทอ

ประปาแตก ฮยจงเหนเปนโอกาสทองรบหวดเทาซายเตะเขาไปทกานคอ

ศตรเตมแรง ผวะ! รางของสมนกระทงเหลกลมฟาดลงกบพนดงโครม ฮยจง

และหนเชดสงหาร รวมถงพลทหารกระดกกกรกนเขาไปเลนงานดวยการ

กระทบ

เหลาพลทหารกระดกของฉางซาไดรบความเสยหายไมนอย แต

มนกยงโจมตอยางแขงขน ในความเปนจรง ถาฉางซาไมไดใชธนดงสมาธ

สมนของกระทงเหลกมาทเขา ปานนพลทหารกระดกของเขาคงไดกลาย

เปนซากไปนานแลว

“ไอขโกง! แนจรงอยารมสวะ”

กระทงเหลกบน ฉางซาไมสนใจยงธนโจมตตอเนอง เลนเอากระทง

เหลกผวาทกครงทฉางซาเลงธนมาทตน สมนของกระทงเหลกคนหนง

สามารถฝาวงลอมออกมาได เขาทะยานเขาหาฉางซาพรอมกบดาบในมอ

ฉางซารบควาถงทขางเอวและขวางออกไป ศตรใชมอปดจนถงแตกและ

เกดฝนสขาวกลางอากาศ

ฉางซาฉวยโอกาสเคลอนรางหลบหนออกไปดานหลง พอเทาสมน

กระทงเหลกถงพน เขากแหกปากรองลน ควนสขาวพงออกมาจากรางกาย

ของเขาหลายแหง

“อากกก! ฉนถกพษ มนใชพษ”

สมนของกระทงเหลกรองโหยหวน ควนสขาวพงออกมาจากบาดแผล

ทวรางของสมนคนนน ฉางซาเงยหนาหวเราะกลาวขนวา

“มนคอพษกดกรอนทท�าปฏกรยากบเลอด อกไมนานนายจะตาย”

สนเสยงฉางซา พลทหารกระดกและอศวนกระดกเดนเทากพงเขา

มาโจมตสมนกระทงเหลกตอ สมนกระทงเหลกจงตองหนไปรบมออยาง

ฉกละหก ฉางซางางสายและปลอยลกธนพงโจมตไปทรางของศตรในระยะ

ประชด

“อากกก!” สมนของกระทงเหลกรองลน เมอลกธนพงเจาะเขาท

แขนของเขาในต�าแหนงแผลเดม สงผลใหแขนของเขาขาดกระจยในพรบตา

“แขนฉานนน!”

Page 11: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 15

สมนกระทงเหลกรองลนจบ พลทหารกระดกและอศวนกระดกเดน

เทากระดมหมดโจมตใสรางเขาเปนชด รางของสมนกระทงเหลกลมฟาด

ลงกบพน เลอดทะลกออกมาจากปากเปนสาย

ดานเฒาอดร เมอไดพกและกนยาหามเลอดแลว กตดสนใจบก

เขาไปสมทบกบคนอนๆ เพอไมใหศตรมโอกาสฆาใครๆ ในกลม เฒาอดร

ไมปะทะกบกระทงเหลก แตเลอกเลนงานสมนแทน สรางความโกรธแคน

ใหแกกระทงเหลกมาก

“ไอแกอบาทว! แนจรงมาสกบฉนส”

กระทงเหลกแหกปากตะโกนขน

“ไมวะ ฆาลกสมนเองสะใจกวาเยอะ”

เฒาอดรตอบ

“อากกก! ไอแกบดซบ”

กระทงเหลกรองโหยหวน เขายอมรบ เขานกไมถงจรงๆ ตวเองและ

สมนจะตกอยในสภาพเสยเปรยบฝายตรงขามได สงทกระทงเหลกค�านวณ

พลาดกคอ เขาไมรฉางซาจะใชธนเปนอาวธ แถมยงเปนธนมคลาสอกดวย

นอกจากนเขากนกไมถง Undead เผากระดก มนจะมความแขงแกรง

ทางกายภาพมากกวาผเลนระดบเดยวกนถง 1-2 ระดบ

ในการตอส เมอมเฒาอดรเขามาผสมโรงดวย ไมนานสมนกระทง

เหลกอกคนกพลาดทาถกฟนจนเลอดโชก ในขณะทเฒาอดรก�าลงจะใชดาบ

ฆา ฉางซากพงเขามาหามไวเสยกอน

“ลง อยาฆามน!”

ฉางซารบลากคอเสอสมนกระทงเหลกทนงกระอกเลอดอยบนพน

ออกหาง

“เองท�าบาอะไรวะ!” เฒาอดรถาม

“เหอะนา ลงไปชวยคนอนกอน” ฉางซากลาวตดบทเสรจ เขากรบ

หยบเชอกออกมามดรางของศตรไว สรางความตกใจใหแกศตรมาก ฉางซา

ใชคนธนเหลกด�าฟาดใสทายทอยจนสมนกระทงเหลกสลบ กอนจะลากราง

ของศตรผเคราะหรายออกไปจากสนามตอส

ตามจรงฉางซาไดเหนสภาพของกระทงเหลกและสมนอกคนของเขา

กรแลววา ทงสองคนคอคนทถกพษของเขา หลงจากเขาสเสนทางยา ฉางซา

Page 12: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

16 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

อดชนชมกระทงเหลกไมไดเหมอนกน เพราะนอยคนจะสามารถผานกบดก

ของเขาไดโดยไดรบบาดเจบเพยงแคน

ฉางซายงคงยงลกธนหวเงนอยางดเดอด สมนของกระทงเหลกตาง

กขดโคตรทงสบแปดรนของฉางซาขนมาดา แตไอตวแสบท�าเปนหทวนลม

ฮมเพลงอยางสบายใจ

สมนกระทงเหลกสวนใหญถกฉางซายงเจาะทขา แขน รวมถง

หนาอก พวกเขายงไมตาย มตายเพยงคนเดยวคอคนทถกยาพษ กอนจะ

ถกพลทหารกระดกและอศวนกระดกเดนเทาฆา

การตอสครงน ฉางซาไมไดงางสายธนเตมก�าลงทเขาม ไมอยางนน

คงไมมใครรอดจากธนในระยะประชดของเขาสกคน และทกครงทสมน

กระทงเหลกจะถกฆาตาย ฉางซากจะเขาสอดแทรก บทสรปของพวกเขา

เหมอนกน ทกคนถกมดกอนจะถกลากออกไปโยนไวรวมกน

ฉางซาสงใหเหลาอศวนกระดกเดนเทาอกสามตวไปรวมกลมเลนงาน

กระทงเหลก

เสยวหยง ฮยจง และฮยหลงกสงหนเชดสงหารของตวเองไปดวย

เชนกน

‘บดซบ พวกมนเยอะเกนไป เราตองหน’

กระทงเหลกคดในใจจบ ลกธนกพงเขาโจมตเขา กระทงเหลกเอยง

ตวหลบพรอมกบรบมอศตรรอบตวไปดวย แมจะถกหมดของอศวนกระดก

เดนเทาโจมตทหนาอก แตดวยความแขงแกรงของกระทงเหลก เขากไมถง

กบบาดเจบสาหส แถมยงตอบโตกลบไปได

ฉางซาอมยมกลาวขนวา

“กระทงโทน ระวงใหดนะ ฉนจะยงรวๆ แลว” ฉางซาเอยเตอน

“ไอเลว!”

กระทงเหลกตะโกนดา แตในใจกเสยววาบ เพราะขนาดยงหางๆ

กน เขากแทบจะเปนบาอยแลว นมนบอกจะยงธนรวๆ แลวเขาจะหลบมน

ไดอยางไร

ฉางซางางสายธนและเรมโจมตตอเนอง กระทงเหลกหยบโลแขน

ออกมาพยายามปองกนการโจมตของฉางซา แตโลแขนกถกเลนงานจน

ระเบดเปนเศษเหลก ในขณะรางกายของกระทงเหลกกถกเหลาหนเชด

Page 13: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 17

สงหารและอศวนกระดกเดนเทาโจมตจนไดรบบาดเจบไปหลายแหง

ฉก!

“อากกก!” กระทงเหลกรองลน เมอลกธนของฉางซาเสยบเขาไปท

ขาซาย แฟรงกออกหมดชกไปทล�าตว กระทงเหลกกระเดนกลงไปกบพน

ฉางซาก�าลงจะยงธนซ�า แตเมอเหนกระทงเหลกก�าลงโดนย�าจงลด

คนธนลง กระทงเหลกไดแตยกแขนขนตงการดปองกน เมอหนเชดสงหาร

และอศวนกระดกเดนเทาตางรมชกเขามา

กระทงเหลกสยบตา แตยงไงเขากสหมาหมไมได

คนทสะใจทสดคงหนไมพนเฒาอดร

“ฮาๆๆ สะใจจรงๆ เปนไง คดจะฆาฉนหรอ เองนนแหละตองตาย

กอน”

เฒาอดรกลาวเยาะเยยบาง

“ไอแก! แนจรงมาสกนตวตอตวสวะ”

กระทงเหลกตะโกนทา แมตวเองจะก�าลงขดตวเปนกงเพราะถกรม

ซอมกตาม

“ไมสโวย เองจะท�าไม รบๆ ตายไปเถอะ” เฒาอดรตอบ

กระทงเหลกยงคงตะเบงเสยงดวยถอยค�าหยาบคายสารพด แตเฒา

อดรไมสนใจ ไมนานกระทงเหลกกหมดเสยงไปเอง ฉางซาเหนกระทงเหลก

นอนหมดสภาพ รางกายบาดเจบเลอดทวมตวบนพน เขากสงใหแฟรงกและ

อศวนกระดกเดนเทาหยดโจมต เสยวหยง ฮยจง และฮยหลงกสงใหหนเชด

สงหารของตวเองท�าตามทฉางซาตองการเชนกน

ฉางซาเดนเขาไปหาและนงลงขางๆ กระทงเหลกทนอนหมดสภาพ

บนพน

“แก…เปนใคร”

กระทงเหลกถามน�าเสยงเบาหวว หมดลายของจอมโหดไปเลย

กระทงเหลกมนใจ ผเลนทใชธนคนนไมใชคนของกลดเซยนเหยยบฟาอยาง

แนนอน ฉางซาชนวใสหนาตวเองกลาวขนวา

“ฉนเทพธนสดหลอ นามวา จอมโจรซาบนฮด จงจ�าไวใหขนใจ”

“ด…ฉนจะจ�าไว สกวนฉนจะฆาแกใหได!”

กระทงเหลกเอยปากขอาฆาต ฉางซาหวเราะข�ากลาวขนวา

Page 14: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

18 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

“ฮาๆๆ ฉนไมกลวค�าขของนายหรอก ตอนนถงเวลาทพวกเราจะ

ตองท�าธรกจกนแลว”

ฉางซากลาวจบ เขากสงแฟรงกลากรางของกระทงเหลกเหมอนขยะ

มากองรวมกบลกสมนคนอนๆ เฒาอดรยนมองดสภาพของกระทงเหลก

สหนาซบซอน เพราะมนเปนครงแรกทตวเองเหนกระทงเหลกในสภาพน

“เองก�าลงจะท�าอะไรกบพวกมนวะ”

เฒาอดรเอยปากถาม ฉางซาคลยมกลาวขนวา

“คนพวกนเปนหมอวนพ ฉนเปนโจร ลงวา มนควรจะเปนอยางไร

ตอไปดละ”

“เองจะปลนพวกมน!” เฒาอดรรองอทาน

“ฮาๆๆ ใช พลทหารกระดก อศวนกระดกเดนเทาลากพวกมนตาม

ฉนมา แฟรงกดแลกระทงโทน อยาใหมนแอบหนไปได”

ฉางซาสงการสมนจบกเดนน�าหนาไปทนท เสยวหยงจะเดนตาม

ฉางซาไปดวย แตเฒาอดรรบจบแขนหลานสาวไว

“เสยวหยงอยทนแหละ มนไมนาดหรอก”

เฒาอดรกลาวขน เพราะเฒาอดรไมอยากใหเสยวหยงเหนภาพสยอง

ขวญ เสยวหยงท�าหนาเซงๆ อยบาง เมอถกปหาม สวนฮยจงกบฮยหลง

ตางกตามฉางซาไปตดๆ

หางจากต�าแหนงทเฒาอดรอยไกลพอสมควร

ฉางซาใชเชอกมดกระทงเหลกและเหลาสมนทเหลอรอดกบตนไม

กระทงเหลกทถกมดจองมองฉางซาดวยสหนาเคยดแคน

“ฮาๆๆ ทาทางนายคงแคนฉนมาก” ฉางซากลาวขนยมๆ

“ใช! จ�าไว…ฉนจะฆาแกใหได”

กระทงเหลกกลาวอาฆาต ฉางซาหวเราะกลาวขนวา

“ตามสบาย ถานายมปญญานะ ตอนนฉนชนะ และคงตองเรยกรอง

บางอยางจากนายหนอย”

“ถย! คดจะปลนฉน…ไมมทาง ยงไงพวกฉนกจะตายอยแลว ฉนไมม

ทางจายเงนใหแก เชญฆาตามสบาย”

กระทงเหลกกลาวตดบท ฉางซายกไหลกลาวขนวา

Page 15: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 19

“การจะฆานายมนงายยงกวาปอกกลวย แตฉนจะท�าใหนายยนดท

จะจายเงนใหแกฉนอยางเตมใจ”

ฉางซาบอกจดประสงคของเขา

“ฝนไปเถอะ!” กระทงเหลกตอบ

ฉางซาหนไปมองฮยจงและฮยหลงกลาวขนวา

“พวกนายสองคนเกบแหวนมตและอญมณทพวกเขาใสกอน”

ฮยจงและฮยหลงพยกหนา รบเขาไปปลดทรพยจากผเลนกลด

สามราชนสวรรค พวกเขาตางรองดาทอ ฉางซาร�าคาญจงสงใหพลทหาร

กระดกตบหนาสงสอน บรรดาเหลาสมนของกระทงเหลกเจอบทโหดจง

พากนหบปากไมโวยวายอก

เมอฮยจงกบฮยหลงปลดทรพยทมองเหนดวยตาหมดแลว ฉางซาก

เดนไปยนตรงหนากระทงเหลก กอนจะกลาวขนวา

“ถงเวลาทเราจะตกลงธรกจกนแลว กระทงโทน”

“ฉนจะฆาแก!” กระทงเหลกค�าราม

ฉางซาหนไปมองแฟรงก กลาวขนวา

“แฟรงก ตบหนาเขายสบท”

แฟรงกไดรบค�าสงกเดนมาแทนทฉางซา และใชฝามอตบอยาง

เมามน ใบหนาของกระทงเหลกสะบดไปมา ฉางซาตองรบเดนออกหาง

เพราะตมฝทใบหนาของกระทงเหลกแตกจนสงกลนเหมน

‘แฟรงก ขอโทษวะ มอนายคงเหมนไปอกนาน’

ฉางซาคดในใจจบ แฟรงกกตบหนากระทงเหลกครบ 20 ครงพอด

“ฆาฉนสวะ! ฆาฉนส!” กระทงเหลกตะโกนน�าเสยงบาคลง

“ฆานาย ฮาๆๆ ตราบใดทฉนยงไมสมหวง ฉนจะยงไมฆานาย ฉน

ยงมวธเลนกบนายและสมนทงวน”

ฉางซากลาวจบ เขากหนไปมองอศวนกระดกเดนเทา

“พวกนายแยกยายกนไปยนอยทหนาศตร และชกหมดใสรางพวก

เขาคนละยสบหมด”

ฉางซาสง เหลาอศวนกระดกเดนเทากรบปฏบตตาม

ผวะๆๆ เสยงรวหมดใสล�าตวสมนกระทงเหลกดงหนกหนวง

“อากกก!” พวกเขาตางรองครางดวยความเจบปวด เมออศวน

Page 16: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

20 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

กระดกเดนเทาชกครบ 20 หมด พวกมนกเดนออกหางเปาหมาย ฝายสมน

กระทงเหลกพากนกระอกเลอดออกมาหลายครง

ฉางซาหยบน�ายาเลอดและน�ายาเพมพลงออกมาจากกระเปามต

อยางละหนงแพก เขามองไปยงฮยจงและฮยหลงกลาวขนวา

“ปอนน�ายาเลอดและน�ายาเพมพลงใหพวกเขากนอยางละขวด”

ฮยจงและฮยหลงพยกหนารบ รบเอาน�ายาทงสองชนดไปท�าตาม

ค�าสง กระทงเหลกกดฟนกรอดๆ ไมยอมพดอะไรสกค�า ฉางซากไมสน เขา

ปลอยใหอศวนกระดกเดนเทาซอมสมนกระทงเหลกตอไปเรอยๆ พอใกล

ตาย ฉางซากใหฮยจงและฮยหลงกรอกน�ายาเลอดและน�ายาเพมพลงใหม

ฉางซาวนเวยนทรมานเหลาสมนกลดสามราชนสวรรคอยสามรอบ

กท�าใหกระทงเหลกทนไมไหวอกตอไป

“หยดๆ! หยดๆ! แนจรง แกมาท�ากบฉนสวะ” กระทงเหลกรอง

โวยวายขน

“ฮาๆๆ เสยใจดวย ฉนเปนคนสง ไมใชนายมาสงฉน อศวนกระดก

เดนเทาอดพวกมนตอไป”

ฉางซากลาวเสยงเรยบ อศวนกระดกเดนเทากท�าตามค�าสงทนท

กระทงเหลกเหนลกสมนทรมานมาก เขาถงกบสตแตกรองดาทอฉางซา

อยางหยาบคาย รวมถงขดโคตรเหงาบรรพบรษฉางซาขนมาดาดวย

“ฮาๆๆ ดาได ดาไป อศวนกระดกเดนเทาชกพวกมนตอไป” ฉางซา

ออกค�าสง

อศวนกระดกเดนเทากเรมชกเหลาสมนของกระทงเหลกตอเนอง

หลงจากบาดเจบใกลจะตาย ฮยจงกบฮยหลงกท�าหนาทเตมน�ายาเลอดและ

น�ายาเพมพลงใหพวกเขาฟนขนมาใหม

เกอบสบนาทตอมา กระทงเหลกกหบปากและเอาแตจองมองฉางซา

ราวกบจะฆาใหตายดวยสายตา ฉางซาสงใหอศวนกระดกเดนเทาหยดการ

ซอมศตรชวคราว เขาเดนมาอยดานหนากระทงเหลกกลาวขนวา

“เราจะเจรจาธรกจกนไดหรอยง”

กระทงเหลกกดฟนกรอดๆ ไมตอบ

“เฮอ…ทาทางฉนตองเลนบทโหดกวาเดมแลวละ”

ฉางซากลาวพรอมกบสายหนา ในขณะเตรยมตวเดนกลบไปออก

Page 17: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 21

ค�าสงอศวนกระดกเดนเทาอกครง กระทงเหลกเหนสหนาหวาดกลวของ

เหลาสมน จตใจทเดดเดยวกเรมพงทลาย

“บอกความตองการของแกมา” กระทงเหลกกลาวขน

ฉางซาหยดชะงกการเดน เขาหนไปยมใหกระทงเหลกกลาวขนวา

“ในทสด นายกยอมแพ”

“อยาพดมาก! บอกความตองการของแกมา” กระทงเหลกตะคอก

ใสฉางซา

“ฉนไมใชคนใจราย ฉนขอแคเงนสด 300 ลานเหรยญเงนยหยวน”

ฉางซาตอบ

“ไมมทาง!”

กระทงเหลกตอบสวนกลบมาในทนท ฉางซาหยบมดสนออกมายน

สงไปใหแฟรงกแลวสงวา

“แทงพวกมนคนละครง”

แฟรงกรบค�าสงจบ มนกถอมดสนไปจวงแทงสมนกระทงเหลกอยาง

ไรความปราน เลอดสดๆ พงออกมาจากบาดแผล พวกเขาตางกรองครวญ

คราง กระทงเหลกถงกบหนาซดเผอด

ฉางซามองดเหลาสมนทตวสน กอนจะกลาวขนวา

“พวกนายคงโทษฉนไมได หวหนาของพวกนายขเหนยวเกนไป ใน

เมอกระทงโทนไมยอมจาย พวกนายกตองรบเคราะหแทน ฉนยงมโปรแกรม

เดดๆ รอพวกนายอย ตงแตตดใบห ตดจมก ควกดวงตา เลาะเนอ อยยย…

สนกทงนน”

ฉางซาเอยปากใสสตไข แตในความเปนจรง บางอยางในเกมมนก

ท�าตามทฉางซาพดไมได

ดวยความกลวถกทรมาน เหลาสมนตางหนไปมองกระทงเหลก

สหนาแววตาเตมไปดวยการขอรอง

“หวหนา จายเงนมนไปเถอะครบ”

สมนคนหนงตดสนใจพดน�าเสยงรอนรน

“ฮาๆๆ หวหนาพวกนายไมสนใจหรอก เตรยมรบการทรมานอก

รอบ” ฉางซากลาวขนยมๆ

“หยดๆ ฉนจะจายกได”

Page 18: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

22 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

กระทงเหลกตะโกนลน เขายอมรบสภาพถกปลนในทสด ฉางซายม

เดนกลบไปยนอยดานหนากระทงเหลก

“ฉนจะจายตามราคาทแกระบ แตแกตองปลอยพวกฉนเปนอสระ”

กระทงเหลกเอยปากตอรอง

“ไม ขอตกลงของฉน เพยงแคพวกนายจะไดรบความตายทรวบรด

เทานน” ฉางซากลาวเสยงเรยบ

“บดซบ! มนไมยตธรรมส�าหรบพวกฉน”

กระทงเหลกกลาวขนน�าเสยงโมโห ฉางซาท�าหนาประหลาดใจ กอน

จะเงยหนาหวเราะ

“ฮาๆๆ ยตธรรม ฮาๆๆ นายก�าลงเรยกหาความยตธรรม ฉนจะ

บอกอะไรใหนายรไว ความยตธรรมส�าหรบฉนกคอ ไมวานายจะชอบหรอ

ไม นายตองท�าตามกฎของฉน”

กระทงเหลกกดฟนกรอดๆ ไมอาจกลาววาจาอะไรไดอก

“อยาท�าใหเรองมนยงยาก รบตดสนใจจายฉนมาไวๆ ฉนมนใจ ตอ

ใหนายไมจายตอนน แตอกไมกชวโมงขางหนา นายกจะตองจายฉนอยด”

ฉางซากลาวยมๆ กระทงเหลกพยายามสงบสตอารมณกอนจะกลาว

ขนวา

“กได ฉนจะจายใหแก 300 ลาน ตามทตกลงกนไว”

“NO! NO! ตอนนนายตองจาย 350 ลานแลวละ” ฉางซากลาว

หนาตาย

“บดซบ! เมอกแกบอก 300 ลาน ท�าไมตอนนกลายเปน 350 ลาน”

กระทงเหลกเรมโวยวายอกครง

ฉางซาแกลงตหนาเครงเครยดกลาวขนวา

“ถานายจายฉนตงแตแรกกคงเสยเงนแค 300 ลาน แตตอนนมน

ไมใชแลว ฉนตองคดคาเสยเวลา ไหนจะคาเสยก�าลงกาย คาพดเกลยกลอม

และคาน�ายาเลอด น�ายาเพมพลงอก โอย…รายจายเยอะไปหมด”

“ไอ…ไอโจร! ไอโคตรเลว!” กระทงเหลกรองดาทอ

ฉางซายกไหลกลาวขนวา

“จะจายหรอไมจายละ ถาปลอยเวลายดเยอออกไปอก นายจะตอง

จายคาเสยเวลาเพมเปนเงน 400 ลานเหรยญเงนยหยวนนะ” ฉางซากลาว

Page 19: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 23

ตดบท

“บดซบ…กได กได ฉนจาย” กระทงเหลกตดสนใจยอมจายในทสด

“ดมาก ธรกจของพวกเราเรยบรอยแลว แฟรงกปลอยเชอกมดแขน

ของกระทงโทนออก ฉนจะใหเขาโอนเงนใหแกฉน”

ฉางซาออกค�าสง แฟรงกกรบเขาไปปลดเชอกทแขนออก กระทง

เหลกเหนเหลาลกสมนพากนถอนใจยาว กระทงเหลกกลวฉางซาจะเรยก

รองเงนเพมอก เขาจงรบโอนเงน 350 ลานไปใหฉางซาแตโดยด

“ฮาๆๆ ขอบคณมากกระทงโทน ฉนจะใหพวกนายไดตายอยาง

รวบรดตามทตกลงกนไวแนนอน ฮาๆๆ” ฉางซาพดพรอมกบหวเราะ

“นายจ�าไว เรองมนจะไมจบลงแคนแนนอน” กระทงเหลกเอยปาก

ขมข

ฉางซายมกลาวขนวา

“ฉนยนดตอนรบลกคาอยางนายเสมอ ลากอนกระทงโทน แฟรงก

ฆาเขาซะ อศวนกระดกเดนเทาจดการฆาศตรทกคนเดยวน”

เมอไดรบค�าสง เหลาอศวนกระดกเดนเทากโจมตศตรดวยหมดอยาง

หนก ไมนานรางพวกเขากกลายเปนแสงหายไป กระทงเหลกแขงแกรงกวา

คนอนจงตายเปนคนสดทาย

ดานฉางซา

เขาจดการเกบสมนทงหมด กอนจะชกชวนฮยจงและฮยหลงกลบ

ออกไป เมอพบหนาเฒาอดร ฉางซากไมลมทจะเอยปากเตอนวา

“ลง โทรศพทไปบอกสมนของลงทอยนอก GATE ใหพวกเขาหาท

หลบภยดวน เพราะถากระทงโทนฟนจากความตาย เขาจะตองเลนงาน

สมนของลงแนนอน”

“จรงดวย!” เฒาอดรรองอทาน กอนจะรบตดตอไปหาสมนของตวเอง

“ฮยจง เมอกมอะไรเกดขนบาง เลาใหฉนฟงหนอยส” เสยวหยง

ถามเพอนหนม

ฮยจงกบฮยหลงคนปากอยแลว จงเลาเรองทเกดขนทงหมดใหแก

เสยวหยงฟงอยางออกรสออกชาต แถมมการเตมแตงบางสวนเขาไปอกดวย

เฒาอดรโทรศพทออกไปเตอนสมนเสรจ กมานงฟงฮยจงกบฮยหลง

Page 20: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

24 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

ผลดกนเลาเรองปลนกระทงเหลกตอ เมอสองหนมเลาจบ เฒาอดรกหนมา

มองฉางซากลาวขนวา

“เองปลนพวกมน พวกมนคงแคนเองนาด”

“ใครจะสน” ฉางซาทนงพงตนไมตอบ

“เฮอ…เองไมสนกคงไมไดแลว พวกมนตองหาทางเอาคนเองแนนอน

เอาเถอะ! เองชวยขารอดตาย ขาจะไมปลอยใหมนท�ารายเองเดดขาด”

เฒาอดรเอยปากสญญา ฉางซาคลยมกลาววา

“ขอบคณลวงหนา แตฉนคงอาศยลงคมครองฉนชวงเวลาหนงเทานน

แหละ”

เฒาอดรท�าหนาแปลกใจ กลาววา

“เองหมายความวายงไง”

“ฮาๆๆ เปนความลบ แตอกไมนานลงกจะรเอง ฮาๆๆ”

ฉางซาตอบ เฒาอดรเบปากทนท

“ความลบอกแลว เองนความลบเยอะจรงๆ แตขานกไมถง เองจะ

ม Undead ดวย”

เฒาอดรพด ดวงตาเปนประกายวาวโรจน

“หๆ ลงพดถงมนท�าไม ฉนไมขายหรอกนะ ฮาๆๆ” ฉางซาตอบ

เหมอนอานใจเฒาอดรออก

เฒาอดรคลยมกลาวตรงๆ วา

“เองนาจะตดสนใจใหมนะ ขายนดใหคมภรระดบสงกบเองหลาย

เลม”

“ไมสน” ฉางซากลาวตดบทสนๆ

เฒาอดรก�าลงจะหวานลอมฉางซาเพม โทรศพทขอมอของเฒาอดร

กดงขนพอด เฒาอดรจงกดรบสาย

“เองนดวงแขงนะ ตกหนาผายงไมตายอก” เฒาอดรถาม

“ลงกดวงแขงเหมอนกน สามารถหนกระทงเหลกกบสมนพนมาได

ไมรเวลานมนจะยงตามลาฉนกบลงอยไหม” ยาจกซกลาวน�าเสยงเครงเครยด

“เองไมตองกงวลกบพวกมนแลว” เฒาอดรตอบ

“ท�าไมละ ฉนมนใจมนไมปลอยพวกเราออกไปจาก GATE อยาง

งายๆ แนนอน” ยาจกซวเคราะห

Page 21: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 25

“ฟงขานะยาจกซ ไอกระทงเหลกและสมนของมนตายหมดแลว”

เฒาอดรกลาวขน

ปลายสายนงเงยบไปหลายวนาท

“เรองจรงหรอ พวกมนตายยงไง” ยาจกซรองอทาน

“อธบายยาก และใชเวลาเยอะวะ เองควรกลบมารวมกลมกบขา

กอน เดยวขาจะบอกพกด”

เฒาอดรกลาวจบกแจงพกดใหยาจกซไดรบร หลงจากนนกวางสาย

ไป

หางจากทพกของเฒาอดรไปทางใตสองกโลเมตร

ดาวราชนมองดนาฬกาตวเองสหนาเครงเครยด เพราะพบวารายชอ

ของกระทงเหลกไดหายไป

“หวหนา เปนอะไรครบ ทาทางไมสบายใจ”

สมนคนสนททผานความตายมาดวยกนเอยปากถาม

“กระทงเหลกตายแลว” ดาวราชนตอบ

“หา!? อะไรนะครบ!” ลกสมนคนสนทรองอทานเสยงหลง

“ฉนมรายชอของกระทงเหลกและสมนคนสนทของมนในนาฬกา

ปจจบนอยในสถานะออฟไลนชวคราวและขนตวหนงสอสแดง พดงายๆ

สองคนนนตายแลว” ดาวราชนอธบาย

“เปนไปไมได! กระทงเหลกจะตายไดยงไง”

ลกสมนคนสนทถามสหนาไมเชอ ดาวราชนยมฝนๆ กลาวขนวา

“ความจรงกคอความจรง นายไมเชอกคงไมได”

“ใคร…ใครฆากระทงเหลกกบสมนกน เรองนไมใชธรรมดาแลว”

สมนดาวราชนถามขนลอยๆ สกพกกรองอทานขนวา

“เฒาอดรกบพรรคพวกเปนคนฆาหรอเปลา”

ดาวราชนสายหนากลาวขนวา

“ไมนาจะใชเฒาอดร สมาชกทตดตามกระทงเหลกเขามาใน GATE

จดไดวาเปนกองก�าลงหลกบางสวนของกลด คนทฆากระทงเหลกจะตอง

เปนยอดฝมอทสงสงมากๆ”

“ถาเฒาอดรกบพรรคพวกไมใชคนฆา แสดงวาผทเลนงานกระทง

Page 22: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

26 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

เหลกและสมนจะตองเปนผเยยมยทธระดบ 70 และเขาจะตองมกองก�าลง

ยอดฝมอในปกครองดวย แตกลดทเขามาใน GATE ไมไดมยอดฝมอแบบ

นน”

ลกสมนคนสนทของดาวราชนตงขอสงสย ดาวราชนบงเอญนกไป

ถงใครบางคน เขากเรมเหงอแตกออกมาเตมใบหนา ลกสมนเหนความ

ผดปกตจงกลาวขนวา

“หวหนานกอะไรออกหรอครบ”

“มนจะเปนคนกลมนนหรอเปลา” ดาวราชนกลาวขนเบาๆ

“ใครครบ” สมนคนสนทถาม

“กลมคนทเราไมรจก และเลนงานพวกเราในสสานไง” ดาวราชน

ตอบ

สมนคนสนทเบกตาโต เขายงจ�าประสบการณเลวรายยงกวาตายใน

ถ�าไดด ทกอยางลวนแตเปนฝมอของคนกลมนน ซงปจจบนกยงไมร พวก

เขาเปนใครและมาจากกลดไหน

“ยงเหลออกหนงวนจะออกจาก GATE แลว พวกเราควรท�าอยางไร”

สมนคนสนทเอยปากถามเบาๆ

“สงทกคนใหอยในทตง หามออกไปจากจดนเกน 300 เมตร ขอ

เพยงพวกเราไมกอเรอง ฝายตรงขามคงไมเลนงานพวกเราอยางไรเหตผล”

ดาวราชนออกค�าสง ลกสมนคนสนทกรบน�าค�าสงไปบอกคนอนๆ

เพอไมใหเกดความผดพลาด และสงผลใหทกคนในกลดตองตายไปอยาง

ไรคา

Page 23: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

2ไลลา

หลายชวโมงตอมา

ภายนอก GATE กระทงเหลกและสมนไดฟนขนมาแลว กระทงเหลก

ก�าลงคลง เขาสงใหสมนทกคนทฟนขนมาออกไลลาผเลนกลดเซยนเหยยบ

ฟาในทนท

“ฆามน! ฆามน! ฆาพวกมนใหหมด!”

กระทงเหลกแหกปากรองระบายอารมณโกรธ ระดบทลดลง 10

ระดบ สงผลใหระดบของเขาในปจจบนเหลอเพยง 58 เทานน การจะกลบ

ไปอยในระดบเดมไมใชเรองงาย เขาอาจจะตองใชเวลาหลายสบปในเกม

เหลาลกสมนกโกรธแคนผเลนกลดเซยนเหยยบฟาไมแพกน พวกเขา

พากนกระจายก�าลงออกคนหาศตรบรเวณ GATE แบบพลกแผนดน แตก

ไมพบเจอผเลนกลดเซยนเหยยบฟาแมแตคนเดยว

เหลาสมนกลดสามราชนสวรรคตางกกลบมารายงานใหกระทงเหลก

ไดรบร

“บดซบ! พวกมนไหวตวทนแลว” กระทงเหลกค�าราม

“หวหนา ถงพวกปลายแถวจะหนไป แตไอแกยงอยใน GATE เรา

Page 24: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

28 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

รอฆามนกได”

ลกสมนคนหนงกลาวขน กระทงเหลกหนไปมองกลาวขนวา

“อยาแสดงความเหนโงๆ ใน GATE เรายงสมนไมได ปจจบนระดบ

ลดกนทวหนา จะเอาอะไรไปสกบพวกมน”

สมนทเสนอความเหนยมแหงๆ ไมพดอะไรตอ

“หวหนา เรารองขอก�าลงพลจากกลดของเราในเมองนภามาเลนงาน

พวกมนดไหม” ลกสมนอกคนเสนอความเหนบาง

“นายบาหรอเปลา ถาเราขอก�าลงพล กลดเซยนเหยยบฟามนก

ขอก�าลงพล เรองมนจะไปกนใหญ เบองบนเคยสงไว เวลานยงไมถงเวลา

ทจะท�าสงครามกบกลดเซยนเหยยบฟาอยางเปนทางการ” กระทงเหลก

ตอบ

“หวหนาครบ ผมจ�าไดวา ใกลๆ กบพวกเราในปจจบน นาจะมกอง

ก�าลงหาสมบตท 2 ประจ�าอย พวกเราขอใหเขามาชวยเหลอดไหมครบ”

ลกสมนคนทสามเสนอความเหน ท�าใหกระทงเหลกดวงตาวาวโรจน

“กลมของไฮยนาหรอ นายแนใจนะวา พวกเขามาท�าภารกจแถวน”

กระทงเหลกถามน�าเสยงกระตอรอรน

“ครบผม เพอนผมทอยในสงกดกลมไฮยนาบอกผมทางโทรศพท

กอนเราจะเขา GATE ครบ” ลกสมนรบตอบ

“ด…รบตดตอไป และถามพกดพวกเขาดวน”

กระทงเหลกพดพรอมกบตบมอเสยงดง เขามนใจถามเพอนกลม

นมาชวยเหลอ ภารกจเดดหวเฒาอดรและไอเลวทฆาเขาตองส�าเรจอยาง

แนนอน

ภายใน GATE

ขาวการออกไลลาคนของกลดเซยนเหยยบฟาถกสงมาถงดาวราชน

เขาคอนขางงง ท�าไมกระทงเหลกถงท�าแบบน แตดาวราชนกสรปไดใน

ทสดวา บางทกลมคนทฆากระทงเหลกตองมความเกยวของกบกลดเซยน

เหยยบฟา

“หๆ เฒาอดรโกหกฉน”

ดาวราชนร�าพงเบาๆ เพราะกอนหนานในสสาน เฒาอดรไดปฏเสธ

Page 25: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 29

ไมรจกผเลนทใชระเบดโจมต

“นาสนใจมาก คนกลมนเปนใครกนแน นอกจากเชยวชาญการวาง

ระเบด ทงยงเปนยอดฝมอระดบสง”

ดาวราชนกลาวกบตวเอง

‘กระทงเหลกเปนคนไมยอมแพคน เขาตองหาโอกาสแกแคนแน แต

เขาจะใชวธไหน อม…เราตองสงใหสมนทอยนอก GATE หาขาวจากกระทง

เหลกและสมนหนอยแลว’

ดาวราชนคดในใจเสรจ เขากโทรศพทไปหาสมนทอยนอก GATE

ทนท

เกอบเทยงคน

ฉางซารอจนมนใจทกคนไดนอนหลบหมดแลว เขากโผลออกมาจาก

เตนท กอนจะเดนหาพนทเงยบๆ ไมไกลจากทพกนก ฉางซาเรยก Undead

ออกมาจากชองวางมต

“หๆ กระทงโทนจะตองไมปลอยฉนไปงายๆ ฉนจะตองสรางสมน

เพมเตมแลว”

ฉางซากลาวยมๆ เขาหยบสมนไพรทจ�าเปนใสลงใน Undead และ

เรมท�าการผลต ไมนานกปรากฏอศวนกระดกเดนเทาโผลออกมาเพม

15 ตว ฉางซาใชเงนไปทงสน 750 ลานเหรยญเงนยหยวน ฉางซาไดรบ

เงนจากกระทงเหลก 350 ลาน ดงนนเขายงขาดทนอย 400 ลานเหรยญ

เงนยหยวน

“เฮอ…ขนหนาแขงรวงหลายเสนเลยเรา” ฉางซาบน

“เพอเตมขนหนาแขงกลบคน เราคงตองหารายรบเพมหนอยแลว”

ฉางซากลาวยมๆ

ปจจบน ฉางซามอศวนกระดกเดนเทารวมทงหมด 20 ตว พลทหาร

กระดกอก 5 ตว เขามกองก�าลง Undead แลว 25 ตว ฉางซามนใจ กอง

ก�าลงจ�านวนน เขาสามารถเอาตวรอดได แมไมมเฒาอดรคอยชวยเหลอ

กองก�าลง Undead ของเขาในปจจบน สามารถตอกรกบผเลน

ระดบ 60 ไดในการดวลเดยว แตอยาหวงจะฆาผเลนทมระดบสงกวา 60

ในสภาพสมบรณได การฆาสมนของกระทงเหลกทมระดบสงกอนหนาน

Page 26: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

30 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

ลวนอาศยปจจยหลายๆ อยางเขามาชวยเหลอทงสน

หลงจากเกบสมนไวในชองวางมต ฉางซากกลบไปนอนตอ เพราะ

พรงนเขาจะไดออกจาก GATE แลว

เชาวนตอมา

ดาวราชนกไดรบขาวส�าคญในขณะนงกนขาวเชา หลงจากสนทนา

กบคนสงขาวสกพกเขากกดวางสาย สหนาของดาวราชนแสดงความ

แปลกใจออกมา

“กลมไฮยนาจะมาสมทบกบกระทงเหลก อะไรจะประจวบเหมาะ

แบบน”

ดาวราชนร�าพง สกพกเขากคลยมออกมาบางๆ

“ฉนอยากเหนจรงๆ วา ยอดฝมอทอยกบเฒาอดรกลมนน เมอปะทะ

กบกลมไฮยนา ใครจะเปนผชนะ อม…กลมไฮยนามชอเสยงเรองการไลลา

และซมโจมต ฉนควรจะบอกเฒาอดรใหรตวกอน ไมงนการตอสคงไมสนก

และทส�าคญฉนตองการใหทงสองฝายตายพอๆ กน ฉนถงจะไดก�าไรมาก

ทสด” ดาวราชนกลาวขน

“สงคนไปบอกตาแกตรงๆ คงไมดนก หๆ”

ดาวราชนกลาวจบ เขากตดตอกลบไปหาลกสมนทอยนอก GATE

เพอใหด�าเนนการตามแผนทเขาไดวางเอาไว

ในทพกของฉางซา

ยาจกซไดกลบมารวมกลมกบทกคนตงแตเมอคนแลว ตอนนจง

นงสนทนากบคนอนๆ สวนเฒาอดรแยกไปคยกบสมนทตดตอเขามาทาง

โทรศพท

เมอไดรบขาวจากสมนทอยนอก GATE กท�าใหเฒาอดรเครยดขนมา

ในทนท เพราะมนเปนขาวทรายแรงมากๆ เฒาอดรเรยกทกคนมาประชม

อยางเรงดวน

“มอะไรหรอ ทาทางลงเครยดจง” ฉางซาถาม

“จะไมเครยดไดยงไง นอก GATE มศตรรอฆาพวกเราอย” เฒา

อดรกลาวขน

Page 27: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 31

“ศตร…หมายถงกระทงเหลกหรอ” ยาจกซถาม

“กระทงเหลกคนเดยวขาไมกงวล แตมกลมไฮยนาของกลดสาม

ราชนสวรรคเขามาสมทบดวย พวกมนเปนนกลาและนกซมโจมตทขนชอ

ของกลด” เฒาอดรตอบ

ยาจกซ เสยวหยง ฮยจง และฮยหลงถงกบซดไปเลย เพราะทงสคน

ตางรจกชอเสยงคนกลมน ฉางซาเหนอาการของทกคนเขากพอจะมองออก

พวกเขาก�าลงอยในวกฤตอกครง เพราะระยะทางจากทนถงเมองนภามน

ไมใชใกลๆ เลย

“กลมไฮยนามนเจงขนาดนนเลยหรอ” ฉางซาถาม

“ใช! มนเปนกลมทเชยวชาญการไลลา ภายในกลมลวนเตมไปดวย

ยอดฝมอระดบ 60 ขน หวหนากลมของมนคอ อสรไรใจ มระดบพนฐาน

ท 68 นสยของมนโหดเหยม ขอเพยงไมถกใจใคร มนจะตามฆาผเลน

คนนนสดขอบฟา คนในเมองนภาลวนกลวคนกลมนมาก” ยาจกซอธบาย

“ถาพวกมนมาสมทบตามขาวทไดมา ดวยก�าลงพลปจจบน พวกเรา

แทบไมมโอกาสรอดตาย” เฒาอดรกลาวตามตรง เสยวหยง ฮยจง และ

ฮยหลงตางหนาซดกนหมด

“นาเสยดาย รางวลเวนตาย ใชไดแตในสสานเทานน ไมงนเราคง

มทางรอดกน”

ยาจกซกลาวขนน�าเสยงเซงๆ อยบาง เฒาอดรนงคดเลกนอยก

กลาวขนวา

“พวกเรายงพอมทางรอดอย”

“ทางไหน ลง” ฉางซาถาม

“ขาจะตดตอกลบไปยงกลดพนธมตรเพอตรวจสอบวามใครอยแถวน

บาง ขอเพยงพวกเขายอมชวยเหลอ บางทพวกเราอาจรอดตาย” เฒาอดร

กลาวเสยงเรยบ

ยาจกชพยกหนากลาวตอไปวา

“ฉนเองกจะสอบถามกลดพนธมตรของฉนเหมอนกน หวงวาเขาจะ

มยอดฝมอมาปฏบตภารกจแถวน”

เมอเฒาอดรและยาจกซแยกยายกนไปโทรศพท เสยวหยง ฮยจง

และฮยหลงกโทรศพทไปหาเพอนๆ เชนกน เพอสอบถามวาปจจบนพวก

Page 28: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

32 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

เขาอยทไหนกนบาง

ฉางซานงเงยบๆ สกพกเขากรบลกขนและเดนเขาไปในปาหางออก

ไปไมไกลนก คนทยนรอคอยฉางซาคอ ซอมบแมนนนเอง

ตงแตเมอวานแลว ฉางซาไดสงซอมบแมนไปไลลาเทพบตรตอง

ค�าสาป ทงสองไลลากนอยทงคน แตซอมบแมนกจบตวเทพบตรตองค�าสาป

ไมได สดทายฉางซาจงออกค�าสงใหซอมบแมนกลบมา

“เทพบตรตองค�าสาป สกวนฉนจะจบนายใหได” ฉางซากลาวยมๆ

หลงจากเกบซอมบแมนในรปหนไมเสรจ เขากเดนกลบไปยงทพก

หนงชวโมงผานไป

“ขาตดตอไปแลว กลดพนธมตรของขา เวลานพวกเขาอยหางจาก

พวกเราประมาณ 200 กโลเมตร และพวกเขาก�าลงออกเดนทางมาท

น” เฒาอดรหยดพกหายใจเลกนอยกกลาวตอไปวา

“แตอยางไรกตาม พวกเขายงคงมาไมทนแน เราตองหาวธเอาตว

รอดใหไดกอน”

ยาจกซพยกหนากลาวขนวา

“พนธมตรของฉนอยใกลกวาพนธมตรของเฒาอดร พวกเขาอยหาง

ออกไป 100 กโลเมตร และพวกเขายนดมาชวยเหลอ แตนาเสยดายพวก

เขามก�าลงเพยงแคหาคนเทานน”

“ยอดฝมอหาคนกยงด” เฒาอดรกลาวสหนาพงพอใจ

“อม…แปลวา พวกเราตองการเวลาชวงหนงเพอใหพนธมตรมาชวย

เหลอสนะ พวกศตรคงรอพวกเราอยหนา GATE ออกไปปบ พวกมนคงเลน

พวกเราเลย ลงมแผนเอาตวรอดอยางไร” ฉางซาถามเขาประเดน

“เวลาท GATE สงผเลนออกไป มนจะถามวา ตองการไปเปนกลม

หรอแยกกน เราทกคนจะตองแยกกน เพอแบงกองก�าลงของศตรออกเปน

กลมยอยๆ พวกเราถงจะมโอกาสหนรอด”

เฒาอดรตอบ กอนจะมองไปยงหลานสาวกลาวตอไปวา

“เสยวหยงไหวไหม”

“คะ หนมหนเชดสงหารเปนเพอน และมยาลองหน หนไมกลวพวก

เขา” เสยวหยงตอบ

Page 29: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 33

ฉางซาสายหนากลาวขนวา

“มหนเชดสงหารกบยาลองหนยงไมพอ เสยวหยงไมควรไดรบอนตราย

ใดๆ ทงสน ฉนมวธใหเธอรอดตาย”

“เองมวธจรงหรอวะ” เฒาอดรถาม

ฉางซาพยกหนาและลวงมอเขาไปในกระเปามต หยบกลองสมนไพร

ออกมา

“ในนมวานชราจ�าศลอย มนใชไดดกวายาลองหนอก” ฉางซากลาว

ขน

เฒาอดรดวงตากระจางวบ

“ถามไอน เสยวหยงรอดแนนอน!” เฒาอดรกลาวน�าเสยงยนด

“พชายมวานหลายตนหรอเปลา” ฮยหลงถาม

ฉางซาสายหนา กลาวขนวา

“ฉนมแคตนเดยว”

ฉางซากลาวจบ เขากยนสงไปใหแกเสยวหยง เธอสายหนากลาว

ขนวา

“พชายเองกตองการใชเหมอนกน ไมควรยกมนใหเสยวหยงนะคะ”

“เอาไป…ตอใหเธอไมรบ ฉนกไมไดใชมนอยด”

ฉางซาตอบ ท�าใหเสยวหยงงงมาก

“ท�าไมพชายถงไมใชละคะ” เสยวหยงถามตอ

ฉางซาคลยมดวงตาทอประกายเรนลบกลาววา

“เพราะฉนไมไดมเปาหมายหน แตฉนมเปาหมายฆาพวกมนทงหมด

ยงไงละ”

“ไอตวแสบ!” เฒาอดรรองเสยงหลง

“นายท�าไมไดหรอก แมนายจะม Undead กตาม” ยาจกซกลาวขน

ฉางซาหวเราะกลาวขนวา

“ทกคนไมตองเปนหวงฉนหรอก ฉนมเสนทางเดนของฉนแลว”

ฉางซาโยนกลองสมนไพรออกไป เสยวหยงกรบเอาไวทนท ฉางซา

ยงไมไดอธบายการใช เฒาอดรกรบสอนหลานสาวตวเอง โดยทเขาไม

ตองเหนอยอธบาย

ฉางซาหนไปมองฮยจงกบฮยหลงทนงคอตกอย เขาพนลมหายใจ

Page 30: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

34 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

ออกมากลาวขนวา

“ฮยจงกบฮยหลง ยงจ�าวธวางระเบดรปแบบตางๆ ทฉนสอน

ไดไหม จงใชมนเอาตวรอดซะ ถงเวลาแลวทนายจะตองเรยนรดวยตวของ

พวกนายเอง ถาพวกนายตาย ใหถอวามนเปนบทเรยน แลวนายจะเกงขน

ในอนาคต”

ค�าพดกระตนของฉางซา ท�าใหฮยจงกบฮยหลงเรมมความคดตอส

เอาตวรอด

“พวกนายคงมระเบดไมเยอะ ฉนจะแบงใหพวกนายไปใชคนละ

200 ลก ใชมนใหด ฉนขอเตอนพวกนายไว พวกนายยงไมช�านาญการวาง

ระเบด ใหใชงานมนเพอหนเทานน” ฉางซากลาวน�าเสยงจรงจง

ฮยจงกบฮยหลงตางกพยกหนารบ ยาจกซใชมอจบไหลฉางซากลาว

ขนวา

“ในกลมผเลนเมองนภา ฉนบอกไดเตมปาก นายเปนคนหนงทฉน

นบถอมากทสด ฉนหวงวานายจะประสบผลส�าเรจในสงทนายคดไว”

“ขอบคณ ฉนจะไมตายแนนอน” ฉางซากลาวยมๆ

เฒาอดรสอนวธการใชวานชราจ�าศลเสรจ กกลบมาปรกษาเสนทาง

หนกบยาจกซ ทงสองมเปาหมายคอการถวงเวลาจนกระทงกองก�าลง

พนธมตรของพวกเขามาถง แนนอนทงสองไดแจกพกดนดแนะเจอกนให

แกกองก�าลงพนธมตรเปนทเรยบรอยแลว

ทดานนอก GATE

ในทสดกลมไฮยนากมาถง อสรไรใจเดนยมเขามาจบมอกบกระทง

เหลก ในอดตทงสองเคยออกท�าภารกจรวมกนมาหลายครงแลว

“ฮาๆๆ ขอบคณทมา” กระทงเหลกกลาวขน

“อยาเกรงใจ ศตรของนายมนกคอศตรของฉน” อสรไรใจตอบ

กระทงเหลกมองดกองก�าลงทอสรไรใจน�ามาดวย ลวนเปนกองก�าลง

ทแขงแกรง เขารสกพงพอใจมาก

“กองก�าลงของนายยอดเยยมจรงๆ” กระทงเหลกเอยปากชม

“ฮาๆๆ กองก�าลงของนายกใชยอย ไมตองมาชมฉนหรอก” อสร

ไรใจตอบ

Page 31: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 35

กระทงเหลกถอนใจกลาวขนวา

“อดตอาจจะใช แตตอนนระดบพวกฉนลดกนหลายคน ไมใชกอง

ก�าลงทแขงแกรงอกตอไปแลว”

อสรไรใจใชมอตบไหลเพอนกลาวขนวา

“เลาเรองของนายมา ใครท�าใหนายตองอยในสภาพน ฉนจะแก

แคนใหนายเอง”

กระทงเหลกพยกหนา และเรมเลาเรองทงหมดใหอสรไรใจฟง แต

เขากยงปดบงเรองการถกรดไถเอาไว เพราะมนเปนเรองขายหนาทสด

ของเขา

“นกไมถง ไอเลวนนจะม Undead” อสรไรใจกลาวขน

“ไมร พวกเราสามารถครอบครอง Undead ของมนไหม”

กระทงเหลกถามขนลอยๆ อสรไรใจสายหนากลาวขนวา

“ตามหนงสออธบายวา Undead ถกเกบไวในชองวางมต ถามนไม

ยอมเอาออกมา อยาหวงจะได Undead จากมน”

“งนเราจบเดกผหญงหลานไอแกบงคบมนดหรอเปลา”

กระทงเหลกแสดงความคดเหน อสรไรใจสายหนากลาวขนวา

“Undead เปนของหายาก ชวตเดกหญงคนหนง ตายกแคระดบ

ลด ไมมคาแลกกบ Undead หรอก เราตองจบตวมนมา และลองเสนอ

ราคาซอจากมนด”

“แตฉนตองการฆามน ไมตองการท�าธรกจกบมน” กระทงเหลก

ค�าราม

อสรไรใจหวเราะข�ากลาวขนวา

“นายไมตองเปนกงวล ไมวาเราจะท�าธรกจส�าเรจหรอไม ฉนจะมอบ

มนใหนาย สวนจะฆาหรอไมขนอยกบนาย”

“ฮาๆๆ ด…ฉนจะทรมานมนกอนจะฆา ฮาๆๆ”

กระทงเหลกกลาวตอบพรอมกบจบมออสรไรใจเขยาแรงๆ

“การมาของฉนมโอกาสรไปถงหไอแกอดรแลว ถามนออกมา

จาก GATE มนจะตองเลอกกระจายก�าลงกนไปปรากฏตวตามจดตางๆ

แนนอน เราตองวางก�าลงใหด ไมงนพวกมนอาจเลดลอดออกไปได” อสร

ไรใจกลาวขน

Page 32: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

36 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

กระทงเหลกพยกหนาเหนดวย

“อก 1-2 ชวโมงขางหนา GATE จะปดแลว เราตองรบกระจาย

ก�าลงคนดวน” กระทงเหลกกลาวขน

“การฆาครงนเปนเรองนาตนเตนส�าหรบฉนไมนอย ฉนอยากร

เหมอนกน ไอแกอดรจะรอดจากกรงเลบของฉนไหม มนเปนการพสจน

ความสามารถทดของฉนอกครง” อสรไรใจกลาวยมๆ

“แลวเรองไอเลวนน นายจะไมไปจดการเองหรอ” กระทงเหลกถาม

อสรไรใจหวเราะกลาวขนวา

“ฮาๆๆ แคจบหมอนน ยงไมจ�าเปนตองถงมอฉนหรอก หมอนนระดบ

กไมเทาไร Undead ของมนกแคระดบ 60 ใชลกสมนของฉนสบคน กจบ

ตวมนไดอยางสบายๆ แลว”

“เมอนายมนใจ ฉนกจะคอยดความส�าเรจของนาย ถานายจบมนมา

ใหฉนฆาได ดาบคลาส B ทนายอยากได ฉนจะยกมนใหแกนาย”

กระทงเหลกกลาวเสยงเรยบ อสรไรใจดวงตากระจางวบหนง

“ฮาๆๆ ขอบใจลวงหนา นายตองไดสมหวงแนนอน”

อสรไรใจกลาวน�าเสยงยนด ทงสองสบตากนและหวเราะดงๆ ออก

มา

ภายใน GATE

เฒาอดร ยาจกซ ฉางซา เสยวหยง ฮยจง และฮยหลง ยนจบกลม

กน เพราะ GATE ก�าลงจะปดตวในอกไมกนาทขางหนาแลว

เฒาอดรหนไปมองฉางซาทยนกอดอกทาทางสบายใจอยใกลๆ กอน

จะกลาวขนวา

“แมขาไมรเองมดอะไร ถงไมกงวลกบกลมไฮยนาสกนด แตขาขอ

เตอนเองอยาประมาทพวกมนเดดขาด มนเปนนกลาทนากลวทสดในเมอง

นภา”

ฉางซาพยกหนารบหงกๆ กอนจะกลาวเสยงเครยดขนวา

“ลง ฉนลมถามอะไรบางอยาง มนส�าคญมากๆ ฉนจะตองรใหได

ลงตองตอบตามความจรง เพราะค�าตอบของลงมนมผลตอการฆาศตร

ของฉน”

Page 33: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 37

ค�าถามของฉางซา ท�าใหยาจกซ เสยวหยง ฮยจง และฮยหลงสนใจ

จงหยดสนทนากน

เฒาอดรตหนายงกลาวเสยงเรยบวา

“ถาถามลกๆ ขาตอบใหเองไมไดหรอกโวย ขาตอบไดเพยงบางเรอง

ของพวกมนเทานน”

“ฉนถามไมลกหรอกนา” ฉางซากลาวขนสหนาตนเตนมาก

“วามาส ขาจะใชความสามารถทงหมดของขาตอบค�าถามของเอง

ใหได” เฒาอดรกลาวน�าเสยงจรงจงมาก

ฉางซาพยกหนาแลวถามวา

“คอ…ไอกลมไฮยนาอะไรนน มนรวยเปลา”

“…”

“…”

-*- <<<<< สหนาเฒาอดร

O_o <<<<< สหนาคนอนๆ

“สมองเองก�าลงคดบาอะไรอยเนย” เฒาอดรถาม

“ชางฉนเถอะนา ตอบฉนมากอน” ฉางซากลาวตดบท

เฒาอดรสายหนากลาวขนวา

“ขาคงตอบเองไมไดหรอกนะวาพวกมนรวยไหม แตไออสรไรใจ

มนเคยประมลยาเพมระดบในนามสวนตว ดวยเงน 600 ลานเหรยญเงน

ยหยวน”

“600 ลาน โอ…นมนหมพนธเนอนหวา!”

ฉางซารองอทานออกมา ดวงตาทอแสงความโลภออกมาอยาง

ชดเจน

“ไอเดกบา! เองคดจะปลนมนหรอเนย” เฒาอดรกลาวสหนาตกใจ

“เปลาๆ ฉนแคถามไปงนๆ แหละ”

ฉางซารบตอบ สวนในใจกคดไปอกแบบ

‘อากกก…ปลนอสรไรใจสก 600 ลาน สมนของมนไดอกสก 400

ลาน โอย…ก�าไรออเลยตร’

ดเหมอนสหนาเคลมๆ ของฉางซา จะไมสามารถปกปดใครๆ ได

“เฮอ…ขาจะหามเองยงไงเนย เองถงจะฟงขา” เฒาอดรกลาวออก

Page 34: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

38 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

มาเบาๆ

ฉางซาไมสนใจ เขาคลยมใหทกคนกลาวขนวา

“กอนออกจาก GATE ฉนมของขวญบางอยางใหทกคน”

ฉางซากลาวขน ท�าใหทกคนสนใจมาก

“ของขวญอะไรคะ พชาย” เสยวหยงถาม

“ของขวญทหาซอกนไมได”

ฉางซาตอบพรอมกบลวงมอเขาไปในกระเปามต หยบกลองสมนไพร

ออกมา เมอฉางซาเปดออก ภายในมซาลาเปาทงหมดหาลก ทกคนตาง

จองมองซาลาเปาตาเขมง

“นคอซาลาเปาทฉนอยากจะมอบใหทกคน” ฉางซากลาวขน

ทกคนยมแหงๆ ตางกไมคดฉางซาจะมอบซาลาเปาใหเปนของขวญ

“ขอบคณคะพชาย เสยวหยงจะเกบไวกนตอนหวขาว”

“ฮาๆๆ ซาลาเปาน ฉนไมแนะน�าใหกนเปนอาหาร มนเสยของเกนไป

เสยวหยง นเปนซาลาเปาชนดพเศษ ไมมขายตามทองตลาดหรอกนะ”

ฉางซากลาวเปนปรศนา สรางความสงสยใหทกคนอกครง

“มนพเศษตรงไหนครบพชาย ดมนกเหมอนซาลาเปาธรรมดา” ฮยจง

ถาม

ฉางซาหยบซาลาเปาขนมาโยนเลนในมอกลาววา

“ความพเศษของมนคอ มนเปนซาลาเปาเพม 3 ระดบ แตจ�ากดเวลา

ในการใช”

“ซาลาเปาเพมระดบ!”

ทกคนแทบจะตะโกนออกมาพรอมกน โดยเฉพาะเฒาอดรทอตสาห

ใชคมภรลบลดระดบตวเองลงหนง เปนคนทชอกกบค�าพดของฉางซามาก

ทสด

“เองลอเลนใชไหม” เฒาอดรกลาวขน

“ฉนพดจรงๆ ทนททกนมนเขาไป ระดบของผกนจะเพม 3 ระดบ

ในทนท ฉนจะแจกใหทกคนเอาไวใชยามฉกเฉน”

ฉางซาตอบจบ กหยบซาลาเปาสงใหทกคน เฒาอดรมองซาลาเปา

ในมอคลายกบเชอครงไมเชอครง

“มนใชไดแนหรอวะ” เฒาอดรถาม

Page 35: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 39

“ไดส แตถาลงไมมนใจ เอาคนใหฉนกไดนะ”

ฉางซาตอบพรอมกบแบมอออกไป แตเฒาอดรไมยอมคนรบเกบ

เขาไปไวในอกเสอ สวนภายในใจ เฒาอดรก�าลงนงรองไห เพราะไอซาลาเปา

กอนน มนเทพกวาคมภรลบของตวเองเปนไหนๆ

“ถามนยกระดบชวคราวไดจรง แบบนฉนกไมตองกงวลกบกระทง

เหลกและกลมไฮยนาอกแลว”

ยาจกซกลาวน�าเสยงมนใจมาก

“ฉนขอเตอนทกคนอกครง ทรซาลาเปาทฉนแจกใหไป มนมระยะ

เวลาในการใชงานไมนานนก ถาจะใชมนจงใชในเวลาทคบขนทสดเทานน”

ฉางซาเอยปากเตอนซ�า เพราะกลวเฒาอดรและยาจกซจะคดใชทร

ซาลาเปาเพอแกแคน แทนทจะใชหนหรอปองกนตวเอง

ทกคนยงไมทนไดพดอะไรกนตอ ทองฟากเรมกลายเปนสทอง เฒา

อดรรบตะโกนขนทนท

“เวลาออกจาก GATE มาถงแลว ทกคนรกษาตวกนใหด!”

แสงสทองบนทองฟา อยๆ กคอยๆ หลนลงมา ไมนานมนกคลมราง

ของทกคน ชวครเดยวรางกายของฉางซากถกสงเขาไปในหองโถงแหงหนง

ภายในหองโถงมแทงหนและมจอมอนเตอรฝงอยภายใน ฉางซาพจารณาบน

จอมอนเตอรเหนจดสแดงและจดสเขยวบนพนทจอมอนเตอร

“จดสแดงคอพนททเราจะเลอกไปปรากฏตวนอก GATE สวนจดส

เขยวคงเปนต�าแหนงของผเลน เพราะมนสามารถเคลอนไหวได” ฉางซา

กลาวขนยมๆ

“ทาทางพวกมนจะกระจายก�าลงคนโอบลอมบรเวณนไวทงหมด

ต�าแหนงทเฒาอดร ยาจกซ ฮยจง และฮยหลงจะไปปรากฏตวตามแผน คง

ดงก�าลงของศตรใหกระจายกนออกไปคนละทาง” ฉางซากลาวตอ

“ตามแผนแลวเราตองไปทางทศเหนอเพอดงศตรบางสวนตามไป

เชนกน อม…มกคนกนนะ หนง สอง สาม และส นอยจงแฮะ แตชางมน

เถอะ”

ฉางซากลาวจบ เขากทมนวไปยงจดสแดงจดหนงบนจอมอนเตอร

พรบตารางของฉางซากเรองแสงและหายไปจากหองโถง

Page 36: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

40 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

ทหนา GATE

แสงสทองลกกลมๆ พงออกมาจาก GATE หลายดวง กระทงเหลก

และอสรไรใจไมอาจจะรไดเลยวา แสงสทองพวกนนเปนใครกนบาง พวก

เขาท�าไดอยางเดยวคอ การสงลกสมนวงไลตามแสงลกกลมๆ ไปเพอจะได

ดใหแนใจวาใครออกมาจากขางใน

พอรางฉางซาปรากฏออกมากลางปา เขากพงตวหลบเขาไปหลง

ตนไมในทนท ฉางซาหยบธนเหลกด�าออกมาพรอมกบสงใหมนรบพลงชวต

ธนเหลกด�ากเรมเกดเปนลวดลายสสมไปตามคนธน ฉางซารบหยบซองลก

ธนหวเงนออกมาเตรยมพรอมโจมต

ฉางซาเรยกไรเงาออกมา มนกรบกระโดดขนไปบนศรษะฉางซา

เพอระวงภย ชวครเดยวไรเงากสงเสยงรองเบาๆ พรอมกบชกรงเลบของ

มนบอกทศทางทมศตรก�าลงใกลเขามา

ฉางซาคลยม เขาหยบหนไมซอมบแมนออกมา และโยนลงขางๆ

รางของซอมบแมนกปรากฏตว ฉางซางางสายธนเลงไปยงเปาหมายท

เปนพมไม

สวบ! ผเลนคนหนงมดออกมา ฉางซาไมสนใจวามนจะเปนกลดไหน

ถามนไลตามเขาแสดงวามนตองเปนศตรอยางไมตองสงสย เขาปลอย

ลกธนในทนท

ฟาววว! ลกธนแหวกอากาศ ผเลนทเพงโผลพนพมไมยงไมทนได

ตงตว ลกธนกเจาะเขาไปบรเวณหนาอกเขาเตมแรง

ตม!

“อากกก” ผเลนคนนนรองลน รางกระเดนยอนกลบเขาไปในพมไม

“ซอมบแมนไปอดมน แตอยาใหถงตาย”

ฉางซาออกค�าสง ซอมบแมนกพงรางออกไป พรบตากมดเขาไป

ในพมไม

ตม! รางของศตรถกโยนออกมา โครม! รางของมนฟาดลงบนพน

ซอมบแมนรบทะยานไลตามออกมา พรอมกบกระหน�ากระทบเทาลงทยอด

อกไมยง เลอดสดๆ ทะลกออกมาจากปากของศตร ซอมบแมนกระทบ

อยางไรความปราน

ผเลนพยายามกลงตวหน แตกไมพนถกไลกระทบซ�า ฉางซาเหนวา

Page 37: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 41

คงไมมภยแลว เขาจงเดนออกจากทหลบซอนตว

ผเลนคนนนเหนฉางซากตะโกนดงลน

“ผดบ! ชวยดวย! ชวยฉนดวย!”

ฉางซาสงรหสมอ ซอมบแมนกเปลยนจากไลกระทบเปนเดนตาม

ผเลนทก�าลงคลานไปหาฉางซา ผเลนคลานมาใกลฉางซาแลวหนไปชยง

รางผดบกลาวขนวา

“ชวยฉน! ผดบก�าลงจะฆาฉน!”

ฉางซาเดนมาหยดอยใกลๆ ผเลนคนนนกลาวขนวา

“นายเปนคนของกลดสามราชนสวรรคใชไหม”

“ใชแลว ถานายชวยฉน นายจะไดรบรางวลตอบแทนจากฉนอยาง

งาม”

ผเลนคนนนรบตอบ พรอมกบหนมามองฉางซา

“โอ…รางวลหรอ ทาทางฉนจะไดเหยอรายแรกสมใจแลวละ”

ฉางซากลาวจบ เทาของเขากเตะเสยเขาไปทปลายคางของศตร

ทนงพดกบเขาอยดง กอก! ผเลนคนนนกระเดนหงายหลงลมฟาดพนดง

โครม

“ซอมบแมนอดมน”

ฉางซาออกค�าสง ซอมบแมนกเดนเขามากระทบตอ

“แก…แก…แกเปนคนควบคมผดบ!”

ผเลนรองดวยความตกใจ ผเลนคนนระดบ 60 ขน เมอครฉางซา

โจมตเตมก�าลง แมจะเปนจดออนของผเลน แตดวยระดบพนฐานของฉางซา

ฝายตรงขามจงไมสลบ

ซอมบแมนกระทบผเลนคนนนจนหมดสภาพ ฉางซากสงใหซอมบ

แมนลากผเลนคนนนไปหลงตนไมใหญเพอสอบสวนและท�าธรกจ

“แก…รไหม แกท�าอะไรลงไป”

ผเลนชายถามสหนาโกรธแคน สภาพของเขายบเยนเลอดเตมตว

ราวกบเขาพรอมจะตายไดทกเมอ

“ฉนรส ฉนกระทบนายไง นายชวยรายงานสถานะของนายในกลด

สามราชนสวรรคมาหนอยส บางทฉนอาจจะกลวกไดนะ”

ฉางซากลาวยมๆ ผเลนชายถมเลอดออกจากปาก กลาวขนวา

Page 38: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

42 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

“ฉนอยในสงกดหนวยกระทงเหลก การทบตฉนนายจะตองเสยใจ

ถาฉลาดจงปลอยฉน และใหคาท�าขวญฉนซะ”

“โอ…นายเปนคนในหนวยของกระทงเหลก” ฉางซากลาวขน

‘อม ไมคนหนามนแฮะ หมอนคงออกจาก GATE มากอน ไมไดรวม

รบกบกระทงเหลก ไมงนมนคงรจกเราแลว’ ฉางซาคดในใจ

“ฮาๆๆ เงยบเลย กลวแลวใชไหม ปลอยฉนเดยวน กอนทนายจะ

ตายศพไมสวย” ผเลนชายขมข

ฉางซาคลยมกลาวขนวา

“ซอมบแมนตบปากมนสามครง”

ผเลนชายเบกตาโตรองดงลน

“เดยวๆ นายไมกลวพวกฉนหรอ!”

สนเสยงพดของผเลนชาย ซอมบแมนกกาวเทาเขามาอยดานหนาเขา

พรอมกบใชมอตบไปทปากสามครงอยางรวดเรว ผวะ! ผวะ! ผวะ!

“อากกก!” ชายหนมรองลน เลอดทะลกออกมาจากปากอกรอบ

ซอมบแมนท�าภารกจเสรจมนกเดนออกหาง ฉางซากเดนมายนอยตอหนา

ศตร

“สถานะของนายขยะเกนไป พอดฉนไมกลวกระทงเหลกวะ ไมตอง

เอามาขฉน แตอยางไรกตาม พวกเราสามารถท�าธรกจซอขายชวตรวมกน

ได นายสนใจไหม” ฉางซาถามเขาประเดน

“นายอยากไดเงน” ผเลนคนนนถาม

“ใช ถาธรกจลงตว นายจะมชวตตอไป” ฉางซาตอบ

ผเลนคนนนยมเหยม เขาเรมคดแผนในใจ แนนอนเขาจะแกลงจาย

เงนใหแกศตรตรงหนา หลงจากนนเขาจะไปน�าพรรคพวกในกลดมาไลฆา

และยดเงนคนพรอมเกบก�าไรทหลง

“ฉนตกลง นายตองการเทาไร ฉนจะจายให” ผเลนคนนนรบตอบ

“ด…ฉนตองการเงน 50 ลานเหรยญเงนยหยวน” ฉางซายนขอเสนอ

ผเลนคนนนถงกบชอกไปชวคร

“นายบาหรอเปลา ฉนไมมเงนเยอะขนาดนนหรอก” ผเลนคนนน

รบพด

ฉางซาไมสนใจ เพราะเขาประเมนไวแลว ผเลนคนนระดบ 60 ขน

Page 39: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 43

เขาจะตองมเงนไมนอยทเดยว ทงจากการปลนคนอน และจากการลาสตว

อสรระดบสง

“อยาใหฉนพดซ�าอกครง 50 ลาน ส�าหรบราคาชวตนาย ฉนรบทง

เงนสดและอญมณ” ฉางซากลาวเสยงเรยบ

ผเลนชายแกลงแสดงละครสดหายใจลกๆ แตในใจกรองดาทอ

แนนอนเงนจ�านวนนเขาหมายมนจะมาเอาคนทหลง เมอแสดงละครให

ตวเองดเสยดายเงนเสรจแลวกกลาวขนวา

“กได ฉนจะจายเงนใหนายเดยวน แตนายสญญานะ หามฆาฉน”

“ฉนสญญา พดงายๆ แบบนสฉนชอบ”

ฉางซากลาวจบ เขาหยบบตรเครดตออกมาและสงไปใหแกผเลน

ชายคนนน ไมนานฉางซากไดรบเงนตามจ�านวนทเขาตองการ ฉางซาหยบ

เชอกออกมาและสงใหซอมบแมนลากผเลนชายไปทตนไม ผเลนชายตกใจ

รบกลาวขนวา

“นายโกหก! ไหนนายบอกจะปลอยฉนไปไง”

“หๆ ๆ ดเหมอนพรรคพวกของนายจะโอบลอมปานเอาไวแลว ถาฉน

ปลอยนายตอนนปบ นายกคงไปตามพรรคพวกมารมกระทบฉนปบ ฉน

ไมโงหรอกนะ ดงนนฉนจ�าเปนตองมองหาทางหนทไลเอาไวกอน ฉนจงจะ

กลาปลอยนายไปตามสญญา” ฉางซากลาวยมๆ

ผเลนชายถงกบองพดไมออก เพราะทฉางซากลาวมามนเปนจรง

ทงหมด ฉางซาใหซอมบแมนเฝาศตรไว สวนตวเองกไปดความสามารถ

ของผเลนสคนทขวางกนเสนทางหนของเขา

ฉางซาใชทกษะดวงตาเวหามองผานพมไมจากทไกลๆ พบวาม

ผเลนชายสคนกระจายก�าลงกนตามทตางๆ กลมคนเหลานลวนเปนผเลนท

มระดบพนฐานสง พวกเขาลวนใสแถบผาคาดแขนขวาซงมสญลกษณเปน

รปสตวปา พวกเขาทงสคนตางกมทกษะวชาตวเบาดเยยม ฉางซาเดาวา

คนทงหมดนาจะเปนคนของกลมไฮยนาทถนดการไลลา

ฉางซาจองมองทแขนและล�าคอ ศตรทงสคนลวนใสเครองประดบ

เปนอญมณล�าคา

“โอ…คนพวกนลวนเปนหมอวน”

ฉางซาร�าพง และยอนกลบไปในปา กอนจะท�าการวางระเบดตาม

Page 40: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

44 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

จดตางๆ ทงระเบดแบบเตะไม ระเบดแบบเตะเชอกเสนเอน ระเบดแบบ

หอยบนตนไม ฉางซาใชเวลาท�างานเพยงครงชวโมง โดยฉางซาจงใจจะไม

ฆาศตร เพยงแคท�าใหบาดเจบเทานน เมอทกอยางพรอม ฉางซากเดนทาง

กลบไปหาศตรทถกจบตวไว

ฉางซาท�าการปลอยตวศตรเปนอสระ เขาจองมองใบหนาฝายตรงขาม

กอนจะกลาวขนวา

“หนาตาของนายดดเกนไปหรอเปลาเนย”

“หา…นายวาอะไรนะ”

ผเลนถาม พรอมกบท�าสหนาองๆ ฉางซาหนไปมองซอมบแมนกลาว

ขนวา

“ชวยกระทบพแกอกสกนด เดยวกระทงเหลกจะดไมออกวาฉน

รายกาจมากๆ”

“เดยวๆ!” ผเลนคนนนแหกปากรองอยางตกใจ

พรบตาตอมา ซอมบแมนกลงมอซอมอยางหนก จนศตรลงไปหมอบ

กระแตบนพน

“อม…จ�าหนาไมไดละ เยยมมาก…ไปกนเถอะซอมบแมน”

ฉางซาหนไปสงสมนจบ ทงสองกหายตวไปอยางรวดเรว ผเลนชาย

ทถกซอมจนแทบลกไมไหวเงยหนามองต�าแหนงททงสองจากไปดวยความ

โกรธแคน

“คอยด…ฉนจะฆาแกใหได! ฉนจะฟองพกระทงเหลก!” ผเลนคน

นนค�าราม

ฉางซาท�าตามแผนทวางไวเสรจ เขากไปหลบซอนอยในปาหนาทบ

เพอรอโอกาสหน แนนอนต�าแหนงทฉางซาหลบซอนไดถกค�านวณไวแลว

วา สกลระวงภยของเหลายอดฝมอทงสคนทก�าลงควบคมเสนทางหลบหน

ของเขา จะไมสามารถตรวจสอบพบเขาไดงายๆ

บรเวณหนา GATE ทปดตวลงแลว

เมออสรไรใจไดร ต�าแหนงทเฒาอดรปรากฏตวจากลกสมนของ

กระทงเหลก เขากรบออกตดตามไปทนท

สวนกระทงเหลกตดสนใจรอฟงขาวพรอมกบลกสมนของตวเอง และ

Page 41: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 45

กลมไฮยนาอกหลายคนทหนา GATE ตอไป

ในขณะกระทงเหลกก�าลงสงสย ท�าไมผเลนทใช Undead ถงยงไม

ปรากฏตว สายตาของเขากบงเอญมองไปเหนลกสมนคนหนงของตวเอง

ก�าลงเดนโซซดโซเซออกมาจากปาในสภาพบาดเจบสาหส

“นายถกใครท�ารายมา”

กระทงเหลกรบถาม เมอเหนสมนลมตวลงนงทดานหนา

“พกระทงเหลก ผมถกคนถอธนท�าราย”

ผเลนหนมทถกฉางซาเลนงานตอบน�าเสยงออ เพราะใบหนาถกอด

จนบวมปด กระทงเหลกรบลกขนยนทนท เมอพบวาศตรทเขาหมายหวไว

ไดปรากฏตวขนแลว

“มนอยทไหน” กระทงเหลกถาม

“ในปาทางทศนครบ พกระทงเหลกตองรบไปเดยวน เพราะมนก�าลง

หาทางหนออกจากปา ถาชกชาอาจจะไมทนกาล” สมนของกระทงเหลก

กลาวเตอน

กระทงเหลกพยกหนาหนไปมองสมนกลมไฮยนากลาวขนวา

“พวกนายไดยนแลวใชไหม”

“ครบ” สมนกลมไฮยนารบค�า

พรบตาผเลนทถกเตรยมไวสบคนกใชวชาตวเบาทะยานรางหายไป

อยางรวดเรว กระทงเหลกคอยๆ นงลงบนกอนหนสหนากระหยมยนดท

จะไดแกแคนเรวๆ น

กลมไฮยนาสบคนวงปพรมหาฉางซาในปา ดวยความประมาทพวก

เขาไดเตะเสนเอนดงสลกระเบดโดยไมรตว

บมๆๆ! เสยงระเบดดงกกกองไปทงปา กลมควนพวยพงขนไปบน

ทองฟา

รางสมนกลมไฮยนาหาคนตางกกระเดนกนไปคนละทาง ผเลนสาม

ในหาคนไดรบบาดเจบเปนแผลฉกรรจ แตไมถงตาย สวนอกหาคนเพยง

เซถลาเพราะแรงอดกระแทก

“มการวางระเบด ระวงตวดวย” ผเลนคนหนงตะโกนเตอนเพอน

คนอนๆ

“บดซบ! พวกเราตดกบดกของมนท�าใหเคลอนไหวชาลง บาจรง!

Page 42: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

46 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

มนใชระเบดควนดวย มองไมเหนเลย ระวงตวไวทกคน มนอาจจะโจมตซ�า

ใหใชยทธวธนงสงบ อยาเคลอนไหวโดยพลการ” ผเลนอกคนตะโกนเตอน

อยางเรงดวน

ทงสบคนผานการตอสในปามาแลว ทกคนจงร การสงเสยงหมายถง

การใหศตรรต�าแหนงเปาหมาย พวกเขาจงเงยบเสยงในทนท

การระเบดครงน สงผลใหยอดฝมอสคนทคมพนทปาอยกอนเกด

ความตกใจไมแพกน ทงสไมไดคาดคดพนททพวกเขาคมจะเกดเหตการณ

เชนนขน

“มการใชระเบด คงเปนการวางกบดก มนเปนใครกน” ผเลนหนง

ในสกลาวขน

“รบไปจดการมน กอนเหตการณจะบานปลาย” ผเลนอกคนออก

ความคดเหน

ทงหมดพยกหนาเหนชอบ แตกอนททงสจะเคลอนรางมงหนาไปจด

เกดเหต ผเลนคนหนงกกลาวขนวา

“เมอครเปนการวางกบดกระเบดแนนอน เราไมอาจเคลอนไหวบน

พนได เพราะอาจจะมการวางระเบดดกเสนทางของพวกเราเชนกน เรา

จะใชเสนทางบนตนไมแทน”

ทงสคนพยกหนาพรอมกบใชวชาตวเบาเหนรางขนไปอยางรวดเรว

แตทงหมดเคลอนรางไปไดเพยง 50 เมตร ผเลนคนหนงกไปเตะเสนเอน

ทผกโยงกบสลกระเบดบนตนไมจนได

บมๆๆ!

เสยงระเบด 20 ลก ท�างานดงสนนหวนไหว รางของยอดฝมอ

สคนตางกรวงตกลงมาจากตนไม และฟาดลงกบพนดงโครมใหญ ทงแรง

ระเบดและการตกจากทสงสงผลใหพวกเขาสคนกระอกเลอดออกมาทนท

“บดซบ! มนวางระเบดบนตนไมดวย มนเปนใครกน”

ผเลนหนงในสคนกลาวจบกกระอกเลอดออกมาอกครง เพราะเขา

เปนคนทเตะเสนเชอกเอนระเบด จงไดรบบาดเจบสาหสกวาอกสามคน

ฟๆๆ! เสยงระเบดควนท�างาน ชวครเดยวกเกดหมอกควนปกคลม

ไปทวทงปาบรเวณนน

“บาจรง! แบบนจะหาทางออกไปไดไงเนย” ผเลนคนหนงโวยวาย

Page 43: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 47

“รบรกษาตวและตดตอไปหาพอสรไรใจดวน ดเหมอนฝายตรงขาม

จะเปนผเชยวชาญการวางระเบด พวกเราไมอาจเคลอนไหวอยางววามอก

แลว”

ผเลนอกคนตอบ ซงอกสามคนกเหนชอบดวย

ยอนกลบไปหลายนาทกอนหนา

เมอเกดการระเบด กระทงเหลกถงกบตะลงชอกไปชวคร ในสมอง

ของเขาปนปวนไปหมด สดทายเขากไดขอสรปขนมาบางอยาง

“เปนมนจรงหรอ”

กระทงเหลกครางออกมาเบาๆ สหนาของเขาแสดงความตนตกใจ

มากๆ

ในทสดกระทงเหลกกร ผเลนทวางระเบดในสสานเพอเลนงานเขา

เปนคนเดยวกบทใช Undead เมอไดพบความลบน ขนแขนของกระทงเหลก

กลกขนมาเตนระบ�าอยางพรอมเพรยงกนโดยไมไดนดหมาย

“ไลลาผเลนประเภทนในปาไมดแน” กระทงเหลกกลาวขนเบาๆ

ในเกมกอน เขาเคยเจอเหตการณเชนนมาแลว เขาแทบไมไดเฉยด

ไปใกลคนวางระเบดเลย เขาไมรดวยซ�าหนาตาคนวางระเบดเปนอยางไร

“พกระทงเหลก มนเกดอะไรขน ท�าไมเกดการระเบดขนในปาได”

ผเลนทถกฉางซาเลนงานมา ถามสหนาตนตกใจ

“มนใชนายเปนนกตอ เพอใหคนอนๆ ไปตดกบดกของมนยงไงละ”

กระทงเหลกตอบเบาๆ

ผเลนทถกฉางซาเลนงานถงกบเบกตาโต เขาเพงจะคดไดเดยวน

ท�าไมศตรถงไดหายตวไปครงชวโมง ทแทไปวางระเบดไวนเอง

“พกระทงเหลก ถาเราไมตามมนไปเดยวน มนจะหนไปไดนะครบ”

ผเลนทถกฉางซาเลนงานรบเสนอความคด กระทงเหลกกลอกตา

ไปมา กอนจะกลาวขนวา

“นายไมตองกงวลไป เดยวกลมไฮยนาจะจดการเอง พวกเขา

เชยวชาญเรองการแกะรอย ฉนมนใจสามารถจบตวมนไดภายในเวลาไม

นานนก นายบาดเจบสาหสควรพกผอนใหหายเรวๆ จะดกวา”

ลกสมนทถกฉางซาเลนงานเหนกระทงเหลกหวงใยตนเองกเกด

Page 44: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

48 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

ความซงใจ รบพยกหนารบและคนหาน�ายาเพมพลงมากนเปนการใหญ

กระทงเหลกแอบถอนใจเบาๆ

‘บดซบ…ฉนไปตอแยกบไอตวมหาวบตเขาใหแลว ตามมนไป…

เหอะๆ มแตพวกสนคดทจะตามมนไป แมฉนจะอยากฆามน แตเมอมนเปน

ผเชยวชาญระเบดและยาพษ ฉนกขอบายดกวา’

กระทงเหลกคดในใจจบ กเกดเสยงระเบดขนอกครง

บมๆๆ! เสยงระเบดดงขนมาอกรอบ กระทงเหลกหวใจหลนไปอย

ตาตม ผเลนกลมไฮยนาทเหลออยบรเวณนตางกกระวนกระวาย รบโทรศพท

เชกขาวกบผเลนทประสบเหตกนวน

ขาวดคอยงไมมใครตาย ขาวรายคอมคนบาดเจบกนหลายคน ควนส

ขาวเรมปกคลมไปทวปาดานหนา กลมไฮยนาไมสามารถตามเขาไปสมทบ

กบเพอนได จงท�าไดเพยงรองดาทอและขอาฆาตคนทท�า

กระทงเหลกใชมอปาดเหงอบนหนาผาก มอของเขาชมไปดวยเหงอ

ทไหลออกมาโดยไมรตว

‘อนตราย…อนตรายจรงๆ’ กระทงเหลกคดในใจ

ดานฉางซา

พอระเบดชดทสองท�างาน เขากใชวชาตวเบาเหนรางออกจากปาท

ถกควบคมไวโดยคนของกลมไฮยนาไปอยางงายดาย ฉางซาอมยมเลกนอย

และเรงความเรวขน

ฉางซามองดรายชอ เฒาอดร ยาจกซ เสยวหยง ฮยจง และฮยหลง

ทงหาคนยงปลอดภยด ดเหมอนแผนการของเฒาอดรใชไดผลด อสรไรใจ

มงเปาหมายไปทเฒาอดรอยางทคด ทกคนจงพอเอาตวรอดได

แตฉางซาไมร คนทชวยทกคนคอตวเอง เพราะการทกลมไฮยนา

พลาดทาถกระเบดเปนสบคน สงผลใหผเลนกลมไฮยนาไดรบค�าสงจาก

อสรไรใจ ใหถอนก�าลงทไลลาคนอนๆ กลบ เพราะกลวเกดเหตไมคาดฝน

อสรไรใจปะทะกบเฒาอดรจนไดรบบาดเจบ พลงของเฒาอดรได

สรางความงงงวยใหเขาเปนอยางมาก กอนหนานกระทงเหลกไดเลาให

เขาฟงวา เฒาอดรไดใชคมภรเผาระดบตวเองจนเหลอระดบ 67 แตจาก

ทปะทะกบเฒาอดร เขาพบวาเฒาอดรนาจะมระดบ 70 มากกวา เพราะ

Page 45: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 49

ตวเองไมสามารถปะทะกบเฒาอดรตรงๆ ไดเลย แถมเหลาสมนทรม

เลนงานเฒาอดรกถกฆาตายไปถงสามคน

ในขณะตอสกบเฒาอดรอยางเอาเปนเอาตาย อสรไรใจไดทราบ

ขาวรายวา เหลาสมนทถกมอบหมายใหตดตามไลลาผเลนทครอบครอง

Undead ไดถกเลนงานดวยระเบดทงหมด สรางความตนตระหนกแกอสร

ไรใจเปนเทาทวคณ สดทายจงไดตดสนใจปลอยใหเฒาอดรหลบหนไป

สวนตวเขากมงหนากลบไปยงจดรวมพล อสรไรใจใชเวลาไมนาน

นกกมาถงทหมาย กระทงเหลกนงคอยอยกอนแลว อสรไรใจรบเดนเขาไป

หาอยางรบรอน

“ทกอยางมนไมไดเปนเหมอนทนายพดไวเลย” อสรไรใจกลาวขน

กระทงเหลกแสดงสหนางงๆ กลาวขนวา

“หมายความวายงไง”

“เฒาอดรมนระดบ 70 ไมใช 67 อยางแนนอน นายโกหกฉนท�าไม”

อสรไรใจเรมใสอารมณในค�าพด กระทงเหลกเบกตาโตกลาวขนวา

“เปนไปไมได!”

“บดซบ! สมนฉนตายไปสามคน ฉนไดรบบาดเจบ หลกฐานแบบน

ยงไมเพยงพอหรอไง”

อสรไรใจตะคอกใสกระทงเหลก

“ฉนพดความจรง ใน GATE ฉนไดไลฆาเฒาอดรจนมนใกลจะตาย

อยแลว ฉนสาบานใหฉนฉบหายกได ฉนไมไดโกหกนาย” กระทงเหลก

กลาวเสยงเรยบ

อสรไรใจนงเงยบไปพกใหญกสายหนา

“ถานายไมไดโกหก ถาอยางนนมนเกดอะไรขนกบไอแก”

กระทงเหลกนงคดเลกนอยกกลาวขนวา

“บางทเวลาทเหลออยใน GATE ไอแกอาจจะพบสมบตบางอยาง

ท�าใหระดบมนเพมสงขน”

อสรไรใจพนลมหายใจออกมากลาวตอไปวา

“ชางมนเถอะ ถอวาไอแกมนโชคดไป แตเรามาคยเรองส�าคญ

อกอยางดกวา ท�าไมนายไมบอกฉน ไอคนใช Undead มนเชยวชาญการ

วางระเบด”

Page 46: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

50 เกมนขเกมนขาขอเปนพระเอก เลม 5 เทอกเขามงกรบน

“ฉนเองกเพงจะรเหมอนกน ฉนจะไปบอกนายไดไง”

กระทงเหลกตอบ แนนอนตวเองไมไดเลาเรองถกวางระเบดในสสาน

ใหอสรไรเงาฟงตงแตตน เพราะมนเปนเรองนาอบอายของตนเอง ดงนน

ตอนนกระทงเหลกกไดแตยนกระตายขาเดยวบอกไมรเทานน

อสรไรใจก�าลงจะคยกบกระทงเหลกตอ เหลาสมนทถกระเบดกเรม

ทยอยกนออกมาจากปาทบ สหนาของทกคนแสดงความเจบใจและแคนใจ

อยางชดเจน

อสรไรใจรบกวกมอเรยกทกคนมาประชมกน เพอกลนกรองขอมล

ทพวกเขาประสบมา หลงจากไดรบฟงทงหมดแตละคนโดยระเบดแบบไหน

อสรไรใจกไดขอสรปเบองตน

“มนเปนผเชยวชาญทางระเบดแนนอน” อสรไรใจกลาวขน

“หวหนา เราจะตองตงทมไลลาอยางเรงดวน ไมเคยมใครท�าให

พวกเราขายหนาแลวหนไปงายๆ”

ลกสมนทมไฮยนากลาวเสยงเรยบ อสรไรใจนงคดเลกนอยกกลาว

ขนวา

“ด เราจะแบงคนออกเปนสามทม โดยใหแตละทมมสมาชกสบคน

ทมทหนงใหตองอน�าทม ทมทสองใหเดวดน�าทม สวนทมสดทายฉนจะน�า

ไปเอง”

อสรไรใจกลาวจบ เขากหนหนามามองกระทงเหลกกลาวขนวา

“ฉนขอคนของนายทจ�าหนามนไดไปกบทมของฉนดวย”

กระทงเหลกพยกหนารบ เขาโบกมอเรยกสมนหลายคนเขามาพบ

และบอกใหตดตามกลมไฮยนาไป

เมออสรไรใจสงลกสมนทงสองทมออกเดนทางเพอไลลาฉางซาแลว

เขากหนมามองกระทงเหลกทยงนงนงอยทเดมพรอมกบกลาวขนวา

“กระทงเหลก นายจะไปพรอมกบฉนไหม”

“ฉน…ฉนตองไปกบนายแนนอน” กระทงเหลกจ�าใจตอบเพราะไมม

ทางเลยงหน

อสรไรใจพยกหนากลาวขนวา

“พวกเราจะท�าหนาทเปนกลมบญชาการไลลา ปลอยใหทมของฉน

สองทมจดการหมอนนกเพยงพอแลว”

Page 47: ผู้ช่วยเหลือ - images-se-ed.com€¦ · ‘บัดซบ! เกือบจะหนีพ้นแล้วเชียว’ เฒ่าอุดรบ่นในใจ

ปากกาแดงดำา 51

กระทงเหลกแอบถอนใจโลงอก เขาคดวามนเปนการดทจะไดดความ

สามารถทแทจรงของผเลนทวางระเบดนนดวย แนนอนถาเหตการณตงมอ

เขากจะหาโอกาสชงหน