Click here to load reader

Astrologija Za Danes_oemcn

  • View
    362

  • Download
    21

Embed Size (px)

Text of Astrologija Za Danes_oemcn

ASTROLOGIJAZA DANANJI ASGH FJl DASTROLOGIJAZA DANANJI ASJoanna WattersEJhA3HOROSKOPObisk pri astrologu 146DTranziti 96Lunacije 106Progresije 112Progresije za kljuna obdobja 116Trajanje progresij 118Progresije kotov 1246PROGRESIJEOdnosi 132lIzraun rojstne karte 54Izraun planetnih poloajev 58Hie 64Koti 66Vladarji hi 68Aspekti 70Aspektni liki 744POMEMBNOST IN SIMBOLIZEMNajpomembneji poudarki v karti 78Vzorni horoskopi 82Narava simbolizma 885TRANZITI IN NAPOVEDIEfemeride 156Slovarek astrolokih izrazov 157Kazalo in zahvale 1587ODNOSI8ASTROLOGIJA V PRAKSI6s pomojo Londonskega zdruenjaastrologov tudi uspelo.ivo se spomnim hlastne elje poznanju, ki me je spremljala prvo letotudija, dolgih ur, ki sem jih presedela obknjigah, in trenutkov razoaranja, ko sestvari niso ujemale, pa tudi srenihobratov, ko so se zasvetile iskricerazumevanja in je bilo nenadoma vselogino in na svojem mestu. Iz svojihbogatih uiteljskih izkuenj vem, da se spodobnimi teavami sreujejo vsi zaetniki.Mnogi tudenti kljub elji po znanju innajboljih uiteljih ohranijo trohicozdravega dvoma, ki jih spremlja, dokler nedoakajo svojega lastnega dokaza zaveljavnost astrologije.Celo pametni in razgledani ljudjepogosto zatrjujejo, da so ljubiteljiastrologije rtve svoje lahkovernosti innaivnosti in da si v svoji negotovostipreprosto elijo, da bi imela astrologijasmisel. Splono preprianje je, da se ljudjeslepo zatekajo v tako imenovane mejnevede, ker v ivljenju potrebujejo oporo intolabo. Ob misli na svoje kolege, tudentein stranke vam lahko zatrdim, da je topreprianje vse prej kot upravieno, kajtinikjer nisem sreala bistrejih inzanimivejih ljudi kot prav med astrologioziroma ljubitelji astrologije.MISTINI NESMISEL?Neverjetno je, da prav ljudje, ki so vAli se utapljate v poplavi astrolokihrazlag in ste dosegli tisto znano tokopopolne zmede, ko bi najraje odnehali, estvari e ne morete priti do dna? Mordapa ste uspeen astrolog s tevilnimistrankami, ki ie nove ideje insvee pristope. Nipomembno, na kateritoki ste, pred sebojimate knjigo za ljudi,ki so predaniastrologiji.To pa je hkratitudi knjiga za ljudi,ki na astrologijogledajo kritino.Skepticizem jenamre pozitiven inzaelen, e ninamenjenposmehovanju, ampakraziskovanju. Radapriznam, da sem bila vprvih dneh spoznavanjaastrologije tudi sama globokoskeptina. Veda me zanima, e odkarpomnim, vendar sem bila ob svojem prvemsreanju z njo, pred skoraj dvajsetimi leti,globoko razoarana, predvsem pa nipametneja. Namesto odgovorov sem imelae ve vpraanj kot prej, zraven pa eobutek, da bi morala biti astrologijaprecej drugana. Ni mi preostalo drugega,kot da se sama poglobim vanjo, in to mi jee ste odprli to knjigo, ste verjetno vsaj radovedni, e ne e kar navdueni nadastrologijo. Morda vam je popolnoma neznana in se spraujete, ali se je vanjosploh vredno poglabljati, morda pa jo e radovedno raziskujete in bi radi izvedelie kaj ve.UVOD UVODstrani teleskopa? Namesto brezplodnihnapadov na sporni svetovni nazor bi moralinepristransko analizirati napanepredstave, ki so v preteklosti pripomogle ksporu med astrologijo in uradno znanostjo.DINAMINI SIMBOLIZEMPrvi, astrologi niso verniki v astrologijo.Pri slednji ne gre ne za vero ne zapreprianje izraza, ki kaeta na nekomero pristranskosti, e e ne kar slepote.Astrologi se tako kot predstavniki vsehdrugih poklicev spoznajo na svoj posel,saj so se zanj izuili. Poleg tega pa si lahkoastrolog tudi, e nisi arovnik alijasnovidec. e res, da imajo nekateriastrologi parapsiholoke sposobnosti,ki jim koristijo pri delu, vendar to nipomembno, ker pri astrologiji ne gre zavidenje prihodnosti, ampak zaodkrivanje smisla in namena.Koncept astrologije kot dinaminegasimbolizma, in ne kot vzronega,deterministinega oziroma fatalistinegavpliva, je osnovna predpostavka te knjige.S tem seveda noem rei, da na astrologijiobiajnem ivljenju trezno mislei in brezpredsodkov, astrologijo najraje razglaajoza zastareli misticizem. Isti ljudje bi bilipripravljeni o kateri koli drugi stvari vsajnepristransko razmisliti, ob besediastrologija pa prezirljivo odmahnejo z rokoin reejo, da gre za navadno vraevernostin neumnost. Znanstvenik RichardDawkins, avtor knjige Sebini gen, jeverjetno skrajni primer. Tako strastnosovrai astrologijo, da bi astrologe najrajepostavil kar pred sodie. S lovekom morabiti nekaj hudo narobe, e lahko e veda,kakrna je astrologija, v njem sproitolikno sovratvo.Za kaj torej gre? Oitno to ni levpraanje, kdo ima prav in kdo se moti. ebi bilo tako, bi ena ali druga stranpreprosto ovrgla nasprotnikove dokaze inspora bi bilo enkrat za vselej konec. Todaastrologija se je pojavila e v 5. stoletjupr. n. . in je doslej e niso uspeli zatreti.Po drugi strani pa se uspeno ohranjatudi znanstveni pogled na svet, kiprevladuje v zahodni kulturi. Morda pa bimorali na svet konno pogledati z drugeAstrologija se je tako ali drugaepojavljala v vseh svetovnih kulturah ...Stareja je od znanosti in ni ne kae,da bo kmalu izumrla.Maggie Hyde in Geoffrey CorneliusUVOD8ni ni maginega, ampak le, da bi moralaenkrat za vselej potegniti rto medhoroskopijo oziroma astroloko obrtjo inprerokovanjem prihodnosti.To se denarno seveda ne izplaa, saj seastrologija v medijih po navadi pojavlja le alipa vsaj predvsem zaradi napovedovanjaprihodnosti. Prav zato imajo ljudje o njejpovsem napane predstave, in jezelo teko dokazovati njenoznanstvenost, eprav astrologijav resnici temelji na znanstvenipodlagi. Astrolog upravlja zobjektivnimi podatki, s pomojokaterih asovno in krajevnoopredeli horoskop. Na tej tokise astrologija in astronomijaloita, zane pa se spor medsimbolizmom in znanstvenimidokazi. Za astronome je Mars,na primer, rdei planet medZemljo in Jupitrom, za astrologepa simbolizira vojno, borbenost,mokost, strast in dejavnost.Dober astrolog mora predvsemobvladati govorico simbolov. Na naslednjihstraneh bomo spoznali, da moramo astrolokepoloaje vedno prevajati v simbolini jezik;astrolog, ki tega ne zna, prispeva k irjenjunapanih predstav o astrologiji.al pa se astrologija ne ravna vedno popravilih, ker se pomen pogosto kae naneznanstvene naine. To je tudi povod zavene oitke astrologom, da so njihove razlagenenatanne in meglene, predvsem pa takosplone, da se v njih lahko vsakdo prepozna.Ta oitek leti zlasti na asopisne horoskope, kitemeljijo na sonevih znamenjih, in je pomojem mnenju popolnoma upravien. Res jesicer, da je astrologija v moderni dobipreivela predvsem po zaslugi komercialneastrologije, vendar si je s tem, ko si jenadela simbolini prisilni jopivedeevanja, naredila kaj slabo uslugo.RAZLAGA PO MERIHoroskopija je nekaj popolnoma drugegakot asopisni stolpci s sonevimi znamenji,eprav izhaja iz istih predpostavk.Astrologija postane resna znanost ele, koje ne doivljamo ve vzrono in nepristajamo na teorijo, da planeti kar kolipovzroajo, oziroma doloajo nae vedenje,osebnost in usodo. Astrologija deluje samov kontekstu simbolike, ki jo doloamoljudje sami. Astroloka obrt ima smisel le,e astrologijo razumemo kot simbolinogovorico, saj je e narava simbolizma taka,da ga je mo kategorizirati le do doloenemeje. Horoskop je na objektivni,matematini ravni le kos papirja, poekanz nerazumljivimi hieroglifi, na subjektivniravni pa postane simbolini kontekstposameznika in njegovega ivljenja.Astroloka karta sama po sebi ni nepomeni, dokler se vanjo skupaj nepoglobita astrolog in stranka. Prav zato sopisni in raunalniko izdelani horoskopi vglavnem neuporabni in strel v temo.Standardizirane razlage so za astrologa lenevarna past, in prav zato v tej knjigi neboste nali kljunih besed za kombinacijeplanetov, znamenj in aspektov. Upam, da sevam bo zdel moj pristop k astrolokemusimbolizmu fleksibilen in neobremenjen inda bodo z njegovo pomojo tudi vaerazlage tone, premiljene, predvsem pauporabne.Mars je simbol borbenosti in akcije.9dNamen te knjige ni teoretinodokazovanje astrologije, ampak prikaznjene praktine uporabe. V ta namenknjiga vkljuuje tudi osnovne matematinepostopke izrauna rojstne karte inprogresij posebne tehnike, po kateri izrojstne karte napovemo prihodnost inrazberemo kljune dogodke za vsako letoivljenja posebej. Za zaetnika jeraunalniko izdelan horoskop sevedaudobneji, vendar je to le blinjica, ki nevodi nikamor in povzroa tehninopovrnost. Pero, papir in kalkulator so evedno nepogreljiva orodja, kajti e vemo,kako horoskop nastane na fizini oziromaobjektivni ravni, bomo laje razumeli tudinjegovo subjektivno oziroma simbolinoraven. Bolj ko obvladamo tehnino platizdelave horoskopa, bolje in bogatejebodo nae razlage; tehnina dovrenost jenamre odskona deska za smiselnointerpretacijo, obe pa sta neloljivopovezani.Trudila sem se, da bi bila knjiga nainterpretativni ravni im bolj ivljenjska,zato sem vanjo vkljuila horoskope znanihosebnosti, kakor tudi primere iz lastnedolgoletne prakse. Z njimi sem poskualaprikazati bistvo astrolokega svetovanja inpoudariti, da mora biti astrolog pri delu sstrankami zelo previden in odgovoren, inda mora znati prevajati astroloke simbolev razumljivo in uporabno razlago.Iskreno upam, da bodo bralci, kiastrologijo ele odkrivajo, s knjigopridobili potrebno osnovno znanje in dajim bo vzbudila eljo po nadaljnjemspoznavanju te zanimive vede. Preprianasem, da bo knjiga zanimiva tudi za tistebralce, ki o astrologiji e veliko vedo, a bikljub temu radi izvedeli e kaj novega.eprav sem vanjo vpletla tudi filozofskarazmiljanja o smislu in uporabnostiastrologije, delo ni namenjeno leintelektualcem med astrologi. V prvi vrstije to informativna in praktino uporabnaknjiga za moderne astrologe, med katerepritevam tudi sebe, napisana pa je z vsostrelevsko neposrednostjo. elim vamveliko uspehov na poti spoznavanjaastrologije, predvsem pa, da bi vse vaepuice zadele taro.GAstrologija deli nebesni obod na dvanajstrazdelkov, ki ustrezajo dvanajstim zodiakalnimznamenjem, vae astroloko znamenje pa jedoloeno s poloajem Sonca na dan, ko ste bilirojeni. Vsako od dvanajstih znamenj simboliziradoloene lastnosti, ki jih lahko izrazimo nanajrazlineje naine. Poznavanje bistvenihznailnosti posameznih znamenj je prvi korak napoti do raz