Artificiell Intelligens Java - .och funktionaliteten för att definiera tillåtna steg kan implementeras

Embed Size (px)

Text of Artificiell Intelligens Java - .och funktionaliteten för att definiera tillåtna steg kan...

 • ArtificiellIntelligensochJava

  Kandidatavhandling

  MatiasMyren,32696

  InstitutionenfrInformationsteknologi

  Vren2011

 • i

  ReferatDet kommer att antas att grunderna i Java r bekanta fr lsaren och sledes

  kommerdessa inteattgs igenom.Dremotkommer frdelarnamedJavanrdet

  gllerattprogrammeraartificiella intelligenseratttasupp.Avhandlingenrdelad i

  tvhuvuddelar,en teoridelochenmerapraktiskt inriktaddel.Teoridelen tarupp

  huvudtankegngarnasomkrvsfrattfrstexempelprogrammenipraktikdelen.

  Definitionenavenproblemrymdochhurdetillstndsomenartificiellintelligenskan

  befinna sig ipresenteras, svendatastrukturerna fr tillstndsgraferochhuren

  tillstndsgraf byggs upp. Skningar genom tillstndgrafer med hjlp av knda

  skalgoritmer, dribland djupfrstskning (depthfirstsearch) och breddfrst

  skning (breathfirstsearch) gs genom. Drefter fljer en genomgng av enkla

  heuristiker fr tillstndsgrafer och hur bstfrstskning (bestfirstsearch)

  definieras.Bakgrunden tillmaskininlrningochhurenartificiell intelligenskan lra

  sig eller bygga upp en tillstndsrymd presenteras med hjlp av exempel och

  generaliseringar.TeorinkommerattframhvasmedhjlpavexempelskrivnaiJava.

 • ii

  Innehllsfrteckning

  Referat............................................................................................................................i

  Innehllsfrteckning......................................................................................................ii

  1.Inledning....................................................................................................................1

  2.Java............................................................................................................................3

  3.Skning......................................................................................................................4

  3.1Breddfrstskningochdjupfrstskning.......................................................5

  3.2Heuristikochbstfrstskning..........................................................................7

  4.Maskininlrning.......................................................................................................11

  4.1Maskininlrningsalgoritmer...............................................................................12

  5.Javaexempelpskning..........................................................................................14

  6.Javaexempelpmaskininlrning.............................................................................16

  7.Avslutning................................................................................................................21

  8.Kllor........................................................................................................................22

  9.Bilaga1....................................................................................................................25

  10.Bilaga2..................................................................................................................29

 • 1

  1. InledningIntelligensrettsvrdefinierbartbegreppochrngotsommngaharfilosoferatp

  genomrhundradena.Detfinnstroligtvislikamngadefinitioneravintelligenssom

  det finnspersoner som forskar idet.Tilldeallmnnastedefinitionernahrbland

  annat frmgan att lra sig, att frst vadman lrt sig, att tnka abstrakt, frst

  iderochsprk[1].Medartificiellintelligensmenasalltsenkonstgjordintelligens,

  ngot sommnniskanhar skapat. Fr endator rdet enkelt att frst komplexa

  matematiskaformlerochproblemochsnabbthittaen lsningpdessa,medanen

  mnniskamed livslngerfarenhetavmatematikkanbehvaenbetydligt lngretid

  ellerkanskeinteallsserenlsningpproblemet.Endatorhardockmycketsvrare

  att frstnaturligasprk, tillexempelmeningenHonstalhanshjrta.Meningen

  kan tolkas p tv olika stt; antingen handlar det om krlek eller en organtjuv.

  Vilkendera det gller kan ses ur sammanhanget. En dator som bara gr igenom

  textenserintesammanhangetochkansledesintefrstvadmeningenegentligen

  betyder.Orsakentilldettarattmatematikharklarafastslagnagrnserochregler,

  medannaturligasprkbaserarsigmeraphurngontingsgs,ivilketsammanhang

  ochdekanhadoldameningar[2].

  Hollywoodsfilmerhari40rdrmtuppenbildavartificiellaintelligenser.IStanley

  Kubricks film 2001: Ett rymdventyr frn 1968 finnsdenpsykotiskadatornHAL

  9000somgerensortsbildavvadmanstrvattillattuppn(kanskeinteenpsykotisk

  dator,menenmaskin somuppfyllerde flestakravenpen intelligensoch frstr

  naturliga sprk). Dagens teknologi har inte ntt fram till detta ml nnu, men

  teknologingralltidframtochendagdetkanskeexisterarenartificiell intelligens

  som r jmlikmnniskans hjrna p att lra sig och frst.Men detmste dock

  pekas ut att meningen med en artificiell intelligens inte alltid r att simulera

  mnsklig intelligens.Enartificiell intelligenskan lsaettproblemsomenmnniska

  eller ett djur skulle lsa det. En artificiell intelligens r dock inte bunden till de

  metoderenmnniskaellerettdjurskulleanvndautandenkananvndametoder

 • 2

  somrmeramatematikbaseradeochsledesenklarefrenmaskinattarbetamed.

  [3]

  Mlet med denna kandidatavhandling r dock inte att uppfinna ngot

  revolutionerandeutanattgeenbakgrund tillvissaavdealgoritmersomexisterar

  idag, ochmed hjlp av programmeringssprket Java ge exempel p lsningar till

  ngraproblem.Detexisterarvenandrabrasprk frdettandaml, tillexempel

  Prolog och Lisp. Alla tre sprken har sina frdelar, vilket tas upp i kapitel 2.

  DessutomkanmanvenprogrammeramedsammastiliJavasommangriProlog

  ochLisp,mendetr intesagtattmanuppnrsammaoptimeringsgradellerskan

  programmenblisinveckladeattdettaintelnarsig.Javarvendetnyasteavde

  tre sprken och ett av de sprk som anvnds mest i

  informationsteknologiutbildningenochprogramvaruindustrin idag[4],drfrrdet

  intressantattsehurJavakananvndasveninomartificiellintelligensforskningen.

 • 3

  2. JavaOmrdet fr artificiell intelligens r vldigt brett, och inget programmeringssprk

  kanansessomdetendatnkbarasprketattprogrammeraenartificiell intelligens

  med. Artificiell intelligens har djupa grunder inommatematiken och drmed har

  venprogrammeringssprksombaserarsigpmatematikutformatsfrattenklare

  kunna representera problem och lsningar [5]. Speciellt kanman nmna Prolog,

  medgrunderinomfrstaordningenspredikatlogik,ochLisp,somrettfunktionellt

  sprk. Java, som r objektorienterat, skiljer sig mrkvrt frn Lisp och Prolog

  speciellt iprogrammeringsstil,mendetvisarsigatt Javasobjektorientering lmpar

  sigocksfratt implementeraenartificiellintelligens[6].Detrvldigtsllansom

  detrsiffrorochstrngarsomenartificiellintelligensinteragerarmed;oftastrdet

  ngonsortssymbolerellertillstndochdessakanenkeltrepresenterasavobjekt i

  Java. Vidare gr det i Java att definiera grnssnitt fr objekt och implementera

  funktioner och klasser som agerar mot grnssnitten [7]. Detta leder till en viss

  abstraktion som ven det r en av Javas styrkor, och programkod kan enkelt

  teranvndasfrolikandaml[6].

  Java r nd inte det ideala sprket fr att programmera en artificiell intelligens

  med.Nrdettillexempelgllerexpertsystem,detvillsgaettprogramsomhrmar

  enmnskligexpertpettspecifiktomrde,srdetPrologsombriljerar.Detgr

  med ett simpelt program skrivet i Prolog att beskriva ett enkelt expertsystem.

  MotsvarandeprogramiJavaskullevaramycketmeraomfattandeochkomplext[6].

  Allt r ndmjligt att implementera i Java,men varjeprogrammeringssprkhar

  sina egna specifika problem som de kan briljeramed att lsa p ett enkelt stt.

  Eftersom Javas styrka ligger i abstraktion, kan skning i tillstndsrymder och

  maskininlrninglsasiJavapettlmpligtstt[6][7].

 • 4

  3. SkningTidig forskning inom artificiell intelligens fokuserades mest p optimering av

  skalgoritmer fr tillstndsgrafer. Detta var ett logiskt frsta steg fr en hel del

  uppgifter somen artificiell intelligens ska lsa.Detta grsgenom attdefinieraen

  klarproblemrymdochurdenfentillstndsgraf.Denbstalsningenpproblemet

  hittasgenomeneffektivskninggenomtillstndsgrafen.Skningrsledesgrunden

  frbdeutvecklingavteoretiskamodelleroch lsningarppraktiskatillmpningar

  [5] [8].Med hjlp av bde effektiva algoritmer och heuristik, tilldela vrden till

  tillstndenbaseratphurnraenlsningtillstndetr,kanskningarnaoptimeras.

  vengenomattsparaextradata iminnetkanskningareffektiviserasochsledes

  ger de ett bttre resultat. Extra minneslagring gr sktiden snabbare och kan

  effektiviseraframtidaskningarinomsammatillstndsgraf[6][8].

  FrdelenmedJava idethrskedetrattJavasstd frabstraktionochgrnssnitt

  gr det enklare att implementera olika skalgoritmer som opererar p samma

  tillstndsgraf.Gemensamma faktorer s som representationen av tillstndsgrafen

  och funktionaliteten frattdefiniera tilltnastegkan implementeras ienabstrakt

  klassmedhjlpavJava.Despecifikaskalgoritmernakansedandefinierasskiltoch

  sledesdelapfunktionalitetmellanklasserna.Pdethrsttetkanskalgoritmen

  frittbytasutelleroptimerasutanattgrundfunktionalitetenpverkas.[6][8]

  Det finns tv huvudelement som mste definieras fr att kunna bygga upp en

  tillstndsgraf. Frst och frmst mste det finnas en formell representation av

  tillstnden.Detkantnkasatttillstndenrstegenmotenlsning.Frstatillstndet

  rursprungstillstndet,hurproblemetserut justnu.Drefter frgrenarsiggrafen

  frvarjemjligtsteg tillnsta tillstnd,vilketkanvaraetteller fleraberoendep

  hurstegenmellan tillstndenrdefinieradeochomdet tilltsattsamma tillstnd

  besks flera gnger [6] [8]. Den andra saken som k