Assignment Natural Law of Justice

Embed Size (px)

Text of Assignment Natural Law of Justice

PengenalanKeadilan asasi secara umumnya dianggap sebagai standard minimum dalam amalan sistem undang undang dan proses membuat keputusan yang melibatkan tindakan bersabit undang undang. Ini adalah bagi menjamin kelicinan tindakan dan keselamatan bagi hak dan kepentingan individu atau kumpulan yang membuat keputusan terbabit. Profesor De Smith dalam bukunya Constitutional and Administrative Law2 menyebut: Peraturan keadilan asasi adalah taraf minimum dalam membuat keputusan yang saksama yang dikenakan oleh undang-undang terdapat orang atau badan yang bertugas bertindak secara kehakiman ... isi kandungan keadilan asasi boleh berubah-ubah mengikut kesesuaian dan boleh berbeza-beza ... yang penting ialah kepentingan pihak terlibat perlu diambilkira dan dicapai tanpa berat sebelah dan selepas peluang yang secukupnva diberikan kepada pihak yang berkenaan untuk membentangkan kesnya.Dalam sistem pengurusan dan tadbir urus yang baik yang mana melibatkan antara lain pegawai pegawai dan pengurusan institusi, tanggungjawab terhadap keputusan dan hukuman yang dibuat secara terancang bukan sahaja memberikan kesan positif kepada institusi tetati juga pada pandangan umum yang mana terlibat secara langsung mahupun tak langsung dengan institusi. Ini semestinya melibatkan tentang membuat keputusan yang berdasarkan merit dan keputusan yang selari dengan undang undang dan peraturan. Untuk itu konsep keadilan asasi mestilah diutamakan dan tidak dapat tidak digunakan dalam membuat keputusan. Hak untuk perbicaraan yang adil memerlukan individu tidak harus dihukum dengan keputusan yang melibatkan hak-hak mereka atau jangkaan yang sah melainkan jika ia telah dimaklumkan terlebih dahulu sebelum kes itu, peluang yang adil untuk menjawabnya, dan peluang untuk membentangkan kes mereka sendiri. Fakta semata-mata bahawa keputusan yang memberi kesan kepada hak atau kepentingan yang mencukupi untuk tertakluk keputusan untuk prosedur yang diperlukan oleh keadilan asasi. Keadilan asasi adalah istilah teknikal bagi peraturan terhadap apa yang dikatakan sebagai berat sebelah atau lebih dikenali sebagai nemo iudex dalam causa sua dan hak untuk perbicaraan yang adil ataupun audi alteram partem. Kini konsep keadilan asasi ini merupakan syarat utama yang perlu dipatuhi dalam membuat sebarang tindakan berupa undang undang.

1 Peraturan terhadap berat sebelah (nemo iudex dalam causa sua)Peraturan terhadap berat sebelah diasaskan bagi mengelakkan buruk sangka bagi tanggapan umum dan juga bagi mengekalkan keyakinan orang ramai dalam sistem undang undang terhadap institusi terbabit. Peraturan terhadap berat sebelah ini boleh dikategorikan dalam tiga jenis iaitu berat sebelah berkepentingan, berat sebelah peribadi dan berat sebelah polisi. Dalam buku Promotion and Diciplinary Appeals in Government Service yang ditulis oleh penulis undang-undang, Geoff Cahil, beliau menyatakan sesuatu pihak dianggap akan berat sebelah jika pihak yang berkenaan ada kepentingan, sama ada kepentingan kewangan atau bukan kewangan. Dan didalam kesLeesonlwnGeneral Council of Medical Association and Registration,1mahkamah menyebut bahawa jika wujud kepentingan kewangan maka tidak perlu lagi menimbangkan persoalan apakah "syak yang munasabah" atau "ada kemungkinan sebenar" akan wujud berat sebelah.1.1 Berat Sebelah SebenarBerat sebelah sebenar adalah dimana pembuat keputusan bagi kes tersebut telah berprasangka baik dari segi perkataan atau perbuatan yang menampakkan beliau akan berat sebelah atau memihak kepada atau terhadap sesuatu pihak. Satu bentuk berat sebelah sebenar adalah dimana pembuat keputusan dalam kes guaman atau tatatertib terbabit mempunyai kepentingan kewangan atau kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung dalam membuat keputusan kes itu. Apabila fakta ini yang mana pembuat keputusan itu mempunyai kepentingan, mengikut prinsip keadilan asasi, berat sebelah adalah nyata dan hilanglah kelayakan orang tersabit dalam membuat keputusan secara automatik -. Yang pembuat keputusan akan dihalang dari menghakimi perkara itu tanpa memerlukan apa-apa penyiasatan kemungkinan atau disyaki berat sebelah. Dalam kes R lwnHamond,2Hakim Blackburn, memberikan peraturan yang tegas tentang berat sebelah kerana kepentingan kewangan. Menurut beliau, jika wujud kepentingan kewangan, walaupun sedikit, ianya sudahpun memadai bagi mahkamah untuk mengatakan yangdiaberat sebelah.Walaupun begitu peraturan iniboleh dikecualikan jika;(i)Jika kepentingan kewangan itu bukanlah secara peribadi kepada pihak yang membuat keputusan (yang mengadili kes), maka ini tidak mengapa, iaitu tidak dianggap berat sebelah.(ii)Jika kepentingan kewangan itu terlalujauh, dia masih boleh dianggap tidak berat sebelah. Jauh atau dekatnya kepentingan kewangan seseorang bergantung kepada fakta kes dan sudah pasti berbeza antara satu kes dengan kes yang lain.

1.2 Berat Sebelah PeribadiBerat sebelah peribadi pula adalah di mana seorang hakim atau pembuat keputusan bukanlah pihak mempunyai kepentingan dalam hasil keputusan yang akan dibuat, tetapi diketahui kelakuan atau tingkah lakunya boleh menimbulkan syak yang bahawa kemungkinan berlaku berat sebelah, atau dimana isu peribadi menjadi elemen syak wasangka yang akan memberikan alasan yang keputusan yang perlu diperuntukkan akan berat sebelah. Faktor hubungan kekeluargaan mahupun rangkaian kenalan memungkinkan berat sebelah terjadi dan ini secara sendirinya menafikan seseorang itu dari menjadi seorang atau salah seorang yang membuat keputusan kes. Penentuan sama ada perhubungan atau pertalian kepentingan itu boleh "menimbulkan syak yang munasabah" ataupun "ada kemungkinan sebenar" akan wujud berat sebelah adalah bergantung kepada fakta setiap kes.Dengan perkataan lain, hubung kait antara perkara yang dibincangkan dengan pembuat keputusan (misalnya ahli lembaga tatatertib) bagi menentukan sama ada akan wujud berat sebelah atau tidak, adalah berbeza antara satu kes dengan kes yang lain. Sebagai contoh;(i) Ahli pembuat keputusan (pihak berkuasa tatatertib) boleh dianggap akan ada kemungkinan sebenar atau ada syak yang munasabah bahawa ahli pihak berkuasa tatatertib itu akan berat sebelah jika beliau dan pekerja yang dibicarakan atas tuduhan tatatertib itu mempunyai kaitan atau hubungan kekeluargaan yang hampir seperti hubungan ayah anak mahupun sepupu.(ii)Pekerja yang dibicarakan atas tindakan berkuasa tatatertib dan ahli pihak berkuasa tatatertib adalah ahli satu pertubuhan yang sama, maka di sini juga ada kemungkinan sebenar atau akan ada syak yang munasabah bahawa wujud berat sebelah di pihak pembuat keputusan.

1.3 Berat Sebelah PolisiKategori yang ketiga iaitu berat sebelah polisi. Ini disabitkan pada ahli pembuat keputusan(pihak berkuasa tatatertib) adalah mereka yang bertanggung jawab dalam membuat satu satu polisi yang secara langsung mahupun tidak. Jika kepentingan itu boleh "menimbulkan syak yang munasabah" atau "ada kemungkinan sebenar" akan wujudnya berat sebelah, pembuat keputusan hilang kelayakan untuk mengadili sesuatu kes. Beliau tidak boleh membuat sebarang keputusan kes diatas peraturan atau undang undang yang dibuat oleh beliau sendiri mahupun bersama. Dalam kes R lwnSussex Justices; Ex parte Mc Cathy3mahkamah menyatakan "ada syak yang munasabah" akan berat sebelah sudah memadai untuk menjadikan orang yang berkenaan tidak layak mengadili sesuatu kes.Oleh itu adalah penting bagi institut untuk mempunyai ahli pembuat keputusan (pihak berkuasa tatatertib) yang terdiri dari ahli yang bukanlah seorang dari pembuat dasar atau undang undang dimana kes yang dibicarakan itu adalah berkaitan dengan pembuat keputusan.

2. Hak untuk perbicaraan yang adil (audi alteram partem)Adalah perlu sesuatu perbicaraan itu merupakan perbicaraan yang adil dan tidak menjadi perbicaraan yang berat sebelah. Hak untuk perbicaraan yang adil memerlukan individu-individu tidak dihukum dengan keputusan yang melibatkan hak-hak mereka atau jangkaan yang sah melainkan jika mereka telah diberikan notis terlebih dahulu daripada kes terhadap mereka, yang peluang yang adil untuk menjawab mereka, dan peluang untuk membentangkan kes mereka sendiri. Ia adalah asas kepada prosedur yang adil bahawa kedua-dua pihak perlu didengarHak untuk perbicaraan yang adil juga telah digunakan oleh mahkamah dan juga jawatankuasa tatatertib sebagai asas di mana untuk membina prosedur pentadbiran yang adil. Kini umum mengatahui bahawa setiap individu mempunyai hak dalam mendapatkan perbicaraan yang adil. Pendapat yang menyatakan bahawa jawatankuasa tatatertib mempunyai kuasa mutlak dan dilindungi undang undang kini hanya mitos semata. Keperluan untuk memahami aspek perbicaraan adil adalah amat penting bagi membolehkan tindakan yang diambil memberi kesan seperti yang diharapkan. Beberapa aspek perbicaraan perlu diikuti selaras dengan hak individu mendapat perbicaraan yang adil; 2.1 Notis pendengaran Keadilan asasi membolehkan seseorang untuk menuntut hak untuk pemberitahuan yang mencukupi yang merangkumi tarikh, masa, tempat pendengaran serta pemberitahuan terperinci kes itu yang perlu dipenuhi. Kesemua maklumat ini adalah penting dinyatakan dalam surat pertuduhan dimana ianya membolehkan individu yang dituduh itu mempunyai masa yang mencukupi untuk menyediakan bahan pembelaan kes nya sendiri dan untuk menjawab kes terhadapnya. Notis ini adalah penting bagi menyampaikan tujuan ianya dibuat iaitu bagi mendapatkan hasil yang baik - memberi notis terlebih dahulu memudahkan prosiding kerana ia membantu bagi orang orang yang terbabit mempersiapkan keperluan masing masing bagi menghadapi pertuduhan. Kewajipan berkenaan - orang yang terlibat mempunyai hak untuk mengetahui apa yang dipertaruhkan, dan ia tidak cukup untuk hanya memberitahu dia atau dia bahawa akan ada suatu pendengaran. Kedaulatan undang-undang - notis isu-isu dan pendedahan maklumat membuka operasi pihak berkuasa awam untuk penelitian awam.2.2 Peluang untuk didengar Tiap-tiap