Arteterapia – rzecz o terapeutycznej zabawie sztuką Dla rozwoju

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arteterapia – rzecz o terapeutycznej zabawie sztuką Dla rozwoju

 • Arteterapia rzecz o terapeutycznej zabawie sztuk

  /Kilka refleksji na temat zaj artystycznych dla uczniw oddziaw edukacyjno terapeutycznych realizowanych w

  Specjalnym Orodku Szkolno Wychowawczym w Supsku/

  Dla rozwoju dziecka ogromne znaczenie ma moliwo tworzenia. Tworzenie jest

  biologiczn potrzeb dziecko, ktrej zaspokojenie warunkuje optymalny rozwj. Zdaniem

  A. Maslowa (1990) twrczo sprzyja realizacji istotnych potrzeb psychicznych, np.:

  wyraania siebie, ekspresji, poczucia wasnej wartoci i znaczenia, przey estetycznych i

  urzeczywistnienie.

  Wspczeni teoretycy twierdz, e sztuka stanowi podstaw do wszelkich dziaa

  wychowawczych i estetycznych oraz moralnego rozwoju czowieka (...) (Konieczna, 2004,

  s.9). Wszelkiego rodzaju twrczo artystyczna - plastyczna, literacka, muzyczna daje

  nam okazj do przeycia radoci szczeglnego rodzaju. Uatwia wyraanie siebie, swoich

  myli i nastrojw, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwyky sposb. Pozwala

  przey satysfakcj z wasnych dokona, wzmacnia wiar w siebie i poprawia samoocen.

  Jest te po prostu przyjemnoci, relaksem, zabaw.

  W przypadku osb upoledzonych umysowo w stopniu umiarkowanym lub

  znacznym, dla ktrych wyraanie sowami przey i dozna jest niezwykle trudne,

  moliwo wypowiedzenia si w innej formie jest niezwykle wana i potrzebna. Twrcza

  aktywno wspiera stymulacj procesw poznawczych, emocji, motywacji, woli dziaania i

  funkcjonowania spoecznego. Ma warto rehabilitacyjn i stanowi szans rozwoju

  osobowego kadego czowieka, take nie w peni sprawnego (Krzemiska, Marteny 1996).

  A zatem, mona przyj, e stanowi ona rodek i drog do zmiany w funkcjonowaniu

  osoby z niepenoprawnoci, umoliwia podnoszenie jakoci jej ycia.

  M. Grzegorzewska uwaaa twrczo za jeden z zasadniczych elementw procesu

  rewalidacji. Zdaniem J. Doroszewskiej (1981, s. 490) () wielki bd popeniaj ci, ktrzy

  uwaaj twrczo za przywilej dostpny tylko jednostkom o wyszym poziomie

  1

 • rozwojowym. Rwnie zasadne wydaj si stwierdzenie, e () tworzy moe kady i

  kady nosi w sobie co uczucia, emocje, dowiadczenia ktre moe twrczo w jakiej

  formie wyrazi. Kady take posiada wewntrzne potrzeby wyraania si i moe osign

  okrelone efekty (Hulek 1992, s. 95).

  Oddziaywanie przez sztuk w rewalidacji osoby z niepenosprawnoci moe by

  realizowane w formie edukacji artystycznej, wychowania estetycznego bd arteterapii

  terapii poprzez twrczo.

  W toku prowadzonych przeze nas zaj z zakresu arteterapii dla dzieci z

  niepenosprawnoci intelektualn staraymy si wyzwala aktywno twrcz dzieci,

  stwarza okazj do podejmowania przez uczestnikw rnorodnych form ekspresji,

  angaujc w ten sposb funkcje motoryczne, sensoryczne, emocjonalne oraz poznawcze.

  Takie dziaanie suyo wielostronnej stymulacji, kompensacji i korekcji zaburzonych

  procesw psychicznych dziecka z niepenosprawnoci.

  Podczas codziennej pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych nabyymy

  przekonania, e sama niepenosprawno nie uniemoliwia podejmowania dziaa

  twrczych. Cz. Kosakowski (2003, s. 66-67) wyjania take, e () niepenosprawno

  nie jest rwnoznaczna z brakiem sprawnoci w ogle. Drog jest wic zaakceptowanie

  czynne ogranicze i traktowanie ich jako jednego z wyznacznikw, warunkw ycia

  osoby.

  Wykorzystanie sztuki oraz samego procesu twrczego do celw terapeutycznych

  ma bogat histori i wspczenie jest coraz czciej wykorzystywane w pracy z osobami

  dowiadczajcymi rnorodnych trudnoci, dysfunkcji, w tym i dzieci z

  niepenosprawnoci intelektualn. Terapia sztuk, zwana nieraz kulturoterapi (W. Szulc

  1993) czy estezjoterapi (F. Czajkowski 1989) w szerokim znaczeniu obejmuje

  choreoterapi, muzykoterapi, biblioterapi, a take dziaania terapeutyczne za

  2

 • porednictwem teatru, filmu oraz sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rzeba, itp.) (F.

  Czajkowski 1989; L. Hanek 1990; W. Szulc 1993; A. Radzik 2001).

  Wszelka dziaalno twrcza w oddziaywaniach leczniczych z uyciem sztuki, czy to

  bierna percepcja, czy czynny udzia w dziaalnoci kulturalnej, wasna twrczo

  artystyczna sigaj do () najprostszych sposobw autoekspresji, do ktrych zdolny

  jest kady z nas niezalenie od wieku, stanu zdrowia i zdolnoci intelektualnych(M.

  Piszczek 2002, s.95). Terapia poprzez sztuk peni rone funkcje terapeutyczne, pozwala

  odreagowa przeycia emocjonalne, umoliwia zmian postaw i zachowa, pozwala

  poprawia relacje z innymi ludmi. Jak podkrela F. Czajkowski (1989, s.23) suy

  twrczemu rozwojowi czowieka, a take sprzyja lepszemu samopoznaniu, samorealizacji,

  zgodnie z zaoeniami psychologii humanistycznej Maslowa.

  Na rwnie istotny aspekt obcowania ze sztuk osb niepenosprawnych zwraca uwag M.

  Czerwiska. Jej zdaniem to doskonaa technika spoecznego bytowania, () uatwiajca

  partycypacj w yciu grupy, spoeczestwa, a take moe sta si zawodem,

  przyczyniajcym si do niezalenoci finansowej (Czerwiska 2002, s.53).

  Reasumujc cz teoretyczn artykuu, chciaybymy stwierdzi, e przypisywane

  arteterapii zadania: korekcyjne, edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne, profilaktyczne

  uprawniaj do traktowania jej jako metody rewalidacyjnej.

  Odnoszc si do praktyki naleaoby zacz od tego, skd pojawi si pomys na

  zajcia z arteterapii. Zrodzi si on z zainteresowa uczniw, ich chci tworzenia.

  Umieszczenie tych zaj pord tylu propozycji dziaa terapeutycznych wynikao z

  faktu, i dostrzeono w nich wieloaspektowo oddziaywa i szeroki zakres uzyskiwanych

  efektw.

  W ten oto sposb, przez okres trzech lat realizowaymy zaoenia i zadania zawarte w

  autorskim programie Arteterapia terapia poprzez sztuk. Zajcia miay form

  3

 • pozalekcyjnych, cotygodniowych spotka /w wymiarze 2 godz. lekcyjnych/. Dziaania

  skierowane byy do grupy dzieci z rnymi typami niepenosprawnoci, zaburzeniami w

  zachowaniu, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym uczniw zespow edukacyjno

  terapeutycznych. W toku pracy uksztatowaa si staa pitnastoosobowa grupa

  uczestnikw.

  Podejmowana przez nie aktywno miaa na celu z jednej strony realizacj zada

  artystycznych na miar wasnych moliwoci kadego z dzieci, ale przede wszystkim

  zada pozaartystycznych.

  Zajcia miay charakter interdyscyplinarny, zarwno tematyka oraz formy spotka

  byy niezwykle bogate i rnorodne. Obejmoway: sztuk plastyczn, terapi manualn,

  dziaania parateatralne z elementami dramy, terapi ruchem muzykoterapi z

  elementami choreoterapii, biblioterapi oraz zajcia ceramiczne. Ze szczeglnym

  naciskiem na zajcia teatralne, w ramach ktrych znalazy si: zabawy muzyczno

  ruchowe, zajcia zwizane z czytaniem literatury i poezji, przygotowanie i prezentacje

  spektakli, relaksacj z elementami automasau, wiczenia dykcyjne, elementy terapii

  logopedycznej.

  Na podstawie prowadzonych obserwacji, kart oceny postpw dziecka

  stwierdziymy, i aktywno podejmowana przez dzieci przyczyniaa si do rozwoju

  kompetencji poznawczych, emocjonalnych i spoecznych.

  W zakresie kompetencji poznawczych aktywno twrcza (artystyczna) przyczynia si do:

  rozwoju sprawnoci i zdolnoci, a w tym przypadku do doskonalenia spostrzegania i

  odbierania wrae, procesw pamici i mylenia, koncentracji uwagi oraz

  koordynacji wzrokowo ruchowej;

  wyzwalania motywacji do uczenia si;

  nabycia przez osoby nowych sprawnoci i umiejtnoci, zarwno w zakresie

  4

 • dziaa artystycznych, jaki i ycia codziennego;

  usprawnienia narzdu artykulacyjnego: wzbogacenie sownictwa, poprawa

  wymowy, waciwe budowanie wasnej wypowiedzi, wyraanie swoich przey,

  pobudzenie aktywnoci do komunikowania si podejmowania, inicjowania i

  podtrzymywania kontaktu z innymi osobami;

  zdobycia nowych wiadomoci z zakresu literatury, poezji, sztuki;

  pobudzania wyobrani i kreatywnoci w trakcie przygotowa wystpw

  scenicznych;

  aktywno twrcza i zwizane z ni sytuacje pozaartystyczne zwikszay orientacj

  w rzeczywistoci i powodoway popraw zaradnoci osobistej.

  W zakresie kompetencji emocjonalnych:

  zajcia artystyczne bdce rdem rnorodnych przey dostarczay uczestnikom

  wielu korzyci duchowych: satysfakcj, zadowolenie, spokj, odprenie;

  podejmowana aktywno twrcza sprzyjaa przeamywaniu barier emocjonalnych,

  strachu i niemiaoci chociaby przed wyjciem na scen oraz redukcji lku w

  relacjach z innymi;

  w czasie zaj z zakresu arteterapii uczestnicy zdobywali orientacj w sposobie

  wasnego przeywania i reagowania; czciej wyraali wasne emocje;

  uczestnictwo w zajciach dawao badanym poczucie przynalenoci do grupy i

  pozwolio nawiza wizi uczuciowe midzy poszczeglnymi osobami, zdoby

  zaufanie i poczucie bezpieczestwa;

  podejmowana aktywno penia zarwno funkcj ekspresyjn, jak rwnie

  katarktyczn

  zajcia twrcze przyczyniay si do poprawy kondycji psychicznej oraz znacznie

  wzbogacay ycie emocjonalne osb badanych.

  5

 • W zakresie nabywania kompetencji spoecznych:

  w ramach zaj i aktywnoci zwizanej z terapi poprzez sztuk osoby badane

  wyrabiay w sobie podane cechy i zachowania spoeczne;

  podejmowana aktywno motywowaa do aktywnego dziaania w zakresie

  uczestnictwa w yciu spoecznym;