8

Click here to load reader

Armenian HR Association arm

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Armenian HR Association arm

Հայաստանի ՄՌԱսոցիացիայ ի ցի ցի

Երևան – 2011թ.

Page 2: Armenian HR Association arm

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՌհամայնքիստեղծման

Մեկուկեստարում

10 ՄՌ

8 ՄՌթեմաներիքննարկում

Ավելի քան

20մասնակիցներ

Այդընթացքում

10 ղգաղափար

2008 թ.

10 ՄՌակումբներիանցկացում

քննարկումգործնականձևաչափով

մասնակիցներ 10 թանգարանիայցելություն

Page 3: Armenian HR Association arm

ՀՀ ում և արտերկրում ՄՌ կառավարման

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

ՀՀ‐ում և արտերկրում ՄՌ կառավարմանոլորտում փորձի ուսումնասիրում ևփոխանակում

Աշխատանքային օրենսդրությանբարելավմանն ուղղված գործունեությանի կ ն միրականացում

ՀՀ‐ում ՄՌ կառավարման մասնագետներիծ է իկ ի ն մե ի մ կ մգործարար էթիկայի նորմերի մշակում,  

ներդնում և զարգացում,ՄՌ ոլորտիինստիտուցիոնալիզացում

ՀՀ‐ում ՄՌ կառավարման մասնագետներիև ընդհանրապես կադրային ներուժիզարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում

ի կ ն մու իրականացում

այլ նպատակներայլ նպատակներ

Page 4: Armenian HR Association arm

ՄՌԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գործունեությանմիևնույն ոլորտում

զբաղված

ՄՌԱ անդամներըֆիզիկական անձինք են,

սակայնՖիզիկական անձանցմասնագիտական

կազմակերպություններիմիություններ,

ներկայացնում ենկազմակերպություններ

միություններ,

Page 5: Armenian HR Association arm

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Աս ո ց իա ց իա յ իգ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ա նմ ե ջ ն ե ր գ րա վ վա ծ

ն մ ն ե

Գործադիր ևհամակարգող

օղակ

Ղեկավարօղակ

ան դա մ ն ե րօղակ

Ուսուցում ևմասնագիտականգի կ

զարգացում

ՄՌԿ դաշտիԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ

ԽՈՐՀՈՒՐԴՏՆՕՐԵՆ/

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ

դ շ իբարելավում

ՄՌ գործնականհ ն ի մնե ևհանդիպումներ ևմիջոցառումներ

ՄՌ ոլորտիՄՌ ոլորտիհանրայնացում

այլ

Page 6: Armenian HR Association arm

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ասոցիացիային մ կ ն

Այն մասնագետները, որոնք պատրաստ են

անդամակցությունըվճարովի հիմուքներով է

ՄՌ ոլորտում

որոնք պատրաստ ենժամանակ հատկացնելասոցիացիայի գործերինև որևէ ծրագրիՄՌ ոլորտում

առնվազն մեկտարվա ստաժնե

և որևէ ծրագրիիրականացմանը

ունեցողմասնագետները

Page 7: Armenian HR Association arm

2011թ. ԾՐԱԳՐԵՐ

ՄՌԿ դաշտի

ՄՌ ակումբիգործնական

Մասնագիտականզարգացում

ՄՌԿ դաշտիբարելավում• Գործնական հարաբ-ների հաստատում ՄՌ ոլորտի

գործնականհանդիպումներ• Հունվարի 21Մ ի 22

զարգացում• Այլ ՄՌասոցիացիաներիփորձի

ների հաստատումՄՌ գործ-թյունըկարգ-ող պետականմարմինների հետ

հանրայնացում• Տարվալավագույն ՄՌ

• Մարտի 22• Ապրիլի 8• Հունիսի 21• Սե եմ ե ի 22

փորձիուսումնասիրում ևկապերիհաստատում

• Ակտիվմասնակցությունաշխ. օրենսդրությանվերաբերյալ փոփոխ-

պրոյեկտիմրցույթիկազմակերպումՆոյեմբեր• Սեպտեմբերի 22

• Հոկտեմբերի 21• Դեկտեմբերի 16

• ՄՌ դասընթացիկազմակերպումՄայիս

վերաբերյալ փոփոխ-ների և նախագծերիքննարկմանը

• ՄՌ մասնագետների

Նոյեմբեր• Վեբ կայքիմշակում

գ րիէթիկայի նորմերիմշակում

Page 8: Armenian HR Association arm

Գործունեության ֆինանսավորում

1ԱնդամավճարներԸնդհանուր տարեկան անդամավճարը կազմում է1 դ ր ր կ դ վ րը կ զ է100 000 ՀՀ Դ, որից 20 000 ՀՀԴ տրվում էկանխավճարի տեսքով, 80 000 ՀՀԴ վճարվում էտարվա ընթացքում՝մասերով:

2 ՄՌ ոլորտի զարգացման գործում

րվ ը թ ցք ր վ

2 ՄՌ ոլորտի զարգացման գործումշահագրգիռ կազմակերպություններիկողմից աջակցությունկ ղ ից ջ կց թյ