Argumentacijske kartice final

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ARGUMENTACIJSKE KARTICE2014.

 • 3Sadraj

  Vlada Federacije BiH............................................................ 5Ministarstvo Pravde Federacije BiH..................................... 11Ministarstvo zdravstva Federacije BiH................................. 14Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilakog rata Federacije BiH...................................... 17Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH........... 19Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH.............. 25Ministarstvo okolia i turizma Federacije BiH..................... 29JP Autoceste FBiH........................................................... 32JP Elektroprivreda BiH.................................................... 34Umjesto zakljuka............................................................. 37

 • 5Vlada Federacije BiH(mandat mart 2011. godina decembar 2013. godina)

  1. JAVNE INVESTICIJE

  Poetkom februara 2013. godine na snagu je stupio Zakon oizgradnji autoceste na koridoru Vc, jedan od kljunih zakonaplaniranih u ovom mandatnom periodu Vlade FBiH.

  Sredinom 2012. godine usvojene su izmjene Zakona oeksproprijaciji.

  Usvajanjem ovih akata, te zahvaljujui agilnosti i predanom radunove Uprave JP Autoceste FBiH u periodu kraem od 2 godineugovoreno je 1,3 milijardu KM vrijednih poslova na izgradnjikoridora Vc, od ega najvei dio posla izvode domae firme. Ve jezavreno 15 kilometara. Konano rijeen problem izgradnjesarajevske obilaznice, nakon osam godina gledanja kako propadajuvelike slovenake i druge firme.

  Trenutno na izgradnji autoceste direktno radi oko 5.000 radnika, aindirektno ovi poslovi za sebe veu jo najmanje toliko. Ve sada jeuraeno vie posla u dvije godine, nego u prethodnih 15 godina iosigurana najvea poslijeratna investicija.

  Pored investicija u izgradnju autocesta, fokus je i na okonanjuzapoetih aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih cesta.To se posebno odnosi na izgradnju dionice Olovo Podpaklenik,ime se rjeava problem prevoja Karaula na magistralnoj cestiSarajevo Tuzla. Ovaj projekat je obeavala svaka Vlada prije ove.U zavrnoj fazi su i pripreme za investicije u energeticI, topodrazumijeva osiguranje sredstava i svih neophodnih dozvola istudija. Uskoro oekujemo:

 • 6 poetak izgradnje bloka 7 TE Tuzla; poetak izgradnje HE Vranduk; poetak izgradnje Vjetroparka Podveleje; izgradnja energetskih objekata pod vodstvom EPHZHB

  (Vjetropark Mesihovina); vrijednost ovih investicija je oko 2 milijarde KM.Dodatno privlaenje investicija oekujemo u sljedeoj godinizahvaljujui usvajanju i poetku primjene niza zakona usmjerenih kapoboljanju poslovnog ambijenta, poboljanju fiskalne discipline ipoloaja radnika.

  To su prije svega:

  Zakon o koncesijama (Usvojen u Predstavnikom domu eka seDom naroda);

  Zakon o javno privatnom partnerstvu (upuen u Parlament); Zakon o registraciji privrednih drutava (upuen u Parlament); Zakon o privrednim drutvima (upuen u Parlament); Zakon o inspekcijama (upuen u Parlament); Zakon o radu (uskoro na Vladi); Zakon o nafti i naftnim derivatima (uskoro na Vladi); Zakon o prekrajima (upuen u Parlament).

  Konanom deblokadom rada Elektroprenosa BiH, osigurat e seblizu 300 miliona KM investicija u narednom periodu. Poetakrealizacije investicionog plana ovog preduzea, osigurat einvesticije od preko 200 miliona KM u elektroprenosnu mreu unaredne tri godine, dok e blizu 100 miliona KM biti dostupno zainvestiranje kroz entitetske budete.

  Jedan od bitnijih projekata u sljedee dvije godine je i realizacijaprojekta eksploatacije nafte u FBiH, jer je SHELL sa kojim je potpisansporazum o saradnji, zainteresiran za poetak istranih buenja, koja

 • 7bi trebala krenuti u 2014. godini. Jedna buotina ima vrijednost cca100 miliona maraka. SHELL ve dostavio pismo namjere, a usvojen jeZakon o eksploataciji nafte koji regulira proceduru davanja ove vrstekoncesija i koju daje Parlament FBiH.

  2. BORBA PROTIV KRIMINALA I KORUPCIJE

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodupokrenula je znaajne reforme u skladu sa politikom pravda, inajvei otpori i opstrukcije kojim je bio izloen SDP unutarFederacije BiH upravo se odnosi na zakone i druge potezeusmjerene ka provedbi ovog dijela programa Vlade i SDP-a.

  Parlamentu su predloeni prijedlozi zakona o oduzimanjunezakonito steene imovine i zakon o suzbijanju korupcije iorganiziranog kriminala (USKOK).

  U paketu sa ovim, bie predloeni i zakon o prekrajima te izmjeneKrivinog zakona kojim se propisuje otrije sankcije i kazne. Usvojeni nacrt zakona o zatiti prijavitelja korupcije.

  Usvajanjem ovih zakona u FBiH bila bi provedena najvea reforma uoblasti borbe protiv korupcije i kriminala od uspostave ovogentiteta. Ovim zakonima definirao bi se postupak oduzimanja iupravljanja nezakonito steenom imovinom, uspostavili bi sePosebni odjeli Tuilatva FBiH i Vrhovnog suda FBiH koji bi tuili isudili najtee oblike korupcije, privrednog i organiziranog kriminala,a uveli bi se novi pravni instituti (saradnik pravosua) neophodni zaefikasniju borbu protiv kriminala i korupcije.

  Premijer i Vlada su u protekle dvije i po godine podnijeli desetinekrivinih prijava i drugih obavijesti i informacija prema nadlenimtuilatvima o uoenim nezakonitostima u brojnim preduzeima,institucijama ali jo niti jedna optunica nije podignuta!!! (sluajeviBosnalijek, Fabrika duhana Sarajevo, Razvojna banka, Terminali...)

 • 8UKRATKO

  Vlada FBiH u aprilu 2011. godine poveala penzije 5 posto. Ujanuaru 2014. godine oekuje se dodatno poveanje od 5posto;

  Stavljen u funkciju Fond za zatitu okolia FBiH i osiguranoblizu 100 miliona KM investicija irom FBiH. Fond nijefunkcionirao kad je ova Vlada izabrana;

  Namjenska industrija FBiH doivjela preporod i ve sada biljeirekordnu proizvodnju i izvoz. Ukupan prihod 2012. godine 116miliona KM, to je 60 posto vie nego prije ove Vlade i oekujese da vrlo brzo dostigne iznos od 150 miliona KM. Gotovo savprihod je od izvoza. Igman Konjic prestigao prijeratnuproizvodnju;

  Kapital Razvojne banke FBiH povean 50 miliona KM i stavljenpo prvi put u funkciju podrke firmama koje nemaju ansudobiti kredite u komercijalnim bankama (odobrena sredstvaEnergoinvestu, Hidrogradnji, Krivaji, Konjuhu, Igmanu, Pretisu,Vitezitu, Terminalima, Binasu) Zahvaljujui ovim mjeramastabilizirana situacija u veini ovih firmi, koje smo zateklikliniki mrtve;

  Vraen ukupan dug prema demobilisanim borcima i neratniminvalidima i vei dio duga prema porodicama ehida i RVI odgotovo 150 miliona KM;

  Nikakav novi dug u ovom periodu prema bilo kome nijenapravljen;

  Ukupno e zahvaljujui utedama unutranji i vanjski dug FBiHu iduoj godini biti manji za 444 miliona u odnosu na zateknutostanje u martu 2011. godine;

  Prvi put uvedene subvencije za elektrinu energiju za vie od200.000 penzionera te korisnika socijalne pomoi na teritorijicijele FBiH;

 • 9 Dosadanje aktivnosti na provoenju regulatorne reformeosigurale utede od nekih 100 miliona maraka poslovnomsektoru na godinjem nivou;

  Nakon est godina konano rijeen problem sa preuzimanjemobjekata terminala tenih goriva sa Energopetrolom. TerminaliFederacije uli u posjed ove strateke imovine vrijedne stotinemiliona maraka, a Terminal u ivinicama upisan kao vlasnitvoFBiH ime je postao prva imovina u direktnom vlasnitvu FBiH.Osiguran novac za isplatu presude Deltagripu od 15 milionaKM i spaeni Terminali Ploe, a na krivine prijave zbog togsluaja tuilatva i dalje ute. Sve ovo naslijeeno od prolevlasti;

  Usvojen Zakon o vraanju duga prema Fondu PIO/MIO od 180miliona KM i krenula njegova otplata;

  Usvojen zakon o povoljnijem penzionisanju pripadnikaodbrambeno-oslobodilakog rata ime je osigurano pravo napenziju, pored ostalog, nezaposlenim demobilisanim borcimakoji su bez iega ostavljeni cijeli period od 1996. do danas.Zahvaljujui ovom zakonu spaen sistem PIO od kraha iomoguena njegova stabilizacija ali i poveanje redovnihpenzija;

  Vie hiljada lanih boraca izvedeno iz prava i taj proces senastavlja;

  Smanjeni rashodi administracije na nivo iz 2008. godine; Smanjene plae ministrima , poslanicima, savjetnicima za 4,5

  posto, ali i svim slubenicima; Prepolovljen iznos svih naknada; Poveane plate rudarima. Izjednaen je topli obrok na nivou

  koncerna za 16.000 rudara i radnika Elektroprivrede BiH.Realizuje se plan restruktuiranja rudnika i investicija umodernizaciju u visini od nekih 100 miliona KM;

  Donesena je nova esencijalna lista kojom je proirena listalijekova, a napravljene znaajne utede. Za manje novca, vielijekova;

 • 10

  Usvojeno 13 zakona iz oblasti zdravstva u potpunostiusklaenih sa normama Evropske unije;

  Rijeen status Aluminija d.d. Mostar. Drava postala najveipojedinani dioniar 44 posto, otvoren put za obeteenjeobespravljenih radnika i povratak FBiH u ovo preduzee;

  Nakon izglasavanja nepovjerenja Vladi FBiH, odran isti brojsjednica kao i u istom periodu prethodnog mandata irazmatrano ak 500 taaka vie. Prije izglasavanjanepovjerenja, odrano je 30 posto vie sjednica sa 40 postovie razmatranih materijala nego u istom periodu ranije Vlade.

  Povean iznos gotovo svih poticaja za poljoprivredu.

 • 11

  Ministarstvo pravde Federacije BiHZATEKLI

  Nesreen resor koji u nadlenosti ima iroke, raznovrsne isloene poslove u razliitim oblastima (krivino - pravna,upravna, pravosudna, imovinsko - pravna i druge);

  Veliki broj potrebnih zakonskih i podzakonskih akata nikada nijebio ni pripremljen, a ono malo to je bilo uraeno dugo jestajalo u procedurama;

  Nije bilo zakona koji bi trebali podii nivo vladavine prava u FBiH(korupcija).

  URADILI

  Aktivnosti na hitnoj pripremi i izradi zakonskih i podzakonskihinicijativa, nacrta i prijedloga kako bi se moglo krenuti ureformske aktivnosti;

  A