arahan prosedur keselamatan.docx

  • View
    237

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of arahan prosedur keselamatan.docx

DEFINISI

SekolahSelamatdidefinisikansebagaipersekitaransekolahyangselamatdimanawargaSekolahmerasaselamattanpagangguandaripadamana-manapihaksamaadadaridalammahupundariluar.

MATLAMAT

Mewujudkanbudayaselamatdisekolahdanpersekitaransecaraberterusandengansokongankeluargadankomunitisetempat.

RASIONAL

1.Dalambanyakkeadaankeselamatankerapdiabaikandanjarangdijadikanasas utamapertimbangan.2.Wargasekolahdewasainiterdedahdenganisu-isukeselantanfizikal,sosial, Emosidanteknikal.Justeru,polisiyangberterusanperludiwujudkan.3.KurangmendapatkerjasamadaripadakeluargadanmasyarakatdenganInstitusipendidikandarisegikeselamatan.4.Keupayaansekolahdalammenanganiisu-isukeselamatanamatterbatas,tanpa Sokongankeluargadankomuniti.

PERANCANGANBagimelicinkanpelaksanaanProgramPeningkatanKeselamatanSekolahyangkeahliannyaterdiridaripadawakilsekolah,ibubapa,agensi-agensikerajaandanbukankerajaan.

Jawatankuasa

1.JawatankuasaInduk-Ahli-ahliJawatankuasaterdiridariwakil-wakilibubapa,guru,polisdanbukankerajaan2.JawatankuasaPelaksana3.KekerapanMesyuarat4.Kehadiranahli-ahlidalammesyuarat5.SistemFail:-suratpanggilanmesyuarat-minitmesyuarat-suratperlantikanj/kuasatahunsemasa-maklumatdiriahlijawatankuasa

FungsiJawatankuasa

1.Menyediakankodetikadantanggungjawabsemuawargasekolah.2.Menyediakankodetikadantanggungjawabpihaklain(komuniti,keluarga)3.Mempromosikansecaraaktifkoddanetikakepadasemuawargasekolahdankomunitisetempat.4.Mendidikdanmelatihguru,kakitangansekolahdanahlikomunitiakanprosedurkeselamatanyangada.5.Memastikanwujudkesedarandikalangansemuapihakakanisukearahpeningkatankeselamatansekolah.6.Melaksana,menilaidanmengkajisemulasemuadasardanprosedurpeningkatankeselamatansekolahdarimasakesemasa.

PolisiKeselamatanMuridPergidanBalikSekolah

1.Datacarapelajarkesekolah.2.KaedahPemantauanyangterancang3.RekodKemalangan4.TatacaraMurid,TatacaraGurudanTatacaraIbuBapa5.KaedahyangterancangmempromosikansemuapolisiPPKSkepadawargasekolah,ibubapadankomuniti6.Pelankawasanberisikosekitasekolah7.Pelajarmematuhitatacarapergidanbaliksekolah8.Polisiditerima,difahami,dihargaidanpenglibatansepenuhnyaolehwargasekolah,ibubapa,pelajardankomunitiluar.9.Polisismematuhikehendakundang-undang.10.Semuatatacaratindakanmenghadapikrisisdipamer,dijelaskan,difahamidanmesrapengguna.11.Sistemkwalanlalulintasdidalamdandiluarsekolah.

PolisiKeArahSalahLakuSifar

1.ProgramKeArahPeningkatanDisiplin

oTatacaraMuridoTatacaraGuruoTatacaraIbuBapa

2.SistemPemantauanDisiplin

-Pemeriksaanmengejut-BukuPengesananPelajar/TindakanSusulan

3.RekodSalahLakutermasukSSDM4.KelabPencegahanJenayah5.PegawaiPerhubunganSekolah-BukuLawatanPolis6.PenglibatanAgensi-AgensiLain7.PeraturanSekolah8.Peraturan-PeraturanPendidikan,BukuBukuPanduandanSuratSuratPekelilingIkhtisasDisiplin9.SuratPenurunanKuasaMerotan10.Kesesuaianpolisi-polisilainyangbolehdibinadalamkontekssekolah.

Polisi PengurusanKeselamatnDanTatacaramenghadapiKrisis

1.Sistemkawalankeluarmasuksekolah(BukuRekodPelawat,BukuKebenaranMembawaPelajarKeluardanlain-lain)2.SitemKawalanKeluarmasukKelas3.SistemPengenalanyangberkesanuntukmurid,kakitangandanpelawat.4.Sistemtelekomunikasiyangberkesan.5.Nombor-nombortelefonsemuapihakyangberkaitansemasakrisisdipamerkandenganjelasditempatyangsesuai.6.Peraturandanarahankeselamatandipamerkandenganjelasditempatyangsesuai.7.Kerjasamaanatarapihakpolis,pengawalkeselamatansekolah,sukarelawansebelum,semasadanselepaswaktupersekolahan.8.WargasekolahdapatmenyatakandanmenjelaskantatacaramenghadapiKrisis.9.PerhimpunanSekolah(Mingguan/harian)

-LaporanPerhimpunanMingguan/harian -Penglibatanmurid

CONTOH POLISI.

POLISI 1 : PERGI DAN BALIK SEKOLAH DENGAN SELAMAT

A) MATLAMAT.

1-Mewujudkan keadaan yang selamat dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.2-Memupuk sikap toleransi di kalangan ibubapa dan murid.3-Memastikan ibubapa dan murid menjaga keselamatan diri dan anak dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.4-Meyakinkan ibubapa terhadap keselamatan diri dan anak mereka dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

B) RASIONAL

1-Ramai ibubapa dan murid terdedah kepada bahaya akibat kecuaian ataupun sikap tidak mementingkan aspek keselamatan.2-Kesedaran ibubapa dan murid terhadap keselamatan pergi dan balik sekolah amat kurang3-Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan keselamatan di luar kawasan sekolah amat terbatan atas sikap acuh tak acuh ibubapa dan murid.4-Mengadakan persekitaran yang selamat untuk ibubapa dan murid melalui pendidikan keselamatn diri dalam perjalanan pergi dan balik sekolah mat diperlukan.

C) POLISI

Memastikan ibubapa dan murid sekolah selamat dalam perjalanan pergi dan balik.

D) TUJUAN / OBJEKTIF

1-Menyedia dan menyebarkan maklumat tentang tatacara tindakan keselamatan ibubapa dan murid semasa pergi dan balik sekolah.2-Mengenalpasti masalah berkaitan dengan penggunaan laluan perjalanan pergi dan balik sekolah.3-Supaya ibubapa dan murid peka terhadap keselamatan diri mereka semasa pergi dan balik sekolah.4-Meyakinkan ibubapa terhadap keselamatan diri mereka dan anak mereka berdasarkan peraturan yang disediakan.

E) TATACARA AM1-Penyediaan jadual bertugas guru dan pengawas serta dengan bantuan ibubapa di pintu masuk di pintu masuk ( gate ) sebelum dan selepas masa persekolahan.2-Kenderaan ibubapa dilarang memasuki kawasan sekolah.3-Murid beratur semasa balik ke rumah.4-Murid berada di tempat menunggu sekiranya kenderaan mereka belum tiba.

F) TATACARA UNTUK MURID.

a) Pergi dan balik dengan berjalan kaki.

1- Melintas Jalan. - Murid dikehendaki berjalan kaki hingga berada dihadapan sekolah. - Murid dikehendaki mengikut arahan pekerja sekolah yang mengawal lalulintas di waktu pergi dan balik sekolah. - Murid dikehendaki berdiri di atas kaki lima atau bahu jalan ketika hendak melintas. - Undur dua langkah ke belakang apabila anda melihat kenderaan besar. - Tunggu sehingga pekerja lalulintas memberi arahan kepada kenderaan supaya berhenti. - Tunggu arahan daripada pekerja lalulintas. - Lihat kanan, kiri dan kanan semula. - Melintas apabila menerima arahan daripada pekerja lalulintas dan apabila sudah pasti kenderaan sudah berhenti.

2- Berjalan kaki di dalam kawasan sekolah. - Murid dikehendaki menggunakan lorong pejalan kaki yang disediakan. - Murid dikehendaki berhenti di lintasan pejalan kaki ( zebra ) - Lihat kanan, kiri dan kanan semula. - Melintas apabila sudah pasti tidak ada kenderaan atau kenderaan sudah berhenti.

3- Berjalan kaki di waktu hujan. - Murid dikehendaki memakai baju hujan. - Jika memakai payung anda mesti memegang dengan betul supaya tidak menghalang pandangan hadapan. - Murid dikehendaki berjalan dengan cermat terutama di tempat-tempat yang licin. - Sekiranya hujan terlalu lebat, murid di minta menumpang teduh di tempat Selamat seperti pondok menunggu bas atau lain-lain bangunan. Jangan berteduh di bawah pokok. - Murid dikehendaki tidak menggunakan payung ketika hujan ribut dan angin kencang. - Murid dikehendaki tidak bermain-main di dalam hujan.

4- Berjalan kaki di tempat sunyi dan semak. - Murid dikehendaki berjalan dalam kumpulan sekurang-kurangnya dua orang - Murid digalakkan mempunyai pengetahuan seni mempertahankan diri. - Sekiranya berlaku kecemasan, anda jangan panik. Menjerit meminta tolong, cuba pertahankan diri atau lari menyelamatkan diri. - Laporkan kejadian tersebut kepada guru dengan segera untuk tindakan seterusnya.

b) Pergi dan balik dengan menaiki bas.

Tidak terdapat murid yang menaiki bas.

c) Pergi dan balik dengan menaiki basikal.

- Murid dinasihatkan memahirkan diri menggunakan basikal sebelum menunggang basikal ke sekolah. - Murid-murid diminta memakai pakaian yang boleh memantulkan Cahaya ( vest keselamatan). - Murid dikehendaki memastikan basikal sentiasa dalam keadaan baik. - Murid-murid dilarang mengayuh terlalu laju. - Murid-murid dilarang bersaing atau bergandingan. - Apabila sampai ke sekolah murid diminta berhenti dan turun di laluan yang disediakan. - Murid-murid dikehendaki menolak basikal mereka ke tempat meletak basikal yang disediakan. - Di waktu balik dari sekolah murid dikehendaki menolak basikal mengikut lorong basikal yang disediakan hingga ke pintu pagar sekolah. - Selepas pintu pagar sekolah, murid dibenarkan menunggang basikal dengan cermat balik ke rumah.

d) Pergi dan balik dengan menaiki motosikal.

- Pastikan motosikal dalam keadaan baik dan sempurna. - Murid-murid tidak dibenarkan menunggang motosikal ke sekolah. - Murid-murid yang dihantar oleh ibubapa dengan motosikal dikehendaki memakai topi keledar. - Apabila sampai ke sekolah murid-murid dikehendaki turun di pintu pagar yang dikhaskan untuk pejalan kaki. - Murid dikehendaki mengikuti tatacara pejalan kaki sebagaimana disebutkan di atas. - Apabila balik dari sekolah murid dikehendaki berada di tempat menunggu sehingga motorsikal ibubapa / penjaga mereka sampai. - Sekiranya berlaku kemalangan, anda dikehendaki memohon bantuan orang terdekat dan laporkan segera kepada guru atau guru bertugas atau pihak pentadbir.

e) Pergi dan balik menggunakan kereta atau van.

- Murid dikehendaki memastikan pintu kereta ditutup dengan sempurna sebelum kereta bergerak. - Gunakan talipinggang keledar. - Anda dilarang bergurau atau bermain semasa kenderaan bergerak. - Pastikan kenderaan betul-betul berhenti sebelum turun atau naik kenderaan. - Apabila sampai ke sekolah murid-murid diminta turun di pintu pagar yang dikhaskan untuk pejalan kaki. - Murid dikehendaki mengikuti tatacara pejalan kaki sebagaimana disebutkan di atas. - Apabila balik dari sekolah murid dikehendaki berada di tempat menunggu sehingga kereta ibubapa / penjaga mereka sampai.

G ) TATACARA UNTUK IBUBAPA

1-Menemani anak berjalan kaki dalan keadaan cuaca gelap, hujan da