Click here to load reader

AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH - · PDF filePEDOMAN TRANSLITERASI Konsonan Vokal Arab Latin Arab Latin Arab Latin ﺀ ' ﻁ th َ a ﺏ b ﻅ zh ِ i ﺕ t ﻉ ' ُ u ﺙ ts ﻍ gh

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH - · PDF filePEDOMAN TRANSLITERASI Konsonan Vokal Arab Latin...

 • c

 • AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

 • عقيدة أهل السنة واجلماعة Penyusun: Lembaga Penlitian dan Pengembangan Pengurus Besar Syabab Ahlussunnah Wal Jama'ah (LITBANG PB SYAHAMAH) Cetakan I, Rabi'ul Awal 1425 H./Mei 2004 R. Cetakan II, Rabi'ul Awal 1426 H./April 2005 R. Cetakan: III, Rabi'ul Awal 1427 H./April 2006 R. Diterbitkan oleh: SYAHAMAH-Press Jl. Buaran I No.01 Rt.05/12 Kode Pos: 13470 P.O. Box: 1168 Jkt 13011 Klender Jakarta Timur Telp/Fax: 021-8607431 e-mail: [email protected] layout & Desain Sampul:

  Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBANG PB SYAHAMAH)

  SYAHAMAH-Press

  PEDOMAN TRANSLITERASI

  Konsonan Vokal

  Arab Latin Arab Latin Arab Latin th َ a ط ' ء zh ِ i ظ b ب u ُ ' ع t ت gh Diftong غ ts ث aw َ__و f ف j ج

  mailto:[email protected]

 • ay ِ__ي q ق h ح iyy ـي k ك kh خ l ل d د m م dz ذ n ن r ر w و z ز h هـ s س y ي sy ش ah,at ة sh ص al ال dl ض

  Pengantar Penerbit

  Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya.

  Seiring dengan merebaknya berbagai paham yang menyimpang di kalangan masyarakat kita, seperti tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), takfir (pengkafiran) tanpa alasan, penolakan dan pengingkaran terhadap empat madzhab dan lain-lain, maka pemahaman dan pengajaran aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah harus kembali ditekankan. Karena aqidah ini adalah aqidah mayoritas umat Islam, dari masa Rasulullah hingga kini, aqidah golongan yang selamat (al Firqah an-Najiyah). Karena itulah para ulama empat madzhab menulis berbagai karya, dari mulai tulisan mukhtasharat (ringkasan) hingga muthawwalat (buku-buku besar) dalam menerangkan aqidah Ahlussunnah ini (seperti bisa dilihat dalam kutipan-kutipan buku ini).

  Aqidah sunniyyah adalah aqidah yang telah disepakati kebenarannya oleh segenap kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Aqidah inilah aqidah yang telah dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Aqidah ini kemudian dijelaskan kembali berikut dengan dalil-dalil naqli dan aqli serta bantahan terhadap golongan-golongan yang menyempal oleh dua imam besar; al Imam Abu al Hasan al Asy’ari dan Al Imam Abu Manshur al Maturidi -semoga Allah meridlai keduanya-. Akhirnya pada awal abad IV H Ahlussunnah dikenal dengan nama baru al Asya’irah dan al Maturidiyyah. Mereka adalah mayoritas umat yang tergabung dalam pengikut madzhab empat.

 • Sesuatu yang patut disayangkan adalah merebaknya paham-paham yang berseberangan dengan aqidah Ahlussunnah dengan klaim sebagai Ahlussunnah. Seperti paham yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas ‘Arsy atau Kursi (sebagian mereka menyatakan di langit), mengharamkan ziarah kubur, memusyrikkan orang yang bertawassul, menyatakan semua bid’ah (hal yang tidak disebut secara eksplisit dalam al Qur’an dan Sunnah) adalah sesat, dan banyak hal lainnya. Bahkan pada kurun terakhir ini telah timbul paham baru –mengikut paham salah satu sub sekte Khawarij– yang mengkafirkan penduduk suatu negara yang tidak memakai syariat Islam. Mereka mengkafirkan semua orang, baik yang duduk dalam pemerintahan negara tersebut maupun rakyat biasa. Paham-paham inilah yang mulai merebak di masyarakat kita. Paham-paham yang jelas-jelas menyalahi apa yang telah disepakati oleh Ahlussunnah Wal Jama’ah.

  Buku ini semoga menjadi penawar bagi kegelisahan– kegelisahan. Kandungan buku ini adalah sesuatu yang telah disepakati kebenarannya di kalangan Ahlussunnah Wal Jama’ah. Referensi yang menjadi rujukannya adalah semua kitab-kitab mu’tabar yang beredar di kalangan Ahlussunnah. Beberapa rekomendasi para ulama kami cantumkan sebagai apresiasi dan persetujuan mereka terhadap isi buku ini yang memang tidak menyimpang sedikitpun dari jalur Ahlussunnah Wal Jama’ah yang secara berkesinambungan diwarisi oleh masyarakat muslim Indonesia dari generasi ke generasi. Wabillah at-Taufiq .

  Lembaga LITBANG

  Syabab Ahlussunnah Wal Jama’ah (SYAHAMAH)

  Jakarta, 1 Agustus 2003

 • Daftar Isi Pengantar Penerbit Daftar Isi Pengantar Ulama Sunni Indonesia

  1. K.H. Syafi'i Hadzami 2. K.H. Mundzir Tamam 3. K.H. M. Irfan Zidny, M.A (Alm.) 4. K.H. Saifuddin Amsir 5. H. Fathurrahman Baidlawi, Lc. 6. K.H. Mahfudz Asirun an-Nidawi 7. K.H. Drs. A. Masduqi Mahfudz 8. Habib Syekh Ibn Ahmad al Musawa 9. Tuan Kh. Syaufi Madlawan 10. Drs. H. Mohd. Khutbah Arrafie 11. K.H. Tengku Zulkarnaen

  Muqaddimah Siapakah Ahlussunnah Wal Jama'ah BAB I Penjelasan Ringkas Aqidah Ahlussunnah Allah ada tanpa tempat dan arah Hadits Jariyah Tidak boleh dikatakan Allah di atas arsy atau di mana-mana A llah Maha suci dari Hadd Bantahan Ahlussunnah terhadap Keyakinan Tasybih; bahwa Allah bertempat, duduk atau bersemayam di atas 'Arsy Imam Abu Hanifah Mensucikan Allah dari Arah Imam Malik Mensucikan Allah dari sifat Duduk, Bersemayam atau semacamnya Dzat Allah Tidak Bisa Dibayangkan Hukum Orang yang meyakini Tajsim; As-Salaf ash-Shalih Mensucikan Allah dari Hadd, Anggota badan, Tempat, Arah dan Semua Sifat-sifat Makhluk Aqidah Imam Abul Hasan al Asy'ari Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat Ayat Istiwa' Riwayat yang Sahih dari Imam Malik tentang Ayat Istiwa'

 • Penegasan Imam Syafi'i tentang Orang yang Berkeyakinan Allah duduk di atas 'Arsy Ulama Ahlussunnah yang Mentakwil Istiwa' Inkonsistensi Orang yang Memahami Ayat Istiwa' secara Zhahirnya Ayat 35 Surat an-Nur Bagaimanakah Cara Mengenal Allah (Ma'rifatullah) ? Ahlussunnah dan Para Sufi Menentang Paham Hulul dan Wahdatul Wujud Kesesatan Paham Qadariyyah Kesesatan Paham Khawarij Kesesatan Paham yang Menafikan Tawassul Maksiat Lidah dan Macam-macam Kekufuran Para ulama dari kalangan empat madzhab membagi kufur menjadi tiga macam: Kaedah: Dalil kufur I'tiqadi: Dalil Kufur Fi'li: Dalil Kufur Qauli: Busyra (Berita Gembira) untuk Ahlussunnah; al Asya-'irah dan al Maturidiyyah Kaedah yang Sekarang Sering dilupakan Oleh Banyak Orang BAB II TANYA JAWAB AQIDAH AHLUSSUNNAH Ilmu Agama yang fardhu 'ain Hikmah diciptakannya jun dan manusia Syarat utama diterimanya ibadah Ridalah para rasul Makna tauhid

  Keberadaan Allah Takwil ayat mutasyabihat Dosa paling besar Makna ibadah Makna ad-du'a-u Hukum nida' kepada selain Allah Makna tawassul Hadits jariyah Hukum mencaci maki Allah Hukum ziarah kubur Cara masuk Islam Pujian terhadap Rasul Siksa kubur Makhluk pertama Bid'ah dan macam-macamnya Sihir Hukum melempat nama Allah ke tempat kotor Hukum nadzar Suara perempuan bukan aurat Kalam Allah Allah tidak menyerupai makhluk-Nya Makna qadar Berjabat tangan dengan selain mahramnya Membaca al qir'an untuk mayit Manfaat shadaqah untuk mayit Qiyam ramadhan Hukum menggunakan rebana Rasul pertama Sifat-sifat para nabi dan rasul

 • Membaca shalawat setelah adzan Riddah dan macam-macamnya Peringatan maulid nabi Muhammad Ziarah ke makam rasul Tabarruk (mencari berkah) Hukum memakai hiriz Menyebut nama Allah ketika mengiringi jenazah Makna takwil Syarat diterimanya amal shaleh Makna ayat-ayat mutasyabihat Kepustakaan

  Pengantar

  Ulama Sunni Indonesia

 • K.H. Muhammad Syafi’i Hadzami Mantan Ketua Umum MUI Prop. DKI Jakarta

  dan Pimpinan Perguruan Islam AL ’ASYIROTUS SYAFI’IYYAH JAKARTA

     

   

  Saya telah menelaah risalah berharga ini, yang berjudul Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah. Saya merasa senang dengan adanya risalah ini, ia merupakan obat dan kesembuhan bagi generasi muda muslim. Risalah ini sekalipun ringkas tetapi maknanya luas dan bermanfaat. Maka kami menasehatkan kepada segenap penuntut ilmu untuk memiliki, mempelajari dan mengajarkannya. Dan Allah Maha pemberi taufiq.

  K.H. Mundzir Tamam, M.A

 • Ketua Umum MUI Prop. DKI Jakarta sekarang

     Sebagai umat Islam yang dalam kehidupan beragamanya

  menganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah, diperlukan untuk mengetahui lebih banyak faham tersebut, baik aqidah, syari'ah maupun tasawwufnya. Buku yang berjudul "Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah" ini baik sekali untuk dibaca dalam rangka mendalami faham Islam yang benar tersebut. Dengan memahami kandungan buku ini, pembaca juga tidak akan terpengaruh oleh faham-faham lain yang menyesatkan. Buku "Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah" ini disusun oleh ulama yang ahli sehingga dapat dipercaya.

  K.H.M. Irfan Zidny, M.A

  Almarhum pada masa hidupnya adalah Re

Search related