of 72 /72
I. SEMESTAR Silabus za kolegij „Uvod u arheologiju I“ 1. Datum i vrijeme 10. 10. 2007. 14,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Uvod u arheologiju Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan Kako je nastala arheologija, predmet istraživanja Početci djelovanja i prva arheološka otkrića (Babilon, klasična Grčka, Rim) Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 2. Datum i vrijeme 17. 10. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Teme iz paleolitika Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan Materijalna kultura paleolitskoga čovjeka u dolini Neretve Veze sa susjednim područjima i s Apeninskim poluotokom Literatura: Đ. Basler, Paleolitski čovjek u porječju Neretve. – Izdanja Hrvatskoga arheološkog društva 5, Split 1980, 11-14. Datum i vrijeme 17. 10. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Podjela, zadatci i ciljevi arheologije Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan Podjela po kronološkom kriteriju Pretpovijesna arheologija (paleolitik, mezolitik, neolitik, eneolitik, brončano i željezno doba) Povijesna arheologija (prve civilizacije, antička i srednjovjekovna arheologija) Specijalističke arheologije Interpretacija materijalne kulture arheoloških razdoblja, istraživanje načina življenja te utvrđivanje i objašnjavanje kulturnih promjena kao glavni ciljevi arheologije Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004 3. Datum i vrijeme 24. 10. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Odnos i veze geologija/arheologija Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan Uvod, povijest historijske geologije Metode historijske geologije 1

Arheologija - silabusi

Embed Size (px)

Text of Arheologija - silabusi

Page 1: Arheologija - silabusi

I. SEMESTAR Silabus za kolegij „Uvod u arheologiju I“ 1. Datum i vrijeme 10. 10. 2007. 14,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Uvod u arheologiju Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Kako je nastala arheologija, predmet istraživanja – Početci djelovanja i prva arheološka otkrića (Babilon, klasična Grčka, Rim)

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 2. Datum i vrijeme 17. 10. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Teme iz paleolitika Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Materijalna kultura paleolitskoga čovjeka u dolini Neretve – Veze sa susjednim područjima i s Apeninskim poluotokom

Literatura: Đ. Basler, Paleolitski čovjek u porječju Neretve. – Izdanja Hrvatskoga arheološkog društva 5, Split 1980, 11-14. Datum i vrijeme 17. 10. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Podjela, zadatci i ciljevi arheologije Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Podjela po kronološkom kriteriju – Pretpovijesna arheologija (paleolitik, mezolitik, neolitik, eneolitik, brončano i željezno doba) – Povijesna arheologija (prve civilizacije, antička i srednjovjekovna arheologija) – Specijalističke arheologije – Interpretacija materijalne kulture arheoloških razdoblja, istraživanje načina življenja te

utvrđivanje i objašnjavanje kulturnih promjena kao glavni ciljevi arheologije Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004 3. Datum i vrijeme 24. 10. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Odnos i veze geologija/arheologija Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Uvod, povijest historijske geologije – Metode historijske geologije

1

Page 2: Arheologija - silabusi

Literatura: D. Bucković, Historijska geologija I (Prekambrij i Paleozoik), Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2006, 6-24. Datum i vrijeme 24. 10. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Odnos arheologije prema drugim znanstvenim disciplinama Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Odnos arheologija/povijest – Odnos arheologija/antropologija – Arheologija/nova arheologija – Odnos arheologija/prirodne znanosti

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 4. Datum i vrijeme 31. 10. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Teme iz mezolitika Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Mezolitik i mezolitička kultura u srednjoj i jugoistočnoj Europi – Nalazišta i posebnosti

Literatura: B. Voytek, The mezolithic of Upland Central and Southern Europe, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 167-175. Datum i vrijeme 31. 10. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Povijest arheoloških istraživanja i arheologije Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Arheologija bez arheoloških iskapanja – Renesansno doba i kolekcionarska faza istraživanja – Analitička faza arheoloških istraživanja

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 5. Datum i vrijeme 07. 11. 2007., 14,00 – 15,00sati Predavaonica 113 Seminar - tema Teme iz neolitika Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Prvi poljodjelci u Europi – neolitizacija na europskom području – osnovni elementi Literatura: C. Runnels, First Farmers of Europe, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 218-226. Datum i vrijeme 07. 11. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Podrijetlo, razvoj i širenje prvih ljudskih zajednica Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Područja otkrića fosilnih ostataka australopitecina s osnovnim značajkama

2

Page 3: Arheologija - silabusi

– Otkrića fosilnih ostataka homo habilisa i drugih hominida, njihova teritorijalna i vremenska rasprostranjenost

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 6. Datum i vrijeme 14. 11. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Teme iz neolitika Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Prvi poljodjelci na Balkanu – osnovni elementi u društvenom i kulturnom smislu Literatura: M. Budja, Transition to Farming in the Balkans, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 233-240. Datum i vrijeme 14. 11. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Periodizacija pretpovijesti i pretpovijesnih kultura Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Kriteriji koji sudjeluju u podjeli pretpovijesti – Utvrđivanje temelja periodizacije u 19. st. (Bernard de Montfaucon, Christian Jürgensen

Thomsen, John Lubbock i drugi) – Kronološki sustav (srednjoeuropska i egejska periodizacija)

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004 7. Datum i vrijeme 21. 11. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Teme iz područja duhovne kulture Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Ritual i ideologija u pretpovijesti – opće pojave Literatura: J. Chapmann, Ritual and Ideology, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 90-99. Datum i vrijeme 21. 11. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Pojam kulture i civilizacije u arheologiji, arheološki izvori i drugi

učestali pojmovi u arheologiji Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Materijalna i duhovna kultura – Pojam i početci civilizacije – Nalazi, artefakti, nalazišta i arheološki objekti – Kulturni sustav, kulturni proces, kulturni kompleks, kulturna skupina, kulturni sloj, kulturni

tip, atribut, varijanta, komparacija, analogija, akulturacija, kontakt, import, kontinuitet, industrija u arheološkom smislu, tipologija...

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991.

3

Page 4: Arheologija - silabusi

T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004 Datum i vrijeme 28. 11. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Početci metalurgije Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Prva pojava rudarstva i metalurgije u pretpovijesti južne Europe Literatura: W. A. Parkinson, Early Metallurgy in Southern Europe, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 317-322. Datum i vrijeme 28. 11. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Relativna i apsolutna kronologija Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Relativna kronologija (vertikalna i horizontalna stratigrafija) – Apsolutna kronologija (arheološko-povijesne i prirodoznanstvene metode)

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 8. Datum i vrijeme 05. 12. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Posebni primjeri Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Posebni arheološki primjeri – čovjek iz Tolunda Literatura: H. Vandkinde, Tolund Man, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 26-29. Datum i vrijeme 05. 12. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Evolucionizam i početci antropologije Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Od Jacquesa Boucher de Perthesa do Charlesa Darwina i njegova djela O podrijetlu vrsta – Utjecaj evolucionizma na arheologiju

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 9. Datum i vrijeme 12. 12. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Posebni primjeri Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Posebni arheološki primjeri – ledeni čovjek Literatura: P. G. Bahn, The Iceman, Ancinet Europe 8000. B.C. – A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Thomson&Gale 2004, 392-395. Datum i vrijeme 12. 12. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Otkriće velikih civilizacija

4

Page 5: Arheologija - silabusi

Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Bliski istok, Egipat, Mezopotamija, egejsko područje – Istraživanja H. Schliemanna i A. Evansa

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004 10. Datum i vrijeme 19. 12. 2007., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Posebni nalazi Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Zlatni predmeti kao posebna vrsta nalaza u pretpovijesti istočnojadranske obale Literatura: D. Glogović, Nalazi prapovijesnoga zlata iz Dalmacije i Hrvatskog primorja, Prilozi Instituta za arheologiju 20, Zagreb 2003, 27-32. Datum i vrijeme 19. 12. 2007., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Klasifikacija i tipologija u arheologiji Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Od troperiodnoga sustava C. J. Thomsena do tipološkoga sustava i O. Monteliusa – Tipologija kao temeljna metoda koja prati proces razvoja i promjena te klasifikacije artefakata

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 11. Datum i vrijeme 02. 01. 2008., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Posebni nalazi Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Distribucija i karakteristike nalaza zlatnih predmeta u srednjoj Italiji Literatura: F.-W. Von Hase, Zur Problematik der frühsten Goldfunde in Mittelitalien. - Hamburger Beiträge zur archälogie, 5/2, Hamburg 1977, 123-131. Datum i vrijeme 02. 01. 2008., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Arheološke kulture Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Arheologija kao povijest kultura – Osnovne odlike pretpovijesnih razdoblja (paleolitik ili starije kameno doba, epipaleolitik ili

produženi paleolitik, mezolitik ili srednje kameno doba, protoneolitik kao prijelazno razdoblje, akeramički neolitik i neolitik ili mlađe kameno doba, eneolitik ili bakreno doba, brončano doba, starije i mlađe željezno doba)

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004.

5

Page 6: Arheologija - silabusi

12. Datum i vrijeme 09. 01. 2008., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Metalurgija Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Primjer ljevaonice brončanih predmeta kao pokazatelj metalurške djelatnosti u Hrvatskoj tijekom brončanog doba Literatura: N. M. Pandžić, Ljevaonica brončanih predmeta u kasnobrončanodobnom naselju na Kalniku kod križevaca, Opuscula Arcaeologica 16, Zagreb 19992, 57-73. Datum i vrijeme 09. 01. 2008., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Nova arheologija Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Status arheologije u okrilju nove arheologije (od G. Willeya i Ph. Phillipsa do L. Binforda) – Deduktivni pristup arheološkim istraživanjima – Procesna i postprocesna arheologija, kognitivna arheologija, etnoarheologija

Literatura: K. Greene, Archaeology. An Introduction. - London-New York 2002. C. A. Moberg, Uvod v arheologijo. – Ljubljana 1990. C. Renfrew – P. Bahn, Archaeology, theory, methods and practice. – London 1991. T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. 13. Datum i vrijeme 16. 01. 2008., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Kelti Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Rani Kelti i njihovo matično područje – karakteristične pojave i rasprostranjenost Literatura: W. Kimmig, Die frühen Kelten und das Mittelmeer. – U: Die Kelten in Baden-Württemberg, Stuttgart 1981. Datum i vrijeme 16. 01. 2008., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Pregled i razvoj arheologije u Hrvatskoj do 1. svj. rata Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Od Matije Petra Katančića do Šime Ljubića, Frane Bulića, Josipa Brunšmida i Luje Maruna Literatura: T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. Osnivači i prvi kustosi muzeja u Hrvatskoj, Muzej Slavonije Osijek, Osijek 1999. Enciklopedija 14. Datum i vrijeme 23. 01. 2008., 14,00 – 15,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Posebne vrste arheološkog materijala Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Predrimsko staklo iz grčkih i grčko-helenističkih radionica na Sredozemlju Literatura: S. Goldstein, Pre-Roman and Early Roman Glass in The Corning Museum of Glass, The Corning Museum of Glass, New York 1979. Datum i vrijeme 23. 01. 2008., 15,00 – 16,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Pregled i razvoj arheologije u Hrvatskoj nakon 1. svj. rata

6

Page 7: Arheologija - silabusi

Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan - Od M. Abramića do D. Rendića-Miočevića i S. Dimitrijevića Literatura: T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju. – Zagreb 2004. Osnivači i prvi kustosi muzeja u Hrvatskoj, Muzej Slavonije Osijek, Osijek 1999. Enciklopedija

7

Page 8: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Paleolitik i Mezolitik“ 1. Datum i vrijeme 16. listopada 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PREGLED RAZDOBLJA RAZVOJA ZEMLJE Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić – upoznavanje studenata s načinom predavanja, korištenjem literature i dr., – geološke promjene na zemlji, nazivi i trajanje pojedinih razdoblja, – florističke i faunističke zajednice tijekom razvoja zemlje. Literatura: M. HERAK, Geologija, «Školska knjiga» Zagreb., V. KOCHANSKY – DEVIDE, Paleozologija, «Školska knjiga» Zagreb 1964 2. Datum i vrijeme 23. listopada 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema RAZDOBLJE KVARTARA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

– trajanje kvartara, – podjela, geološke i klimatske karakteristike – glacijacije i interglacijacije, – promjene Sredozemnog i Jadranskog bazena u vrijeme glacijacije i interglacijacije.

Literatura: I. KARAVANIĆ – J. BALEN, Osvit civilizacije,

3. Datum i vrijeme 30. listopada 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PODJELA I TRAJANJE PALEOLITIKA I MEZOLITUIKA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

– podjela paleolitika, – podjela mezolitika, – nazivi i vremensko trajanje pojedinih paleolitičkih i mezolitičkih kultura

Literatura: S.BRODAR, Paleolitik, Enciklopedija Jugoslavije sv. 6 C. GAMBLE, The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press.1999. 4. Datum i vrijeme 6. studenog 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema POJAVA I RAZVOJ ČOVJEKA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

– pojava i razvoj čovjeka u Africi od Australopithecusa afarensisa do Homo erektusa, - korištenje vatre i izrada prvih artefakata,

– širenje na Euroazijski prostor, Literatura: LEAKLY I R. LEWIN, Ponovno promišljanje porijekla, U potrazi za onim što nas čini ljudima, Naknada Breza, Zagreb 2005., J. G. FLEAGLE, Primate Adaptation and Evolution, Academic Press 1998.

8

Page 9: Arheologija - silabusi

Datum i vrijeme 13. studenog 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema ŠIRENJE HOMO EREKTUSA IZVAN AFRIKE Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

– prvi val širenja Homo erectusa izvan Afrike i naseljavanje Europe, – nalazi fosilnih ostataka, staništa, izrada i oblici oruđa, – drugi val širenja Homo sapijensa. – ostaci hominida, staništa i alati starijeg paleolitika u Europi.

Literatura: D. VIALOU, Il Paleolitico, caciatore e artisti della Preistoria, Universale Electa/Gallimard, Trst 1997. C. GAMBLE, The peopling the Europe, 700.000-40,000 Years before the present, The Oxford Illustrated history of Prehistoric Europe, Oxford, 2001.

5. Datum i vrijeme 20. studenog 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema RAZDOBLJE SREDNJEG PALEOLITIKA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- razdoblje srednjeg paleolitika, klimatske i hidrološke osobitosti, - pojava i život neandertalca, stanovanje, lovne životinje i dr., - kultura srednjeg paleolitika, najpoznatija nalazišta, vrste kamenog alata i dr.,

- prepoznavanje kamenih artefakata, vrste materijala (sirovine) i načina obrade. -

Literatura: C. SZMIDT, The musterien in Mediterranean France, a regional, integrative and comparative, BAR International series 1147, Oxford 2001. J. J. SHEA, The middle paleolithic of the east Mediterranean Levant, Journal of world prehistory, 17, 2003.

6. Datum i vrijeme 27. studenog 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema POJAVA HOMO SAPIJENSA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- geološke i klimatske prilike, vezane uz postepeno smanjenje ledenog razdoblja, - pojava i modeli porijekla anatomski modernih ljudi, - način života, nabave hrane, izrade kamenog i koštanog alata i dr.,

- pregled kultura mlađeg ili gornjeg paleolitika s karakterističnim oblicima alata i njihovoj obradi.

Literatura: J. J. SHEA, The middle paleolithic of the east Mediterranean Levant, Journal of world prehistory, 17, 2003.

7. Datum i vrijeme 4. prosinca 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema KARAKTERISTIKE KAMENOG ALATA I STRUKOVNO

NAZIVLJE Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- vrste sirovine, način obrade kamena, vrste retuša, - vrste kamena od kojeg se izrađuju alati,

- strukovno nazivlje kamenih alata s obzirom na oblike, način obrade i vrste retuša.

9

Page 10: Arheologija - silabusi

Literatura: I. KARAVANIĆ, Strukovno nazivlje za donji i srednji paleolitik, Opuscula Arhaeologica 19, Zagreb 1995. I. KARAVANIĆ, Prijedlog osnovnog strukovnog nazivlja za srednji i mlađi paleolitik, Opuscula Arhaeologica 16, Zagreb 1992., V. POHAR, Tehnika izdelave in tipologija staro-in srednje paleolitskog kamenog orodja. Poročilo o reziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji/dalje Poročilo/, VII, Ljubljana 1979., V. POHAR, Tipologija in statistična obdelava malšepaleolitskih kamenih orodnih inventarjev, Poročilo o reziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji/dalje Poročilo/, VI, Ljubljana 1978.

8.

Datum i vrijeme 11. prosinca 2007., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PALEOLITIČKA UMJETNOST I RAZDOBLJE MEZOLITIKA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- počeci paleolitičke umjetnosti, - zapadnoeuropsko pećinsko slikarstvo, - gravure, skulpture, sredozemna i istočno europska zona paleolitičke umjetnosti - vrijeme mezolitika, - poboljšanje klime, povećanje nivoa mora, - čovjekovo prilagođavanje na novi način pribavljanja hrane i stanovanja, - prijelaz na raznovrsniju prehranu, početci pripitomljavanja životinja, sakupljanja biljaka i veća

orijentacija prema morskim organizmima, - - vrste i karakteristike kamenog i koštanog alata, izraženiji kontakti ljudi posebno u dobavi

kamenih sirovina i dr. Literatura: O. SOFFER-J.M. ADOVASIO-D.C. HYLAND, The «Venus» Figurines, Current Anthropology, Vol. 41/4 2000., J. JELÍNEK, La grande encilopedia illustrata dell'uomo preistorico, Fratelli Melita Editori, La Spezia 1988. S. J. MITHEN, The Mesolithic Age, The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe, Oxford 2001. 9. Datum i vrijeme 18. prosinca 2008. , 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema RANI PALEOLITIK HRVATSKE I OKOLNIH PROSTORA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- geološke i klimatske karakteristike, flora i fauna kvartara, - promjene što su se događale u priobalju i unutrašnjosti područja Hrvatske kao i susjednih

prostora (Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Italije), - kulture starijeg paleolitka.

Literatura:. PRAISTORIJA JUGOSLAVENSKIH ZEMALJA (dalje PJZ), Paleolitik i mezolitsko doba, Sarajevo 1979., M. MALEZ, Otkriće najstarijeg kamenog oruđa u južnoj Istri, Jadranski zbornik 9, Pula/Rijeka 1975., D. RUKAVINA, O stratigrafiji gornjeg pleistocena s osvrtom na topla razdoblja i njihov odraz u naslagama na području Jugoslavije, Rad JAZU, 404, Zagreb 1983., S. DIMITRIJEVIĆ,T.TEŽAK–GREGL,N.MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Prapovijest, «Napred», M. BRODAR, Prerez paleolitika na slovenskih tleh, Arheološki vestnik, I Ljubljana 1950., B. BRIZZI, L'Italia nell'Età della Pietra, Quasar, Rim 1977.

10

Page 11: Arheologija - silabusi

M. MALEZ, Paleolitik na području istočne obale Jadrana, Adriatica praehis. Et antiqua, Zagreb 1970. 10. Datum i vrijeme 8. siječnja 2008., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema SREDNJI PALEOLITIK NA HRVATSKOM PROSTORU Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- srednji paleolitik na hrvatskom prostoru i susjednim oblastima, - najvažnija nalazišta, fosilni ostaci ljudi posebno krapinskog neandertalca, - karakteristike, oblici i način obrade kamenog alata, posebnosti priobalnog i kontinentalnog

prostora, - flora i fauna srednjeg paleolitika, lovne životinje i dr. Literatura: J. RADOVČIĆ, Dragutin Gorjanović – Kramberger i krapinski pračovijek, Zagreb 1988., N. MINUGH-PURVIS, J. RADOVČIĆ, F. H. SMITH, Krapina 1:A Juvenile Neandertal From the Early LatePleistocene of Croatia,American Journal of Physical Anthropology br.111/2000., A. BENAC, Crvena stijena – 1955 i 1956, GZMS 13, Sarajevo 1958., M. BRODAR, Crvena stijena, GZMS 10 i 17, Sarajevo 1955 i 1962., A. BENAC i M.BRODAR, Crvena stijena, GZMS 11, Sarajevo 1958., Đ. BASLER, Paleolitska nalazišta u sjevernoj Bosni, GZMS 18, Sarajevo 1963., Đ. BASLER, Saznanja i problemi o paleolitiku Bosne i Hercegovine, Arheološki Vestnik XIII-XIV, Ljublana 1963., M. MALEZ, Osnovne crte paleolitika i mezolitika u Hrvatskoj, Rad JAZU, 383, Zagreb 1979., Š. BATOVIĆ, Prvi paleolitski nalazi u sjevernoj Dalmaciji, Diadora 3, Zadar 1973., Š. BATOVIĆ, Paleolitički i mezolitički ostaci s Dugog Otoka, Poročilo, 16, Ljubljana 1988., M. MALEZ, Pregled paleolitičkih i mezolitičkih kultura na području Istre, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva (HAD-a) 11, Pula 1987., I. JANKOVIĆ, Neandertalci, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 21, Zagreb 2001. J. C. M. AHERN, I. KARAVANIĆ, M. PAUNOVIĆ, I. JANKOVIĆ, F. H. SMITH, New discoveries and interpretations of hominid fossilis and artifacts from Vindia Cave, Croatia, Journal of Human Evolution, 46/2004. D. VUJEVIĆ, Srednji paleolitik na području južno od Ražanca,( magisterij) 11. Datum i vrijeme 22. siječnja 2008., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema MLAĐI PALEOLITIK NA PODRUČJU HRVATSKE Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- mlađi ili gornji paleolitik na hrvatskom prostoru i susjednim oblastima, - klimatske promjene, značajna nalazišta i karakteristike kamenog i koštanog materijala Literatura: I.KARAVANIĆ, Gornjepaleolitičke kamene i koštane rukotvorine iz špilje Vindije, Opuscula Arhaeologica 17, Zagreb 1993., M.BRODAR, Mokriška jama, nova visokoačpska aurignaška postaja, Rasprave IV, Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SANU), Ljubljana 1959., S. BRODAR - M.BRODAR, Potočka zjalka, izd. SANU. Ljubljana 1983., I. KARAVANIĆ, Gornji paleolitik Šandalje u okviru jadranske regije. (diss) u biblioteci Sveučilišta. Đ.BASLER, Paleolitske kulture u jadranskoj regiji Jugoslavije, Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu ( dalje GZMS), 38, Sarajevo 1983. A. RADMILLI, Popoli e civilta’ dell’Italia antica I. Rim 1974., A. PALMA DI CESNOLA, Appunti, problemi e ipotezi intorno al paleolitico Italiano, Oblatio, Como 1971., M. MALEZ, Tardigravetijen Lopara na otoku Rabu. Arheol. Radovi i rasprave. JAZU 7, Zagreb 1974.

11

Page 12: Arheologija - silabusi

12. Datum i vrijeme 29. siječnja 2008., 15,00 – 17,00 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema MEZOLITIK NA PROSTORU HRVATSKE I SUSJEDNIH OBLASTI Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko BRUSIĆ

- geološko klimatske karakteristike hrvatskog prostora i susjednih oblasti krajem paleolitika, - najznačajnija nalazišta u mezolitiku, - vrste kamenih i koštanih alata, karakteristike pojedinih regija,

- antropološki ostaci, pojava mezolitičke umjetnosti, pokopi i njihove osobitosti, - promjene što su se događale krajem mezolitika, klimatske osobitosti, učestaliji kontakti ljudskih

skupina, način života, stanovanja i način pribavljanja hrane, domestifikacija životinja, - neolitik i promjene koje on donosi, stalna naselja, bolja obrada kamenog alata, izrada keramike,

pripitomljavanje životinja, uzgoj žitarica i drugih biljaka, kontakti udaljenijih oblasti, trgovina sirovinama i keramikom

Literatura: B. ČEČUK, Špilja Kopačina kod Donjeg Humca na otoku Braču, Radovi i rasprave. JAZU 12, Zagreb 1996. Đ.BASLER, Paleolitsko prebivalište Badanj kod Stoca, GZMS 29, Sarajevo 1976.. D. SREJOVIĆ, Lepenski vir, Beograd 1969. D. SREJOVIĆ- Z.LETICA, Vlasac – mezolitsko naselje u Đerdapu, Beograd 1978. M. MALEZ, Rasprostranjenost paleolitika i mezolitika u širem pojasu naše Jadranske obale, Vjesnik hist. dalm. 68, Split 1966. B. ČEČUK, Špilja Kopačina kod Donjeg Humca na otoku Braču, ARR, 12, Zagreb, 1996., B. ČEČUK, -D. RADIĆ, Vela spila- višeslojno pretpovijesno nalazište Vela Luka-otok Korčula, Zagreb 2005., Z. BRUSIĆ, Pokrovnik naselje iz neolitika, Šibenik 2006.

12

Page 13: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „EGEJSKE CIVILIZACIJE BRONČANOG DOBA“ 1. Datum i vrijeme 10. listopada 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema GEOGRAFSKO-POVIJESNI UVOD Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić - geografska podjela Egeje i prirodni resursi, - paleolitska i neolitska nalazišta, - terminologija i kronologija: termini „minojski“, „heladski“, „kikladski“, tripartitna kronologija, lokalna kronologija, apsolutna kronologija. Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. 2. Datum i vrijeme 17. listopada 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema POČETCI MINOJSKE CIVILIZACIJE – RANOMINOJSKI PERIOD Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić - teorije o postanku minojske civilizacije: orijentalna i autohtona, - prva naselja: Knos, Fest, Vasiliki, Myrtos, Furnu Korifi, Pyrgos i dr. - keramička produkcija: ručno rađena keramika - Pyrgos i Vasiliki keramika, - ranominojska groblja: grobnice usječene u stijene, kružne grobnice,

Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. G. Hafner, Kreta i Helada, Rijeka, 1969. R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London, 1981. (ili neko drugo izdanje) 3. Datum i vrijeme 24. listopada 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MINOJSKE PALAČE I GRADOVI Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić - povijest istraživanja i zaslužni istraživači, - historijat istraživanja i tlocrtna dispozicija palače u Knosu - ostale minojske palače i gradovi: Fest, Malija, Zakro, Aja Trijada, - materijali i tehnike gradnje, - generalne osobine minojske arhitekture Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. H. W. Janson – A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Čakovec, 2003. (ili neko drugo izdanje). F. Durando, Drevna Grčka, zora zapada, Zagreb, 1999. 4. Datum i vrijeme 31. listopada 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MINOJSKA GROBNA ARHITEKTURA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – grobnice usječene u stijene, – kružne grobnice – grobnice tipa kuće – tholoi,

13

Page 14: Arheologija - silabusi

– recipijenti za odlaganje tijela pokojnika: pithoi, larnaksi, sarkofazi Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. G. Hafner, Kreta i Helada, Rijeka, 1969. F. Durando, Drevna Grčka, zora zapada, Zagreb, 1999. R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London, 1981. (ili neko drugo izdanje) 5. Datum i vrijeme 7. studenog 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MINOJSKA KERAMIČKA PRODUKCIJA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – keramičko posuđe EM perioda – Kamares stil MM perioda – dvorski stil LM perioda – kultno posuđe: posude od fajansa i kamena Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. H. W. Janson – A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Čakovec, 2003. (ili neko drugo izdanje). G. Hafner, Kreta i Helada, Rijeka, 1969. F. Durando, Drevna Grčka, zora zapada, Zagreb, 1999. R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London, 1981. (ili neko drugo izdanje) 6. Datum i vrijeme 14. studenog 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MINOJSKA RELIGIJA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – teorije o suštinskom karakteru minojske religije, – neprijeporna minojska božanstva: zmijska božica, gospodarica zvijeri i gospodarica vegetacije; prikazi u umjetnosti, – minojska svetišta: svetišta u spiljama, svetišta na visovima, gradska svetišta, hram u Anemospiliji, Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. 7. Datum i vrijeme 21. studenog 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MINOJSKO FRESKO SLIKARSTVO Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – Knos kao mjesto rađanja slikarstva na tlu Europe, – tehnika zidnog slikarstva: stropno i zidno slikarstvo, ravno i reljefno slikarstvo, – dekorativni sistemi: procesije, vegetabilni motivi, animalni motivi, fantastični pejzaži, ritualni sportovi, – sarkofag iz Aja Trijade. Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. G. Hafner, Kreta i Helada, Rijeka, 1969. F. Durando, Drevna Grčka, zora zapada, Zagreb, 1999. 8. Datum i vrijeme 28. studenog 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113

14

Page 15: Arheologija - silabusi

Predavanje - tema KIKLADSKA CIVILIZACIJA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – geografske osobine i pojam „Kikladi“ – relativna i lokalna kronologija EC i MC perioda: – naselja i grobna arhitektura, – razvoj keramičkih stilova i proizvodnje kamenih posuda, – sitna figuralna plastika: kikladski idoli. Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. G. Hafner, Kreta i Helada, Rijeka, 1969. R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art, London, 1981. (ili neko drugo izdanje) 9. Datum i vrijeme 5. prosinca 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema AKROTIRI Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – povijest istraživanja, – rekonstrukcija erupcije, – teorije o utjecaju erupcije na razvoj minojske civilizacije – ostaci graditeljstva i fresko slikarstva (tzv. Zapadna kuća, freska s flotilom brodova itd.) Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. 10. Datum i vrijeme 12. prosinca 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema HELADSKA CIVILIZACIJA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – geografski i povijesni uvod, – relativna i lokalna kronologija EH perioda: Eutresis kultura, Korakou kultura, Lefkandi I kultura i Tirintska kultura, – naselja i monumentalne strukture: koridor kuće, kuća crijepova u Lerni, kružne građevine Tirinta, – keramička produkcija EH perioda, – grobna arhitektura. Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. 11. Datum i vrijeme 19. prosinca 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema SREDNJEHELADSKI PERIOD Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – graditeljstvo: fortifikacije i modeli kuća (Kolonna), zgrade megarskog tipa (Eutresis), – grobna arhitektura: cista grobovi, grobni humci, grobni krugovi (krug B), – umjetnički obrt: nalazi iz grobnog kruga B, – keramička produkcija: minijska keramika (siva, zelena, crvena i žuta), mat oslikana keramika – ratnički grob iz Kolonne na Egini. Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. 12. Datum i vrijeme 9. siječnja 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MIKENSKA CIVILIZACIJA - GRADITELJSTVO

15

Page 16: Arheologija - silabusi

Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – mikenske citadele: Mikena, Tirint, Pil, Mideja i dr. – fortifikacije, palače, megaroni – grobna arhitektura: kraljevski grobni krugovi, tholosi – umjetnost i umjetnički obrt: keramika, fresko slikarstvo, metalna industrija Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. H. W. Janson – A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Čakovec, 2003. (ili neko drugo izdanje). Dž. Čedvik, Mikenski svet, Beograd, 1980. F. Durando, Drevna Grčka, zora zapada, Zagreb, 1999. 13. Datum i vrijeme 16. siječnja 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema MIKENSKA RELIGIJA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – kultni centar u Mikeni: Kuća s idolima (Hram) i Kuća s freskama, karakteristike i značenje keramičkih idola, – figurine Psi, Fi i Hi tipa, – religiozne scene na predmetima umjetničkog obrta, – podatci o mikenskom panteonu iz Lineara B, – suštinski odnos minojske i mikenske religije. Literatura: O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press 1994. 14. Datum i vrijeme 23. siječnja 2007., 16,00-19,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema TROJA Nastavnik Doc. dr. Dražen Maršić – geografsko-povijesni uvod, – historijat istraživanja, – relativna i apsolutna kronologija, Troja I-IX, – graditeljstvo, umjetnost i umjetnički obrt, – novija saznanja o Troji: rezultati istraživanja M. Korfmanna. Literatura: C. Blegen, Troja.

16

Page 17: Arheologija - silabusi

III. SEMESTAR Silabus za kolegij „Eneolitik“, Datum i vrijeme 11. listopad 2007., 10,00 - 10,45 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Primanje studenata Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – upoznavanje sa sadržajem kolegija i temama predavanja – osnovne napomene uz metodologiju rada – osnovna literatura Literatura: 1. Datum i vrijeme 18. listopad 2007., 10,00 -12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ENEOLITIK – uvod u razdoblje Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – termini – periodizacija – relativna kronologija eneolitika – apsolutna kronologija eneolitika (niska i visoka kronologija) Literatura: Praistorija jugoslavenskih zemalja III, Sarajevo, 1979. 2. Datum i vrijeme 25. listopad 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ENEOLITIK (Halkolitik) ANATOLIJE Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – Teritorijalna podjela – Komparativna stratigrafija – Rani eneolitik (Mersin XXIV-XX; Khan Hassan 3-2B; Hacilar V-I; Catal Hüyük (West) – Kasni eneolitik (Beycesultan XL-XX; Khan Hassan 2A-I; Mersin XIX-XVI) Literatura: The Cambridge Ancient History, I/1, Prolegomena and Prehistory, Cambridge, 1998. Datum i vrijeme 25. listopad 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ENEOLITIK – uvod u razdoblje Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – opće odlike eneolitika: - proces dezintegriranja neolitičkih i formiranja eneolitičkih kultura - promjene u privredi - razvoj rudarstva i prerade bakra - razvoj rudarstva i prerade bakra - promjene u društvenoj organizaciji - proces indoeuropeizacije i promjene u demografskoj strukturi - promjene u naseobinskim aspektima eneolitičkih zajednica - promjene u duhovnoj kulturi (pokapanje, antropomorfna plastika) - razvoj novih keramičkih tipova i stilova ukrašavanja Literatura: Praistorija jugoslavenskih zemalja III, Sarajevo, 1979.

17

Page 18: Arheologija - silabusi

3. Datum i vrijeme 08. studeni 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema CUCUTENI-TRIPOLIE (moldavsko-ukrajinski kompleks slikane

keramike) Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza i periodizacija – vrste i tipovi i naselja – privreda i razvoj prerade bakra – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja – antropomorfna plastika Literatura: The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 1, The Prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean World, Tenth to Eighth Centuries BC, Cambridge, 1998. H. Dumitrescu, Connection between the Cucuteni-Tripolie culture complex and neighbouring eneolithic culture in the light of the utilisation of golden pendants, Dacia, 12, 1961., 69-93. C. M. Lazarovici, Anthropomorphic statuettes from Cucuteni-Tripolye: some signs and symbols, Documenta Praehistorica, XXXII, Ljubljana, 2005. Datum i vrijeme 25. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema POVIJEST PROCESA METALIZACIJE Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – početci rudarstva i uporabe bakra u jugoistočnoj Europi – podrijetlo primarne industrije bakra u jugoistočnoj Europi – uloga samorodnog bakra – najraniji nalazi i klasifikacija bakrenih artefakata u jugoistočnoj Europi Literatura: B. Jovanović, Tehnologija rudarstva u ranom eneolitiku centralnog Balkana, Starinar n. s. XXIII, Beograd, 1972. B. Jovanović, Primary Mining in the Central Balkans, Sbornik Dokladi, Prvi simpozium na minnoto delo v jugoistočna Evropa, Varna 1975 B. Jovanović, Metalurgija enelitskog perioda Jugoslavije, Beograd, 1971. B. Jovanović, Rudarstvo i metalurgija enelitskog perioda Jugoslavije, Praistorija jugoslavenskih zemalja, Sarajevo, 1979. B. Čović, Praistorijsko rudarstvo i metalurgija u Bosni i Hercegovini, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XXII/2o, ANU BiH, Sarajevo 1984. 4. Datum i vrijeme 15. studeni 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema GUMELNIŢA-KODŽADERMEN-KARANOVO VI Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza, periodizacija i regionalne kulture – vrste i tipovi i naselja – tipovi i vrste naselja – pokapanje – privreda i razvoj prerade bakra – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja

18

Page 19: Arheologija - silabusi

– antropomorfna plastika i svetišta Literatura: The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 1, The Prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean World, Tenth to Eighth Centuries BC, Cambridge, 1998. Datum i vrijeme 15. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema POVIJEST PROCESA METALIZACIJE Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – razvoj metalurških postupaka prerade bakra – serijska proizvodnja bakrenih artefakata – metalurška postrojenja i ljevački pribor – tipološki razvoj i relativna kronologija masivnih bakrenih artefakata Literatura: B. Jovanović, Metalurgija enelitskog perioda Jugoslavije, Beograd, 1971. B. Jovanović, Rudarstvo i metalurgija enelitskog perioda Jugoslavije, Praistorija jugoslavenskih zemalja, Sarajevo, 1979. A. Durman, Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa, Opuscula Archaeologica 7, Zagreb, 1983.A. Durman, Ostava kalupa vučedolskog ljevača bakra iz Vinkovaca, Izdanja HAD-a 9, Zagreb, 1984. A. Durman, Metal u vučedolskom kulturnom kompleksu, Vučedol, Zagreb, 1988. J. Brunšmid, Nahođaji bakrenog doba iz Hrvatske, i Slavonije i susjednih zemalja, VHAD VI, Zagreb, 1902. M. Garašanin, Sekire sa otvorom za držalje u Umetničkom muzeju u Beogradu, Muzeji 5, Beograd, 1950. I. Marović, Bakrene sjekire u prethistorijskoj zbirci Arheološkog muzeja u Splitu, VAHD LV, Split, 1953. M. Bulat, Bakrene sjekire u muzeju Slavonije, Osječki zbornik VIII, Osijek, 1962. Š. Batović, Bakrene sjekire iz Stabnja u sjevernoj dalmaciji, Vesnik Muzejya JNA 8.9, Beograd, 1963. 5. Datum i vrijeme 22. studeni 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema SALCUTA - KRIVODOL - BUBANJ-HUM Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza, periodizacija i regionalne kulture – Vrste i tipovi i naselja – privreda i razvoj prerade bakra – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja – antropomorfna plastika Literatura: N. Tasić, Bubanj-Slacuta-Krivodol kompleks, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 87-115. M. Garašanin - D. Simoska, Kontrolna iskopavanja na Šuplevec i neki problemi na grupata Šuplevec B. Gumno, Mac. Acta Archaeologica 2, Prillep 1976. Datum i vrijeme 22. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema POSLJEDICE PROCESA METALIZACIJE – arheološki podatci Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – ekonomski aspekti – sociološki aspekti

19

Page 20: Arheologija - silabusi

– kulturološki aspekti Literatura: Praistorija Jugoslavenskih zemalja, (Uvod, Zaključak) III, Sarajevo, 1979., 6. Datum i vrijeme 29. studeni 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema VARNA KULTURA Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza i periodizacija – tipovi i vrste naselja – pokapanje (Varna) – privreda i razvoj prerade bakra – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja – antropomorfna plastika Literatura: The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 1, The Prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean World, Tenth to Eighth Centuries BC, Cambridge, 1998. I. S. Ivanov, Les fouilles archeologiques de la necropole chalcolithique a Varna, Studia Prehistorica 12, Sofija 1978. Datum i vrijeme 29. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPLJANI – jezični aspekti Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – povijest ideje - komparativna lingvistika – povijest istraživanja Literatura: James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. 7. Datum i vrijeme 06. studeni 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema TISZAPOLGÁR I BODRÓGKERESZTÚR KULTURA, VAJSKA-

HUNYADIHALOM Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza i periodizacija – vrste i tipovi i naselja – pokapanje – privreda i razvoj prerade bakra – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja Literatura: N. Tasić, Tiszapolgar i Bodrogkerestur kultura, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 55-87. N. Tasić, Vajska-Hunyadihalom grupa, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 129-137. I. Bognar-Kutzian, The Early Copper Age, Tiszapolgar Culture in Carpatian Basin, Budapest, 1972. W. A. Parkinskon, The social organization of Early Copper age tribes in the Great Hungarian Plain, BAR 1573, 2006.

20

Page 21: Arheologija - silabusi

Datum i vrijeme 06. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPLJANI – jezični aspekti Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – podjela indoeuropskih jezika (Satem i Centum) – stratifikacija indoeuropskih jezika Literatura: James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. 8. Datum i vrijeme 13. prosinac 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema LASINJSKA KULTURA Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – nazivi, rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza i periodizacija – tipovi i vrste naselja – pokapanje – privreda – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja Literatura: S. Dimitrijević, Lasinjska kultura, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 137-183. S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. S. Dimitrijević, Idoloplastika u lasinjskoj kulturi, Godišnjak CBI XII/11, Sarajevo 1976. Datum i vrijeme 13. prosinac 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPLJANI – jezični aspekti Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – teorije o pradomovini Indoeuropljana: - teorija paleolitičkog kontinuiteta (Paleolithic Continuity Theory) - teorija kontinuiteta (Continuity Theory) - teorija o armenskom podrijetlu (Armenian hypothesis) - teorija o anatolskom podrijetlu (Anatolian hypothesis) - kurgan teorija (Kurgan hypothesis) - druge teorijeLiteratura: James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. 9. Datum i vrijeme 20. prosinac 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema BADENSKA KULTURA Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – nazivi, rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza (teorije o podrijetlu), periodizacija i regionalni tipovi – vrste i tipovi i naselja – pokapanje – privreda – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja

21

Page 22: Arheologija - silabusi

Literatura: S. Dimitrijević, Badenska kultura, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 183-253. S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. N. Tasić, Badenski i vučedolski kulturni kompleks u Jugoslaviji, Beograd 1967. Datum i vrijeme 20. prosinac 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPLJANI – jezični aspekti Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – teorije o pradomovini Indoeuropljana: - teorija o anatolskom podrijetlu (Anatolian hypothesis) - kurgan teorija (Kurgan hypothesis) - druge teorijeLiteratura: James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. 10. Datum i vrijeme 03. siječanj 2007., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema KOSTOLAČKA KULTURA Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza i periodizacija – vrste i tipovi i naselja – pokapanje – privreda – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja Literatura: N. Tasić, Kostolačka kultura, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 235-267. S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. A. Benac, Pivnica kod Odžaka i neki problemi kostolačke kulture, GZM XVII, Sarajevo 1962. Datum i vrijeme 03. siječanj 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPLJANI – arheološki aspekti Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – naselja i društvo – privreda i način života – nekropole i način pokapanja – matrijalna kultura Literatura: Atlas du neolithique europeen, Liege, 1993. M. Gimbutas, The Kurgan Culture and the Indo-Europanization of Europe, Washington D C., 1997. James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. 11. Datum i vrijeme 10. siječanj 2008., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Nastavnik Mr. sc. Dario Vujević Seminar - tema COŢOFENI I RETZ-GAJARY KULTURA

22

Page 23: Arheologija - silabusi

Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza i periodizacija – vrste i tipovi i naselja – privreda – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja Literatura: N. Tasić, Cotofeni kultura, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 115-129. S. Dimitrijević, Retz-Gajary kultura, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 343-367. Datum i vrijeme 10. siječanj 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPSKE KULTURE – arheološki aspekti Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – kultura Srednji Stog – kultura Novodanilovka – Donja Mihajlovka – Kemi Ob – kultura Seroglazovo – kultura Samara – kultura Hvalinsk – Jamna kultura – druge kulturološke pojave Literatura: Atlas du neolithique europeen, Liege, 1993. M. Gimbutas, The Kurgan Culture and the Indo-Europanization of Europe, Washington D C., 1997. James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. 12. Datum i vrijeme 24. siječanj 2008., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema VUČEDOLSKA KULTURA Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – nazivi, rasprostranjenost i važnija nalazišta – geneza (teorije o podrijetlu), periodizacija i regionalni tipovi – vrste i tipovi i naselja – pokapanje – privreda – metalurgija bakra – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja Literatura: S. Dimitrijević, Vučedolska kultura i vučedolski kulturni kompleks, Praistorija Jugoslavenskih zemalja, III, Sarajevo, 1979., 267-343. S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. N. Tasić, Badenski i vučedolski kulturni kompleks u Jugoslaviji, Beograd 1967. A. Durman, Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa, Opuscula archaeologica 8, Zagreb 1983. R. R. Schmidt, Die Burg Vučedol, Zagreb 1945.

Datum i vrijeme 17. siječanj 2008., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema INDOEUROPSKA EKSPANZIJA U JUGOISTOČNU EUROPU –

arheološke potvrde Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ

23

Page 24: Arheologija - silabusi

– Decea Mureşului – kultura Gorodsk-Usatovo – kultura Horodiştea-Folteşti – Cernavoda kultura – druge pojave indoeuropskog karaktera Literatura: Atlas du neolithique europeen, Liege, 1993. M. Gimbutas, The Kurgan Culture and the Indo-Europanization of Europe, Washington D C., 1997. James P. Mallory, Indoeuropljani – zagonetka njihova podrijetla, Školska knjiga, Zagreb, 2006. M. Garašanin, Ostava iz Kladova i problem stepskih uticaja u kasnom neolitu donjeg podunavlja, Arheološki vestnik I, Ljubljana, 1954. M. Garašanin, Pontski i stepski uticaji u donjem podunavlju i na Balkanu na prelazu iz neolita u metalno doba, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1961. M. Garašanin, Nomades des steppes et autochtones dans Sud-Est européene á ľ époque de transition du néolithique a ľ âge du bronze, Ľ ethnogenese des peuples Balkaniques, Sofia, 1971. M. Garašanin, Les premier vagueIndoeuropeenes en Grece et dans les Balkans, Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory, Athens, 1972. E. Comşa, Considération portant sur la tombes à ocre de la zone du Bas-Danube, Simpozij o poznom neolitu i ranom bronzanom dobu u Podunavlju, Istraživanja 5, Filozofski fakultet – Institut za istoriju, Novi Sad, 1976. P. Medovic, Die Cernavoda III-Kulltur im jugoslawischen Donaugerbiten, Simpozij o poznom neolitu i ranom bronzanom dobu u Podunavlju, Istraživanja 5, Filozofski fakultet – Institut za istoriju, Novi Sad, 1976. B. Jovanović, The Kurgan (pit-grave) steppe culture in south Vojvodina, Simpozij o poznom neolitu i ranom bronzanom dobu u Podunavlju, Istraživanja 5, Filozofski fakultet – Institut za istoriju, Novi Sad, 1976. B. Jovanović,Tumuli stepske kulture grobova jama u Podunavlju, Starinar, n. s. XXVII, Beograd, 1976. B. Jovanović, Stepska kultura u eneolitskom periodu Jugoslavije, PJZ III, sarajevo, 1979. B. Jovanović, Indoevropljani i eneolitski period Jugoslavije, PJZ III, sarajevo, 1979. 13. Datum i vrijeme 31. siječanj 2008., 9,00 - 9,45 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ENEOLITIK NA PODRUČJU ISTOČNOG JADRANA I ZALEĐA Nastavnik Mr. sc. Dario VUJEVIĆ – povijest istraživanja – periodizacija – rani eneolitik – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja – razvijeni eneolitik – keramički tipovi i tehnike ukrašavanja Literatura: B. Marijanović, Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale, Zadar, 2000. B. Marijanović, Ravlića pećina, GZM 3536, Sarajevo 1981. Praistorija jugoslavenskih zemalja, III (Eneolit), Sarajevo 1979. S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998. B. Marijanović, Cetinska kultura – rana faza, samostalna kultura ili integralni dio eneolitika, Radovi Ffzd, 23, Zadar, 1998. B. Marijanović, Eneolitik i eneolitičke kulture u Bosni i Hercegovini, Mostar, 2003. B. Marijanović, Kasna hvarskolisičićka kultura u eneolitu, Godišnjak CBI XXIX/27, Sarajevo 1991. B. Marijanović, Ljubljanska kultura na istočnoj jadranskoj obali, VAHD 84, Split 1991. B. Marijanović, Neka pitanja eneolitika istočnog Jadrana, Diadora 14, Zadar 1992

24

Page 25: Arheologija - silabusi

B. Marijanović, Vučedolska kultura na istočnoj jadranskoj obali, VAHD 86, Split 1994. B. Čović, "Schnur" i "Litzen" keramika na području Neretve, Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka, Split 1980. B. Čović, Eneolitska žlijebljena keramika na istočnoj jadranskoj obali i njenom zaleđu, Zbornik A. Benca, Posebna izdanja ANUBIH, Sarajevo 1991. A. Milošević – B. Govedarica, Otišić, Vlake praistorijsko nalazište u Vrtači I, Godišnjak CBI XXIV/23, Sarajevo 1986. B. Čečuk – D. Radić, Vela špilja – preliminarni rezultati dosadašnjih istraživanja, Arheološka istraživanja na području otoka Korčule o Lastova, Znanstveni skup HAD, Zagreb, 2001. N. Petrić, Prethistorijske kulture Pelješca, Pelješki zbornik I, Zagreb, 1976. Datum i vrijeme 24. siječanj 2008., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ENEOLITIK – povijesna interpretacija Nastavnik Prof. dr. sc. Brunislav MARIJANOVIĆ – društvo – privreda – religija Literatura:

25

Page 26: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Brončano doba“ Datum i vrijeme 11. listopad 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Primanje studenata Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ – upoznavanje sa sadržajem kolegija i temama predavanja – osnovne napomene uz metodologiju rada – osnovna literatura Literatura: 1. Datum i vrijeme 16. listopad 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Uvod u brončano doba Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Kronologija i periodizacija brončanodobne epohe. Predočavaju se glavni kronološki sustavi: O. Montelius, P. Reinacke, H. Muller -Karpe, A. Mozsolics, I. Bona, M. Gimbutas, R. Peroni, B. Hansel, C. Pare. - Opće oznake epohe: nova tehnologija; poseban značaj kovina; ostave i deponiranje; glavna nalazišta ruda; poznata središta metalurgije - bitne društvene djelatnosti; putevi širenja bakra, kositra, antimona i zlata; društvena stratifkacija; nova likovnost, sklopovi simbola, solarnost, nova ideologija. - Kratka povijest istraživanja brončanog doba. Literatura: K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. C.F.E. Pare, Chronology in Central Europe at the end of the Bronze Age, Absolute Chronology, Archaeological Europe 2500 - 500, Acta Archaeologica v. 67, Kobenhavn 1996. Datum i vrijeme 18. listopad 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Uvodno predavanje Nastavnik Martina ČELHAR - uvod u problematiku brončanog doba, temeljne odrednice - podjela seminara; teme i literatura Literatura: Literatura: K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. C.F.E. Pare, Chronology in Central Europe at the end of the Bronze Age, Absolute Chronology, Archaeological Europe 2500 - 500, Acta Archaeologica v. 67, Kobenhavn 1996. 2. Datum i vrijeme 23. listopad 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Starije brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj i susjednim zemljama Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Pojava litzen - keramike u Hrvatskoj i susjednim zemljama - Osnovna obilježja i problemi vinkovačke (Samogyvar) kulture u jugozapadnoj Panoniji: Slavonija, Srijem, sjeverozapadna Hrvatska , Transdanubija.

26

Page 27: Arheologija - silabusi

- Predočavaju se oblici tipični za istovremenu i srodnu Nagyrev kulturu, (jugoistočni Alfold i sjeverna Trandanubija), kao i proto- Nagyrev skupinu Csepel - Osnovni oblici mokrinske kulture (moriške, maroske, perjamoške ili Perjamoš - Pecica) uključujući i njezinu ranu Pitvaroš grupu/varijantu -Materijal Belotić–Bela Crkva (sjeverozapadna Srbija): kao samostalna kulturna skupina (M . Garašanin 1983. i dr.), odnosno, kao dio /tip vinkovačke (Samogyvar) kulture. Literatura: S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998 PJZ IV, Sarajevo, 1983. (radovi: S . Gabrovec , Jugoistočnoalpska regija, Rano brončano doba, M. Garašanin, Vinkovačka grupa, M. Garašanin, Moriška (mokrinska) grupa, M. Garašanin, Belotić – Bela Crkva, K. Vinski - Gasparini, Litzen – keramika savsko dravskog međurječja) J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. N. Tasić, Jugoslovensko Podunavlje od Indoeuropske seobe do prodora Skita, Novi Sad – Beograd 1983. J. Machnik, The earliest Bronze Age in the Carpathian Basin, Bradford, 1991. Datum i vrijeme 25. listopad 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Transporti i kontakti u brončanom dobu; Metali u brončanom dobu Nastavnik Martina ČELHAR - razmjena robe kao pretežni oblik prapovijesnog trgovanja; veze između različitih članova iste zajednice i različitih zajednica kao kanali razmjene dobara, temeljni oblici i putevi kulturne razmjene (kopneni i vodeni transport); trgovina metalnim artefaktima; brončanodobni trgovački jantarni putevi (i mitovi); rasprostranjenost istočnomediteranskih i mikenskih artefakata po Europi; karakter prestižnih dobara; uvođenje transporta na velike udaljenosti - razvoj metalurgije; upotreba nove legure - bronce; povećana količina i raznovrsnost repertoara metalnih nalaza; ležišta metala; masovno korištenje metala kao pokretač promjena socijalnog i političkog karakteraLiteratura: A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. Trgovina i razmjena u prapovijesti, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2006. K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. 3. Datum i vrijeme 30. listopad 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Srednje brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj i susjednim zemljama Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Vatinska kultura u Hrvatskoj (Slavonija, zapadni Srijem) u kontekstu vatinskog kulturnog prostora (južna Panonija: Banat, istočni Srijem, južna Bačka, zapadna Srbija; «zapadnosrpska» vatinska varijanta) - Vatinska kultura u kontekstu kultura srednje (djelomično i rane) bronce karpatsko- donjepodunavskog kompleksa; veze vatinske i Verbicioara kulture (Oltenija). - Prodor i utjecaji kultura inkrustirane keramike iz južne Transdanubije ( jugozapadna Mađarska) u Hrvatsku (Slavonija i Srijem, Baranja / naselje Beli Manastir); izdvajanje njezine lokalne varijante Dalj- Bijelo brdo . - Dubovac – Žuto brdo kultura (srp. Podunavlje i južni Banat, jugozapadna Oltenija: Ghirla -Mare s nekropolama Balta Verde i Cirna, te Bugarska: Novo selo i dr.) Literatura: S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998 M. Garašanin, Vatinska grupa, PJZ IV, Sarajevo, 1983.

27

Page 28: Arheologija - silabusi

K. Vinski - Gasparini, Srednje brončano doba savsko- dravskog međurječja i bosanske Posavine, PJZ IV, Sarajevo, 1983. J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. B. Hänsel, Beitrage zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karapatenbecken, Bonn 1968. (uglavnom slikovni materijal, posebno karte i kronološke sheme) Datum i vrijeme 08. studeni 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Pokop u brončanom dobu; Kuće i naselja u brončanom dobu Nastavnik Martina ČELHAR - razlika pogrebnih običaja između različitih regija; diferencijacija pojedinaca ili grupa pojedinaca unutar pojedinih zajednica vidljiva kroz pogrebne običaje; modeli pogrebe prakse – humci, ravni grobovi, kremacija, inhumacija, količina grobnih priloga; - izgled naselja; smještaj i funkcija; nizinska naselja i utvrđena visinska naselja; izgled kuća (kružne, pravokutne); počeci urbanizacije („prototourbana“ naselja) Literatura: A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. 4. Datum i vrijeme 06. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Podunavlje i Mikena u srednjoj (i kasnoj) bronci Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ Na osnovu izabranih kulturnih pojava iz donjeg i srednjeg Podunavlja, osobito likovnih /religijskih (kolica iz Dupljaje, «idol» iz Kličevca, spirala, meandar, koncept antropomorfnog lika u glinenoj plastici, ptica, disk) obrazlažu se sustavi «znakova» i simbolika podunavskog kulturnog kruga u vrijeme srednje (16/17 – 14 . st.) i kasne bronce. Ujecaji Egeje na Podunavlje. Kulturna razmjena između Egeje i Podunavlja. Literatura: C. F. E. Pare, From Dupljaja to Delphi: the ceremonial use of the wagon in later prehistory, Antiquity 63, 1989. T. Kovacs, The Bronze Age in Hungary, 1977. K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. Datum i vrijeme 15. studeni 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Obrtništvo u brončanom dobu; Ratovanje u brončanom dobu Nastavnik Martina ČELHAR - produkcija keramike; obrada drva; produkcija soli; tekstil; produkcija stakla kao inovacija brončanog doba; - oružje i oprema ratnika; fortifikacije; simbolička uloga oružja; ikonografija ratničkog svijeta; društveni položaj ratnika Literatura: A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. 5. Datum i vrijeme 13. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Brončano doba Like Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Prikazuje se kulturna osobitost ličke regije (gradine, pećinska naselja .- Golubinjača , Jozgina

28

Page 29: Arheologija - silabusi

pećina u Trnovu/Gospić, Pećina u Ličkom Lešću i dr.; pećinska groblja – Bezdanjača, grobni humci iz Ličkog Osika, iz Vrepca /Stražbenica, tumul iz Gospića) kroz sve faze brončanog doba, do početka japodske kulture željeznog doba u 9. st. pr.Kr. - otvorenost ličke regije (tijekom rane i srednje bronce) kulturama podunavsko-karpatskog kruga, posebno kulturama «Hugelgraber kompleksa», te onim jadranskim i sjevernoitalskim, ali i balkanskima (Varvara, Glasinac) - Dodiri protojapodskog i «urnenfelder» svijeta (keramika, metal, spaljivanje) tijekom 13/12 . - 9.st pr. K. Literatura: B. Čović, Regionalne grupe ranog bronzanog doba, Ličko - podvelebitska regija, PJZ IV, Sarajevo, 1983. R. Drechsel - Bižić, Srednje bronzano doba u Lici, PJZ IV, Sarajevo, 1983. R. Drechsel - Bižić, Japodska kulturna grupa, PJZ IV, Sarajevo, 1983. J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. H. Müller - Karpe, Handbuch der Vorgeschichte IV, Bronzezeit, München, 1980. Datum i vrijeme 22. studeni 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Religija i rituali u brončanom dobu; Ljudi u brončanom dobu;

Socijalna organizacija u brončanom dobu Nastavnik Martina ČELHAR - ritualna mjesta; kultni predmeti; novi simboli i ikonografija; ritualni obredi - izgled ljudi i nošnja; smrtnost, životni vijek; pretpostavke o populaciji,demografija; - kompleksnija socijalna struktura; društvena diferencijacija; prestižna roba; prva pojava «kneževskih» pokopa; položaj spolova Literatura: A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. 6. Datum i vrijeme 20. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Istra u brončano doba Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Problem eneolitskog supstrata i «brijunske» kulture (metličasta keramika: naselje Javorika – Gromače, Trogrla pećina) - Daje se pregled svih bitnih pojava i procesa od rane bronce do početka spaljivanja pokojnika krajem kasne bronce (10./ 9 st. pr. Kr.) u Istri. Stratigrafski podaci gradine Turan kod Koromačnog i Monkodonje - okosnica periodizacije brončanodobne Istre. - Pojava gradina («kašteljeri»): Mokodonja, Vrčin, Brijuni i dr. - Grobni tumuli (Maklavun, Žamnjak i dr). Nekropole na ravnome (Vrčin i dr.) - Uporedo: sažeti prikaz rane, srednje i kasne bronce u sjevernoj Italiji, posebno u regiji Caput Adrije, te kratki osvrt na kulturni slijed u bronačanodobnoj Sloveniji. Literatura: B. Čović, Istra, Bronzano doba, PJZ IV, Sarajevo, 1983. B. Govedarica, Rano bronzano doba na području istočnog Jadrana, Djela ANUBiH LXVII/ 7, Sarajevo, 1989. B. Hänsel- K.Mihovilić- B. Teržan, Monkodonja – utvrđeno protuurbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba u Istri, Histria Archaeologica 28/1997, Pula, 1999. E. Borgna, The North Adriatic Region between Europe and the Aegean World (12 th – 8th CA. ): Social strategies and Symbols of Power in The Long- distance Excange, Eliten in der Bronzezeit 1, Mainz, 1999. A. Cardarelli , L' eta dei metalli nell Italia settentrionale, Italia preistorica, 1992.

29

Page 30: Arheologija - silabusi

L.Fasani, L' eta del bronzo, Il Veneto nell' antichita, Verona J. Dular, Bronasta doba, Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana, 1999.Datum i vrijeme 29. studeni 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Rano brončano doba u istočnom djelu centralne Europe Nastavnik Martina ČELHAR - osnovni pregled (rasprostranjenost, važnija nalazišta, tipični artefakti, pokop, tipovi i vrste naselja) kultura i kulturnih grupa istočnog djela centralne Europe (Mađarska, Slovačka) ranog brončanog doba: Nyirség – Zatin (I Mađarska, I Slovačka i Rumunjska), Makó – Kosihy – Čaka (Mađarska i JZ Slovačka), Nagyrév kultura (JI Alfold i sjeverna Trandanubija), Hatvan (S Mađarska), Kisapostag (Transdanubija), Nitra i Košt'any (J Slovačka). Literatura: J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. Hungarian Archaeology at the turn of the millennium, Ministry of National Cultural Heritage, Budimpešta, 2003. J. Machnik, The earliest Bronze Age in the Carpathian Basin, Bradford, 1991. Kulturen der Frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans, Beograd, 1984. 7. Datum i vrijeme 27. studeni 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Istočni Jadran u ranoj i srednjoj bronciNastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Ljubljanska kultura i njezini oblici na istočnom Jadranu (od nalazišta Krasa do Ravlića pećine, Gudnje, Grapčeve špilje i dr,); osobitosti južnog Jadrana u rano brončano doba (Odmut u dolini Pive, Mala Gruda u Tivatskom polju, gradina Gajtan kod Skadra i dr.) - Prikaz cetinske kulture- jedinog definirananog kulturnog sustava starije bronce na ovom prostoru - Odnosi istočnog Jadrana sa zaleđem (i Apeninskim svijetom) kroz stariju i srednju broncu. Ti složeni i nedovoljno istraženi odnosi ovdje se skicozno predočavaju na temelju nekoliko odabranih pojava, odnosno, nalazišta: Varvara, Škarin Samograd i dr. u zaleđu srednjeg Jadrana i Hercegovini; problem izdvajanja «posuške» (B. Ćović), odnosno, «dinarske» kulture (B. Govedarica). - kratki osvrt na brončano doba južne Italije (Apulija, Basilicata, Campanija): facies Laterza (Campania, Lacij, Apulija Basilicata), (proto) apeninska kultura, facies starije brončanog doba - Palma Campania i dr . Literatura: I. Marović – B.Čović, Cetinska kultura, PJZ IV, Sarajevo, 1983. B. Govedarica, Rano bronzano doba na području istočnog Jadrana, Djela ANUBiH LXVII/ 7, Sarajevo, 1989. Š. Batović – S. Kukoč, Grobni humak iz ranog brončanog doba u Podvršju, RFF u Zadru, 27 /14, Zadar,1988. Ph. Della Casa, Velika Gruda II, Bonn,1996. F. Prendi, L' age du Bronze ancien et moyen en Albanie et ses rapports avec les regions avoisinantes, Handel, Tausch und Verkehr im Bronze – und Fruheisenzeitlichen Sudosteuropa, Munchen – Berlin, 1995. E. Pellegrini, Le eta dei metalli nell Italia meridionale e in Sicilia, Italia preistorica, 1993.Datum i vrijeme 06. prosinac 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Srednje brončano doba u istočnom djelu centralne Europe Nastavnik Martina ČELHAR, prof. - osnovni pregled (rasprostranjenost, važnija nalazišta, tipični artefakti, pokop, tipovi i vrste naselja) kultura i kulturnih grupa istočnog dijela centralne Europe (Mađarska, Slovačka) srednjeg brončanog doba: Füzesabony (S Mađarska), Otomani (gornje Potisje, Z

30

Page 31: Arheologija - silabusi

Transilvanija), Vatya kultura (Transdanubija), kulturne skupine s inkrustiranom keramikom (Transdanubija), Gyulavarsánd kultura (I Mađarska), Perjamoška kultura (J Mađarska i Banat), Koszider horizont, Mad'arovce kultura (JZ Slovačka). Literatura: J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. Hungarian Archaeology at the turn of the millennium, Ministry of National Cultural Heritage, Budimpešta, 2003. Kulturen der Frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans, Beograd, 1984 8. Datum i vrijeme 04. prosinac 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Starija Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj u

srednjoeuropskom kontekstu kasne bronce Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ Daje se pregled kultura, njihova osnovna građa i glavni problemi (vremensko – prostorna razgraničenja, opći profil pojedinačne kulture): Virovitička k skupina (horizont ostava - Peklenica), Zagrebačka k. skupina (horizont ostava - Veliko Nabrđe; Kloštar Ivanić); Gređani - Barice skupina.Prodor Belegiša I , II Pregled kultura srednjeuropskog starijeg «urnenfelder» kompleksa, s posebnim naglaskom na sjevernoj Italiji (Canegrate, Peschiera), na Baiederof - Velatice krugu, te na istovremenim slovenskim skupinama (Dobova) i transdanubijskim kulturnim oblicima (horizonti ostava, groblja, naselja) Literatura: K. Vinski-Gasparini, Ostave s područja kulture polja sa žarama, PJZ IV, Sarajevo, 1983. K. Vinski-Gasparini, Kulture polja sa žarama sa svojim grupama, PJZ IV, Sarajevo, 1983. H. Müller - Karpe, Handbuch der Vorgeschichte IV, Bronzezeit, München, 1980. Datum i vrijeme 13. prosinac 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Kulturne skupine inkrustirane keramike u SI Hrvatskoj Nastavnik Martina ČELHAR - povezivanje s kulturnim grupama inkrustirane keramike zapadne Mađarske; razvoj domaće varijante – daljsko-bjelobrdskog tipa inkrustirane keramike; naselja; nekropole; tipologija i ukrašavanje keramike; antropomorfna plastika Literatura: S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998 J. Šimić, Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brončanom dobu sjeveroistočne Hrvatske, Zagreb-Osijek, 2000. 9. Datum i vrijeme 11. prosinac 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Kompleks mlađe Kulture polja sa žarama u Hrvatskoj i srednjoj Europi Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Velika Gorica k. skupina (horizont ostava Miljane, Matijevići) - Daljska skupina - Novigrad – Donja Dolina kulturna skupina - Problem početka željeznog dobaLiteratura: K. Vinski-Gasparini, Ostave s područja kulture polja sa žarama, PJZ IV, Sarajevo, 1983. K. Vinski-Gasparini, Kulture polja sa žarama sa svojim grupama, PJZ IV, Sarajevo, 1983. Datum i vrijeme 20. prosinac 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113

31

Page 32: Arheologija - silabusi

Seminar - tema Rano i srednje brončano doba u zapadnom dijelu centralne Europe Nastavnik Martina Čelhar, prof. - osnovni pregled (rasprostranjenost, važnija nalazišta, tipični artefakti, pokop, tipovi i vrste naselja) kultura i kulturnih grupa zapadnog djela centralne Europe ranog i srednjeg brončanog doba (Unjetička kultura; Kultura grobnih humaka) Literatura: J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. Kulturen der Frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans, Beograd, 1984 10. Datum i vrijeme 18. prosinac 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Kasno brončano doba na istočnom Jadranu Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Protoliburnski, protodelmatski svijet, južni Jadran: predočava se osnovni arheološki inventar i prate se oblici i procesi kulturne integracije i deferencijacije istočnojadranskog svijeta u kasnoj bronci, posebno u razdoblju 11- 9. st. pr. Kr., kao uvod u željezno doba početkom 9 .st. Usporedbe sa balkanskim zaleđem i nekim pojavama s Apeninskog poluotoka (protovillanova horizont, i dr.) Literatura: Š. Batović, Kasno brončano doba na istočnom jadranskom primorju, PJZ IV, Sarajevo, 1983. R. Peroni, Protostoria dell' Italia continentale. La penisola italiana nell' eta del bronzo e del ferro, PCIA 9, 1989.Datum i vrijeme 03. siječanj 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Rano i srednje brončano doba u Rumunjskoj Nastavnik Martina ČELHAR, prof. - osnovni pregled (rasprostranjenost, važnija nalazišta, tipični artefakti, pokop, tipovi i vrste naselja) kultura i kulturnih grupa Rumunjske u ranom i srednjem brončanom dobu (Tei, Verbicioara, Monteoru,Wietenberg,...) Literatura: J. M. Coles-A.F. Harding, The Bronze Age in Europe, London, 1979. H. Müller - Karpe, Handbuch der Vorgeschichte IV, Bronzezeit, München, 1980. 11. Datum i vrijeme 08. siječanj 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Ratnički lik brončanog doba Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ Ikonografija ratničkog svijeta, društveni položaj ratnika deduciran iz «strukture» ratničkih grobova, ratnička aristokracija i njezino (likovno) predočavanje, simboli društvene moći općenito, nastanak i stratifikacija brončanodobnog društva: skicozno, ali komparativno, na razini brončanbodobne Europe. Dodir ratnika i sfere «svetoga».Literatura: K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. S. Gerloff, Goldkegel, Kappe und Axt: Insignien bronzezeitlichen Kultes und Macht, Gold und Kult der Bronzezeit, Nürnberg, 2003.Datum i vrijeme 03. siječanj 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Monkodonja; Maklavun Nastavnik Martina ČELHAR - protourbano srednjebrončanodobno gradinsko naselje; primjer socijalne slojevitosti brončanodobnog

32

Page 33: Arheologija - silabusi

društva; položaj; izgled i organizacija naselja; bedemi; nalazi - Kupolasta grobnica mikenskog tipa (tholos), kakve su inače poznate samo na teritoriju Grčke; postojanje brončanodobne elite; veze s istočnim Mediteranom Literatura: B. Hänsel- K.Mihovilić- B. Teržan, Monkodonja – utvrđeno protuurbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba u Istri, Histria Archaeologica 28/1997, Pula, 1999. S. Dimitrijević – T. Težak-Gregl – N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb, 1998 Trgovina i razmjena u prapovijesti, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2006. K.Mihovilić- B. Teržan- B. Hänsel- D. Matošević- C. Becker, Rovinj prije Rima B. Hänsel- B. Teržan, Brončanodobna kupolasta grobnica mikenskog tipa u Istri, Kiel 12. Datum i vrijeme 15. siječanj 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Religijski elementi brončanog doba Nastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Znakovi /simboli - Sustavi (ikoničnih) simbola - Obredi - Mitovi (sunce) - Premise za «rekontrukciju» ideologije, odnosno, «slike svijeta» brončanog doba. Moguća «kosmološka struktura» brončanodonog društva (K. Kristiansen). Literatura: K. Kristiansen – T.B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society, Travels, Transmissions and Transformations, Cambridge, 2004. F. Kaul, Der mythos vo der Reise der Sonne, Gold und Kult der Bronzezeit, Nürnberg, 2003. Datum i vrijeme 10. siječanj 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema Posuška kultura; Velika gradina na Varvari Nastavnik Martina ČELHAR - problem izdvajanja «posuške» (B. Ćović), odnosno, «dinarske» kulture (B. Govedarica); rsprostranjenost i važnija nalazišta, geneza i periodizacija, vrste i tipovi naselja, pokapanje, privreda, materijalna kultura - Varvara A2 – Varvara C3, značajno naselje s potpunom brončanodobnom stratigrafijom, metaloprerađivački centar, organizacija naselja, ostaci materijalne kulture (posebno keramike), utjecaji Literatura: B. Čović, Posuška kultura, GZM 44, Sarajevo, 1989. B. Govedarica, Rano bronzano doba na području istočnog Jadrana, Djela ANUBiH LXVII/7, Sarajevo, 1989. B. Čović, Velika gradina u Varvari, GZM 32/1977, Sarajevo, 1978. B. Čović, Prelazna zona, PJZ IV, Sarajevo, 1983. 13. Datum i vrijeme 22. siječanj 2007., 10,00 - 12,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema Zlatni nalazi u HrvatskojNastavnik Prof. dr. sc. Sineva KUKOČ - Garnitura iz Orolika (Srijem), pektorali iz Osijeka, Bilje u Baranji, nalazi iz okolice Zagreba, ostava Lovas (zapadni Srijem) i dr . Kulturno – vremenska interpretacija navedenog repertoara zlatnih artefakata. Putevi nabave i opticaja metala (zlata) u brončano doba. Osvrt na novije europske pokušaje definiranja brončanodobnih mjernih standarda (sastav, oblici sirovina iz brončanodobnih ostava, vaganje i težinski omjeri

33

Page 34: Arheologija - silabusi

artefakata u sastavu ostava). -Kulturno – religijski konteksti najpoznatijih europskih zlatnih nalaza (njemačka ostava Eberswalde, 13- 10 st. pr. Kr., «zlatni šeširi» iz Schifferstadta i dr.) Literatura: N. Majnarić Pandžić, Brončanodobni zlatni nalazi iz Hrvatske, Spomenica F. Potrebice, Zagreb, 2004. N. Trampuž Orel, Spektrometrične raziskave depojskih najd pozne bronaste dobe, u Teržan (izd), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem, 2, Katalogi in monografije 30, Ljubljana P. Turk, The weight of objects in Late Bronze Age hoards in Slovenia and possiblities for determing weight standards, Arheološki vestnik 52, 2001. C. F. K. Pare, Weights and weighing in Bronze Age Central Europe, u: Eliten in der Bronzezeit, 2, Monographien RGZM 43, Mainz, 1999. T . Springer, Gold and Cult in the Bronze Age, Gold und Kult der Bronzezeit, Nürnberg, 2003.Datum i vrijeme 24. siječanj 2007., 8,00 - 9,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar- tema Ostave u brončanom dobu Europe Nastavnik Martina ČELHAR - fenomen ostava; funkcija, kontekst; značaj ostava; Literatura: A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge,1999. Trgovina i razmjena u prapovijesti, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, 2006. K. Vinski-Gasparini, Ostave s područja kulture polja sa žarama, PJZ IV, Sarajevo, 1983. K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa žaramau sjevernoj Hrvatskoj, Zadar, 1973.

34

Page 35: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Antička arheologija Apeninskog poluotoka“ 1. Datum i vrijeme 15. listopada 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema APENINSKI POLUOTOK – DIO ANTIČKOG MEDITERANA Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – historijsko – geografski smještaj u okvirima mediteranskih antičkih civilizacija – etnička struktura predrimskog perioda Apeninskog poluotoka – lingvistička struktura predrimskog Apeninskog poluotoka Literatura: Atlas Europe P. Agostini, Les origines des Etrusques, Migracijske teme 16(1/2), Zagreb, 2000., 65-102. T. J. Cornell, The beginnings of Rome, New York, 2006., 31-47. M. Cristofani, Etruschi – una nuova immagine, Firenca, 2002. M. Pallottino, Genti e culture dell'Italia preromana, Roma, 1981. Datum i vrijeme 15. listopada 2007.; 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema POVIJESNO-GEOGRAFSKI UVOD Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ - kraj neolitika u Italiji (oko 1800. pr. Kr.) – Apeninska kultura, kultura Teramara (oko 1600-1150. pr. Kr.), – tranzicija iz brončanog u željezno doba, – Villanovska kultura (1000-700. pr. Kr.): naselja, pogrebni običaji, umjetnički obrt, metalna industrijaLiteratura: T. J. Cornell, The beginnings of Rome, New York, 2006., 31-47. M. Cristofani, Etruschi – una nuova immagine, Firenca, 2002. O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. (ili neko drugo kasnije izdanje) 2. Datum i vrijeme 22. listopada 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema POVIJESNI PREGLED RIMSKOG OSVAJANJA APENINSKOG

POLUOTOKA Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – Kratak pregled željeznog doba Apeninskog poluotoka – Razvoj i ekspanzija Etruščana – Nastanak Rima, etrurska faza u razvoju Rima (Kraljevstvo) – Razvoj rimskog Kraljevstva u Republiku i osvajanje Apeninskog poluotoka Literatura: A. Boethius, Etruscan and early roman architecture, London, 1978., 104-br. 113. T. J. Cornell, The beginnings of Rome, New York, 2006. M. Cristofani, Etruschi – una nuova immagine, Firenca, 2002. A.M. Liberati-F. Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. P. Lisičar, Grci i Rimljani, Zagreb. Datum i vrijeme 22. listopada 2007.; 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ETRUŠČANSKA CIVILIZACIJA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ -kronologija i terminologija, – povijesni izvori (rimski, direktni epigrafski) i teze o podrijetlu Etruščana (orijentalna, autohtona, i tzv. treća), – povijesna evolucija iz kasnovilanovskog u ranoetruščanski period (8./7. st. pr. Kr.),

35

Page 36: Arheologija - silabusi

– politička organizacija, ekonomija (rudarstvo, pomorska trgovina, ekspanzija i osnivanje kolonija) – pismo i religija (etr. Pantheon i rituali, vjerske predodžbe), Literatura: O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. (ili neko drugo kasnije izdanje) V. Poulsen, Etrurska umetnost, Beograd 1976. (prijevod s njemačkog) F. Prayon, Die Etrusker. Geschichte, Religion, Kunst, München 1996. N. Spivey, Etruscan Art, London - NewYork 1997. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) 3. Datum i vrijeme 29. listopada 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema URBANIZAM NA PROSTORU APENINSKOG POLUOTOKA Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – Predrimski principi naseljenosti na području Apeninskog poluotoka – Etruščanske tradicije urbanizma s najznačajnijim primjerima – Urbanizam Rima i ostalih važnijih centara na tlu Apeninskog poluotoka Literatura: A. Boethius, Etruscan and early roman architecture, London, 1978., 9-31.; 64-75; 123 i d.; 178 – 183. T. J. Cornell, The beginnings of Rome, New York – London, 1995., 53-57.; 92-97. E. Govi, Marzabotto – an Etruscan town, Bologna, 2007. F. Haverfield, Ancient town planning, Oxford, 1913. B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća I, Školska knjiga, Zagreb, 181-262. L. Mumford, Grad u historiji. Njegov nastanak, njegovo mijenjanje, njegovi izgledi, Zagreb 1968. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005., 25-88. Datum i vrijeme 29. listopada 2007.; 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ETRUŠČANSKO GRADITELJSTVO Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – stari i novoosnovani etruščanski gradovi (munificiencia vetera, m. nova) – hramsko graditeljstvo: povijesni i arheološki izvori (Vitruvije i dr.) – terakotna dekoracija etruščanskih hramova, - nekropole i grobnice (humci, g. usječene u stijene, g. sub divo), – recepcija etruščanskog stila u rimskom graditeljstvu Literatura: A. Boethius, Etruscan and early roman architecture, London, 1978., 9-31.; 64-75; 123 i d.; 178 – 183. O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. (ili neko drugo kasnije izdanje) L. Mumford, Grad u historiji. Njegov nastanak, njegovo mijenjanje, njegovi izgledi, Zagreb 1968. B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća I, Školska knjiga, Zagreb, 181-262. V. Poulsen, Etrurska umetnost, Beograd 1976. (prijevod s njemačkog) N. Spivey, Etruscan Art, London – NewYork, 1997. 4. Datum i vrijeme 05. studenog 2007.; 13,00-14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA -

HRAMOVI Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ - Osnove etruščanske i rimske religije - Razvoj i tipologija etruščanskih hramova s najvažnijim primjerima – tipovi planova, redovi, nadgrađa, ukrasi i dr. (Veii, Bolsena, Pyrgi, Cosa, hram Jupitera Kapitolijskog u Rimu i dr.) - Tradicije etruščanskih hramova u rimskoj hramskoj arhitekturi - Najvažniji primjeri hramske arhitekture na teritoriju Apeninskog poluotoka kroz republikansko i

36

Page 37: Arheologija - silabusi

carsko doba (npr. hramovi na Forum Romanum, hramovi na Largo Argentina – Rim, hramovi na Carskim forumima u Rimu, Vestin hram u Tivoliju, svetište Fortune Primigenije u Prenesti, Apolonov hram na Palatinu, Pantheon, Hram Venere i Rome u Rimu i dr.) Literatura: A. Boethius, Etruscan and early Roman architecture, 1978., 35 – 64., 156-178., F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002. Enciclopedia classica, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. E. Greco – A. Pontrandolfo, Guide archeologiche – Italia, Milano, 2002. W. Müller – G. Vogel, Atlas arhitekture, Zagreb, 1999. Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Zagreb M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005., 89-105 Datum i vrijeme 5. studenog 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ETRUŠČANSKA UMJETNOST I OBRT Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – zidno slikarstvo (Tarkvinija i Cerveteri), – skulptura (slobodna plastika, sarkofazi i urne), – umjetnički obrt (bukero keramika, oslikana keramika, sitna brončana plastika i dr.) – razvoj stilova Literatura: O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. (ili neko drugo kasnije izdanje) V. Poulsen, Etrurska umetnost, Beograd 1976. (prijevod s njemačkog) N. Spivey, Etruscan Art, London – NewYork, 1997. 5. Datum i vrijeme 12. studenog 2007.; 13,00-14,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA -

FORUMI Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – Namjena i razvoj forumskih prostora u urbanom tkivu rimskih gradova na Apeninskom poluotoku – Rimski forumi (Forum Romanum, Forum Boarium, Forum Olitorio, Forum Iulii, Carski forumi – Forum Augusti, Forum Pacis Vespasiani, Forum Nervae (Transitorio), Forum Traiani. – Ostali važniji primjeri forumskih kompleksa na tlu Apeninskog poluotoka, npr. Ostia, Pompei i dr. Literatura: A. Boethius, Etruscan and early Roman architecture, 1978., 145-156. F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002., br. 113-116, 117-121, 121-122, 122-140, 302-305, 307-317, 309-312. Enciclopedia classica, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. S. Gallico, Guide to the excavation of Ostia Antica, Roma, 2000. E. Greco – A. Pontrandolfo, Guide archeologiche – Italia, Milano, 2002. B. Milić, Razvoj grada kroz stoljeća I, Školska knjiga, Zagreb, 238-241. W. Müller – G. Vogel, Atlas arhitekture, Zagreb, 1999. Datum i vrijeme 12. studenog 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA MONARHIJE Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – povijesni izvori (Tit Livije, Vergilije, Salustije i Plutarh, Dionizije iz Halikarnasa), – predurbana faza i mitska prošlost Rima (Eneja, Romul i Rem, otmica Sabinjanki), protourbana faza i tri latinska kralja (Urbs quadrata), urbana faza i tri etruščanska kralja (Kapitolijski hram, pitanje tzv. Servijeva zida), – razvoj Foruma Romanuma, - pad monarhije i uspostava Republike

37

Page 38: Arheologija - silabusi

Literatura: G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) A. M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968. (prijevod s francuskog). 6. Datum i vrijeme 19. studenog 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA –

KAZALIŠTA, AMFITEATRI I CIRKUSI Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – Rimski teatar – sličnosti i razlike u odnosu na grčke teatre, arhitektonske odlike, razvoj oblika i najznačajniji primjeri rimskog svijeta (teatri u Pompejima, Marcelov i Pompejev teatar u Rimu, teatar u Ostiji, Trstu i dr.) – Amfiteatri – namjena i tipologija s obzirom na arhitektonske odlike; najznačajniji primjeri (amfiteatar u Pompejima, Colosseum, amfiteatar u Veroni, Luceri i dr.) – Cirkusi – namjena i arhitektonske odlike; najznačajniji primjeri (Circus Maximus, Circus Flaminius, Kaligulin cirkus i dr.) Literatura: A. Boethius, Etruscan and early Roman architecture, 1978., 197-206. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002., 185-194., 262-266., 276-279., 315-319., 342-346. L. Devoti, Circhi e stadi di Roma Antica, Roma, 1997. Enciclopedia classica, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. S. Gallico, Guide to the excavation of Ostia Antica, Roma, 2000. E. Greco – A. Pontrandolfo, Guide archeologiche – Italia, Milano, 2002. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968. (prijevod s francuskog). A.M. Liberati-F. Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. W. Müller – G. Vogel, Atlas arhitekture, Zagreb, 1999. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005., 116-124. Datum i vrijeme 19. studenog 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA REPUBLIKE Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – kronologija: širenje rimske vlasti (latinski ratovi, ratovi s Etruščanima, punski ratovi), – urbanizacija Rima i osnivanje kolonija, - materijali i tehnike rimskoga graditeljstva, – ostaci monumentalnoga graditeljstva (Forum Romanum, Largo Argentina, Forum Boarium i dr.), Pompeji, Ostia, – umjetnost i umjetnički obrt. (pompejanski stilovi, razvoj portreta i dr.) Literatura: G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. L. Mumford, Grad u historiji. Njegov nastanak, njegovo mijenjanje, njegovi izgledi, Zagreb 1968. D. Strong, Roman Art, New Haven-London, 1995.

38

Page 39: Arheologija - silabusi

7. Datum i vrijeme 26. studenog 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA –

SLAVOLUCI Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – vrijeme i razlozi nastanka slavoluka – navođenje osnovnih arhitektonskih rješenja izgradnje slavoluka – razlikovanja slavoluka uklopljenih u određene objekte i onih samostalnih – navođenje glavnih primjera obiju skupina (Rim: slavoluci L. Stertiniusa, Augustov slavoluk, Titov slavoluk, slavoluk Septimija Severa, Konstantinov slavoluk i dr.; Trajanovi slavoluci u Beneventu i Ankoni i dr.) Literatura: F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002., 74-79., 93., 150-106., 180-184., 311. Enciclopedia classica, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. E. Greco – A. Pontrandolfo, Guide archeologiche – Italia, Milano, 2002. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968. (prijevod s francuskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F. Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. W. Müller – G. Vogel, Atlas arhitekture, Zagreb, 1999. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005., 152-158. Datum i vrijeme 26. studenog 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema POČECI CARSKOG RIMA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – Cezarov projekt obnove Rima i Augustova realizacija (Forum Romanum, Cezarov i Augustov forum, urbanizacija Marsova polja), – Augustovski klasicizam: značajke stila i primjeri (portret, skulptura, hramska zdanja), – spomenici/simboli Augustova doba: Augustova kuća na Palatinu, Ara pacis, Mauzolej Julijevaca, Marcelov teatar, Gemma Augustea. R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New Haven-London, 1995. 8. Datum i vrijeme 03. prosinca 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA –

STUPOVI Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – arhitektonske karakteristike i razlozi podizanja stupova – Trajanov stup (vrijeme, mjesto i razlozi podizanja, prikazi na stupu) – stup Marka Aurelija (vrijeme, mjesto i razlozi podizanja, prikazi na stupu) – stup Antonina Pija (vrijeme, mjesto i razlozi podizanja, prikazi na stupu)

39

Page 40: Arheologija - silabusi

Literatura: F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002.,125-139., 290-294., 294-295. Enciclopedia classica, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968. (prijevod s francuskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F. Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986 Datum i vrijeme 3. prosinca 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA JULIJEVACA I KLAUDIJEVACA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – razdoblje Tiberija i Kaligule (Villa Iovis, Domus Tiberiana). – nastavak klasicizma i nove barokne tendencije (Ara Pietatis Augustae i reljef apoteoze iz Ravene - Porta Maggiore), – Neronova Domus Aurea: projekt i realizacija – carski portreti. Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New Haven-London, 1995. 9. Datum i vrijeme 10. prosinca 2007.; 13-14 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA –

RAZLIČITI JAVNI OBJEKTI – BAZILIKE, TERME I SL. Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – uloga bazilika i njihove osnovne arhitektonske karakteristike s najznačajnijim primjerima na području Apeninskog poluotoka (basilica Emilia, basilica Iulia, basilica Ulpia, Maksencijeva (Konstantinova) bazilika) i dr.) – terme i njihova prostorna organizacija, najznačajniji primjeri na području Apeninskog poluotoka (Terme Stabiane u Pompejima, Titove terme u Rimu, Trajanove terme u Rimu, Velike i Male terme u hadrijanovoj vili u Tivoliju, Karakaline terme u Rimu, Dioklecijanove terme u Rimu i dr.) Literatura: A. Boethius, Etruscan and early Roman architecture, 1978., 195-197. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002., 65-66., 87-88., 104-105., 123., 327-329., 251-253., 225-227., Enciclopedia classica,, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F. Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005., 106-110. Datum i vrijeme 10. prosinca 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA FLAVIJEVACA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ

40

Page 41: Arheologija - silabusi

– građanski rat i pobjeda Flavijevaca, – spomenici flavijevskog perioda: Koloseum, Vespazijanov forum, Forum transitorium, Titov slavoluk, – portreti Vespazijana, Tita i Domicijana Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New Haven-London, 1995. 10. Datum i vrijeme 17. prosinca 2007.; 13,00- 14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA ARHITEKTURA APENINSKOG POLUOTOKA –

GRADSKA I RURALNA STAMBENA ARHITEKTURA Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – stambena organizacija u rimskim gradovima (formiranje insula i izgled klasičnih rimskih domusa) – različiti tipovi ruralnih imanja (villa rustica) – proizvodni, rezidencijalno-proizvodni i rezidencijalni centri – glavni primjeri rezidencijalno-proizvodnih objekata na području Apeninskog poluotoka (vile na području Kampanije npr. Boscoreale – carske vile (vila Iovis, Hadrijanova vila u Tivoliju i dr.) Literatura: A. Boethius, Etruscan and early Roman architecture, 1978., 195-197. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. R. C. Carrington, Studies in the Campanian villae rusticae, Journal of Roman studies 21, London 1931., 110 – 130. Enciclopedia classica,, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. G. A. Mckeay, Houses, Villas and Palaces in the Roman world, Baltimore – London 1975. H. Mielsch, La villa romana, Firenze, 1999. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005. Datum i vrijeme 17. prosinca 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA ADOPTIVNIH CAREVA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – pojam adoptio i niz adoptivnih careva: Trajan, Hadrijan, Antonin Pije, Marko Aurelije, – Trajanovi pohodi na Daciju i Trajanov forum s tržnicom (Trajanov stup i prikazi dalmatinskih gradova), slavoluk u Beneventu – Hadrijanova era: Panteon, Vila u Tivoliju, Mauzolej, „velika stilska promjena“, – hram Antonina Pija i Faustine na Forumu Romanumu, stup A. Pija, - stup M. Aurelija, - carski portreti. Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog)

41

Page 42: Arheologija - silabusi

H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New HavenLondon, 1995. 11. Datum i vrijeme 07. siječnja 2008.; 13,00-14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema SEPULKRALNA ARHITEKTURA ANTIKE APENINSKOG

POLUOTOKA Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – Etruščanske grobnice - oblici, ukrašavanja, sadržaji i najznačajniji primjeri – Navodi različitih tipova nekropola i grobnica – Najznačajniji primjeri sepulkralne arhitekture, npr. mauzolej Cecilije Metele, Augustov mauzolej, Hadrijanov mauzolej i dr. – Literatura: A. Boethius, Etruscan and early Roman architecture, 1978., 94-101., 209-214. O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. F. Caorelli, Guide archeologiche – Roma, Milano 2002. Enciclopedia classica,, Archeologiae storia dell' arte classica, vol.XII/I, Torino, 1959. V. Poulsen, Etrurska umjetnost, Beograd, 1976. M.C. Toynbee, Death and Burial in the Roman world, London, 1971. Datum i vrijeme 07. siječnja 2007., 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA SEVERA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – Severska dinastija, – graditeljstvo Lepcis Magne, – slavoluk L. Septimija Severa - Karakaline terme – razvoj portreta Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New HavenLondon, 1995. 12. Datum i vrijeme 14. siječnja 2008.; 12,00-13,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA UMJETNOST APENINSKOG POLUOTOKA -

SLIKARSTVO Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – osnovne napomene o načinima oslikavanja zidnih površina – različiti stilovi oslikavanja – slikarstvo etrurskih grobnica

42

Page 43: Arheologija - silabusi

– najpoznatiji primjeri rimskog zidnog slikarstva (Pompeji – Vila Misterija, Kuća fauna i dr.) Literatura: B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) V. Poulsen, Etrurska umjetnost, Beograd, 1976. N. Spivey, Etruscan Art, London-New York 1997. R. Zajder, Rimsko slikarstvo, Beograd, 1976. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005. Datum i vrijeme 14. siječnja 2007.; 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA VOJNIČKIH CAREVA Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – odsustvo značajnije gradnje, – razvoj portreta i portretnog realizma, – predominacija sarkofaga atičkih i rimskih radionica Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New HavenLondon, 1995. 13. Datum i vrijeme 21. siječnja 2007.; 13,00-14,00 sati Predavaonica br. 113 Seminar - tema ANTIČKA UMJETNOST APENINSKOG POLUOTOKA -

KIPARSTVO Nastavnik Mr. sc. Igor BORZIĆ – razvoj skulpturalne umjetnosti etrurske civilizacije – osnove rimskog kiparstva (sarkofazi, portretistika i dr.) Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. O. J. Brendel, Etruscan Art, Harmondsworth 1978. M. Henig, A Handbook of Roman Art. A Survey of the Visual Arts of the Roman World, London 1995. H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) D. E.E. Kleiner, Roman Sculpture, Yale University 1992. V. Poulsen, Etrurska umjetnost, Beograd, 1976. N. Spivey, Etruscan Art, London-New York 1997. M. Wheeler, Roman art and architecture, London, 2005. Datum i vrijeme 21. siječnja 2007.; 14,00-16,00 sati Predavaonica br. 113 Predavanje - tema RIM U DOBA TETRARHIJE Nastavnik Doc. dr. Dražen MARŠIĆ – Dioklecijan i novi sustav vladavine, Dioklecijanove reforme, - prva i druga tetrarhija, – grupe tetrarha iz Venecije i Vatikana, spomenik tetrarha na rimskom forumu, – spomenici Trijera: bazilika, carske terme, Porta Nigra i dr.,

43

Page 44: Arheologija - silabusi

– Dioklecijanova palača i nova teza k interpretaciji, - problem identifikacije Dioklecijanova portreta. Literatura: R. Bianchi Bandinelli, Roma. L' arte romana nel centro del pottere, Milano 1976. B. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell' arte antica, Roma 1976. F. E. Brown, Roman Architecture, New York 1976. G. Hafner, Atena i Rim, Rijeka 1970. (prijevod s njemačkog) B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacije, Beograd 1980. (prijevod s engleskog) H. Keler, Rimsko carstvo, Novi Sad 1970. (prijevod s njemačkog) A.M. Liberati-F.Bourbon, Drevni Rim. Povijest civilizacije koja je vladala svijetom, Zagreb 2000. W. L. MacDonald, The Architecture of the Roman Empire. Yale University Press 1986. D. Strong, Roman Art, New HavenLondon, 1995.

44

Page 45: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Uvod u podvodnu arheologiju“ 1. Datum i vrijeme 16. listopada 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema UVOD I POČECI RONILAŠTVA U SVIJETU Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- upoznavanje poznavanje studenata s načinom predavanja, - korištenjem literature, terminologija i značenje pojedinih termina, - razvoj discipline u svijetu, početci ronilaštva i razvoj autonomne ronilačke opreme, - počeci intenzivnijeg rada na vađenju predmeta iz mora

Literatura: G. F. BASS, ed., A History of Seafaring, London, 1972. 2. Datum i vrijeme 23. listopada 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema RAZVOJ PODVODNIH ARHEOLOŠKIH

ISTRAŽIVANJA U SVIJETU Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- evidentiranja i istraživanja podvodnih nalazišta u svijetu, - razvoj modernih podmorskih arheoloških istraživanja (Francuska, Italija, Grčka i Turska). - posebno obraditi neka od značajnijih nalazišta

Literatura: J. P. DELGADO, Encyclopaedia of Underwater and Maritme Archaeology, London 1997. L. CASSON, Ship and Seamanship in the Ancient World, Princeton – New Jersey, 1971

3. Datum i vrijeme 30. listopada 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PODVODNA ISTRAŽIVANJA U HRVATSKOJ

Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- početci podmorskih arheoloških istraživanja u Hrvatskoj, evidencija podmorskih nalazišta i prva istraživanja do početka sedamdesetih godina

Literatura: N. PETRIĆ, Počeci podvodne arheologije u Hrvatskoj, Histria Archaeologica, 12, Pula 2001. D. VRSALOVIĆ, Istraživanja i zaštita podmorskih arheoloških spomenika u SR Hrvatskoj, Zagreb, 1974,: D. VRSALOVIĆ, Istraživanja i zaštita podmorskih arheoloških spomenika na području SR Hrvatske, Materijali, 12, Zadar, 1976., D. VRSALOVIĆ, Arheološka istraživanja u podmorju Jadrana, Zagreb 1979, (diss. nepublicirano)., R. MATEJČIĆ, M. ORLIĆ, Rezultati prve faze hidroarheoloških istraživanja u cresko-lošinjskim

45

Page 46: Arheologija - silabusi

vodama, Cres – Lošinj, 1982., R. MATEJČIĆ, Podvodna arheološka istraživanja na području sjevernog Jadrana, Podmorske djelatnosti sa gledišta medicinskih i društvenih nauka, Pomorska biblioteka, 22 (izd. Mornarički glasnik), Beograd, 1969., Z. GUNJAČA, O nekim problemima i značaju podmorske arheologije s posebnim osvrtom na područje u kojemu djeluje Muzej grada Šibenika, Podmorske djelatnosti sa gledišta medicinskih i društvenih nauka, Pomorska biblioteka, 22 (izd. Mornarički glasnik), Beograd, 1969., Z. BRUSIĆ, Rezultati podmorskih istraživanja u zadarskom arhipelagu, Zbornik Zadarsko otočje, 1, Zadar, 1974. 4. Datum i vrijeme 6. studenog 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema OSCILACIJE NIVOA MORA I POTAPANJE OBALNIH

DJELOVA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- oscilacije nivoa mora i utjecaj ovih oscilacija na potapanja priobalja tijekom povijesti - prapovijesni podvodni nalazi, pretpostavljeni i pronađeni lučki objekti, te vrste nalaza koji

su u različitim okolnostima u predrimskom vremenu dospjeli ispod morske površine.

Literatura: M. KOZLIČIĆ, Obalna linija istočnog Jadrana u antici, Latina et Graeca, 28, Zagreb, 1986 5. Datum i vrijeme 13.studenog 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema NOVIJA PODVODNA ISTRAŽIVANJA U PRIOBALJU Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- novija podmorska arheološka istraživanja u priobalju, - istraživanje velikog lučkog kompleksa i dokumentacija rimskog broda u Pakoštanima, - helenističke luke u Resniku kod Kaštela, - rimskog kompleksa u Caskoj i Novalji na otoku Pagu, - istraživanja antičke luke u Zatonu kod Nina (luka antičke Enone), - konstrukcije zaštitnih lukobrana, nalazi u slojevima luka i dr.

Literatura: Z. BRUSIĆ, Antička luka u Polačama na otoku Mljetu, [Izdanja HAD 12], Dubrovnik, 1988., Z. BRUSIĆ , Istraživanja antičke luke kod Nina, Diadora, 4, Zadar, 1968. 6. Datum i vrijeme 20. studenog 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PLOVIDBA I PLOVIDBENE RUTE Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić - plovidbene rute duž istočne obale Jadrana u zavisnosti o konfiguraciji obale, smjeru, jačini i učestalosti vjetrova, - oblici brodskog trupa, veličina i oblik jedra te ugao hvatanja vjetra, - plovidba u prapovijesti, antici i srednjem vijeku. Literatura: M. SUIĆ, Istočna jadranska obala u Pseudo-Skilalovu Periplu, Rad JAZ, knjiga 306,Zagreb 1955, str. 121-185.

46

Page 47: Arheologija - silabusi

M. KOZLIČIĆ, Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku, Split 1990. M. KOZLIČIĆ, Ptolomejevo viđenje istočne obale Jadrana, VAHD 74/ 1980. str. 103-188. 7. Datum i vrijeme 27. studenog 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema ARHEOLOŠKI NALAZI DUŽ PLOVIDBENE RUTE U

PRAPOVIJESTI I ANTICI Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- podvodni nalazi koji prate prioritetne i opasne dionice plovidbenog puta, - mjesta noćenja i dužeg boravka na jadranskoj plovidbenoj ruti, - osiguranje plovidbenog puta i opasnih dionica u prapovijesti i ranoj antici.

Literatura: Z. BRUSIĆ, Neki problemi plovidbe Kvarnerićem, Pomorstvo Lošinja i Cresa, Otočki ljetopis Cres – Lošinj, 3, Mali Lošinj, 1980., Z. BRUSIĆ, Problemi plovidbe Jadranom u prethistoriji i antici, Pomorski zbornik, 8, Zadar, 1970. 8. Datum i vrijeme 4. prosinca 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema ARHEOLOŠKI NALAZI DUŽ PLOVIDBENE RUTE U KASNOJ

ANTICI I SREDNJEM VIJEKU Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- podvodni nalazi koji prate prioritetne i opasne dionice plovidbenog puta, u kasnoj antici i srednjem vijeku,

- gradnja sakralnih objekata u većim strateškim lukama, - osiguranje plovnog puta i važnih prolaza sistemom utvrda i dr.

Literatura: Z .BRUSIĆ, Starokršćanski sakralni objekti uz plovnu rutu istočnom obalom Jadrana, DIADORA 15, Zadar 1993, Z. BRUSIĆ, Uspostava hrvatske kontrole nad plovnim putom uz istočnu obalu Jadrana, Starohrvatska spomenička baština, Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Zagreb 1999, 145-1., Ž. TOMIČIĆ, Arheološka svjedočanstva o ranobizantskom vojnom graditeljstvu na sjevernojadranskim otocima, Prilozi instituta za arheologiju, 5-6, Zagreb, 1990., Z. BRUSIĆ ,Kasnoantička utvrđenja na otocima Rabu i Krku, [Izdanja HAD], 13, Zagreb, 1989. 50., 9. Datum i vrijeme 11. prosinca 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema VRSTE I OSTACI BRODSKIH KONSTRUKCIJA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- osnove drvene brodogradnje, dijelovi brodske konstrukcije, - vrste pogona, brodska oprema, balast i dr., - pregled nalaza brodskih konstrukcija u podmorju istočne obale Jadrana, - tipovi i vrste brodova s kojima se susrećemo na jadranskoj plovidbenoj ruti,

47

Page 48: Arheologija - silabusi

Literatura: Z. BRUSIĆ, Serilia liburnica, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 37, Zadar 1995, 39-58., M. JURIŠIĆ, Prilog poznavanju ilirskog brodovlja na Jadranu do 2. st. pr. n. e., Prinosi odjela za arheologiju, Zagreb, 1983., Z.BRUSIĆ ,Podmorska arheološka istraživanja starohrvatskih brodova na ulazu u ninsku luku, Radovi Instituta JAZU u Zadru 16-17, 1969, 443-448., M. KOZLIČIĆ, Prikazi brodova na novcu plemena Daorsa, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, n.s., 35-36, Sarajevo, 1981. 10. Datum i vrijeme 18. prosinca 2007., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema METODOLOGIJA RADA ZAŠTITE I KONZERVACIJE Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- Podvodno arheološko istraživanje, kategorija sustavnog i zaštitnog istraživanja, načela rada.

- tehnike podvodnih istraživanja (npr. podvodni iskop, vađenje nalaza), - tehnike podvodnog dokumentiranja (postavljanje točaka/nivelacija,upotreba mrežišta,

fotografija i foto-mozaik, video, zračni snimci i sl.). - vrste izvađenog materijala, - konzervatorsko-restauratorski postupci s izvađenim materijalom način transporta

materijala do konzervatorske radionice, - desalinizacija, tretman keramike, drva, metala i sl.

Literatura: VRSALOVIĆ, Istraživanja i zaštita podmorskih arheoloških spomenika na području SR Hrvatske, Materijali, 12, Zadar, 1976., M. ORLIĆ – M. JURIŠIĆ, Istočna obala Jadrana, Rekognosciranje podmorja, Arheološki pregled, 28, Ljubljana, 1989. 11. Datum i vrijeme 8. siječnja 2008., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PODVODNI ARHEOLOŠKI NALAZI U PRIOBALJU Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- Podmorska arheološka istraživanja u priobalju, - nalazi prapovijesnih, helenističkih i rano rimskih pristaništa, - ostaci solana, ribnjaka te druge arhitekture koja je tamo dospjela izdizanjem nivoa mora.. - podvodna arheološka istraživanja u rijekama i jezerima.

Literatura: D. VRSALOVIĆ, Neki primjeri gradnje antičkih lučkih objekata u podmorju istočnog Jadrana, Godišnjak zaštite spomenika kulture, 6-7, Zagreb, 1981., N. CAMBI, Amfore kao građevinski i izolacijski materijal u antičkom graditeljstvu Dalmacije, Materijali, tehnike i strukture predantičkog i antičkog graditeljstva na istočnom Jadranskom prostoru, Zagreb, 1980., Z. BRUSIĆ, Istraživanje antičke luke kod Nina, Diadora 4, Zadar, 1968. 12. Datum i vrijeme 22. siječnja 2008., 8 do 10 sati

48

Page 49: Arheologija - silabusi

Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PODVODNA ISTRAŽIVANJA BRODSKIH UDESA IZ

HELENISTIČKOG I RIMSKOG VREMENA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- podvodna arheološka istraživanja ostataka brodskih udesa iz helenističkog i ranorimskog vremena,

- analiza uzroka udesa, ostaci brodske konstrukcije, dijelovi opreme, vrste i količina tereta.

Literatura: I. RADIĆ, O nalazima antičkih brodskih žrtvenika u podmorju istočnog Jadrana, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s., 21, Zagreb, 1988., M. ORLIĆ, Antički brod kod otoka Ilovika, Zagreb: Godišnjak zaštite spomenika kulture [Mala biblioteka GZSK], Zagreb, 1986., M. JURIŠIĆ - I. RADIĆ, Das antike Schiffswrack von Mljet, Kroatien, Germania 71,1, Mainz, 1993., M. JURIŠIĆ, Ancient Shipwrecks of the Adriatic, BAR Int. Ser., 828, Oxford, 2000., A. J. PARKER, Ancient Shipwrecks of the Mediterranean & the Roman Provinces, BAR Int. Ser., 580, Oxford, 1992. V. GAFFNEY – B. KIRIGIN – M. PETRIĆ – N. VUJNOVIĆ – S. ČAČE, Projekt Jadranski otoci. Arheološka baština otoka Hvara – Hrvatska, BAR Int. Ser., 660, Oxford, 1997. 13. Datum i vrijeme 29. siječnja 2008., 8 do 10 sati Predavaonica Br. 113 Predavanje - tema PODVODNA ISTRAŽIVANJA BRODSKIH UDESA OD

KASNOANTIČKOG DO NOVOVJEKOVNOG VREMENA Nastavnik Prof. dr. sc. Zdenko Brusić

- podmorska arheološka istraživanja ostataka brodskih udesa iz kasnoantičkog i bizantinskog vremena.

- analiza uzroka udesa, ostaci brodske konstrukcije, dijelovi opreme, vrste i količina tereta. - pregled srednjevjekovnih i novijih udesa lađa, - ostaci brodskih konstrukcija, opreme i naoružanja te vrste tereta.(Grebeni kod Silbe,

Gnalić, Bisaga u Kornatima i brodolom kod Jezera na otoku Murteru) Literatura: A. KISIĆ, Nalaz potonulog trgovačkog broda s početka IV. stoljeća u uvali Sobri na Mljetu, Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku, 24-25, Dubrovnik, 1987., Z. BRUSIĆ, Late antique and byzantine underwater finds along the Eastern coast of the Adriatic, Balcanoslavica, 5, Prilep, 1974., Z. BRUSIĆ, Byzantine amphorae (9th to 12th century) from eastern Adriatic underwater sites, Archaeologia Iugoslavica, 17, Beograd, 1976. TENENTI, Naufragaes, Corsaires et Assurances maritimes a Venice, Pariz, 1959., Z. BRUSIĆ, Dio tereta s lađe iz 17. stoljeća potonule kod otoka Bisage u kornatskom arhipelagu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26, Split 1986-87, 473-490.

49

Page 50: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Očuvanje i zaštita spomenika kulture“ 1. Datum i vrijeme 11. 10. 2007., 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Uvod u problematiku zaštite kulturnopovijesnoga naslijeđa Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Osnovne napomene o problematici zaštite kulturnopovijesnoga naslijeđa – Graditeljsko naslijeđe i pokretna kulturna baština kao glavni elementi sadržaja kolegija

Literatura: Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981. Datum i vrijeme 11. 10. 2007., 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Restauracija umjetnina stradalih u Domovinskom ratu Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

- Upoznavanje s oštećenim predmetima kulturnopovijesnoga naslijeđa sa zadarskoga područja - Metodologija i tehnike restauratorskoga rada

Literatura: J. Baković, Izvješće o provedenim restauratorskim zahvatima na umjetninama sa zadarskog područja stradalim u tijeku Domovinskog rata, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 159-166. 2. Datum i vrijeme 18. 10. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Pregled razvoja zaštite kulturnopovijesnoga naslijeđa u prošlosti do

sredine 20. st. Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Razvoj zaštite kulturne baštine u prošlosti do 19. st. – Zaštita kulturne baštine u 19. stoljeću i na početku 20. stoljeća (purifikacija, razdoblje

biološke zaštite) Literatura: Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981. Duško Kečkemet: Vicko Andrić, Split, 1993. Stanko Piplović: Alois Hauser u Dalmaciji, Split, 2004. Datum i vrijeme 18. 10. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Restauracija umjetnina stradalih u Domovinskom ratu Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Upoznavanje s oštećenim predmetima kulturnopovijesnoga naslijeđa s dubrovačkoga područja – Metodologija i tehnike restauratorskoga rada

Literatura: V. Pustić, Izvješće o provedenim restauratorskim zahvatima na umjetninama s dubrovačkog područja stradalim u tijeku Domovinskog rata, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 167-175. 3. Datum i vrijeme 25. 10. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Razdoblje zaštite kulturnopovijesnoga naslijeđa od sredine 20. st. Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

50

Page 51: Arheologija - silabusi

– Od zaštite pojedinačnih, probranih spomenika do integralnoga očuvanja kulturnih dobara – Od pojedinačne građevine do složenije povijesne sredine (ambijenta, naselja, grada, regije i

povijesnoga pejzaža) – Od zaštite kulturnih dobara pretežito u Europi do široke akcije na svim kontinentima i svim

zemljama UN i UNESCO – Od jednostranoga interesa za kulturno-umjetničke vrijednosti preko ili do složenijega pristupa

rješavanja svih problema svojstvenih povijesnoj okolini Literatura: Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Duško Kečkemet: Vicko Andrić, Split, 1993. Stanko Piplović: Alois Hauser u Dalmaciji, Split, 2004. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 25. 10. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Hrvatska povijesna mjesta Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Upoznavanje značenja istaknutih povijesnih mjesta u Hrvatskoj – Očuvanost, stanje i problemi restauracije i sanacije povijesnih utvrda Literatura: M. Kruhek-Z. Horvat, Cetin – spomenik hrvatske povijesti i fortifikacijskog graditeljstva, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 208-230. 4. Datum i vrijeme 08. 11. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Europska i svjetska iskustava u zaštiti kulturne baštine, međunarodne

organizacije i ustanove Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Aspekt u shvaćanju zaštite kulturnih dobara i graditeljskoga naslijeđa jeste širenje svijesti o potrebi njihova očuvanja na sve zemlje i kontinente

– UNESCO i utemeljenje nevladinih organizacija u području zaštite kulturnopovijesnoga naslijeđa

Literatura: Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 08. 11. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Povijesne gradske jezgre Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Upoznavanje značenja povijesnih gradskih jezgra – Očuvanost, stanje i problemi restauracije, sanacije i revitalizacije povijesnih gradskih jezgra Literatura: M. Sohr, Daruvar – povijesna gradska jezgra, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 177-184. 5. Datum i vrijeme 15. 11. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Protagonisti i nositelji zaštite Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Institucionalni protagonisti i nositelji aktivne zaštite – Organizacija zaštite, stručne službe, odnos društva od lokalne uprave do državne razine prema

51

Page 52: Arheologija - silabusi

zaštiti kulturnopovijesnoga naslijeđa, doprinos šire zajednice i udruga stanovništva zaštiti baštine, obrazovanje i specijalistički studiji

Literatura: Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 15. 11. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Hrvatska povijesna mjesta Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Upoznavanje značenja istaknutih povijesnih mjesta u Hrvatskoj – Očuvanost, stanje i problemi restauracije i sanacije povijesnih utvrda Literatura: D. Miletić – M Vrsaljko Fabris, Sokolac – Frankopanski plemićki grad u Brinju, Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb 2003. 6. Datum i vrijeme 22. 11. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Postupak zaštite i uređenja kulturnopovijesnoga naslijeđa Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Popisno-registracijska obrada kulturnopovijesnoga naslijeđa – Analitičko i plansko-projektna obrada – Izvedba radova – Stalno održavanje i inspekcija

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Datum i vrijeme 22. 11. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Primjer restauratorskoga zahvata Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Postupanje s objektima kulturne baštine u posebnim situacijama Literatura: M. Ivanišević, Premještanje glorijete u Trogiru, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 25-33. 7. Datum i vrijeme 29. 11. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Popis i registracija kulturnopovijesnoga naslijeđa Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Inventarski modeli, zaštitni i znanstveni inventar – Područja/mjesta i spomenici, registracija i kategorizacija – Preventivna zaštita

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Datum i vrijeme 29. 11. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Restauracija trgova u povijesnim gradskim jezgrama Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Restauriranje i obnavljanje cjelina (trgova) u povijesnim gradskim jezgrama

52

Page 53: Arheologija - silabusi

Literatura: S. Knežević, Obnavljanje Trga N. Š. Zrinskog u Zagrebu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 35-60. 8. Datum i vrijeme 06. 12. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Stručna i znastvena obrada kulturnopovijesnoga naslijeđa Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Tehnička i znanstveno-istraživačka dokumentacija – Znanstvena i društvena valorizacija – Planovi i projekti zaštite

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Datum i vrijeme 06. 12. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Konzervacija sakralnih objekata Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Primjer konzervatorskih zahvata na sakralnim spomenicima kulture u dubrovačkom području – Upoznavanje s posebnim konstruktivnim rješenjima u konzervaciji povijesne arhitekture

Literatura: Ž. Peković, Konzervatorski zahvat na crkvi sv. Petra na otoku Šipanu s osvrtom na konstrukcijska rješenja kupola na crkvama južnodalmatinskog sloga, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 77-92. 9. Datum i vrijeme 13. 12. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Istraživanje prvobitnoga stanja i proučavanje uzroka propadanja,

oštećivanja i degradacije kulturnopovijesnoga naslijeđa Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Vanjski uzroci degradacije kulturnopovijesnoga naslijeđa (klimatski, biološki, prirodne katastrofe)

– Unutarnji uzroci degradacije – Uzroci degradacije nastali djelovanjem čovjeka

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 13. 12. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Restauracija/konzervacija elemenata povijesne arhitekture Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Upoznavanje sa zahvatima restauracije posebnih dijelova povijesne palatinske arhitekture Literatura: M. Marasović, Šesterodijelni otvori na palači ex Ciprianis na Narodnom trgu u Splitu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 61-75.

53

Page 54: Arheologija - silabusi

10. Datum i vrijeme 20. 12. 2007. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Izvedba radova na predmetima i objektima kulturnopovijesnoga

naslijeđa i održavanje, praćenje i nadzor stanja kulturnih dobara Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Završna faza u postupanju na zaštiti kulturnopovijesnoga naslijeđa – Izvođači radova (Hrvatski restauratorski zavod, konzervatorsko-restauratorske radionice u

sustavu Ministarstva kulture, specijalizirane tvrtke ili organizacije za konzervaciju i rekonstrukciju)

– Nadzor (Konzervatorski odjeli i Inspektorat za zaštitu kulturne baštine u sustavu Ministarstva kulture)

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981. Zakon o zaštiti kulturnih dobara RH Datum i vrijeme 20. 12. 2007. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Konzervacija/restauracija zidnoga slikarstva Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Primjer konzervacije/restauracije zidnoga slikarstva u katedrali sv. Dujma u Splitu Literatura: B. Matulić, Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici vanjskog lica sjevernoga zida kora splitske katedrale sv. Dujma, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 113-118. 11. Datum i vrijeme 03. 01. 2008. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Kulturnopovijesno naslijeđe u razvojnim prostornim planovima Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Postupak očuvanja baštine kroz prostorno planiranje i uređenje kao najznačajniji doseg „aktivne zaštite“ kulturnopovijesnoga naslijeđa

– Makroregionalni, regionalni i općinski prostorni planovi, generalni urbanistički planovi – Razvojni i provedbeni planovi

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 03. 01. 2008. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Konzervacija/restauracija zidnoga slikarstva Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Primjer konzervacije/restauracije zidnoga slikarstva (kapela sv. Franje Ksaverskog u Gornjoj Stubici) Literatura: I. Srša, Zidni oslik u Oršićevoj dvorskoj kapeli sv. Franje Ksaverskog u Gornjoj Stubici, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 93-112.

54

Page 55: Arheologija - silabusi

12. Datum i vrijeme 10. 01. 2008. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Kulturnopovijesno naslijeđe u provedbenim planovima i urbanističkim

projektima Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Provedbeni urbanistički planovi i projekti povijesnih cjelina – Povijesne jezgre u cjelini, dijelovi povijesne jezgre, povijesno selo – Arheološko područje

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 10. 01. 2008. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Konzervacija/restauracija crkvenih umjetnina Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Primjer restauracije/konzervacije oltarne pale u crkvi sv. Mihaela u Osijeku Literatura: Z. Bilen, Konzervatorsko-restauratorski radovi na oltarnoj pali „sv. Mihael arkanđeo“ („Oslobođenje Osijeka od Turaka“) iz župne crkve sv. Mihaela u osječkoj Tvrđi, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 151-158. 13. Datum i vrijeme 17. 01. 2008. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Metode zaštite kulturnopovijesnoga naslijeđa Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan

– Konzervacija, konsolidacija i zaštitni dodatci – Adaptacija i revitalizacija – Rekompozicija ili anastiloza – Restauracija i rekonstrukcija – Interpolacija i dislokacija – Replike, „muzeji na otvorenom“, reminiscencije i nova gradnja

Literatura: Tomislav Marasović: Graditeljsko nasljeđe, Zagreb-Split, 1983. Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981.

Datum i vrijeme 17. 01. 2008. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Restauracija slika Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Primjer restauracije umjetnina majstora Gaspara Dizianija u Završju Literatura: V. Bralić – P. Lerotić, Restauratorski radovi na slikama Gaspara Dizianija u Završju, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 139-150. 14. Datum i vrijeme 24. 01. 2008. , 12,00 – 13,00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Zaštita kulturne baštine i protagonisti zaštite u Hrvatskoj

55

Page 56: Arheologija - silabusi

Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Vicko Andrić, Alois Hauser, Frane Bulić, Hermann Bollé Literatura: Tomislav Marasović: Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split, 1985. Duško Kečkemet: Vicko Andrić, Split, 1993. Stanko Piplović: Alois Hauser u Dalmaciji, Split, 2004. Bernard M. Fielden: Uvod u konzerviranje, Zagreb, 1981. Zakon o zaštiti kulturnih dobara RH Datum i vrijeme 24. 01. 2008. , 13,00 – 14,00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Restauracija tekstila Nastavnik Doc. dr. sc. Boško Marijan – Primjer zaštite misnoga ruha kao posebne zbirke u Dijecezanskome muzeju Zagrebačke nadbiskupije Literatura: M. Ramljak Purgar – D. Kušan Špalj, Zbirka misnoga ruha Dijecezanskog muzeja Zagrebačke nadbiskupije – inventarizacija i zaštita, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 26-27 (2000.-2001.), Zagreb 2003, 119-138.

56

Page 57: Arheologija - silabusi

V. SEMESTAR Silabus za kolegij „Latinski jezik II“ 1. Datum i vrijeme 15. 10. 2007.; 10,00-12, 00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – perfektna i participska osnova – indikativ perfekta aktivnog – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 2. Datum i vrijeme 22. 10. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – indikativ plukvamperfekta aktivnog – futur II. aktivni – infinitiv perfekta aktivnog – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 3. Datum i vrijeme 29. 10. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – particip perfekta pasivnog – particip futura aktivnog – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 4. Datum i vrijeme 5. 11. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – indikativ perfekta pasivnog – indikativ plukvamperfekta pasivnog – futur II. pasivni – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 5. Datum i vrijeme 12. 11. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI

57

Page 58: Arheologija - silabusi

Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – konjuktivi – konjuktiv prezetna aktivnog i pasivnog – konjuktiv imperfekta aktivnog i pasivnog – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 6. Datum i vrijeme 19. 11. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – konjuktiv perfekta aktivnog i pasivnog – konjuktiv pluskvamperfekta aktivnog i pasivnog – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 7. Datum i vrijeme 26. 11. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema PRIDJEVI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – komparacija pridjeva – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 8. Datum i vrijeme 3. 12. 2007.; 10-12 Predavaonica 113 Predavanje - tema PRILOZI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – prilozi načina – komparacija – prilozi vremena i mjesta – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 9. Datum i vrijeme 10.12. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema ZAMJENICE Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – lične s lično-povratnom – posvojne s posvojno-povratnom – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 10. Datum i vrijeme 17. 12. 2007.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema ZAMJENICE Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – pokazne i odnosne zamjenice

58

Page 59: Arheologija - silabusi

– upitne i neodređene zamjenice – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 11. Datum i vrijeme 8. 1. 2008.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema BROJEVI, PRIJEDLOZI, VEZNICI I UZVICI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav Glavičić – glavni, redni, dijelni i priložni brojevi – prijedlozi s akuzativom, s ablativom, s akuzativom i ablativom, s genitivom – veznici – uzvici – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 12. Datum i vrijeme 15. 1. 2008.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – nepotpuni glagoli – deponentni, semideponentni, bezlični glagoli – nepravilni glagoli – složenice glagola esse – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura: 13. Datum i vrijeme 22. 1. 2008.; 10,00-12,00 Predavaonica 113 Predavanje - tema GLAGOLI Nastavnik Doc. dr. sc. Miroslav GLAVIČIĆ – nepravilni glagoli – glagol fero i složenice – glagoli volo, nolo, malo – glagoli eo i složenice – glagol fio – čitanje i analiza rečenica iz Cezarova Galskog rata Literatura:

59

Page 60: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Starokršćanska arheologija“ 1. Datum i vrijeme 15. listopada 2007.; 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija zadarskog područja 1 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva na zadarskom području – kristijanizacija urbanog prostora: bazilike – ostali starokršćanski nalazi na zadarskom području – kasnoantička klesarska radionica u Zadru

Literatura: A. UGLEŠIĆ, Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije, Zadar 2002.; N. CAMBI, Neki problemi starokršćanske arheologije na istočnoj jadranskoj obali, Materijali XII devetog kongresa arheologa Jugoslavije, Zadar 1972, str. 239-276; N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002; P. CHEVALIER, SALONA II - Ecclesiae Dalmatiae, L'architecture paleochretienne de la province romaine de Dalmatie, Roma 1996., str. 96-121; M. DOMIJAN, I. PETRICIOLI, P. VEŽIĆ, Sakralna umjetnost na području Zadarske nadbiskupije od IV do XVIII stoljeća, Zagreb 1990.; str. 303-311; M. SUIĆ, Zadar u starom vijeku, Prošlost Zadra 1, Zadar 1981.; P. VEŽIĆ, Starokršćanska arhitektura u Zadru i na zadarskom području, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 12, Zagreb 1986., str. 161-177.; P. VEŽIĆ, Starokršćanski sloj katedrale u Zadru, Diadora 10, Zadar 1988, str. 165-181. Datum i vrijeme 15. listopada 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Uvod u Starokršćansku arheologiju Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

– uvodne napomene: vrijeme i prostor – što je to starokršćanska arheologija – osnovne napomene vezane uz metodologiju rada – predstavljanje rasporeda predavanja za kolegij „Starokršćanska arheologija“

Literatura: N. CAMBI, Don Frane Bulić i kongresi za starokršćansku arheologiju (1894.-1994.), časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja, 18 (1994), 24/25, str. 1-6; N. CAMBI, Kontinuitet ili diskontinuitet : kasna antika - rani srednji vijek?, Kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 9.-10.12.1999., 52 (1999) ; str. 107-116; PH. PERGOLA, Dalla civitas classica alla città sede di diocesi cristiana: teorie e metodi della topografia cristiana, Studi miscellanei per 75° di Vincenzo Pogi S. J., 2003, str. 341-375.; P. BROWN, La socetà e il sacro nella tarda antichità, London 1982., str. 128 – 157; N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; P. TESTINI, Archeologia cristiana, Bari 1958.; MAZZOLENI-BISCONTI-FIOCCHI NICOLAI, Le catacombe romane, Roma 2000, str. 3-15; V. KAPITANOVIĆ, Starokršćanska arheologija, Split 2006. 2. Datum i vrijeme 22. listopada 2007.; 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija zadarskog područja 2 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva na ruralnom zadarskom području – topografija starokršćanskih lokaliteta zadarskog ruralnog prostora – ostali starokršćanski nalazi na ruralnom prostoru

Literatura: A. UGLEŠIĆ, Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije, Zadar 2002.; A. UGLEŠIĆ, Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju, Zadar 2004.; A. UGLEŠIĆ, Dvojne

60

Page 61: Arheologija - silabusi

ranokršćanske crkve u Podvršju, Šibenik 2004.; J. BELOŠEVIĆ, Osvrt na konačne ishode istraživanja položaja «Crkvine» u selu Galovcu kod Zadra, Diadora 18/19, Zadar 1997., str. 301-350.; P. CHEVALIER, SALONA II - Ecclesiae Dalmatiae, L'architecture paleochretienne de la provuce romaue de Dalmatie, Roma 1996., str. 96-121.; P. VEŽIĆ, Starokršćanska arhitektura u Zadru i na zadarskom području, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 12, Zagreb 1986., str. 161-177. Datum i vrijeme 22. listopada 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Materijalni ostaci kršćanstva prije Konstantina Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

– povijesni razvoj Kršćanstva prije Konstantina – prvi materijalni ostaci: vrijeme i prostor – karakteristike antičkih i kasnoantičkih vila – primjeri preobrazbe vila u kultne dvorane

Literatura: F. GUIDOBALDI, Il tessuto abitativo, le domus e i tituli, Società romana e impero tardoantica, a cura di Giardina, vol. 2. str. 78-89.; C. BECATTI, Scavi di Ostia, volume 6, Roma 1974.; P. TESTINI, Archeologia Cristiana, Bari 1958.; N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; H. JEDIN, Velika povijest crkve I-II, Zagreb 1995.; P. TESTINI, Spazio cristiano nella tarda antichità e nell’alto medioevo, in VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 1983, str. 31-48; R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975.; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI, The Christian Catacombs of Rome, Roma 2002, str. 9-13.; H. BRANDENBURG, Le prime chiese di Roma, Jaca Book 2004.; L.A. DIRVEN, 1999 The Palmyrenes of Dura-Europos : a study of religious interaction in Roman Syria (Leiden: Brill). 3. Datum i vrijeme 29.listopada 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija šibenskog područja 1 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva na šibenskom području – starokršćanska topografija – ostali starokršćanski nalazi na šibenskom području – problemi ubikacije starokršćanskog kompleksa u Skradinu – kristijanizacija šibenskog otočja

Literatura: A. UGLEŠIĆ, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Šibenske biskupije, Drniš-Zadar 2006.; N. CAMBI, Područje Šibenske biskupije u starokršćansko doba, Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998., Šibenik 1998., str. 9-20; N. CAMBI, Neki problemi starokršćanske arheologije na istočnoj jadranskoj obali, Materijali XII devetog kongresa arheologa Jugoslavije, Zadar 1972, str. 239-276; N. CAMBI, Srima i dvojne bazilike u Dalmaciji, Srima-Prižba, Starokršćanske dvojne crkve, str. 55-68; Z. GUNJAČA, Prižba, Srima, Šibenik – kompleks starokršćanske arhitekture, Arheološki pregled 13, Beograd 1971., str. 83-84; Z. GUNJAČA, Starokršćanski objekti u šibenskom kraju, Obavijesti 5, Zagreb 1973., str. 16-18; I. PEDIŠIĆ, Rimska Skardona, Skradin 2001.; M. ZORIČIĆ, Ivinj, crkva sv. Martina, rezultati arheoloških istraživanja, katalog izložbe, Šibenik 1994.; . Datum i vrijeme 29.listopada 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Starokršćansko graditeljstvo za vrijeme Konstantina 1 Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- legalizacija Kršćanstva - osnovni biografski podaci o caru Konstantinu - odnos Konstantina prema kršćanima - graditeljstvo za vrijeme Konstantina

61

Page 62: Arheologija - silabusi

- primjeri Literatura: S. KOCHAV, Izrael sveta zemlja i njezin sjaj, Zagreb 2000.; R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975.; R. KRAUTHEIMER, Architettura sacra paleocristiana e medievale, Torino 1993.; H. BRANDENBURG, Le prime chiese di Roma, Jaca Book 2004.; P. TESTINI, Archeologia Cristiana, Bari 1958.; V. KAPITANOVIĆ, Starokršćanska arheologija, Split 2006; FIOCCHI NICOLAI, V., Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI, The Christian Catacombs of Rome, Roma 2002. 4. Datum i vrijeme 05. studenog 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija šibenskog područja 2 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– starokršćanska topografija šibenskog područja – ostali starokršćanski nalazi na šibenskom području

Literatura: A. UGLEŠIĆ, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Šibenske biskupije, Drniš-Zadar 2006.; N. CAMBI, Područje Šibenske biskupije u starokršćansko doba, Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998., Šibenik 1998., str. 9-20; N. CAMBI, Neki problemi starokršćanske arheologije na istočnoj jadranskoj obali, Materijali XII devetog kongresa arheologa Jugoslavije, Zadar 1972, str. 239-276; N. CAMBI, Srima i dvojne bazilike u Dalmaciji, Srima-Prižba, Starokršćanske dvojne crkve, str. 55-68; S. GLUŠČEVIĆ, Ranokršćanski simboli na keramičkim i staklenim predmetima u Liburniji, Diadora 18-19, Zadar 1997., str. 243-261; Z. GUNJAČA, Prižba, Srima, Šibenik – kompleks starokršćanske arhitekture, Arheološki pregled 13, Beograd 1971., str. 83-84; Z. GUNJAČA, Starokršćanski objekti u šibenskom kraju, Obavijesti 5, Zagreb 1973., str. 16-18; I. PEDIŠIĆ, Rimska Skardona, Skradin 2001.; M. ZORIČIĆ, Ivinj, crkva sv. Martina, rezultati arheoloških istraživanja, katalog izložbe, Šibenik 1994.; Datum i vrijeme 05. studenog 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Starokršćansko graditeljstvo za vrijeme Konstantina 2 Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- graditeljstvo za vrijeme Konstantina - primjeri

Literatura: S. KOCHAV, Izrael sveta zemlja i njezin sjaj, Zagreb 2000.; R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975.; R. KRAUTHEIMER, Architettura sacra paleocristiana e medievale, Torino 1993.; H. BRANDENBURG, Le prime chiese di Roma, Jaca Book 2004.; P. TESTINI, Archeologia Cristiana, Bari 1958.; V. KAPITANOVIĆ, Starokršćanska arheologija, Split 2006; FIOCCHI NICOLAI, V., Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI, The Christian Catacombs of Rome, Roma 2002. 5. Datum i vrijeme 12. studenog 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija Salonitanskog područja 1

62

Page 63: Arheologija - silabusi

Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA - postanak i razvoj kršćanstva na salonitanskom području - starokršćanska topografija

Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; N. CAMBI, Starokršćanska crkvena arhitektura na području salonitanske metropolije, u Arheološki vestinik XIX, 1978., str. 606-626.; FORSCHUNGEN IN SALONA, vol. I-III, Wien 1926.; RECHERSCHES A SALONE, vol. I-II, Copenhague 1928.; SALONA CHRISTIANA, Split 1994.; Salona Christiana, Split 1994.; LONGAE SALONAE, Spit 2002.; E. DYGGVE, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1989. Datum i vrijeme 12. studenog 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Katakombe i ostala kršćanska groblja Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- odnos prema mrtvima u rimskom društvu - odnos kršćana prema mrtvima - pojava kolektivnih kršćanskih groblja - primjeri

Literatura: PH. PERGOLA, Le catacombe romane, storia e topografia, Roma 1998, str. 215-217; FIOCCHI NICOLAI, V., Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI, The Christian Catacombs of Rome, Roma 2002, str. 9-13; R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975 5. Datum i vrijeme 19. studenog 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija Salonitanskog područja 2 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– ostali starokršćanski nalazi na salonitanskom području – kristijanizacija salonitanskog agera

Literatura: N. CAMBI, Neki problemi starokršćanske arheologije na istočnoj jadranskoj obali u Materijali XII devetog kongresa arheologa Jugoslavije, Zadar 1972, str. 239-276.; P. CHEVALIER, SALONA II - Ecclesiae Dalmatiae, L'architecture paleochretienne de la province romaine de Dalmatie, Roma 1996, str. 96-121.; M. SUIĆ, Antički grad na istočnoj jadranskoj obali, Zagreb 1976.; AA.VV., Starokršćanski spomenici otoka Braća, Split 1994.; JELIČIĆ-RADONIĆ, Gata, crkva Justinijanova doba, Split 1994; JELIČIĆ-RADONIĆ, Ranokršćanske dvojne crkve u starom gradu na Hvaru, Split 1994.; N. CAMBI, Sarkofag dobrog pastira i njegova grupa, Split 1994.; B. GABRIČEVIĆ, Kršćanstvo u Iliriku do dolaska Slavena, Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta, Knj. krug, Split 1978, 278-314. Datum i vrijeme 19. studenog 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Topografija Rima Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- topografija Rima - preobražaj urbanog središta nakon Milanskog edikta - starokršćanska topografija

63

Page 64: Arheologija - silabusi

Literatura: H. BRANDENBURG, Le prime chiese di Roma, Milano 2004.; R. KRAUTHEIMER, Three Christian Capitals, Berkeley 1983.; CH. PIETRI, Roma christiana, recherches sur l'église de Rome I-II, Roma 1976.; F. COARELLI, Roma, Guide Archeologiche Mondadori, Milano 1994.; PH. PERGOLA, a cura di, Suburbium. Il suburbio di Roma dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, Collection de École Française de Rome 311, Roma 2003.; L. SPERA, Christianization of Space along the Via Appia: Changing Landscape in the Suburbs of Rome, u American Journal of Archaeology 107, 2003., str. 23-42; R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1975. 6. Datum i vrijeme 26. studenog 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija naronitanskog područja i južno jadranskih

otoka 1 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva na naronitanskom području – ostali starokršćanski nalazi na naronitanskom području – kristijanizacija južnojadranskih otoka

Literatura: E. MARIN, Narona – basilique et baptistére paléochretiens de Sv. Vid, XIII Internacionalni kongres za starokršćansku arheologiju, Split-Città del Vaticano 1997., str. 457-475; J. VUČIĆ, Ecclesia Naronitana / Prostor i granice, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98, Split 2005., str. 159-173; N. CAMBI, Antički izvori o Naroni i Neretvi, Izdanja HAD-a, 5, 1977., str. 286; I. FISKOVIĆ, O ranokršćanskim spomenicima naronitanskog područja, Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka, Izd. HAD-a, sv. 5, Split 1980., str. 213-255; C. FISKOVIĆ, Lastovski spomenici, Split 1960, str. 8, 87; S. PIPLOVIĆ, Arheološki kompleks u Ublima i njegova zaštita kroz plovidbeni plan, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 26, br. 2, Zagreb 1977., str. 61-67; C. FISKOVIĆ, Antička naseobina na Majsanu, PPUD 24, 1984, str. 21-22. Datum i vrijeme 26. studenog 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Carigrad Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- topografija Carigrada - najvažnije kasnoantičke i starokršćanske građevine - Justinijan I i Carigrad

Literatura: LIKOVNA ENCIKLOPEDIJA; ENCICLOPEDIA DELL'ARTE MEDIOEVALE; E. ZANINI, Archeologia bizantina, ; G. GUIGLIA-GUIDOBALDI, Santa Sofia, Città del Vaticano 2005.; H. W. JANSON, Povijest umjetnosti, Varaždin 2005.; D. TALBOT RICE, Bizantska umjetnost, Rijeka 1970.; G. KOCH, Frühchlistliche Kunst, Stuttgart, Berlin, Köln, 1995. 7. Datum i vrijeme 3. prosinca 2007, 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija naronitanskog područja i južno jadranskih

otoka 2 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

64

Page 65: Arheologija - silabusi

– postanak i razvoj kršćanstva na naronitanskom području – ostali starokršćanski nalazi na naronitanskom području – kristijanizacija južnojadranskih otoka

Literatura: E. MARIN, Narona – basilique et baptistére paléochretiens de Sv. Vid, XIII Internacionalni kongres za starokršćansku arheologiju, Split-Città del Vaticano 1997., str. 457-475; J. VUČIĆ, Ecclesia Naronitana / Prostor i granice, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98, Split 2005., str. 159-173; N. CAMBI, Antički izvori o Naroni i Neretvi, Izdanja HAD-a, 5, 1977., str. 286; I. FISKOVIĆ, O ranokršćanskim spomenicima naronitanskog područja, Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka, Izd. HAD-a, sv. 5, Split 1980., str. 213-255; C. FISKOVIĆ, Lastovski spomenici, Split 1960, str. 8, 87; S. PIPLOVIĆ, Arheološki kompleks u Ublima i njegova zaštita kroz plovidbeni plan, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 26, br. 2, Zagreb 1977., str. 61-67; C. FISKOVIĆ, Antička naseobina na Majsanu, PPUD 24, 1984, str. 21-22. Datum i vrijeme 3. prosinca 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Ravena i Akvileja Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- povijeno-geografske odrednice - osnovne napomene o tijeku kristijanizacije Akvileje i Ravene - starokršćanska topografija Akvileje i Ravene

Literatura: LIKOVNA ENCIKLOPEDIJA; ENCICLOPEDIA DELL'ARTE MEDIOEVALE; E. ZANINI, Archeologia bizantina; H. W. JANSON, Povijest umjetnosti, Varaždin 2005.; D. TALBOT RICE, Bizantska umjetnost, Rijeka 1970.; G. KOCH, Frühchlistliche Kunst, Stuttgart, Berlin, Köln, 1995.; AA.VV., Da Aquileia a Venezia, Una mediazione tra l’Europa e L’Oriente dal II a. C al VI secolo d. C., Bologna 1989, str. 427-432; G. CUSCITO, Martiri cristiani ad Aquileia ed Istria, Udine 1992.; G. BRUSIN- P.L. ZOVATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 1957 8. Datum i vrijeme 10. prosinac 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija Istre 1 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva u Istri – starokršćanska topografija Istre

– ostali starokršćanski nalazi u Istri Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; N. CAMBI, Bilješke uz ikonografski program apsidalnih mozaika Eufrazijeve bazilike u Poreču, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, Razdio povijesnih znanosti,38 (1999), str. 101-112; A. ŠONJE, Predeufrazijevske bazilike u Poreču, Poreč 1971.; A. ŠONJE, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb 1983.; Ž. UJČIĆ, «Stucco dekoracija južne kapele bazilike Sv. Marije Formoze u Puli, u Diadora 15, 1994., str. 237-256.; A. MOHOROVIČIĆ, Problemi tipološke kvalifikacije objekata ranosrednjovijekovne arhitekture na prostoru Istre i Kvarnera, LjetopisJAZU 62, 1957.; B. MARUŠIĆ, Kasnoantička i bizantska Pula, Pula 1967. Datum i vrijeme 10. prosinac 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Sjeverna Afrika

65

Page 66: Arheologija - silabusi

Nastavnik Akademik Nenad CAMBI – povijesno- geografske odrednice – uvodne napomene o tijeku kristijanizacije – najznačajniji sjevernoafrički kršćanski lokaliteti – Kult mučenika na prostoru sjeverne Afrike

– Tijek islamizacije sjeverne Afrike Literatura: N. DUVAL, Les monuments chrétiens de Carthaga, Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1972., str. 95-104; N. DUVAL, L'architecture chrétienne en Byzacène, Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1972., str. 105-112; V. SAXER, Saints anciens d'Afrique du Nord. Textes les concernant traduits, présentés et annotés, Città del Vaticano 1979.; N. DUVAL, Africa proconsularis, Enciclopedia dell'Arte Antica, II, 1996. 9. Datum i vrijeme 17. prosinca 2007., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija Istre 2 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva u Istri – starokršćanska topografija Istre

– ostali starokršćanski nalazi u Istri Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; N. CAMBI, Bilješke uz ikonografski program apsidalnih mozaika Eufrazijeve bazilike u Poreču, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, Razdio povijesnih znanosti,38 (1999), str. 101-112; A. ŠONJE, Predeufrazijevske bazilike u Poreču, Poreč 1971.; A. ŠONJE, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb 1983.; Ž. UJČIĆ, «Stucco dekoracija južne kapele bazilike Sv. Marije Formoze u Puli, u Diadora 15, 1994., str. 237-256.; A. MOHOROVIČIĆ, Problemi tipološke kvalifikacije objekata ranosrednjovijekovne arhitekture na prostoru Istre i Kvarnera, LjetopisJAZU 62, 1957.; B. MARUŠIĆ, Kasnoantička i bizantska Pula, Pula 1967. Datum i vrijeme 17. prosinca 2007., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Primjer kristijanizacije istočnih provincija: Makedonija Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

– povijesno-geografski okvir – postanak i razvoj kršćanstva u Makedoniji – najvažniji lokaliteti Literatura: T. JANAKIEVSKI, The Late Antique micro-residential ensamble above the roman theatre in Heraclea Lyncestis, Bitola 2001.; T. JANAKIEVSKI, Heraclea Lyncaestis, Fontana, Starokršćanska arheologija u Makedoniji, Skopje 2003., 191-206.; A. GJORGIEVSKA, The early christian basilicas in the region of Bitola, Starokršćanska arheologija u Makedoniji, Skopje 2003., 225-237.; WISEMAN– MANO-ZISSI, Excavation at Stobi, 1970., u American Journal of Archaeology, str. 395-413.; WISEMAN– MANO-ZISSI, Studies in the Antiquities of Stobi, Beograd 1973. 10. Datum i vrijeme 7. siječnja 2008., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija kontinentalne Hrvatske 1 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

66

Page 67: Arheologija - silabusi

– postanak i razvoj kršćanstva na prostoru Kontinentalne Hrvatske – najvažniji lokaliteti Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; M. JARAK, Povijest starokršćanskih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske, Od nepobjedivog sunca do sunca pravde, Zagreb 1994., str. 17-39; B. MIGOTTI, Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj, Od nepobjedivog sunca do sunca pravde, Zagreb 1994., str. 40-70; B. MIGOTTI, Evidence of Christianity in Roman Southern Pannonia. A Catalogue of finds and sites, BAR 684, Oxford 1997.; B. MIGOTTI, Two Gold Glasses from Štrbinci, Zagreb 2002. Datum i vrijeme 7. siječnja 2008., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Starokršćanska umjetnost 1 Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- odnos kršćana prema umjetnosti - najstariji kršćanski motivi - starokršćanska umjetnost prije Konstantina - starokršćanska umjetnost nakon Milanskog edikta - umjetnost 5. i 6. stoljeća

Literatura: F. BISCONTI, a cura di, Temi di iconografia cristiana, Città di Vaticano 2000.; E. KITZINGER, Alle origini dell'arte bizantina, Milano 2004.; R. BIANCHI BANDINELLI, R., Roma, La fine dell’arte antica, dal II secolo d. C. alla fine dell’Impero, Milano 2005.; N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; H. P. L’ORANGE, Forme artistiche e vita civile dell’Impero Romano dal III al VI secolo, Milano 1999. 11. Datum i vrijeme 14. siječnja 2008., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanska topografija kontinentalne Hrvatske 2 Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– postanak i razvoj kršćanstva na prostoru Kontinentalne Hrvatske – najvažniji lokaliteti

Literatura: Literatura: N. CAMBI, Antika, Zagreb 2002.; M. JARAK, Povijest starokršćanskih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske, Od nepobjedivog sunca do sunca pravde, Zagreb 1994., str. 17-39; B. MIGOTTI, Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj, Od nepobjedivog sunca do sunca pravde, Zagreb 1994., str. 40-70; B. MIGOTTI, Evidence of Christianity in Roman Southern Pannonia. A Catalogue of finds and sites, BAR 684, Oxford 1997.; B. MIGOTTI, Two Gold Glasses from Štrbinci, Zagreb 2002. Datum i vrijeme 14. siječnja 2008., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Starokršćanska umjetnost 2 Nastavnik Akademik Nenad CAMBI - sarkofazi Literatura: F. BISCONTI, I sarcofagi del paradiso, Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali, Città del Vaticano 2004., str. 53-74.;

67

Page 68: Arheologija - silabusi

H. BRANDENBURG, Osservazioni sulla fine della produzione e dell’uso dei sarcofagi a rilievo nella tarda antichità nonché sulla loro decorazione, u Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali, Atti della giornata tematica, Città del Vaticano 2004., str. 1-34; N. CAMBI, I sarcofagi della tarda antichità in Istria e Dalmazia, Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedievali, Atti della giornata tematica, Città del Vaticano 2004., str. 75-96.; H. P. L’ORANGE, Forme artistiche e vita civile dell’Impero Romano dal III al VI secolo, Milano 1999.; N. CAMBI, Sarkofag dobrog pastira i njegova grupa, Split 1994.; N. CAMBI, Sarcofagi con la croce nel centro della cassa, Akten des Symposium „Frühchristliche Sarkophage“, Marburg, Mainz 2002, str. 47-56. 12. Datum i vrijeme 21. siječnja 2008., 8-9 h Predavaonica 113 Seminar - tema Starokršćanstvo na prostoru današnje Bosne i Hercegovine Nastavnik Mr. sc. Josipa BARAKA

– povijesno – geografski okvir – tijek kristijanizacije – povijest istraživanja – najvažniji lokaliteti

Literatura: Đ. BASLER, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972.; Đ. BASLER, Kršćanska arheologija, Mostar 1986.; T. ANĐELIĆ, Antička bazilika u Cimu kod Mostara, Glasnik zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu, 29 (1976), str. 179-244.; N. CAMBI, Starokršćanska bazilika u Zmijavcima, Split 1999.; Đ. BASLER, Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne, Radovi Simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja Bosanske biskupije (1089. - 1989.), Sarajevo 1991.; Đ. BASLER, The art treasures of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo 1987.; Đ. BASLER, Spätantike und früehchristliche Architektur in Bosnien und der Herzegowina, Wien 1993.; Đ. BASLER, Spomenici ranog kršćanstva u Rami, Ramski zbornik (2001), str. 57-60.; Ć. TRUHELKA, Starokršćanska arheologija, Zagreb 1931. Datum i vrijeme 21. siječnja 2008., 9-11h Predavaonica 113 Predavanje - tema Starokršćanska epigrafija Nastavnik Akademik Nenad CAMBI

- uvod u starokršćansku epigrafiju - osnovne karakteristike - primjeri

Literatura: D. MAZZOLENI, Epigrafia cristiana del mondo antico, Città del Vaticano 2002., P. TESTINI, Archeologia Cristiana, Bari 1958.; FORSCHUNGEN IN SALONA, vol. I-III, Wien 1926.; RECHERSCHES A SALONE, vol. I-II, Copenhague 1928

68

Page 69: Arheologija - silabusi

Silabus za kolegij „Bjelobrdski kulturni kompleks“ 1. Datum i vrijeme 16. listopada 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Uvodne napomene o tipologiji oblika nalaza bjelobrdske kulture - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija Literatura: J. Giesler 1981.; Z. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 16. listopada 2007., 12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Ranosrednjovjekovna arheološka podloga Južne Panonije Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ – Uvodne napomene o arheološkoj slojevitosti Južne Panonije od 5.-9. stoljeća – Opće odlike prostora međuriječja Drave, Dunava i Save – Interakcije Slavena-Hrvata, Avara i Franaka u međuriječju Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. 2. Datum i vrijeme 23. listopada 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR – Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – karike. Literatura: J. Giesler 1981.; Z. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 23. listopada 2007., 12.00-14.00 Predavaonica 113 Predavanje - tema Povijest istraživanja Bjelobrdske kulture u Hrvatskoj i Karpatskoj

kotlini Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Pregled istraživanja u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj Literatura: J. Brunšmid 1903./1904.; J. Hampel 1907; J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. 3. Datum i vrijeme 30. listopada 2007., od 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – naušnice. Literatura: J. Giesler 1981.; Z. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992.: Z. Vinski, 1970. Datum i vrijeme 30. listopada 2007.,12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Noviji pogledi na Bjelobrdski kulturni kompleks Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Pogledi njemačkih, slovačkih, mađarskih i hrvatskih arheologa Literatura: Hanuliak 2005.; J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992.

69

Page 70: Arheologija - silabusi

4. Datum i vrijeme 6. studeni 2007., od 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR – Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – ogrlice. Literatura: J. Giesler 1981.; Z. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 6. studeni 2007., 12.00-14.00 Predavaonica 113 Predavanje - tema Tipološko-kronološka shema Bjelobrdskog kulturnog kompleksa Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Tipologijska raščlamba arheološkog fundusa Bjelobrdskog kulturnog kruga sukladno J. Giesleru, Ž. Tomičiću, L. Kóvacsu, Ž. Demu; - Prijedlozi kronološke raščlambe BBK sukladno J. Giesleru i Ž. Tomičiću.. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. 5. Datum i vrijeme 13. studeni 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – prsteni. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992 Datum i vrijeme 13. studeni 2007., 12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Bijelo Brdo II Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija) 6. Datum i vrijeme 20. studeni 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – novci. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 20. studeni 2007., 12.00-14.00 Predavaonica 113 Predavanje - tema Ptuj - Grad Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1993. 7. Datum i vrijeme 4. prosinca 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – križevi. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992.

70

Page 71: Arheologija - silabusi

Datum i vrijeme 4. prosinca 2007., 12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Vukovar – Lijeva bara Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992.; Ž. Tomičić 1992a. 8. Datum i vrijeme 11. prosinca 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – keramika. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 11. prosinca 2007., od 12.00-14.00 Predavaonica 113 Predavanje - tema Mahovljani Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: J. Brunšmid 1903./1904.; J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. 9. Datum i vrijeme 18. prosinca 2007., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – oružje. Literatura: J. Giesler 1981.; N. Miletić, 1967., Z. Tomičić, 1989., Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 18. prosinca 2007., 12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Gomjenica Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: J. Giesler 1981.; N. Miletić, 1967., Z. Tomičić, 1989., Ž. Tomičić 1992. 10. Datum i vrijeme 8. siječnja 2008., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija – jahačka oprema. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 8. siječnja 2008., 12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Sv. Juraj u Trnju Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ

71

Page 72: Arheologija - silabusi

- Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. 11. Datum i vrijeme 15. siječnja 2008., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija - naušnice tipa 14 i 16. Literatura: J. Giesler 1981; Ž. Tomičić 1989. (disertacija); Ž. Tomičić 1992. Datum i vrijeme 15. siječnja 2008., 12.00-14.00 sati Predavaonica 113 Predavanje - tema Josipovo - Ciganka Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: Ž. Tomičić 1989. (disertacija). 12. Datum i vrijeme 22. siječnja 2008., 14.00-15.00 sati Predavaonica 113 Seminar - tema Bjelobrdski spektar oblika nalaza i rasprostranjenost Nastavnik Mr. sc. Karla GUSAR - Temeljne skupine nakita (nošnje) – pregled i tipologija - naušnice tipa 15 c. Literatura: J. Giesler 1981.; Ž. Tomičić 1989. Datum i vrijeme 22. siječnja 2008., 12.00-14.00 Predavaonica 113 Predavanje - tema Zvonimirovo – Veliko polje i Suhopolje - Kliškovac Nastavnik Prof. dr. sc. Željko TOMIČIĆ - Povijest istraživanja lokaliteta i vrednovanje nalaza i nalazišta. Literatura: Ž. Tomičić 1989., Ž. Tomičić 1998.

72