Apt IKH-CDKTKT Tp. H6 - ?· HO

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • UBND THANH PHO HO CHi MINH CONG nOA xA HOI cnu NGHiA VIET NAMTRUONG CAO DANG KINH TIt - KY THU~T' DQc l~p - 'rl! do - H~nh phu~

  THANn PHO no CHi MINH

  S6: Apt IKH-CDKTKT Tp. H6 Chi Minh, ngayollthang),( ndm 2017

  KEHOACHTB chirc oBi thoai giii'a Lanh o~o nh~ truo'ng vO'i HQc sinh, Sinh vi en

  HQc ky 1 nam hQC 2017-2018

  Can cir Quyet dinh s6 721/QD-CDKTKT, ngay 29 thang 9 nam 2017 cuaHieu tnrong nha tnrong v~ viec ban hanh Quy dinh cong tac hoc sinh, sinh vien;

  Can cir vao tinh hinh thuc t~ tai don vi,Nay Hieu tnrong ban hanh k~ hoach t6 chirc d6i thoai gitra Lanh dao nha

  tnrong voiHoc sinh, sinh vien hoc ky 1 nam hoc 2017-2018 nhir sau:

  I. Ml)C DicII - YEU cAu:1. M1}.c dich:

  Nha tnrong tiep nhan cac '1 kien, nhtmg thong tin cua hoc sinh, sinh vien(HSSV) g6p '1 v~ cac mat trong qua trinh hoc t?P, fen luyen tai tnrong, tir d6 nhatnrong n~m b~t tam nr, nguyen vong cua HSSV, giai thich nhfrng th~c mac va c6bien phap cai thien nhung t6n tai lien quan, dap img cac ki~n nghi chinh dang cuanguoi hoc nh~m thirc hien cong tac dao t

 • 2. Phong Cong tac chinh tri - HSSV, Giao vien chu nhiern, C6 van 119C ti;iptrien khai lfty y kien cua HSSV thong qua phieu khao sat;

  3. Th6ng ke k~t qua khao sat va chuyen n('>idung d~n cac don vi lien quan;

  4. Cac don vi lien quan tra loi cac y kien cua HSSV;5. Ban t6 chirc hop voi tnrong cac don vi lien quan dS thong nhat n('>idung

  tra loi voi HSSV tnroc buoi d6i thoai;

  6. T6 chirc bu6i d6i thoai giira lanh dao nha tnrong voi dai dien hoc sinh,sinh vien cac lap;

  7. Hieu tnrong k~t luan cac noi dung tra loi va bien phap kh~c phuc nhtrngt6n tai ma HSSV g6p Y chinh dang;

  8. Bao cao tong hQ'Pva niem y~t cong khai n('>idung tra loi cua cac don vi.

  IV;TO entre BUOI DOl THO~I1. Thanh phan tham du:

  - Lanh dao nha tnrong: Ban Giam hieu; tnrong cac don vi; Giao vien chunhiem, C6 vftn hoc tap; Bi thu, ph6 Bi thir Dean thanh nien, Chu tich, ph6 Chu tichHoi sinh vien.

  - Dai dien HSSV cac lap gom: Lap tnrong, lap ph6; Bi thu, ph6 Bi thir chidoan lap; Chi h('>itnrong, Chi hoi ph6 lap; Bi thu lien chi doan khoa, Ban chaphanh Hoi sinh vien tnrong.

  2. Thai gian : 7gii)' 30, ngay 23/12/2017 [thu' 7).

  3. Dia diem: IIQi truong.

  4. Noi dung cua buoi d6i thoai:

  - Doan chu toa di~u hanh bu6i d6i thoai: Dai dien Ban Giam Hieu, TruongPhong Cong tac Chinh tri - HSSV; Truong Phong Quan ly Dao tao - Khao thi; Bithu Dean Thanh Nien;

  - Thu ky: Mot dai dien Ban Chap hanh Hoi Sinh vien va mot nhan vienPhong Cong tac Chinh tri - HSSV;

  - Trinh tv noi dung trong buoi d6i thoai:

  + Bao cao ket qua khao sat mire d('>hili long;+ Cac tnrong don vi tra loi nhtrng g6p y cua HSSV tir phieu khao sat;+ Dai dien HSSV neu y kien, g6p y true tiep voi tung tnrong don vi;+ Truong don vi lien quan tra loi true tiep cac y kien cua Dai dien HSSV;- Ban giam hieu k~t luan va chi dao.

  V. BAN cut D~O:Ong Pham Dire Khiern

  Ong Phan Van Thanh Cn

  Ba Huynh Thanh Ngan

  f.

  - Hi~u tnrong

  - Ph6 Hieu tnrong

  - Ph6 Hieu tnrong

  - Truong Ban

  - Ph6 Ban TT

  - Thanh vien

  2

 • VI. BAN TO CIIUC :

  Ong Phan Thanh Tong - Truong Phong CTCT-HSSV - Truong Ban

  Ong Nguyen Thanh Vfi - Ph6 tnrong phong CTCT-HSSV - Ph6 Ban TT

  Ong H6 Van Nhat - Truong phong QLDT - KT - Thanh vien

  Ong Trftn Van Mung - Truong phong QTTB-CSVC - Thanh vien

  Ong Trftn T~n Sang - Truong phong Thanh tra - DBCL - Thanh vien

  Truong cac Phong, Khoa, T6, Trung tam, Bi thir Doan TN - Thanh vien

  VII. NHI~M Vl) cAc DON VI CI-IUAN BI DOl THO~I1. Phong Cong tac chinh tr] - IISSV:

  - Xay dung k hoach;

  - Bien soan noi dung phieu khao sat, d~ nghi nhan ban va trien khai dn giaovien chu nhiem, c6 van hoc t?P;

  - T6ng hop y kien tu phieu khao sat va rmrc hai long cua HSSV;- Chuyen bang tong hop y kin dn cac don vi lien quan va tong hop van

  ban tra IO'icua cac don vi;

  - Thuong tnrc ban t6 chirc d6i thoai, soan kich ban va d~n chuang trinh bu6id6i thoai; ,

  - Thong tin tuyen truyen bu6i d6i thoai dn HSSV tren bang tin, websitetnrong, SMS School, phat thanh.

  2. Phong QTTB-CSVC:

  - Phan cong din b9 true dien, am thanh, chuan bi Co' sa vat chat, mroc uong,va Bang ron treo trong hoi truong phuc vu buoi d6i thoai.

  3. Phong K~ toan tai vu:

  - Hirong d~n cac thu tuc thanh toan kinh phi phuc vu cac nQi dung k hoach,4. Khoa (co IISSV true thuQc):

  - Don d6c c6 v~ hoc tap, giao vien chu nhiern cac lap tnrc thuoc thuc hienkhao sat HSSV;

  - Giao vien chu nhiem va C6 van hoc t?P cac lap khoa moi: Phat ra, thu laiPhieu khao sat HSSV va phan cong Ban can su lap tham du bu6i d6i thoai dungthanh phan;

  - C6 v~n hoc t?P cac lap khoa cii: Phan cong Ban can sir lap tham du bu6id6i thoai dung thanh phan;

  - D6i voi cac lap bac Cao d~ng khoa cii, Phong Cong tac Chinh tri - HSSVphoi hQ'Pvoi Doan Thanh nien trien khai khao sat theo lap hoc phan.

  5. Doan thanh nien, IIQi sinh vien:

  - Ph6i h9'P voi Phong Cong tac Chinh tri - HSSV khao sat HSSV va thongke mire dQ hai long cua HSSV;

  3

 • - Phan cong don d6c thanh vien trong Ban chap hanh, can b9 Doan, H9itham du buoi d6i thoai.

  6. Trung tam Thong tin - ThO' vi~n:

  - Chup anh, dira tin, photo 4.500 Phi~u khao sat.

  7. Phong Thanh tra:

  - Giam sat cac hoat dong t6 chirc buoi d6i thoai.

  8. Cac don vi trong nha truong:

  - Bao cao tra loi khi c6 y kien cua HSSV lien quan d~n chirc nang, nhiern vucua don vi.

  VIII. TIEN DQ TIIl/C HIJ~:N

  TT NQidung Thiri gian TA clnrc, thuc hi~n

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Xay dung ke hoach t6 chirc doithoai, trinh BGH phe duyet vatrien khai d~n cac thanh vien, donvi lien quan.

  N9P phieu khao sat ve phongCTCT-HSSV

  T6ng hQ'P Y kien cua HSSV trenphieu khao sat

  Bao cao tong hop d~n Ban giamhieu, cac don vi.Cac don vi tra IO'i nhfrng thacmac, Y kien cua HSSV (theom:u) va n9P vS Phong CTCT-HSSV d~ t6ng hQ'PT6ng hop mire d9 hai long cuaHSSV tren phieu khao sat va baocao k~t qua khao sat

  HOp Ban t6 chirc kiem tra cac n9idung chuan bi bu6i gap go, d6ithoai va thong nhat noi dung traloi

  Tmac ngay Phong CTCT -HSSV2211112017

  ro ngay28/11/2017d~n ngay

  08112/2017Tir ngay

  29/11/2017d~n ngay

  09112/2017

  Giao vien chu nhiem, c6vAhhoc t?P, HSSV

  Phong CTCT-HSSV

  10112/2017 Phong CTCT-HSSV

  Tu ngay11112/2017d~n ngay

  13112/201714112/2017

  d~n18112/2017

  Cac don vi lien quan

  Phong CTCT-HSSV

  Ngay Ban t6 chirc18112/2017

  Hoan thanhPhoto 4.500 b9 phieu lAy Y kien TT. Thong tin - Thutnroc ngay(3 to-A4/b9) 25/11/2017 vien

  Giao vien chu nhiemNhan phieu khao sat tai phong Ngay cac lap, c6 van hoc t?P

  27/11/2017CTCT-HSSV cac lap khoa moi

  T

  4

 • TT Ni}idung 'I'hoi gian T& chirc, thu'c hi~n

  Cac don vi hieu chinh noi dung 191121201710, tra loi theo chi dao cua Ban giam d~n Cac don vi lien quanhieu (neu c6) va giri v~ phong

  Cong tac chinh tri - HSSV 22/12/2017

  7g30'-II. T6 chirc buoi d6i thoai 11g30' Theo thanh ph~n thamngay dV

  2311212017

  T6ng hQ'Pcac y kien chi dao k~tluan cua Hieu tnrong trong buoi Ngay12. d6i thoai bing van ban va niern Phong CTCT-HSSVy~t cong khai tren Website 29112/2017

  truong

  IX. mr TRU KINH PHi - co sa v~T cHAT (Kern theo phu luc)Tren day la K~ hoach t6 chirc bu6i d6i thoai gifra lanh dao nha tnrong voi

  HSSV h9C ky I nam h9C 2017-2018. D~ nghi Ban t6 clnrc, tnrong cac don vi lienquan chi dao cac b('>phan true thuoc thuc hien d~y du nhiem vu theo phan congo

  Noi nhtjn :- Ban Giam Hieu (d chi dao);- E_Offtce (d cac don vi tlurc hien);- Website tnrong (d thong tin);- LIIU: VT, Phong CTCT-HSSV.

  5