of 7 /7
„ASEC-ACCES la Servicii e-S ănătate Complexe prin Implementarea unui Sistem Informatic Integrat” UNIUNEA EUROPEANÃ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007-2013 „ASEC-ACCES la Servicii e-S ă n ătate Complexe prin Implementarea unui Sistem Informatic Integrat” Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” de Dezvoltare Regională ”Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

„ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

Embed Size (px)

Text of „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente...

Page 1: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

„ASEC-ACCES la Servicii e-Sănătate Complexeprin Implementarea unui Sistem Informatic Integrat”

UNIUNEA EUROPEANÃ GUVERNUL ROMÂNIEIInstrumente Structurale

2007-2013„ASEC-ACCES la Servicii e-Sănătate Complexe

prin Implementarea unui Sistem Informatic Integrat”

Programul Operaţional Sectorial”Creşterea Competitivităţii Economice”de Dezvoltare Regională

”Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Page 2: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

Titlul proiectului: ASEC - ACCES LA SERVICII E-SĂNĂTATE COMPLEXE PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT

Perioada de implementare: 12 luni

Parteneri implicaţi în proiect:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

- Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”

- Spitalul Clinic Colentina

Page 3: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii actului medical şi a serviciilor medicale de urgenţă furnizate cetăţenilor din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov.

Instrumentul prin intermediul căruia s-a atins obiectivul general al proiectului constă într-un Sistem Informatic Integrat de E-Sănătate.

Rezultatul implementării sistemului informatic integrat de e-sănătate generează bene-ficii pentru:

• personalul medical prin prisma accesului îmbunătăţit la informaţii medicale actualizate la momentul şi în locul unde acestea sunt necesare;

• cetăţeni prin prisma obţinerii unor servicii medicale de urgenţă performante.

Soluţia informatică implementată în cadrul proiectului presupune extinderea apli-caţiilor informatice specializate, existente deja, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi integrarea acestora cu aplicaţiile informatice din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” şi Spitalului Clinic Colentina.

Page 4: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

1. Creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă furnizate prin colectarea într-un singur loc şi organiza-rea mai eficientă a tuturor informaţiilor relevante privind starea de sănătate a unui pacient. Acest lucru permite luarea unor decizii medicale prompte şi corecte, în funcţie de istoricul medical al pacientului, cunoştinţele medicale şi planurile de tratament disponi-bile.

2. Creşterea accesului cetăţenilor din municipiul Bu-cureşti şi judeţul Ilfov la servicii de sănătate de cali-tate prin implementarea componentei de portal infor-maţional medical. Implicarea pacientului în supraveghe-rea stării sale de sănătate este mai activă, portalul punând atât la dispoziţia cetăţenilor, cât şi a medicilor, informaţii medicale actualizate la momentul şi în locul unde acestea sunt necesare.

3. Optimizarea prelucrării şi schimbului de informaţii medicale atât la nivel intra-spitalicesc, cât şi în relaţia cu cetăţenii, prin implementarea dosarului medical electronic ce permite stocarea istoricului medi-cal al pacientului, precum şi integrarea tuturor docu-mentelor medicale (reţete, buletine de analiza, etc.) provenind de la diferite instituţii medicale, astfel încât să se urmărească evoluţia în timp a stării de sănătate a pacientului.

- Dezvoltarea de servicii integrate de sănătate prin crearea platformei unice la nivelul celor trei unităţi sanitare partenere în proiect, ce permite partajarea informaţiilor cu caracter medical între acestea, în ve-derea eficientizării actului medical în beneficiul ce-tăţenilor din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.

4. Îmbunătăţirea accesului personalului medical la ser-vicii informatice de tip e-sănătate, prin accesarea:

- portalului informaţional medical destinat vizualizării istoricului medical al pacienţilor;

- dosarului medical electronic al pacientului, ce per-mite colectarea şi stocarea istoricului medical al aces-tuia;

- modulului de raportări şi de management financiar care pune la dispoziţia managerilor de secţii din cadrul unităţilor sanitare partenere, uneltele nece-sare pentru a avea o viziune de ansamblu asupra ac-tivităţii secţiei pe care o gestionează şi pentru a le permite luarea de decizii adecvate în timp util;

- modulului de arhivare a documentelor de la nivelul unităţilor sanitare partenere care permite stocarea în format electronic a documentelor, în vederea fluidi- zării parcursului pacientului în cadrul acestora.

Obiective specifice implementate in Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” şi Spitalul Clinic Colentina:

Page 5: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

Componenta de administrare, arhivare, urmărire şi back-up:

- permite operaţiuni de gestiune a activităţii generale a utilizatorilor sistemului integrat;

- permite arhivarea periodică a informaţiilor medicale, financiare şi statistice din cadrul unităţilor sanitare implicate în proiect;

- asigură urmărirea acţiunilor utilizatorilor în sistem;

- asigură posibilitatea de reconstrucţie a informaţiilor în caz de accidente.

Proiectul contribuie direct la:

1) Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate;

2) Prelucrarea şi schimbul de informaţii medicale;

3) Servicii integrate de sănătate;

4) Colaborare inter-profesională.

Page 6: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

1. Cetăţenii din judeţul Ilfov și municipiul București: minimum 10.000 de beneficiari/an ce se constituie în mod curent în beneficiari ai serviciilor medicale de ur-gență furnizate de cele 3 unități sanitare partenere;

2. Personalul medical și non-medical angajat în cadrul unităților sanitare partenere în proiect: 506 persoane;

3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, Spitalul Clinic Colentina – beneficiare ale unor dotări cu tehnică nouă IT, costuri interne reduse, personal cu un grad crescut de eficiență, servicii adresate cetățenilor mai transparente;

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

1. Personalul medical si non-medical angajat în unitățile sanitare din România, inclusiv medicii de familie;

2. Direcţia Judeţeană de Statistică Ilfov;

3. Direcţia de Sănătate Publică Ilfov;

4. Casa Judeţeană/Naţională de Asigurări de Sănătate;

5. Consiliul Judeţean Ilfov;

6. Ministerul Sănătăţii;

7. Institute de cercetare;

8. Alte instituţii cu implicare în actul medical;

9. Regiunea de Dezvoltare București - Ilfov: investiția realizată prin proiect serveşte ca exemplu pentru celelalte unități sanitare din regiune, sporeşte accesul cetățeanului la informație și la comunicarea cu unitățile sanitare;

10. Societatea românească în ansamblu: îmbunătăţirea condițiilor economico-sociale de viață ale populației, ridicarea standardelor de civilizație și asistență medicală comparativ cu situația la nivel european.

Page 7: „ASEC-ACCES l Saervciii e-Să ătateComplexe Instrumente ...urgentapantelimon.ro/admin/uploads/prezentare spital.pdf · accesul cetățeanului la informație și la comunicarea

„ASEC-ACCES la Servicii e-Sănătate Complexeprin Implementarea unui Sistem Informatic Integrat”

TItlul proiectului: “ASEC- ACCES la Servicii e- Sanătate Complexe prin implementarea unui Sistem Informatic Integrat”

Editorul materialului: Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

„Conţinutul acestui material nu reprezintăîn mod obligatoriu poziţia oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României”

de Dezvoltare RegionalăProiect cofinanțat prin Fondul European