of 1 /1
ESIMIES: Anne Puumala 06 247 7585 [email protected]Kulttuuri 14 TIISTAINA 7. HELMIKUUTA 2017 POHJALAINEN LAURA KROHN VAASA Korealaisen Kim Jae Hongin päätyminen Suomeen ja Vaa- saan on jännittävä tarina: osit- tain määrätietoisen toiminnan tulos, osin sattumaa. Hän kiinnostui Pohjoismaista ja Suomesta jo 15-vuotiaana näh- tyään Korean TV:stä Ingmar Bergmanin elokuvan Fanny ja Alexander . Vanhempien levyhyllystä hän kuunteli muun muassa Sibeliuk- sen Valse Tristea ja Finlandiaa. –Kotona oli aina tarjolla pal- jon klassista musiikkia. Kim kävi vaativaa kielipainot- teista lukiota, mutta vapaa-ajal- la hän hankki netistä tietoa Poh- joismaista: kulttuurista, ruuas- ta, elämäntavasta ja kuunteli Suomen ja Ruotsin radioita. Siellä vastaan tuli myös Värt- tinän musiikki. – Se kolahti ja koukutti. Ihas- tuin kansanmusiikkiin, kielen rytmiin, mytologiaan ja Kale- valaan. Kim jatkoi oma-aloitteisesti netissä Suomeen kulttuurihis- torian ja kielen opiskelua. Hän tilasi myös kirjoja, muun muas- sa Tove Janssonin kirjoja. Kim lähti Yhdysvaltoihin Michi- ganin yliopistoon opiskelemaan germaanisia kieliä. Se oli mah- dollisimman lähellä kiinnos- tuksen kohdetta, skandinaavi- suutta. Parin vuoden jälkeen piti pa- lata Koreaan suorittamaan kak- sivuotista asepalvelusta. – Sinä aikana katsoin peiliin ja mietin. Olisin halunnut syven- tyä Suomeen, mutta se ei ollut Michiganissa mahdollista. Elämä on lyhyt ja mahdolli- suus, hän lopulta päätti. Hän haki Suomeen opiskelemaan ja matkusti Turkuun Åbo Akade- min pääsykokeisiin. – Yövyin matkustajakodissa ja siellä tapasin Pohjanmaalta tu- levan kuoron ja juttelin heidän kanssaan. Yksi kehui Vaasaa: siellä voisi arjessa puhua sekä suomea että ruotsia. Se oli mi- nulle tärkeää. Turkuun Kim ei päässyt, mutta hän pyrki vuoden päästä Vaa- san Åbo Akademiin. Sekä kieli- koe että pääsykoe menivät läpi. – Vihdoinkin sain tulla Suo- meen! Kim ei enää muista kuoron nimeä eikä ole tavannut mies- tä, joka hänelle kehui Vaasaa. – Hän oli nimeltään Hans. Olen ikuisesti kiitollinen hänelle. Nyt on kulunut seitsemän vuot- ta. Kim on kotiutunut, mutta ihan helppoa se ei ole ollut, kult- tuurierojakin on. Etelä-Koreas- sa esimerkiksi puhutaan paljon ulkonäöstä, eikä ole tabu kom- mentoida toisen ulkonäköä. – Siellä voi sanoa, että olet ihastuttava, kaunis ja näytätpä tänään hyvältä. Pian huoma- sin, että se on Suomessa sopi- matonta. Korea on kovin ulkonäkökes- keinen. – Kauneusleikkauksia teh- dään siellä eniten maailmassa. Metrossa kolmasosa mainoksis- ta koskee kauneusleikkauksia. Kim on kuitenkin jo niin suo- malaistunut, että kummastelee sitä. – Eivätkö he pysty katsomaan ihon alle, ihmisen sisälle? Suomalainen ruoka maistuu, mutta viikonloppuisin Kim kok- kailee kotona korealaisia herk- kuja. Hän on tutustunut ihmisiin, mutta yllättävän vaikeaksi on osoittautunut ystävien saami- nen suomalaisista. Kesälomat Kim viettää yleen- sä Soulissa. Vanhemmat ovat tukeneet ai- noan lapsensa valintoja. Äiti on apteekkari ja isällä on vientialan yrityksiä. Vanhemmat kävivät viime ke- sänä ensimmäisen kerran Suo- messa. – Kävimme Vaasassa ja Helsin- gissä sekä teimme risteilyt Tuk- holmaan ja Tallinnaan. Vapaa-ajalla Kim käy kuunte- lemassa kaikki Vaasan kaupun- ginorkesterin konsertit ja kat- somassa sekä Vaasan kaupun- ginteatterin että Wasa Teaterin kaikki näytelmät. – Olen lippukassojen myyjien kanssa jo niin tuttuja, että vaih- damme aina kuulumiset. Hän arvostaa pienen kaupun- gin orkesteria. – Vaasan orkesterilla on kor- kea taso, mutta yleisö pääsee lähemmäksi kuin suurissa kau- pungeissa, vaikkapa Berliinis- sä tai Helsingissä. Sama koskee teattereita. Koreassa klassinen musiikki on kovassa huudossa. – Se on ehkä suositumpaa kuin Suomessa ja yleisö nuorempaa, mutta vaikeammin saavutetta- vissa hinnan takia. Konsertteja on paljon, mutta ne järjestään puhtaasti kaupallisin perustein. Lipun hinta on korkea, eikä to- dellakaan ole mitään opiskelija- tai eläkeläisalennuksia. – Suomi on minulle paratiisi – 20 eurolla pääsee konsertteihin. Klassisen musiikin lisäksi Hong harrastaa myös kevyempää mu- siikkia. – Tykkään suomalaisista iskel- mistä. Tallinnan laivalla menen aina laulamaan karaokea. Bravuuri on Baddingin Para- tiisi ja Ikkunaprinsessa. – Silloin ihmiset aina täyttävät tanssilattian. Kevyempää musiikkia Kim on käynyt kuuntelemassa muun muassa Rytmikorjaamolla. Kim on opiskellut määrätietoi- sesti suomea ja ruotsia. Hän te- kee opintonsa ruotsiksi ja käyt- tää ruotsia myös asioidessaan kaupungilla. Varsinkin ensimmäisinä vuo- sina hän kävi paljon Tampereel- la suomen kielen takia. – Matkustin melkein joka per- jantai Tampereelle. Halusin paikkaan, jossa pärjää vain suo- meksi. – Eli käytin "arkipäivät ruot- sia, viikonloput suomea" -meto- dia, Kim hymyilee. Aina eturivissä Korealainen Kim Jae Hong saattaa olla maakunnan ahkerin kulttuurinkuluttaja. Kim Jae Hong istuu konserteissa aina eturivissä. – Musiikki saattaa kuulostaa paremmalta keskeltä, mutta minulle on tärkeämpää läheisyys: nähdä muusikoiden kasvot ja seurata läheltä, kuinka kapellimestarin johdolla tehdään yhdessä taidetta. KUVA: JARNO PELLINEN 32-vuotias, kotoisin Etelä- Koreasta Soulista. Kiinnostui Pohjoismaista jo 15-vuotiaana katsottuaan Ingmar Bergmanin elokuvan Fanny ja Alexander. Muutti Vaasaan opis- kelemaan vuonna 2009. Opiskelee Åbo Akademissa valtiotieteitä ja tekee gradua. Se käsittelee kulttuurin vaikutusta Itä-Aasian demo- kratisointiin. Vietti vuoden 2013 Ilmajoel- la Etelä-Pohjanmaan opistossa suomen kieltä opiskellen. Harrastaa konsertti- ja teat- terikäyntejä, pianonsoittoa ja karaokelaulua. Lempisäveltäjiä muun muassa Sibelius, Mozart ja Beethoven. KUKA? Kim Jae Hong Per Gessle -konsertin toivotaan keräävän 3 000 ihmistä pesäpal- lostadionille. LAURA KROHN VAASA Vaasan kesätapahtumien kirjo täydentyy, kun Per Gessle saa- puu kesäkiertueellaan Vaasaan. Hän esiintyy pesäpallostadionil- la 25. elokuuta. Gessle on Roxet- te-duon lauluntekijä ja toinen osapuoli. Roxette esiintyi Vaa- sassa kesällä 2015. Gessle tunnetaan myös Gylle- ne Tider -yhtyeen laulajana. Yh- tyeen suurin hitti on Sommar- tider. Gesslen konsertissa kuullaan kappaleita Gyllene Tideriltä, Ro- xettelta ja Gesslen omilta soolo- levyiltä. 21 paikkakuntaa käsittävä kier- tue alkaa Ruotsin Helsingbor- gista 6. heinäkuuta ja päättyy kahteen Suomen-konserttiin 25.-26.8. Vaasan lisäksi Gessle yhtyeineen esiintyy Popkalaset- tapahtumassa Porvoossa lauan- taina 26.8. Konsertin järjestää Studio Ticket yhteistyössä Live Natio- nin kanssa. Pesäpallostadionil- le mahtuu 3 000 – 4 000 henkeä. – Elisa-stadion oli jo varattu si- nä ajankohtana. Olen itse ollut kuuntelemassa pesäpallostadio- nilla Robert Welshiä 1990-lu- vun lopussa ja se toimi hyvin. Tavoittelemme 3 000:a hen- keä, sanoo Niklas Finne Stu- dio Ticketistä. Liput Vaasan konserttiin tule- vat myyntiin torstaina 9.2. Tu- hat ensimmäistä lippua myy- dään erikoishintaan. Konsertin esiintyjälistaa täydennetään ke- väällä. – Esiintyjiä tulee olemaan yh- teensä kolme tai neljä. Tulos- sa on paikallinen nimi ja lisäksi haemme tunnettua suomalaista artistia, Finne sanoo. Konsertti on elokuun viimeise- nä viikonloppuna eli huvilakau- den päättäjäisinä perjantaina. – Kun konsertti on perjan- taina, siinä ehtii hyvin mökille vielä lauantaiksi juhlimaan. Tä- män konsertin yhteydessä jär- jestetään myös ilotulitus, Fin- ne kertoo. Finnestä on hyvä, että Vaasan musiikkikesä näyttää vilkkaalta. – Se on oikein hyvä juttu. Kaik- kia tapahtumia ei ole edes vie- lä julkistettu, mutta uskomme, että jokainen löytää oman ylei- sönsä. Gessle kuvailee kiertueen olevan ”musikaalinen selfie” omaan tuotantoon. – Olen ollut lauluntekijä ja ar- tisti 37 vuotta. Minulla on ol- lut kolme uraa: yksi Roxettessa, toinen Gyllene Tiderin kanssa ja vielä yksi aivan soolona. Ne ovat erilaisia mutta kaikki lähellä sy- däntäni. Kesällä 2017 teen niis- tä oman keitokseni ja esitän lau- luja, jotka ovat merkinneet mi- nulle erityisen paljon, hän sa- noo konserttitiedotteessa. Gessle on myynyt yli 75 mil- joonaa levyä maailmanlaajui- sesti. Gessle esiintyy huvilakauden päättäjäisten aattona Vaasassa Roxettesta ja Gyllene Tider -yhtyeestä tuttu Per Gessle saapuu soolokiertueellaan Vaasan pesäpallostadionille elokuussa. Sellohevistit esiintyvät Ilkanrannassa. KUVA: MATTI HAUTALAHTI ILMAJOKI Ilmajoen Musiikkijuhlilla kuullaan lakeuksilla harvi- naista vierasta, kun metalli- yhtye Apocalyptica konsertoi Ilmajoen ooppera-areenal- la perjantaina 16. kesäkuuta. Apocalyptica plays Metal- lica by four cellos –konsert- ti on väliajallinen istumakon- sertti, jossa kuullaan yhtyeen vuonna 1996 julkaisemalta klassikoksi muodostuneelta debyyttialbumilta Metallica- covereita sekä myöhemmin levytettyjä versioita. Viime vuonna yhtye julkai- si 20-vuotisjuhlan kunniaksi debyyttilevystään uuden ver- sion, jolla kuullaan myös kol- me uutta Metallica-versiota, Battery, Nothing Else Matters ja Seek & Destroy. Ilmajoen Musiikkijuhlilla kantaesitetään kesäkuussa uusi kotimainen oopperateos Mannerheim. Loppuunvara- tun oopperan lisäksi juhlilla kuullaan jälleen useita kon- sertteja. Lauantaina 10.6. lukion au- ditoriossa kuullaan sotamuis- toja. Esiintyjinä ovat Ilma- joen Korsuveljet ry ja Ilma- joen lausujat. Ooppera-areenalla soi lau- antaina Juhlakonsertti, jossa esiintyvät basso Matti Sal- minen ja sopraano Mari Palo sekä Toivo Kuula -lau- lukilpailun voittanut sopraa- no Silja Aalto. Säestyksestä vastaa Vaasan kaupunginor- kesteri johtajanaan Markus Lehtinen. Sunnuntaina 11.6. Ooppera- areenalla esiintyy Korsuor- kesteri ja Kyösti Mäkimat- tila. Konsertissa viihdytään sota-ajan musiikin ja 60-lu- vun rautalankakappaleiden parissa. Keskiviikkona 14.6. järjes- tetään Lapsiperheiden ilta – ilmaistapahtuma, jossa esiin- tyy Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu! Lauantaina 17.6. Ooppe- ra-areenalla kuullaan Suo- mi 100 – Lauantain toivo- tut –konsertti. Esiintyjinä ovat Arja Koriseva, Mikael Konttinen ja Puolustusvoi- mien varusmiesorkesteri johtajanaan musiikkikaptee- ni Tero Haikala. Apocalyptica rokkaa ooppera-areenalla VAASA Vaasan Merenkurkun koulun oppilaiden toteuttamia ly- hytdokumentti elokuvia esi- tetään tänään Vaasassa Bio Rexissä kello 13. Tapahtuma on osa Dok- kino -tapahtumaa, joka tuo esiin nuortenelokuvantekijöi- den ääniä 19 paikkakunnalla. DocPoint-elokuvatapahtu- mat ry:n järjestämä Dokkino järjesti vuoden 2016 aikana kouluille maksuttomia, kak- sipäiväisiä dokumenttielo- kuvaverstaita. Niissä lapset ja nuoret pääsivät itse teke- mään alusta loppuun saak- ka omat dokumenttieloku- vansa. Verstaita järjestettiin 18 maakunnassa ja kaikki kou- lut saivat hakea mukaan. Tee- mana oli yhdessä, joka on myös Suomi 100 -juhlavuo- den teema. Pohjanmaan verstas jär- jestettiin huhtikuussa 2016 Vaasan Merenkurkun kou- lulla. Dokumentit näyttävät sen, miten ja millaisena suomalai- nen kulttuuri ja yhteiskunta heijastuvat lasten ja nuorten arkisissa kokemuksissa. Tänään juhlanäytöksessä nähdään vaasalaiset eloku- vat sekä valikoima muiden paikkakuntien tuotoksia. Verstaat ja juhlanäytökset ovat osa virallista Suomi 100 -hankkeen ohjelmaa. Nuoret tekivät lyhyt- elokuvia Suomesta Kauhavan Puukkofestivaa- lien merkeissä järjestetään puukkoaiheinen runokilpai- lu. Vuoden 2017 runokisan teemana on Puukko ja Suo- mi. Kilpailussa on kaksi sar- jaa, aikuiset sekä lapset ja alle 17-vuotiaat. Kilpailuun osallistuva teksti voi olla ai- kaisemmin esitetty, mutta ei julkaistu. Kilpailuaika päät- tyy 1.5.2017. Voittaja julkistetaan vuo- den 2017 Puukkofestivaaleil- la. Pääpalkintona puukko- runoilija saa oman nimikko- puukon, jonka saajasta päät- tää raati. Lisäksi raati voi jakaa kunniamainintoja. Kil- pailun tarkoituksena on edis- tää puukkokulttuuria. Kilpai- lun järjestävät yhteistyössä Kauhavan puukkofestivaali- yhdistys ry, Kauhavan kau- pungin kulttuuri- ja museo- toimet sekä Pohjanmaan Kir- jailijat ry. Nyt etsitään parasta puukkorunoilijaa STT HELSINKI Suomalaisissa museoissa tehtiin viime vuonna kävijä- ennätys, kertoo Museoliitto. Museovierailuja oli vuoden aikana 6,6 miljoonaa. Kas- vua edelliseen vuoteen oli noin viidenneksen. Kävijä- määrä on vuosien ajan ollut reilussa viidessä miljoonassa. Museoliiton mukaan kävi- jämäärän kasvun merkittä- vin syy on Museokortti, joka otettiin käyttöön toissa ke- väänä. Museokortti on vuosilippu noin 250 museoon eri puolil- la Suomea. Museot vetivät ennätys- määrän kävijöitä

Apocalyptica rokkaa ooppera-areenalla Aina eturivissä Nothing Else Matters ja Seek & Destroy. Ilmajoen Musiikkijuhlilla kantaesitetään kesäkuussa uusi kotimainen oopperateos Mannerheim

 • Author
  dongoc

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Apocalyptica rokkaa ooppera-areenalla Aina eturivissä Nothing Else Matters ja Seek & Destroy....

 • ESIMIES: Anne Puumala 06 247 7585 [email protected]

  Kulttuuri14 TIISTAINA 7. HELMIKUUTA 2017 POHJALAINEN

  LAURA KROHNVAASA

  Korealaisen Kim Jae Hongin ptyminen Suomeen ja Vaa-saan on jnnittv tarina: osit-tain mrtietoisen toiminnan tulos, osin sattumaa.

  Hn kiinnostui Pohjoismaista ja Suomesta jo 15-vuotiaana nh-tyn Korean TV:st Ingmar Bergmanin elokuvan Fanny ja Alexander.

  Vanhempien levyhyllyst hn kuunteli muun muassa Sibeliuk-sen Valse Tristea ja Finlandiaa.

  Kotona oli aina tarjolla pal-jon klassista musiikkia.

  Kim kvi vaativaa kielipainot-teista lukiota, mutta vapaa-ajal-la hn hankki netist tietoa Poh-joismaista: kulttuurista, ruuas-ta, elmntavasta ja kuunteli Suomen ja Ruotsin radioita.

  Siell vastaan tuli mys Vrt-tinn musiikki.

  Se kolahti ja koukutti. Ihas-tuin kansanmusiikkiin, kielen rytmiin, mytologiaan ja Kale-valaan.

  Kim jatkoi oma-aloitteisesti netiss Suomeen kulttuurihis-torian ja kielen opiskelua. Hn tilasi mys kirjoja, muun muas-sa Tove Janssonin kirjoja.

  Kim lhti Yhdysvaltoihin Michi-ganin yliopistoon opiskelemaan germaanisia kieli. Se oli mah-dollisimman lhell kiinnos-tuksen kohdetta, skandinaavi-suutta.

  Parin vuoden jlkeen piti pa-lata Koreaan suorittamaan kak-sivuotista asepalvelusta.

  Sin aikana katsoin peiliin ja mietin. Olisin halunnut syven-ty Suomeen, mutta se ei ollut Michiganissa mahdollista.

  Elm on lyhyt ja mahdolli-suus, hn lopulta ptti. Hn haki Suomeen opiskelemaan ja matkusti Turkuun bo Akade-min psykokeisiin.

  Yvyin matkustajakodissa ja siell tapasin Pohjanmaalta tu-levan kuoron ja juttelin heidn kanssaan. Yksi kehui Vaasaa: siell voisi arjessa puhua sek suomea ett ruotsia. Se oli mi-nulle trke.

  Turkuun Kim ei pssyt, mutta hn pyrki vuoden pst Vaa-san bo Akademiin. Sek kieli-koe ett psykoe menivt lpi.

  Vihdoinkin sain tulla Suo-meen!

  Kim ei en muista kuoron nime eik ole tavannut mies-t, joka hnelle kehui Vaasaa.

  Hn oli nimeltn Hans. Olen ikuisesti kiitollinen hnelle.

  Nyt on kulunut seitsemn vuot-ta. Kim on kotiutunut, mutta ihan helppoa se ei ole ollut, kult-tuurierojakin on. Etel-Koreas-sa esimerkiksi puhutaan paljon ulkonst, eik ole tabu kom-mentoida toisen ulkonk.

  Siell voi sanoa, ett olet ihastuttava, kaunis ja nyttp tnn hyvlt. Pian huoma-sin, ett se on Suomessa sopi-matonta.

  Korea on kovin ulkonkkes-keinen.

  Kauneusleikkauksia teh-dn siell eniten maailmassa. Metrossa kolmasosa mainoksis-ta koskee kauneusleikkauksia.

  Kim on kuitenkin jo niin suo-malaistunut, ett kummastelee sit.

  Eivtk he pysty katsomaan ihon alle, ihmisen sislle?

  Suomalainen ruoka maistuu, mutta viikonloppuisin Kim kok-kailee kotona korealaisia herk-kuja.

  Hn on tutustunut ihmisiin, mutta yllttvn vaikeaksi on osoittautunut ystvien saami-nen suomalaisista.

  Keslomat Kim viett yleen-s Soulissa.

  Vanhemmat ovat tukeneet ai-noan lapsensa valintoja. iti on apteekkari ja isll on vientialan yrityksi.

  Vanhemmat kvivt viime ke-sn ensimmisen kerran Suo-messa.

  Kvimme Vaasassa ja Helsin-giss sek teimme risteilyt Tuk-holmaan ja Tallinnaan.

  Vapaa-ajalla Kim ky kuunte-lemassa kaikki Vaasan kaupun-ginorkesterin konsertit ja kat-somassa sek Vaasan kaupun-ginteatterin ett Wasa Teaterin kaikki nytelmt.

  Olen lippukassojen myyjien kanssa jo niin tuttuja, ett vaih-damme aina kuulumiset.

  Hn arvostaa pienen kaupun-gin orkesteria.

  Vaasan orkesterilla on kor-kea taso, mutta yleis psee lhemmksi kuin suurissa kau-pungeissa, vaikkapa Berliinis-

  s tai Helsingiss. Sama koskee teattereita.

  Koreassa klassinen musiikki on kovassa huudossa.

  Se on ehk suositumpaa kuin Suomessa ja yleis nuorempaa, mutta vaikeammin saavutetta-vissa hinnan takia. Konsertteja on paljon, mutta ne jrjestn puhtaasti kaupallisin perustein. Lipun hinta on korkea, eik to-dellakaan ole mitn opiskelija- tai elkelisalennuksia.

  Suomi on minulle paratiisi

  20 eurolla psee konsertteihin.

  Klassisen musiikin lisksi Hong harrastaa mys kevyemp mu-siikkia.

  Tykkn suomalaisista iskel-mist. Tallinnan laivalla menen aina laulamaan karaokea.

  Bravuuri on Baddingin Para-tiisi ja Ikkunaprinsessa.

  Silloin ihmiset aina tyttvt tanssilattian.

  Kevyemp musiikkia Kim on kynyt kuuntelemassa muun muassa Rytmikorjaamolla.

  Kim on opiskellut mrtietoi-sesti suomea ja ruotsia. Hn te-kee opintonsa ruotsiksi ja kyt-t ruotsia mys asioidessaan kaupungilla.

  Varsinkin ensimmisin vuo-sina hn kvi paljon Tampereel-la suomen kielen takia.

  Matkustin melkein joka per-jantai Tampereelle. Halusin paikkaan, jossa prj vain suo-meksi.

  Eli kytin "arkipivt ruot-sia, viikonloput suomea" -meto-dia, Kim hymyilee.

  Aina eturivissKorealainen Kim Jae Hong saattaa olla maakunnan ahkerin kulttuurinkuluttaja.

  Kim Jae Hong istuu konserteissa aina eturiviss. Musiikki saattaa kuulostaa paremmalta keskelt, mutta minulle on trkemp lheisyys: nhd muusikoiden kasvot ja seurata lhelt, kuinka kapellimestarin johdolla tehdn yhdess taidetta. KUVA: JARNO PELLINEN

  32-vuotias, kotoisin Etel-Koreasta Soulista.

  Kiinnostui Pohjoismaista jo 15-vuotiaana katsottuaan Ingmar Bergmanin elokuvan Fanny ja Alexander.

  Muutti Vaasaan opis-kelemaan vuonna 2009. Opiskelee bo Akademissa valtiotieteit ja tekee gradua. Se ksittelee kulttuurin vaikutusta It-Aasian demo-kratisointiin.

  Vietti vuoden 2013 Ilmajoel-la Etel-Pohjanmaan opistossa suomen kielt opiskellen.

  Harrastaa konsertti- ja teat-terikyntej, pianonsoittoa ja karaokelaulua. Lempisveltji muun muassa Sibelius, Mozart ja Beethoven.

  KUKA?

  Kim Jae Hong

  Per Gessle -konsertin toivotaan kervn 3000 ihmist pespal-lostadionille.

  LAURA KROHNVAASA

  Vaasan kestapahtumien kirjo tydentyy, kun Per Gessle saa-puu keskiertueellaan Vaasaan. Hn esiintyy pespallostadionil-la 25. elokuuta. Gessle on Roxet-te-duon lauluntekij ja toinen osapuoli. Roxette esiintyi Vaa-sassa kesll 2015.

  Gessle tunnetaan mys Gylle-ne Tider -yhtyeen laulajana. Yh-tyeen suurin hitti on Sommar-tider.

  Gesslen konsertissa kuullaan kappaleita Gyllene Tiderilt, Ro-xettelta ja Gesslen omilta soolo-levyilt.

  21 paikkakuntaa ksittv kier-tue alkaa Ruotsin Helsingbor-gista 6. heinkuuta ja pttyy kahteen Suomen-konserttiin 25.-26.8. Vaasan lisksi Gessle yhtyeineen esiintyy Popkalaset-tapahtumassa Porvoossa lauan-taina 26.8.

  Konsertin jrjest Studio Ticket yhteistyss Live Natio-nin kanssa. Pespallostadionil-le mahtuu 30004000 henke.

  Elisa-stadion oli jo varattu si-n ajankohtana. Olen itse ollut kuuntelemassa pespallostadio-nilla Robert Welshi 1990-lu-

  vun lopussa ja se toimi hyvin. Tavoittelemme 3000:a hen-ke, sanoo Niklas Finne Stu-dio Ticketist.

  Liput Vaasan konserttiin tule-vat myyntiin torstaina 9.2. Tu-hat ensimmist lippua myy-dn erikoishintaan. Konsertin esiintyjlistaa tydennetn ke-vll.

  Esiintyji tulee olemaan yh-teens kolme tai nelj. Tulos-sa on paikallinen nimi ja lisksi haemme tunnettua suomalaista artistia, Finne sanoo.

  Konsertti on elokuun viimeise-n viikonloppuna eli huvilakau-den pttjisin perjantaina.

  Kun konsertti on perjan-taina, siin ehtii hyvin mkille viel lauantaiksi juhlimaan. T-mn konsertin yhteydess jr-jestetn mys ilotulitus, Fin-ne kertoo.

  Finnest on hyv, ett Vaasan musiikkikes nytt vilkkaalta.

  Se on oikein hyv juttu. Kaik-kia tapahtumia ei ole edes vie-l julkistettu, mutta uskomme, ett jokainen lyt oman ylei-sns.

  Gessle kuvailee kiertueen olevan musikaalinen selfie omaan tuotantoon.

  Olen ollut lauluntekij ja ar-tisti 37 vuotta. Minulla on ol-lut kolme uraa: yksi Roxettessa, toinen Gyllene Tiderin kanssa ja viel yksi aivan soolona. Ne ovat erilaisia mutta kaikki lhell sy-dntni. Kesll 2017 teen niis-t oman keitokseni ja esitn lau-luja, jotka ovat merkinneet mi-nulle erityisen paljon, hn sa-noo konserttitiedotteessa.

  Gessle on myynyt yli 75 mil-joonaa levy maailmanlaajui-sesti.

  Gessle esiintyy huvilakauden pttjisten aattona Vaasassa

  Roxettesta ja Gyllene Tider -yhtyeest tuttu Per Gessle saapuu soolokiertueellaan Vaasan pespallostadionille elokuussa.

  Sellohevistit esiintyvt Ilkanrannassa. KUVA: MATTI HAUTALAHTI

  ILMAJOKIIlmajoen Musiikkijuhlilla kuullaan lakeuksilla harvi-naista vierasta, kun metalli-yhtye Apocalyptica konsertoi Ilmajoen ooppera-areenal-la perjantaina 16. keskuuta.

  Apocalyptica plays Metal-lica by four cellos konsert-ti on vliajallinen istumakon-sertti, jossa kuullaan yhtyeen vuonna 1996 julkaisemalta klassikoksi muodostuneelta debyyttialbumilta Metallica-covereita sek myhemmin levytettyj versioita.

  Viime vuonna yhtye julkai-si 20-vuotisjuhlan kunniaksi debyyttilevystn uuden ver-sion, jolla kuullaan mys kol-me uutta Metallica-versiota, Battery, Nothing Else Matters ja Seek & Destroy.

  Ilmajoen Musiikkijuhlilla kantaesitetn keskuussa uusi kotimainen oopperateos Mannerheim. Loppuunvara-tun oopperan lisksi juhlilla kuullaan jlleen useita kon-sertteja.

  Lauantaina 10.6. lukion au-ditoriossa kuullaan sotamuis-toja. Esiintyjin ovat Ilma-

  joen Korsuveljet ry ja Ilma-joen lausujat.

  Ooppera-areenalla soi lau-antaina Juhlakonsertti, jossa esiintyvt basso Matti Sal-minen ja sopraano Mari Palo sek Toivo Kuula -lau-lukilpailun voittanut sopraa-no Silja Aalto. Sestyksest vastaa Vaasan kaupunginor-kesteri johtajanaan Markus Lehtinen.

  Sunnuntaina 11.6. Ooppera-areenalla esiintyy Korsuor-kesteri ja Kysti Mkimat-tila. Konsertissa viihdytn sota-ajan musiikin ja 60-lu-vun rautalankakappaleiden parissa.

  Keskiviikkona 14.6. jrjes-tetn Lapsiperheiden ilta ilmaistapahtuma, jossa esiin-tyy Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!

  Lauantaina 17.6. Ooppe-ra-areenalla kuullaan Suo-mi 100 Lauantain toivo-tut konsertti. Esiintyjin ovat Arja Koriseva, Mikael Konttinen ja Puolustusvoi-mien varusmiesorkesteri johtajanaan musiikkikaptee-ni Tero Haikala.

  Apocalyptica rokkaa ooppera-areenalla

  VAASAVaasan Merenkurkun koulun oppilaiden toteuttamia ly-hytdokumentti elokuvia esi-tetn tnn Vaasassa Bio Rexiss kello 13.

  Tapahtuma on osa Dok-kino -tapahtumaa, joka tuo esiin nuortenelokuvantekiji-den ni 19 paikkakunnalla.

  DocPoint-elokuvatapahtu-mat ry:n jrjestm Dokkino jrjesti vuoden 2016 aikana kouluille maksuttomia, kak-sipivisi dokumenttielo-kuvaverstaita. Niiss lapset ja nuoret psivt itse teke-mn alusta loppuun saak-ka omat dokumenttieloku-vansa.

  Verstaita jrjestettiin 18

  maakunnassa ja kaikki kou-lut saivat hakea mukaan. Tee-mana oli yhdess, joka on mys Suomi 100 -juhlavuo-den teema.

  Pohjanmaan verstas jr-jestettiin huhtikuussa 2016 Vaasan Merenkurkun kou-lulla.

  Dokumentit nyttvt sen, miten ja millaisena suomalai-nen kulttuuri ja yhteiskunta heijastuvat lasten ja nuorten arkisissa kokemuksissa.

  Tnn juhlanytksess nhdn vaasalaiset eloku-vat sek valikoima muiden paikkakuntien tuotoksia.

  Verstaat ja juhlanytkset ovat osa virallista Suomi 100 -hankkeen ohjelmaa.

  Nuoret tekivt lyhyt- elokuvia Suomesta

  Kauhavan Puukkofestivaa-lien merkeiss jrjestetn puukkoaiheinen runokilpai-lu. Vuoden 2017 runokisan teemana on Puukko ja Suo-mi.

  Kilpailussa on kaksi sar-jaa, aikuiset sek lapset ja alle 17-vuotiaat. Kilpailuun osallistuva teksti voi olla ai-kaisemmin esitetty, mutta ei julkaistu. Kilpailuaika pt-tyy 1.5.2017.

  Voittaja julkistetaan vuo-

  den 2017 Puukkofestivaaleil-la. Ppalkintona puukko-runoilija saa oman nimikko-puukon, jonka saajasta pt-t raati. Lisksi raati voi jakaa kunniamainintoja. Kil-pailun tarkoituksena on edis-t puukkokulttuuria. Kilpai-lun jrjestvt yhteistyss Kauhavan puukkofestivaali-yhdistys ry, Kauhavan kau-pungin kulttuuri- ja museo-toimet sek Pohjanmaan Kir-jailijat ry.

  Nyt etsitn parasta puukkorunoilijaa

  STTHELSINKI

  Suomalaisissa museoissa tehtiin viime vuonna kvij-enntys, kertoo Museoliitto. Museovierailuja oli vuoden aikana 6,6 miljoonaa. Kas-vua edelliseen vuoteen oli noin viidenneksen. Kvij-

  mr on vuosien ajan ollut reilussa viidess miljoonassa.

  Museoliiton mukaan kvi-jmrn kasvun merkitt-vin syy on Museokortti, joka otettiin kyttn toissa ke-vn.

  Museokortti on vuosilippu noin 250 museoon eri puolil-la Suomea.

  Museot vetivt enntys-mrn kvijit