6
DIN 2 NOIEMBRIE SE POT DEPUNE CERERILE DE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI; CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE ŞI CE ACTE SUNT NECESARE. AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro Lucrările de modernizare la Ambulatoriul de Specialitate din cadrul Spitalului “Sf. Spiridon” se apropie de final! TELEFOANE UTILE: Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445.855; NON-STOP Tel/Fax Ofiţer de serviciu Primăria Mioveni - 0348/455.999; NON-STOP Tel: Primăria Mioveni - 0348/450.000; 0348/455.444; Fax: Primăria Mioveni - 0248/260.500; Dispeceratul S.C. S.Ed.C Mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP Apare bilunar Apare bilunar Nr. 267 / Octombrie 2015 Nr. 267 / Octombrie 2015 Publicație bilunară editată de către Primăria Orașului Mioveni Publicație bilunară editată de către Primăria Orașului Mioveni Se distribuie gratuit! Se distribuie gratuit! Ziarul de MIOVENI Ziarul de MIOVENI Tiraj: 2000 exemplare “Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice” Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI PAG. 3 PAG. 3 PAG. 2 Protejați-vă contoarele şi branşamentele de alimentare cu apă împotriva îngheţului! PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SPECIFICE SEZONULUI RECE S.C. S.Ed.C. Mioveni recomandă PAG. 2 PAG. 3 ANUNȚ DE ANGAJARE Primăria oraşului Mioveni organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistică Continuăm în acest număr prezentarea altor două instituții de învățământ din orașul nostru. Scurt istoric, investiții derulate la fiecare din ele, dotări, conducere. Toate acestea le aflați în pagina 5. Grădinița “Campionii” Mioveni Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni SC Mirasan SRL organizează cursuri de in- firmiere autorizate ANC, cu practică în spital și modul de limba germană GRA- TUIT. Diplomele, avizate de 3 ministere, sunt valabile în țară și străinătate. Durata cursului este de 3/5 luni. Preț: 450 ron, în rate. Tel: 0749.09.51.52. CS MIOVENI organizează zilnic selecție pentru judo (masculin și feminin, pentru grupele de vârstă 2004 - 2008). Selecțiile au loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia, etajul II, între orele 17.00 - 19.00. Festivalul Național de Festivalul Național de Muzică Ușoară "Laleaua Muzică Ușoară "Laleaua de Aur"şi-a desemnat câştigătorii de Aur"şi-a desemnat câştigătorii Impresii speciale dintr-o tabară școlară PAG. 4

Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

�� DIN 2 NOIEMBRIE SE POT DEPUNECERERILE DE AJUTOR PENTRUÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI;�� CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITEŞI CE ACTE SUNT NECESARE.

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE

���� www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro ���� www.primariamioveni.ro www.primariamioveni.ro ����

Lucrările de modernizare la Ambulatoriul de Specialitate dincadrul Spitalului “Sf. Spiridon” se apropie de final!

TTEELLEEFFOOAANNEE UUTTIILLEE::TTeell//FFaaxx:: PPoolliiţţiiaa LLooccaallăă MMiioovveennii -- 00334488//444455..885555;; NNOONN--SSTTOOPPTTeell//FFaaxx OOffiiţţeerr ddee sseerrvviicciiuu PPrriimmăărriiaa MMiioovveennii -- 00334488//445555..999999;; NNOONN--SSTTOOPP

TTeell:: PPrriimmăărriiaa MMiioovveennii -- 00334488//445500..000000;; 00334488//445555..444444;;FFaaxx:: PPrriimmăărriiaa MMiioovveennii -- 00224488//226600..550000;;DDiissppeecceerraattuull SS..CC.. SS..EEdd..CC MMiioovveennii -- 00334488//445577..110022;; 00773366.. 220022..006677 NNOONN--SSTTOOPP

�� Apare bilunar Apare bilunar �� Nr. 267 / Octombrie 2015 Nr. 267 / Octombrie 2015 ��Publicație bilunară editată de către Primăria Orașului MioveniPublicație bilunară editată de către Primăria Orașului Mioveni

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

Ziarul de MIOVENIZiarul de MIOVENITiraj: 2000 exemplare“Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice”

Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

PPAAGG.. 33

PPAAGG..

33

PPAAGG.. 22

Protejați-vă contoarele şi branşamentele de

alimentare cu apă împotriva îngheţului!

PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂSPECIFICE SEZONULUI RECE

S.C. S.Ed.C. Mioveni recomandă

PPAAGG.. 22

PPAAGG.. 33

ANUNȚ DE ANGAJAREPrimăria oraşului Mioveniorganizează concurspentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centruluide Informare Turistică

Continuăm în acest număr prezentarea altor două instituții de învățământ din orașul nostru. Scurt istoric,investiții derulate la fiecare din ele, dotări, conducere.

Toate acestea le aflați în pagina 5.

� Grădinița “Campionii” Mioveni� LiceulTehnologic Construcții de Mașini Mioveni

SC Mirasan SRL organizează cursuri de in-firmiere autorizate ANC, cu practică înspital și modul de limba germană GRA-TUIT. Diplomele, avizate de 3 ministere,sunt valabile în țară și străinătate. Duratacursului este de 3/5 luni. Preț: 450ron, în rate. Tel: 0749.09.51.52.

CS MIOVENI organizează zilnic selecție pentru judo

(masculin și feminin, pentru grupele de vârstă 2004 - 2008). Selecțiile au loc la Casa de

Cultură a Sindicatelor Dacia, etajul II, între orele 17.00 - 19.00.

Festivalul Național de Festivalul Național de Muzică Ușoară "Laleaua Muzică Ușoară "Laleaua de Aur"şi-a desemnat câştigătoriide Aur"şi-a desemnat câştigătoriiImpresii specialedintr-o tabară școlară

PPAAGG.. 44

Page 2: Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

ZZiiaarruull ddee MMIIOOVVEENNII II NN VV EE SS TT II ŢŢ II II PPAAGG.. 22

Vineri, 16 octombriea.c., a avut loc confe-rința de presă pentruproiectul: ”Reabilitarea,modernizarea, dez-voltarea și echipareaambulatoriului de spe-cialitate din cadru Spi-talului Sf. SpiridonRacovița, orașulMioveni, județul Argeș".

Execuția lucrărilor este fi-nalizată și majoritatea echipa-

mentelor au fost furnizate, ur-mând ca în următoarele treisăptămâni să se realizeze ul-timele activități de vizibilitate.

Lucrările de intervenție auvizat:- structura de rezistență aclădirilor;- toate finisajele interioare;- instalațiile electrice interioare,sanitare și de încălzire.Informații despre proiect:� Beneficiar: UAT OraşulMioveni.

� Autoritate de Management:Ministerul Dezvoltării Regionaleşi Administraţiei Publice.� Organism Intermediar: ADRSud Muntenia.� Contract de finanţare nr.4114/11.04.2014.� Perioadă de implementareproiect: 19 luni.� Valoare totală proiect:3.674.716,96 lei.� Valoare eligibilă neram-bursabilă din F.E.D.R.:2.378.490,40 lei.

Proiectul a fost finanțat prinProgramului Operaţional Re-gional 2007-2013, Axa priori-tară 3, „Îmbunătăţireainfrastructurii sociale”, Dome-niul Major de Intervenţie 3.1„Reabilitarea/ modern-izarea/echiparea infrastructuriiserviciilor de sănătate”.Obiectivul general:

Dezvoltarea durabilă a in-frastructurii serviciilor de sănă-tate, prin acordarea de serviciide sănătate calitativ supe-

rioare, îmbunătăţind astfel cal-itatea vieţii şi starea de sănă-tate a populaţie din oraşulMioveni şi din zonele limitrofe.O populaţie sănătoasă este opopulaţia activă pe piaţa forţeide muncă. Astfel, investiţiile îninfrastructură de sănătate şisocială vor contribui la dez-voltarea regională şi locală şi lacreşterea calităţii vieţii, înscri-indu-se astfel în obiectivulstrategic al Programului Oper-aţional Regional (POR).

LLLL uuuu cccc rrrr ăăăă rrrr iiii llll eeee dddd eeee mmmm oooo dddd eeee rrrr nnnn iiii zzzz aaaa rrrr eeee llll aaaa AAAA mmmm bbbb uuuu llll aaaa tttt oooo rrrr iiii uuuu llll dddd eeee SSSS pppp eeee cccc iiii aaaa llll iiii tttt aaaa tttt eeee dddd iiii nnnn cccc aaaa dddd rrrr uuuu llll SSSS pppp iiii tttt aaaa llll uuuu llll uuuu iiii ““““ SSSS ffff .... SSSS pppp iiii rrrr iiii dddd oooo nnnn ”””” ssss eeee pppp rrrr oooo pppp iiii eeee dddd eeee ffff iiii nnnn aaaa llll !!!!

Apropierea sezonuluirece face necesară lu-area unor măsuri su-

plimentare pentru prevenireaîngheţului la instalaţiile deapă.

În acest sens, conducereaS.C. S.Ed.C. Mioveni SRLatrage atenţia clienţilor săi cătrebuie să ia toate măsurilenecesare pentru asigurareaprotecţiei şi integrităţii fizice acăminului de apometru, acontorului/aparatului de mă-sură de apă şi a vanelor ceechipează branşamentul îm-potriva îngheţului.

Orice reparaţii şi orice în-locuire de contor a cărui dete-riorare se datorează uneifuncţionări anormale încondiţii de îngheţ sunt efectu-ate de operator pe cheltuialaexclusivă a utilizatorului.

Pentru evitarea unor ne-plăceri, precum şi a unorcheltuieli inutile, se reco-mandă utilizatorilor serviciuluide alimentare cu apă să pro-tejeze contoarele de apă rececu materiale izolante, care se

înfăşoară în jurul conducteide branşament şi în jurulapometrului lăsând liber cad-ranul pentru a putea fi citit in-dexul consumului de apă.

De asemenea, nu trebuieuitată nici verificarea con-ductelor de apă şi arobineţilor montaţi pe insta-laţie, înainte de venirea frigu-lui, pentru a vă asigura că nuexistă fisuri sau pierderi deapă care ar putea favorizaîngheţarea conductelor.

Atenție! Nu lasați robineţiideschişi ca măsură împotrivaînghețului. Consumurile înastfel de cazuri sunt impresio-nante : 4 picături / secundăcumulează 2,9 mc/lună, iarun „fir” de apă cu diametrude 1 mm reprezintă aprox.6,5 mc/lună.

Eventualele problemelegate de funţionarea con-toarelor sau a Serviciuluide Alimentare cu Apă şiCanalizare pot fi sem-nalate (non-stop), la dis-peceratul societăţii – tel.0348/457.102.

Protejați-vă contoarele şi branşamentele de alimentare cu apă împotriva îngheţului!

S.C. S.Ed.C. Mioveni recomandă

În perioada de iarnă semanifestă vulnerabilităţişi riscuri ridicate, materi-alizate prin înmulţireanumărului de incendiiproduse la gospodăriileindividuale, precum şiprin producerea unor situ-aţii de urgenţă generatede fenomene meteorolog-ice periculoase, cum suntninsorile abundente ur-mate de îngheţ şiînzăpeziri.De aceea, o mare impor-tanţă o are pregătireapopulaţiei prin luarea dintimp a măsurilor minimenecesare pentru a prevenişi preîntâmpina produc-erea situaţiilor de urgenţăspecifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea îm-potriva incendiilor premergătorsezonului rece, cetăţenii voradopta următoarele măsuri:În cazul utilizării sobelor cuacumulare de căldură: �înainte de utilizare sobele şicoşurile de evacuare a fumului şigazelor arse vor fi verificateamănunţit, reparate şi curăţate;� în faţa uşiţei de alimentare,pardoseala combustibilă se pro-tejează cu o bucată de tablă cudimensiunile de 70 x 50 cm; �nu se vor depozita materialecombustibile la o distanţă maimică de 1 m faţă de sobele fărăacumulare de căldură şi de 0,5m faţă de sobele cu acumularede căldură;În cazul utilizării sobelorfără acumulare de căldură:� distanţa dintre sobă sauburlanele metalice neizolate şimaterialele combustibile dinvecinătate va fi de cel puţin 1 m;� pardoseala combustibilă desub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator;acest postament va depaşiperimetrul sobei cu 25 cm, iar înfaţa uşiţei de alimentare cu 50

cm.Pentru mijloacele de încălzireavând drept combustibil gazelenaturale se va avea în vedereverificarea şi întreţinerea înbună stare de funcţionare a in-stalaţiei de gaze naturale (con-ducte, robinete, arzătoare),înlăturându-se orice posibilitatede producere a scăpărilor degaze;La exploatarea instalaţiilorde încălzire centrală: �montarea şi punerea în funcţi-une a instalaţiilor de încălzirecentrală se va face numai decătre personal specializat şi au-torizat în acest sens; � la tre-cerea conductelor instalaţiilor deîncălzire prin pereţi sau planşeeexecutate din materiale com-bustibile, acestea vor fi intro-duse în tuburi de protecţie şiizolate cu materiale incom-bustibile; � conductele de ali-mentare cu combustibili lichizisau gazoşi vor fi menţinute înpermanenţă perfect etanşe. În scopul prevenirii incendi-ilor provocate de copii - pecare frigul îi va ţine mai multpe lângă şi în casă - se vorrespecta următoarele: �copiii nu vor fi lăsaţi ne-supravegheaţi în încăperile încare există sobe de încălzit saugătit, lămpi de gătit cu petrol şipentru iluminat, în stare defuncţionare; � copiii nu trebuielăsaţi să se joace cu focul(lămpi, lumânări, chibrituri,brichete); asemenea mijloacenu trebuie lăsate la îndemânalor; � nu este permis accesulcopiilor nesupravegheaţi în de-pozitele de furaje, şure, poduri,magazii, grajduri cu mijloacecare ar putea produce incendii;� copiii nu vor fi lăsaţi săfolosească aparatele electrice deuz casnic (fiare de călcat,reşouri, radiatoare etc.) sauaragazul decât în prezenţaadulţilor; � nu folositi artificiilela o distanţă mai mică de 50 demetri de blocurile de locuit saugospodării; � nu lăsaţi la în-

demâna copiilor chibrituri,brichete sau lumânări,supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi singuri în casă; � nulăsaţi copiii să aprindă lumânăriîn bradul de Crăciun, săfolosească petarde, artificii saupocnitori; � asiguraţi-vă căpetardele şi pocnitorile interziseprin lege nu vor fi utilizate şi ex-plicaţi copiilor riscurile la care seexpun cât şi tragediile pe care lepot produce acestea.Pentru prevenirea situaţiilorde urgenţă provocate defenomenele meteorologicepericuloase, înaintea debu-tului sezonului rece,cetăţenii îşi vor asigura ur-mătoarele materiale: � sareşi nisip pentru topirea gheţii şiîmbunătăţirea aderenţei pe căilecirculabile; � unelte de înde-părtare a zăpezii; � combustibilde încălzire în cantitate sufi-cientă, în cazul în care vă asigu-raţi încălzirea în sistem propriu.Izolaţi-vă termic locuinţa şi pro-tejaţi-vă locuinţa cu jaluzele ex-terioare

Pentru circulaţia pe drumurilepublice pe timp de iarnă, cândcondiţiile meteorologice sunt vit-rege, înainte de a pleca la drum,şoferii îşi vor pregăti autoturis-mele astfel: � acumulatorul şisistemul de aprindere trebuie săfie în stare foarte bună, iar bor-nele bateriei curăţate; � asigu-raţi-vă antigel corespunzătorpentru a evita îngheţarea; �asiguraţi-vă că sistemul deîncălzire şi dezgheţarefuncţionează eficient; � verifi-caţi sistemul de acţionare alştergătoarelor de parbriz; asigu-raţi lichid de curăţare pentrutemperaturi scăzute; � verificaţifuncţionarea farurilor şi a lu-minilor de avarie; � verificaţinivelul şi densitatea uleiului.Uleiurile grele coagulează maimult la temperaturi joase şi nusunt la fel de lubrifiante;�dotaţi-vă cu lanţuri antidera-pante.

PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SPECIFICE SEZONULUI RECE

Page 3: Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ MIOVENIPe lângă faima de oraş alconstructorilor de automo-bile şi al cercetării nucleare,Mioveni vrea să se facă viz-ibil la nivel naţional şi prinatracţiile sale turistice. Înacest sens a fost construit,cu fonduri europene, uncentru de informare şi pro-movare turistică. Pentru oraşul Mioveni, im-plementarea proiectuluiaduce o serie de beneficii:creşterea valorii adăugate înactivităţi de turism prin con-struirea unei clădiri noi, cuaspect modern în care vafuncţiona Centrul; asigurareaaccesului facil la informaţiituristice prin dotarea cuechipamente specifice activ-ităţii de promovare;creşterea gradului de infor-mare a turiştilor prin creareabazei de date cu informaţiiprivind obiectivele turisticedin regiune; crearea unuiweb site care va facilita ac-cesul la informaţii pentrupotenţialii turişti; crearea denoi locuri de muncă.

I M P O R T A N T !A N U N Ț D E A N G A J A R EPrimăria oraşului Mioveni

organizează concurs pentru ocuparea

următoarelor posturi:

� muncitor necalificat - femeiede serviciu, treapta I, în cadrulcompartimentului Informareturistică. (proba scrisă:17.11.2015, ora 10.00, interviu:19.11.2015, ora 14.00); Ter-men depunere dosar:05.11.2015, ora 16.00.� inspector de specialitate,gradul debutant, cu atribuţiide manager al compartimen-tului Informare turistică. (probascrisă: 12.11.2015, ora 10.00,interviu: 16.11.2015, ora14.00); Termen depuneredosar: 04.11.2015, ora16.00.� inspector de specialitate,gradul debutant, cu atribuţii deagent de turism în cadrulcompartimentului Informareturistică. (proba scrisă:13.11.2015, ora 10.00, interviu:17.11.2015, ora 14.00); Termendepunere dosar: 04.11.2015,ora 16.00.� analist, gradul debutant, cuatribuţii de administratorbază de date în cadrul com-partimentului Informare turis-tică. (proba scrisă: 16.11.2015,ora 10.00, interviu: 18.11.2015,ora 14.00); Termen depuneredosar: 05.11.2015, ora16.00.Pe site-ul instituției,www.primariamioveni.ro,pot fi găsite relații suplimentare în ceea ceprivește desfășurarea concur-surilor (condiții, documentelenecesare întocmirii dosarului,tematica și bibliografia).Dosarul de înscriere sedepune la biroul ResurseUmane, camera 27, etaj 2,la secretariatul comisiei deconcurs, d-na PătraşcuLaura, tel. 0348/455.455.

Cererea se depune o singurădată pentru toată perioada deacordare a ajutorului deîncălzire; în cazul depuneriicererii în altă lună, după lu-nile octombrie - noiembrie,titularul intră în drept pe pe-rioada care a rămas până înluna martie, inclusiv ajutorulpoate fi modificat sau încetat,în funcţie de modificările dinfamilie sau ale veniturilorlunare.Pot beneficia de acest dreptfamiliile sau persoanele sin-gure cu domiciliul sau reşed-inţa în oraşul Mioveni, carerealizează venituri nete lunarepe membru de familie depână la 615 lei şi care nudeţin bunuri din anexa nr. 4(Normele Metodologice deAplicare a Prevederilor Ordo-nanţei de Urgenţă a Guvernu-lui nr.27/2013), nubeneficiază de ajutor pentruincalzirea locuinței.

Lista bunurilor careduc la excluderea ajutoarelorConcret, cei care deţin alteimobile în afara locuinţei sauchiar terenuri care împrejmui-esc locuinţele şi care de-păşesc 1.000 de metri pătraţi(în urban) sau 2.000 de metripătraţi (în rural), autoturismecu o vechime mai mică dezece ani, autoutilitare, auto-camioane, remorci, rulote,microbuze, autobuze, şalupe,bărci cu motor, scutere deapă sau iahturi, nu benefici-ază de ajutoarele pentruîncălzire. Acelaşi lucru estevalabil şi pentru proprietariide utilaje agricole, de prelu-crare agricolă (presă de ulei,moară de cereale etc.), deprelucrat lemnul (gater, dru-jbă etc.) sau depozite ban-care mai mari de 3.000 de lei.Nici cei care au terenuri, ani-male sau păsări a căror val-oare netă de producţieanuală trece de 1.000 deeuro pentru persoana sin-gură, respectiv 2.500 de europentru familii, nu primescsubvenţii pentru încălzire.

ACTE NECESARE:�� CERERE ŞI DECLARAŢIEPE PROPRIA RĂSPUNDEREPENTRU ACORDAREA AJU-TORULUI PENTRUÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI;�� FORMULAR TIP PUS LADISPOZIŢIE DE CĂTREPRIMĂRIA MIOVENI;�� ACTE DIN CARE SĂREZULTE CALITATEA TITU-LARULUI CERERII FAŢĂ DE

LOCUINŢA PENTRU CARESE SOLICITĂ AJUTORULPENTRU ÎNCĂLZIRE;�� ACT PROPRI-ETATE/CONTRACT DEÎNCHIRIERE VALABIL LADATA DEPUNERII /ÎMPUT-ERNICIRE LEGALĂ (NO-TARIALĂ) DIN PARTEAPROPRIETARULUI SAU ATITULARULUI CONTRACTU-LUI DE ÎNCHIRIERE SAUALT ACT DOVEDITOR (TIT-ULARUL AJUTORULUI PEN-TRU ÎNCĂLZIREALOCUINŢEI ESTEREPREZENTANTUL FAMI-LIEI SAU, DUPĂ CAZ, PER-SOANA SINGURĂ CAREÎNDEPLINEŞTE CONDIŢI-ILE LEGALE DE ACORDAREA AJUTORULUI, CARE SO-LICITĂ ACORDAREA ACES-TUIA ŞI CARE POATE FI,DUPĂ CAZ:���� PROPRIETARULLOCUINŢEI, PERSOANACARE A ÎNSTRĂINATLOCUINŢA ÎN BAZA UNUICONTRACT CU CLAUZE DEÎNTREŢINERE, TITULARULCONTRACTULUI DEÎNCHIRIERE AL ACESTEIAORI ALT MEMBRU DE FAM-ILIE MAJOR ŞI LEGAL ÎM-PUTERNICIT DEPROPRIETARULLOCUINŢEI SAU DE TITU-LARUL CONTRACTULUI DEÎNCHIRIERE ORI, DUPĂCAZ, REPREZENTANTULLEGAL AL PERSOANEI SIN-GURE CARE NU A ÎMPLINITVÂRSTA DE 18 ANI);���� PERSOANELE CARE NUAU DOMICILIUL SAUREŞEDINŢA LA ADRESAPENTRU CARE SE SOLICITĂCOMPENSAREA, NU VOR FILUATE ÎN CALCUL�� ACTE DE STARE CIVILĂ:XEROCOPIE B.I./C.I. -SOŢI/CONCUBINI ŞI COPIICARE AU ACELAŞI DOMI-CILIU SAU REŞEDINŢĂ LAADRESA LA CARE SE SO-LICITĂ AJUTORUL, CERTI-FICAT DE CĂSĂTORIE,CERTIFICAT NAŞTERE PEN-TRU COPIII MINORI SUB14 ANI, HOTĂRÎRE ÎN-CREDINŢARE MINORI RĂ-MASĂ DEFINITIVĂ ŞIIREVOCABILĂ, HOTĂRÂREJUDECĂTOREASCĂ DE ÎN-CREDINŢARE ÎN VEDEREAADOPŢIEI/ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI, HOTĂRÂREJUDECĂTOREASCĂ SAU,DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA

COMISIEI PENTRU PRO-TECŢIA COPILULUI PEN-TRU MĂSURAPLASAMENTULUI, DECIZIADIRECTORULUI GENERALAL DIRECŢIEI GENERALEDE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞIPROTECŢIA COPILULUISAU, DUPĂ CAZ,HOTĂRÂREA JUDECĂTORE-ASCĂ PENTRU MĂSURAPLASAMENTULUI ÎNREGIM DE URGENŢ,HOTĂRÂREA JUDECĂTORE-ASCĂ DE INSTITUIRE ATUTELEI SAU, DUP CAZ,DISPOZIŢIA AUTORITĂŢIITUTELARE, HOTĂRÂREAJUDECĂTOREASCĂ PRINCARE SOŢUL/SOŢIA ESTEDECLARAT/DECLARATĂDISPĂRUT/DISPĂRUTĂ;�� FACTURĂ DISTRIGAZ-ORIGINAL;�� FACTURA CEZ VÂNZARE–ORIGINAL;�� ADEVERINŢĂ VENITURIPENTRU LUNA ANTE-RIOARĂ DEPUNERIIDOSARULUI: DREPTURI DEASISTENŢĂ SOCIALĂ (ALO-CATII, INDEMNIZATII):DOCUMENT DOVEDITOR -CUPON PENSIE / ALOCATIEDE STAT/ALOCATIE PEN-TRU SUSTINEREA FAMI-LIEI/INDEMNIZA-ȚIE/PENSIE/BUGET COM-PLEMENTAR – LUNAANTERIOARA DEPUNERIIDOSARULUI;�� ADEVERINŢĂ SALARIAT:ÎN CARE SĂ FIEMENŢIONAT SALARIUL NETŞI CONTRAVALOAREATICHETELOR DE MASĂ,DACĂ ESTE CAZUL – LUNAANTERIOARA DEPUNERIIDOSARULUI; DACĂ NU SEACORDĂ TICHETE DEMASĂ, MENŢIUNEA „NUBENEFICIAZĂ DE TICHETEDE MASĂ”;�� CONTRACT DE MUNCĂPENTRU PERSOANELE

CARE OBŢIN VENITURIDIN STRĂINĂTATE;�� ADEVERINŢE SECŢIA FI-NANCIARĂ MIOVENI, PEN-TRU TOŢI MEMBRIFAMILIEI MAJORI ÎN CARESĂ FIE MENŢIONAT VENI-TUL NET LUNAR;�� ADEVERINŢĂ DE ELEVPENTRU TOŢI COPIII CAREURMEAZĂ O FORMĂ DE ÎN-VĂŢĂMÂNT REGLEMEN-TATĂ PRIN LEGE;�� COPIE CERTIFICAT DEÎNCADRARE ÎN GRAD DEHANDICAP GRAV ACCEN-TUAT, MEDIU RE-VIZUIT,UNDE ESTE CAZUL;�� ADEVERINŢĂ DE LA ASO-CIAŢIA DE LOCATARI /PROPRIETARI DIN CARESĂ REIASĂ NUMĂRUL DEMEMBRII DE FAMILIELUAŢI ÎN EVIDENŢĂ PEN-TRU PLATA ÎNTREŢINERII,NOMINAL;�� VIZĂ PRIMĂRIE DINCARE SĂ REIASĂBUNURILE MOBILE ŞI IMO-BILE AFLATE ÎN PROPRI-ETATE PENTRU TOŢIMEMBRI FAMILIEIMENŢIONAŢI ÎN CERERE(LOCUINŢĂ, TEREN, AUTO-TURISM – CU O VECHIMEMAI MARE DE 10 ANI )–BIROUL TAXE SI IM-POZITE (PARTER ) SIBIROUL FOND FUNCIAR(CAM.17).�� DOSAR ŞINĂ.Actele necesare şi condiţiileacordării ajutorului pentruîncălzirea locuinţei, sunt afişatepe site-ul:www.primariamioveni.ro

dar şi la sediul Primăriei.

IMPORTANT!Cererile se pot depune la sediulPrimăriei - oficiul de lângă scarade urcare, zilnic, după următorul

program:Luni, Miercuri:08.00 - 16.00;

Marţi, Joi:08.00 - 17.00;

Vineri:08.00 – 16.00.

ZZiiaarruull ddee MMIIOOVVEENNII SSOOCCIIAALL PPAAGG.. 33

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRECE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE ŞI CE ACTE SUNT NECESAREAutorităţile locale din Mioveni anunţă că începând cu data de 2 noiembrie a.c., se pot depunecererile şi declaraţiile pe proprie răspundere tip însoţite de actele doveditoare - pentru acordareaajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, lemne sau energie electrică, conform O.U.G nr.70/2011, pentru perioada sezonului rece (01 noiembrie 2015 - 31 martie 2016), şi recomandă cacei care întocmesc aceste dosare să fie foarte atenţi la condiţiile de acordare a subvenţiilor.

Page 4: Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

ZZiiaarruull ddee MMIIOOVVEENNII ÎÎNNVVĂĂKKĂĂMMÂÂNNTT PPAAGG.. 44

În vara acestui an, ungrup constituit din 13 eleviai Mioveniului, însotiLi deasistent social, BerechetGentiana Ji profesor VoicanCarmen au acceptat cu dragoferta detaliată a tabereiADEONA, Pasul Vâlcan, dinMeridionali. Pentru majori-tatea copiilor a fost o pre-miera, peisajul montanincântător Ji inedit avândun ecou afectiv de proporLii.

Încă din primele zile s-au remarcat condiLiile orga-nizatorice de Linută Jiîndeosebi profesorii despecialităLi diverse care auîndrumat cu iubire Ji harpedagogic toate acLiunileinstructiv - educative deru-late programat.

Capacitatea taberei estede 70 locuri, astfel că,aveau să se iniLieze com-petiLii cultural - artistice Jisportive Ji cu colegi din alteoraJe. E un motiv de mân-drie că reprezentanLiioraJului Mioveni s-au de-taJat ca premianLi în acti-vităLile proiectate de gazde(jocuri de cabană indoor Ji

outdoor, probe de creativi-tate, comunicare Ji muncăîn echipă, activităLi sportive– parc de aventură, noLiunide orientare, jocuri sportiveîn curtea cabanei, drumeLiiJi trasee montane prinMunLii Vâlcan).

S-au organizat drumeLiiîn zonă, mirifică de altfel,prin varietatea formelor Jitraseelor montane amena-jate. Cele Jase nopLi au tre-cut ca gândul, centrul deinteres fiind spectacolul demuzica folk susLinut în in-cinta cabanei, dar Ji foculde tabară din seara de bunrămas.

“În jurnalul personal alcopiilor se pot înscrie amin-tiri plăcute, experiente noi,adrese ale prietenilor Jipromisiunea fermă că vomreveni cu drag data viitoare.Înca din perioada taberei Jiulterior, la telefon sau pefacebook, noi, organizatoriiacestei experienLe fru-moase, am receptatmesajele de mulLumire alepărinLilor pentru protecLiacopiilor acestora, pentru

grija de a trăi clipe de neui-tat din viaLa de elev. Ca rec-iprocitate, îi felicităm Ji noică au fost docili, bine edu-caLi de profesorii lor Ji pen-tru aptitudinile demonstrateîn cântec, dans, recitari,sport, etc.

Cu toLii, organizatorii Jielevii participanLi, vompurta mesajul a tot ce a fostfrumos Ji încântător în zonace ne-a găzduit, dar Ji petraseul în circuit ce l-am re-alizat dus-întors.

În realizarea acestoracLiuni extraJcolare Ji-a datconcursul domniJoara di-rector a Icolii Gimnaziale“Liviu Rebreanu”, profesorMaria Bădica, care a super-vizat tot demersul docu-mentar reclamat de iniLiereaunei tabere Jcolare.

De asemenea, mani-festăm gratitudine PrimărieioraJului Mioveni, personaldomnului primar IonGeorgescu, care ne-a acor-dat sprijinul total” - PPrrooff..îînnvvăăLLăămmâânntt pprriimmaarr CCaarrmmeennVVOOIICCAANN..

Impresii speciale dintr-o tabară școlară Impresii speciale dintr-o tabară școlară

Situaţia calităţii apei potabile conform buletinelor de analiză

Situaţia calităţii apei potabileconform buletinelor de analizăConform Legii nr.458/2002, privind cali-tatea apei potabile, ad-ministraţia publicălocală are obligaţia sămonitorizeze calitateaapei din fântânile pub-lice şi puţurile forate depe raza oraşuluiMioveni.Sursele de apă potabilă,respectiv fântânile,puţuri de mică şi mareadâncime şi captări deapă, exploatate în sis-tem local, vor fi contro-late la un inteval de 1-3luni, şi totodată cîndsituaţia o impune (pre-cipitaţii abundente, se-sizări cetăţeni) prinprelevare de probe deapă şi analize de labo-rator.

Denumire sursă Rezoluţia Data prelevării: 7.09.2015

1. Puţ forat - Bl. T2A Apă potabilă2. Puţ forat - Şc.M. Sorescu Apă potabilă 3. Puţ forat - Lic. I. Zamfirescu Apă potabilă 4. Puţ forat - Şc.L. Rereanu Apă potabilă 5. Puţ forat - Şc. G.Topârceanu Apă potabilă 6. Reţea - Gr. Fl. Soarelui Apă potabilă 7. Reţea - Grădinița Tic Pitic Apă potabilă 8. Reţea - Gr. Campionii Apă potabilă 9. Reţea - Lic.Tehnologic Apă potabilă 10. Reţea - Şc. Colibași Apă potabilă 11. Reţea - Grădinița Făget Apă potabilă 12. Puţ Forat - Făget Multifuncţională Apă potabilă 13. Fântână – Grăd. Clucereasa Apă potabilă

Întocmit, Insp. Mădălina Olteanu

În acest sens Primăria oraşuluiMioveni are încheiat Contract dePrestării Servicii cu Direcţia de Sănă-tate Publică Argeş în vederea efec-tuării determinărilor fizico - chimiceşi microbiologice ale apei potabile.

Începând cu luna ian-uarie 2015, impozitele şitaxele locale, datoratebugetului local al oraşuluiMioveni, pot fi achitate şionline utilizând cardul ban-car, accesând site-ulwww.ghiseul.ro, secţiuneaplata cu autentificare.

Cei interesaţi să uti-lizeze acest serviciu suntrugaţi să se prezinte lasediul Primăriei, Biroul Im-pozite şi Taxe, în vedereasolicitării emiterii informaţi-ilor de autentificare în Sis-temul Naţional Electronicde Plată a Taxelor şi Im-pozitelor utilizând CardulBancar.

În urma depunerii

cererii pentru obţinerea in-formaţiilor de autentificarese vor genera pe loc laghişeele instituţiei datelede acces la Sistemul deplată Online care se vor în-mâna contribuabililor solic-itanţi.

Pentru plățile efectuatecu carduri prin intermediulghișeului virtual de plăţi, laadresa de internetwww.ghiseul.ro, Primăriaoraşului Mioveni, con-tribuabilii nu datoreazăcomision.

Informaţii suplimentarela numărul de telefon0348/455.666 sau pe e-mail la adresa: [email protected].

Contribuabilii îşi potachita taxele şi impozitele din faţacalculatorului

Page 5: Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

Înfiinţarea Grupului Indus-trial Construcţii de MaşiniColibaşi este strâns legatăde amplasarea Uzinei deAutoturisme în localitateaColibaşi, urmâmd să devinăprincipalul izvor de per-sonal calificat pentruaceastă platformă industri-ală. Lucrările de con-strucţie începute în anul1967 se desfăşoară paralelcu cele ale Uzinei de Auto-turisme şi se finalizează înanul 1967.Complexul şcolar este am-plasat în nord-estul judeţu-lui Argeş, în localitateaColibaşi, la o distanţă de 14Km de oraşul Piteşti, într-un cadru agreabil, înconju-rat de o pădure de stejar ce

provoacă prin înălţime,veşnicie şi rezistenţă lastudiul profund, investi-gaţie şi statornicie.1969/1970 – îşi deschideporţile unitatea şcolară pentruurmătoarele forme de în-văţământ : şcoală rofesională,şcoală de maiştri şi şcoală postliceală.1972/1978 – funţionează înunitatea şcolară un clubsportiv, cu secţii de box şilupte, pentru pregătirea viito-rilor participanţi la olimpiade.1974/1975 – se înfiinţeazătreapta I de liceu industrial,curs de zi, profil mecanic şielectrotehnic.1976/1977 – se înfiinţeazătreapta a – II-a de liceu indus-trial curs de zi şi de seral, în

specializările: electromecanic,electrician întreţinere şireparaţii, mecanic combustieinternă, mecanic maşini şi uti-laje, prelucrător prin aşchiere,prelucrător la cald1980 – unitatea şcolară a găz-duit pentru o lună ForumulNaţional al Pionerilor.1983 – a avut loc în incintaunităţii şcolare Etapa Naţionalăa concursului pe meserii, spe-cialitatea mecanic auto.1987 –unitatea şcolară aprimit vizita miniştrilor în-văţamântului din ţările Europeide Est.1990/1991 – se înfiinţeazăclase de liceu curs de zi şiseral, filiera teoretică.1990/2003 – în unitate seproduc transformări în concor-danţă cu noua reformă a în-văţământului românesc, cefundamentează planul de şco-larizare pe dezvoltarea socială,economică şi culturală, lanivelul localităţii şi judeţului.2003/2004 – se înfiinţeazăclasele de arte şi meserii, prin-cipalele pepiniere de viitorispecialişti.2010-2014 - unitatea şcolarăa avut ca forme de învăţământ:liceu tehnic rută directă şi rutăprogresivă cu specializările:tehnician electrician electronist

auto, tehnician electrotehnist,tehnician în automatizări,tehnician transporturi, tehni-cian mecatronist, tehnicianmecanic întreţinere şi reparaţii;şcoală profesională calificareasudor şi mecanic auto;2012 - s-a schimbat denu-mirea unităţii şcolare din GrupŞcolar Construcţii de MaşiniColibaşi în Liceul TehnologicConstrucţii de Maşini Mioveni.Baza materialăUnitatea de învăţământ esteînzestrată cu 20 săli de clasă,10 laboratoare (de fizică,chimie, electro, măsurări elec-trice, auto, informatică, tehnicmecanică), un cabinet de limbaromână şi cinci ateliere, spaţiileîn care se desfăşoară procesuleducativ-instructiv fiind dotatecorespunzător şi bine în-treţinute. Biblioteca este for-mată din 7 săli cu o suprafaţătotală de 200 mp, din care osală de lectură cu 11 locuri;fondul de carte depăşeşte32.320 de volume. Unitateadispune de un cabinet medicalşi de un cabinet psihologic.Liceul se remarcă şi printr-obază sportivă foarte bine pusăla punct: o sală de sport, unteren de baschet, douăterenuri sintetice cu nocturnăpentru fotbal şi un teren de

tenis de câmp.InvestiţiiLiceul a beneficiat de investiţiiimportante: mobilier nou pen-tru sălile de clasă, spălătorieproprie, 100 de locuri amena-jate în cămine, înfiinţarea labo-ratotului auto şi dotareaacestuia cu calculatoare şi softde legislaţie rutieră, lucrări derefacere a exteriorului, în-locuirea tâmplăriei, a acoper-işului, sistem de irigaţii pentruspaţiile verzi, asfaltarea par-cărilor, amenajarea parcului,noscturnă pentru terenul defotbal din curtea şcolii.

CONTACT:MIOVENI, str. UZINEI nr. 1-3.Telefon: 0248/263340; mail: [email protected] şcolii:Director – prof. GhiorgheDINUŢĂ.Director adjunct – prof.Ileana MĂRGĂRIT.

ZZiiaarruull ddee MMIIOOVVEENNII ÎÎNNVVĂĂKKĂĂMMÂÂNNTT PPAAGG.. 55

Grădinița “Campionii” Mioveni

Liceul TehnologicConstrucții deMașini Mioveni

Din luna noiembrie 2012, oferta pentru copiii preşcolaridin Mioveni s-a îmbunătăţit, deschizându-se o nouă gră-diniţă, situată pe strada Părăşti, în zona Robea.

Grădinița – un locbinecuvântat de Dum-nezeu, o veritabilă oazăa copilăriei, unde copiiivin cu pași timizi, undegăsesc primele răspun-suri la șirul lung al “DECE-urilor?” vârstei preș-colare, unde se con-turează primele animtiriși se înfiripă primele pri-etenii.

Istoric:G.P.N. “Campionii”

Mioveni și-a deschisporțile pentru copiiiorașului Mioveni ca ogrădiniță “de aparta-ment” în anul 1986,

funcționând la parterulblocurilor din zonaRobea. În toamna anu-lui 2012, Primăria șiConsiliul Local Mioveniau făcut cadou copiilorși familiilor acestora unmodern edificiu, con-struit și dotat dupăstandarde europene, înstrada Părăști, nr. 1, dinaceeși circumscripțieșcolară – Robea.

Grădinița afuncționat în regim deprogram normal, pânăîn anul școlar 2014 –2015, când la solic-itarea părinților, dar și

cu sprijinul autoritățilorlocale, s-au depus toatediligențele pentru a în-ființa și grupe de pro-gram prelungit, faptcare s-a și întâmplat.

Încă de la intrarea încurtea grădiniței, spați-ile verzi, băncuțele, flo-rile și arbuștii,întâmpină pe fiecaremusafir cu un aerproaspăt și ospitalier,iar spațiile educaționalepersonalizate oferă uncadru minunat de joacăși activitate specificăvârstei preșcolare.Copilul așteaptă de la

grădiniță mijloacele speci-fice vârstei pentru a-și sat-isface trebuința de acțiuneși de exprimare, cucondiția de a se inetegraarmonios grupului în mi-jlocul căruia va trăi o partedin zi. În grădinița Campi-onii, preocuparea perma-nentă a educatoarelor esteaceea de a crea condițiilede activitate proprii fiecăreivârste, a mijloacelor dedezvoltare afectivă și deexprimare a imaginațieicreatoare pentru toțimicuții pe care îi au îngrijă. De asemenea, suntconștiente de rolul lor deli-cat pe care îl au în găsireasoluțiilor adecvate adap-tării copilului preșcolar laactivitatea de grup. Conducerea grădiniței:Director: ed. Iacob Dumitra;

În anul școlar 2015 –

2016, la Grădinița “Campi-onii” au fost înscriși 240preșcolari, repartizați în 8grupe, pe niveluri devârstă: 4 grupe programprelungit și 4 grupe pro-gram normal (2 grupemici: 3 – 4 ani; 2 grupe mi-jlocii: 4 – 5 ani; 4 grupemari: 5 – 6 ani).Dotări:

Unitatea de învățământeste constuită pe 6 module(un modul însemnând salăde grupă, dormitor și grupsanitar). În acest an școlar,modulele sunt ocupate dedouă grupe de creșă și 4grupe de preșcolari – pro-gram prelungit, 3 săli mul-tifuncționale, care în acestan au destinație de săli degrupă – program normal.Toate spațiile educaționale,dormitoarele și grupurilesanitare sunt dotate cumobilier nou și utilități

adecvate.Unitatea mai dispune și

de: cabinet med-ical/izolator; bloc alimentarutilat în totalitate/spații dedepozitare; 2 săli de mesedotate cu mobilier core-spunzător, spălăto-rie/uscătorie, vestiarpentru copii, centrală pro-prie, sistem video, 2 lifturi,post de pază permanent.

Program defuncționare:Grupele cu program nor-mal: L – V: 08.00 – 13.00

Grupele cu program pre-lungit: L – V: 06.00 – 18.00

Contact:Strada Părăști, nr. 1, orașMioveni, jud. ArgeșTel/fax: 0348.414.213.Email:[email protected]

MMMMoooottttttttoooo::::““““CCCCooooppppiiii iiii ffffeeeerrrriiiicccc iiii țțțț iiii ,,,, ppppăăăărrrr iiiinnnnțțțț iiii mmmmuuuullll ttttuuuummmmiiii țțțț iiii””””

Page 6: Art. 16 - CONSTITUȚIA ROMÂNIEI “Cetățenii sunt egali în ... · pentru ocuparea a 4 posturi în cadrul Centrului de Informare Turistic Continum în acest numr prezentarea altor

MARA BRATU

Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

ZZiiaarruull ddee MMIIOOVVEENNII CCUULLTTUURRAALL PPAAGG.. 66

ISSN: 2360 – 1078 Redactor: FLORINA OPREATehnoredactare: IULIANA NEDELCUSediul redacției:

Str. înv. Alexandru Popescu, nr. 5,Centrul Cultural EducativMioveni, oraș Mioveni, jud. ArgeșCONTACT: tel/fax: 0348.445.856

MEMBRI FONDATORI: ING. VASILE COSTESCU, ION HORIA GLINIASTEI

Peste 60 de concurenţidin toată ţara, cu vârsteîntre 6 şi 25 ani, şi-au dat în-tâlnire la cea de-a IX-aediţie a Festivalului Naționalde Muzică Ușoară "Laleauade Aur", ce a avut loc în pe-rioada 14 -16 octombrie, înMioveni.

Festivalul a fost împărțitîn două secțiuni: „Laleauade Aur Junior” (pe 14 oc-tombrie, pentru cei cuvârsta între 6 și 14 ani) și„Laleaua de Aur” (pe 15 oc-tombrie, pentru concurențiicu vârsta între 15 și 25 deani).

Câştigătorii au fost premi-aţi vineri, 16 octombrie a.c.,în cadrul „Galei Laureaţilor”,ce s-a desfăşurat la Casa deCultură a Sindicatelor.

După lungi consultări, ju-riul, din care au făcut parteDida Drăgan – interpret demuzică ușoară, Nico – inter-pret muzică ușoară, CarmenAldea Vlad – poet, textier,Adina Cezar – coregraf, DanDimitriu – compozitor, dirijor,Argentina Culcuș – DirectorCentrul Cultural Mioveni șiElisabeta Panait – DirectorCasa de Cultură a Sindi-catelor Dacia, a decis urmă-torii câştigători:

Grupa de vârstă 6-8 aniTrofeul “Laleaua deAur” Junior – BratuMara Elena, Mioveni;Premiul I - BratosinMihai, Vrancea;Premiul II - MeleşcanuAndreea, Glăveneşti;Premiul III - MihalaşcuAndra , Buzău;Menţiune I - MocanuMaria, Galaţi;Menţiune II - BostanAdina, Galaţi;Menţiune III – NiculaIlona, Buzău.

Grupa de vârstă 9-11 aniTrofeul “Laleaua de Aur”Junior – Niculae MariaAlexia, MioveniPremiul I – Stoica Ed-uard, Ploieşti;Premiul I – UngureanuEduard, Braşov;

Premiul I – Onete Re-beca , Bucureşti;Premiul II – BulgaruIoana, Galaţi;Premiul III – MareiAhmed, Bucureşti;Menţiune I – DrăgoiuMarina, Buzău;Menţiune II - TurticăLorena, Bârlad;Menţiune III –An-donescu Giulia, Câmpe-neasca.Grupa de vârstă 12-14 aniPremiul I – MiţaruTeodora, Vâlcea;Premiul I – AndronicDiana, Oneşti;Premiul I – Lisaru In-grid, Mioveni;Premiul I – MihălaşcuDiana, Buzău;Premiul II – ZahariaDiana, Galaţi;Premiul III – PrisecariuAndreea, Botoşani.

Grupa de vârstă 15-25 aniTrofeul “Laleaua deAur”- ŞtefaniaVorovenci, Mioveni.Premiul I – Gună Cezar,Alexandria;Premiul I – GherginaIoana, Bucureşti;Premiul II – ŞtefănescuDiana, Piteşti;Premiul II – BădulescuIon Moise, Mioveni;Premiul II – DiaconescuMiruna, Bârlad;Premiul III – Selea Iu-lian, Piteşti;Premiul III – PoenariuValentin, Mioveni.

De asemenea, câştigă-torii trofeelor, dar şi ocu-panţii locul I au primit cadoudin partea europarlamen-tarul Viorica Dăncilă o excur-sie de 3 zile la Bruxelles.Aceste premii au fost oferitede către deputatul deMioveni, Simona BucuraOprescu.

Premierea a fost condi-mentată de recitalul trupeiALB NEGRU.

Organizatorii evenimen-tului au fost Consiliul Local,Primăria și Centrul CulturalMioveni și Casa de Cultură aSindicatelor “ Dacia ”.

Festivalul Național de Muzică Ușoară"Laleaua de Aur"şi-a desemnat câştigătorii

Monaliza Zegheru are nevoie în continuare de ajutorul nostru!

Cei care doresc să fie alături de Monaliza pot face donaţii în următoarele conturi deschise la BCR:LEI –RO75RNCB0022095573790004EURO –RO05RNCB0022095573790003Titularul contului este Monaliza Ecaterina Zegheru.

RECITAL NICO ȘI TRUPA ALB NEGRU

TROFEUL FESTIVALULUI: ȘTEFANIA VOROVENCI

ALEXIA NICULAE ȘI MARABRATU - TROFEUL LALEAUA

DE AUR JUNIOR

ION MOISE BĂDULESCU

LISARU INGRID