Click here to load reader

Astrologija - Procena Duzine Zivota

 • View
  904

 • Download
  184

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Astrologija - Procena Duzine Zivota

Text of Astrologija - Procena Duzine Zivota

 • Prva godina - lekcija br.35

  PPRROOCCEENNAA DDUUIINNEE IIVVOOTTAA

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  2

  PROCENA DUINE IVOTA

  Natalna karta ne vai od roenja do smrti, ve od roenja do sledeeg roenja, to smrt ve ukljuuje kao sastavni deo ivota, ukazujui da je ona jedan od preduslova za ivot. Ako 9, 10, 11. i 12. kua predstavljaju prenatalni period, moe se zakljuiti da ivot ide od 9. do 9. kue. Isto tako se moe zakljuiti da ivot poinje od 1. kue od roenja i opisuje ivot do sledeeg roenja - do 1. kue. Smrt se u horoskopu moe proceniti kao i svaka druga oblast ivota.

  U trenutku kada je ovek roen, ve postoji i opseg njegovog ivota. U prirodnoj podeli Zodijaka, ista planeta vlada 1. kuom (koja govori o samoj linosti), kao i 8. kuom (koja predstavlja smrt) a to je Mars, to samo govori da su ove dve vrednosti vrlo bliske.

  Pri tumaenju je vano proceniti koje sile daju udah (1. kua), a koje izdah ivotu (8. kua), te odmeravanjem njihove snage dobijamo okvir u kome se dogaaji deavaju. Sunce je egzaltirano u 1. kui a Mesec je u padu u 8. kui, a astrolog primarno treba da izmeri da li je bolje ono to je u 1. ili je loije ono to je u 8. kui, odnosno u kojoj meri je ivot snaan i u kojoj meri ga neto rui.

  Duh, Dua, Telo

  Trojstvo koje ini ivot su Duh, Dua i Telo to su principi koji su definisani Suncem, Mesecom i Ascendentom. To su tri najvanija faktora za ivot. Astrolog primarno treba da proceni koje planete podravaju osobu i koje joj daju ivot. U osnovi su to uvek Svetla - Sunce ili Mesec koja su izvori ivota.

  Mesec je Dua, Sunce Duh, a Telo je uvek predstavljeno Ascendentom. Tako nekome sudbina ide vie kroz Duh, nekome pak kroz Duu, a nekome je i samo Telo nosilac najjaeg sudbinskog upliva.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  3

  Vano je odrediti koje je od dva Svetla primarnije za ivot osobe. Sunce je jae u dnevnom roenju - kada se nalazi iznad horizonta, odnosno u 7, 8, 9, 10, 11. i 12. kui i u mukom znaku, dok je Mesec jai u nonom roenju, enskom znaku i u enskom horoskopu. Astrolog ipak, mora razmatrati oba Svetla jer su to dva izvora i dva naina primanja ivota.

  Ascendent je glavni faktor i uvek je vrlo bitan za ivot oveka, jer on odreuje samog natusa i njegove telesne mogunosti. Ascendent je prva iskra i prva vatra ivota koja se upalila od Svetala od Sunca i od Meseca to je lina vatra natusa. Ako je Ascendent manje pozitivan nego to je serija 8. negativna, onda e i ivot biti slabiji.

  Jedan od znakova koji produavaju ivot je dobar odnos vladara Ascendenta i vladara Sunevog znaka, jer ovo ukazuje da je osnovna vitalna energija u oveku skladno postavljena to daje jaku zatitu natusu. Kada su oni loe postavljeni, osoba sama sebe rui, i to je znak da nije dobar odnos izmeu njene energije i njenog srca izmeu glave (1) i srca (5), a upravo su to kue koje nose svetlo i ivot.

  Opseg ivota je uvek definisan od 1. do 8. kue. Stoga, ako su vladari 1. i 8. kue u dobrom odnosu ili dobro postavljeni, ivot je u dobrom sadejstvu sa smru to ukazuje na dui ivot. Ukoliko su oni u loem odnosu, smrt ima tendenciju da ugroava ivot te ovo esto ukazuje na krai ivot.

  Cela filozofija ivota je u tome da natus treba da ima dobar odnos sa svojim neprijateljem kao to je smrt neprijatelj ivotu jer e tada dobiti dobar odnos izmeu 1 i 8, a to znai da e imati dui ivot i da e sve preokrenuti na pozitivnu stranu. Ako je natus prijatelj prema svom neprijatelju on je pobedio. Ako u odnosu pozitivnog i negativnog dominiraju negativne sile, bie sve kako neprijatelj kae, ali ako dominiraju pozitivne sile natus je uspeo da od neprijatelja napravi prijatelja. Dobar aspekt izmeu 1 i 8 moe dati dui ivot, a lo aspekt moe da ruinira ivot, to natus nesvesno stvara svojom strau i svojim odnosom prema stvarima.

  Jedan od pokazatelja dueg ivota je dobar odnos Saturna (vladara vremena) prema vladaru Ascendenta ili prema samom Ascendentu, a ponekad i prema dispozitoru vladara Ascendenta.

  Uopte, dobro postavljen Saturn je snana predispozicija za dui ivot.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  4

  Signifikatori i promisori

  Da bismo procenili snagu ivota ili smrti u jednom horoskopu moramo poroceniti snagu dve oprene sile - signifikatora i promisora.

  Signifikatori su sile pozitivnog, to su vladari 1, 5. i 9. kue koje su takozvane trigonske kue, vatrene kue kue ivota i podravajui faktori u horoskopu.

  Promisori su ruioci ivota, to su, pre svega, vladari 6, 8. i 12. kue, ali moramo uzeti u obzir i 2. kuu. Ove kue (6, 8. i 12.) su tradicionalno loe ili promisorske zato to, u prirodnom Zodijaku, ne obrazuju ni jedan ptolomejski aspekt sa Ascendentom. esta i 8. kua obrazuju kvinkunks, dok 12. obrazuje polusekstil. Iako se 2. kua u dananje vreme ne tumai kao naglaeno negativna, u antikim tekstovima (u Tetrabiblosu je nazivaju vratima pakla) se smatra promisorskom kuom. Sve ostale kue obrazuju sekstil, kvadrat ili opoziciju sa Ascendentom.

  Pored ovih kua, u obzir treba svakako uzeti jo i 4. kuu kao blagu promisorsku, jer ona opisuje kraj ivota i poslednje dane osobe, a pored toga govori i o samom grobu.

  Istovremeno i 10. kua spada u blagu promisorsku kuu jer ona govori o sudbini natusa i povezuje ga sa onim to stoji iznad njega i to je stvar kolektivnog nesvesnog to dominira. Moe se zakljuiti da su sve parne kue promisorske, dok su neparne signifikatorske i podravaju natusa.

  Trea i 11. kua su u principu pozitivne, one vladaju odlukama i namerama, slobodnom voljom, nainom razmiljanja i onim to natus sam moe da uradi za sebe. Meutim, ako su loe postavljene i aspektovane, to znai da je stradanje posledica odluke i slobodne volje, odnosno da je to sudbina koju natus sam stvara.

  Iako je neparna, za 7. kuu se ne moe rei da je direktno povoljna. Ona je vrlo vana jer se nalazi preko puta natusa, to je njegovo ogledalo, njegov partner, ali i javni neprijatelj, to je primarna opozicija. Ovo je kljuna kua koja e opredeliti da li e natus u svom horoskopu aktivirati parne kue na pozitivnu stranu da rade za njega ili e ih aktivirati na negativnu stranu. U zavisnosti od odnosa sa partnerom natus podie kvalitet svog ivota u raznim oblastima. Partner je sudbina i presuda. Sedma kua je Venerina kua, jer ako je natus neparan i predstavljen 1. kuom, onda je ovo suprotno od njega i predstavlja

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  5

  odnos parnih i neparnih kua, odnos mukarca i ene, dana i noi, odnos ivota i smrti jer su to dve oprene sile to su vrata za ulazak i osvajanje oprenosti jer ostvarivanje jednog jedinstvenog Univerzuma jeste u odnosu sa drugom osobom, sa partnerom.

  Stoga je 7. kua vrlo posebna, ona je glavna kua u mnogim stvarima i od nje sve zavisi, jer ako je natus dobro postavljen u horoskopu partnera, on e aktivirati mnoge stvari koje ima u svom horoskopu, bilo da su dobre ili loe. Ako su to stvari iz parnih kua, i ako gue vatru, natus preko partnera moe pokrenuti tendenciju da sve ide na dobro. Pravi partner je vrlo bitan. Naravno, natus moe dobiti i partnera koji e naglasiti neku negativnu priu jer partner uvek uvodi natusa u ono to natus ne zna. ovek bi trebao da bude prosvetljen pre nego to ue u odnos, jer ako nije prosvetljen i ako nije ostvario svoje neparne kue (pre svega 1, 5, 9, a zatim i ostale), uvek je u riziku da naie na partnera koji e mu aktivirati neku od njegovih negativnih strana, jer se kroz partnera aktiviraju parne kue i neznanje koje rui natusa.

  Osa 1/7 je vrlo vana neparna osa koja ini natusa, dok je 4/10 druga vana osa, koja je parna i zato je uvek genetika ono emu natus duguje. Poreklo, porodica, genetika su kljuna stvar u ivotu natusa i svaki ovek uvek dobije neki stepen duga od ose 4/10. Ono to natus moe da uradi je da ima dovoljno energije i dovoljno snage da u specifinom odnosu sa partnerom rei svoju negativnu priu. Ova osa nikada nije ono to daje vatru, ona samo moe da ne gasi vatru.

  Da li natus moe da zapali vatru ivota ili e tu vatru da ugase parne kue mnogo zavisi od njegovog partnera jer je partner presuda. Zato ako natus nije sasvim siguran u partnera, a nije prosvetljen, onda je najbolje da saeka da se prosvetli, jer sa pogrenim partnerom ivot moe da mu bude negativniji nego bez njega. Natus e uvek dobiti partnera koji treba da mu probudi neku priu koju ne zna. Najvanije je da je natus dobro postavljen u horoskopu svog partnera.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  6

  Procena odnosa snaga

  Kada astrolog odredi signifikatore i promisore u horoskopu, tada procenjuje odnos snaga te dve strane. U odmeravanju pozitivnih i negativnih sila vano je da ponaosob posmatra prvo obe strane, a zatim da odmeri njih meusobno. Vrlo je vano da astrolog pronae pravu meru i da odredi ta je bolje a ta loije jer je ivot zapravo odnos tih suprotnosti to je najvie izraeno u odnosu sa partnerom.

  Dobro je ako su vladari 1, 5. i 9. kue otili u srodne kue i ako su dobro postavljeni. Naroito je vano gde je otiao vladar 1. kue, jer je sa time blisko povezana sama osoba (moramo uzeti u obzir i samu prirodu planete i znaka u kome se vladar nalazi), a zatim treba pogledati gde je otiao dispozitor vladara Ascendenta jer se natus vremenom u to pretvara - to je njegova sudbina. Ako je dispozitor dobar sa Saturnom, ili ako je sam vladar Ascendenta dobar sa Saturnom, to su stvari koje deluju u vremenu jer je vreme ono to je vano kada se govori o duini ivota.

  Ljudi primarno ive kroz line planete Sunce, Mesec, Merkur, Veneru i Mars, tako da sve to se tie tih planeta pogaa osobu lino. Spoljne planete esto hoe da ukau na jedan dogaaj ili situaciju, pre nego na svakodnevna deavanja.

  Prilikom procenjivanja opasnosti, moraju se uzeti u obzir najloiji aspekti malefika sa to manjim orbisom, pa ukoliko je jo neki od njih vladar promisorskih kua ili iz njih loe aspektuje onda je to krajnje opominjui znak, koji moe ugroziti duinu ivota.

  Dakle, ako su 1, 5. i 9. kua dobro postavljene, ako su benefici u njima, a njihovi vladari u srodnim kuama dobro aspektovani moramo zakljuiti da bi bila potrebna zaista velika sila (u vidu promisora) da osobu srui. Kue ivota (1, 5. i 9. kua) nas u principu tite, ali ako su tu loe planete sa loim aspektima, ili ako su vladari ovih kua loe poloeni trojstvo ivota je razbijeno i osoba je mnogo osetljivija na spoljne uticaje. Tada je vrlo opasno ako su 6, 8 i 12 negativni jer rue natusa. Meutim, ako je natus snaan, 6, 8 i 12 treba da budu ekstremno negativni da bi mogli da mu nakode.

  Ukoliko jedna planeta vlada jednom od benefinih kua, a ujedno i jednom od malefinih, moramo proceniti da li ona pripada redu zatitnika ili redu ruilaca.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  7

  Ako ista planeta vlada 1. i 8. kuom i ako je u dobrim aspektima moe se rei da ona radi za 1. kuu, dok, ako je u loim aspektima, onda ona radi za 8. kuu. Meutim, ako ima i dobre i loe aspekte, onda e u simbolici onoga to je dobro raditi za 1. kuu a u simbolici onoga to je loe raditi za 8. kuu. Kada je planeta dobro poloena i sa dobrim aspektima svakako radi za natusa, a ukoliko je pak nezgodno postavljena i aspektovana ona moe biti upravo ta koja ga ubija, bez obzira to vlada kuom koja ga u osnovi titi. Da bi se moglo proceniti kog pola je enegija planete i za koju stranu radi, uvek se mora gledati kako je postavljena.

  Kada se radi o promisorima, opasno je kada su to malefici, kada su debilitirani (tj. u izgonu ili padu), u loim poljima i sa tekim aspektima. Ako je, vladar 8. kue u loem znaku za sebe (Mars u Raku) ne mora da znai da je slabiji, on je samo malefiniji nego kada je u dobrom znaku (Mars u Jarcu).

  Najloije je kada promisori loe aspektuju signifikatore, ali i meusobno loi aspekti meu promisorima svakako su veoma lo ukaz, jer se koliina loeg poveava. Takoe je vrlo nezgodno i kada promisori izmene mesta (vladar 8. kue ode u 12. ili vladar 6. ode u 8. kuu). Promisor dobro poloen je manje lo nego kada je u slabom znaku za sebe, posebno je dobro ako je u dobrom aspektu sa jednim od signifikatora.

  S druge strane, ako je signifikator horoskopa ili, pak, benefik poput Jupitera (u svakom sluaju, onaj koji bi trebao da osobu titi i uva) u padu ili izgonu i u kvadratu sa vladarem 8. kue i/ili Plutonom, to je ve samo po sebi snana indikacija da osoba moe imati izvesne probleme jo u mladosti i da moe mlada da zavri ivot. Ba kao to je i lep trigon od vladara 8. prema Saturnu ili Plutonu snaan pokazatelj lake smrti u starosti.

  Uglovi horoskopa

  Vrlo je vano ta se nalazi na uglovima i u uglovnim kuama. To je najdominantnije i ima najjai uticaj na osobu.

  Vano je da utvrdimo koja je konkretna planeta koja konano ubija - anareta, i koja najvie titi - afeta, a zatim da procenimo koja je od njih dve jaa i dominantnija.

  Kada smo odredili planetu koja rui ivot, vano je da odredimo i koji je to period. Nije obavezno da planeta koja rui ivot odredi i ivotni period.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  8

  Planetarni periodi

  Stanje Meseca opisuje prve 4 godine ivota. Ukoliko je Mesec teko aflikovan sa loom dispozicijom postoje nepovoljni mogui dogaaji ve od poetka ivota. Meutim, da bi se govorilo o smrtnom sluaju, moraju postojati i drugi faktori moraju biti ugroene 1, 5. i 9. kua da natus nema dovoljno snage, i da je ono to je vezano za sam poetak za 4. i 8. kuu, jako negativno. Opisuje najraniji period i neto najintimnije kod nas. I u tom periodu smo mnogo vie zavisni od horoskopa roditelja, posebno majke.

  Period od 4 - 14. godine opisuje Merkur pa njegova aflikcija ukazuje na probleme u tom periodu. Aflikcija od Marsa moe ukazati na nemirno, svaalaki raspoloeno dete sklono tuama i povredama. Ako je Merkur u 12. kui osoba moe da bude povuena ili da bude u bolnici u zavisnosti od aspekata koje prima.

  Period od 14 - 22. godine je opisan prirodom Venere. Ovo je period puberteta i aflikovana Venera od malefika moe ukazati na opasnosti i povrede u simbolici znaka i kue u kojoj se nalazi Venera. Da bi neko zavrio ivot u ovom periodu ceo horoskop mora da bude jako ugroen, a ako je samo Venera aflikovana, ne znai da e natus stradati u tom periodu.

  Period od 22 - 41. godine opisuje Sunce i u tom periodu osoba razvija sebe kao linost, u kojem stvara, kreira i razvija karijeru. Osobe sa dobrom postavkom Sunca u ovom periodu mogu oekivati maksimalni uspeh, posebno ako ga podrava Saturn. U meri u kojoj je Sunce ugroeno od Saturna ili nekog drugog malefika, ivot natusa je ugroen, a sve u zavisnosti od pozicije Sunca u kui i znaku. Takoe treba obratiti panju na dispoziciju i aspekte koje prima dispozitor.

  Period od 41 - 56. godine je u simbolici Marsa. Iz poloaja Marsa u horoskopu vidi se kako e osobi biti u periodu Marsa. Ako je ostatak horoskopa jako ugroen, to moe da ukae na opasnosti i na to da natus u ovom periodu ponekad moe i da zavri ivot. Za prethodne periode je potrebno da ceo horoskop bude jako ugroen, dok se ovde ve ulazi u fazu gde je mogu problem u meri u kojoj je Mars sam po sebi negativan. Potrebno je posmatrati snagu horoskopa da li su jai 1, 5, 9 ili 6, 8, 12. Ako su nezgodni 6, 8 i 12 a

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  9

  Mars slab, natusu preti opasnost. One osobe koje su naklonjene opasnostima putem Marsa i daljih planeta su izvesno u ovom periodu ugroenije.

  Od 56 - 69 godine ivot je definisan prirodom Jupitera pa osobe koje imaju sjajno postavljenog Jupitera, naroito ako je dobar sa dalekim planetama, mogu oekivati ba da e imati uspeh u tom periodu ivota.

  Preko 69. godine sve je Saturnov period i od pozicije Saturna zavisi i kakva e starost biti. Saturn dobar sa Uranom moe dati osobu koja je okrenuta novim stvarima i koja praktino ne stari.

  Indikatori dugog, snanog ivota

  1. Vladar Ascendenta i vladar Sunevog znaka u dobrom aspektu ovo je tradicionalni pokazatelj vitalnosti, kao to je i dobra povezanost 1 i 5.

  2. Vladar 8 u dobrom aspektu sa vladarem Ascendenta ovo je kao dobar dogovor sa potencijalnim neprijateljem, jer je najbolje ukoliko smo dobri sa onim to predstavlja samo po sebi opasnost.

  3. Saturn u dobrom aspektu sa vladarem Ascendenta, vladarem Sunevog znaka.

  4. Snano i dobro postavljeni ''saveznici'' (1, 5, 9).

  Tradicionalni ruioci ivota

  1. Vladar Ascendent ili 8. kue u konjunkciji sa Saturnom i ujedno loe aspektovani od malefika.

  2. Planete u 8. kui koje su loe aspektovane ili loe aspektuju signifikatore. 3. Loi aspekti promisora (vladari 6, 8, 12 - vladari loih kua) prema

  saveznicima (vladari 1, 5, 9) 4. Loi aspekti vladara Ascendenta ili vladara Sunevog znaka to uvek troi i

  koi bazinu energiju 5. Vladari 6, 8, 12 u meusobno loim aspektima (oslabljena vitalnost e

  doprineti da se opasnost lake izrazi). 6. Vladari 6, 8, 12 u nekoj od promisorskih kua - 6, 8, 12.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  10

  ta spaava ljude:

  Jupiter ili Venera u dobrom aspektu meusobno, ili sa Ascendentom ili vladarem Ascendenta ili sa svetlima, jer Jupiter je planeta podrke, planeta koja daje mogunost spasenja.

  U zavisnosti od toga da li Jupiter pravi aplikacioni ili separacioni aspekt zavisi i koliko puta bi osoba mogla biti spaena: aplikacija nosi spasavanje i po nekoliko puta, dok separacija ukazuje na jednom. Ako je aspekat sa Jupiterom egzaktan onda je to snaan znak da e osoba stalno imati podrku. Ako je Jupiter retrogradan bolje je kada je u aplikacionom aspektu, dok nije sjajno ako je u separacionom aspektu i tada astrolog treba da obrati panju jer e se data situacija pojaviti tokom retrogradne faze.

  Ukoliko postoji jak uticaj fiksnih zvezda, naroito ako vladar 8. kue ili neki promisor pada na neku negativnu fiksnu zvezdu, tada to moe da bude vrlo jak upliv koji moe da rui osobu jer su fiksne zvezde faktori intervencije sa viih nivoa i imaju duboko nesvesno dejstvo. Stoga je bolje da nema jakih uticaja fiksnih zvezda ili da one koje utiu nemaju agresivnu prirodu, jer tada osoba moe da se izvue iz nekih loih stvari.

  Vea zastupljenost promenljivih znakova omoguava osobama da izbegnu fatalni ishod, jer je kod naglaenih promenljivih znakova manja stabilnost natusa ali je zato manja i neminovnost da se neto desi. Ako natus ima promenljivi kvadrat on ga moe mnogo lake reiti i prevazii nego kvadrat preko fiksnih ili kardinalnih znakova, jer kardinalni kvalitet daje naglost a fiksni - neminovnost. Fiksni Veliki krst je najtei i uglavnom se ne javlja u sluajevima kada je osoba spaena (to je vie promenljivih znakova to je natus manje izloen opasnostima).

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  11

  Primer 1 / Zoran ini, 01.08.1952., 10:46, Bosanski amac

  Zoran ini je bio Lav sa Ascendentom Vagi. Neptun vlada 6. kuom i nalazi se na samom Ascendentu, na 19. stepenu Vage na stepenu pada Sunca, to nije naroito dobar znak jer Neptun moe da se aktivira i da srui natusa kada doe na poziciju moi. To mogu biti i razni ljudi koji su iz simbolike 6. kue nekih slubi.

  Vladar 1. kue je Venera koja se nalazi u Lavu i ima egzaktan sekstil sa Neptunom to smanjuje ovaj problem, meutim, ono to je negativno kod Venere je jaka aplikaciona konjunkcija sa Plutonom i sa Junim vorom. Venera kao vladar Ascendenta je dosta ugroena jer se nalazi u T-kvadratu sa jedne strane ima kvadrat od jakog Marsa iz korpiona, a sa druge strane od Jupitera. Mars se nalazi na fiksnoj zvezdi Kiffa Australis, to su juna kleta i to je vrlo opasno i nezgodno mesto (Arkan je imao Marsa na istom stepenu). Mars ima i kvadrat sa svojim dispozitorom Plutonom sa kojim je Venera u konjunkciji.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  12

  Venera trpi i kvadrat od Jupitera koji je u 8. kui. Ono to je ovde dobro je to je dispozitor vladara Ascendenta Sunce u Lavu u svom znaku, i ima aplikacioni sekstil sa Saturnom koji je egzaltiran u Vagi, to svakako moe produiti ivot jer da nema toga, natus bi mogao i mnogo ranije da bude ugroen.

  Sunce ima trigon sa Mesecom koji je vladar 10. kue, a Saturn je vladar 4. kue to govori o tome da on u drutvenom smislu moe uspeti, o emu govori i vladar 1. u 10. kui, kao i dispozitor vladara 1. kue (Sunce) koji je u 10. kui i ima trigon sa vladarem 10. kue (Mesec) i sekstil sa vladarem 4. kue (Saturn) bavi se politikom u zemlji u kojoj ivi.

  Ovo Sunce je vrlo mono i vano za natusa. Meutim, ako posmatramo saveznike natusa vladar 5. kue je Uran koji se nalazi u 9. kui, u Raku, na egzaltaciji Jupitera i ima egzaktan trigon sa Marsom i to je jedna od stvari koja je jaka i dobra za natusa, i govori o tome da e sve to je vezano za inostranstvo i za obrazovanje biti povoljno i da ima podrku sa te strane. Ipak, Uran u vremenu ima i kvadrat od Saturna, a Saturn je drugi vladar 5. kue, tako da su oba vladara 5. kue u aplikacionom kvadratu to je negativan znak. Moe se rei da e se trigon Urana i Marsa manifestovati u mladosti, dok kasnije u ivotu dolazi ovaj nezgodan sudbinski momenat Saturna i Urana.

  Drugi signifikator je 9. kua iji je vladar Merkur koji nema nikakav pozitivan aspekat, ak ima konjunkciju sa Plutonom. Jedino to je ovde pozitivno je trigon Urana - koji dolazi iz 9. kue i Marsa, kao i sekstil Urana sa Jupiterom koji se nalazi u 8. kui i suvladar je 5. kue, to su aspekti koji rade za natusa.

  Planeta koja je afeta u ovom horoskopu je Sunce koje je dispozitor vladara Ascendenta, ima sekstil sa Saturnom i trigon sa Mesecom i to je ono to podrava natusa. Anareta je Mars zato to je u korpionu i u kvadratu sa svojim dispozitorom Plutonom. Mars je ovde najopasniji, on se nalazi na vrhu druge kue i vlada 2. kuom i kvadrira vladara Ascendenta - ini je stradao u drugom delu Marsovog perioda (dispozitor je Pluton fatalan dogaaj).

  Ako se analiziraju loe kue i ono to rui natusa, vidi se da je vladar 6. kue Neptun koji se nalazi na stepenu pada Sunca, kvadrira vladara 5. kue Urana, ali ima sekstil sa vladarem 1. kue. Jupiter koji je drugi vladar 6. kue je vrlo nezgodno postavljen, nalazi se u 8. kui, ima opoziciju sa Marsom, i ima kvadrat sa vladarem Ascendenta Venerom i Plutonom.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  13

  Vladar 12. kue je Merkur koji ima aplikacionu konjunkciju sa Plutonom to moe biti opasna stvar.

  Vladar 8. kue je Venera koja vlada i 1. kuom, u konjunkciji je sa Plutonom i u kvadratu sa Marsom, to je od svega gore navedenog najopasnija kombinacija. Sve loe kue su se udruile, vladar 6. je u 8, vladar 12. je u aplikacionoj konjunkciji sa Plutonom, vladar 8. je takoe u konjunkciji sa Plutonom i ima kvadrat sa Marsom. Iako je Venera ugroena od Plutona, ovaj natus nije mogao da strada u Venerinom periodu jer horoskop ima snagu Sunce je u sekstilu sa Saturnom.

  Primer 2 / Vesna Vulovi, 06.08.1949., 17:00, Beograd

  Vesna Vulovi je bila stjuardesa i jedina je preivela pad aviona poetkom 70-tih godina. Sunev znak je Lav, Ascendenta je Jarac. U prvoj kui, u Jarcu ima dve dobre planete koje tite, ali su u loem znaku za sebe - Mesec je u izgonu i Jupiter je u padu to je slika sree u nesrei.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  14

  Vladar Ascendenta je Saturn u 8. kui nalazi se u opasnosti, ali je u trigonu sa Ascendentom. Saturn u 8 moe da da dui ivot. Dispozitor Saturna je Merkur koji se nalazi na vrhu 8. kue i nema daljih aspekata to ponovo ukazuje na opasnost. Saturn ima sekstil sa Marsom i sa Uranom, kao i konjunkciju sa Venerom koja je vladar 9. kue i nalazi se u 8. kui. Kada se vladar 1. nalazi u looj kui u konjunkciji sa vladarem dobre kue (Saturn konjunkcija Venera u 8. kui) to je srea u nesrei. Venera je u padu to je srea u padu ona je imala sreu kada je pala.

  Vladar 5. kue je Merkur koji se nalazi u 8. kui ali nema loih aspekata osim egzaktnog kvinkunksa sa Jupiterom koji je vladar 12. kue. Meutim, ovo ipak oteuje saveznike iz 5. kue. Kvinkunks je aspekat koji moe biti prilino opasan ali ne sam po sebi, ve mora da bude u kombinaciji sa drugim loim i tekim aspektom. On po prirodi spaja 1. i 6. kuu, i 1. i 8. kuu to je uvek povezano sa opasnostima.

  Vladar 9. kue je Venera i nalazi se u 8. kui. Venera je na stepenu egzaltacije Merkura ali je u padu, ima konjunkciju sa Saturnom i sekstil sa Marsom. Ovoj osobi su vladari 1, 5. i 9. kue u 8. kui i dali su joj sreu u nesrei, a tu se nalazi i Saturn to je tradicionalno dobar znak za dui ivot i koji joj produava ivot. Za ovu osobu je najbolji Saturn koji ima trigon sa Ascendentom.

  Vladar 6. kue je Merkur koji vlada i 5. kuom ali ovde vie radi kao vladar loe kue, obzirom da je otiao u 8. kuu i da nema povoljne aspekte ve samo kvinkunks sa Jupiterom.

  Vladar 8. kue je Sunce u aplikacionoj konjunkciji sa Plutonom to ukazuje na smrtnu opasnost. Ako se vladar 8. kue nae na opasnoj fiksnoj zvezdi takoe moe da dovede do opasnosti. Natusa je spasilo Sunce koje je u svom znaku i koje ima sekstil sa Neptunom, trigon sa osom vorova i nema loih aspekata.

  Vladar 12. kue je Jupiter koji se nalazi u 1. kui, ima egzaktan kvinkunks sa vladarem 6. kue i nema drugih loih aspekata. Mars i Uran su u konjunkciji i prilino su loi jer prave i opoziciju sa Ascendentom ali ne prave lo aspekt sa njom samom (Saturn).

  Profesija ove osobe se vidi iz Marsa koji je vladar 10. kue i u konjunkciji je sa Uranom u Raku ona je bila stjuardesa, ova konjunkcija je u sekstilu sa Saturnom, to je ona.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  15

  Duina ivota se moe videti iz Saturna koji je u trigonu sa Ascendentom i koji moe da joj produi ivot. Avionska nesrea se dogodila kada je osoba bila u Sunevom periodu, Sunce u konjunkciji sa Plutonom je izazvalo ovaj dramatian dogaaj. Marsov period je takoe dosta nezgodan.

  Jupiterov period je lo, i po dispoziciji Jupiter odlazi u Devicu gde se takoe ne osea dobro. Jupiter ima konjunkciju sa Mesecom koji u sebi nosi Mars (vladar 3. kue) i Uran to ukazuje na mogue probleme u saobraaju. Jupiter je vladar 12. kue u 1. i moe u ovom periodu da je povee sa bolnicom i operacijama. Ova osoba e sigurno doi i do Saturnovog perioda.

  Primer 3 / RW, 15.04.1961., 08:30, Priboj

  U ovom primeru natus je Sunev znak Ovan sa Ascendentom u Blizancima. Ovu osobu je ljubavnik napao noem u jednoj svai i imala je 23 uboda noem ali je preivela. Ascendent je na 29. stepenu Blizanaca a dispozitor je Merkur na 8. stepenu Ovna. Osmi stepen Ovna je vrlo nezgodan, to je stepen nasilja i simbolizuje revolverae (Arkan ima Merkura) i ljude koji su nezgodni na reima

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  16

  tako da je mogue da ga je ona izazvala reima. Dispozitor Merkura je Mars koji ima kvadrat sa Venerom koja je vladar 5. kue, sa Suncem i Mesecom.

  Moe se posmatrati da je to sudbina ove osobe i da ona dispozicijom ide ka Marsu to nije naroito dobro za nju. Mars se nalazi u Raku to je nii kvalitet mukarca, da se Mars nalazi u Jarcu ne bi je napao na takav nain. O ovom sukobu govori separacioni kvadrat Venere (koja je retrogradna) i Marsa. Mesec i Sunce odlaze od Marsa - separacioni kvadrat. Sve ovo ukazuje da je osoba preivela. Merkur je u sekstilu sa Jupiterom, koji jeste separacioni aspekt, ali je jednom spaava.

  Vladar 9. kue je Uran koji je u znaku svog izgona u Lavu u 3. kui, ali ima aplikacioni trigon sa Venerom, i separacioni trigon sa Suncem i sa Mesecom, to je spaava jer je to vladar 9. kue i kao da je sam Jupiter. Ovo je ponovo slika vladara 9. kue u izgonu, 9. kua je srea ali kada je planeta u izgonu onda je to srea u nesrei, u opasnosti se aktivira srena okolnost kao i Jupiter u 8. kui. Iz Urana koji je vladar 9. kue u 3. kui (saobraaj) vidi se da po nju dolaze kola hitne pomoi, Uran su sirene, u trigonu sa Venerom medicinske sestre.

  Vladar 6. kue je Mars koji je u kvadratu sa Venerom, Suncem i Mesecom. Vladar 8. kue je Saturn u Jarcu u svom znaku. Vladar 12. kue je Venera koja je u izgonu ima kvadrat sa Marsom vladare 6. kue, to je u ovom horoskopu najneudobnija stvar.

  Saturn je snaan, u svom znaku, meutim, on ovde rui ivot jer je na 29. stepenu i kvadrira Sunce i Mesec, dok je njihov dispozitor Mars na 19. stepenu Raka koji pravi iroku opoziciju sa Saturnom orbis 10 stepeni. Iz ovog orbisa se, po sistemu orbisnog luka (1 stepen = 7 godina), moe zakljuiti da e se ova opozicija izraziti oko 70 godine, to odgovara poetku Saturnovog perioda. Iako se Saturn nalazi na samom kraju svog znaka on je jak i on e dati da osoba ue u Saturnov period da dugo eka, ali e ova opozicija proraditi odmah im taj period zapone. Ovaj 29. stepen ukazuje i na nekakav gubitak neposredno pred neki kraj.

  Kada je Saturn u 8. kui postoji mogunost da se odredi taan kraj ivota. Treba posmatrati 4. kuu jer je ona sam kraj ivota - 8. kua je poetak smrti. U 4. kui se nalazi Pluton koji moe da bude negativan znak u 4. kui i moe ukazati na neto dramatino. Pluton je vladar 6. kue i nalazi se u Devici to moe ukazati na bolest.

 • Lekcija br.35 Procena duine ivota

  Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler www.keplerunited.org

  17

  Domai zadatak br. 35 Proceniti da li je ivot ovog natusa dug ili kratak

  i u kom planetarnom periodu e natus zavriti ivot.

  RW - 23.06.1980., 03:57 GDT, Aberdeen, kotska, ASC 26

  Literatura koju preporuujemo uz ovu oblast:

  Aleksandar Imiragi Toak sudbine I .............................. 143 172. str. Praktikum natalne astrologije ............................................ 222 227. str.