79
Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 1 Exercici 2014 Apartat 1. Organització Apartat 1. Organització Població oficial 32550 Altres dades de caràcter socioeconòmic El padró municipal d'habitants a 1-1-2014, al municipi de Barberà del Vallès, és de 32.550 habitants. El terme municipal té una superfície de 8,37 km2. Activitat principal de l'entitat És la de prestació dels serveis obligatoris i voluntaris de competència dels Ajuntaments. Entitat de la que depèn L'Ajuntament de Barberà del Vallès no depèn de cap entitat. Nombre mig de treballadors Funcionaris 103 Personal laboral 183 Personal eventual 0 Càrrecs polítics 10 Estructura organitzativa bàsica a nivell polític Com a conseqüència de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, l'estructura organitzativa va sofrir alguna modificació respecte a l'anterior legislatura. El dia 11 de juny de 2011 es va constituir el Ple i es va escollir l'Alcaldessa. El dia 29 de juny de 2011 es va celebrar el Ple extraordinari on es va retre compte del nomenament dels regidors i regidores. El Consistori té 21 regidores i regidors. L'Ajuntament està organitzat en 9 regidories més l'alcaldia, de les quals dues i l'alcaldia tenen dedicació exclusiva, i la resta, tenen dedicació parcial en les seves funcions municipals. A data 1 de juliol de 2012 es va integrar a l'Ajuntament l'organisme autònom Patronat Municipal d'Esports, passant a ser la secció d'Esports, dins l'Àrea de Serveis Personals. Entitats dependents Nom Actividades Integradas, SA La seva activitat és la Promoció Econòmica i Promoció Empresarial. El seu NIF és el A59313239. Entitats públiques en les que participa Nom Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA (SABEMSA) El seu NIF és el A08778094 i té un capital social de 60.120,00 €, essent un 83,83% la participació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Fundacions en les que forma part del seu Patronat Nom No n'hi ha.

Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

  • Upload
    ngodung

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 1

Exercici 2014 Apartat 1. Organització

Apartat 1. OrganitzacióPoblació oficial 32550

Altres dades de caràcter socioeconòmicEl padró municipal d'habitants a 1-1-2014, al municipi de Barberà del Vallès, és de 32.550 habitants. El terme municipal té una superfície de 8,37 km2.

Activitat principal de l'entitatÉs la de prestació dels serveis obligatoris i voluntaris de competència dels Ajuntaments.

Entitat de la que depèn L'Ajuntament de Barberà del Vallès no depèn de cap entitat.

Nombre mig de treballadorsFuncionaris 103Personal laboral 183Personal eventual 0Càrrecs polítics 10

Estructura organitzativa bàsica a nivell políticCom a conseqüència de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, l'estructura organitzativa va sofrir alguna modificació respecte a l'anterior legislatura. El dia 11 dejuny de 2011 es va constituir el Ple i es va escollir l'Alcaldessa. El dia 29 de juny de 2011 es va celebrar el Ple extraordinari on es va retre compte del nomenament delsregidors i regidores. El Consistori té 21 regidores i regidors. L'Ajuntament està organitzat en 9 regidories més l'alcaldia, de les quals dues i l'alcaldia tenen dedicacióexclusiva, i la resta, tenen dedicació parcial en les seves funcions municipals. A data 1 de juliol de 2012 es va integrar a l'Ajuntament l'organisme autònom Patronat Municipald'Esports, passant a ser la secció d'Esports, dins l'Àrea de Serveis Personals.

Entitats dependentsNomActividades Integradas, SA La seva activitat és la Promoció Econòmica i Promoció Empresarial. El seu NIF és el

A59313239.

Entitats públiques en les que participaNomServeis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA (SABEMSA) El seu NIF és el A08778094 i té un capital social de 60.120,00 €, essent un 83,83% la

participació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Fundacions en les que forma part del seu PatronatNomNo n'hi ha.

Page 2: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 2

Exercici 2014 Apartat 1. Organització

Apartat 1. Principals fonts de finançamentAplicacions pressupostàriesCapítol Descripció Pressupost inicial Modificacions positives Modificaci ons negatives Previsions definitives1 IMPUESTOS DIRECTOS 16.130.741,77 € 0,00 € 0,00 € 16.130.741,77 € 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 672.222,31 € 0,00 € 0,00 € 672.222,31 € 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.629.140,83 € 0,00 € 0,00 € 8.629.140,83 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.265.845,01 € 114.318,62 € 0,00 € 10.380.163,63 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES 508.744,81 € 0,00 € 0,00 € 508.744,81 € 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 721.843,85 € 0,00 € 0,00 € 721.843,85 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 856.807,17 € 1.119.796,44 € 415.895,50 € 1.560.708,11 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 5.870.320,32 € 0,00 € 5.870.320,32 € 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 8.273.835,70 € 0,00 € 8.273.835,70 € Total ingressos 37.785.345,75 € 15.378.271,08 € 415.895,50 € 52.747.721,33 €

Durant l'exercici 2014 l'Ajuntament de Barberà del Vallès s'ha nodrit bàsicament d'impostos directes, de taxes i altres ingressos i de transferències corrents, representant,respectivament, el 36%, el 19% i el 23% del total dels drets reconeguts nets.

Apartat 1. Informació sobre l'organitzacióObservacionsLa informació sobre l'organització s'ha reflectit als apartats anteriors.

Apartat 2. Gestió indirecta de serveis públicsServei Empresa Obligacions reconegudes netesServei de neteja viària i servei de recollida de residus FCC, SA i FCC Medio Ambiente, SA (UTE) 2.020.172,69 €Programa Escola Municipal de Música curs 2013-2014 i curs 2014-2015 Xarxa de Música, SCCL 363.746,79 €Explotació local de la deixalleria Tractament i selecció de residus, SA 80.624,63 €Servei de transport urbà Marfina Bus, SA 305.446,43 €Tractament de residus Àrea Metropolitana de Barcelona 2.291.579,46 €Manteniment de les instal·lacions elèctriques i fontaneria dels edificis municipals i manteniment de l'enllumenat públic isemaforia

SABEMSA 1.171.757,97 €

Page 3: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 3

Exercici 2014 Apartat 3. Bases de presentació dels comptes

Apartat 3. Bases de presentació dels comptesa) Principis comptablesEls principis comptables emprats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4041/2004, de 23 denovembre, com a principis comptables obligatoris per tal d'aconseguir que expressin la imatge fidel de l'entitat. No han existit raons excepcionals que hagin impedit la sevaaplicació.

b) Comparació de la informacióLa comptabilització en els exercicis 2010 a 2014 ha estat adaptada a l'estructura comptable establerta per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprovala Instrucció del model normal de comptabilitat local, de manera que resulten comparables entre si, i no existeix cap altra circumstància que n'impedeixi la comparabilitat.

c) Canvis en els criteris de comptabilitzacióNo han hagut canvis en els criteris de comptabilització.

Apartat 4. Normes de valoracióa) Immobilitzat immaterialNo hi ha cap quantitat valorada en l'immobilitzat immaterial.

b) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús gen eral, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament el cost d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Les construccions i obres estan valoradessegons les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre per a cada projecte. En cap cas s'han incorporat, a valors d'immobilitzat, els seus costos financers. L'Ajuntamentdisposa de l'inventari de béns detallat per a l'any 2008, i aprovada la seva última rectificació pel Ple de l'ajuntament el 29 de juliol de 2009, no conciliat amb els imports quefiguren en els comptes de l'immobilitzat del Balanç de Situació final.

c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal de les accions.

d) ExistènciesNo hi ha cap quantitat valorada.

e) Provisions del grup 1L'única provisió que s'ha realitzat ha estat la provisió per insolvències (explicada a l'apartat g).

f) Deutes (a curt i llarg termini)L'endeutament ha estat acordat amb les entitats financeres a tipus d'interès variable. Durant el 2014 s'han refinançat dos préstecs, un dels quals és el préstec de proveïdors

Page 4: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 4

Exercici 2014 Apartat 4. Normes de valoració

contractat arrel del Reial decret-llei 4/2012, millorant-se les condicions del tipus d'interès variable, passant el tipus inicial de 5,939 al 2,83 i el diferencial de 3 a 2,75.

g) Provisions per insolvènciesLa provisió per insolvències s'ha realitzat segons l'acord específic del Ple de data 26 de novembre de 2014 aplicant un % per cada any sobre els deutors pressupostarispendents de cobrament atenent a la suma dels càlculs següents: 25% dels deutors de l'any 2014; 40% dels deutors de l'any 2013; 50% dels deutors de l'any 2012; 80% delsdeutors de l'any 2011; 100% dels deutors de l'any 2010 i anteriors. S'han provisionat com a insolvències el 100% dels deutors per arrendaments de naus industrials i finquesurbanes. A l'hora d'establir aquests percentatges s'han tingut en compte els límits mínims recollits a l'article 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel quals'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local,i les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Apartat 5. Inversions destinades a l'ús generalCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final200 Terrenos y bienes naturales 586.891,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 586.891,58 € 0,00 € 201 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.015.708,06 € 282.141,73 € 0,00 € 0,00 € 1.414.672,44 € 1.883.177,35 € 202 Bienes comunales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 82.391,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.391,27 € Total 3.684.990,91 € 282.141,73 € 0,00 € 0,00 € 2.001.564,02 € 1.965.568,62 €

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final109 Patrimonio entregado al uso general 60.376.844,27 € 0,00 € 2.001.564,02 € 0,00 € 0,00 € 62.378.408,29 € Total 60.376.844,27 € 0,00 € 2.001.564,02 € 0,00 € 0,00 € 62.378.408,29 €

ObservacionsDurant l'exercici 2014 s'han destinat 2.001.564,02 € en executar inversions destinades a l'ús general, dels quals 586.891,58 € provenen d'exercicis anteriors.Les inversions destinades a l'ús general que han finalitzat durant l'exercici 2014 i que, per tant, han estat comptabilitzades com a patrimoni lliurat a l'ús general, han estat lessegüents: Pavelló esportiu del CEIP Elisa Badia (3.896.828,90 €) i Legalització de quadres elèctrics (32.339,91 €).

Apartat 6. Immobilitzacions immaterialsCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final210 Gastos de investigación y desarrollo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 212 Propiedad industrial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 215 Aplicaciones informáticas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216 Propiedad intelectual 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento

financero 106.673,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.673,08 €

218 Aprovechamientos urbanísticos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 5: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 5

Exercici 2014 Apartat 6. Immobilitzacions immaterials

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final219 Otro inmovilizado inmaterial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 106.673,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.673,08 €

ObservacionsDurant l'exercici 2014 no s'ha dotat la provisió de l'immobilitzat immaterial.

Apartat 7. Immobilitzacions materialsCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final220 Terrenos y bienes naturales 8.654.587,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.654.587,21 € 221 Construcciones 56.155.482,37 € 126.003,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56.281.486,02 € 222 Instalaciones técnicas 1.830.663,35 € 127.935,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.958.598,59 € 223 Maquinaria 3.921.317,44 € 7.319,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.928.636,98 € 224 Utillaje 191.036,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 191.036,07 € 226 Mobiliario 2.802.795,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.802.795,48 € 227 Equipos para procesos de información 1.639.007,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.639.007,37 € 228 Elementos de transporte 490.310,47 € 17.688,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 507.998,94 € 229 Otro inmovilizado material 714.488,68 € 108.487,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 822.975,76 € Total 76.399.688,44 € 387.433,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.787.122,42 €

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final101 Patrimonio recibido en adscripción -2.333.900,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.333.900,61 € Total -2.333.900,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.333.900,61 €

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final103 Patrimonio recibido en cesión 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ObservacionsLa dotació a la provisió de l'immobilitzat material per a l'exercici 2014 ha estat de 2.237.023,78 €.L'Ajuntament no té béns en règim de cessió temporal, ni en règim d'adscripció ni afectats a garanties.

Page 6: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 6

Exercici 2014

Apartat 8. Inversions gestionadesCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final230 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ObservacionsNo hi ha cap gestió d'inversions per a altres ens públics.

Apartat 9. Patrimoni públic del sòlCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final240 Terrenos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 241 Construcciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 242 Aprovechamientos urbanísticos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 249 Otros bienes y derechos del Patrimonio Público del

suelo 1.742.855,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.742.855,28 €

Total 1.742.855,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.742.855,28 €

ObservacionsDurant el 2014 no han hagut despeses imputables al patrimoni públic del sòl.

Apartat 10. Inversions financeresCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final250 Inversiones financieras permanentes en capital 2.965.245,79 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.315.245,79 € 251 Valores de renta fija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 252 Créditos a largo plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 253 Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 254 Operaciones de intercambio financiero 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2540 Dif. deudoras en oper. de intercambio financiero de

divisas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

256 Intereses a largo plazo de valores de renta fija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 257 Intereses a largo plazo de créditos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 259 Desembolsos pendientes sobre acciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 2.965.245,79 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.315.245,79 €

Page 7: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 7

Exercici 2014 Apartat 10. Inversions financeres

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final297 Provisión por depreciación de valores a largo plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298 Provisión para insolvencias de créditos a largo plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final540 Inversiones financieras temporales en capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 541 Valores de renta fija a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 542 Créditos a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 543 Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 544 Operaciones de intercambio financiero a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5440 Dif. deud. a corto plazo en opera. de intercambio de

divisas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5445 Intereses deud. a corto plazo de opera. intercambio dedivis

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

545 Dividendo a cobrar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 546 Intereses a corto plazo de valores de renta fija 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 547 Intereses a corto plazo de créditos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 548 Imposiciones a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 549 Desembolsos pendientes sobre acciones a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final597 Prov. por depreciación de valores negociables a corto

plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

598 Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ObservacionsLes inversions financeres permanents són les definides en l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament.L'Ajuntament ha comprat accions de SABEMSA per import de 350.000,00 €.

Apartat 11. ExistènciesCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final30 Comerciales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 Materias primas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 Otros aprovisionamientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33 Productos en curso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 Productos semiterminados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 Productos terminados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 8: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 8

Exercici 2014 Apartat 11. Existències

Compte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final39 Provisión por depreciación de existencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ObservacionsL'Ajuntament no disposa d'existències actualment.

Apartat 12. TresoreriaCompte PGC Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final57161 20389236131400148443 BANKIA DIPOSIT 2015 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € 57401 00000000000000000064 MONTSERRAT MONCADA ARENAS 0,00 € 381,95 € 381,95 € 0,00 € 57159 01826035460201558317 BBVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57158 01826035470201558300 BBVA 563,87 € 847.409,13 € 838.584,98 € 9.388,02 € 57157 20389236111400093664 BANKIA DIPOSITS 1.500.000,00 € 3.000.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 57562 00000000000000000062 LLUIS URENDA CHAVES 0,00 € 4.637,47 € 4.637,47 € 0,00 € 57511 00000000000000000250 Bestreta Caixa Fixa ALEX GARCIA 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 57160 00811593430001016705 BANC SABADELL, S.A. 151.792,42 € 29.213.433,37 € 29.282.407,92 € 82.817,87 € 57156 00811591440000023810 BANC SABADELL, S.A. 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 57136 04871285152000028433 BMN PARC CENTRAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57154 00810042310001543258 BANC SABADELL, S.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5750 00000000000000000040 CAROLINA SOLE GUERRERO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57153 20858340690330073725 IBERCAJA BANCO SAU 8.668,48 € 0,00 € 286,80 € 8.381,68 € 57114 20590160679800057518 UNNIM BANC SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57115 00495991272216087760 SANTANDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57116 00810042390001268132 SABADELL ATLANTICO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57504 00000000010000000028 JOSEP ROBERT I FERRER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57506 00000000020000000026 FRANCESC GABRIEL LOPEZ NOGUERA 0,00 € 229,40 € 229,40 € 0,00 € 57501 00000000010000000028 GARCIA CAÑADAS ALEX 0,00 € 54.652,13 € 54.652,13 € 0,00 € 57117 20906880040200039572 BANCO CAM SAU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57503 00000000070000000027 JORDI GARCIA FREIXAS 0,00 € 6.999,99 € 6.999,99 € 0,00 € 57118 20389236116000005823 BANKIA SA 1.268,30 € 3.964.084,28 € 3.952.899,09 € 12.453,49 € 57119 20906880030200040189 BANCO CAM SAU (compte cancel·lat) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57124 20906880090700053368 BANCO CAM SAU (compte cancel·lat) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57123 20130195300201645808 CATALUNYA BANC, SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57120 20810285633110000013 BANCO MARE NOSTRUM SA (compte cancel·lat) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57000 00000000000000000000 CAIXA MUNICIPAL 1.604,44 € 1.388.400,81 € 1.389.475,69 € 529,56 € 57106 20420281733110000013 BANKIA, SA (CAIXA LAIETANA) (compte cancel·lat) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57411 00000000050000000016 BESTRETA CAIXA FIXA BLAI FERNANCEZ 324,16 € 16.030,35 € 12.354,51 € 4.000,00 € 57105 21000300710200035364 CAIXABANK, SA 27.366,90 € 34.762,64 € 50.026,24 € 12.103,30 € 57104 21000300730200309231 CAIXABANK, SA 195,23 € 75.558,42 € 75.495,42 € 258,23 € 57103 20130195330200603038 CATALUNYA BANC, SA 215.856,06 € 31.440.693,72 € 30.526.053,43 € 1.130.496,35 € 57102 20130195340700511519 CATALUNYA BANC, SA 2.050.000,00 € 10.634.110,00 € 11.484.110,00 € 1.200.000,00 € 57101 20410133560040003624 CATALUNYA BANC, SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 9: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 9

Exercici 2014 Apartat 12. Tresoreria

Compte PGC Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final57100 20130195310200392643 CATALUNYA BANC, SA 340,47 € 0,00 € 340,47 € 0,00 € 57107 20130195330201568903 CATALUNYA BANC, SA 5.711,19 € 59.185,53 € 54.893,01 € 10.003,71 € 57510 00000000010000000021 BESTRETA CAIXA FIXA LIDIA AGUILAR FABREGAT 571,70 € 4.167,59 € 3.539,29 € 1.200,00 € 57410 00000000080000000006 BESTRETA CAIXA FIXA JOSEP ROBERT 300,00 € 1.389,52 € 1.389,52 € 300,00 € 57110 01826035440209279207 BBVA 252.269,91 € 14.915.551,24 € 14.771.506,33 € 396.314,82 € 57135 00751097005700033404 BANCO POPULAR 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 57134 21070373863777087137 UNNIM BANC, SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57133 21070373813539649487 UNNIM BANC, SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57132 21070373893733671369 UNNIM BANC, SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57131 00751097200660000271 BANCO POPULAR 57,11 € 4.416.039,89 € 4.416.097,00 € 0,00 € 57507 00000000000000000031 JOSEP VENTURA CAPDEVILA 0,00 € 65.551,58 € 65.551,58 € 0,00 € 57130 00751097230660000369 BANCO P0PULAR 10.911,09 € 93.784,15 € 78.480,16 € 26.215,08 € 57129 00811593410000021308 BANC SABADELL, S.A. 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 57128 20810285660180000012 BANCO MARE NOSTRUM SA (Caixa Penedès) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57400 00000000000000000041 LLUIS CAMI I CASELLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57125 04871285172000028292 BANCO MARE NOSTRUM SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57502 00000000080000000025 PAGAMENT A JUSTIFICAR CARLOS LACOMA MARTINEZ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57113 20590160649800110015 UNNIM BANC SA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5740 00000000000000000070 ROBLES GINE RAMON 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57137 04871285162000028300 BMN CONSOLIDACIO COMTES PARC CENTRAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57155 00810042310000405448 BANC SABADELL, S.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57554 00000000000000000054 PORTA RUIZ, JORDI 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 57152 20130195340201706506 CATALUNYA BANC 5.666,48 € 191.676,91 € 193.776,34 € 3.567,05 € 57563 00000000000000000063 DIONISIO GOMEZ MORENO 0,00 € 605,61 € 605,61 € 0,00 € Total 6.833.967,81 € 103.429.835,68 € 102.265.274,33 € 7.998.529,16 €

ObservacionsEn l'estat de conciliació bancària, l'import de 1.273,44 € de l'acta de conciliació correspon al xec núm. 5038187 de data 16/12/2014 i conciliat amb data 2/1/2015. Pagamentinclòs dins de la nòmina de desembre (P 2014.2.0024742.000).

Apartat 13. Fons propisCompte Descripció Saldo inicial Entrades Augments Sortides Disminucions Sa ldo final100 Patrimonio 34.415.271,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.415.271,17 € 101 Patrimonio recibido en adscripción 2.333.900,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.333.900,61 € 103 Patrimonio recibido en cesión 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107 Patrimonio entregado en adscripción 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 108 Patrimonio entregado en cesión -1.190.381,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.190.381,85 € 109 Patrimonio entregado al uso general -60.376.844,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.001.564,02 € -62.378.408,29 € 111 Reserva de revalorización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120 Resultados de ejercicios anteriores 76.042.827,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.042.827,51 € 129 Resultados del ejercicio 0,00 € 40.140.179,47 € 0,00 € 36.806.870,50 € 0,00 € 3.333.308,97 € Total 51.224.773,17 € 40.140.179,47 € 0,00 € 36.806.870,50 € 2.001.564,02 € 52.556.518,12 €

Page 10: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 10

Exercici 2014 Apartat 13. Fons propis

ObservacionsEl patrimoni entregat a l'ús general correspon a la inversió d'ús general finalitzada durant l'exercici 2014 (3.929.168,81 €), especificada a l'apartat 5 i d'acord amb el llistatinclòs a l'expedient de la liquidació.

Apartat 14. Estat del deute. Capitals (moneda nacio nal)Pendent a 1 de gener Pendent a 31 de desembre

Identificador deute Tipus deute Llarg termini Curt ter mini Total Creacions Amort. i altresdisminucions

Llarg termini Curt termini Total

00036-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450.594,98 € 64.370,72 € 321.853,54 € 64.370,72 € 386.224,26 € 00033-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 459.163,06 € 76.527,17 € 306.108,73 € 76.527,16 € 382.635,89 € 00035-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 590.197,91 € 131.155,08 € 327.887,75 € 131.155,08 € 459.042,83 € 00020-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.898,53 € 116.898,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00021-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 233.037,00 € 77.679,00 € 77.679,00 € 77.679,00 € 155.358,00 € 00022-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 274.899,30 € 91.633,10 € 91.633,11 € 91.633,09 € 183.266,20 € 00025-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 484.719,57 € 121.179,88 € 242.359,81 € 121.179,88 € 363.539,69 € 00029-DEXI DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.362.500,00 € 350.000,00 € 1.662.500,00 € 350.000,00 € 2.012.500,00 € 00030-BBVA DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.822.500,00 € 270.000,00 € 1.282.500,00 € 270.000,00 € 1.552.500,00 € 00037-DEXI DEUD 1.877.586,19 € 1.877.586,19 € 2.218.965,51 € 0,00 € 341.379,32 € 1.536.206,87 € 341.379,32 € 1.877.586,19 € 00038-BBVA DEUD -120.000,00 € -120.000,00 € 4.440.000,00 € 0,00 € 4.440.000,00 € -105.454,56 € 105.454,56 € 0,00 € 00026-BSAB DEUD 743.347,58 € 743.347,58 € 987.474,16 € 0,00 € 244.126,58 € 498.035,60 € 245.311,98 € 743.347,58 € 00028-BANK DEUD 1.458.774,69 € 1.458.774,69 € 1.762.480,31 € 0,00 € 303.705,62 € 1.155.819,92 € 302.954,77 € 1.458.774,69 € 00031-BANK DEUD 1.147.531,31 € 1.147.531,31 € 1.346.014,52 € 0,00 € 198.483,24 € 946.610,06 € 200.921,22 € 1.147.531,28 € 00018-BBVA DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00039-BPOP DEUDPUB -131.414,05 € -131.414,05 € 4.205.249,75 € 0,00 € 4.205.249,75 € -113.892,17 € 113.892,17 € 0,00 € 00041-BSAB DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200.000,00 € 123.529,42 € 3.582.352,95 € 494.117,63 € 4.076.470,58 € 00040-BBVA DEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.073.835,70 € 1.209.333,30 € 2.565.321,05 € 299.181,35 € 2.864.502,40 € Total 4.975.825,72 € 4.975.825,72 € 14.960.184,25 € 15.168.346,05 € 12.465.250,71 € 14.377.521,66 € 3.285.757,93 € 17.663.279,59 €

ObservacionsAl mòdul de control del deute del programa de comptabilitat s'han introduït tots els préstecs, a excepció del préstec pignorat amb l'entitat financera La Caixa que va finançarla subvenció de la Generalitat de Catalunya per la construcció del Teatre Municipal Cooperativa per manca d'informació. La informació que té l'Ajuntament d'aquest préstecés la següent:

Identificador: 00023

Data de formalització: 31-12-2007

Data de venciment: 30-6-2016

Capital inicial: 500.000 €

Page 11: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 11

Exercici 2014 Apartat 14. Estat del deute. Capitals (moneda nacio nal)

Capital pendent a 1-1-2014: a LT 141.580 €, a CT 66.347 € i total 207.927 €

Amortitzacions 2014: 66.347 €

Capital pendent a 31-12-2014: a LT 72.314 €, a CT 69.266 € i total 141.580 €

Interessos meritats i vençuts a 31-12-2014: 9.149 €

La graella de l'estat del deute enviada a Tutela Financera inclou aquest préstec pignorat, tot i que a les graelles de la Memòria no hi figura específicament.

Tots els deutes a LT són en euros amb entitats de crèdit i han estat utilitzats per a finançar inversions. El saldo a final de l'exercici dels deutes comptabilitzats a CT ambentitats financeres correspon a l'amortització financera del capital previst per a l'exercici 2015, havent-se realitzat la reclassificació temporal del deute tal com indica la ICAL2004.

Durant el 2014 s'han refinançat dos préstecs, un dels quals és el préstec de proveïdors contractat arrel del Reial decret-llei 4/2012, millorant-ne les condicions del tipusd'interès variable, passant el tipus inicial de 5,939 al 2,83 i el diferencial de 3 al 2,75.

Els préstecs 00026-bsab (L020145/2008), 00028-bank (00028) i 00031-bank (L010111/2009) tenen el sistema d'amortització de quota constant i, a data 31/12 de cada anyno es coneix el tipus d'interès a aplicar durant l'any següent i, per tant, no es coneix amb exactitud el capital a amortitzar a CT.

Apartat 14. Estat del deute. Capitals (moneda difer ent de l'euro)Pendent a 1 de gener Pendent a 31 de desembre

Identificador deute Tipus deute Llarg termini Curt ter mini Total Creacions Diferències decanvi

Amort. i altresdisminucions

Llarg termini Curt termini Total

OTRDEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartat 14. Estat del deute. Interessos explícits ( moneda nacional)Meritats i no vençuts a 1 de gener Meritats i no vençuts a 31 de desembre

Identificador deute Tipus deute Llarg termini Curt ter mini Meritats en l'exercici Vençuts en l'exercici Rect ificacions itraspassos

Llarg termini Curt termini

00036-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 9.073,81 € 9.073,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00033-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 9.161,78 € 9.161,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00035-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 1.784,44 € 1.784,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00020-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 263,82 € 263,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00021-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 679,06 € 679,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00022-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 777,00 € 777,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00025-CBAN DEUD 0,00 € 0,00 € 1.452,26 € 1.452,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00029-DEXI DEUD 0,00 € 0,00 € 115.330,83 € 115.330,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00030-BBVA DEUD 0,00 € 0,00 € 91.054,13 € 91.054,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00037-DEXI DEUD 0,00 € 4.303,78 € 65.715,46 € 66.409,20 € 0,00 € 0,00 € 3.610,04 € 00038-BBVA DEUD 0,00 € 4.914,22 € 126.186,30 € 106.331,07 € 0,00 € 0,00 € 24.769,45 €

Page 12: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 12

Exercici 2014 Apartat 14. Estat del deute. Interessos explícits ( moneda nacional)

Meritats i no vençuts a 1 de gener Meritats i no vençuts a 31 de desembreIdentificador deute Tipus deute Llarg termini Curt ter mini Meritats en l'exercici Vençuts en l'exercici Rect ificacions i

traspassosLlarg termini Curt termini

00026-BSAB DEUD 0,00 € 81,52 € 6.658,85 € 6.657,78 € 0,00 € 0,00 € 82,59 € 00028-BANK DEUD 0,00 € 1.039,29 € 6.274,66 € 6.380,03 € 0,00 € 0,00 € 933,92 € 00031-BANK DEUD 0,00 € 1.438,74 € 19.096,44 € 19.432,92 € 0,00 € 0,00 € 1.102,26 € 00018-BBVA DEUD 0,00 € 0,00 € 229,50 € 160,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €00039-BPOP DEUDPUB 0,00 € 20.484,24 € 213.753,04 € 205.117,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €00041-BSAB DEUD 0,00 € 0,00 € 22.099,93 € 22.099,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00040-BBVA DEUD 0,00 € 0,00 € 7.682,81 € 16.117,87 € 0,00 € -8.435,06 € 0,00 € Total 0,00 € 32.261,79 € 697.274,12 € 678.283,21 € 0,00 € -8.435,07 € 59.687,77 €

Apartat 14. Estat del deute. Interessos explícits ( moneda diferent de l'euro)Meritats i no vençuts a 1 de gener Meritats i no vençuts a 31 de

desembreIdentificador deute Tipus deute Llarg termini Curt ter mini Meritats en

l'exerciciVençuts en

l'exerciciRectificacions i

traspassosDiferències de

canviLlarg termini Curt termini

OTRDEUD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartado 14. Estat del deute. Interessos implícits (moneda nacional)Emissió Reemborsament

Identificador deute Data Import Data Import Total intere ssosimplícits

Baixes irectificacions

Meritats enexercicis anteriors

Meritats enl'exercici

Pendents demeritació a 31 de

desembre01/01/2014 0,00 € 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartat 14. Estat del deute. Interessos implícits ( moneda diferent de l'euro)Emissió Reemborsament

Identificador deute Data Import Data Import Total intere ssosimplícits

Baixes irectificacions

Meritats enexercicisanteriors

Meritats enl'exercici

Diferències decanvi

Pendents demeritació a 31 de

desembre01/01/2014 0,00 € 01/01/2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartat 14. Resultat de les operacions d'intercanvi financer d'interessosInteressos meritats

Identificador de l'opreració Despeses deformalització

Deutor Creditor Diferències de canvimeritades

Resultats cancel·lacióanticipada

Resultat acumulat

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 13: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 13

Exercici 2014 Apartat 14. Resultat de les operacions d'intercanvi financer d'interessos

Interessos meritatsIdentificador de l'opreració Despeses de

formalitzacióDeutor Creditor Diferències de canvi

meritadesResultats cancel·lació

anticipadaResultat acumulat

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartat 14. Estat del deute. Avals conceditsCaracterístiques de l'aval

Identificació fiscalavalat

Denominació avalat Data concessióaval

Data vencimentaval

Finalitat aval Avals a 1 de generAvals concedits enl'exercici

Avals cancel·latsen l'exercici

Avals a 31 dedesembre

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 AVAL NÚMERO 8670044430,NÚMERO DE REA 208854, DEVENCIMENT INDEFINIT,AVALAT PEL BANC SABADELLEN DATA 16/12/1997. SOLRED,SA.

2.404,05 € 0,00 € 0,00 € 2.404,05 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP.IPDI10/22, GARANTIA PERA LA INSCRIPCIÓ REGISTREDE PREASSIGNACIÓ DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL·LACIÓNS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALPAVELLÓ MUNICIPAL CANSERRA .APROVAT PERDECRET 2043 DATA 11/08/2010.AVALAT PER CATALUNYACAIXA .

40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP.IPDI10/22. GARANTIA PERA LA INSCRIPCIÓ REGISTREDE PREASSIGNACIÓ DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL·LACI0NS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA A LABIBLIOTECA CAN LLOBET.APROVAT PER DECRET 2043DATA 11/08/2010. AVALAT PERCATALUNYA CAIXA .

37.500,00 € 0,00 € 0,00 € 37.500,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP.IPDI10/22. GARANTIA PERA LA INSCRIPCIÓ REGISTREDE PREASSIGNACIÓ DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL·LACI0NS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALPATRONAT MUNICIPALD'ESPORTS. APROVAT PERDECRET 2043 DATA 11/08/2010.AVALAT PER CATALUNYACAIXA .

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP.IPDI10/22. GARANTIA PER 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Page 14: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 14

Exercici 2014 Apartat 14. Estat del deute. Avals concedits

Característiques de l'avalIdentificació fiscalavalat

Denominació avalat Data concessióaval

Data vencimentaval

Finalitat aval Avals a 1 de generAvals concedits enl'exercici

Avals cancel·latsen l'exercici

Avals a 31 dedesembre

A LA INSCRIPCIÓ REGISTREDE PREASSIGNACIÓ DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL·LACI0NS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALMERCAT MUNICIPAL.APROVAT PER DECRET 2043DATA 11/08/2010. AVALAT PERCATALUNYA CAIXA .

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP.IPDI10/22. GARANTIA PERA LA INSCRIPCIÓ REGISTREDE PREASSIGNACIÓ DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL·LACI0NS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCASAL DE CULTURA.APROVAT PER DECRET 2043DATA 11/08/2010. AVALAT PERCATALUNYA CAIXA .

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP.IPDI10/22. GARANTIA PERA LA INSCRIPCIÓ REGISTREDE PREASSIGNACIÓ DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL·LACI0NS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCENTRE CIVIC LA ROMÀNICA.APROVAT PER DECRET 2043DATA 11/08/2010. AVALAT PERCATALUNYA CAIXA .

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE DEPREASSIGNACIO DERETRIBUCIÓ DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALMAGATZEM BRIGADA AL CLCIRCUMVAL.LACIO. APROVATPER DA 2905 DE 25-11-2010.AVALAT PER CATALUNYACAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCOMPLEX ESPORTIU ELISA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Page 15: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 15

Exercici 2014 Apartat 14. Estat del deute. Avals concedits

Característiques de l'avalIdentificació fiscalavalat

Denominació avalat Data concessióaval

Data vencimentaval

Finalitat aval Avals a 1 de generAvals concedits enl'exercici

Avals cancel·latsen l'exercici

Avals a 31 dedesembre

BADIA A LA RDA DE L'EST.APROVAT PER DA 2905 DE 25-11-2010. AVALT PERCATALUNYA CAIXA

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA A LESNAUS CL ARQUIMEDES 1.APROVAT PER DA 2905 DE 25-11-2010. AVALT PERCATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA A LESNAUS CL TORRENTTORTUGUER 42. APROVATPER DA 2905 DE 25-11-2010.AVALT PER CATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ANODUS BARBERA CLMOGODA 1. APROVAT PER DA2905 DE 25-11-2010. AVALTPER CATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA A CLCIRCUMVAL.LACIO 18SABEMSA. APROVAT DA 2905DE 25-11-2010. AVALT PERCATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LES

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Page 16: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 16

Exercici 2014 Apartat 14. Estat del deute. Avals concedits

Característiques de l'avalIdentificació fiscalavalat

Denominació avalat Data concessióaval

Data vencimentaval

Finalitat aval Avals a 1 de generAvals concedits enl'exercici

Avals cancel·latsen l'exercici

Avals a 31 dedesembre

INSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCEIP PABLO PICASSO CL PAUVILA 44. APROVAT PER DA2905 DE 25-11-2010. AVALTPER CATALUNYA CAIXA

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCEIP DEL BOSC CL JOSEP MSEGARRA 17. APROVAT PERDA 2905 DE 25-11-2010.AVALAT PER CATALUNYACAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCEIP CAN SERRA AL CL ABATOLIBA 15. APROVAT PER DA2905 DE 25-11-2010 AVALATPER CATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/35.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALCEIP CAN LLOBET PS DRMORAGAS 243. APROVAT PERDA 2905 DE 25/11//2010. AVALTPER CATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2010/28.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA AL'ESTACIO POTABILITZADORAAV CASTELL DE BARBERA 5.APROVAT PER DA 2529 DE 21-10-2010. AVALAT PERCATALUNYA CAIXA

1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Page 17: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 17

Exercici 2014 Apartat 14. Estat del deute. Avals concedits

Característiques de l'avalIdentificació fiscalavalat

Denominació avalat Data concessióaval

Data vencimentaval

Finalitat aval Avals a 1 de generAvals concedits enl'exercici

Avals cancel·latsen l'exercici

Avals a 31 dedesembre

P0825200I AJUNTAMENT BARBERA VALLES 01/01/2014 31/12/2014 EXP IPDI2011/33.- GARANTIAPER A LA INSCRIPCIOREGISTRE PREASSIGNACIODE RETRIBUCIO DE LESINSTAL.LACIONS D'ENERGIASOLAR FOTOVOLTAICA ALPAVELLÒ MARIA REVERTER.APROVAT PER DA 2385 DE 15-11-2011. AVALAT PERCATALUNYA BANC, SA

750,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 €

Total 95654.05 € 0.00 € 0.00 € 95654.05 €

Hi ha constituïts 95.654 € en avals: 2.404 € es van constituir al 1997 (es van comptabilitzar al 2010), 92.500 € es van constituir al 2010 per inscriure l'Ajuntament al Registrede preassignació de retribució per a instal·lacions fotovoltaiques gestionades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i 750 € es van constituir al 2011 pel mateix concepte.Se n'ha demanat la devolució dels avals per a les instal·lacions fotovoltaiques durant l'exercici 2014.

Page 18: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 18

Exercici 2014

Apartat 15. RAE. Desenvolupament del procés de gest ió dels recursos administratsConcepte Descripció Saldos inicials DR

pend. cobramentDrets contrets Drets anul·lats Recaptació bruta Devolu cions Recaptació

líquidaBaixes

insolvències /altres

Drets pendentsde cobrament

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 €

Apartat 15. RAE. Desenvolupament de les devolucions de recursos d'altres ens públicsDevolucions reconegudes

Concepte Descripció Saldos inicialsModificació saldo inicial En l'exerci ci Total Devolucions efectuadesen l'exercici

Pendents de pagament

0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ Total 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€

Apartat 15. RAE. Obligacions derivades de la gestióPendents de pagament

Concepte Descripció Saldos inicials Recaptació líquida Reintegraments Tota l Pagaments realitzats Saldo pendent depagament

0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € Total 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 €

Apartat 15. RAE. Comptes corrents amb altres ens pú blicsCàrrec Data Saldo

Ens Descripció Saldo inicial deutor Pagaments Total càr rec Saldo inicialcreditor

Ingressos Total data Deutor Creditor

0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ Total 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

L'Ajuntament no té aquests tipus d'operacions.

Page 19: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 19

Exercici 2014 Apartat 16. Operacions no pressupostàries de tresor eria. Deutors

Apartat 16. Operacions no pressupostàries de tresor eria. DeutorsConcepte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo

inicialCàrrecs realitzats en

l'exerciciTotal deutors Abonaments realitzats

en l'exerciciDipòsits pendents a 31

de desembre10029 2.456,86 € 0,00 € 0,00 € 2.456,86 € 0,00 € 2.456,86 € 10042 DEUDORES POR I.V.A. 39.088,00 € 0,00 € 18.803,46 € 57.891,46 € 5.191,85 € 52.699,61 € 10050 ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS

CONCEDIDOS1.000,00 € 0,00 € 162.172,04 € 163.172,04 € 163.172,04 € 0,00 €

10054 4.345,86 € 0,00 € 542,63 € 4.888,49 € 96,80 € 4.791,69 € 10056 88.560,16 € 0,00 € 34.975,30 € 123.535,46 € 22.242,93 € 101.292,53 € 10990 0,00 € 0,00 € 3.030.444,34 € 3.030.444,34 € 3.030.444,34 € 0,00 € Total 135.450,88 € 0,00 € 3.246.937,77 € 3.382.388,65 € 3.221.147,96 € 161.240,69 €

Apartat 16. Operacions no pressupostàries de tresor eria. CreditorsConcepte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo

inicialAbonaments realitzats

en l'exerciciTotal creditors Càrrecs realitzats en

l'exerciciCreditors pendents de

pagament a 31 dedesembre

20001 I.R.P.F. RENTENCIÓN TRABAJOPERSONAL

227.903,22 € 0,00 € 1.630.921,56 € 1.858.824,78 € 1.635.072,97 € 223.751,81 €

20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LASEGURIDAD SOCIAL

43.185,15 € 0,00 € 499.442,08 € 542.627,23 € 499.684,77 € 42.942,46 €

20040 HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA PORIVA

4.030,83 € 0,00 € 16.742,58 € 20.773,41 € 16.453,74 € 4.319,67 €

20049 ACREEDORES POR IVA 0,00 € 0,00 € 1.585,39 € 1.585,39 € 1.585,39 € 0,00 € 20051 0,00 € 0,00 € 2.133,40 € 2.133,40 € 2.133,40 € 0,00 € 20060 RETENCIONES JUDICIALES 1.140,18 € 0,00 € 18.465,42 € 19.605,60 € 18.248,12 € 1.357,48 € 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES 279,80 € 0,00 € 1.074,50 € 1.354,30 € 805,50 € 548,80 € 20071 1.025,20 € 0,00 € 3.814,15 € 4.839,35 € 2.955,65 € 1.883,70 € 20073 26,40 € 0,00 € 17,60 € 44,00 € 35,20 € 8,80 € 20074 797,30 € 0,00 € 3.280,00 € 4.077,30 € 2.447,30 € 1.630,00 € 20080 FIANZAS A CORTO PLAZO 300.360,34 € 0,00 € 80.999,06 € 381.359,40 € 37.827,08 € 343.532,32 € 20081 513.543,04 € 0,00 € 97.136,91 € 610.679,95 € 131.752,45 € 478.927,50 € 20082 83.177,93 € 0,00 € 0,00 € 83.177,93 € 696,14 € 82.481,79 € 20083 85.825,46 € 0,00 € 0,00 € 85.825,46 € 0,00 € 85.825,46 € 20085 779.288,84 € 0,00 € 0,00 € 779.288,84 € 0,00 € 779.288,84 € 20086 16.681,58 € 0,00 € 0,00 € 16.681,58 € 0,00 € 16.681,58 € 20090 48,60 € 0,00 € 0,00 € 48,60 € 0,00 € 48,60 € 20110 1.214,24 € 0,00 € 15.697,32 € 16.911,56 € 15.292,89 € 1.618,67 € 20120 EXPROPIACIONES INDEMNIZACION

DESOCUPACIONES11,02 € 0,00 € 0,00 € 11,02 € 0,00 € 11,02 €

20131 11.523,18 € 0,00 € 314.618,75 € 326.141,93 € 314.618,75 € 11.523,18 € 20132 60.264,81 € 0,00 € 105.206,16 € 165.470,97 € 145.309,09 € 20.161,88 € 20134 55.598,47 € 0,00 € 0,00 € 55.598,47 € 0,00 € 55.598,47 € 20137 50,55 € 0,00 € 474,21 € 524,76 € 388,76 € 136,00 € 20139 409,50 € 0,00 € 0,00 € 409,50 € 0,00 € 409,50 € 20141 0,07 € 0,00 € 0,00 € 0,07 € 0,00 € 0,07 € 20142 33.880,16 € 0,00 € 0,00 € 33.880,16 € 0,00 € 33.880,16 €

Page 20: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 20

Exercici 2014 Apartat 16. Operacions no pressupostàries de tresor eria. Creditors

Concepte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldoinicial

Abonaments realitzatsen l'exercici

Total creditors Càrrecs realitzats enl'exercici

Creditors pendents depagament a 31 de

desembre20143 76,39 € 0,00 € 0,00 € 76,39 € 0,00 € 76,39 € 20147 149.645,90 € 0,00 € 13.195,61 € 162.841,51 € 162.841,50 € 0,01 € 20148 37.598,68 € 0,00 € 134.897,41 € 172.496,09 € 27,00 € 172.469,09 € 20149 0,00 € 0,00 € 7.230,00 € 7.230,00 € 0,00 € 7.230,00 € 20150 0,00 € 0,00 € 44.925,27 € 44.925,27 € 13,50 € 44.911,77 € 20547 21,65 € 0,00 € 0,00 € 21,65 € 0,00 € 21,65 € 20990 0,00 € 0,00 € 7.599.110,00 € 7.599.110,00 € 7.599.110,00 € 0,00 € Total 2.407.608,49 € 0,00 € 10.590.967,38 € 12.998.575,87 € 10.587.299,20 € 2.411.276,67 €

Apartat 16. Operacions no pressupostàries de tresor eria. Partides pendents d'aplicació. IngressosConcepte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo

inicialCobraments realitzats

en l'exerciciTotal cobraments

pendents aplicacióCobraments aplicats en

l'exerciciCobraments pendents

d'aplicació a 31 dedesembre

30001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DEAPLICACION

47.741,88 € 0,00 € 72.521,87 € 120.263,75 € 25.691,95 € 94.571,80 €

30002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVASPENDIENTES APLICACIÓN

128.834,21 € 0,00 € 67.711,60 € 196.545,81 € 21.222,71 € 175.323,10 €

30005 INGREOS ENENTIDAD.COLABORADORAPENDIENTES APLICACIÓN

305,00 € 0,00 € 0,00 € 305,00 € 0,00 € 305,00 €

Total 176.881,09 € 0,00 € 140.233,47 € 317.114,56 € 46.914,66 € 270.199,90 €

Apartat 16. Operacions no pressupostàries de tresor eria. Partides pendents d'aplicació. PagamentsConcepte Descripció Pagaments pendents

d'aplicació a 1 de generModificacions saldo

inicialPagaments realitzats en

l'exerciciTotal pagaments

pendents aplicacióPagaments aplicats en

l'exerciciPagaments pendents

d'aplicació a 31 dedesembre

40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 63.737,32 € 0,00 € 111.104,23 € 174.841,55 € 83.918,06 € 90.923,49 € Total 63.737,32 € 0,00 € 111.104,23 € 174.841,55 € 83.918,06 € 90.923,49 €

Apartat 16. Informació de les operacions no pressup ostàries de tresoreriaObservacionsÉs la reflectida a l'estat de situació i moviments no pressupostaris.

Page 21: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 21

Exercici 2014 Apartat 17. Ingressos i despeses

Apartat 17. Ingressos i despesesSubvencions rebudes pendents de justificació – Corr ents (Cap. IV d'ingressos)Tercer Programa Import Import justificat Import pendent

0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subvencions rebudes pendents de justificació – De c apital (Cap. VII d'ingressos)Tercer Programa Import Import justificat Import pendent

0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subvencions concedides – Corrents (Cap. IV de despe ses)Tercer NIF Programa Import

0,00 € Total 0,00 €

Subvencions concedides – De capital (Cap. VII de ga stos)Tercer NIF Programa Import

0,00 € Total 0,00 €

ObservacionsNo hi ha informació a afegir.

Apartat 18. Estat de valors rebuts en dipòsitConcepte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo

inicialDipòsits rebuts en

l'exerciciTotal dipósits rebuts Dipòsits cancel·lats Dipòsits p endents de

devolució a 31 dedesembre

70300 OTROS VALORES 2.580.347,73 € 0,00 € 163.945,63 € 2.744.293,36 € 161.540,08 € 2.582.753,28 € 70301 2.051.834,72 € 0,00 € 105.750,55 € 2.157.585,27 € 255.817,41 € 1.901.767,86 € 70302 10.160,55 € 0,00 € 0,00 € 10.160,55 € 0,00 € 10.160,55 € 70303 745,83 € 0,00 € 0,00 € 745,83 € 0,00 € 745,83 € 70800 OTROS VALORES 3.606,07 € 0,00 € 0,00 € 3.606,07 € 0,00 € 3.606,07 € Total 4.646.694,90 € 0,00 € 269.696,18 € 4.916.391,08 € 417.357,49 € 4.499.033,59 €

ObservacionsLa situació dels valors rebuts en dipòsit és la reflectida en l'estat i situació de moviments no pressupostaris, document – Estat de valors rebuts en dipòsit - .

Page 22: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 22

Exercici 2014 Apartat 19. Quadre de finançament

Apartat 19. Quadre de finançament

Fons aplicats 2014 20131. Recursos aplicados en operaciones de gestión 34.549.402,94€ 33.314.521,51€ a) Reducción de existencias de productosterminados y en tiempo de fabricación

0,00€ 0,00€

b) Aprovisionamientos 294.123,47€ -584.305,37€ c) Servicios exteriores 13.750.314,76€ 14.494.685,65€ d) Tributos 0,00€ 0,00€ e) Gastos de personal y prestaciones sociales 11.526.291,76€ 11.639.740,64€ f) Transferencias y subvenciones 3.120.698,79€ 3.208.962,93€ g) Gastos financieros 767.218,79€ 980.785,53€ h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastosexcepcionales

1.177.632,03€ 668.030,42€

i) Dotación provisiones de activos circulantes 3.913.123,34€ 2.906.621,71€ 2. Pagos pendientes de aplicación 27.186,17€ 46.790,01€ 3. Gastos amortizables 0,00€ 0,00€ 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 1.019.575,71€ 2.785.706,86€ a) Inversiones destinadas al uso general 282.141,73€ 210.021,96€ b) Inversiones inmateriales 55.658,51€ 0,00€ c) Inversiones materiales 331.775,47€ 2.575.684,90€ d) Inversiones gestionadas 0,00€ 0,00€ e) Patrimonio público del suelo 0,00€ 0,00€ f) Inversiones financieras 350.000,00€ 0,00€ 5. Disminuciones directas de patrimonio 2.001.564,02€ 1.366.833,89€ a) En adscripción 0,00€ 0,00€ b) En cesión 0,00€ 0,00€ c) Entregado al uso general 2.001.564,02€ 1.366.833,89€ 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudasa largo plazo

12.634.983,73€ 3.137.925,73€

a) Empréstitos y otros pasivos 0,00€ 0,00€ b) Por préstamos recibidos 12.634.983,73€ 3.137.925,73€ c) Otros conceptos 0,00€ 0,00€ 7. Provisiones para riesgos y gastos 0,00€ 0,00€ Total Aplicaciones 50.232.712,57€ 40.651.778,00€ Exceso de orígenes sobre aplicaciones 276.185,43€ 2.948.595,59€

Fons obtinguts 2014 20131. Recursos procedentes de operaciones de gestión 40.140.179,47€ 40.050.657,62€ a) Ventas y prestaciones de servicios 2.367.713,09€ 2.354.833,89€ b) Aumento de existencias de productos terminadosy en curso de fabricación

0,00€ 0,00€

c) Ingresos tributarios 22.430.655,42€ 22.152.773,31€ d) Ingresos urbanísticos 0,00€ 0,00€ e) Transferencias y subvenciones 10.759.236,46€ 11.029.300,19€ f) Ingresos financieros 423.201,57€ 378.504,32€ g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresosexcepcionales

1.252.751,22€ 1.557.761,12€

h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2.906.621,71€ 2.577.484,79€ 2. Cobros pendientes de aplicación 93.318,81€ -156.574,00€ 3. Incrementos directos de patrimonio 0,00€ 2.333.900,61€ a) En adscripción 0,00€ 2.333.900,61€ b) En cesión 0,00€ 0,00€ 4. Deudas a largo plazo 8.273.835,70€ 5.555,47€ a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00€ 0,00€ b) Préstamos recibidos 8.273.835,70€ 5.555,47€ c) Otros conceptos 0,00€ 0,00€ 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 2.001.564,02€ 1.366.833,89€ a) Inversiones destinadas al uso general 2.001.564,02€ 1.366.833,89€ b) Inversiones inmateriales 0,00€ 0,00€ c) Inversiones materiales 0,00€ 0,00€ d) Patrimonio público del suelo 0,00€ 0,00€ e) Inversiones financieras 0,00€ 0,00€ 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazode inmovilizados financieros

0,00€ 0,00€

Total Orígenes 50.508.898,00€ 43.600.373,59€ Exceso de aplicaciones sobre orígenes 0,00€ 0,00€

Page 23: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 23

Exercici 2014 Apartat 19. Quadre de finançament

2014 2013Variació del capital circulant (Resum) Augments Disminucions Augments Disminucions1. Existencias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2. Deudores 30.087,97€ 1.008.229,54€ 740.742,36€ 386.986,60€ a) Presupuestarios 30.087,97€ 0,00€ 740.742,36€ 0,00€ b) No presupuestarios 0,00€ 1.727,91€ 0,00€ 57.849,68€ c) Por administración de recursos de otros entes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ d) Variación de provisiones 0,00€ 1.006.501,63€ 0,00€ 329.136,92€ 3. Acreedores 270.539,60€ 236.188,31€ 1.799.233,92€ 0,00€ a) Presupuestarios 270.539,60€ 0,00€ 990.445,77€ 0,00€ b) No presupuestarios 0,00€ 236.188,31€ 808.788,15€ 0,00€ c) Por administración de recursos de otros entes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4. Inversiones financieras temporales 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 57.491,02€ 0,00€ 0,00€ 1.042.151,20€ a) Empréstitos y otras emisiones 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ b) Préstamos recibidos y otros conceptos 57.491,02€ 0,00€ 0,00€ 1.042.151,20€ 6. Otras cuentas no bancarias 0,00€ 2.304,14€ 40.072,43€ 0,00€ 7. Tesorería 1.165.636,23€ 1.074,88€ 1.799.676,95€ 1.992,27€ a) Caja 0,00€ 1.074,88€ 0,00€ 1.992,27€ b) Bancos e instituciones de crédito 1.165.636,23€ 0,00€ 1.799.676,95€ 0,00€ 8. Ajustes por periodificación 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ Total 1.523.754,82€ 1.247.796,87€ 4.379.725,66€ 1.431.130,07€ Variación del capital circulante 275.957,95€ 0,00€ 2.948.595,59€ 0,00€

Apartat 20. Pressupost de despeses. Modificacions d e crèditTransferències

Partida pressupostària Descripció Crèditsextraordinaris

Suplements decrèdit

Ampliacions decrèdit

Positives Negatives Incorporació deromanents de

crèdit

Crèdits generatsper ingressos

Baixes peranul·lació

Ajustos perprórroga

Totalmodificacions

2014-001-922-22699 GABINET ALCALDIA.ACTIVITATS GESTIÓ

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

2014-002-492-22699 OF. COMUNICACIÓ IIMATGE. DESPESESDIVERSES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€

2014-100-130-22104 POLICIA LOCAL. VESTUARI 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.751,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -5.751,00€ 2014-100-920-12004 SOUS GRUP C2 POLICIA

LOCAL0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.764,36€ 0,00€ 0,00€ 41.235,64€ 0,00€ -50.000,00€

2014-100-920-16000 POLICIA LOCALSEGURETAT SOCIAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 108.363,52€ 0,00€ -108.363,52€

2014-200-155-63400 ELEMENTS DE TRANSPORT 0,00€ 0,00€ 0,00€ 27.751,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 27.751,00€ 2014-200-920-13002 ALTRES REMUNERACIONS

PERSONAL LABORAL FIXADMINIST

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 220.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -220.000,00€

2014-200-920-16000 SERV. GRALS. SEGURETATSOCIAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 70.000,00€ 0,00€ -70.000,00€

2014-200-920-16104 PREMIS JUBILACIÓANTICIPADA. RECURSOSHUMANS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.400,00€ 0,00€ -13.400,00€

Page 24: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 24

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Modificacions d e crèdit

TransferènciesPartida pressupostària Descripció Crèdits

extraordinarisSuplements de

crèditAmpliacions de

crèditPositives Negatives Incorporació de

romanents decrèdit

Crèdits generatsper ingressos

Baixes peranul·lació

Ajustos perprórroga

Totalmodificacions

2014-200-920-21200 SERV.GENERALS.REPARACIÓ I MANTENIM.EDIF.ICONSTR.

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 423,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 423,50€

2014-200-920-22100 SERV.GENERALS.SUBMINISTRAMENTSENERGIA ELÈCTRICA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 26.603,39€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 26.603,39€

2014-200-920-22200 SERVEIS DETELECOMUNICACIONS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.693,01€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.693,01€

2014-200-920-22604 SERV.GENERALS.DESPESES JURÍDIQUES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 166.095,53€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 166.095,53€

2014-200-929-22100 JUTJAT.SUBMINISTRAMENTSENERGIA ELECTRICA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 388,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 388,75€

2014-230-011-31001 INTERESSOS CRÈDITSSERVEIS ECONÒMICS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 215.033,23€ 0,00€ -215.033,23€

2014-230-011-91300 SERVEIS ECONÒMICS.AMORTITZACIÓ CRÈDITS

0,00€ 4.205.249,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.273.835,70€ 0,00€ 0,00€ 12.479.085,45€

2014-410-152-48002 SUBVENCIONS A FAMÍLIES IINSTITUCIONS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.000,00€ 3.737,49€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.262,51€

2014-410-154-63207 ESGLÉSIA LA ROMÀNICA 14.999,16€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.999,16€ 2014-410-154-6890010 PATRIMONI PUBLIC DEL

SOL0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.972,58€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.972,58€

2014-410-161-76200 COL.LECTOR CAN GORGS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 31.549,74€ 0,00€ 0,00€ 174.682,92€ 0,00€ -206.232,66€ 2014-410-161-76201 SANEJAMENT RESIDUS

SUBSÒL (COL·LECTOR DECAN GORGS)

215.033,23€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 215.033,23€

2014-410-161-85090 COMPRA ACCIONSSABEMSA

350.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 350.000,00€

2014-410-164-6090012 AMPLIACIÓ CEMENTIRI 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 226.170,68€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 226.170,68€ 2014-410-164-63205 ARRANJAMENT VORERES

CEMENTIRI25.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 25.000,00€

2014-410-169-46402 AREA METROPOLITANA.PIE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.737,49€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.737,49€

2014-410-172-63201 REPARACIO COBERTA OAC 0,00€ 99.235,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 90.000,00€ 0,00€ 9.235,63€ 2014-410-172-63202 LINIES DE VIDA 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -10.000,00€ 2014-410-172-63203 MAGATZEM ENTITATS

LOCALS0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.020,58€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 28.450,00€ 0,00€ -13.429,42€

2014-410-321-6090011 PAVELLO POLIESPORTIUCEIP ELISA BADIA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.207,87€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.207,87€

2014-410-321-63201213 ESCOMESA+HIDRANTAIGUA CEIP MARTA MATA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 69.809,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 69.809,80€

2014-410-321-63201313 ESCOMESA ELECTRICA.CEIP MARTA MATA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 46.185,56€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 46.185,56€

2014-410-330-62200 REMODELACIÓ CASAL DECULTURA

30.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 30.000,00€

2014-410-454-6090704 C/CERDANYOLA 1A.ANUALITAT

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 217.839,81€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 217.839,81€

2014-410-933-68100 GESTIÓ PATRIMONI,COMPRA TERRENYS

114.682,92€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 114.682,92€

2014-440-155-21000 OBRES. REPARACIONSALTRE IMMOBILIT.MAT.VIESPÚBLIQ

0,00€ 0,00€ 0,00€ 50.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 50.000,00€

2014-440-155-61902 MILLORES PLACES 168.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 168.000,00€ 2014-440-155-69200 REPARACIÓ ASFALTATS 212.921,36€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 212.921,36€

Page 25: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 25

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Modificacions d e crèdit

TransferènciesPartida pressupostària Descripció Crèdits

extraordinarisSuplements de

crèditAmpliacions de

crèditPositives Negatives Incorporació de

romanents decrèdit

Crèdits generatsper ingressos

Baixes peranul·lació

Ajustos perprórroga

Totalmodificacions

2014-440-155-69201 REPARACIO VORERES 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16.388,50€ 0,00€ -6.388,50€ 2014-440-920-22700 OBRES. TRAE. NETEGES 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 57,85€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 57,85€ 2014-450-172-21300 MEDI AMBIENT.

REPARACIONS MAQUIN,INST.I EINES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.273,00€ 0,00€ 0,00€ 1.273,00€

2014-450-172-22602 MEDI AMBIENT. PUBLICITATI PROPAGANDA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.689,00€ 0,00€ 0,00€ 1.689,00€

2014-450-172-22706 MEDI AMBIENT. ESTUDIS ITREBALLS TÈCNICS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.415,53€ 0,00€ 0,00€ 4.383,00€ 0,00€ 0,00€ 8.798,53€

2014-450-172-46500 CONSELL COMARCAL DELVALLÈS OCCIDENTAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -1.500,00€

2014-450-172-48000 MEDI AMBIENT. TRANSF. AFAMILIES I INSTITUCIONS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -4.100,00€

2014-450-172-60901 ESTALVI I MILLORESENERGETIQUES NOVES USGENERAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.000,00€ 220.110,97€ 0,00€ 181.057,00€ 0,00€ 32.053,97€

2014-450-172-60902 CLIMATITZACIÓ CAN'AMIGUET

120.701,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 120.701,80€

2014-450-172-6090213 LEGALITZACIO QUADRESELECTRICS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 32.339,91€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 32.339,91€

2014-450-172-61900 ESTALVI I MILLORAEFICIENCIA DE REPOSICIOUS GENERAL

0,00€ 109.557,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 212.800,00€ 0,00€ 100.000,00€ 0,00€ 222.357,00€

2014-450-172-61901 CAMÍ DEL RIU RIPOLL ALCASTELL DE BARBERÀ

29.040,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 29.040,00€

2014-450-172-76700 Medi ambient.ConsorciTurisme V.O. Camí Ripollzona Verneda

16.959,22€ 0,00€ 0,00€ 1.184,47€ 0,00€ 0,00€ 15.774,75€ 0,00€ 0,00€ 33.918,44€

2014-460-161-22706 TRAE SANEJAMENTSERVEIS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 60.156,36€ 0,00€ 36.518,27€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 96.674,63€

2014-460-161-4640313 ÀREA METROPOLITANASANEJAMENT

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 60.156,36€ 101.296,36€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 41.140,00€

2014-460-162-21300 MAQUINARIA,INSTAL.LACIONSRECOLLIDA PNEUMATICA.SERVEIS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.329,14€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.329,14€

2014-460-162-22100 CONSUM ENERGIAELECTRICA RECOLLIDAPNEUMATICA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 34.707,40€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 34.707,40€

2014-460-442-22706 SERVEIS. ESTUDIS ITREBALLS TÈCNICS.APARCAMENTS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 54.548,32€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 54.548,32€

2014-460-920-22100 SERVEIS.SUBMINISTRAMENTENERGIA ELÈCTRICA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 191.906,38€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 191.906,38€

2014-470-153-44900 PROMOCIÓ SOCIALHABITATGE. TR. EMPRESAAISA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14.000,00€

2014-470-920-22700 OLH. TREBALLSREALITZATS ALT.EMP.NETEGES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2,18€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2,18€

2014-511-231-22799 TREBALLS D'EMPRESES IPROFESIONALS BENESTARSOCIAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 66.918,89€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 66.918,89€

Page 26: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 26

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Modificacions d e crèdit

TransferènciesPartida pressupostària Descripció Crèdits

extraordinarisSuplements de

crèditAmpliacions de

crèditPositives Negatives Incorporació de

romanents decrèdit

Crèdits generatsper ingressos

Baixes peranul·lació

Ajustos perprórroga

Totalmodificacions

2014-511-231-4800031 FARMÀCIA 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.000,00€ 2014-511-233-22799 BENESTAR SOCIAL.

ACTIVITATS0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 58.697,70€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 58.697,70€

2014-513-337-22699 JOVENTUT. MATERIALACTIVITATS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.161,47€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.161,47€

2014-515-232-48000 GENT GRAN. ATENCIONSBENÈFIQUES IASSISTENCIALS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -400,00€

2014-531-320-21200 EDUCACIÓ. REPARACIONSI MANTENIMENT EDIFICIS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.389,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.389,00€

2014-531-920-22100 EDUCACIÓ.SUBMINISTRAMENTSENERGIA ELÈCTRICA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 63.566,42€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 63.566,42€

2014-531-920-22700 TREBALLS REALITZATSALTRES EMP.NETEGES.EDUCACIÓ

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.097,43€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.097,43€

2014-532-334-46700 NORMALITZACIÓLINGÜÍSTICA.TRANSF.AFAMÍLIES I INST

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 29.927,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -29.927,00€

2014-540-330-48000 A FAMILIES I INSTIT.ADMINISTRACIÓGRAL.CULTURA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.695,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.695,00€

2014-540-335-22609 CULTURA. ARTSESCÈNIQUES. MATERIALACTIVITATS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.000,00€

2014-540-337-22706 CULTURA. TALLERS.ESTUDIS I TREBALLSTÈCNICS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -15.000,00€

2014-540-338-20900 CULTURA. FESTES.CÀNONS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6.000,00€

2014-540-338-22602 CULTURA. FESTES.PUBLICITAT I PROPAGANDA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.551,44€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.551,44€

2014-540-338-22609 CULTURA. FESTES. FESTESPOPULARS. ACTIVITATSCULTURALS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.927,00€ 0,00€ 237,11€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16.164,11€

2014-540-338-22700 CULTURA. FESTES.NETEGES

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 872,49€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 872,49€

2014-540-338-22706 CULTURA. FESTES.ESTUDIS I TREBALLSTÈCNICS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 20.574,04€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 20.574,04€

2014-540-338-48000 CULTURA. A FAMÍLIES IINST. FESTES CULTURALS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.295,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -2.295,00€

2014-540-920-22100 SUBMINITRAMENTENERGIA ELÈCTRICACULTURA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 53.473,48€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 53.473,48€

2014-540-920-22700 CULTURA. TREBALLSREALITZATS PER ALTRESEMP.NETEJA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 71,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 71,63€

2014-550-340-20503 MOBILIARI I ESTRIS:ROBOT PISCINA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.111,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.111,25€

2014-550-340-21000 ESPORTS MANTENIMENTINSTAL.LACIONS AIRELLIURE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.967,08€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.967,08€

2014-550-340-21200 ESPORTS MILLORES I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 23.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 23.000,00€

Page 27: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 27

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Modificacions d e crèdit

TransferènciesPartida pressupostària Descripció Crèdits

extraordinarisSuplements de

crèditAmpliacions de

crèditPositives Negatives Incorporació de

romanents decrèdit

Crèdits generatsper ingressos

Baixes peranul·lació

Ajustos perprórroga

Totalmodificacions

CONSERVACIO EDIFICIS ICONSTRUC

2014-550-340-21300 ESPORTS MANTENIMENTMAQUINARIA I ESTRIS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 24.840,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 24.840,00€

2014-550-340-221992 ESPORTS MATERIALESPORTIU FUNGIBLE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.700,00€

2014-550-340-62300 ESPORTS MAQUINÀRIA,INSTAL.LACIONS IUTILLATGE

0,00€ 0,00€ 0,00€ 819,54€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 819,54€

2014-550-341-22400 PRIMES D'ASSEGURANCESESPORTS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.489,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -1.489,75€

2014-550-341-22401 ASSEGURANCESVEHICLES ESPORTS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 247,28€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -247,28€

2014-550-341-22700 TRAE NETEJA ESPORTS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 51.127,65€ 1.185,05€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -49.942,60€ 2014-550-341-22706 ESTUDIS I TREBALLS

TECNICS ESPORTS0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.500,00€

2014-550-341-480004 ESPORTS. SUBVENCIONSVOLUM

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.533,19€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -2.533,19€

2014-550-341-480005 ESPORTS. SUBVENCIONSPER RAONS SOCIALS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.540,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -2.540,00€

2014-550-920-16000 ESPORTS. SEGURETATSOCIAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 78.732,01€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ -78.732,01€

2014-550-920-22100 ESPORTS.SUBMINISTRAMENTSENERGIA ELÈCTRICA

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.204,33€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.204,33€

2014-710-943-46700 CONCERTACIÓ.TRANSF. ACONSORCI TURISMEVALLÈS

0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.530,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.530,00€

2014-720-241-13100 PROMOCIÓ ECONÒMICA.RETRIBUCIONS PERSONALLABORAL TEMPORAL

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 66.537,60€ 0,00€ 0,00€ 66.537,60€

2014-720-241-143001 PROMOCIÓ ECONÒMICA.RETRIBUCIONS PERSONALPLANS D'OCUPACIÓ

40.200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 40.200,00€

2014-720-241-16000 PROMOCIÓ ECONÒMICA.SEGURETAT SOCIAL

19.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 40.436,02€ 0,00€ 0,00€ 60.236,02€

2014-720-241-48901 FUNDACIO BARBERAPROMOCIO. PLANSD'OCUPACIO

0,00€ 0,00€ 0,00€ 60.400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 60.400,00€

2014-800-431-22699 ALTRES DESPESESDIVERSES COMERÇ

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 619,70€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 619,70€

2014-800-920-22100 SUBMINISTRAMENTSELECTRICA COMERÇ

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 195,34€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 195,34€

Total 1.357.337,69 € 4.414.042,38 € 0,00 € 536.850,83 € 536.850,83 € 1.825.677,25 € 8.403.929,07 € 1.038.610,81 € 0,00 € 14.962.375,58 €

Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èditRomanents compromesos Romanents no compromesos

Partida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-001-920-12001 SOUS GRUP A2 GABINET D'ALCALDIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.917,96 € 2014-001-920-12004 SOUS GRUP C2 GABINET D'ALCALDIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 599,25 €

Page 28: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 28

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-001-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ GABINET D'ALCALDIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.324,69 € 2014-001-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC GABINET D'ALCALDIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.291,03 € 2014-001-920-13000 GABINET ALCALDIA. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208,44 € 2014-001-920-16000 GABINET ALCALDIA. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.065,37 € 2014-001-922-21400 GABINET ALCALDIA. REPARACIONS MATERIAL TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € -562,29 € 2014-001-922-22000 GABINET ALCALDIA. MATERIAL OFICINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 295,38 € 2014-001-922-22103 GABINET ALCALDIA. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 590,97 € 2014-001-922-226010 ATENCIONS PROTOCOLARIES ALCALDESSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.463,66 € 2014-001-922-226011 ATENCIONS PROTOCOLARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.457,95 € 2014-001-922-22699 GABINET ALCALDIA. ACTIVITATS GESTIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.443,99 € 2014-001-943-46600 GABINET ALCALDIA. A ENTITATS SUPRAMUNICIPALS 0,00 € 0,00 € 1.145,00 € 0,00 € 2014-001-943-46601 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 0,00 € 0,00 € 2,00 € 0,00 € 2014-002-491-21600 OF. C.I. SISTEMES INFORMACIÓ. MANTENIMENT EQUIPS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -56,88 € 2014-002-491-22001 OF. C.I. SISTEMES INFORMACIÓ. PREMSA I PUBLICACION 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.942,37 € 2014-002-491-22201 COMUNICACIONS POSTALS OFICINA COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38,06 € 2014-002-491-22203 OF. C.I. SISTEMES INFORMACIÓ. MATERIAL INFORMÀTIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.730,30 € 2014-002-491-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES O.C.I. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 291,34 € 2014-002-492-20600 ARRENDAMENT EQUIPAMENT OFICINA COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,14 € 2014-002-492-20900 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. SGAE. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -104,33 € 2014-002-492-22001 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. PREMSA, REVISTES, I PUBL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 2014-002-492-22201 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. COMUNICACIONS POSTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39,90 € 2014-002-492-22203 INFORMATIQUES O.C.I. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.530,10 € 2014-002-492-22602 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. PUBLICITAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.570,69 € 2014-002-492-22606 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. REUNIONS I CONFERÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 2014-002-492-22699 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. DESPESES DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -141,44 € 2014-002-920-12004 SOUS GRUP C2 OFICINA DE COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.198,50 € 2014-002-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ OFICINA DE COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 610,02 € 2014-002-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC OFICINA DE COMUNICACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.512,61 € 2014-002-920-13000 OFICINA COMUNICACIÓ.PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.802,65 € 2014-002-920-13100 OFICINA COMUNICACIÓ. RETRIBUCIÓ LABORAL EVENTUALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.385,15 € 2014-002-920-16000 OFICINA COMUNICACIÓ. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.977,16 € 2014-003-929-78000 COOPERACIO. TRANSFERENCIES A FAMILIES I INSTITUCIONS 8.769,00 € 0,00 € 15.560,41 € 0,00 € 2014-100-130-20400 POLICIA LOCAL. ARRENDAMENTS MATERIAL TRANSPORT 2.204,02 € 0,00 € 0,00 € 1.440,43 € 2014-100-130-21300 MAQUINARIA, INSTAL. I EINES POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.984,20 € 2014-100-130-21400 POLICIA LOCAL MATERIAL TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € -997,54 € 2014-100-130-21500 MOBILIARI POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 787,18 € 2014-100-130-21600 EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ POLICIA L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.150,00 € 2014-100-130-22000 POLICIA LOCAL. MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.797,82 € 2014-100-130-22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I PUBLICACIONS. POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.235,50 € 2014-100-130-22103 POLICIA LOCAL. SUBMINIST,COMBUSTIBLES I CARBURANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.485,47 € 2014-100-130-22104 POLICIA LOCAL. VESTUARI 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.271,88 € 2014-100-130-22400 PRIMES ASSEGURANCES POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.518,97 € 2014-100-130-22699 POLICIA LOCAL. DESPESES ACTIVITATS POLICIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -676,69 € 2014-100-130-22706 POLICIA LOCAL. SERVEI GRUA TRANSIT 7.518,71 € 0,00 € 0,00 € 4.475,70 € 2014-100-130-35800 INTERESSOS OPERACIONS ARRENDAMENT FINANCER POLICIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 849,38 € 2014-100-920-12001 SOUS GRUP A2 POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.917,96 € 2014-100-920-12003 SOUS GRUP C1 POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.072,17 € 2014-100-920-12004 SOUS GRUP C2 POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.780,58 € 2014-100-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.460,01 €

Page 29: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 29

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-100-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -113.044,03 € 2014-100-920-12103 ALTRES COMPLEMENTS POLICIA LOCAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.464,41 € 2014-100-920-16000 POLICIA LOCAL SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.881,18 € 2014-150-134-22706 SERVEIS TECNICS EXTERNS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.567,78 € 2014-200-155-63400 ELEMENTS DE TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 22.062,53 € 0,00 € 2014-200-912-10000 RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-200-912-10001 ASSIGNACIONS ORGANS DE GOVERN 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.200,00 € 2014-200-912-16000 SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.118,20 € 2014-200-920-12000 SOUS GRUP A1 SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -12.310,46 € 2014-200-920-12001 SOUS GRUP A2 SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.917,96 € 2014-200-920-12003 SOUS GRUP C1 SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.488,04 € 2014-200-920-12004 SOUS GRUP C2 SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.711,59 € 2014-200-920-12006 TRIENNIS SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -185.573,48 € 2014-200-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.156,28 € 2014-200-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -48.342,83 € 2014-200-920-13000 SERV. GRALS. PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -35.918,52 € 2014-200-920-13001 HORES EXTRES PERSONAL. SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -21.471,79 € 2014-200-920-13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX ADMINIST 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.509,89 € 2014-200-920-15200 INCENTIUS AL RENDIMENT NO ABSENTISME.SERV. GRALS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € -269.060,95 € 2014-200-920-15201 GRATIFICACIONS PREVISIÓ DESENV.ORGANIGRAMA.SERV. G 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 2014-200-920-16000 SERV. GRALS. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.290,16 € 2014-200-920-16104 PREMIS JUBILACIÓ ANTICIPADA. RECURSOS HUMANS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 2014-200-920-162001 BOSSA D'ESTUDIS PERSONAL RECURSOS HUMANS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-200-920-162002 FORMACIÓ DE PERSONAL RECURSOS HUMANS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.211,82 € 2014-200-920-16205 DESPESES SOCIALS. ASSEGURANCES DE VIDA. REC.HUMANS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.490,34 € 2014-200-920-16209 DESPESES SOCIALS. RECURSOS HUMANS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.292,63 € 2014-200-920-21200 SERV.GENERALS.REPARACIÓ I MANTENIM.EDIF.I CONSTR. 9.673,93 € 0,00 € 0,00 € 2.252,56 € 2014-200-920-22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.532,06 € 2014-200-920-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.270,35 € 2014-200-920-22100 SERV.GENERALS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELÈCTRICA 34.754,18 € 0,00 € 0,00 € 18.343,80 € 2014-200-920-22101 SERVEIS GENERALS. AIGUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-200-920-22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 39.433,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-200-920-22603 SERV.GENERALS. PUBLICACIONS I EDICTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.714,39 € 2014-200-920-22604 SERV.GENERALS. DESPESES JURÍDIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.301,06 € 2014-200-920-22702 INSPECCIONS APARELLS ELEVADORS SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 370,60 € 2014-200-920-22705 SERV.GENERALS. ELECCIONS I ESTADÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.070,28 € 2014-200-920-22791 SERVEIS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS SERV.GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.014,44 € 2014-200-920-23000 DIETES ORGANS DE GOVERN SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.700,02 € 2014-200-920-23010 DIETES PERSONAL DIRECTIU SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-200-920-23020 DIETES, LOCOMOCIÓ PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 694,79 € 2014-200-920-23100 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE LOCOMOCIÓ. SERV.GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-200-920-23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU SEREIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-200-929-21200 JUTJAT. EDIFICIS. COMUNITAT DE PROPIETARIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 516,24 € 2014-200-929-21300 JUTJAT DE PAU.REPARACIONS I MANTENIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.880,82 € 2014-200-929-22000 JUTJAT DE PAU.SERV.GENERALS.MAT.OFICINA NO INVENT. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 682,29 € 2014-200-929-22100 JUTJAT. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELECTRICA 1.122,44 € 0,00 € 0,00 € 388,75 € 2014-200-929-22200 JUTJAT. COMUNICACIONS TELEFONIQUES SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-200-929-22201 JUTJAT DE PAU.SERV.GENERALS.COMUNICACIONS POSTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.904,31 € 2014-200-929-227991 RRHH PLANS DE PROTECCIO. SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,02 €

Page 30: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 30

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-200-933-22699 SERV.GENERALS. COMUNITATS DE PROPIETARIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.555,43 € 2014-200-933-23300 ALTRES INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 2014-230-011-31001 INTERESSOS CRÈDITS SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123.830,67 € 2014-230-011-91300 SERVEIS ECONÒMICS. AMORTITZACIÓ CRÈDITS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.214.938,07 € 2014-230-920-12000 SOUS GRUP A1 SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.088,67 € 2014-230-920-12001 SOUS GRUP A2 SEVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.969,15 € 2014-230-920-12003 SOUS GRUP C1 SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,04 € 2014-230-920-12004 SOUS GRUP C2 SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.435,72 € 2014-230-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.805,15 € 2014-230-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15.213,16 € 2014-230-920-13000 SERVEIS ECONÒMICS. PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -44.267,29 € 2014-230-920-16000 SERVEIS ECONÒMICS. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -23.825,66 € 2014-230-920-20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL.EINES SERV.ECONOM. 200,28 € 0,00 € 0,00 € 4.186,64 € 2014-230-920-21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA SERVEIS ECONOMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 691,89 € 2014-230-920-22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERV.ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,41 € 2014-230-920-22001 PREMSA, REVISTES. SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.860,06 € 2014-230-920-22400 PRIMES ASSEGURANCES. SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.086,05 € 2014-230-920-22699 MATERIAL FUNGIBLE SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.307,30 € 2014-230-929-27000 FONS DE CONTINGENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 950.000,00 € 2014-230-931-22201 COMUNICACIONS REVISO CADASTRAL SERVEIS ECONOMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-230-931-22799 SERVEIS ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-230-932-22706 CARTOGRAFIA CADASTRE. SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 2014-230-932-2279901 RECAPTACIÓ CONTRACTES SABEMSA. SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -52.688,96 € 2014-230-932-2279902 RECAPTACIÓ CONTRACTES EXECUTIVA. SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15.390,65 € 2014-230-932-2279903 RECAPTACIÓ CONTRACTES VOLUNTÀRIA. SERV.ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.205,74 € 2014-230-932-2279904 RECAPTACIÓ MULTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.971,82 € 2014-230-934-35200 INTERESSOS DE DEMORA SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-230-934-35900 DESPESES BANCÀRIES. SERVEIS ECONÒMICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.572,99 € 2014-230-934-35901 INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 2014-270-920-12001 SOUS GRUP A2 INFORMÀTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 958,98 € 2014-270-920-12003 SOUS GRUP C1 INFORMÀTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.616,16 € 2014-270-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ INFORMÀTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.986,48 € 2014-270-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC INFORMÀTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.319,22 € 2014-270-920-13000 INFORMÀTICA. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -83,60 € 2014-270-920-13100 INFORMÀTICA. RETRIBUCIONS LABORALS EVENTUALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 397,46 € 2014-270-920-16000 INFORMÀTICA. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.742,27 € 2014-270-920-20600 INFORMÀTICA. LLICÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.974,38 € 2014-270-920-21600 INFORMÀTICA. MATERIAL FUNGIBLE NO INVENTARIABLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5,78 € 2014-270-920-22002 MATERIAL PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ INFORMÀTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.485,75 € 2014-270-920-22203 INFORMÁTIQUES. LLICÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.196,60 € 2014-270-920-22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. INFORMÀTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.167,00 € 2014-270-920-6270011 INFORMATICA CUMPLIMENT LLEI 11/2007 0,00 € 0,00 € 27,92 € 0,00 € 2014-270-943-46700 TRANSF. A CONSORCIS. LOCALRET 0,00 € 0,00 € 106,15 € 0,00 € 2014-280-920-12003 SOUS GRUP C1 SERV.ATENCIÓ AL CIUTADÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.200,20 € 2014-280-920-12004 SOUS GRUP C2 SERV.ATENCIÓ AL CIUTADÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.876,36 € 2014-280-920-12005 SOUS GRUP E SERV.ATENCIÓ AL CIUTADÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.076,95 € 2014-280-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ SERV.ATENCIÓ AL CIUTADÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.228,79 € 2014-280-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC SERV.ATENCIÓ AL CIUTADÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -20.634,57 € 2014-280-920-13000 OAC. PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 953,80 €

Page 31: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 31

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-280-920-16000 OAC. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.376,08 € 2014-280-925-21300 OAC. REPARACIONS MAQUINÀRIA, INSTAL. I EINES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185,89 € 2014-280-925-21400 OAC. MATERIAL TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 377,88 € 2014-280-925-22103 OAC.SUBMINISTRAMENTS COMBUSTIBLES I CARBURANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 281,63 € 2014-280-925-22104 VESTUARI NOTIFICADORS OAC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 338,31 € 2014-280-925-22112 ALTRES DESPESES DIVERSES OAC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143,01 € 2014-280-925-22201 OAC. COMUNICACIONS POSTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.475,39 € 2014-280-925-22400 PRIMES ASSEGURANCES OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 550,00 € 2014-280-925-22602 OAC. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 2014-410-150-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.936,33 € 2014-410-150-22706 DST. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 5.578,05 € 0,00 € 0,00 € -1.252,54 € 2014-410-150-22799 DST. INTERVENCIONS SUBSIDIÀRIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 2014-410-152-48000 DST. TRANSF. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS 6.491,75 € 0,00 € 2.404,63 € 0,00 € 2014-410-152-48002 SUBVENCIONS A FAMÍLIES I INSTITUCIONS 0,00 € 0,00 € 25.737,62 € 0,00 € 2014-410-153-48001 SUBVENCIONS I.B.I. A FAMILIES I INST.SENSE ÀNIM LU 0,00 € 0,00 € 1.806,07 € 0,00 € 2014-410-154-63207 ESGLÉSIA LA ROMÀNICA 8.865,34 € 0,00 € 6.133,82 € 0,00 € 2014-410-154-6890010 PATRIMONI PUBLIC DEL SOL 0,00 € 0,00 € 19.972,58 € 0,00 € 2014-410-161-76200 COL.LECTOR CAN GORGS 417.321,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-410-161-76201 SANEJAMENT RESIDUS SUBSÒL (COL·LECTOR DE CAN GORGS) 0,00 € 0,00 € 215.033,23 € 0,00 € 2014-410-161-85090 COMPRA ACCIONS SABEMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-410-164-6090012 AMPLIACIÓ CEMENTIRI 5.368,74 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 2014-410-164-63205 ARRANJAMENT VORERES CEMENTIRI 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 2014-410-169-46401 AREA METROPOLITANA. IBI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-410-169-46402 AREA METROPOLITANA. PIE 0,00 € 0,00 € 21.655,71 € 0,00 € 2014-410-172-63201 REPARACIO COBERTA OAC 0,00 € 0,00 € 159.096,26 € 0,00 € 2014-410-172-63202 LINIES DE VIDA 0,00 € 0,00 € 143,44 € 0,00 € 2014-410-172-63203 MAGATZEM ENTITATS LOCALS 0,00 € 0,00 € 36.570,58 € 0,00 € 2014-410-321-6090011 PAVELLO POLIESPORTIU CEIP ELISA BADIA 0,00 € 0,00 € 13.207,87 € 0,00 € 2014-410-321-63201213 ESCOMESA+HIDRANT AIGUA CEIP MARTA MATA 0,00 € 0,00 € 348,27 € 0,00 € 2014-410-321-63201313 ESCOMESA ELECTRICA. CEIP MARTA MATA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-410-330-62200 REMODELACIÓ CASAL DE CULTURA 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 2014-410-454-6090704 C/CERDANYOLA 1A. ANUALITAT 0,00 € 0,00 € 217.839,81 € 0,00 € 2014-410-920-12000 SOUS GRUP A1 SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.735,40 € 2014-410-920-12001 SOUS GRUP A2 SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.384,71 € 2014-410-920-12003 SOUS GRUP C1 SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.184,56 € 2014-410-920-12004 SOUS GRUP C2 SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.896,37 € 2014-410-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.625,00 € 2014-410-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS TERRITORIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.754,36 € 2014-410-920-13000 DST. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.051,63 € 2014-410-920-13100 DST. RETRIBUCIONS LABORALS EVENTUALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9.145,63 € 2014-410-920-16000 DST. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.168,66 € 2014-410-920-20200 DST. ARRENDAMENTS SABEMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.925,28 € 2014-410-920-22799 QUOTES MANTENIMENT PARKING DIRECCIO SERVEIS TERRITORIALS 169,40 € 0,00 € 0,00 € 6.612,29 € 2014-410-933-68100 GESTIÓ PATRIMONI, COMPRA TERRENYS 0,00 € 0,00 € 114.682,92 € 0,00 € 2014-420-155-47900 TRANF.A JUNTA DE CONSERVACIÓ P.IND.SANTIGA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-420-155-47901 TRANF. JUNTA CONSERVACIÓ CAN SALVATELLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-420-920-22100 SERVEIS TÈCNICS. CONSUMS ELECTRICITAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-420-920-22101 SERVEIS TECNICS. CONSUMS AIGUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.687,97 € 2014-420-920-22699 SERVEIS TÈCNICS. MATERIALS I SERVEIS GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 232,55 €

Page 32: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 32

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-430-171-21300 MAQUINARIA I EINES PARCS I JARDINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-430-171-21900 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.028,25 € 2014-430-171-21901 MANTENIMENT FRANGES FORESTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.822,45 € 2014-430-171-21902 REP. I MANT. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 12.453,25 € 0,00 € 0,00 € 68.889,69 € 2014-430-171-22101 PARCS I JARDINS. CONSUMS AIGUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.958,84 € 2014-430-171-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES PARCS I JARDINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-430-171-22706 PARCS I JARDINS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PODA 47,64 € 0,00 € 0,00 € -11.328,38 € 2014-440-151-20400 OBRES. ARRENDAMENT MATERIAL TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.289,81 € 2014-440-151-21300 REP. I MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS, UTILLATGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.200,93 € 2014-440-155-20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA OBRES 1.961,45 € 0,00 € 0,00 € 7.249,21 € 2014-440-155-21000 OBRES. REPARACIONS ALTRE IMMOBILIT.MAT.VIES PÚBLIQ 11.075,39 € 0,00 € 0,00 € 14.047,38 € 2014-440-155-210001 OBRES. MATERIALS PLANS D'OCUPACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -23.045,96 € 2014-440-155-21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I EINES.OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.379,94 € 2014-440-155-22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.323,35 € 2014-440-155-22104 VESTUARI OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 550,93 € 2014-440-155-61902 MILLORES PLACES 0,00 € 0,00 € 168.000,00 € 0,00 € 2014-440-155-69200 REPARACIÓ ASFALTATS 0,00 € 0,00 € 212.921,36 € 0,00 € 2014-440-155-69201 REPARACIO VORERES 0,00 € 0,00 € 96.922,75 € 0,00 € 2014-440-161-21900 OBRES. REPARACIÓ IMMOB.MATERIAL.CLAVEGUERAM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.560,99 € 2014-440-161-21901 OBRES. OBRES CONNEXIÓ CLAVEGUERAM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.870,53 € 2014-440-164-21200 OBRES. MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.594,83 € 2014-440-920-22102 OBRES. SUMBMINISTRAMENT GAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.102,96 € 2014-440-920-22110 MATERIAL DE NETEJA OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.988,89 € 2014-440-920-22700 OBRES. TRAE. NETEGES 1.489,74 € 0,00 € 0,00 € -4.721,64 € 2014-450-172-21300 MEDI AMBIENT. REPARACIONS MAQUIN, INST.I EINES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 405,97 € 2014-450-172-213009 IVA DEDUIBLE MANTENIMENT FOTOVOLTAIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € -420,00 € 2014-450-172-22001 MEDI AMBIENT. PREMSA I PUBLICACIONS MEDI AMBIENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-450-172-22602 MEDI AMBIENT. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.189,00 € 2014-450-172-22699 MEDI AMBIENT. MATERIAL FUNGIBLE MEDI AMBIENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 105,73 € 2014-450-172-22706 MEDI AMBIENT. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 14.085,61 € 0,00 € 0,00 € 904,60 € 2014-450-172-46700 CONSORCI DEL RIU BESÒS 0,00 € 0,00 € 59,04 € 0,00 € 2014-450-172-60901 ESTALVI I MILLORES ENERGETIQUES NOVES US GENERAL 0,00 € 0,00 € 182.053,97 € 0,00 € 2014-450-172-60902 CLIMATITZACIÓ CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 120.701,80 € 0,00 € 2014-450-172-6090213 LEGALITZACIO QUADRES ELECTRICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-450-172-61900 ESTALVI I MILLORA EFICIENCIA DE REPOSICIO US GENERAL 36.431,29 € 0,00 € 290.153,83 € 0,00 € 2014-450-172-61901 CAMÍ DEL RIU RIPOLL AL CASTELL DE BARBERÀ 0,00 € 0,00 € 29.040,00 € 0,00 € 2014-450-172-61904 TORRENT CAN LLOBATERES 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 2014-450-172-76700 Medi ambient.Consorci Turisme V.O. Camí Ripoll zona Verneda 0,00 € 0,00 € 33.918,44 € 0,00 € 2014-460-161-22706 TRAE SANEJAMENT SERVEIS 62.204,89 € 0,00 € 0,00 € 51.556,99 € 2014-460-161-4640313 ÀREA METROPOLITANA SANEJAMENT 41.140,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-460-161-61900 PLA DIRECTOR DE SANAJAMENT 41.745,00 € 0,00 € 27,00 € 0,00 € 2014-460-162-21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS RECOLLIDA PNEUMATICA. SERVEIS 2.269,17 € 0,00 € 0,00 € 24.557,02 € 2014-460-162-22100 CONSUM ENERGIA ELECTRICA RECOLLIDA PNEUMATICA 8.213,41 € 0,00 € 0,00 € 34.707,40 € 2014-460-162-22706 SERVEIS. SERV.RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPAL.

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.1.237,86 € 0,00 € 0,00 € 104.312,07 €

2014-460-162-46700 CONSORCI COMARCAL DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL 0,00 € 0,00 € 43,21 € 0,00 € 2014-460-163-22700 SERVEIS.TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.NETEGES 1.393,10 € 0,00 € 0,00 € 3.042,48 € 2014-460-165-21300 SERVEIS. REPARACIONS MAQU.,INSTAL. I EINES 48.603,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-460-165-22706 SERVEIS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENLLUMENAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 231,30 €

Page 33: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 33

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-460-441-48000 AMTU 0,00 € 0,00 € 85,97 € 0,00 € 2014-460-442-22706 SERVEIS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. APARCAMENTS 1.517,97 € 0,00 € 0,00 € 284.320,97 € 2014-460-920-22100 SERVEIS. SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 102.126,09 € 0,00 € 0,00 € 245.617,40 € 2014-470-153-21200 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-470-153-22706 OFICINA LOCAL HABITATGE ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.345,96 € 2014-470-153-44900 PROMOCIÓ SOCIAL HABITATGE. TR. EMPRESA AISA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-470-920-22110 MATERIAL DE NETEJA OLH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46,07 € 2014-470-920-22700 OLH. TREBALLS REALITZATS ALT.EMP. NETEGES 56,08 € 0,00 € 0,00 € 7,28 € 2014-511-230-22299 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 598,88 € 2014-511-230-22602 BENESTAR SOCIAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA GENERAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-511-230-22606 BENESTAR SOCIAL. REUNIONS I CONFERÈNCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 2014-511-230-22699 BENESTAR SOCIAL. MATERIAL DIVERS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -332,09 € 2014-511-231-22699 MANTENIMENT ACOLLIMENT RESIDENCIAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-511-231-22799 TREBALLS D'EMPRESES I PROFESIONALS BENESTAR SOCIAL 34.697,22 € 0,00 € 0,00 € 118.447,82 € 2014-511-231-46500 CONSELL COMARCAL EAIA 0,00 € 0,00 € 2.001,86 € 0,00 € 2014-511-231-4800001 AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 0,00 € 0,00 € -18.001,98 € 0,00 € 2014-511-231-4800002 ASSOCIACIONISME I ENTITATS 6.400,00 € 0,00 € -830,00 € 0,00 € 2014-511-231-4800021 AJUTS ESCOLARS MENJADORS 0,00 € 0,00 € 11.478,75 € 0,00 € 2014-511-231-4800022 AJUTS ESCOLARS MATERIALS I SORTIDES 0,00 € 0,00 € -4.596,50 € 0,00 € 2014-511-231-4800023 AJUTS ESCOLAR CASALS D'ESTIU 0,00 € 0,00 € 6.904,49 € 0,00 € 2014-511-231-4800031 FARMÀCIA 0,00 € 0,00 € 28.973,20 € 0,00 € 2014-511-231-4800032 ALIMENTACIÓ 0,00 € 0,00 € 7.910,00 € 0,00 € 2014-511-231-4800033 SUBMINISTRAMENTS 0,00 € 0,00 € -6.584,65 € 0,00 € 2014-511-231-4800034 CONVENI BANC DELS ALIMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-511-231-4800035 AJUTS PER DESPESES D'HABITATGE 0,00 € 0,00 € 28.832,93 € 0,00 € 2014-511-233-22799 BENESTAR SOCIAL. ACTIVITATS 101.460,31 € 0,00 € 0,00 € 66.141,44 € 2014-511-233-4800003 SUBVENCIÓ TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 2.919,77 € 0,00 € 2014-511-233-4800004 SUBVENCIÓ ACOLLIMENT RESIDENCIAL BALLESOL 0,00 € 0,00 € -5.473,82 € 0,00 € 2014-511-233-4800005 SUBVENCIÓ ARRENJAMENTS HABITATGE 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2014-511-920-12003 SOUS GRUP C1 BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.690,78 € 2014-511-920-12004 SOUS GRUP C2 BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.476,90 € 2014-511-920-12100 COMPLEMENT DESTI BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.260,71 € 2014-511-920-12101 COMPLEMENT ESPECIFIC BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.966,04 € 2014-511-920-13000 LABORAL FIX BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.924,68 € 2014-511-920-16000 SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30.764,59 € 2014-512-232-22699 NOUVINGUTS. ACTIVITATS 1.505,00 € 0,00 € 0,00 € 894,74 € 2014-513-337-20500 JOVENTUT. ARRENDAMENTS MOBILIARI I ESTRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-513-337-22300 JOVENTUT. TRANSPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 171,35 € 2014-513-337-22699 JOVENTUT. MATERIAL ACTIVITATS 760,00 € 0,00 € 0,00 € 10.686,88 € 2014-513-337-22700 JOVENTUT. TREBALLS REALITZATS ALT.EMPRESES NETEGES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 735,38 € 2014-513-337-22701 JOVENTUT. TREBALLS REALITZATS ALT.EMP.SEGURETAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 529,99 € 2014-513-337-22799 JOVENTUT. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I

PROFESSIONALS0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.181,55 €

2014-513-337-48000 ASSOCIACIONISME JUVENIL 9.524,50 € 0,00 € 3.026,00 € 0,00 € 2014-514-232-22001 IGUALTAT DONES. PREMSA, REVISTES I PUBLICACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 2014-514-232-22201 IGUALTAT DONES. COMUNICACIONS POSTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116,51 € 2014-514-232-22602 IGUALTAT DONA. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 963,34 € 2014-514-232-22699 IGUALTAT DONES. ACTIVITATS I SERVEIS 2.600,00 € 0,00 € 0,00 € 2.768,33 € 2014-514-232-48000 IGUALTAT DONES. ATENCIÓ BENÈFIQUES.ASSOCIACIONISME 939,50 € 0,00 € 2.605,50 € 0,00 €

Page 34: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 34

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-515-232-22001 GENT GRAN. PREMSA,REVISTES, LLIBRES I PUBLICACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 244,50 € 2014-515-232-22201 GENT GRAN. COMUNICACIONS POSTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 384,33 € 2014-515-232-22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.255,00 € 2014-515-232-22602 GENT GRAN. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226,01 € 2014-515-232-22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.367,29 € 2014-515-232-22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 906,59 € 2014-515-232-22699 GENT GRAN.ALTRES DESPESES DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.456,36 € 2014-515-232-226991 GENT GRAN. MANTENIMENT EQUIPAMENT MARQUESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 2014-515-232-22799 GENT GRAN. ACTIVITATS 855,32 € 0,00 € 0,00 € 10.673,53 € 2014-515-232-48000 GENT GRAN. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 1.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-521-313-22602 SALUT. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -379,48 € 2014-521-313-22606 REUNIONS I CONFERENCIES. PROMOCIO SALUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2014-521-313-22699 SALUT. ACTIVITATS I PROGRAMES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 425,24 € 2014-521-313-22706 SALUT. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.897,33 € 2014-521-313-48000 SALUT. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 6.794,00 € 0,00 € 688,00 € 0,00 € 2014-531-320-21200 EDUCACIÓ. REPARACIONS I MANTENIMENT EDIFICIS 18.940,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-531-320-22001 EDUCACIÓ. PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -68,60 € 2014-531-320-22201 COMUNICACIONS POSTALS EDUCACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,08 € 2014-531-320-22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES EDUCACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € -474,32 € 2014-531-320-22699 EDUCACIÓ. MATERIAL TÈCNIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.081,39 € 2014-531-320-22700 EDUCACIÓ. NETEGES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.344,39 € 2014-531-320-22702 INSPECCIONS APARELLS ELEVADORS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 392,03 € 2014-531-320-22799 ALTRES TREBALLS EMPRESES I PROFESSIONALS EDUCACIÓ 4.116,42 € 0,00 € 0,00 € 1.662,18 € 2014-531-321-22000 MATERIAL ORDINÀRI NO INVENTARIABLE EDUCACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.067,05 € 2014-531-321-22001 EDUCACIÓ. LLARS. PREMSA, REVISTES, I PUBLICACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-531-321-22104 EDUCACIÓ. LLARS. VESTUARI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.582,45 € 2014-531-321-22105 PRODUCTES ALIMENTARIS EDUCACIÓ 11.484,67 € 0,00 € 0,00 € 3.854,47 € 2014-531-321-22400 EDUCACIÓ. LLARS. PRIMES ASSEGURANCES. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 2014-531-321-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 584,42 € 2014-531-321-22799 EDUCACIÓ. LLARS. MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS 30.906,45 € 0,00 € 0,00 € 17.441,59 € 2014-531-321-24000 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ EDUCACIÓ PREESCOLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 630,64 € 2014-531-323-22201 EDUCACIÓ. INFÀNCIA. COMUNICACIONS POSTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 738,53 € 2014-531-323-22699 EDUCACIÓ. INFÀNCIA. MATERIAL I ACTIVITATS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-531-323-22799 ALTRES TREBALL EMPRESES I PROFESIONALS P.EDUCATIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 940,00 € 2014-531-323-24000 DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ P.EDUCATIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-531-323-48000 EDUCACIÓ. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTÈNCIALS 0,00 € 0,00 € 70,82 € 0,00 € 2014-531-920-12000 SOUS GRUP A1 EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.763,35 € 2014-531-920-12003 SOUS GRUP C1 EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.690,78 € 2014-531-920-12004 SOUS GRUP C2 EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.496,87 € 2014-531-920-12100 COMPLEMENT DESTI EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.052,12 € 2014-531-920-12101 COMPLEMENT ESPECIFIC EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.594,88 € 2014-531-920-13000 LABORAL FIX EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.934,76 € 2014-531-920-13100 LABORAL TEMPORAL EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -12.756,31 € 2014-531-920-16000 SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.435,84 € 2014-531-920-22100 EDUCACIÓ. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELÈCTRICA 3.779,76 € 0,00 € 0,00 € 76.569,85 € 2014-531-920-22101 EDUCACIÓ. CONSUMS AIGUA. EDUCACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.148,93 € 2014-531-920-22102 EDUCACIÓ. GAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.082,34 € 2014-531-920-22110 MATERIAL DE NETEJA ECUCACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.066,52 € 2014-531-920-22700 TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.NETEGES. EDUCACIÓ 67.710,28 € 0,00 € 0,00 € -896,03 €

Page 35: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 35

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-532-334-22699 DESENVOLUPAMENT REGLAMENT US CATALÀ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2014-532-334-46700 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.TRANSF.A FAMÍLIES I INST 0,00 € 0,00 € 0,99 € 0,00 € 2014-540-330-21200 CULTURA. MANTENIMENT EDIFICIS 19.859,46 € 0,00 € 0,00 € 1.098,23 € 2014-540-330-22104 VESTUARI CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 453,45 € 2014-540-330-22602 CULTURA. ASSOCIACIONISME. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -788,44 € 2014-540-330-22702 INSPECCIONS APARELLS ELEVADORS CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 648,55 € 2014-540-330-22706 CULTURA. ASSOCIACIONISME. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.275,87 € 2014-540-330-48000 A FAMILIES I INSTIT. ADMINISTRACIÓ GRAL.CULTURA 16.275,00 € 0,00 € 2.195,00 € 0,00 € 2014-540-332-22001 CULTURA. BIBLIOTECA. PREMSA,REVISTES I PUBLICACION 0,00 € 0,00 € 0,00 € -426,80 € 2014-540-332-22602 CULTURA. BIBLIOTECA. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -253,50 € 2014-540-332-22706 CULTURA. BIBLIOTECA. TRAE ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 702,83 € 2014-540-334-20300 CULTURA. MÚSICA. ARRENDAMENT MAQUINÀRIA I EINES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 2014-540-334-22400 PRIMES ASSEGURANCES CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 2014-540-334-22602 CULTURA. MÚSICA. PUBLICITAT I PROPAGANDA. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.392,30 € 2014-540-334-22609 CULTURA. MÚSICA. ACTIVITATS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.785,57 € 2014-540-334-22706 CULTURA. MÚSICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81,61 € 2014-540-335-20900 CULTURA. ARTS ESCÈNICQEUS. CÀNONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 2014-540-335-22602 CULTURA. ARTS ESCÈNCIQUES. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.625,22 € 2014-540-335-22609 CULTURA. ARTS ESCÈNIQUES. MATERIAL ACTIVITATS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -13.513,79 € 2014-540-335-22706 CULTURA. ARTS ESCÈNIQUES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.413,53 € 2014-540-337-22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. TALLERS CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -224,45 € 2014-540-337-22706 CULTURA. TALLERS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.343,69 € 2014-540-338-20900 CULTURA. FESTES. CÀNONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 2014-540-338-22400 PRIMES D'ASSEGURANCES CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 383,12 € 2014-540-338-22602 CULTURA. FESTES. PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.282,47 € 2014-540-338-22609 CULTURA. FESTES. FESTES POPULARS. ACTIVITATS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.767,91 € 2014-540-338-22700 CULTURA. FESTES. NETEGES 0,00 € 0,00 € 512,73 € 8.311,15 € 2014-540-338-22706 CULTURA. FESTES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.921,75 € 2014-540-338-48000 CULTURA. A FAMÍLIES I INST. FESTES CULTURALS 0,00 € 0,00 € 208,00 € 0,00 € 2014-540-920-12001 SOUS GRUP A2 CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.899,85 € 2014-540-920-12003 SOUS GRUP C1 CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.910,79 € 2014-540-920-12004 SOUS GRUP C2 CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.845,16 € 2014-540-920-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.847,18 € 2014-540-920-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -43.191,45 € 2014-540-920-13000 CULTURA. PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.862,55 € 2014-540-920-13100 CULTURA. RETRIBUCIONS LABORALS EVENTUALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-540-920-16000 CULTURA. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 136,45 € 2014-540-920-22100 SUBMINITRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CULTURA 21.864,68 € 0,00 € 0,00 € 74.709,34 € 2014-540-920-22101 CULTURA. CONSUMS AIGUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.910,18 € 2014-540-920-22102 CULTURA. GAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.454,91 € 2014-540-920-22110 MATERIAL DE NETEJA CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,35 € 2014-540-920-22700 CULTURA. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP.NETEJA 1.844,64 € 0,00 € 0,00 € -68,49 € 2014-550-340-20301 ESPORTS ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I U 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.317,92 € 2014-550-340-20401 ESPORTS RENTING VEHICLE 559,48 € 0,00 € 0,00 € 826,65 € 2014-550-340-20501 LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,58 € 2014-550-340-20503 MOBILIARI I ESTRIS: ROBOT PISCINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-340-20800 ESPORTS ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 179,08 € 2014-550-340-21000 ESPORTS MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AIRE LLIURE 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10.258,28 € 2014-550-340-21200 ESPORTS MILLORES I CONSERVACIO EDIFICIS I CONSTRUC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,39 €

Page 36: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 36

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-550-340-21300 ESPORTS MANTENIMENT MAQUINARIA I ESTRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.831,29 € 2014-550-340-21600 ESPORTS MANTENIMENT EQUIPS PROCESOS INFORMACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -60,97 € 2014-550-340-22000 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.300,86 € 2014-550-340-22103 ESPORTS COMBUSTIBLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 159,55 € 2014-550-340-22104 ESPORTS MANTENIMENT VESTUARI/ RECEPCIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.813,94 € 2014-550-340-22106 ESPORTS PRODUCTES FARMACEUTICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 107,49 € 2014-550-340-22110 ESPORTS PRODUCTES NETEJA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.924,81 € 2014-550-340-22111 ESPORTS SUBMINISTRAMENTS RECANVIS I MAQUINARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € -950,03 € 2014-550-340-22112 ESPORTS SUBMINISTRAMENTS MATERIAL ELECTRONIC I ELE 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.414,96 € 2014-550-340-22199 ESPORTS SUBMINISTRAMENTS VARIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 728,68 € 2014-550-340-221991 ESPORTS PRODUCTES DE PISCINA 13,09 € 0,00 € 0,00 € 11.748,59 € 2014-550-340-221992 ESPORTS MATERIAL ESPORTIU FUNGIBLE 0,00 € 0,00 € 0,00 € -27,19 € 2014-550-340-221993 ESPORTS BACTERICIDES I AMBIENTADORS 0,00 € 0,00 € 1.032,16 € 854,20 € 2014-550-340-22700 ESPORTS NETEJA INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-550-340-22702 ESPORTS INSPECCIONS APARELLS ELEVADORS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 294,02 € 2014-550-340-26000 ESPORTS CONTRACTACIO INSTAL.FUND.BARBERA PROMOCIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 272,52 € 2014-550-340-35800 INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315,83 € 2014-550-340-62300 ESPORTS MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-340-62700 ESPORTS. APORTACIÓ D'ELEMENTS AL SERVEI 0,00 € 0,00 € 0,05 € 0,00 € 2014-550-340-91300 AMORTITZACIO PRESTECS (LEASINGS) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.802,00 € 2014-550-341-22400 PRIMES D'ASSEGURANCES ESPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-341-22609 ACTIVITATS ESPORTIVES POPULARS I EXTRAORDINARIES ESPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.694,45 € 2014-550-341-22699 ESPORTS ALTRES DESPESES DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.794,94 € 2014-550-341-22700 TRAE NETEJA ESPORTS 45.506,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-341-22701 SEGURETAT ESPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 188,94 € 2014-550-341-22702 VALORACIONS I PERITATGES ESPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.628,38 € 2014-550-341-22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € -21,62 € 2014-550-341-22710 TRAE ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. DESINFECCIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 398,77 € 2014-550-341-22799 ESPORTS. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I

PROFESSIONALS47,24 € 0,00 € 0,00 € 706,73 €

2014-550-341-480001 ESPORTS. CONVENIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-341-480002 ESPORTS. SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-341-480003 ESPORTS. SUBVENCIONS ACTIVITATS I TORNEIGS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-341-480004 ESPORTS. SUBVENCIONS VOLUM 7.039,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-341-480005 ESPORTS. SUBVENCIONS PER RAONS SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-342-21200 ESPORTS. MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 3.820,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-550-920-13000 ESPORTS. PERSONAL LABORAL PERMANENT. RETRIBUCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.195,10 € 2014-550-920-16000 ESPORTS. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.788,24 € 2014-550-920-22100 ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELÈCTRICA 47.619,75 € 0,00 € 0,00 € 33.092,14 € 2014-550-920-22101 ESPORTS. CONSUMS AIGUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.699,12 € 2014-550-920-22102 ESPORTS. GAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.569,72 € 2014-600-924-20400 ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL PARTICIPACIO

CIUTADANA0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.091,10 €

2014-600-924-22201 P. CIUTADANA. PLA DE CIUTAT. COMUNICACIONS POSTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 2014-600-924-22602 P. CIUTADANA. PLA DE CIUTAT. PUBLICITAT I PROPAGAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.696,35 € 2014-600-924-22699 FESTES POPULARS PLA DE CIUTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.382,67 € 2014-600-924-22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.110,80 € 2014-650-232-22602 CIUTADANIA I CIVISME. PUBLICITAT I PROPAGANDA. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46,01 € 2014-650-232-22699 CIUTADANIA I CIVISME. ACTIVITATS PROJECTES 4.747,34 € 0,00 € 0,00 € 14.611,93 €

Page 37: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 37

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost de despeses. Romanents de cr èdit

Romanents compromesos Romanents no compromesosPartida pressupostària Descripció Incorporables No incorporables Incorporables No incorp orables2014-710-943-46400 CONCERTACIÓ. PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2014-710-943-46700 CONCERTACIÓ.TRANSF. A CONSORCI TURISME VALLÈS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-720-241-13100 PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

TEMPORAL0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.588,24 €

2014-720-241-143001 PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS PERSONAL PLANS D'OCUPACIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.200,00 € 2014-720-241-16000 PROMOCIÓ ECONÒMICA. SEGURETAT SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.236,02 € 2014-720-241-46700 PROMOCIÓ. TRANF. A L'EXTERIOR. COPEVO 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 2014-720-241-48900 PROMOCIÓ. A FAMÍLIES I INST.FUNDACIÓ BARBERÀ PROM. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-720-241-48901 FUNDACIO BARBERA PROMOCIO. PLANS D'OCUPACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014-720-432-22699 Altres despeses diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.408,05 € 2014-720-920-22706 PROMOCIO ECONOMICA. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 2014-800-431-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES COMERÇ 0,00 € 0,00 € 5.780,25 € 72,21 € 2014-800-431-226991 QUOTES PLANS GESTIÓ MERCAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,98 € 2014-800-431-22701 COMERÇ. MATERIAL SUBMINISTRAMENTS SEGURETAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 477,68 € 2014-800-431-22706 COMERÇ. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37,73 € 2014-800-431-48000 COMERÇ. TRANSF.A FAMÍLIES I INSTITUCIONS COMERÇ 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 2014-800-920-22100 SUBMINISTRAMENTS ELECTRICA COMERÇ 0,00 € 0,00 € 86,68 € -108,21 € 2014-800-920-22700 COMERÇ. NETEGES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € Total 1.408.243,62 € 0,00 € 2.167.004,42 € 6.419.769,83 €

Apartat 20. Pressupost de despeses. Projectes de de spesesObligacions reconegudes

Projecte Denominació Any d'inici DuradaDespesa prevista Despesacompromesa

A 1 de gener En l'exercici TotalDespesa pendentde realitzar

2014 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartat 20. Pressupost de despeses. Creditors per o peracions pendents d'aplicar al pressupostDescripció Partida pressupostària Import Pagat

-0-0 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 0,00 €

Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets anul·latsPartida pressupostària Descripció Anul·lació de

liquidacionsAjornament i

fraccionamentDevolució d'ingressos Total drets anul·lats

2014 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 229,23 € 0,00 € 0,00 € 229,23 € 2014 - 100 - 32600 TAXA GRUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32900 TAXA SERVEIS ESPECIALS POLICIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39120 MULTES DE TRÀNSIT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 22,60 € 0,00 € 0,00 € 22,60 € 2014 - 200 - 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 0,00 € 0,00 € 185.701,92 € 185.701,92 €

Page 38: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 38

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets anul·lats

Partida pressupostària Descripció Anul·lació deliquidacions

Ajornament ifraccionament

Devolució d'ingressos Total drets anul·lats

2014 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45050 S.O.C. TREBALLS ALS BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45080 SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46100 DIPUTACIO. SUPORT SOLVENCIA FINANCERA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46400 AREA METROPOLITANA IBI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 47006 BARICENTRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 220 - 60001 VENDA NAU INDUSTRIAL PI CAN SALVATELLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 52.141,66 € 0,00 € 20.567,39 € 72.709,05 € 2014 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 18.830,71 € 0,00 € 6.513,77 € 25.344,48 € 2014 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 319.273,75 € 0,00 € 5,84 € 319.279,59 € 2014 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 42.912,34 € 0,00 € 29.356,19 € 72.268,53 € 2014 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 111,74 € 0,00 € 0,00 € 111,74 € 2014 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 3.278,74 € 0,00 € 420,54 € 3.699,28 € 2014 - 230 - 36000 VENTA DE EFECTOS INUTILES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 12.204,14 € 0,00 € 0,87 € 12.205,01 € 2014 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 7.957,90 € 0,00 € 5,41 € 7.963,31 € 2014 - 230 - 39800 DANYS A PROPIETATS MUNICIPALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39900 REINTEGRES DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00 € 0,00 € 5.875,15 € 5.875,15 € 2014 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39902 RESIDUS. RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39905 ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. ALTRES TRANSFERENCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 51801 INTERESSOS PRESTECS DEL PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 240 - 31000 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 0,00 € 6.736,29 € 6.736,29 € 2014 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 0,00 € 562,62 € 562,62 € 2014 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANISTIQUES SUBSIDIARIES 0,00 € 0,00 € 4.505,10 € 4.505,10 € 2014 - 410 - 75002 GENERALITAT PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76100 DIPUTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76101 DIPUTACIO DE BARCELONA MESURES ESTALVI ENERGETIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76102 DIPUTACIO DE BARCELONA.SERVEI NETEJA VIARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76401 AREA METROPOLITANA COL.LECTOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39101 SANCIONS TRIBUTARIES 26.942,35 € 0,00 € 0,00 € 26.942,35 € 2014 - 420 - 39102 SANCIONS DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 0,00 € 0,00 € 447,76 € 447,76 € 2014 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55000 CONCESSIÓ FECSA ESTACIÓ RECEPTORA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 39: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 39

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets anul·lats

Partida pressupostària Descripció Anul·lació deliquidacions

Ajornament ifraccionament

Devolució d'ingressos Total drets anul·lats

2014 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55002 CARPES DEL VALLÈS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55005 CONCESSIO ADMINIST.SERV.AIGUES SABEMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55006 CÀNON MERCADONA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55007 CÀNON RESIDÈNCIA PEDRAGOSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55010 CONCESSIO ADMINISTRATIVA RDA.STA.MARIA, 2013 CENTRE REHABILITACIO I

FISIOTERAPIA0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. TRANSFERENCIES CORRENTS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76700 COPEVO. XARXA DE CAMINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76702 CONSORCI DE TURISME DEL VALLES OCCIDENTAL. PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 79100 FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 8.026,13 € 8.026,13 € 2014 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33000 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (TRANSPORT PUBLIC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33001 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (ZONA BLAVA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 1.090,64 € 1.090,64 € 2014 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 2.515,22 € 0,00 € 1.156,03 € 3.671,25 € 2014 - 460 - 34903 PREU PARKING DR.MORAGAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34904 PREU PARKING MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34905 PREU PARKING MERCAT 11 SETEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 39902 RESIDUS, RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 46400 ATM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47001 EUC BARICENTRO. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47002 EUC P.P.PROVASA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47003 EUC CAN SALVATELLA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47005 BITLLETATGE TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 55900 PRODUCCIO ENERGIA ELECTRICA. ALTRES APROFITAMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 470 - 45063 GENERALITAT OFICINA LOCAL HABITATGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 162,21 € 0,00 € 16,86 € 179,07 € 2014 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450021 GENERALITAT. AJUTS URGENCIA SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450022 GENERALITAT. CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450023 GENERALITAT. ICASS TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450024 GENERALITAT. SAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450025 GENERALITAT. DEP.B. I F.PROFESSIONALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46100 DIPUTACIÓ.SERVEIS SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46105 DIPUTACIO BARCELONA.SAD. SERV.SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 22,25 € 0,00 € 0,00 € 22,25 €

Page 40: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 40

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets anul·lats

Partida pressupostària Descripció Anul·lació deliquidacions

Ajornament ifraccionament

Devolució d'ingressos Total drets anul·lats

2014 - 513 - 45080 GENERALITAT. SGJ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 46100 DIPUTACIÓ JOVENTUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 45002 GENERALITAT.URGENCIES VIOLENCIA BENESTAR I FAMILIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 46100 DONA.TRANS.COR. D'ENTITATS LOCALS DIPUTACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34100 PREU SERVEI PODOLOGIA GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 83,70 € 0,00 € 6,00 € 89,70 € 2014 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 1.550,00 € 0,00 € 1.860,00 € 3.410,00 € 2014 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55001 CANON PERRUQUERIA CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55003 CANON BAR CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55004 CANON PERRUQUERIA CENTRE 247,71 € 0,00 € 0,00 € 247,71 € 2014 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 46100 DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 0,00 € 125,00 € 125,00 € 2014 - 531 - 31211 TAXA PRESTACIO SERVEI ACOLLIDA LLARS D'INFANTS 66,00 € 0,00 € 0,00 € 66,00 € 2014 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 710,00 € 0,00 € 43,27 € 753,27 € 2014 - 531 - 45030 GENERALITAT LLARS D'INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 46100 DIPUTACIÓ ENSENYAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 209,20 € 0,00 € 0,00 € 209,20 € 2014 - 540 - 34407 VENDA D'ENTRADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45030 GENERALITAT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45061 GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 46100 DIPUTACIÓ.CULTURA 0,00 € 0,00 € 342,33 € 342,33 € 2014 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 817,10 € 0,00 € 552,70 € 1.369,80 € 2014 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 124,20 € 0,00 € 352,30 € 476,50 € 2014 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 0,00 € 0,00 € 45,30 € 45,30 € 2014 - 550 - 31304 ENTRADES PISCINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31305 MATRICULES PCB 0,00 € 0,00 € 24,00 € 24,00 € 2014 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 56,21 € 0,00 € 23,80 € 80,01 € 2014 - 550 - 31307 ABONAMENTS PISCINA ESTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31308 TENNIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 0,00 € 0,00 € 40,80 € 40,80 € 2014 - 550 - 31310 LLOGUER INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 34300 SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 39902 ASSEGURANCES ACTIVITATS 0,00 € 0,00 € 25,80 € 25,80 € 2014 - 550 - 45101 GENERALITAT/DIPUTACIO/CONSELL ESPORTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 47000 ALTRES PROCEDENCIES DE EMPRESES PRIVADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55006 CONCESSIO SALA MEDICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55008 CONCESSIO MAQUINAS ARTICLES NATACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55009 CONCESSIO BAR I.E. MARIA REVERTER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 41: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 41

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets anul·lats

Partida pressupostària Descripció Anul·lació deliquidacions

Ajornament ifraccionament

Devolució d'ingressos Total drets anul·lats

2014 - 600 - 46100 DIPUTACIO. PARTICIPACIO CIUTADANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 650 - 46100 DIPUTACIO. IGUALTAT I CIUTADANIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 39999 ALTRES INGRESSOS TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 45080 ALTRES INGRESSOS: TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 446,76 € 0,00 € 0,00 € 446,76 € 2014 - 800 - 46100 DIPUTACIO COMERÇ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47004 APORTACIONS FIRA COMERCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47005 FIRA SANTA LLÚCIA.APORTACIÓ FIRANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 55000 LLOGUERS LOCALS MERCAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 76700 CONSORCI TURISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 490.915,72 € 0,00 € 274.429,81 € 765.345,53 €

Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets cancel·la tsPartida pressupostària Descripció Cobraments en

espècieInsolvències Altres causes Total drets cancel·lats

2014 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32600 TAXA GRUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32900 TAXA SERVEIS ESPECIALS POLICIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39120 MULTES DE TRÀNSIT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45050 S.O.C. TREBALLS ALS BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45080 SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46100 DIPUTACIO. SUPORT SOLVENCIA FINANCERA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46400 AREA METROPOLITANA IBI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 47006 BARICENTRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 220 - 60001 VENDA NAU INDUSTRIAL PI CAN SALVATELLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 18.419,16 € 0,00 € 18.419,16 € 2014 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 590,75 € 0,00 € 590,75 € 2014 - 230 - 36000 VENTA DE EFECTOS INUTILES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39800 DANYS A PROPIETATS MUNICIPALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39900 REINTEGRES DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 42: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 42

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets cancel·la ts

Partida pressupostària Descripció Cobraments enespècie

Insolvències Altres causes Total drets cancel·lats

2014 - 230 - 39902 RESIDUS. RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39905 ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. ALTRES TRANSFERENCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 51801 INTERESSOS PRESTECS DEL PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 240 - 31000 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANISTIQUES SUBSIDIARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 75002 GENERALITAT PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76100 DIPUTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76101 DIPUTACIO DE BARCELONA MESURES ESTALVI ENERGETIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76102 DIPUTACIO DE BARCELONA.SERVEI NETEJA VIARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76401 AREA METROPOLITANA COL.LECTOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39101 SANCIONS TRIBUTARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39102 SANCIONS DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55000 CONCESSIÓ FECSA ESTACIÓ RECEPTORA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55002 CARPES DEL VALLÈS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55005 CONCESSIO ADMINIST.SERV.AIGUES SABEMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55006 CÀNON MERCADONA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55007 CÀNON RESIDÈNCIA PEDRAGOSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55010 CONCESSIO ADMINISTRATIVA RDA.STA.MARIA, 2013 CENTRE REHABILITACIO I

FISIOTERAPIA0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. TRANSFERENCIES CORRENTS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76700 COPEVO. XARXA DE CAMINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76702 CONSORCI DE TURISME DEL VALLES OCCIDENTAL. PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 79100 FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33000 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (TRANSPORT PUBLIC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33001 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (ZONA BLAVA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34903 PREU PARKING DR.MORAGAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 43: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 43

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets cancel·la ts

Partida pressupostària Descripció Cobraments enespècie

Insolvències Altres causes Total drets cancel·lats

2014 - 460 - 34904 PREU PARKING MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34905 PREU PARKING MERCAT 11 SETEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 39902 RESIDUS, RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 46400 ATM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47001 EUC BARICENTRO. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47002 EUC P.P.PROVASA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47003 EUC CAN SALVATELLA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47005 BITLLETATGE TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 55900 PRODUCCIO ENERGIA ELECTRICA. ALTRES APROFITAMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 470 - 45063 GENERALITAT OFICINA LOCAL HABITATGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450021 GENERALITAT. AJUTS URGENCIA SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450022 GENERALITAT. CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450023 GENERALITAT. ICASS TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450024 GENERALITAT. SAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450025 GENERALITAT. DEP.B. I F.PROFESSIONALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46100 DIPUTACIÓ.SERVEIS SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46105 DIPUTACIO BARCELONA.SAD. SERV.SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 45080 GENERALITAT. SGJ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 46100 DIPUTACIÓ JOVENTUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 45002 GENERALITAT.URGENCIES VIOLENCIA BENESTAR I FAMILIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 46100 DONA.TRANS.COR. D'ENTITATS LOCALS DIPUTACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34100 PREU SERVEI PODOLOGIA GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55001 CANON PERRUQUERIA CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55003 CANON BAR CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55004 CANON PERRUQUERIA CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 46100 DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31211 TAXA PRESTACIO SERVEI ACOLLIDA LLARS D'INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 45030 GENERALITAT LLARS D'INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 46100 DIPUTACIÓ ENSENYAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34407 VENDA D'ENTRADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45030 GENERALITAT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45061 GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 44: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 44

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Drets cancel·la ts

Partida pressupostària Descripció Cobraments enespècie

Insolvències Altres causes Total drets cancel·lats

2014 - 540 - 46100 DIPUTACIÓ.CULTURA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 0,00 € 188,90 € 0,00 € 188,90 € 2014 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31304 ENTRADES PISCINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31305 MATRICULES PCB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31307 ABONAMENTS PISCINA ESTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31308 TENNIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31310 LLOGUER INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 34300 SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 39902 ASSEGURANCES ACTIVITATS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 45101 GENERALITAT/DIPUTACIO/CONSELL ESPORTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 47000 ALTRES PROCEDENCIES DE EMPRESES PRIVADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55006 CONCESSIO SALA MEDICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55008 CONCESSIO MAQUINAS ARTICLES NATACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55009 CONCESSIO BAR I.E. MARIA REVERTER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 600 - 46100 DIPUTACIO. PARTICIPACIO CIUTADANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 650 - 46100 DIPUTACIO. IGUALTAT I CIUTADANIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 39999 ALTRES INGRESSOS TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 45080 ALTRES INGRESSOS: TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 46100 DIPUTACIO COMERÇ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47004 APORTACIONS FIRA COMERCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47005 FIRA SANTA LLÚCIA.APORTACIÓ FIRANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 55000 LLOGUERS LOCALS MERCAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 76700 CONSORCI TURISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 0,00 € 19.198,81 € 0,00 € 19.198,81 €

Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Recaptació netaPartida pressupostària Descripció Recaptació total Devolucions d'ingrés Recaptació neta2014 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 9.637,66 € 0,00 € 9.637,66 € 2014 - 100 - 32600 TAXA GRUA 30.138,51 € 0,00 € 30.138,51 € 2014 - 100 - 32900 TAXA SERVEIS ESPECIALS POLICIA 11.109,04 € 0,00 € 11.109,04 € 2014 - 100 - 39120 MULTES DE TRÀNSIT 208.049,13 € 0,00 € 208.049,13 € 2014 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 48.258,20 € 0,00 € 48.258,20 € 2014 - 200 - 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 7.726.800,41 € 185.701,92 € 7.541.098,49 €

Page 45: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 45

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Recaptació neta

Partida pressupostària Descripció Recaptació total Devolucions d'ingrés Recaptació neta2014 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45050 S.O.C. TREBALLS ALS BARRIS 106.973,62 € 0,00 € 106.973,62 € 2014 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45080 SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46100 DIPUTACIO. SUPORT SOLVENCIA FINANCERA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46400 AREA METROPOLITANA IBI 777.396,48 € 0,00 € 777.396,48 € 2014 - 200 - 47006 BARICENTRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 220 - 60001 VENDA NAU INDUSTRIAL PI CAN SALVATELLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 690,78 € 0,00 € 690,78 € 2014 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 8.267.092,89 € 20.567,39 € 8.246.525,50 € 2014 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 1.851.352,14 € 6.513,77 € 1.844.838,37 € 2014 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 971.071,66 € 5,84 € 971.065,82 € 2014 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 3.840.693,65 € 29.356,19 € 3.811.337,46 € 2014 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 29.457,58 € 0,00 € 29.457,58 € 2014 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 15.760,59 € 0,00 € 15.760,59 € 2014 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 728,00 € 0,00 € 728,00 € 2014 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 264.654,29 € 420,54 € 264.233,75 € 2014 - 230 - 36000 VENTA DE EFECTOS INUTILES 5.668,40 € 0,00 € 5.668,40 € 2014 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 7.631,52 € 0,87 € 7.630,65 € 2014 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 195.170,56 € 0,00 € 195.170,56 € 2014 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 45.236,17 € 5,41 € 45.230,76 € 2014 - 230 - 39800 DANYS A PROPIETATS MUNICIPALS 30.619,92 € 0,00 € 30.619,92 € 2014 - 230 - 39900 REINTEGRES DE PRESSUPOSTOS TANCATS 7.647,18 € 5.875,15 € 1.772,03 € 2014 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 9.386,94 € 0,00 € 9.386,94 € 2014 - 230 - 39902 RESIDUS. RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA. 2.775,00 € 0,00 € 2.775,00 € 2014 - 230 - 39905 ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS 4.882,86 € 0,00 € 4.882,86 € 2014 - 230 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. ALTRES TRANSFERENCIES 19.028,90 € 0,00 € 19.028,90 € 2014 - 230 - 51801 INTERESSOS PRESTECS DEL PERSONAL 942,24 € 0,00 € 942,24 € 2014 - 230 - 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 152.868,09 € 0,00 € 152.868,09 € 2014 - 230 - 59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 43.085,01 € 0,00 € 43.085,01 € 2014 - 230 - 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI 8.273.835,70 € 0,00 € 8.273.835,70 € 2014 - 240 - 31000 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 591.301,96 € 6.736,29 € 584.565,67 € 2014 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 37.094,97 € 562,62 € 36.532,35 € 2014 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 8.764,81 € 0,00 € 8.764,81 € 2014 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANISTIQUES SUBSIDIARIES 0,00 € 4.505,10 € -4.505,10 € 2014 - 410 - 75002 GENERALITAT PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76100 DIPUTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS 147.768,99 € 0,00 € 147.768,99 € 2014 - 410 - 76101 DIPUTACIO DE BARCELONA MESURES ESTALVI ENERGETIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76102 DIPUTACIO DE BARCELONA.SERVEI NETEJA VIARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76401 AREA METROPOLITANA COL.LECTOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 370,00 € 0,00 € 370,00 € 2014 - 420 - 39101 SANCIONS TRIBUTARIES 88.090,33 € 0,00 € 88.090,33 € 2014 - 420 - 39102 SANCIONS DIVERSES 5.704,82 € 0,00 € 5.704,82 € 2014 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 52.872,26 € 447,76 € 52.424,50 € 2014 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55000 CONCESSIÓ FECSA ESTACIÓ RECEPTORA 112.373,79 € 0,00 € 112.373,79 € 2014 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 46: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 46

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Recaptació neta

Partida pressupostària Descripció Recaptació total Devolucions d'ingrés Recaptació neta2014 - 420 - 55002 CARPES DEL VALLÈS 154.813,05 € 0,00 € 154.813,05 € 2014 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 14.197,95 € 0,00 € 14.197,95 € 2014 - 420 - 55005 CONCESSIO ADMINIST.SERV.AIGUES SABEMSA 6.167,62 € 0,00 € 6.167,62 € 2014 - 420 - 55006 CÀNON MERCADONA 37.965,29 € 0,00 € 37.965,29 € 2014 - 420 - 55007 CÀNON RESIDÈNCIA PEDRAGOSA 6.967,91 € 0,00 € 6.967,91 € 2014 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 7.380,21 € 0,00 € 7.380,21 € 2014 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 7.088,60 € 0,00 € 7.088,60 € 2014 - 420 - 55010 CONCESSIO ADMINISTRATIVA RDA.STA.MARIA, 2013 CENTRE REHABILITACIO I FISIOTERAPIA 4.950,00 € 0,00 € 4.950,00 € 2014 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. TRANSFERENCIES CORRENTS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76700 COPEVO. XARXA DE CAMINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76702 CONSORCI DE TURISME DEL VALLES OCCIDENTAL. PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 79100 FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 1.592.291,43 € 8.026,13 € 1.584.265,30 € 2014 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 156.925,38 € 0,00 € 156.925,38 € 2014 - 460 - 33000 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (TRANSPORT PUBLIC) 3.818,50 € 0,00 € 3.818,50 € 2014 - 460 - 33001 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (ZONA BLAVA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 683.329,14 € 1.090,64 € 682.238,50 € 2014 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 112.263,09 € 1.156,03 € 111.107,06 € 2014 - 460 - 34903 PREU PARKING DR.MORAGAS 11.882,76 € 0,00 € 11.882,76 € 2014 - 460 - 34904 PREU PARKING MERCADET SETMANAL 7.353,81 € 0,00 € 7.353,81 € 2014 - 460 - 34905 PREU PARKING MERCAT 11 SETEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 39902 RESIDUS, RECOLLIDA SELECTIVA 651,82 € 0,00 € 651,82 € 2014 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 46400 ATM 52.716,73 € 0,00 € 52.716,73 € 2014 - 460 - 47001 EUC BARICENTRO. SERVEI TRANSPORT 47.400,00 € 0,00 € 47.400,00 € 2014 - 460 - 47002 EUC P.P.PROVASA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47003 EUC CAN SALVATELLA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 12.305,02 € 0,00 € 12.305,02 € 2014 - 460 - 47005 BITLLETATGE TRANSPORT 79.619,90 € 0,00 € 79.619,90 € 2014 - 460 - 55900 PRODUCCIO ENERGIA ELECTRICA. ALTRES APROFITAMENTS 1.845,11 € 0,00 € 1.845,11 € 2014 - 470 - 45063 GENERALITAT OFICINA LOCAL HABITATGE 55.894,00 € 0,00 € 55.894,00 € 2014 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 10.931,45 € 16,86 € 10.914,59 € 2014 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 87,45 € 0,00 € 87,45 € 2014 - 511 - 450021 GENERALITAT. AJUTS URGENCIA SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450022 GENERALITAT. CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450023 GENERALITAT. ICASS TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450024 GENERALITAT. SAD 579.654,25 € 0,00 € 579.654,25 € 2014 - 511 - 450025 GENERALITAT. DEP.B. I F.PROFESSIONALS 46.921,93 € 0,00 € 46.921,93 € 2014 - 511 - 46100 DIPUTACIÓ.SERVEIS SOCIALS 144.308,56 € 0,00 € 144.308,56 € 2014 - 511 - 46105 DIPUTACIO BARCELONA.SAD. SERV.SOCIALS 34.058,00 € 0,00 € 34.058,00 € 2014 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 67.117,64 € 0,00 € 67.117,64 € 2014 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 22.460,31 € 0,00 € 22.460,31 € 2014 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 1.676,00 € 0,00 € 1.676,00 € 2014 - 513 - 45080 GENERALITAT. SGJ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 46100 DIPUTACIÓ JOVENTUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 45002 GENERALITAT.URGENCIES VIOLENCIA BENESTAR I FAMILIA 23.279,00 € 0,00 € 23.279,00 €

Page 47: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 47

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Recaptació neta

Partida pressupostària Descripció Recaptació total Devolucions d'ingrés Recaptació neta2014 - 514 - 46100 DONA.TRANS.COR. D'ENTITATS LOCALS DIPUTACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34100 PREU SERVEI PODOLOGIA GENT GRAN 2.526,75 € 0,00 € 2.526,75 € 2014 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 6.517,17 € 6,00 € 6.511,17 € 2014 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 38.294,05 € 1.860,00 € 36.434,05 € 2014 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55001 CANON PERRUQUERIA CA N'AMIGUET 3.708,63 € 0,00 € 3.708,63 € 2014 - 515 - 55003 CANON BAR CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55004 CANON PERRUQUERIA CENTRE 1.091,71 € 0,00 € 1.091,71 € 2014 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 680,80 € 0,00 € 680,80 € 2014 - 521 - 46100 DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA 24.932,00 € 0,00 € 24.932,00 € 2014 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 380.427,20 € 125,00 € 380.302,20 € 2014 - 531 - 31211 TAXA PRESTACIO SERVEI ACOLLIDA LLARS D'INFANTS 9.587,75 € 0,00 € 9.587,75 € 2014 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 112.260,25 € 43,27 € 112.216,98 € 2014 - 531 - 45030 GENERALITAT LLARS D'INFANTS 409.500,00 € 0,00 € 409.500,00 € 2014 - 531 - 46100 DIPUTACIÓ ENSENYAMENT 73.488,42 € 0,00 € 73.488,42 € 2014 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 189.923,98 € 0,00 € 189.923,98 € 2014 - 540 - 34407 VENDA D'ENTRADES 40.428,26 € 0,00 € 40.428,26 € 2014 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 6.940,20 € 0,00 € 6.940,20 € 2014 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 6.528,00 € 0,00 € 6.528,00 € 2014 - 540 - 45030 GENERALITAT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45061 GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 46100 DIPUTACIÓ.CULTURA 201.130,10 € 342,33 € 200.787,77 € 2014 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 1.341.678,79 € 552,70 € 1.341.126,09 € 2014 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 173.068,74 € 352,30 € 172.716,44 € 2014 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 22.804,87 € 45,30 € 22.759,57 € 2014 - 550 - 31304 ENTRADES PISCINA 53.367,49 € 0,00 € 53.367,49 € 2014 - 550 - 31305 MATRICULES PCB 37.982,26 € 24,00 € 37.958,26 € 2014 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 143.742,08 € 23,80 € 143.718,28 € 2014 - 550 - 31307 ABONAMENTS PISCINA ESTIU 54.348,88 € 0,00 € 54.348,88 € 2014 - 550 - 31308 TENNIS 5.618,56 € 0,00 € 5.618,56 € 2014 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 52.007,39 € 40,80 € 51.966,59 € 2014 - 550 - 31310 LLOGUER INSTAL.LACIONS 4.843,85 € 0,00 € 4.843,85 € 2014 - 550 - 34300 SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 39902 ASSEGURANCES ACTIVITATS 15.509,30 € 25,80 € 15.483,50 € 2014 - 550 - 45101 GENERALITAT/DIPUTACIO/CONSELL ESPORTIU 10.493,00 € 0,00 € 10.493,00 € 2014 - 550 - 47000 ALTRES PROCEDENCIES DE EMPRESES PRIVADES 16.300,00 € 0,00 € 16.300,00 € 2014 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 2.706,88 € 0,00 € 2.706,88 € 2014 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 6.081,07 € 0,00 € 6.081,07 € 2014 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 4.136,78 € 0,00 € 4.136,78 € 2014 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 9.841,41 € 0,00 € 9.841,41 € 2014 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 422,84 € 0,00 € 422,84 € 2014 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 3.750,00 € 0,00 € 3.750,00 € 2014 - 550 - 55006 CONCESSIO SALA MEDICA 852,16 € 0,00 € 852,16 € 2014 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55008 CONCESSIO MAQUINAS ARTICLES NATACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55009 CONCESSIO BAR I.E. MARIA REVERTER 10.094,35 € 0,00 € 10.094,35 € 2014 - 600 - 46100 DIPUTACIO. PARTICIPACIO CIUTADANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 650 - 46100 DIPUTACIO. IGUALTAT I CIUTADANIA 29.919,81 € 0,00 € 29.919,81 € 2014 - 710 - 39999 ALTRES INGRESSOS TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 45080 ALTRES INGRESSOS: TAXA TURISTICA 22.890,69 € 0,00 € 22.890,69 €

Page 48: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 48

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Recaptació neta

Partida pressupostària Descripció Recaptació total Devolucions d'ingrés Recaptació neta2014 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 380,25 € 0,00 € 380,25 € 2014 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 46.647,76 € 0,00 € 46.647,76 € 2014 - 800 - 46100 DIPUTACIO COMERÇ 15.500,00 € 0,00 € 15.500,00 € 2014 - 800 - 47004 APORTACIONS FIRA COMERCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47005 FIRA SANTA LLÚCIA.APORTACIÓ FIRANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 55000 LLOGUERS LOCALS MERCAT 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 2014 - 800 - 76700 CONSORCI TURISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 41.609.261,44 € 274.429,81 € 41.334.831,63 €

Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Devolucions d'i ngressosPartidapressupostària

Descripció Pendente depagament a 1 de

gener

Modificacions alsaldo inicial ianul·lacions

Reconegudes enl'exercici

Totaldevolucions

reconegudes

Prescripcions Pagades enl'exercici

Pendents depagament a 31

de desembre2014 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32600 TAXA GRUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32900 TAXA SERVEIS ESPECIALS POLICIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39120 MULTES DE TRÀNSIT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 0,00 € 0,00 € 185.701,92 € 185.701,92 € 0,00 € 185.701,92 € 0,00 € 2014 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45050 S.O.C. TREBALLS ALS BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45080 SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46100 DIPUTACIO. SUPORT SOLVENCIA FINANCERA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46400 AREA METROPOLITANA IBI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 47006 BARICENTRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 220 - 60001 VENDA NAU INDUSTRIAL PI CAN SALVATELLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 0,00 € 20.567,39 € 20.567,39 € 0,00 € 20.567,39 € 0,00 € 2014 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 0,00 € 6.513,77 € 6.513,77 € 0,00 € 6.513,77 € 0,00 € 2014 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 0,00 € 5,84 € 5,84 € 0,00 € 5,84 € 0,00 € 2014 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 0,00 € 29.356,19 € 29.356,19 € 0,00 € 29.356,19 € 0,00 € 2014 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 17,19 € 0,00 € 0,00 € 17,19 € 0,00 € 0,00 € 17,19 € 2014 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 0,00 € 420,54 € 420,54 € 0,00 € 420,54 € 0,00 € 2014 - 230 - 36000 VENTA DE EFECTOS INUTILES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 0,00 € 0,87 € 0,87 € 0,00 € 0,87 € 0,00 € 2014 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 0,00 € 5,41 € 5,41 € 0,00 € 5,41 € 0,00 € 2014 - 230 - 39800 DANYS A PROPIETATS MUNICIPALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39900 REINTEGRES DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00 € 0,00 € 6.798,08 € 6.798,08 € 0,00 € 5.875,15 € 922,93 € 2014 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39902 RESIDUS. RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39905 ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. ALTRES TRANSFERENCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 51801 INTERESSOS PRESTECS DEL PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 49: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 49

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Devolucions d'i ngressos

Partidapressupostària

Descripció Pendente depagament a 1 de

gener

Modificacions alsaldo inicial ianul·lacions

Reconegudes enl'exercici

Totaldevolucions

reconegudes

Prescripcions Pagades enl'exercici

Pendents depagament a 31

de desembre2014 - 230 - 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB

FINANÇAMENT AFECTAT0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 230 - 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 240 - 31000 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 26,03 € 0,00 € 6.736,29 € 6.762,32 € 0,00 € 6.736,29 € 26,03 € 2014 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 98,91 € 0,00 € 562,62 € 661,53 € 0,00 € 562,62 € 98,91 € 2014 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANISTIQUES SUBSIDIARIES 0,00 € 0,00 € 4.505,10 € 4.505,10 € 0,00 € 4.505,10 € 0,00 € 2014 - 410 - 75002 GENERALITAT PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76100 DIPUTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76101 DIPUTACIO DE BARCELONA MESURES ESTALVI ENERGETIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76102 DIPUTACIO DE BARCELONA.SERVEI NETEJA VIARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 76401 AREA METROPOLITANA COL.LECTOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39101 SANCIONS TRIBUTARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39102 SANCIONS DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 0,00 € 0,00 € 447,76 € 447,76 € 0,00 € 447,76 € 0,00 € 2014 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55000 CONCESSIÓ FECSA ESTACIÓ RECEPTORA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55002 CARPES DEL VALLÈS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55005 CONCESSIO ADMINIST.SERV.AIGUES SABEMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55006 CÀNON MERCADONA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55007 CÀNON RESIDÈNCIA PEDRAGOSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55010 CONCESSIO ADMINISTRATIVA RDA.STA.MARIA, 2013

CENTRE REHABILITACIO I FISIOTERAPIA0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 39,80 € 0,00 € 0,00 € 39,80 € 0,00 € 0,00 € 39,80 € 2014 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. TRANSFERENCIES CORRENTS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76700 COPEVO. XARXA DE CAMINS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76702 CONSORCI DE TURISME DEL VALLES OCCIDENTAL. PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 79100 FEDER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 8.026,13 € 8.026,13 € 0,00 € 8.026,13 € 0,00 € 2014 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 2.408,64 € 0,00 € 0,00 € 2.408,64 € 0,00 € 0,00 € 2.408,64 € 2014 - 460 - 33000 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (TRANSPORT PUBLIC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33001 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (ZONA BLAVA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 1.090,64 € 1.090,64 € 0,00 € 1.090,64 € 0,00 € 2014 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 20,77 € 0,00 € 1.156,03 € 1.176,80 € 0,00 € 1.156,03 € 20,77 € 2014 - 460 - 34903 PREU PARKING DR.MORAGAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34904 PREU PARKING MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34905 PREU PARKING MERCAT 11 SETEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 50: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 50

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Devolucions d'i ngressos

Partidapressupostària

Descripció Pendente depagament a 1 de

gener

Modificacions alsaldo inicial ianul·lacions

Reconegudes enl'exercici

Totaldevolucions

reconegudes

Prescripcions Pagades enl'exercici

Pendents depagament a 31

de desembre2014 - 460 - 39902 RESIDUS, RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 0,00 € 0,00 € 4.269,65 € 4.269,65 € 0,00 € 0,00 € 4.269,65 € 2014 - 460 - 46400 ATM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47001 EUC BARICENTRO. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47002 EUC P.P.PROVASA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47003 EUC CAN SALVATELLA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47005 BITLLETATGE TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 55900 PRODUCCIO ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

APROFITAMENTS0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 470 - 45063 GENERALITAT OFICINA LOCAL HABITATGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 0,00 € 0,00 € 16,86 € 16,86 € 0,00 € 16,86 € 0,00 € 2014 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450021 GENERALITAT. AJUTS URGENCIA SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450022 GENERALITAT. CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450023 GENERALITAT. ICASS TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450024 GENERALITAT. SAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450025 GENERALITAT. DEP.B. I F.PROFESSIONALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46100 DIPUTACIÓ.SERVEIS SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46105 DIPUTACIO BARCELONA.SAD. SERV.SOCIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 45080 GENERALITAT. SGJ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 46100 DIPUTACIÓ JOVENTUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 45002 GENERALITAT.URGENCIES VIOLENCIA BENESTAR I FAMILIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 46100 DONA.TRANS.COR. D'ENTITATS LOCALS DIPUTACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34100 PREU SERVEI PODOLOGIA GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 6,00 € 6,00 € 0,00 € 6,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 1.860,00 € 1.860,00 € 0,00 € 1.860,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55001 CANON PERRUQUERIA CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55003 CANON BAR CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55004 CANON PERRUQUERIA CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 46100 DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 0,00 € 125,00 € 125,00 € 0,00 € 125,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31211 TAXA PRESTACIO SERVEI ACOLLIDA LLARS D'INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 0,00 € 43,27 € 43,27 € 0,00 € 43,27 € 0,00 € 2014 - 531 - 45030 GENERALITAT LLARS D'INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 46100 DIPUTACIÓ ENSENYAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34407 VENDA D'ENTRADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45030 GENERALITAT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45061 GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 51: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 51

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Devolucions d'i ngressos

Partidapressupostària

Descripció Pendente depagament a 1 de

gener

Modificacions alsaldo inicial ianul·lacions

Reconegudes enl'exercici

Totaldevolucions

reconegudes

Prescripcions Pagades enl'exercici

Pendents depagament a 31

de desembre2014 - 540 - 46100 DIPUTACIÓ.CULTURA 0,00 € 0,00 € 342,33 € 342,33 € 0,00 € 342,33 € 0,00 € 2014 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 0,00 € 0,00 € 552,70 € 552,70 € 0,00 € 552,70 € 0,00 € 2014 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 0,00 € 0,00 € 352,30 € 352,30 € 0,00 € 352,30 € 0,00 € 2014 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 0,00 € 0,00 € 45,30 € 45,30 € 0,00 € 45,30 € 0,00 € 2014 - 550 - 31304 ENTRADES PISCINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31305 MATRICULES PCB 0,00 € 0,00 € 50,80 € 50,80 € 0,00 € 24,00 € 26,80 € 2014 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 0,00 € 0,00 € 23,80 € 23,80 € 0,00 € 23,80 € 0,00 € 2014 - 550 - 31307 ABONAMENTS PISCINA ESTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31308 TENNIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 0,00 € 0,00 € 40,80 € 40,80 € 0,00 € 40,80 € 0,00 € 2014 - 550 - 31310 LLOGUER INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 34300 SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 39902 ASSEGURANCES ACTIVITATS 0,00 € 0,00 € 25,80 € 25,80 € 0,00 € 25,80 € 0,00 € 2014 - 550 - 45101 GENERALITAT/DIPUTACIO/CONSELL ESPORTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 47000 ALTRES PROCEDENCIES DE EMPRESES PRIVADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55006 CONCESSIO SALA MEDICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55008 CONCESSIO MAQUINAS ARTICLES NATACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55009 CONCESSIO BAR I.E. MARIA REVERTER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 600 - 46100 DIPUTACIO. PARTICIPACIO CIUTADANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 650 - 46100 DIPUTACIO. IGUALTAT I CIUTADANIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 39999 ALTRES INGRESSOS TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 45080 ALTRES INGRESSOS: TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 46100 DIPUTACIO COMERÇ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47004 APORTACIONS FIRA COMERCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47005 FIRA SANTA LLÚCIA.APORTACIÓ FIRANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 55000 LLOGUERS LOCALS MERCAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 76700 CONSORCI TURISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 2.611,34 € 0,00 € 279.649,19 € 282.260,53 € 0,00 € 274.429,81 € 7.830,72 €

Page 52: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 52

Exercici 2014

Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Compromisos d'i ngressosCompromisos concertats

Aplicaciópressupostària

Descripció Incorporatsd'exercicis tancats

En l'exercici Total Compromisosrealitzats

Compromisospendents de realitzar

a 31 de desembre2014 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32600 TAXA GRUA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 32900 TAXA SERVEIS ESPECIALS POLICIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39120 MULTES DE TRÀNSIT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45050 S.O.C. TREBALLS ALS BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 45080 SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46100 DIPUTACIO. SUPORT SOLVENCIA FINANCERA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 46400 AREA METROPOLITANA IBI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 200 - 47006 BARICENTRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 220 - 60001 VENDA NAU INDUSTRIAL PI CAN SALVATELLA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 36000 VENTA DE EFECTOS INUTILES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39800 DANYS A PROPIETATS MUNICIPALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39900 REINTEGRES DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39902 RESIDUS. RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 39905 ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. ALTRES TRANSFERENCIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 51801 INTERESSOS PRESTECS DEL PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 59900 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 230 - 87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT

AFECTAT0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 230 - 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 240 - 31000 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 53: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 53

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Compromisos d'i ngressos

Compromisos concertatsAplicaciópressupostària

Descripció Incorporatsd'exercicis tancats

En l'exercici Total Compromisosrealitzats

Compromisospendents de realitzar

a 31 de desembre2014 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANISTIQUES SUBSIDIARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 410 - 75002 GENERALITAT PUOSC 347.000,00 € 133.000,00 € 480.000,00 € 0,00 € 480.000,00 € 2014 - 410 - 76100 DIPUTACIÓ XARXA DE MUNICIPIS 144.000,00 € 29.040,00 € 173.040,00 € 5.808,00 € 167.232,00 € 2014 - 410 - 76101 DIPUTACIO DE BARCELONA MESURES ESTALVI ENERGETIC 71.500,00 € 0,00 € 71.500,00 € 0,00 € 71.500,00 € 2014 - 410 - 76102 DIPUTACIO DE BARCELONA.SERVEI NETEJA VIARIA 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 2014 - 410 - 76401 AREA METROPOLITANA COL.LECTOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39101 SANCIONS TRIBUTARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 39102 SANCIONS DIVERSES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55000 CONCESSIÓ FECSA ESTACIÓ RECEPTORA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55002 CARPES DEL VALLÈS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55005 CONCESSIO ADMINIST.SERV.AIGUES SABEMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55006 CÀNON MERCADONA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55007 CÀNON RESIDÈNCIA PEDRAGOSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 420 - 55010 CONCESSIO ADMINISTRATIVA RDA.STA.MARIA, 2013 CENTRE

REHABILITACIO I FISIOTERAPIA0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 46100 DIPUTACIO DE BARCELONA. TRANSFERENCIES CORRENTS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 76700 COPEVO. XARXA DE CAMINS 5.473,07 € 0,00 € 5.473,07 € 0,00 € 5.473,07 € 2014 - 450 - 76702 CONSORCI DE TURISME DEL VALLES OCCIDENTAL. PUOSC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 450 - 79100 FEDER 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00 € 0,00 € 37.000,00 € 2014 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33000 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (TRANSPORT PUBLIC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33001 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES (ZONA BLAVA) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34903 PREU PARKING DR.MORAGAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34904 PREU PARKING MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 34905 PREU PARKING MERCAT 11 SETEMBRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 39902 RESIDUS, RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 46400 ATM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47001 EUC BARICENTRO. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47002 EUC P.P.PROVASA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47003 EUC CAN SALVATELLA. SERVEI TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 54: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 54

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Compromisos d'i ngressos

Compromisos concertatsAplicaciópressupostària

Descripció Incorporatsd'exercicis tancats

En l'exercici Total Compromisosrealitzats

Compromisospendents de realitzar

a 31 de desembre2014 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 47005 BITLLETATGE TRANSPORT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 460 - 55900 PRODUCCIO ENERGIA ELECTRICA. ALTRES APROFITAMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 470 - 45063 GENERALITAT OFICINA LOCAL HABITATGE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450021 GENERALITAT. AJUTS URGENCIA SOCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450022 GENERALITAT. CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450023 GENERALITAT. ICASS TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450024 GENERALITAT. SAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 450025 GENERALITAT. DEP.B. I F.PROFESSIONALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46100 DIPUTACIÓ.SERVEIS SOCIALS 102.467,06 € 0,00 € 102.467,06 € 102.467,06 € 0,00 € 2014 - 511 - 46105 DIPUTACIO BARCELONA.SAD. SERV.SOCIALS 34.058,00 € 0,00 € 34.058,00 € 34.058,00 € 0,00 € 2014 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 0,00 € 99.297,00 € 99.297,00 € 0,00 € 99.297,00 € 2014 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 45080 GENERALITAT. SGJ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 513 - 46100 DIPUTACIÓ JOVENTUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 45002 GENERALITAT.URGENCIES VIOLENCIA BENESTAR I FAMILIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 514 - 46100 DONA.TRANS.COR. D'ENTITATS LOCALS DIPUTACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34100 PREU SERVEI PODOLOGIA GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55001 CANON PERRUQUERIA CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55003 CANON BAR CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 515 - 55004 CANON PERRUQUERIA CENTRE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 521 - 46100 DIPUTACIÓ.SALUT PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31211 TAXA PRESTACIO SERVEI ACOLLIDA LLARS D'INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 45030 GENERALITAT LLARS D'INFANTS 409.500,00 € 0,00 € 409.500,00 € 409.500,00 € 0,00 € 2014 - 531 - 46100 DIPUTACIÓ ENSENYAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34407 VENDA D'ENTRADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 45030 GENERALITAT ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA 82.340,00 € 0,00 € 82.340,00 € 0,00 € 82.340,00 € 2014 - 540 - 45061 GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 540 - 46100 DIPUTACIÓ.CULTURA 127.104,21 € 0,00 € 127.104,21 € 120.205,71 € 6.898,50 € 2014 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31304 ENTRADES PISCINA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31305 MATRICULES PCB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 55: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 55

Exercici 2014 Apartat 20. Pressupost d'ingressos. Compromisos d'i ngressos

Compromisos concertatsAplicaciópressupostària

Descripció Incorporatsd'exercicis tancats

En l'exercici Total Compromisosrealitzats

Compromisospendents de realitzar

a 31 de desembre2014 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31307 ABONAMENTS PISCINA ESTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31308 TENNIS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 31310 LLOGUER INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 34300 SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 39902 ASSEGURANCES ACTIVITATS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 45101 GENERALITAT/DIPUTACIO/CONSELL ESPORTIU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 47000 ALTRES PROCEDENCIES DE EMPRESES PRIVADES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55006 CONCESSIO SALA MEDICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55008 CONCESSIO MAQUINAS ARTICLES NATACIO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 550 - 55009 CONCESSIO BAR I.E. MARIA REVERTER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 600 - 46100 DIPUTACIO. PARTICIPACIO CIUTADANA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 650 - 46100 DIPUTACIO. IGUALTAT I CIUTADANIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 39999 ALTRES INGRESSOS TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 710 - 45080 ALTRES INGRESSOS: TAXA TURISTICA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 46100 DIPUTACIO COMERÇ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47004 APORTACIONS FIRA COMERCIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 47005 FIRA SANTA LLÚCIA.APORTACIÓ FIRANTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 55000 LLOGUERS LOCALS MERCAT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2014 - 800 - 76700 CONSORCI TURISME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 1.460.442,34 € 261.337,00 € 1.721.779,34 € 672.038,77 € 1.049.740,57 €

Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancatsPartida pressupostària Descripció Obligacions

pendents depagament a 1 de

gener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

1990-52-453-60901 URBANITZACIO CARRER FORTUNY 96.656,59 € 0,00 € 96.656,59 € 0,00 € 0,00 € 96.656,59 € 2007-003-912-48000 TRANSF.A FAMÍLIES I INST.COOPERACIÓ

INTERNACIONAL22.567,00 € 0,00 € 22.567,00 € 0,00 € 0,00 € 22.567,00 €

2008-100-130-627 POLICIA LOCAL. NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENTOPER

139,00 € 0,00 € 139,00 € 139,00 € 0,00 € 0,00 €

2008-100-132-22104 POLICIA LOCAL. VESTUARI 6,26 € 0,00 € 6,26 € 6,26 € 0,00 € 0,00 € 2008-220-211-16200 RECURSOS HUMANS. FORMACIÓ PERSONAL 75,00 € 0,00 € 75,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 56: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 56

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancats

Partida pressupostària Descripció Obligacionspendents de

pagament a 1 degener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

2008-512-231-22699 NOUVINGUTS. ACTIVITATS 172,40 € 0,00 € 172,40 € 172,40 € 0,00 € 0,00 € 2008-513-337-22699 JOVENTUT. MATERIAL ACTIVITATS 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 2008-540-331-48000 CULTURA. A FAMILIES I

INSTITUCIONS.ASSOCIACIONISME5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €

2008-540-338-22609 CULTURA. ACTIVITATS FESTES 105,88 € 0,00 € 105,88 € 105,88 € 0,00 € 0,00 € 2008-540-338-22706 CULTURA. FESTES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 98,23 € 0,00 € 98,23 € 98,23 € 0,00 € 0,00 € 2009-540-4513-22608 CULTURA. ARTS ESCÈNIQUES. MATERIAL ACTIVITATS 684,40 € 0,00 € 684,40 € 684,40 € 0,00 € 0,00 € 2011-003-929-48000 COOPERACIÓ. TRANSF.A FAMÍLIES I INST. 49.146,25 € 0,00 € 49.146,25 € 0,00 € 0,00 € 49.146,25 € 2011-450-172-48000 MEDI AMBIENT. TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS 2.188,20 € 0,00 € 2.188,20 € 0,00 € 0,00 € 2.188,20 € 2012-003-929-48000 COOPERACIÓ. TRANSF.A FAMÍLIES I INST. 14.349,00 € 0,00 € 14.349,00 € 0,00 € 12.782,00 € 1.567,00 € 2012-410-160-46402 AREA METROPOLITANA PIE 8.584,70 € -8.584,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2012-440-155-21000 OBRES. REPARACIONS ALTRE IMMOBILIT.MAT.VIES

PÚBLIQ111,13 € -111,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2012-460-920-22100 SERVEIS. SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 2.054,86 € -2.054,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2013-001-920-16000 GABINET ALCALDIA. SEGURETAT SOCIAL 1.892,00 € 0,00 € 1.892,00 € 0,00 € 1.892,00 € 0,00 € 2013-001-922-22103 GABINET ALCALDIA. COMBUSTIBLES I CARBURANTS 251,10 € 0,00 € 251,10 € 0,00 € 251,10 € 0,00 € 2013-001-922-226010 ATENCIONS PROTOCOLARIES ALCALDESSA 78,00 € 0,00 € 78,00 € 0,00 € 78,00 € 0,00 € 2013-001-922-226011 ATENCIONS PROTOCOLARIES 6.461,93 € 0,00 € 6.461,93 € 0,00 € 6.461,93 € 0,00 € 2013-001-922-22699 GABINET ALCALDIA. ACTIVITATS GESTIÓ 2.109,01 € 0,00 € 2.109,01 € 0,00 € 2.109,01 € 0,00 € 2013-002-491-21600 OF. C.I. SISTEMES INFORMACIÓ. MANTENIMENT EQUIPS 459,80 € 0,00 € 459,80 € 0,00 € 459,80 € 0,00 € 2013-002-491-22201 COMUNICACIONS POSTALS OFICINA COMUNICACIÓ 698,50 € 0,00 € 698,50 € 0,00 € 698,50 € 0,00 € 2013-002-491-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES O.C.I. 278,90 € 0,00 € 278,90 € 0,00 € 278,90 € 0,00 € 2013-002-492-20600 ARRENDAMENT EQUIPAMENT OFICINA COMUNICACIÓ 302,74 € 0,00 € 302,74 € 0,00 € 302,74 € 0,00 € 2013-002-492-22602 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. PUBLICITAT 393,25 € 0,00 € 393,25 € 0,00 € 393,25 € 0,00 € 2013-002-492-22699 OF. COMUNICACIÓ I IMATGE. DESPESES DIVERSES 6.819,20 € 0,00 € 6.819,20 € 0,00 € 6.819,20 € 0,00 € 2013-002-920-16000 OFICINA COMUNICACIÓ. SEGURETAT SOCIAL 4.420,62 € 0,00 € 4.420,62 € 0,00 € 4.420,62 € 0,00 € 2013-003-929-78000 A FAMILIES I INSTITUCIONS. COOPERACIO 42.009,00 € 0,00 € 42.009,00 € 0,00 € 37.488,00 € 4.521,00 € 2013-004-231-48000 REHABILITACIÓ HABITATGE OFICINA DE BARRIS 4.153,12 € 0,00 € 4.153,12 € 0,00 € 4.153,12 € 0,00 € 2013-100-130-20400 POLICIA LOCAL. ARRENDAMENTS MATERIAL

TRANSPORT2.712,19 € 0,00 € 2.712,19 € 0,00 € 2.712,19 € 0,00 €

2013-100-130-21300 MAQUINARIA, INSTAL. I EINES POLICIA LOCAL 276,70 € 0,00 € 276,70 € 0,00 € 276,70 € 0,00 € 2013-100-130-21400 POLICIA LOCAL MATERIAL TRANSPORT 162,03 € 0,00 € 162,03 € 0,00 € 162,03 € 0,00 € 2013-100-130-22103 POLICIA LOCAL. SUBMINIST,COMBUSTIBLES I

CARBURANTS1.660,72 € 0,00 € 1.660,72 € 0,00 € 1.660,72 € 0,00 €

2013-100-130-22104 POLICIA LOCAL. VESTUARI 17.589,04 € 0,00 € 17.589,04 € 0,00 € 17.589,04 € 0,00 € 2013-100-130-22400 PRIMES ASSEGURANCES POLICIA LOCAL 218,68 € 0,00 € 218,68 € 0,00 € 218,68 € 0,00 € 2013-100-130-22699 POLICIA LOCAL. DESPESES ACTIVITATS POLICIA 135,08 € 0,00 € 135,08 € 0,00 € 135,08 € 0,00 € 2013-100-130-22706 POLICIA LOCAL. SERVEI GRUA TRANSIT 8.518,69 € 0,00 € 8.518,69 € 0,00 € 8.518,69 € 0,00 € 2013-100-130-35800 INTERESSOS OPERACIONS ARRENDAMENT FINANCER

POLICIA35,08 € 0,00 € 35,08 € 0,00 € 35,08 € 0,00 €

2013-100-920-16000 POLICIA LOCAL SEGURETAT SOCIAL 24.871,21 € 0,00 € 24.871,21 € 0,00 € 24.871,21 € 0,00 € 2013-200-912-10001 ASSIGNACIONS ORGANS DE GOVERN 2.950,00 € 0,00 € 2.950,00 € 0,00 € 2.950,00 € 0,00 € 2013-200-912-16000 SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN 8.428,81 € 0,00 € 8.428,81 € 0,00 € 8.428,81 € 0,00 € 2013-200-920-16000 SERV. GRALS. SEGURETAT SOCIAL 6.191,04 € 0,00 € 6.191,04 € 0,00 € 6.191,04 € 0,00 € 2013-200-920-21200 SERV.GENERALS.REPARACIÓ I MANTENIM.EDIF.I

CONSTR.79.674,93 € 0,00 € 79.674,93 € 0,00 € 79.674,93 € 0,00 €

2013-200-920-22100 SERV.GENERALS. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA 13.962,65 € 0,00 € 13.962,65 € 0,00 € 13.962,65 € 0,00 €

Page 57: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 57

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancats

Partida pressupostària Descripció Obligacionspendents de

pagament a 1 degener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

ELÈCTRICA2013-200-920-22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 8.395,12 € 0,00 € 8.395,12 € 0,00 € 8.395,12 € 0,00 € 2013-200-920-22603 SERV.GENERALS. PUBLICACIONS I EDICTES 1.417,52 € -1.192,46 € 225,06 € 0,00 € 225,06 € 0,00 € 2013-200-920-22791 SERVEIS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

SERV.GENERALS8.590,81 € 0,00 € 8.590,81 € 0,00 € 8.590,81 € 0,00 €

2013-200-929-22000 JUTJAT DE PAU.SERV.GENERALS.MAT.OFICINA NOINVENT.

127,29 € 0,00 € 127,29 € 0,00 € 127,29 € 0,00 €

2013-200-929-22100 JUTJAT, SUBMINISTRAMENTS, ENERGÍA ELÉCTRICA 239,31 € 0,00 € 239,31 € 0,00 € 239,31 € 0,00 € 2013-200-929-22201 JUTJAT DE PAU.SERV.GENERALS.COMUNICACIONS

POSTALS190,01 € 0,00 € 190,01 € 0,00 € 190,01 € 0,00 €

2013-200-929-227991 RRHH PLANS DE PROTECCIO. SERVEIS GENERALS 6.884,90 € 0,00 € 6.884,90 € 0,00 € 6.884,90 € 0,00 € 2013-200-933-22699 SERV.GENERALS. COMUNITATS DE PROPIETARIS 228,11 € 0,00 € 228,11 € 0,00 € 228,11 € 0,00 € 2013-200-933-23300 ALTRES INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT

PATRIMONIAL300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 €

2013-230-011-31001 INTERESSOS CRÈDITS SERVEIS ECONÒMICS 6.482,37 € 0,00 € 6.482,37 € 0,00 € 6.482,37 € 0,00 € 2013-230-011-91300 SERVEIS ECONÒMICS. AMORTITZACIÓ CRÈDITS 194.860,88 € 0,00 € 194.860,88 € 0,00 € 194.860,88 € 0,00 € 2013-230-920-16000 SERVEIS ECONÒMICS. SEGURETAT SOCIAL 10.038,81 € 0,00 € 10.038,81 € 0,00 € 10.038,81 € 0,00 € 2013-230-920-20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL.EINES

SERV.ECONOM.105,27 € 0,00 € 105,27 € 0,00 € 105,27 € 0,00 €

2013-230-920-22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLESERV.ECONÒMICS

2.556,97 € 0,00 € 2.556,97 € 0,00 € 2.556,97 € 0,00 €

2013-230-920-22400 PRIMES ASSEGURANCES. SERVEIS ECONÒMICS 71,75 € 0,00 € 71,75 € 0,00 € 71,75 € 0,00 € 2013-230-920-22699 MATERIAL FUNGIBLE SERVEIS ECONÒMICS 1.029,88 € 0,00 € 1.029,88 € 0,00 € 1.029,88 € 0,00 € 2013-230-931-22799 SERVEIS ECONÒMICS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 966,00 € 0,00 € 966,00 € 0,00 € 966,00 € 0,00 € 2013-230-934-35900 DESPESES BANCÀRIES. SERVEIS ECONÒMICS 32,11 € -30,00 € 2,11 € 0,00 € 2,11 € 0,00 € 2013-270-920-16000 INFORMÀTICA. SEGURETAT SOCIAL 3.511,63 € 0,00 € 3.511,63 € 0,00 € 3.511,63 € 0,00 € 2013-270-920-22002 MATERIAL PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

INFORMÀTICA29,89 € 0,00 € 29,89 € 0,00 € 0,00 € 29,89 €

2013-270-920-22203 INFORMÁTIQUES. LLICÈNCIES 1.537,63 € 0,00 € 1.537,63 € 0,00 € 1.537,63 € 0,00 € 2013-270-920-22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. INFORMÀTICA 3.630,00 € 0,00 € 3.630,00 € 0,00 € 3.630,00 € 0,00 € 2013-270-920-63601 WEB MUNICIPAL 81,07 € 0,00 € 81,07 € 0,00 € 81,07 € 0,00 € 2013-280-920-16000 OAC. SEGURETAT SOCIAL 10.095,30 € 0,00 € 10.095,30 € 0,00 € 10.095,30 € 0,00 € 2013-280-925-21400 OAC. MATERIAL TRANSPORT 192,68 € 0,00 € 192,68 € 0,00 € 192,68 € 0,00 € 2013-280-925-22104 VESTUARI NOTIFICADORS OAC 314,63 € 0,00 € 314,63 € 0,00 € 314,63 € 0,00 € 2013-280-925-22201 OAC. COMUNICACIONS POSTALS 8.831,83 € 0,00 € 8.831,83 € 0,00 € 8.831,83 € 0,00 € 2013-410-150-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS TERRITORIALS 1.741,60 € 0,00 € 1.741,60 € 0,00 € 1.741,60 € 0,00 € 2013-410-150-22706 DST. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.783,00 € 0,00 € 2.783,00 € 0,00 € 2.783,00 € 0,00 € 2013-410-152-48000 DST. TRANSF. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS 1.162,20 € 0,00 € 1.162,20 € 0,00 € 0,00 € 1.162,20 € 2013-410-169-46402 AREA METROPOLITANA. PIE 45.794,65 € 0,00 € 45.794,65 € 0,00 € 45.794,64 € 0,01 € 2013-410-321-632011 ENDERROC PU CISTERNA. CEIP MARTA MATA 1.176,56 € 0,00 € 1.176,56 € 0,00 € 1.176,56 € 0,00 € 2013-410-920-16000 DST. SEGURETAT SOCIAL 43.499,62 € 0,00 € 43.499,62 € 0,00 € 43.499,62 € 0,00 € 2013-410-920-22799 QUOTES MANTENIMENT PARKING DIRECCIO SERVEIS

TERRITORIALS274,67 € 0,00 € 274,67 € 0,00 € 274,67 € 0,00 €

2013-420-920-22699 SERVEIS TÈCNICS. MATERIALS I SERVEIS GENERALS 306,08 € 0,00 € 306,08 € 0,00 € 306,08 € 0,00 € 2013-430-171-21300 MAQUINARIA I EINES PARCS I JARDINS 322,33 € 0,00 € 322,33 € 0,00 € 322,33 € 0,00 € 2013-430-171-22101 PARCS I JARDINS. CONSUMS AIGUA 8.397,49 € 0,00 € 8.397,49 € 0,00 € 8.397,49 € 0,00 € 2013-430-171-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES PARCS I JARDINS 14.656,99 € 0,00 € 14.656,99 € 0,00 € 14.656,99 € 0,00 €

Page 58: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 58

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancats

Partida pressupostària Descripció Obligacionspendents de

pagament a 1 degener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

2013-430-171-22706 PARCS I JARDINS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PODA 8.598,49 € 0,00 € 8.598,49 € 0,00 € 8.598,49 € 0,00 € 2013-440-155-21000 OBRES. REPARACIONS ALTRE IMMOBILIT.MAT.VIES

PÚBLIQ117.946,73 € 0,00 € 117.946,73 € 0,00 € 117.946,73 € 0,00 €

2013-440-155-21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I EINES.OBRES 1.510,18 € 0,00 € 1.510,18 € 0,00 € 1.510,18 € 0,00 € 2013-440-155-22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS OBRES 7.189,21 € 0,00 € 7.189,21 € 0,00 € 7.189,21 € 0,00 € 2013-440-155-22104 VESTUARI OBRES 6.473,80 € 0,00 € 6.473,80 € 0,00 € 6.473,80 € 0,00 € 2013-440-164-21200 OBRES. MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 23.448,18 € 0,00 € 23.448,18 € 0,00 € 23.448,18 € 0,00 € 2013-440-920-22102 OBRES. SUMBMINISTRAMENT GAS 1.476,13 € 0,00 € 1.476,13 € 0,00 € 1.476,13 € 0,00 € 2013-440-920-22110 MATERIAL DE NETEJA OBRES 4.695,34 € 0,00 € 4.695,34 € 0,00 € 4.695,34 € 0,00 € 2013-440-920-22700 OBRES. TRAE. NETEGES 16.010,68 € 0,00 € 16.010,68 € 0,00 € 16.010,68 € 0,00 € 2013-450-172-21300 MEDI AMBIENT. REPARACIONS MAQUIN, INST.I EINES 102,49 € 0,00 € 102,49 € 0,00 € 102,49 € 0,00 € 2013-450-172-22699 MEDI AMBIENT. MATERIAL FUNGIBLE MEDI AMBIENT 4.507,22 € 0,00 € 4.507,22 € 0,00 € 4.507,22 € 0,00 € 2013-450-172-22706 MEDI AMBIENT. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 32.781,40 € 0,00 € 32.781,40 € 0,00 € 32.781,40 € 0,00 € 2013-450-172-60902 LEGALITZACIÓ QUADRES ELÈCTRICS 347,27 € 0,00 € 347,27 € 0,00 € 347,27 € 0,00 € 2013-460-161-22706 TRAE SANEJAMENT SERVEIS 1.889,42 € 0,00 € 1.889,42 € 0,00 € 1.889,42 € 0,00 € 2013-460-161-46403 ÀREA METROPOLITANA. SANEJAMENT 61.630,14 € 0,00 € 61.630,14 € 0,00 € 61.630,14 € 0,00 € 2013-460-162-21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS RECOLLIDA

PNEUMATICA. SERVEIS7.743,70 € 0,00 € 7.743,70 € 0,00 € 7.743,70 € 0,00 €

2013-460-162-22100 CONSUM ENERGIA ELECTRICA RECOLLIDAPNEUMATICA

4.947,05 € 0,00 € 4.947,05 € 0,00 € 4.947,05 € 0,00 €

2013-460-162-22706 SERVEIS. SERV.RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUSMUNICIPAL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

169.897,73 € 0,00 € 169.897,73 € 0,00 € 169.897,73 € 0,00 €

2013-460-163-22700 SERVEIS.TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.NETEGES 22.857,66 € 0,00 € 22.857,66 € 0,00 € 22.857,66 € 0,00 € 2013-460-165-21300 SERVEIS. REPARACIONS MAQU.,INSTAL. I EINES 47.976,20 € 0,00 € 47.976,20 € 0,00 € 47.976,20 € 0,00 € 2013-460-165-22706 SERVEIS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENLLUMENAT 23.858,77 € 0,00 € 23.858,77 € 0,00 € 23.858,77 € 0,00 € 2013-460-442-22706 SERVEIS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

APARCAMENTS75.285,69 € 0,00 € 75.285,69 € 0,00 € 75.285,69 € 0,00 €

2013-460-920-22100 SERVEIS. SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 75.263,60 € 0,00 € 75.263,60 € 0,00 € 75.263,60 € 0,00 € 2013-470-153-22706 OFICINA LOCAL HABITATGE ESTUDIS I TREBALLS

TÈCNICS27,14 € -27,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2013-470-920-22700 OLH. TREBALLS REALITZATS ALT.EMP. NETEGES 260,94 € 0,00 € 260,94 € 0,00 € 260,94 € 0,00 € 2013-511-230-22602 BENESTAR SOCIAL. PUBLICITAT I PROPAGANDA

GENERAL315,81 € 0,00 € 315,81 € 0,00 € 315,81 € 0,00 €

2013-511-230-22606 BENESTAR SOCIAL. REUNIONS I CONFERÈNCIES 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 2013-511-230-22699 BENESTAR SOCIAL. MATERIAL DIVERS 501,86 € 0,00 € 501,86 € 0,00 € 501,86 € 0,00 € 2013-511-231-22799 TREBALLS D'EMPRESES I PROFESIONALS BENESTAR

SOCIAL82.242,52 € 0,00 € 82.242,52 € 0,00 € 82.242,52 € 0,00 €

2013-511-231-4800001 AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL 2.673,11 € 0,00 € 2.673,11 € 0,00 € 2.673,11 € 0,00 € 2013-511-231-4800002 ASSOCIACIONISME I ENTITATS 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 2013-511-231-4800021 AJUTS ESCOLARS MENJADORS 19.182,30 € 0,00 € 19.182,30 € 0,00 € 19.182,30 € 0,00 € 2013-511-231-4800022 AJUTS ESCOLARS MATERIALS I SORTIDES 420,00 € 0,00 € 420,00 € 0,00 € 420,00 € 0,00 € 2013-511-231-4800023 AJUTS ESCOLAR CASALS D'ESTIU 708,15 € 0,00 € 708,15 € 0,00 € 708,15 € 0,00 € 2013-511-231-4800031 FARMÀCIA 3.838,92 € 0,00 € 3.838,92 € 0,00 € 3.838,92 € 0,00 € 2013-511-231-4800032 ALIMENTACIÓ 5.420,00 € 0,00 € 5.420,00 € 0,00 € 5.420,00 € 0,00 € 2013-511-231-4800033 SUBMINISTRAMENTS 4.238,01 € 0,00 € 4.238,01 € 0,00 € 4.238,01 € 0,00 € 2013-511-233-22799 BENESTAR SOCIAL. ACTIVITATS 39.913,91 € 0,00 € 39.913,91 € 0,00 € 39.913,91 € 0,00 € 2013-511-233-4800003 SUBVENCIÓ TRANSPORT ADAPTAT 5.692,94 € 0,00 € 5.692,94 € 0,00 € 5.692,94 € 0,00 €

Page 59: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 59

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancats

Partida pressupostària Descripció Obligacionspendents de

pagament a 1 degener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

2013-511-233-4800004 SUBVENCIÓ ACOLLIMENT RESIDENCIAL BALLESOL 6.378,02 € 0,00 € 6.378,02 € 0,00 € 6.378,02 € 0,00 € 2013-511-920-16000 SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL 16.990,00 € 0,00 € 16.990,00 € 0,00 € 16.990,00 € 0,00 € 2013-512-232-22699 NOUVINGUTS. ACTIVITATS 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 2013-513-337-22699 JOVENTUT. MATERIAL ACTIVITATS 3.834,77 € 0,00 € 3.834,77 € 0,00 € 3.834,77 € 0,00 € 2013-513-337-22701 JOVENTUT. TREBALLS REALITZATS ALT.EMP.SEGURETAT 151,25 € 0,00 € 151,25 € 0,00 € 151,25 € 0,00 € 2013-513-337-48000 ASSOCIACIONISME JUVENIL 7.940,50 € -675,13 € 7.265,37 € 0,00 € 7.265,37 € 0,00 € 2013-514-232-22699 IGUALTAT DONES. ACTIVITATS I SERVEIS 5.628,82 € 0,00 € 5.628,82 € 0,00 € 5.628,82 € 0,00 € 2013-514-232-48000 IGUALTAT DONES. ATENCIÓ

BENÈFIQUES.ASSOCIACIONISME2.102,50 € -605,81 € 1.496,69 € 0,00 € 1.496,69 € 0,00 €

2013-515-232-22201 GENT GRAN. COMUNICACIONS POSTALS 139,50 € 0,00 € 139,50 € 0,00 € 139,50 € 0,00 € 2013-515-232-22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS GENT GRAN 264,71 € 0,00 € 264,71 € 0,00 € 264,71 € 0,00 € 2013-515-232-22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES GENT GRAN 1.711,50 € 0,00 € 1.711,50 € 0,00 € 1.711,50 € 0,00 € 2013-515-232-22699 GENT GRAN.ALTRES DESPESES DIVERSES 4.742,96 € 0,00 € 4.742,96 € 0,00 € 4.742,96 € 0,00 € 2013-515-232-22799 GENT GRAN. ACTIVITATS 23.332,54 € 0,00 € 23.332,54 € 0,00 € 23.332,54 € 0,00 € 2013-515-232-48000 GENT GRAN. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 2013-521-313-22699 SALUT. ACTIVITATS I PROGRAMES 3.601,74 € 0,00 € 3.601,74 € 0,00 € 3.601,74 € 0,00 € 2013-521-313-22706 SALUT. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 18.009,18 € 0,00 € 18.009,18 € 0,00 € 18.009,18 € 0,00 € 2013-521-313-48000 SALUT. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS 4.552,00 € 0,00 € 4.552,00 € 0,00 € 4.552,00 € 0,00 € 2013-531-320-21200 EDUCACIÓ. REPARACIONS I MANTENIMENT EDIFICIS 25.575,64 € 0,00 € 25.575,64 € 0,00 € 25.575,64 € 0,00 € 2013-531-320-22699 EDUCACIÓ. MATERIAL TÈCNIC 149,86 € 0,00 € 149,86 € 0,00 € 149,86 € 0,00 € 2013-531-320-22700 EDUCACIÓ. NETEGES 83,49 € 0,00 € 83,49 € 0,00 € 83,49 € 0,00 € 2013-531-320-22799 ALTRES TREBALLS EMPRESES I PROFESSIONALS

EDUCACIÓ944,29 € 0,00 € 944,29 € 0,00 € 944,29 € 0,00 €

2013-531-321-22000 MATERIAL ORDINÀRI NO INVENTARIABLE EDUCACIÓ 6.707,29 € 0,00 € 6.707,29 € 0,00 € 6.707,29 € 0,00 € 2013-531-321-22001 EDUCACIÓ. LLARS. PREMSA, REVISTES, I

PUBLICACIONS8,40 € 0,00 € 8,40 € 0,00 € 8,40 € 0,00 €

2013-531-321-22104 EDUCACIÓ. LLARS. VESTUARI 655,85 € 0,00 € 655,85 € 0,00 € 655,85 € 0,00 € 2013-531-321-22105 PRODUCTES ALIMENTARIS EDUCACIÓ 10.482,03 € 0,00 € 10.482,03 € 0,00 € 10.482,03 € 0,00 € 2013-531-321-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ 1.222,16 € 0,00 € 1.222,16 € 0,00 € 1.222,16 € 0,00 € 2013-531-321-22799 EDUCACIÓ. LLARS. MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS 16.616,84 € 0,00 € 16.616,84 € 0,00 € 16.616,84 € 0,00 € 2013-531-323-22799 ALTRES TREBALL EMPRESES I PROFESIONALS

P.EDUCATIVA120,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 € 120,00 € 0,00 €

2013-531-920-16000 SEGURETAT SOCIAL EDUCACIO 41.010,43 € 0,00 € 41.010,43 € 0,00 € 41.010,43 € 0,00 € 2013-531-920-22100 EDUCACIÓ. SUBMINISTRAMENTS ENERGIA ELÈCTRICA 366,48 € 0,00 € 366,48 € 0,00 € 366,48 € 0,00 € 2013-531-920-22102 EDUCACIÓ. GAS 2.448,27 € 0,00 € 2.448,27 € 0,00 € 2.448,27 € 0,00 € 2013-531-920-22110 MATERIAL DE NETEJA ECUCACIO 2.994,75 € 0,00 € 2.994,75 € 0,00 € 2.994,75 € 0,00 € 2013-531-920-22700 TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.NETEGES.

EDUCACIÓ218.381,64 € 0,00 € 218.381,64 € 0,00 € 218.381,64 € 0,00 €

2013-540-330-21200 CULTURA. MANTENIMENT EDIFICIS 23.701,40 € 0,00 € 23.701,40 € 0,00 € 23.701,40 € 0,00 € 2013-540-330-22602 CULTURA. ASSOCIACIONISME. PUBLICITAT I

PROPAGANDA828,85 € 0,00 € 828,85 € 0,00 € 828,85 € 0,00 €

2013-540-330-22706 CULTURA. ASSOCIACIONISME. ESTUDIS I TREBALLSTÈCNI

18.327,92 € 0,00 € 18.327,92 € 0,00 € 18.327,92 € 0,00 €

2013-540-330-48000 A FAMILIES I INSTIT. ADMINISTRACIÓ GRAL.CULTURA 12.400,00 € -1.037,08 € 11.362,92 € 0,00 € 11.362,92 € 0,00 € 2013-540-332-22001 CULTURA. BIBLIOTECA. PREMSA,REVISTES I

PUBLICACION21,16 € 0,00 € 21,16 € 0,00 € 21,16 € 0,00 €

2013-540-332-22602 CULTURA. BIBLIOTECA. PUBLICITAT I PROPAGANDA 228,35 € 0,00 € 228,35 € 0,00 € 228,35 € 0,00 €

Page 60: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 60

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancats

Partida pressupostària Descripció Obligacionspendents de

pagament a 1 degener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

2013-540-332-22706 CULTURA. BIBLIOTECA. TRAE ESTUDIS I TREBALLSTECNICS

52,50 € 0,00 € 52,50 € 0,00 € 52,50 € 0,00 €

2013-540-334-22602 CULTURA. MÚSICA. PUBLICITAT I PROPAGANDA. 45,00 € 0,00 € 45,00 € 0,00 € 45,00 € 0,00 € 2013-540-334-22609 CULTURA. MÚSICA. ACTIVITATS CULTURALS 1.246,15 € -266,20 € 979,95 € 0,00 € 979,95 € 0,00 € 2013-540-335-22602 CULTURA. ARTS ESCÈNCIQUES. PUBLICITAT I

PROPAGANDA117,60 € 0,00 € 117,60 € 0,00 € 117,60 € 0,00 €

2013-540-335-22609 CULTURA. ARTS ESCÈNIQUES. MATERIAL ACTIVITATS 8.256,52 € 0,00 € 8.256,52 € 0,00 € 8.256,52 € 0,00 € 2013-540-335-22706 CULTURA. ARTS ESCÈNIQUES. ESTUDIS I TREBALLS

TÈCNI16.796,31 € 0,00 € 16.796,31 € 0,00 € 16.796,31 € 0,00 €

2013-540-337-22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA. TALLERS CULTURA 1.673,03 € 0,00 € 1.673,03 € 0,00 € 1.673,03 € 0,00 € 2013-540-337-22706 CULTURA. TALLERS. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 13.940,70 € 0,00 € 13.940,70 € 0,00 € 13.940,70 € 0,00 € 2013-540-338-22602 CULTURA. FESTES. PUBLICITAT I PROPAGANDA 828,56 € 0,00 € 828,56 € 0,00 € 828,56 € 0,00 € 2013-540-338-22609 CULTURA. FESTES. FESTES POPULARS 7.572,91 € 0,00 € 7.572,91 € 0,00 € 7.572,91 € 0,00 € 2013-540-338-22700 CULTURA. FESTES. NETEGES 1.530,65 € 0,00 € 1.530,65 € 0,00 € 1.530,65 € 0,00 € 2013-540-338-22706 CULTURA. FESTES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 18.848,38 € 0,00 € 18.848,38 € 0,00 € 18.848,38 € 0,00 € 2013-540-920-16000 CULTURA. SEGURETAT SOCIAL 16.487,84 € 0,00 € 16.487,84 € 0,00 € 16.487,84 € 0,00 € 2013-540-920-22100 SUBMINITRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA CULTURA 16.797,23 € 0,00 € 16.797,23 € 0,00 € 16.797,23 € 0,00 € 2013-540-920-22102 CULTURA. GAS 983,09 € 0,00 € 983,09 € 0,00 € 983,09 € 0,00 € 2013-540-920-22110 MATERIAL DE NETEJA CULTURA 1.211,16 € 0,00 € 1.211,16 € 0,00 € 1.211,16 € 0,00 € 2013-540-920-22700 CULTURA. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

EMP.NETEJA8.589,52 € 0,00 € 8.589,52 € 0,00 € 8.589,52 € 0,00 €

2013-550-340-20501 LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 308,01 € 0,00 € 308,01 € 0,00 € 308,01 € 0,00 € 2013-550-340-20800 ESPORTS ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT

MATERIAL179,08 € 0,00 € 179,08 € 0,00 € 179,08 € 0,00 €

2013-550-340-21000 ESPORTS MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AIRE LLIURE 3.221,69 € 0,00 € 3.221,69 € 0,00 € 3.221,69 € 0,00 € 2013-550-340-21200 ESPORTS MILLORES I CONSERVACIO EDIFICIS I

CONSTRUC18.823,82 € -5.660,38 € 13.163,44 € 0,00 € 13.163,44 € 0,00 €

2013-550-340-21300 ESPORTS MANTENIMENT MAQUINARIA I ESTRIS 11.762,24 € 0,00 € 11.762,24 € 0,00 € 11.762,24 € 0,00 € 2013-550-340-21600 ESPORTS MANTENIMENT EQUIPS PROCESOS

INFORMACIO350,90 € 0,00 € 350,90 € 0,00 € 350,90 € 0,00 €

2013-550-340-22103 ESPORTS COMBUSTIBLE 43,20 € 0,00 € 43,20 € 0,00 € 43,20 € 0,00 € 2013-550-340-22104 ESPORTS MANTENIMENT VESTUARI/ RECEPCIÓ 1.627,93 € 0,00 € 1.627,93 € 0,00 € 1.627,93 € 0,00 € 2013-550-340-22106 ESPORTS PRODUCTES FARMACEUTICS 545,22 € 0,00 € 545,22 € 0,00 € 545,22 € 0,00 € 2013-550-340-22110 ESPORTS PRODUCTES NETEJA 3.405,86 € 0,00 € 3.405,86 € 0,00 € 3.405,86 € 0,00 € 2013-550-340-22111 ESPORTS SUBMINISTRAMENTS RECANVIS I

MAQUINARIA2.716,89 € 0,00 € 2.716,89 € 0,00 € 2.716,89 € 0,00 €

2013-550-340-22112 ESPORTS SUBMINISTRAMENTS MATERIAL ELECTRONICI ELE

1.634,55 € 0,00 € 1.634,55 € 0,00 € 1.634,55 € 0,00 €

2013-550-340-22199 ESPORTS SUBMINISTRAMENTS VARIS 1.944,31 € 0,00 € 1.944,31 € 0,00 € 1.944,31 € 0,00 € 2013-550-340-221991 ESPORTS PRODUCTES DE PISCINA 11.619,36 € 0,00 € 11.619,36 € 0,00 € 11.619,36 € 0,00 € 2013-550-340-221992 ESPORTS MATERIAL ESPORTIU FUNGIBLE 817,64 € 0,00 € 817,64 € 0,00 € 817,64 € 0,00 € 2013-550-340-221993 ESPORTS BACTERICIDES I AMBIENTADORS 886,16 € 0,00 € 886,16 € 0,00 € 886,16 € 0,00 € 2013-550-340-62700 ESPORTS APORTACIO ELEMENTS PER AL SERVEI 10.661,27 € 0,00 € 10.661,27 € 0,00 € 10.661,27 € 0,00 € 2013-550-341-22609 ACTIVITATS ESPORTIVES POPULARS I

EXTRAORDINARIES ESPORTS10.140,68 € 0,00 € 10.140,68 € 0,00 € 10.140,68 € 0,00 €

2013-550-341-22700 TRAE NETEJA ESPORTS 35.917,40 € 0,00 € 35.917,40 € 0,00 € 35.917,40 € 0,00 € 2013-550-341-22702 VALORACIONS I PERITATGES ESPORTS 6.691,91 € 0,00 € 6.691,91 € 0,00 € 6.691,91 € 0,00 €

Page 61: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 61

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Obligacions de press upostos tancats

Partida pressupostària Descripció Obligacionspendents de

pagament a 1 degener

Modificacionssaldo inicial ianul·lacions

Total obligacions Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspendents de

pagament a 31 dedesembre

2013-550-341-22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESPORTS 7.725,85 € 0,00 € 7.725,85 € 0,00 € 7.725,85 € 0,00 € 2013-550-341-22799 ESPORTS. ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

EMPRESES I PROFESSIONALS89.948,30 € 0,00 € 89.948,30 € 0,00 € 89.948,30 € 0,00 €

2013-550-341-480002 ESPORTS. SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES 13.078,32 € -2.126,39 € 10.951,93 € 0,00 € 10.951,93 € 0,00 € 2013-550-341-480003 ESPORTS. SUBVENICONS ACTIVITATS I TORNEIGS 2.783,23 € 0,00 € 2.783,23 € 0,00 € 2.783,23 € 0,00 € 2013-550-341-480004 ESPORTS. SUBVENIONS VOLUM 4.266,60 € 0,00 € 4.266,60 € 0,00 € 4.266,60 € 0,00 € 2013-550-342-21200 ESPORTS. MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 4.163,94 € 0,00 € 4.163,94 € 0,00 € 4.163,94 € 0,00 € 2013-550-920-16000 ESPORTS. SEGURETAT SOCIAL 11.996,44 € 0,00 € 11.996,44 € 0,00 € 11.996,44 € 0,00 € 2013-550-920-22101 ESPORTS. CONSUMS AIGUA 175,19 € 0,00 € 175,19 € 0,00 € 175,19 € 0,00 € 2013-550-920-22102 ESPORTS. GAS 16.194,58 € 0,00 € 16.194,58 € 0,00 € 16.194,58 € 0,00 € 2013-600-924-20400 ARRENDAMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

PARTICIPACIO CIUTADANA590,98 € 0,00 € 590,98 € 0,00 € 590,98 € 0,00 €

2013-600-924-22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ESTUDIS I TREBALLSTÈCNICS

1.253,90 € 0,00 € 1.253,90 € 0,00 € 1.253,90 € 0,00 €

2013-650-232-22699 CIUTADANIA I CIVISME. ACTIVITATS PROJECTES 5.960,46 € 0,00 € 5.960,46 € 0,00 € 5.960,46 € 0,00 € 2013-800-431-22699 ALTRES DESPESES DIVERSES COMERÇ 10.168,08 € 0,00 € 10.168,08 € 0,00 € 10.168,08 € 0,00 € 2013-800-431-22701 COMERÇ. MATERIAL SUBMINISTRAMENTS SEGURETAT 617,10 € 0,00 € 617,10 € 0,00 € 617,10 € 0,00 € 2013-800-920-22100 SUBMINISTRAMENTS ELECTRICA COMERÇ 5.240,26 € 0,00 € 5.240,26 € 0,00 € 5.240,26 € 0,00 € 2013-800-920-22700 COMERÇ. NETEGES 5.814,90 € 0,00 € 5.814,90 € 0,00 € 5.814,90 € 0,00 € Total 2.621.241,06 € -22.371,28 € 2.598.869,78 € 6.431,17 € 2.414.600,47 € 177.838,14 €

Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Drets anul·lats.Drets anul·lats

Partida pressupostària Descripció Pendents decobrament a 1 de

gener

Modificacions saldoinicial

Anul·lació deliquidacions

Ajornaments ifraccionaments

Total drets anul·lats

1990 - - 77001 APORTACIO EMPRESES URBANIT. C.FORTUNY 49.242,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2002 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 181,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2004 - 230 - 11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME 734,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2004 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 1.528,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2004 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 15.875,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2005 - 230 - 11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME 95,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2005 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 1.822,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 11300 IMPOSTS SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNI 272,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 1.303,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 2.098,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS 7.038,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 32900 ALTRES TAXES PER ACTIVITATS DE COMPETÈNC 61,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 66,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 1.087,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 39200 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 21,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 122,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 230 - 45500 TRANSF.CORR DE ADMINIST.GRAL.COMUNITAT A 54.925,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 410 - 29000 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 10.635,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

Page 62: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 62

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretsanul·lats.

Drets anul·latsPartida pressupostària Descripció Pendents de

cobrament a 1 degener

Modificacions saldoinicial

Anul·lació deliquidacions

Ajornaments ifraccionaments

Total drets anul·lats

2006 - 410 - 32100 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 249,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2006 - 410 - 75002 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EN CUMPLIMENT 195.981,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 230 - 11300 IMPOST BENS IMMOBLES URBANS 3.385,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2.974,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 1.608,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS 13.347,00 € 0,00 € 3.099,74 € 0,00€ 3.099,74 € 2007 - 230 - 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 34,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 230 - 39200 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 1.011,75 € 0,00 € 464,96 € 0,00€ 464,96 € 2007 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 457,05 € 0,00 € 244,41 € 0,00€ 244,41 € 2007 - 410 - 29000 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 946,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 410 - 32100 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 9,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 4.128,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 120,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2007 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ SOL, SUBSOL I VOLADA (CIAS 43.024,08 € 0,00 € 43.024,08 € 0,00€ 43.024,08 € 2008 - 100 - 39120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE 786,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 230 - 11300 MPOST BENS IMMOBLES URBANS 12.586,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 13.245,24 € -177,96 € 8,84 € 0,00€ 8,84 € 2008 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 1.688,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS 97.887,53 € 0,00 € 2.647,91 € 0,00€ 2.647,91 € 2008 - 230 - 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 147,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 230 - 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 34.376,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 230 - 39200 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 185,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 101,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 410 - 29000 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 13.068,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 5.718,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 840,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ SOL, SUBSOL I VOLADA (CIAS 137.656,60 € 0,00 € 137.656,60 € 0,00€ 137.656,60 € 2008 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 151,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 620,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIÓ SERVEI MENJADOR LLARS INF 105,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2008 - 540 - 34202 PREU ESCOLA DE MÚSICA 48,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 31.948,19 € 0,00 € 287,29 € 0,00€ 287,29 € 2009 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 32.586,31 € 0,00 € 432,92 € 0,00€ 432,92 € 2009 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 8.809,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 146.256,67 € 0,00 € 7.321,06 € 0,00€ 7.321,06 € 2009 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 1.036,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 230 - 39190 SANCIONS 629,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 230 - 39211 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 1.986,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 600,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 410 - 75102 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. 24.688,28 € 0,00 € 24.688,28 € 0,00€ 24.688,28 € 2009 - 420 - 39100 SANCIONS DIVERSES-INFRACCIONS ORDENANCES 2.334,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 47.834,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 248.818,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 112,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 7.189,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

Page 63: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 63

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretsanul·lats.

Drets anul·latsPartida pressupostària Descripció Pendents de

cobrament a 1 degener

Modificacions saldoinicial

Anul·lació deliquidacions

Ajornaments ifraccionaments

Total drets anul·lats

2009 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 118.353,52 € 0,00 € 118.353,52 € 0,00€ 118.353,52 € 2009 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 434,34 € -434,34 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 1.604,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS 3.031,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 714,79 € -73,26 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 116,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2009 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 181,88 € -120,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 3.513,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 65.594,89 € -164,15 € 2.636,32 € 0,00€ 2.636,32 € 2010 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 60.225,26 € 0,00 € 517,48 € 0,00€ 517,48 € 2010 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 35.081,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 160.449,67 € 0,00 € 17.225,82 € 0,00€ 17.225,82 € 2010 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 83,69 € 0,00 € 32,01 € 0,00€ 32,01 € 2010 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 4,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 930,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 230 - 39190 SANCIONS 1.363,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 365,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 12,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 414,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 49,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 420 - 39100 SANCIONS DIVERSES-INFRACCIONS ORDENANCES 2.495,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 87.192,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 118.353,52 € 0,00 € 118.353,52 € 0,00€ 118.353,52 € 2010 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 59,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 3.442,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS 1.388,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 378,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2010 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 1.312,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 13.653,32 € 0,00 € 90,00 € 0,00€ 90,00 € 2011 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 37.715,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 30.735,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 17,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 112.690,06 € -401,50 € 7.136,68 € 0,00€ 7.136,68 € 2011 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 103.178,11 € -34,08 € 296,21 € 0,00€ 296,21 € 2011 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 29.666,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 260.950,20 € 0,00 € 18.925,00 € 0,00€ 18.925,00 € 2011 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 281,47 € 10,26 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 248,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES,PATENTS I DISTINTIUS 34,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 1.976,66 € -37,50 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 39190 SANCIONS 6.231,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 1.925,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 990,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 46,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

Page 64: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 64

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretsanul·lats.

Drets anul·latsPartida pressupostària Descripció Pendents de

cobrament a 1 degener

Modificacions saldoinicial

Anul·lació deliquidacions

Ajornaments ifraccionaments

Total drets anul·lats

2011 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 16.778,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 375,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 410 - 75060 GENERALITAT LLEI DE BARRIS 75.967,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 420 - 39100 SANCIONS DIVERSES-INFRACCIONS ORDENANCES 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 44.489,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 22.077,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 460 - 32900 ALTRES TAXES PER ACTIVITATS DE COMPETÈNC 1.930,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 96,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 6.942,53 € -1.228,59 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 35,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 110.324,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 8.232,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 3.963,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 1.280,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2011 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 420,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 274,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 35.401,27 € 0,00 € 180,15 € 0,00€ 180,15 € 2012 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 66,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 188.837,98 € 0,00 € 9.995,88 € 0,00€ 9.995,88 € 2012 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 148.008,60 € -8,84 € 976,25 € 0,00€ 976,25 € 2012 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 119.946,94 € 0,00 € 21.848,45 € 0,00€ 21.848,45 € 2012 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 274.370,59 € 0,00 € 32.329,61 € 0,00€ 32.329,61 € 2012 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 842,23 € 0,00 € 27,20 € 0,00€ 27,20 € 2012 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 684,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 8.263,83 € -0,10 € 38,70 € 0,00€ 38,70 € 2012 - 230 - 39190 SANCIONS 28.312,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 3.768,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 1,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 9.772,45 € 0,00 € 6.030,95 € 0,00€ 6.030,95 € 2012 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 4.933,58 € 0,00 € 1.777,59 € 0,00€ 1.777,59 € 2012 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 1.784,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANÍSTIQUES SUBSIDIARIES 2012 57.462,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 790,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 15.166,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 26.817,83 € 0,00 € 1.211,36 € 0,00€ 1.211,36 € 2012 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 12.783,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 520,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 6.455,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 9.421,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 144,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 511 - 31103 TELEASSISTÈNCIA 33,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 7.847,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 1.779,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 962,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 136,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

Page 65: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 65

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretsanul·lats.

Drets anul·latsPartida pressupostària Descripció Pendents de

cobrament a 1 degener

Modificacions saldoinicial

Anul·lació deliquidacions

Ajornaments ifraccionaments

Total drets anul·lats

2012 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 15.140,89 € 0,00 € 1.141,60 € 0,00€ 1.141,60 € 2012 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 585,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 27,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 363,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2012 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 146,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 384,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 002 - 55900 RADIO. OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 52,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 206.595,01 € 0,00 € 8.410,30 € 0,00€ 8.410,30 € 2013 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 251.908,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 84,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 397.322,66 € 0,00 € 19.192,61 € 0,00€ 19.192,61 € 2013 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 222.172,57 € 0,00 € 874,64 € 0,00€ 874,64 € 2013 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 737.400,37 € 0,00 € 61.472,08 € 0,00€ 61.472,08 € 2013 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 368.793,02 € 0,00 € 31.061,17 € 0,00€ 31.061,17 € 2013 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 2.259,68 € 0,00 € 56,56 € 0,00€ 56,56 € 2013 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 2.232,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES,PATENTS I DISTINTIUS 70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 20.678,16 € 0,00 € 517,06 € 0,00€ 517,06 € 2013 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 4.185,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 3.291,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 12.838,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 600,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00€ 600,00 € 2013 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 79.307,12 € 311,39 € 12.643,79 € 0,00€ 12.643,79 € 2013 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 10.648,25 € 0,00 € 432,54 € 0,00€ 432,54 € 2013 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 1.998,75 € 0,00 € 1.998,75 € 0,00€ 1.998,75 € 2013 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 43.805,00 € 0,00 € 545,16 € 0,00€ 545,16 € 2013 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 6.460,77 € 0,00 € 346,00 € 0,00€ 346,00 € 2013 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 15.419,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 6.403,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 1.369,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 894,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 529.386,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 956.323,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 37.410,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 164.215,22 € 0,00 € 298,58 € 0,00€ 298,58 € 2013 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 26.729,70 € 0,00 € 944,89 € 0,00€ 944,89 € 2013 - 460 - 39902 RESIDUS. RECOLLIDA SELECTIVA 26.458,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 3.591,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 11.266,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 460 - 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 114,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 144,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 4.086,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 46,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 16,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €

Page 66: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 66

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretsanul·lats.

Drets anul·latsPartida pressupostària Descripció Pendents de

cobrament a 1 degener

Modificacions saldoinicial

Anul·lació deliquidacions

Ajornaments ifraccionaments

Total drets anul·lats

2013 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 89,25 € 0,00 € 6,00 € 0,00€ 6,00 € 2013 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 220,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 255,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 56.318,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 12.948,30 € 43,27 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 24.027,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 942,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 1.632,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 70.914,86 € 0,00 € 775,61 € 0,00€ 775,61 € 2013 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 23.457,13 € 0,00 € 139,50 € 0,00€ 139,50 € 2013 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 1.574,76 € 0,00 € 32,50 € 0,00€ 32,50 € 2013 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 16.005,39 € 0,00 € 35,10 € 0,00€ 35,10 € 2013 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 6.142,18 € 0,00 € 54,40 € 0,00€ 54,40 € 2013 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 2.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 2.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 3.264,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 4.228,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 234,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 2013 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 18.372,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € Total 8.237.090,45 € -2.315,40 € 719.437,63 € 0,00€ 719.437,63 €

Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Drets cancel·lats.Drets cancel·lats

Partida pressupostària Descripció Cobraments enespècie

Insolvències Prescripció Altres causes Total dretscancel·lats

Recaptació Pendent decobrament a 31

de desembre1990 - - 77001 APORTACIO EMPRESES URBANIT. C.FORTUNY 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 49.242,93€ 2002 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 181,04€ 2004 - 230 - 11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 734,42€ 2004 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.528,46€ 2004 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 0,00 € 15.875,19 € 0,00€ 0,00€ 15.875,19€ 0,00€ 0,00€ 2005 - 230 - 11300 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 95,82€ 2005 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 162,55 € 0,00€ 0,00€ 162,55€ 25,48€ 1.634,74€ 2006 - 230 - 11300 IMPOSTS SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNI 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 272,12€ 2006 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 495,12 € 0,00€ 0,00€ 495,12€ 34,01€ 774,10€ 2006 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.098,42€ 2006 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS 0,00 € 442,34 € 0,00€ 0,00€ 442,34€ 0,00€ 6.596,21€ 2006 - 230 - 32900 ALTRES TAXES PER ACTIVITATS DE COMPETÈNC 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 61,40€ 0,00€

Page 67: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 67

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretscancel·lats.

Drets cancel·latsPartida pressupostària Descripció Cobraments en

espècieInsolvències Prescripció Altres causes Total drets

cancel·latsRecaptació Pendent de

cobrament a 31de desembre

2006 - 230 - 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 0,00 € 66,68 € 0,00€ 0,00€ 66,68€ 0,00€ 0,00€ 2006 - 230 - 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 23,26€ 1.064,54€ 2006 - 230 - 39200 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 21,38€ 2006 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 122,31€ 2006 - 230 - 45500 TRANSF.CORR DE ADMINIST.GRAL.COMUNITAT A 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 54.925,32€ 2006 - 410 - 29000 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.635,06€ 0,00€ 2006 - 410 - 32100 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 249,58€ 0,00€ 2006 - 410 - 75002 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EN CUMPLIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 75.495,42€ 120.485,83€ 2007 - 230 - 11300 IMPOST BENS IMMOBLES URBANS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 512,49€ 2.873,45€ 2007 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 818,47 € 0,00€ 0,00€ 818,47€ 0,00€ 2.155,96€ 2007 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 0,00 € 785,34 € 0,00€ 0,00€ 785,34€ 282,78€ 540,85€ 2007 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS 0,00 € 10.061,44 € 0,00€ 0,00€ 10.061,44€ 0,00€ 185,82€ 2007 - 230 - 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 0,00 € 34,51 € 0,00€ 0,00€ 34,51€ 0,00€ 0,00€ 2007 - 230 - 39200 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 433,59 € 0,00€ 0,00€ 433,59€ 102,40€ 10,80€ 2007 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 131,90 € 0,00€ 0,00€ 131,90€ 8,35€ 72,39€ 2007 - 410 - 29000 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 0,00 € 946,51 € 0,00€ 0,00€ 946,51€ 0,00€ 0,00€ 2007 - 410 - 32100 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9,60€ 2007 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.128,08€ 2007 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 120,08€ 2007 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ SOL, SUBSOL I VOLADA (CIAS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2008 - 100 - 39120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE 0,00 € 385,74 € 0,00€ 0,00€ 385,74€ 0,00€ 401,00€ 2008 - 230 - 11300 MPOST BENS IMMOBLES URBANS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.784,80€ 9.801,63€ 2008 - 230 - 11500 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 3.270,03 € 0,00€ 0,00€ 3.270,03€ 663,42€ 9.124,99€ 2008 - 230 - 11600 IMPOST INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS 0,00 € 171,43 € 0,00€ 0,00€ 171,43€ 80,36€ 1.436,23€ 2008 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS 0,00 € 20.470,05 € 0,00€ 0,00€ 20.470,05€ 0,00€ 74.769,57€ 2008 - 230 - 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 0,00 € 71,10 € 0,00€ 0,00€ 71,10€ 0,00€ 76,43€ 2008 - 230 - 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 34.376,56€ 2008 - 230 - 39200 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 34,45 € 0,00€ 0,00€ 34,45€ 3,02€ 148,27€ 2008 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 101,06€ 2008 - 410 - 29000 IMPOSTOS INDIRECTES EXTINGITS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.068,49€ 2008 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.718,00€ 2008 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 840,36 € 0,00€ 0,00€ 840,36€ 0,00€ 0,00€ 2008 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ SOL, SUBSOL I VOLADA (CIAS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2008 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 151,13€ 2008 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 620,00€ 2008 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIÓ SERVEI MENJADOR LLARS INF 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 105,00€ 2008 - 540 - 34202 PREU ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 48,50€ 2009 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 92,47 € 0,00€ 0,00€ 92,47€ 6.992,29€ 24.576,14€ 2009 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 9.304,45 € 0,00€ 0,00€ 9.304,45€ 2.001,53€ 20.847,41€ 2009 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 7.415,95 € 0,00€ 0,00€ 7.415,95€ 0,00€ 1.393,12€ 2009 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 24.851,09 € 0,00€ 0,00€ 24.851,09€ 455,22€ 113.629,30€ 2009 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 78,28 € 0,00€ 0,00€ 78,28€ 0,00€ 957,99€ 2009 - 230 - 39190 SANCIONS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 629,44€ 2009 - 230 - 39211 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 994,80 € 0,00€ 0,00€ 994,80€ 152,62€ 839,24€ 2009 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 92,91 € 0,00€ 0,00€ 92,91€ 25,68€ 482,16€

Page 68: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 68

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretscancel·lats.

Drets cancel·latsPartida pressupostària Descripció Cobraments en

espècieInsolvències Prescripció Altres causes Total drets

cancel·latsRecaptació Pendent de

cobrament a 31de desembre

2009 - 410 - 75102 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2009 - 420 - 39100 SANCIONS DIVERSES-INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 1.248,09 € 0,00€ 0,00€ 1.248,09€ 200,00€ 886,52€ 2009 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 47.834,51€ 2009 - 440 - 28200 IMPOSTOS SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 248.818,96€ 2009 - 440 - 31200 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 112,18€ 2009 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.189,43€ 2009 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2009 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2009 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 363,83 € 0,00€ 0,00€ 363,83€ 226,92€ 1.013,79€ 2009 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS 0,00 € 948,90 € 0,00€ 0,00€ 948,90€ 71,88€ 2.011,03€ 2009 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 106,55 € 0,00€ 0,00€ 106,55€ 0,00€ 534,98€ 2009 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 116,50€ 2009 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 61,88€ 2010 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 2.313,47 € 0,00€ 0,00€ 2.313,47€ 453,39€ 746,58€ 2010 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 6,92 € 0,00€ 0,00€ 6,92€ 10.966,88€ 51.820,62€ 2010 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 18.402,65 € 0,00€ 0,00€ 18.402,65€ 4.665,31€ 36.639,82€ 2010 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 14.442,75 € 0,00€ 0,00€ 14.442,75€ 312,39€ 20.326,05€ 2010 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 9.904,46 € 0,00€ 0,00€ 9.904,46€ 720,69€ 132.598,70€ 2010 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 25,84 € 0,00€ 0,00€ 25,84€ 0,00€ 25,84€ 2010 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4,12€ 2010 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 125,07 € 0,00€ 0,00€ 125,07€ 4,13€ 801,79€ 2010 - 230 - 39190 SANCIONS 0,00 € 1.243,38 € 0,00€ 0,00€ 1.243,38€ 0,00€ 120,00€ 2010 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 212,26 € 0,00€ 0,00€ 212,26€ 0,00€ 152,87€ 2010 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 5,73 € 0,00€ 0,00€ 5,73€ 0,00€ 7,04€ 2010 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 414,00 € 0,00€ 0,00€ 414,00€ 0,00€ 0,00€ 2010 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 49,90€ 2010 - 420 - 39100 SANCIONS DIVERSES-INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 1.094,25 € 0,00€ 0,00€ 1.094,25€ 0,00€ 1.400,94€ 2010 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.287,56€ 85.905,17€ 2010 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2010 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 59,43 € 0,00€ 0,00€ 59,43€ 0,00€ 0,00€ 2010 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 842,30 € 0,00€ 0,00€ 842,30€ 1.192,90€ 1.407,14€ 2010 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIO SERVEIS LLAR INFANTS 0,00 € 160,42 € 0,00€ 0,00€ 160,42€ 432,15€ 796,16€ 2010 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 42,40 € 0,00€ 0,00€ 42,40€ 177,97€ 157,70€ 2010 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 280,00€ 2011 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 96,31€ 1.216,40€ 2011 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 2.401,26 € 0,00€ 0,00€ 2.401,26€ 2.704,19€ 8.457,87€ 2011 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 37.715,53€ 0,00€ 2011 - 200 - 45060 GENERALITAT. LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 30.735,22€ 2011 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 17,59 € 0,00€ 0,00€ 17,59€ 0,00€ 0,00€ 2011 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 56,43 € 0,00€ 0,00€ 56,43€ 27.240,97€ 77.854,48€ 2011 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 23.526,28 € 0,00€ 0,00€ 23.526,28€ 9.712,64€ 69.608,90€ 2011 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 789,63 € 0,00€ 0,00€ 789,63€ 3.628,40€ 25.248,38€ 2011 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 24.377,50 € 0,00€ 0,00€ 24.377,50€ 5.910,05€ 211.737,65€ 2011 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 155,24 € 0,00€ 0,00€ 155,24€ 41,49€ 95,00€ 2011 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 248,81€

Page 69: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 69

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretscancel·lats.

Drets cancel·latsPartida pressupostària Descripció Cobraments en

espècieInsolvències Prescripció Altres causes Total drets

cancel·latsRecaptació Pendent de

cobrament a 31de desembre

2011 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES,PATENTS I DISTINTIUS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 34,19€ 2011 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 510,01 € 0,00€ 0,00€ 510,01€ 67,56€ 1.361,59€ 2011 - 230 - 39190 SANCIONS 0,00 € 200,00 € 0,00€ 0,00€ 200,00€ 5.321,99€ 709,09€ 2011 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1,86€ 1.923,37€ 2011 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 17,61 € 0,00€ 0,00€ 17,61€ 346,90€ 625,73€ 2011 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 0,00 € 3,14 € 0,00€ 0,00€ 3,14€ 0,00€ 43,15€ 2011 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 124,00 € 0,00€ 0,00€ 124,00€ 5.212,83€ 11.441,76€ 2011 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 375,50€ 2011 - 410 - 75060 GENERALITAT LLEI DE BARRIS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 75.967,23€ 2011 - 420 - 39100 SANCIONS DIVERSES-INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 300,00 € 0,00€ 0,00€ 300,00€ 0,00€ 0,00€ 2011 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 44.489,73€ 2011 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 22.077,33€ 2011 - 460 - 32900 ALTRES TAXES PER ACTIVITATS DE COMPETÈNC 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.930,02€ 2011 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 96,43€ 2011 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.595,84€ 3.118,10€ 2011 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 35,20€ 2011 - 511 - 46500 CONSELL COMARCAL.BEQUES MENJADOR 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 110.324,34€ 0,00€ 2011 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.232,06€ 0,00€ 2011 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 767,94 € 0,00€ 0,00€ 767,94€ 722,79€ 2.472,58€ 2011 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 535,56 € 0,00€ 0,00€ 535,56€ 285,06€ 460,26€ 2011 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 420,33€ 2012 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 0,00 € 36,24 € 0,00€ 0,00€ 36,24€ 57,84€ 180,00€ 2012 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 11.582,16 € 0,00€ 0,00€ 11.582,16€ 8.188,96€ 15.450,00€ 2012 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 33,98 € 0,00€ 0,00€ 33,98€ 0,00€ 32,17€ 2012 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 130,57 € 0,00€ 0,00€ 130,57€ 43.328,07€ 135.383,46€ 2012 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 25.235,10 € 0,00€ 0,00€ 25.235,10€ 19.494,81€ 102.293,60€ 2012 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 1.717,09 € 0,00€ 0,00€ 1.717,09€ 14.060,98€ 82.320,42€ 2012 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 38.810,41 € 0,00€ 0,00€ 38.810,41€ 6.282,36€ 196.948,21€ 2012 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 615,76 € 0,00€ 0,00€ 615,76€ 199,27€ 0,00€ 2012 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2,80€ 681,49€ 2012 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 1.172,59 € 0,00€ 0,00€ 1.172,59€ 699,98€ 6.352,46€ 2012 - 230 - 39190 SANCIONS 0,00 € 263,30 € 0,00€ 0,00€ 263,30€ 8.447,75€ 19.601,23€ 2012 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 173,34€ 3.594,72€ 2012 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1,19€ 0,21€ 2012 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 96,01€ 3.645,49€ 2012 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 192,00€ 2.963,99€ 2012 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.745,31€ 39,33€ 2012 - 410 - 39901 INTERVENCIONS URBANÍSTIQUES SUBSIDIARIES 2012 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 59,96€ 57.402,60€ 2012 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 250,62€ 540,00€ 2012 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.166,88€ 2012 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 25.606,47€ 2012 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 776,33 € 0,00€ 0,00€ 776,33€ 467,93€ 11.539,63€ 2012 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 520,81€ 2012 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 1.233,57 € 0,00€ 0,00€ 1.233,57€ 412,75€ 4.808,68€ 2012 - 460 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.246,75€ 5.174,56€

Page 70: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 70

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretscancel·lats.

Drets cancel·latsPartida pressupostària Descripció Cobraments en

espècieInsolvències Prescripció Altres causes Total drets

cancel·latsRecaptació Pendent de

cobrament a 31de desembre

2012 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 35,20 € 0,00€ 0,00€ 35,20€ 23,73€ 85,63€ 2012 - 511 - 31103 TELEASSISTÈNCIA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 33,72€ 0,00€ 2012 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 408,41 € 0,00€ 0,00€ 408,41€ 444,14€ 6.995,32€ 2012 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 25,28 € 0,00€ 0,00€ 25,28€ 217,97€ 1.536,50€ 2012 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 962,68€ 2012 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 136,08€ 0,00€ 2012 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 0,00 € 2.546,52 € 0,00€ 0,00€ 2.546,52€ 2.942,45€ 8.510,32€ 2012 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 212,07€ 373,21€ 2012 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,98€ 12,60€ 2012 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 0,00 € 43,10 € 0,00€ 0,00€ 43,10€ 119,20€ 201,32€ 2012 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 78,72€ 68,08€ 2013 - 002 - 34901 PREU BUTLLETÍ I RÀDIO MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 294,31€ 89,69€ 2013 - 002 - 55900 RADIO. OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 52,00€ 0,00€ 2013 - 100 - 39190 ORDENANÇA CIVISME 0,00 € 10.847,26 € 0,00€ 0,00€ 10.847,26€ 120.965,05€ 66.372,40€ 2013 - 200 - 45000 FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 251.908,81€ 2013 - 230 - 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTEGA 0,00 € 30,97 € 0,00€ 0,00€ 30,97€ 24,30€ 29,32€ 2013 - 230 - 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALES.URBANA 0,00 € 178,89 € 0,00€ 0,00€ 178,89€ 137.595,69€ 240.355,47€ 2013 - 230 - 11500 IMPOSTS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,00 € 32.629,18 € 0,00€ 0,00€ 32.629,18€ 49.767,47€ 138.901,28€ 2013 - 230 - 11600 IMPOST INCREM.VALOR DELS TERRENYS NAT 0,00 € 9.751,61 € 0,00€ 0,00€ 9.751,61€ 182.425,10€ 483.751,58€ 2013 - 230 - 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 0,00 € 40.944,93 € 0,00€ 0,00€ 40.944,93€ 47.311,83€ 249.475,09€ 2013 - 230 - 30900 TAXES CEMENTIRIS 0,00 € 890,82 € 0,00€ 0,00€ 890,82€ 1.001,22€ 311,08€ 2013 - 230 - 32500 TAXA SEGELL MUNICIPAL-EXPEDICIÓ DOCUMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.116,20€ 116,76€ 2013 - 230 - 32900 TAXA PLAQUES,PATENTS I DISTINTIUS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 35,00€ 35,00€ 2013 - 230 - 33100 TAXA ENTRADA VEHICLES 0,00 € 1.434,73 € 0,00€ 0,00€ 1.434,73€ 4.368,74€ 14.357,63€ 2013 - 230 - 39200 RECÀRREC D'EXTEMPORANEITAT 0,00 € 35,66 € 0,00€ 0,00€ 35,66€ 1.468,97€ 2.680,61€ 2013 - 230 - 39211 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 667,84€ 2.624,00€ 2013 - 230 - 39300 INTERESSOS DE DEMORA 0,00 € 11,19 € 0,00€ 0,00€ 11,19€ 5.242,40€ 7.585,31€ 2013 - 230 - 39901 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS IMPREVISTOS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2013 - 410 - 29000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACION 0,00 € 68,17 € 0,00€ 0,00€ 68,17€ 52.508,13€ 14.398,42€ 2013 - 410 - 32100 TAXA LLICENCIES URBANISTIQUES 0,00 € 84,72 € 0,00€ 0,00€ 84,72€ 8.177,42€ 1.953,57€ 2013 - 410 - 34900 PREU CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERONS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2013 - 420 - 39100 INFRACCIONS ORDENANCES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 38.644,92€ 4.614,92€ 2013 - 420 - 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.122,79€ 2.991,98€ 2013 - 420 - 54900 ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.419,45€ 2013 - 420 - 55001 BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6.403,91€ 2013 - 420 - 55003 FUNERARIA MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.369,34€ 0,00€ 2013 - 420 - 55008 CONCESSIÓ BAR BIBLIOTECA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 894,46€ 0,00€ 2013 - 420 - 55009 CONCESSIONS BAR TEATRE 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 2013 - 460 - 30200 TAXA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 500.565,50€ 28.821,21€ 2013 - 460 - 30400 TAXA DE SANAJAMENT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 777.318,29€ 179.005,50€ 2013 - 460 - 31103 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS INTERVENCIÓ INTEGRAL 0,00 € 612,40 € 0,00€ 0,00€ 612,40€ 23.146,14€ 13.651,98€ 2013 - 460 - 33200 TAXA OCUPACIÓ (CIAS) SOL, SUBSOL I VOLADA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 152.732,01€ 11.184,63€ 2013 - 460 - 33900 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 0,00 € 188,99 € 0,00€ 0,00€ 188,99€ 15.720,55€ 9.875,27€ 2013 - 460 - 39902 RESIDUS. RECOLLIDA SELECTIVA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 26.458,43€ 2013 - 460 - 45062 GENERALITAT. CANON ABOCADOR 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.591,08€

Page 71: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 71

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis tancats. Drets a cobrar de pr essupostos tancats. Dretscancel·lats.

Drets cancel·latsPartida pressupostària Descripció Cobraments en

espècieInsolvències Prescripció Altres causes Total drets

cancel·latsRecaptació Pendent de

cobrament a 31de desembre

2013 - 460 - 47004 ASSOCIACIÓ RECUPERADORS PAPER I CARTRÓ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.266,51€ 0,00€ 2013 - 460 - 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 114,31€ 2013 - 511 - 31101 TAXA CENTRE OBERT 0,00 € 18,00 € 0,00€ 0,00€ 18,00€ 0,00€ 126,00€ 2013 - 511 - 34100 PREU PUBLIC SERVEI TELEASSITENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.057,33€ 1.029,21€ 2013 - 511 - 34101 APATS A DOMICILI 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 46,64€ 0,00€ 2013 - 511 - 46501 CONSELL COMARCAL TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16,86€ 0,00€ 2013 - 513 - 34900 QUOTES "OBRIU L'ESTIU" 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 40,00€ 20,00€ 2013 - 515 - 34900 PREU ACTIVITATS GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 77,25€ 6,00€ 2013 - 515 - 34911 PREU VACANCES GENT GRAN 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12,00€ 0,00€ 2013 - 515 - 55000 CANON BAR CA N'AMIGUET 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 220,00€ 0,00€ 2013 - 521 - 32300 TAXA INSPECCIÓ ESTABLIMENTS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 255,30€ 0,00€ 2013 - 531 - 31210 TAXA PRESTACIÓ SERVEIS LLARS INFANTS 0,00 € 270,00 € 0,00€ 0,00€ 270,00€ 47.552,13€ 8.496,02€ 2013 - 531 - 31914 TAXA PRESTACIO SERVEI MENJADOR LLAR INFA 0,00 € 67,80 € 0,00€ 0,00€ 67,80€ 11.401,16€ 1.522,61€ 2013 - 540 - 34202 PREUS ESCOLA DE MÚSICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 22.799,50€ 1.228,05€ 2013 - 540 - 34908 PREUS TALLERS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 942,80€ 0,00€ 2013 - 540 - 34910 PREU CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.632,00€ 0,00€ 2013 - 550 - 31301 ABONATS TOTALS PCB 0,00 € 6.518,28 € 0,00€ 0,00€ 6.518,28€ 38.424,19€ 25.196,78€ 2013 - 550 - 31302 ACTIVITATS PISCINA-CURSETS I SERVEIS 0,00 € 125,40 € 0,00€ 0,00€ 125,40€ 21.737,63€ 1.454,60€ 2013 - 550 - 31303 NATACIO ESCOLAR 0,00 € 30,20 € 0,00€ 0,00€ 30,20€ 1.194,21€ 317,85€ 2013 - 550 - 31306 ACTIVITATS FISIQUES MANTENIMENT 0,00 € 148,60 € 0,00€ 0,00€ 148,60€ 15.129,73€ 691,96€ 2013 - 550 - 31309 ACTIVITATS ESCOLES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.679,84€ 407,94€ 2013 - 550 - 55000 PUBLICITAT INSTAL.LACIONS 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.700,00€ 0,00€ 2013 - 550 - 55001 CONCESSIONS MAQUINES EXPENEDORES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.025,00€ 0,00€ 2013 - 550 - 55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVES 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.250,00€ 0,00€ 2013 - 550 - 55003 CONCESSIÓ BAR ANTONI SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.264,41€ 0,00€ 2013 - 550 - 55004 CONCESSIÓ BAR CAN SERRA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.228,40€ 2013 - 550 - 55005 CONCESSIO BAR LA ROMANICA 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.250,00€ 0,00€ 2013 - 550 - 55007 CANON SOLARIUM 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 425,00€ 0,00€ 2013 - 800 - 33900 TAXA MERCAT ECOLOGIC 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 175,50€ 58,50€ 2013 - 800 - 33901 TAXA MERCADET SETMANAL 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.370,01€ 10.002,28€ Total 0,00 € 393.625,05 € 0,00€ 0,00€ 393.625,05€ 2.783.074,56€ 4.338.637,81€

Apartat 20. Variació de resultats pressupostaris d' exercicis anteriorsPartida pressupostària Total variació drets Total variació obligacions Varia ció de resultats

pressupostaris d'exercicisanteriors

a) Operaciones corrientes -1.090.689,80 € -28.663,45 € -1.062.026,35 €b) Otras operaciones no financieras -24.688,28 € -139,00 € -24.549,28 €Total operaciones no financieras (a+b) -1.115.378,08 € -28.802,45 € -1.086.575,63 €Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €Total variación resultados -1.115.378,08 € -28.802,45 € -1.086.575,63 €

Page 72: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 72

Exercici 2014 Apartat 20. Variació de resultats pressupostaris d' exercicis anteriors

Apartat 20. Exercicis posteriors. Compromisos de de spesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteri ors.Compromisos de despesa adquirits amb càrrec al pres supost de l'exercici

Partida pressupostària Descripció 2015 2016 2017 2018 Anys successius550-340-221993 ESPORTS BACTERICIDES I AMBIENTADORS 4.795,45 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 100-130-20400 POLICIA LOCAL. ARRENDAMENTS MATERIAL TRANSPORT 26.697,53 € 13.224,12 € 13.224,12€ 0,00€ 0,00€ 511-231-22799 TREBALLS D'EMPRESES I PROFESIONALS BENESTAR SOCIAL 817.589,36 € 762.815,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 515-232-22799 GENT GRAN. ACTIVITATS 65.097,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 531-321-22105 PRODUCTES ALIMENTARIS EDUCACIÓ 49.093,49 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 550-341-22700 TRAE NETEJA ESPORTS 109.595,67 € 144.313,32 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 531-920-22700 TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.NETEGES. EDUCACIÓ 596.191,00 € 28.351,52 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 470-920-22700 OLH. TREBALLS REALITZATS ALT.EMP. NETEGES 769,87 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 460-163-22700 SERVEIS.TREBALLS REALITZATS ALTRES EMP.NETEGES 1.000.257,81 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 550-340-20501 LLOGUER MOBILIARI I ESTRIS 2.143,20 € 2.143,20 € 714,40€ 0,00€ 0,00€ 550-340-20401 RENTING VEHICLE 5.034,24 € 5.034,24 € 5.034,24€ 2.517,12€ 0,00€ 440-920-22700 OBRES. TRAE. NETEGES 20.465,72 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 410-920-22799 QUOTES MANTENIMENT PARKING DIRECCIO SERVEIS TERRITORIALS 2.032,80 € 2.032,80 € 2.032,80€ 1.609,30€ 0,00€ 514-232-22699 IGUALTAT DONES. ACTIVITATS I SERVEIS 29.900,00 € 16.196,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 650-232-22699 CIUTADANIA I CIVISME. ACTIVITATS PROJECTES 32.476,50 € 17.645,84 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 540-920-22700 CULTURA. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP.NETEJA 25.341,57 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 550-340-62700 APORTACIÓ D'ELEMENTS AL SERVEI 127.935,24 € 53.306,35 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 540-330-21200 CULTURA. MANTENIMENT EDIFICIS 34.870,68 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 440-155-21000 OBRES. REPARACIONS ALTRE IMMOBILIT.MAT.VIES PÚBLIQ 9.544,50 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 460-162-21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS RECOLLIDA PNEUMATICA. SERVEIS 135.838,96 € 135.838,95 € 119.764,16€ 89.823,12€ 0,00€ 550-340-21000 ESPORTS MANTENIMENT INSTAL.LACIONS AIRE LLIURE 21.516,10 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 531-321-22799 EDUCACIÓ. LLARS. MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS 118.005,81 € 75.094,61 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 550-341-22799 ESPORTS. ALTRES TREBALLS REALIZATS PER ALTRES EMPRESES I

PROFESSIONALS1.013.094,65 € 500.408,99 € 0,00€ 0,00€ 0,00€

550-340-221991 PRODUCTES DE PISCINA 19.649,40 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 100-130-22706 POLICIA LOCAL. SERVEI GRUA TRANSIT 90.224,30 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 200-920-22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 109.000,00 € 42.106,85 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 460-162-22706 SERVEIS. SERV.RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPAL.

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.941.372,38 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€

521-313-22706 SALUT. ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 9.247,84 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 200-920-22791 SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 17.181,63 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 550-342-21200 ESPORTS. MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 14.493,42 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 150-134-22706 PROTECCIÓ CIVIL. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 28.073,26 € 4.678,88 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 460-165-21300 SERVEIS. REPARACIONS MAQU.,INSTAL. I EINES 287.857,20 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 200-920-21200 SERV.GENERALS.REPARACIÓ I MANTENIM.EDIF.I CONSTR. 15.028,29 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 540-334-22706 CULTURA. MÚSICA. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 245.000,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 531-320-21200 EDUCACIÓ. REPARACIONS I MANTENIMENT EDIFICIS 40.827,21 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 513-337-22699 JOVENTUT. MATERIAL ACTIVITATS 13.194,36 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ Total 6.079.436,44 € 1.803.190,67 € 140.769,72€ 93.949,54€ 0,00€

Page 73: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 73

Exercici 2014 Apartat 20. Exercicis posteriors. Compromisos d'ing rés amb càrrec apressupostos d'exercicis posteriors.

Apartat 20. Exercicis posteriors. Compromisos d'ing rés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posterior s.Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'ex ercicis posteriors

Partida pressupostària Descripció 2015 2016 2017 2018 Anys successius-- 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ Total 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€

Apartat 20. Despeses amb finançament afectat. Desvi acions de finançamentDesviacions de l'exercici Desviacions acumulades

Codi de despesa Descripció Positives Negatives Positives Negatives0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apartat 20. Informació de cada unitat de despesaA) Dades generals identificatives

A.1) Dades generals identificatives

Codi de despesa Descripció Data inici Durada Coeficientfinançament

total

NIF agent Descripció agent

0 0,00

A.2) Dades generals identificatives. Aplicacions pressupostàries

Codi de despesa Descripció Codi orgànic Descripció Codifuncional

Descripció Codieconòmicdespeses

Descripció Codieconòmicingressos

Descripció

B) Gestió de la despesa

B.1) Gestió de la despesa

Codi de despesa Descripció Any Obligacions reconegudes2014 0,00 €

B.2) Gestió de la despesa. Totals

Codi de despesa Descripció Despesa prevista Despesa compromesa Obligacionsreconegudes

Despesa pendent

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 74: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 74

Exercici 2014 Apartat 20. Informació de cada unitat de despesa

C) Gestió dels ingressos afectats

C.1) Gestió dels ingressos afectats

Codi de despesa Descripció Any Drets reconeguts2014 0,00 €

C.2) Gestió dels ingressos. Totals

Codi de despesa Descripció Ingressos previstos Ingressos compromesos Drets recon eguts Ingressos pendents0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D) Desviacions de finançament per agents

D.1) Desviacions de finançament per agents

Codi de despesa Descripció NIF agent Descripció agent Any Drets reconeguts2014 0,00 €

D.2) Desviacions de finançament per agents. Totals

Codi de despesa Descripció NIF agent Descripció agent Total ingressosprevistos

Total dretsreconeguts

Total coeficient definançament

Total desviacionsde finançament de

l'exercici

Total desviacionsde finançament

acumulades0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 €

D.3) Total desviacions de finançament

Total desviacions positives de l'exercici Total desv iacions negatives de l'exercici Total desviacions po sitives acumulades Total desviacions negatives acumu lades0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Page 75: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 75

Exercici 2014 Apartat 20. Romanent de tresoreria

Apartat 20. Romanent de tresoreriaComponents Imports any Imports any anterior1. (+) Fondos líquidos 7.998.529,16 6.833.967,81 2. (+) Derechos pendientes de cobro 8.158.219,21 8.400.059,05 - (+) del prespuesto corriente 3.928.540,61 4.405.815,94 - (+) de presupuesto cerrados 4.338.637,81 3.831.274,51 - (+) de operaciones no presupuestarias 161.240,69 162.968,60 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 270.199,90 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 4.665.835,26 5.028.849,55 - (+) del presupuesto corriente 2.167.643,94 2.419.152,16 - (+) de presupuestos cerrados 177.838,14 202.088,90 - (+) de operaciones no presupuestarias 2.411.276,67 2.407.608,49 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 90.923,49 0,00 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 11.490.913,11 10.205.177,31 II. Saldos de dudoso cobro 3.913.123,34 2.906.621,71 III. Exceso de financiación afectada 391.727,16 278.556,87 IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 7.186.062,61 7.019.998,73

Apartat 20. Observacions informació pressupostàriaObservacionsEn referència a tot l'apartat 20, cal afegir que aquesta memòria és exclusivament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, no està consolidada amb cap altra ens en notenir-ne cap dependent a l'actualitat ja que a l'1 de juliol de 2012 es dissolgué el Patronat Municipal d'Esports, organisme autònom administratiu, data a partir de laqual es va integrar a l'Ajuntament, i a data 31 de desembre de 2012 es dissolgué el Consorci del Parc Central del Vallès, integrant-se a l'Ajuntament de Sabadell i al'Ajuntament de Barberà del Vallès per la part que li corresponia. La societat mercantil de capital íntegrament de l'Ajuntament "Actividades Integradas, SA" i lasocietat mercantil on l'Ajuntament participa "Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA", tenen la seva pròpia memòria.

Per poder tancar tot el procés d'aprovació electrònica dels expedients, enguany s'han tramitat les factures conformades pels tècnics de 2014 que han entrat al circuïtde tramitació fins el dia 20 de desembre, motiu pel qual les factures registrades al 2014 que han arribat posteriorment s'han aprovat a través d'expedients dereconeixement extrajudicial de crèdits durant el 2015. Per aquest motiu, l'import global de les factures de 2014 a aprovar durant el 2015 és superior a l'import de lesfactures de 2013 que s'han aprovat durant el 2014.

Page 76: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 76

Exercici 2014 Apartat 21. Indicadors financers i patrimonials

Apartat 21. Indicadors financers i patrimonialsA) Indicadors financers i patrimonials

A.1) Liquiditat immediata

Fons líquids (1) Obligacions pendents de pagament (2 ) Liquiditat immediata (1 / 2)7.998.529,16€ 4.665.835,26€ 1,71

No existe valor ideal para este indicador. Si el valor es inferior a 1 estamos en quiebra técnica. Si es mayor de 2 pueden haber recursos desaprovechados.

A.2) Solvència a curt termini

Fons líquids (1) Drets pendents de cobrament (2) Obli gacions pendents de pagament (3) Solvència a curt te rmini ((1 + 2) / 3)7.998.529,16€ 8.158.219,21€ 4.665.835,26€ 3,46

No existe valor ideal para este indicador. Si el valor es inferior a 1 estamos en quiebra técnica. Si es mayor de 2 pueden haber recursos desaprovechados.

A.3) Endeutament per habitant

Passiu exigible (financer) (1) Nombre d'habitants (2) Endeutament per habitant (1 / 2)18.919.071,45€ 32550.00 581,23€/hab

Toma sentido al observar la evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.

Apartat 21. Indicadors pressupostarisB) Indicadors pressupostaris

B.1) Indicadors pressupostaris del pressupost corrent

B.1.1) Execució del pressupost de despeses

Obligacions reconegudes netes (1) Crèdits definitius (2) Execució del pressupost de de speses (1 / 2)42.752.703,46€ 52.747.721,33€ 0,81

Depende de la eficiencia de gestión de la entidad. El análisis se debe realizar por comparación temporal y/o objetivos marcados.

B.1.2) Realització de pagaments

Pagaments líquids (1) Obligacions reconegudes netes (2) Realització de pagaments (1 / 2)40.585.059,52€ 42.752.703,46€ 0,95

Proporciona una medida de la morosidad de la entidad. Si indicador menor 1, gestión de pagos ineficiente o se realizan a plazos.

B.1.3) Despesa per habitant

Obligacions reconegudes netes (1) Nombre d'habitants (2) Despesa per habitant (1 / 2)42.752.703,46€ 32550 1.313,45€/hab

Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objectivos marcados.

Page 77: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 77

Exercici 2014 Apartat 21. Indicadors pressupostaris

B.1.4) Inversió per habitant

Obligacions reconegudes netes (Cap. VI y VII) (1) Nombre d'habitants (2) Inversió per habitant (1 / 2)767.590,28€ 32550 23,58€/hab

Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objectivos marcados.

B.1.5) Esforç inversor

Obligacions reconegudes netes (Cap. VI y VII) (1) Ob ligacions reconegudes netes (2) Esforç inversor (1 / 2)767.590,28€ 42.752.703,46€ 0,02

Nos muestra el peso del gasto de capital dentro del presupuesto de la entidad. No hay valores de referencia ya que dependerá de la situación y las características de cada entidad.

B.1.6) Període mitjà de pagament

Obligacions pendents de pagament (Cap. II y VI) (1) Obligacions reconegudes netes (Cap. II y VI) (2) Per íode mitjà de pagament ((1 / 2) * 365)1.303.797,44€ 14.456.897,42€ 32,92

Nos da el número de días medio que se tarda en pagar las obligaciones reconocidas. Complementa la Realización de Pagos. Varía el valor en política de gasto del tipo de gasto analizado.

B.1.7) Execució del pressupost d'ingressos

Drets reconeguts nets (1) Previsions definitives (2) Execució del pressupost d 'ingressos (1 / 2)45.263.372,24€ 45.263.372,24€ 0,86

El nivel de ejecución de los ingresos depende del calendario tributario local, así como de la eficiencia de gestión. El análisi debe de realizarse por comparación temporal y/o objetivos marcados.

B.1.8) Realització de cobraments

Recaptació neta (1) Drets reconeguts nets (2) Realització de cobraments (1 / 2)41.334.831,63€ 45.263.372,24€ 0,91

Si menor a 1, muestra la morosidad de los deudores

B.1.9) Autonomia

Drets reconeguts nets (Cap. I a III, V, VI, VII més transf.) (1) Drets reconeguts nets totals (2) Autonomia (1 / 2)26.415.100,55€ 45.263.372,24€ 0,58

Nos indica el grado de autonomía respecto al recurso del endeudamiento, es decir, a las obligaciones adquiridas sobre ingresos futuros. Si menor a 1, indica dependencia de los recursos financieros.

B.1.10) Autonomia fiscal

Drets reconeguts nets (Ing. de naturalesa tributàri a) (1) Drets reconeguts nets totals (2) Autonomia fiscal (1 / 2)19.954.618,88€ 45.263.372,24€ 0,44

Peso de los ingresos tributarios sobre el total de ingresos de la entidad. Si igual a 1, financiación con recursos generados por la propia entidad. Si menor a 1, indica la capacidad de la entidad de aportar recursos.

B.1.11) Període mitjà de cobrament

Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) (1) Drets reconeguts nets (Cap. I a III) (2) Període mitjà de cobrament ((1 / 2) * 365)3.885.724,32€ 25.714.151,54€ 55,16

Indica el número de días medio que se tarda en cobrar DR. Este indicador completa el de realización de cobros.

B.1.12) Superàvit (o dèficit) per habitant

Resultat pressupostari ajustat (1) Nombre d'habitants (2) Superàvit o dèficit per habit ant (1 / 2)3.547.182,48€ 32550 108,98€/hab

Proporciona el volúmen de resultado presupuestario por habitante.

Page 78: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 78

Exercici 2014 Apartat 21. Indicadors pressupostaris

B.1.13) Contribució del pressupost al Romanent de Tresoreria

Resultat pressupostari ajustat (1) Romanent de treso reria per a despeses generals (2) Contribució del pr essupost al Romanent de Tresoreria (1 / 2)3.547.182,48€ 7.186.062,61€ 0,49

Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería.

B.2) Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats

B.2.1) Realització de pagaments

Pagaments (1) Saldo inicial d'obligacions (+/- modif icacions i anul·lacions) (2) Realització de pagaments (1 / 2)2.414.600,47€ 2.598.869,78€ 0,93

Proporciona la morosidad de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indican una gestión de pagos ineficiente.

B.2.2) Realització de cobraments

Cobraments (1) Saldo inicial de drets (+/- modificac ions i anul·lacions) (2) Realització de cobraments (1 / 2)2.783.074,56€ 7.136.088,62 € 0,39

Proporciona la morosidad de los deudores de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indica una situación de posible insolvencia de los mismos o una mala gestión de recaudación.

Apartat 21. Indicadors de gestióC) Indicadors de gestió

C.1) Cost del servei per nombre d'habitants

Servei Prestació Cost del servei (1) Nombre d'habitants (2) Cost del s ervei per habitant (1 / 2)0,00€ 0 0,00€

C.2) Rendiment del servei per cost del servei

Servei Prestació Rendiment del servei (1) Cost del servei (2)Rendimen t del servei per cost del servei(1 / 2)

0,00€ 0,00€ 0,00€

C.3) Cost del servei per nombre de prestacions

Servei Prestació Cost del servei (1) Nombre de prestacions (2) Cost de l servei per nombre deprestacions (1 / 2)

0,00€ 0 0,00€

C.4) Cost del servei per cost estimat del servei

Servei Prestació Cost del servei (1) Cost estimat del servei (2) Cost del servei per cost estimat delservei (1 / 2)

0,00€ 0,00€ 0,00€

Page 79: Apartat 1. Organització - bdv.cat · c) Inversions financeres (a curt i llarg termini) Les inversions financeres permanents en capital han estat valorades segons el valor nominal

Ajuntament de Barberà del Vallès Memòria anual Pàgina: 79

Exercici 2014 Apartat 21. Indicadors de gestió

C.5) Nombre d'empleats del servei per nombre d'habitants

Servei Prestació Nombre d'empleats del servei (1) Nombre d'habitants (2) Nombre d'empleats del servei pernombre d'habitants (1 / 2)

0,00 0 0

C.6) Nombre de prestacions realitzades per nombre de prestacions previstes

Servei Prestació Nombre de prestacions realitzades (1) Nombre de pres tacions previstes (2) Nombre de prestacions realitza des pernombre de prestacions previstes (1 / 2)

0 0 0

C.7) Nombre de prestacions realitzades per nombre d'habitants

Servei Prestació Nombre de prestacions realitzades (1) Nombre d'habit ants (2) Nombre de prestacions realitzades pernombre d'habitants (1 / 2)

0 0 0

Apartat 21. Informació sobre els indicadorsObservacions

Apartat 22. Esdeveniments posteriors al tancamentObservacions