AS Merko Ehitus aastaraamat 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AS Merko Ehitus aastaraamat 2013

Text of AS Merko Ehitus aastaraamat 2013

 • 2 0 1 3

 • AS MERKO EHITUSKONTSERN

  KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE01.01.2013 - 31.12.2013

  rinimi: AS Merko Ehitus

  Phitegevusalad: valdusettevtete tegevus

  ehituse peatvtt

  kinnisvaraarendus

  riregistrikood: 11520257

  Aadress: Jrvevana tee 9G, 11314 Tallinn

  Postiaadress: Prnu mnt 141, 11314 Tallinn

  Telefon: +372 650 1250

  Faks: +372 650 1251

  E-post: merko@merko.ee

  Koduleheklg: www.merko.ee

  Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

  Nukogu: Toomas Annus, Teet Roopalu, Indrek Neivelt, Olari Taal

  Juhatus: Andres Trink, Tnu Toomik

 • SISUKORD

  KONTSERNI LHITUTVUSTUS 5JUHATUSE ESIMEHE PRDUMINE 12TEGEVUSARUANNE 13RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 74

  KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 74KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 75KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 76KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 77

  LISAD 78

 • LISA 1 OLULISED ARVESTUSPHIMTTED 78LISA 2 JUHTKONNAPOOLSED HINNANGUD 87LISA 3 TEGEVUSSEGMENDID 89LISA 4 MDUD TOODANGU KULU 91LISA 5 TURUSTUSKULUD 91LISA 6 LDHALDUSKULUD 91LISA 7 MUUD RITULUD 91LISA 8 MUUD RIKULUD 91LISA 9 FINANTSTULUD 92LISA 10 FINANTSKULUD 92LISA 11 TULUMAKSUKULU 92LISA 12 PUHASKASUM AKTSIA KOHTA 93LISA 13 DIVIDENDID AKTSIA KOHTA 94LISA 14 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 94LISA 15 NUDED JA ETTEMAKSED 94LISA 16 ANTUD LAENUD 95LISA 17 VARUD 96LISA 18 TTARETTEVTETE AKTSIAD JA OSAD 97LISA 19 SIDUS- JA HISETTEVTETE AKTSIAD JA OSAD 99LISA 20 MUUD PIKAAJALISED LAENUD JA NUDED 101LISA 21 EDASILKKUNUD TULUMAKSUVARA JA KOHUSTUS 102LISA 22 KINNISVARAINVESTEERINGUD 103

  LISA 23 MATERIAALNE PHIVARA 104LISA 24 IMMATERIAALNE PHIVARA 105LISA 25 RENDITUD VARA 105LISA 26 LAENUKOHUSTUSED 106LISA 27 VLAD JA ETTEMAKSED 108LISA 28 ERALDISED 108LISA 29 MUUD PIKAAJALISED VLAD 108LISA 30 LAENUDE TAGATISED JA PANDITUD VARA 109LISA 31 AKTSIAKAPITAL 109LISA 32 LPETAMATA EHITUSLEPINGUD 110LISA 33 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA 110LISA 34 TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED 112LISA 35 RISKIDE JUHTIMINE 112LISA 36 LISAINFORMATSIOON EMAETTEVTTE KOHTA 118

  JUHATUSE JA NUKOGU ALLKIRJAD 2013. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE 120SLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 121KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 122OLULISEMAD FINANTSNITAJAD PERIOODIL 2009-2013 123EMAETTEVTTE MGITULU JAOTUS EMTAK KLASSIFIKAATORI JRGI 128

 • AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013

  5

  KONTSERNI LHITUTVUSTUS

  Merko Ehitus keskendub ehituse peatvtule ning professionaalsele ehituse ja kinnisvara arenduse tislahenduse pakkumisele. Pikaajalised kogemused erinevatest riikidest, ehitusteenuste lai ulatus, paindlikkus, usaldusvrsus ja thtaegadest kinnipidamine ning eelkige kvaliteet on aidanud kontsernil tusta Baltimaade juhtivaks ehitusfirmaks.

  31.12.2013: 860 ttajat

  Baltimaade suurim brsil noteeritud ehitusfirma

  Aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna brsil

  2013 EBITDA: 15,1 mln eurot 2013 puhaskasum: 10,4 mln eurot

  2013 mgitulud: 262,7 mln eurot

  Lai ulatus ehitusteenuseid: ld-, insener-, teedeehitus, kinnisvaraarendusprojektid

  Tegutseb Eestis (81% mgituludest 2013. aastal), Ltis (17%) ja Leedus (2%)

  2013 slmitud uusi lepinguid: 254,4 mln eurot

  MERKO KONKURENTSIEELISED: Ehitusteenuste ja -toodete

  laiahaardelisus ning kliendile tislahenduse pakkumine

  Kogenud projektijuhid ja insenerid Pikaajaline kogemus alltvtjate

  ja tarnijate turul Uuenduslikud tehnilised ja

  ehituslikud lahendused Tugev finantsvimekus Elamuarendusprojektide varu

  VRTUSPAKKUMINEPEATVTJANA JUHIME KOGU EHITUSPROTSESSI NING VASTUTAME EHITUSPROJEKTI VALMIMISE EEST TERVIKUNA:

  Integreeritud projektijuhtimine ja ehitusteenus ning tellija strateegiline nustamine kogu protsessi jooksul

  Vastavalt vajadustele kombineeritud alltvtjate ning oma ttajate (betoonitd, teetd, elektri- ja vlisvrkude ehitus) kasutamine

  Kinnisvarainvesteeringud ja arendus, korteriarenduse tervikprotsessi juhtimine: arendus, ehitus ja mk

  Kaasinvesteering, jagatud risk ning osalemine era- ja avaliku sektori koost ehk PPP-projektides

  KONTSERNI LHITUTVUSTUS

 • AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013

  6

  2013 SNDMUSED

  VEEBRUAR

  AS Merko Ehitus Eesti slmis ehituslepingu SPA hotell Noorus hotelli ja vabaaja veekeskuse ehitustdeks Eestis, Narva-Jesuus (10,6 mln eurot). Lisaks slmis SIA Merks ehituslepingu kahe kolmekorruselise korterelamu (kokku 41 korterit) ehitustdeks Ltis, Jurmalas (7,9 mln eurot).

  Vabariigi aastapeval korraldas Merko Ehituse, Swedbanki ja Eesti Energia poolt asutatud SA Eesti Terviserajad le-eestilise tervisekilomeetrite aktsiooni Teeme koos rajalugu, kus 11 249 osalejat kogusid kokku 112 040 kilomeetrit ehk tublisti le kahe ringi mber maakera. Sihtasutuse phitegevus on Eestimaa liikumis- ja spordiradade vljaarendamise nustamine, arendustegevuste koordineerimine ja finantseerimisele kaasaaitamine.

  APRILL

  AS Merko Infra slmis ehituslepingu Tondiraba jhalli ehitustdeks Tallinnas, Lasnamel (22,5 mln eurot) ning AS Merko Ehitus Eesti slmis lepingu 24 000 m brutopindalaga Nurmevlja logistikakeskuse ehitustdeks Eestis, Jelhtme vallas (7-8 mln eurot). Aprillis jtkas AS Merko Ehitus Eesti eksklusiivse 14-korruselise ri- ja kortermaja ehitust Tallinna hel atraktiivseimal kinnistul Kentmanni 6. Arhitekt Indrek Allmanni projekteeritud maja valmib 2014. aasta lpus.

  Aprillis toimunud koosolekul vaatasid AS Merko Ehitus juhatus ja nukogu le ettevtte strateegilised arengusuunad ja kinnitasid pikaajalised finantseesmrgid kuni aastani 2018. Eesmrgid vaadatakse le iga-aastaselt lhtudes turusituatsioonist, ettevtte finantsseisundist ja strateegiast: 2013-2018 keskmine omakapitali tootlus minimaalselt 10%; dividendimr: 50-70% aastakasumist; omakapitali osathtsus varade mahust: minimaalselt 40%.

  Rock Cafes toimunud Eesti Firmabnd 2013 konkursi finaalkontserdil kuulutati vitjaks AS Merko Ehitus Eesti ttajate bnd Ma Sulle Ehitan.

  MAI

  Toimus muudatus SIA Merksi nukogus nukogust kutsuti tagasi Ivars Geidns ning nukogu jtkas kolmeliikmelisena: Andres Trink (esimees), Tnu Toomik ja Jaan Me.

  AS Merko Ehitus avaldas esimese kvartali finantstulemused: mgitulu oli 47,9 miljonit eurot ning puhaskasum 1,8 miljonit eurot.

  JUUNI

  AS Merko Ehituse aktsionride korralisel ldkoosolekul kinnitati 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ning otsustati kasumi jaotamine ja nukogu liikme tagasikutsumine. Juhatus tegi ettekande ettevtte majandustulemustest ning vljavaate perspektiividest.

  Eestis avati Eesti Energia Iru elektrijaama jtmeenergiaplokk, mille ldehitus- ja eritd teostas Merko Ehitus Eesti rahvusvahelise jtmepletusjaamade eksperdi, Prantsuse firma CNIM tellimuse alusel. Jtmepletusjaama katlahoone le 10 000 detailist koosnev ning ligi 1000 tonni kaaluv kolmemtmeline teraskonstruktsioon projekteeriti kolme riigi ettevtete koosts ning monteeriti suuremtmeliste seadmete vahele millimeetri tpsusega.

  Senine AS Merko Ehitus nukogu liige Tnu Toomik valiti ettevtte juhatuse liikmeks. Toomiku vastutusalaks on kinnistute portfelli juhtimise ja ehitusvaldkonna arendustegevuse koordineerimine le kontserni ettevtete. Juhatuse esimees Andres Trink vastutab kontserni ettevtete strateegia, riarenduse ja finantside eest.

  JUULI

  Aktsionridele maksti vlja dividendid summas 5,3 mln eurot (0,30 eurot he aktsia kohta). Nimetatud 2013. aastal teostatud dividendimakse andis 2012. aasta dividendimraks 70% ning dividenditootluseks 5,1%.

  Tallinnas aadressil Rgu tn 9 valmis Eesti ks vheseid A-energiaklassi kortermaju, mille arendas ja ehitas AS Merko Ehitus Eesti.

  AS Merko Ehitus Eesti slmis lepingu hotelli- ja meelelahutuskompleksi ehituseks Tallinnas, mille operaatoriks saab rahvusvaheline hotellikett Hilton Worldwide. Lepingu maksumus on 31 mln eurot.

  KONTSERNI LHITUTVUSTUS

 • AS MERKO EHITUS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013

  7

  AUGUST

  SIA Merks slmis Ltis kolm lepingut: 10-korruselise tuhat klastajat mahutava multifunktsionaalse keskuse Lielais Dzintars ehituseks Liepjas (28,3 mln eurot); tootmis- ja logistikakeskuse ning kontori ehituseks Mrupes (17,8 mln eurot); ning viimistlustdeks 45 korteriga elamus Riias (5,3 mln eurot).

  AS Merko Ehitus avaldas teise kvartali finantstulemused: mgitulu ulatus 65,9 miljoni ning 6 kuu mgitulu 113,7 miljoni euroni. Teise kvartali puhaskasum oli 2,3 miljonit ning 6 kuu puhaskasum 4,0 miljonit eurot.

  Augustis valmisid Ltis Riia Spikeri kvartali ja Daugava kaldapealse mberehitustd, mille raames SIA Merks rajas endise thermaa asemele kaasaegse avaliku ruumi, mis on atraktiivne nii kohalikele elanikele kui turistidele.

  SEPTEMBER

  Eestis sai nurgakivi Narva veepuhastusjaam, mis tagab 2015. aasta kevadest kvaliteetse joogivee 63 000 Narva elanikule. Lisaks uue veepuhastusjaama ehitamisele rekonstrueeritakse ja viiakse tnapevaste nuetega vastavusse Mustaje veehaare. Ehitustid teostab ASi Narva Vesi tellimusel AS Merko Ehitus Eesti koosts Taani ettevttega Krger A/S.

  Eestis Kadrioru kunstimuuseumis avati Merko Ehituse poolt toetatud nitus Kui kunstnik kohtus Kleioga. Ajaloopildid 19. sajandil, mis ti esmakordselt kokku Eestis ja Ltis 18.19. sajandil loodud ja kogutud ajaloopildid.

  Eestis valmisid Talleggi Tabasalu tehase ehitus- ja renoveerimistd ja juurdeehitus, mille teostas AS Merko Infra.

  Riias valmisid puhke- ja spordikompleks Laureni td, mille raames SIA Merks rajas 1480 meetri pikkuse suusaraja, mis vimaldab kasutada kunstlumemasinat, ehitas spordi- ja puhkekeskuse peahoone, rekonstrueeris krvalhoone ning rajas ja halj