Atestat Resurse Umane

Embed Size (px)

Text of Atestat Resurse Umane

Capitoul 1. Managementul resurselor umane1.1. Resursele umane definire si caracterizare generala

Resursele reprezinta totalitatea mijloacelor materiale ( mijloace de munca si obiecte ale muncii), umane (forta de munca), financiare (banesti) saude alta natura (obiecte si forte ale mediului natural zacaminte, ape etc atrase in procesul de productie ) care concura la realizarea obiectivelor derivate din planul de activitate a unitatilor economice. Resursele pot fi privite ca potential disponibil la un moment dat sau ca necesar pentru realizarea unui obiectiv prevazut in plan. Deoarece in centrul tuturor activitatilor sta factorul uman este firesc sa existe preocupari ce au ca obiect distinct modul in care acest factor influenteaza desfasurarea intregii activitati economico-sociale si cum poate fi el influentat pentru a contribuii cat mai eficient la performantele dorite a se obtine. De aceea importanta fiintei umane in conducerea cu succes a unei afaceri este cea care face din managementul resurselor umane o componenta majora in activitatea manageriala. Evolutia practicii si gandirii manageriale precum si a vietii social-economice au determinat in timp mutarea atentiei de la factorul tehnico-material ( care era predominant la inceputurile managementului stiintific ) catre resurse umane. S-a ajuns astfel la concluzia ca omul intr-o organizatie, indiferent de tipul acesteia este mai mult decat o simpla componenta a factorilor de productie si ca acesta numai este corect sa fie tratat ca un simplu element de cheltuiala, o sursa de cost ce trebuie permanent minimalizata, ci ca o reala resursa a carei utilizare trebuie optimizata. In viziunea managementului modern resursele umane trebuie intelese si tratate ca totalitate a aptitudinilor fizice si intelectuale pe care omul le utilizeaza in procesul de producere a bunurilor materiale si spirituale necesare existentei. Resursele umane reprezinta totalitatea aptitudinilor fizice si intelectuale pe care oamenii le utilizeaza in procesul muncii, alaturi de aptitudinile native si de cele obtinute in procesul de pregatire si perfectionare profesionala fiind inclusa si experienta obtinuta in procesul muncii. Resursele umane constituie acele resurse ale firmei care indeplinesc criteriile necesare pentru a fi considerate sursa principala de asigurare a competivitatii, deoarece resursele umane sunt valoroase, rare dificil de imitat si relativ de neinlocuit. Toate resursele organizatiei sunt importante si utile, insa resursele umane si managementul lor eficace sunt foarte importante si valoroase in confruntarea cu noul, cu necunoscutul. Resursele umane reprezinta singurele resurse capabile sa produca si sa reproduca toate celelalte resurse aflate la dispozitia unei organizatii. Oamenii sunt resurse active ale organizatiei deoarece potentialul lor, experienta si pasiunea, initiativele si dezvoltarea lor, contribuie activ la cresterea eficientei si eficacitatii organizationale. Toate organizatiile trebuie sa isi asigure oamenii, sa le castige serviciile, sa le dezvolte aptitudinile, sa-i motiveze in munca si sa se asigure ca personalul va continua sa-si mentina atasamentul fata de organizatie. Resursele umane constituie, totodata, unicele resurse neepuizabile de creativitate, de solutii, de idei noi originale si valoroase. Nu trebuie neglijat insa nici faptul ca oamenii au creat si distrus civilizatii, au folosit in moduri ingenioase resursele naturale, dar au determinat si

dezastre ecologice. Asadar succesul organizatiilor, gradul lor de competivitate, progresul acestora, depind in tot mai mare masura de calitatea resurselor umane, de nivelul de creativitate al acestora, oamenii reprezentand bunul cel mai de pret al unei organizatii.

1.2.

Conceptul Management al resurselor umane

Locul Mangementului Resurselor Umane e bine precizat n contextul Managementului General. Astfel, n literatura de specialitate, ap rut pn n prezent, se pune accentul pe aspectele ce privesc rela iile, raportul, ncepnd cu recrutarea, selec ia, ncadrarea, perfec ionarea i stimularea pe tot parcursul angaj rii i terminnd cu ncetarea activit ii. Cu alte cuvinte, Mangementul Resurselor Umane ar putea fi definit ca un complex de m suri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selec ia, ncadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomic a muncii, stimularea material i moral pn n momentul ncet rii contractului de munc . Aceast defini ie corespunde sistemului om-solicit ri, unde omul ocup locul central, fiind nevoit s r spund solicit rilor tuturor factorilor.

Condi ii tehnice

Mediul de munc

Motiva ia pentru munc

OMUL

Preocup ri personale

Rela iile n colectivul de munc

Al i factori

Omul e m sura tuturor lucrurilor, afirm filosoful grec Pretoqoras, ceea ce nseamn c omul e capabil s integreze orice solicit ri prezente sau viitoare avnd ca int omul, care trebuie s le fac . Esen ial e efortul potrivit c ruia, ac iunea simultan a acestor factori i capacitatea organismului omenesc trebuie s realizeze un echilibru permanent. Acest echilibru se reflect n balan a energetic a organismului fiec rui om. Factorii solicitan i sunt studia i de diferite tiin e, dintre care tiin e ca medicale (anatomia, fiziologia, igiena), tiin ele tehnice (organizarea produc iei, tehnologia), psihologia, sociologia, economia.

n func ie de obiectivele urm rite, grani ele Managementului Resurselor Umane pot fi mai largi sau mai restrnse, cuprinznd sau l snd n afara analizei anumite aspecte sau elemente ce compun natura specific a Managementului Resurselor Umane. Importan a acestuia a crescut pe parcursul unui proces mai dificil, n care a ap rut necesitatea evalu rii ansamblului de activit i ale organiza iei i a mecanismului desf ur rii acestora, precum i g sirii modalit ilor de investigare care s r mn operante chiar n condi iile cre terii apreciabile a complexit ii, diversit ii i dimensiunilor organiza iilor. Toate organiza iile implic oameni, acestea trebuie s le c tige serviciile, s le dezvolte aptitudinile, s -i motiveze pentru nivelele nalte de dezvoltare i s se asigure c vor continua s - i men in ata amentul fa de organiza ie. Astfel, un num r tot mai mare de organiza ii sunt preocupate de calitatea total a activit ilor, pentru c nu numai calitatea serviciilor i produselor conteaz , ci i calitatea oamenilor pe care i are o organiza ie. Managementul Resurselor Umane presupune mbun t irea continua a activit ii tuturor angaja ilor n scopul realiz rii misiunii i obiectivelor organiza ionale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesit drept condi ie primordial ca fiecare manager s constituie un model de atitudine comportamental . Ac iunile manageriale iau n considerare fiecare salariat ca pe o individualitate distinct , cu caracteristici specifice. Aplicarea cu succes a Managementului Resurselor Umane presupune existen a unui sistem de evaluare a performan elor, a unui sistem de stimulare a angaja ilor i de recompensare a rezulatelor. Se poate spune c Managementul Resurselor Umane e definit ca ansamblul activit ilor de ordin strategic i opera ional (planificarea, recrutarea i men inerea personalului), precum i crearea unui climat organiza ional corespunz tor, care permite asigurarea cu Resurse Umane necesare ndeplinirii obiectivelor organiza ionale.

Capitolul 2. Recrutarea resurselor umane2.1. PublicitateaEste cea mai clar metod de atragere a candida ilor. Atunci cnd se face uz de aceast metod , trebuie s se ia n considerare trei criterii: cost, vitez i probabilitatea g sirii de candida i buni. Obiectivele publicit ii sunt: Atragerea aten iei trebuie s concureze pentru aten ia poten ialilor angaja i cu al i angajatori. y Crearea i men inerea interesului trebuie s comunice ntr-o manier atractiv i interesant , informa ii despre post, companie i calific rile necesare. Stimularea ac iunii mesajul publicitar trebuie emis de a a manier , nct s atrag privirea i s -i ncurajeze pe poten ialii candida i s citeasc pn la sfr it mesajul. nti se stabile te num rul posturilor ce trebuie ocupate, i pn la ce dat . Apoi se trece la descrierea postului i la specificarea persoanei pentru a se ob ine informa ii despre calific rile i experien a i responsabilit ile, precum i orice alte date necesare alc tuirii mesajului publicitar. y Al doilea pas este analiza surselor de unde pot proveni candida ii, firmele, institu iile educa ionale i locul unde se afl acestea. n final trebuie aflat ce i poate atrage spre post sau companie, pentru a putea include toate aceste informa ii n mesajul promo ional, precum i ceea ce ar putea s -i resping , de exemplu localizarea postului. Atunci cnd d m un anun , trebuie inut cont de o serie de factori: Num rul i locul unde se afl poten ialii candida i. Costul publicit ii trebuie i el luat n considerare; pentru ca publicitatea s fie eficient , aceasta trebuie s atrag un num r suficient de candida i i care s aib preg tirea necesar , la un cost ct mai mic. Frecven a cu care organiza ia vrea s publice anun uri este important n alegerea publica iei n care va ap rea. Tematica i aria de circula ie a publica iei; o publica ie economic va fi citit de cei ce caut de lucru n acest domeniu, pe cnd publica iile de interes general vor atrage candida i mai mul i dar mai pu in preg ti i.

-

2.2. Agen iile

Majoritatea agen iilor se ocup de recrutarea personalului pentru secretariat i birou. Ele lucreaz eficient dar cu tarife mari. Dar exist riscul ca ele s ofere candida i nepotrivi i, dar acesta este diminuat dac cerin ele sunt chiar n elese.

De exemplu n Regatul Unit, exist mai multe feluri de agen ii: Birourile de carier care nu percep tax i lucreaz cu cei care au renun at la educa ie, adic muncitorii necalifica i. Aceste birouri se axeaz pe g sirea locului de munc pentru tineri, nu pe servirea organiza iilor. Centre de locuri de munc acestea ofer gratuit consultan at