Click here to load reader

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN D · PDF fileArhivele Nationale ale Romaniei SJAN Dolj PREFAŢĂ În organizarea administrativ-teritorială a Ţării Româneşti, judeţul

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN D · PDF fileArhivele Nationale ale Romaniei SJAN Dolj...

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  D olj

  922

  ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN DOLJ

  SUBOCÂRMUIREA PLĂŞII DUMBRAVA

  INVENTAR 1831 – 1864

  Fond 85 109 u.a.

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  D olj

  PREFAŢĂ

  În organizarea administrativ-teritorială a Ţării Româneşti, judeţul Dolj apare

  pentru prima dată atestat documentar la sfârşitul secolului al XV-lea.

  Odată cu Regulamentele Organice, începând cu anul 1831, în administraţia

  locală s-au introdus ocârmuirile, conduse de câte un ocârmuitor, numit de Domn la

  propunerea Sfatului Administrativ şi subordonat direct Departamentului Treburilor din

  Lăuntru. În timpul regimului regulamentar, judeţul Dolj, era împărţit în opt plase: Amaradia,

  Balta, Dumbrava de Sus, Dumbrava de Jos, Jiul de Jos, Jiul de Sus, Gilortu şi Câmpul.

  În ceea ce priveşte, administraţia locală a plăşilor, Regulamentele Organice au

  introdus Subocârmuirile, conduse de un subocârmuitor, subordonat direct Ocârmuirii

  judeţului Dolj. Pe plan local şi administrativ, subocârmuitorul deţinea, în general, aceleaşi

  atribuţii ca şi vătafii şi zapcii care l-au precedat. Astfel, subocârmuitorul veghea la menţinerea

  ordinii şi liniştii în tot cuprinsul plăşii, controla strângerea dărilor, se ocupa de întreţinerea

  drumurilor, de funcţionarea în bune condiţii a poştei, având de asemenea şi atribuţii de ordin

  judecătoresc sau notarial, fiind prima „instanţă” de judecată, împărţind dreptate în cauze

  minore. Pentru cele majore, se adresa Tribunalului judeţului Dolj sau Vorniciei Trebuirilor

  din Lăuntru, dacă pricinile erau de competenţa voievodului, sau dacă îl priveau direct pe

  acesta.

  În perioada 1831-1864, plasa Dumbrava a suferit o serie de transformări, în ceea

  ce priveşte împărţirea teritorială şi administrativă. Începând cu anul 1831 şi până în 1848,

  plasa Dumbrava a funcţionat divizată în două plăşi şi anume plasa Dumbrăvii de Sus şi plasa

  Dumbrăvii de Jos. În realitate, însă, din punct de vedere administrativ, plasa era condusă de o

  singura administraţie, lucru ce se poate observa din documentele din acea perioadă, atunci

  când cei ce conduceau destinele plăşii, o denumeau Subocârmuirea plăşii Dumbravelor sau

  Dumbrăvilor. După 1848, denumirea instituţiei este schimbată din Subocârmuire în cea

  Subprefectură. Tot în perioada 1848-1864, denumirea oficială a plăşii era de Subprefectura

  plăşii Dumbrava, fapt ce atestă faptul că cele două subdiviziuni ale plăşii, au fost unificate.

  Tot în sfera administrativ-teritorială, Subocârmuirea plăşii Dumbrava a mai

  suferit transformări în ceea ce priveşte componenţa comunelor care o alcătuiau. Astfel, în

  catagrafia din 1831 plasa Dumbrăvii de Sus figura compusă din comunele: Tâmbureşti,

  Rojiştea, Bratovoieşti, Giorocu Mare, Cacaleţi, Adunaţii ot Giormane, Puţurile, Zănoaga,

  Giormanu de Jos, Giormanu de Sus, Teascu, Glodu, Săcuiu, Ghindeni, Preajba de Sus,

  Preajba de Jos, Cârcea, Lăcriţa. În aceeaşi catagrafie, plasa Dumbrăvii de Jos figura compusă

  din următoarele comune: Ostroveni, Oroşani, Grindeni, Bechetu, Călăraşi, Ascunsa, Lişteava,

  Visa, Piscu, Raeţii, Damianu, Căciulăteşti, Roaba, Foişorul, Dobreştii de Sus, Dobreştii de

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  D olj

  Jos, Vrabeţi, Lăcustenii de Jos, Lăcustenii de Sus, Giorocelul de Jos, Giorocelul de Sus,

  Murta de Jos, Murta de Sus.

  Subocârmuirea şi-a păstrat componenţa comunelor până în perioada domniei lui

  Alexandru Ioan Cuza, care prin legea administrativ-teritorială din anul 1864 modifică

  componenţa plăşilor. Prin introducerea unui număr mai mare de plăşi, se reduceau numărul de

  comune componente devenind, astfel, mai uşor de administrat. Potrivit textului acestei legi,

  plasa Dumbrava era alcătuită din următoarele comune: Mosna, Breasta, Obedinul, Sopotul,

  Seaca, Vârvoru, Fântânele, Carpen, Gebleşti, Gogoşiu, Gogoşiţa, Căciulatu, Floranu,

  Başcovu, Petroaia, Terpeziţa, Gabru, Lazu, Sălcuţa, Vela, Bucovicior, Plopşioru, Vârbiţa,

  Vârbicioara, Călugărei, Gubaucea, Scafeşeşti, Beloţu, Sârsca, Ciutura, Brabova de Sus,

  Brabova de Jos, Urdiniţa, Calopăr, Panaghia, Dâlga, Predeşti, Bucovăţ, Leamna, Palilula,

  Tencăneu, Mărăcinele, Vâlcomu, Răchita, Pleşoiu, Solomoneşti, Glodu, Vârâţii, Livezile,

  Podarii, Livezile de Sus.

  În depozitele Serviciului Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, fondul

  Subocârmuirea plăşii Dumbrava cuprinde 109 unităţi arhivistice, create în perioada 1831-

  1864, în cantitate de 2,10 metrii liniari. Documentele ce compun acest fond arhivistic sunt în

  cea mai mare parte scrise în paleografie româno-chirilică. Ca genuri de documente, ponderea

  cea mai mare o are corespondenţa cu Ocârmuirea judeţului Dolj referitoare la militarii fugiţi

  din garnizoane, regimul de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, încasarea capitaţiilor,

  urmărirea răufăcătorilor, organizarea de târguri şi bâlciuri, vânzarea produselor agricole,

  bunurile rămase în cuprinsul plăşii după plecarea armatelor ruseşti, urmărirea şi înapoierea

  vitelor pribege, oieritul şi cornăritul păstorilor austrieni, înfiinţarea paznicilor dorobanţi la

  temniţele din Craiova, refugiul băjenarilor străini, infracţiuni săvârşite de militari şi de preoţi,

  scoaterea unor bunuri la mezat, alegerea împăciuitorilor, cutierilor şi pârcălabii satelor,

  organizarea şi administrarea Carantinelor Bechetului şi Calafatului, datorii către Marea

  Vistierie, ipotecarea produselor materii-prime, inventarierea produselor aflate în toate

  magaziile plăşii şi altele. O altă categorie de documente, o constituie liste de evidenţă, tabele

  şi catastife referitoare la soldaţii care au fugit din post şi nu s-au mai întors, proprietarii de

  bălţi din cuprinsul plăşii, orânduiala celor care erau însărcinaţi de către ocârmuitorul plăşii

  pentru a căuta slujbe păstorilor austrieci, evidenţa epidemiilor, catastife de morţi şi

  însănătoşiţi, evidenţa celor bolnavilor, evidenţa vitelor bolnave, catastife de boli ale vitelor,

  evidenţa relelor săvârşite în cuprinsul plăşii, evidenţa numărului de vite bolnave pe sate, liste

  de catagrafii ale vitelor după suhaturi, evidenţa vitelor pribege din cuprinsul plăşii,

  recensământul bisericilor şi al preoţilor, evidenţa fabricilor şi manufacturilor din cuprinsul

  plăşii structurată pe sate şi altele.

  O ultima categorie de documente, şi poate cea mai importantă, o reprezintă

  conflictele dintre ţăranii, care lucrau pământurile moşiilor, şi arendaşii sau proprietarii. În

 • Ar hiv

  ele N

  ati on

  ale al

  e R om

  an iei

  SJ AN

  D olj

  acest sens, documentele sunt foarte bogate şi descriu abuzurile pe care arendaşii şi proprietarii

  le făceau la adresa ţăranilor. De la întârzierea plăţii cuvinte din prestarea muncilor de pe moşii

  şi până la revoltele ţărăneşti locale, documentele fondului „Subocârmuirea plăşii Dumbrava”,

  surprind momentele cheie ale relaţiilor rurale, momente care au culminat cu legea

  împroprietării ţărăneşti din anul 1864. Astfel, în privinţa problemei ţărăneşti, documentele

  acestui fond arhivistic se referă la trimiterea în judecată a ţăranilor care făceau probleme,

  datoriile pe care le aveau arendaţii şi proprietarii la ţăranii de pe moşii, răscularea ţăranilor

  împotriva arendaşilor şi proprietarilor, împărţirea prin mezat a averilor puse sub sechestru

  pentru recuperarea şi plata datoriilor, sechestre instituite pe averile arendaşilor şi

  proprietarilor, plângerile ţăranilor vizavi de abuzurile săvârşite de arendaşi şi proprietari,

  darea în arendă a moşiilor din cuprinsul plăşii, judecăţile dintre ţărani şi arendaşi sau

  proprietari, strămutarea ţăranilor de pe o moşie pe altă, fuga ţăranilor de pe moşii, plângeri ale

  proprietarilor de moşii privitoare la comportamentul ţăranilor şi altele. Documentele din anul

  1864, surprind momentul împroprietăriri ţăranilor, iar în această problemă documentele se

  referă la declaraţiile ţăranilor care acceptă pământ şi la procese verbale ale acţiunilor de

  clasificare a ţăranilor pe categorii. Nu în ultimul rând, tot în anul 1864, documentele surprind

  şi momentul în care, în urma secularizării averilor, ţăranii au început să fure atât din avutul

  arendaşilor şi proprietarilor cât şi de pe moşiile rămase fără stăpân.

  Din cadrul fondului lipsesc documente din perioadele 1837-1844, 1846-1856,

Search related